OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. september 2014 Dirigent CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. august j uli 2014 Anvendt regnskabspraksis 6-8 Resultatopgørelse... 9 Balance '" " " Noter

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Outrup Varmeværk Amba Centrum utrup Telefon: CVR-nr.: Hjemsted: Regnskabsår: Varde 1. august juli 2014 Bestyrelse Flemming Christiansen, Poul Pedersen Tanning Nielsen Torben Wulff Marianne Steffansen formand Revision BOOStatsautoriseret Kræmmergade Varde revisionsaktieselskab Pengeinstitutter Sydbank Bredgade Nørre Nebel Danske Andelskassers Bank A/S Otto Frellos Plads Varde 2

4 LEDELSESpA TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. august juli 2014 for Outrup Varmeværk Amba. Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Outrup, den 22. september 2014 I bestyrelsen: Flemming Christiansen Formand Poul Pedersen Tanning Nielsen Torben Wulff Marianne Steffansen 3

5 DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRINGER Til andelshaverne j Outrup Varmeværk Amba PÅTEGNINGPÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Outrup Varmeværk Amba for regnskabsåret 1. august juli 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven,vedtægterne og varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen I resultatopgørelsen for 2013/14 er medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2013/14. Resultatbudgetterne har ikke været underlagt revision. UDTALELSEOM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Varde, den 22. september 2014 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab ~ (jl(?~ Flemmi Bro Lund Statsau ariseret revisor 4

6 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets aktivitet består i drift af fjernvarmeforsyning i Outrup samt endvidere produktion og salg af el til elforsyningsselskab. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet i 2013/14 blevet overskud på kr , hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr og en egenkapital på kr Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. 5

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Outrup Varmeværk Amba for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. "Hvile-i-sig-selv" - princippet Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige "hvlle-i-slg-selv". princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens el-salg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Nettoomsætni ng I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme- og elindtægter. Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunkt for regnskabsårets afslutning. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, lønninger, driftsledelse mv. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, lønninger, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger mv., herunder lønninger og gager til administrativt personale mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør faktureret salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat udløser ikke skat. 7

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. Kraftvarmeanlæg m/tilhørende bygning. Distributionsnet og stikledninger. Centralen i øvrigt. Elkedel og akkumuleringstank. I øvrigt. 15 år 15 år år 15 år 5 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Resultat til indregning i kommende års priser Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. juli 2014 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981, hvor egenkapitalen var kr. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 8

10 RESULTATOPGØRELSE regnskab regnskab budget 2013/ /14 (t.kr.) ej revideret 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat... O O O Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overførsel fra tidligere år Overførsel fra fri egenkapital... O O Til disposition O 9

11 AKTIVER Materielle anlægsaktiver 10 Varmeværk, grunde, ledningsanlæg og inventar. 2013/ ANLÆGSAKTIVER I ALT Tilgodehavender Tilgodehavende for salg af el m.v. Diverse tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Resultat til indregning i kommende års priser O O Værdipapirer 11 Investeringsbeviser Likvide beholdninger Kassebeholdning. Andelskassen. Sydbank OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.. AKTIVER I ALT

12 PASSIVER 2013/ Fri egenkapital, saldo primo. Anvendt i 2013/ O EGENKAPITAL Langfristede gældsforpligtelser Lån, Kommunekredit. Kortfristet andel af langfristet gæld. 12 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT. Kortfristede gældsforp ligteiser Kortfristet andel af langfristet gæld. Resultat til indregning i kommende års priser.. Skyldig efterbetaling til forbrugere, årsopgørelser.. Skyldige omkostninger og periodeafgrænsningsposter. Skyldig moms og energiafgifter. Feriepengeforpligtelse, varmemester. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT. GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT. PASSIVERI ALT O Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. 14 Udskudt skat 11

13 Noter Realiseret Budget Realiseret 2013/ / it.kr. it.kr. (ej revideret) Omsætning Varmeproduktion Abonnementsbidrag Effektbidrag Regulering O Forbrugsbidrag, mwh (8.805 i ) Elproduktion Salg af el, 304 mwh (593 i ) Elkedel Salgsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Gasforbrug varmeproduktion, m 3 ( m 3 i ) Gasforbrug elproduktion, m 3 ( m 3 i ) Serviceaftale Reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg Nitrogen og vandbehandling Vand O 2 Kommunale forbrugsafgifter ejendomsskat O 5 Reparation og vedligeholdelse af bygninger O 8 Rengøringsartikler O 3 El til elkedel El i øvrigt Lønomkostninger, jf. note Afskrivninger, jf. note Produktionsomkostninger i alt

14 Noter Realiseret Budget Realiseret 2013/ / it.kr. it.kr. (ej revideret) 3 Distributionsom kostni nger El Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, stik o.l Reparation og vedligeholdelse af målere, herunder målerkontrol og service Lønomkostninger, jf. note Afskrivninger, jf. note Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Telefon, radioafgift og internet Møder, fortæring, repræsentation og kurser Porto, opkrævning m.v Kontingenter, abonnement m. v Kontorholdsudgifter (incl. EDB-programmel o.l.) Vedligehold af kontorinventar o.l Køb af energibesparelser O 97 Annoncer og reklame Revision og regnskabsassistance Revision vedr. selvevaluering... O O 34 Konsulentassistance, solvarmeanlæg O O Inkassoomkostninger Tab på debitorer/indgået på tidl. afskrevet O 5 Lønomkostninger, jf. note Afskrivninger, jf. note 7... O O O Tyverisikring Forsikringer I øvrigt... O 13 O Administrationsomkostninger i alt Andre driftsindtægter Lokaleleje Indvundne gebyrer O 5 Andre driftsindtægter i alt

15 Noter Realiseret Budget Realiseret 2013/ / it.kr. it.kr. (ej revideret) 6 Lønninger m.v. Ordinær varmemesterløn (incl. ændring af feriepengeforpligtelse ) Pensionsbidrag Løn til afløsere Løn til forretningsfører Honorar til formand Rengøringsløn ATP o.l øvrige sociale udgifter + personaleforsikring Arbejdstøj Kørselsgodtgørelse Lønninger m.v. i alt Beløbet er fordelt på følgende poster: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Afskrivninger Centralen, herunder elkedel Distributionsnet og stikledninger Målere O O 47 I øvrigt.... O O O Afskrivninger i alt Beløbet er fordelt på følgende poster: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger... O O O Finansielle indtægter Renter fra forbrugere m.m O O Renter af bankindestående O O Udlodning investeringsforeninger Kursregulering værdipapirer... O O 5 Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renter kreditforeningslån Kassekreditrenter... O O 5 Finansielle udgifter i alt

16 Noter Realiseret Budget Realiseret 2013/ / /13 it.kr. it.kr. (ej revideret) 10 Varmeværk og grunde samt ledningsanlæg og inventar Anskaffelsessum primo Årets tilgang, netto O 237 Årets afgang... O O O Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger i alt primo Årets afskrivning Afskrivninger i alt ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Afskrivningsoversigt: Anskaffel- Afskrivninger Afskrivninger Nedskrevet ses- værdi værdi 2013/14 I alt 31/72014 kr. % kr. kr. kr. Anskaffelsesværdi O 1999/ , O 2000/ , / O O 2001/ , / , / , / , O 2005/ , / , / , / , / , / O O 2010/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,

17 Noter 11 Investeringsbeviser o.l stk. Sparinvest Korte Obligationer, anskaffelsessum stk. Sparinvest Mellemlange Obligationer, anskaffelsessum. 50 stk. Danske Andelskassers Bank, anskaffelsessum. Andelsbevis i DFF-EDB. 2013/ it.kr O Dagsværdien af værdipapirerne udgør pr. 31/ kr Lån i Kommunekredit Lån nr Lån nr Prioritetsgæld i alt. Heraf forfalder inden for 1 år Andel af gælden som forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. Pantsætninger Ingen. Eventua Iforp ligteiser Selskabet har indgået aftale om udførelse af hovedoverhaling af gasmotor når denne har kørt driftstimer. Prisen er aftalt til kr pristalsregulering fra 1/ Forpligtelsen i forbindelse hermed kan pr. 31/ opgøres til ca. kr Herudover har selskabet ikke påtaget sig gælds-, kautions- eller garantiforpligtelser, ligesom det heller ikke har foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover det i regnskabet og noterne anførte. 14 Udskudt skatteaktiv Selskabet har opgjort et negativt beregningsgrundlag for udskudt skat, som beløber sig til t.kr., især henført til værdien af skattemæssige underskud til fremførsel. Skatteværdien heraf er ikke indregnet som aktiv i balancen. 16

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere