Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevplaner i Meebook. Vejledning. Københavns kommune"

Transkript

1 Elevplaner i Meebook Vejledning Københavns kommune

2 Vejledning til elevplaner i Meebook 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook kan foregå. Det er en praktisk vejledning, der er udarbejdet ud fra de erfaringer der er gjort på skolerne indtil nu. Den vil løbende blive opdateret, efterhånden som der gøres flere erfaringer. Elevplanens opbygning i Meebook kan opleves anderledes end den måde, der tidligere er arbejdet med elevplaner i f SkoleIntra. En stor forskel er, at elevplanen er knyttet op på årsplaner for de forskellige fag og at der ikke findes én samlet elevplan for den enkelte elev. I vejledningen skelner vi mellem en faglig elevplan og en elevplan, der omhandler elevens alsidige udvikling. Vejledningen anbefaler en måde at arbejde med elevplanen i Meebook, så det sikres at de lovmæssige krav til elevplaner overholdes. 2. Lovmæssige krav til elevplanen Ifølge 13.b i loven om folkeskolen skal alle elever fra klasse som led i den løbende evaluering af undervisningen have en digital elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8.klasse indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. Børne-og Ungdomsforvaltningen i København har indkøbt læringsplatformen Meebook, hvor det pædagogiske personale kan arbejde med mål, undervisningsforløb og elevplaner. Elevplanerne er et aktivt led i dialogen mellem skole og hjem. Indholdet i elevplanerne skal afspejle undervisningens fokus på elevens læring og er en del af den løbende evaluering af undervisningen. Læs mere om elevplaner i henhold til folkeskoleloven her: 3. Faglig elevplan i Meebook I Meebook hænger elevplanen sammen med årsplanen for et hold. De elever som der skal laves en elevplan for, skal være tilknyttet et HOLD. Et hold kan godt være en stamklasse. Der skal være oprettet en ÅRSPLAN for holdet i det pågældende fag. Når der er oprettet en årsplan for et hold, så er der automatisk tilknyttet en elevplan for alle elever. Årsplanen er bygget op af FORLØB. Hvis et forløb skal være en del af en elevplan, skal det være tilføjet til en årsplan. Når der tilføjes FAGLIGE MÅL eller MÅL OG REFLEKSION til et forløb, vil disse kunne ses i elevplanen, hvis det ønskes. Det er disse mål, som den pædagogiske medarbejder kan evaluere eleven på. Eleverne kan evaluere sig selv under mål og refleksion. 2

3 Bemærk Hvis en pædagogisk medarbejder sletter et HOLD eller en ÅRSPLAN, forsvinder elevplanen for de tilknyttede elever også. Vi anbefaler, at der ikke slettes gamle hold eller årsplaner. Hvis en pædagogisk medarbejder stopper på skolen, anbefaler vi, at ledelsen forinden gemmer elevplanerne som.pdf fil og på den måde bevarer elevplanerne. Den faglige elevplan tilgås under fanen ÅRS-/ELEVPLAN. Under fanerne MINE ÅRS/ELEVPLANER eller FÆLLES ÅRS/ELEVPLANER vælges det aktuelle hold og fag, der skal laves elevplaner for. Til sidst vælges fanen ELEVPLANER/STATUS og den ønskede elev. ELEVPLANER/STATUS er en visning af data fra de forskellige FORLØB i en årsplan. Her kan vælges, hvilke forløb der skal gøres synlige, samt udvælge hvad der skal vises af hhv. Læringsmål/elevrefleksion, Lærenoter, Faglige mål og Opgaver i elevplanen. 3.1 Beskrivelse af elementer der kan udgøre en faglig elevplan Synlig for elev og forældre/andre: Når øjet er 'tændt', kan eleverne og forældrene se elevplanen. Ledelsen på skolen kan først se elevplanen, når øjet er tændt begge steder. 3

4 Vælg forløb: Der kan vælges, hvilke forløb der skal være synlige i elevplanen. Det betyder, at det kan vurderes, hvilke forløb i årsplanen, der er relevante at vise i elevplanen. Læringsmål/elevrefleksion: Når der er tilføjet en MÅL OG REFLEKSION til et forløb, så kan de vises her. Der er mulighed for at ændre på synligheden af den enkelte refleksion vha. øjet, hvis der kun skal vises udvalgte mål og refleksioner. Det er både den pædagogiske medarbejder og eleverne der evaluerer på mål og refleksioner. Lærenoter: Der kan skrives en lærernote i forbindelse med en elevaflevering. Når der er tilknyttet en opgave i et forløb, kan der gives direkte feedback til eleven. Derudover kan der også laves en lærernote. Den kan eleven ikke se i sin egen opgavebesvarelse, men den kan gøres til en del af elevplanen. Faglige mål: Når der er tilføjet enten kompetence eller færdigheds- og vidensmål fra UVM, kan de vises her. Hvis der er tilføjet egne beskrevne mål, kan de ligeledes vises her. Der er mulighed for at ændre på synligheden af de enkelte mål vha. øjet, hvis der kun skal vises udvalgte mål. Det er kun den pædagogiske medarbejder der evaluerer faglige mål, ikke eleverne selv. Opgaver: Når der er tilføjet en opgave i et forløb, kan den vises i elevplanen. Eleven kan besvare opgaven direkte i tekstboksen i Meebook eller indsætte et link til eksternt drev, f O365. Tilføj elevstatus: Her angives, hvor eleven er i sin læreproces i forhold til de opstillede mål; "Hvor er eleven nu". Tilføj opfølgning: Her beskrives, hvad elevens næste skridt er i læreprocessen, herunder hvordan det pæd. personale, forældre og elev kan følge op på målene og understøtte aktiviteter, der skal hjælpe eleven til at nå målene; "Hvad er næste skridt". Se/skriv kommentarer: Her kan den pædagogiske medarbejder og forældre tilføje kommentarer til elevplanen. Se/tilføj filer: Der er mulighed for at tilføje én fil til elevplanen. 4

5 Link til hvordan man laver en elevplan i Meebook /klikguide-h-lav-en-elevplan_ pdf 3.2 Sådan laves en evaluering i Meebook Som pædagogisk medarbejder er der mulighed for at evaluere sine elever to steder i Meebook, der begge findes under fanen FORLØB. Først vælges det forløb, der skal evalueres på. Evaluer FAGLIGE MÅL Under overskriften EVALUER FAGLIGE MÅL er der mulighed for, at den pædagogiske medarbejder kan evaluere på de FAGLIGE MÅL der er tilføjet til forløbet. Det kan være mål fra UVM eller egne beskrevne læringsmål. Det er kun den pædagogiske medarbejder og ikke elever, der evaluerer på de FAGLIGE MÅL. Under EVALUER FAGLIGE MÅL vælges den elev, der skal evalueres. Hvis der er tilknyttet en ELEVREFLEKSION til et fagligt mål, vil det vises under det enkelte mål, når en elev er valgt. Den pædagogiske medarbejder kan vælge at evaluere på elevrefleksionen her. Hvis der allerede er evalueret på elevrefleksionen (både af den pædagogiske medarbejder og af eleven), vil dette også vises her. Evaluer MÅL OG REFLEKSIONER Under overskriften EVALUER REFLEKSIONER er der mulighed for, at den pædagogiske medarbejder kan evaluere på de MÅL OG REFLEKSIONER, der er tilføjet til forløbet. Under EVALUER 5

6 REFLEKSIONER vælges den elev, der skal evalueres. Hvis eleven allerede har evalueret på elevrefleksionen, vil dette vises her. Hvis en evaluering gentages på de opsatte mål, kan de to sidste evalueringer vises. Derved kan der vises en progression i elevens og den pædagogiske medarbejders evalueringer. Denne progression vises kun i de enkelte forløb, og ses ikke i elevplanen. Link til landkortet med videoguides til arbejdet i Meebook 4. Anbefalinger til arbejdet med de faglige elevplaner i Meebook Elevplanen skal være et led i den løbende evaluering af elevens læringsudbytte, der både skal vise, hvad eleven har lært og hvad eleven skal arbejde med fremadrettet. Hvis alle mål og evalueringer fra alle forløb vises i elevplanen, kan den opleves lang og uoverskuelig. Derfor er vores anbefaling, at der udvælges få mål inden for de forskellige kompetenceområder til visning i elevplanen. Ved skoleårets planlægning, kan de mål og forløb der skal indgå i elevplanen udvælges og markeres i årsplanen for de fag der skal laves elevplan i (se minimumskrav fra UVM). Et eksempel på et skoleår 0. klasse: To forløb med mål og evalueringer indenfor kompetenceområderne klasse: To forløb med mål og evalueringer i de relevante fag klasse: To til fire forløb (afhængigt af fag) med mål og evalueringer i de relevante fag klasse: To til fire forløb (afhængigt af fag) med mål og evalueringer i de relevante fag Vores anbefaling er, at elevplanerne gøres synlige forud for samtaler med elever og forældre, da elevplanen skal være et redskab i dialogen mellem elev, lærere og forældre. De faglige mål fra UVM (kompetence eller færdigheds- og vidensmål) er lærerens redskab i planlægningen og skal ikke vises i en elevplan. For at understøtte dialogen med elev og forældre anbefaler vi, at det er lærerens egne beskrevne mål i form af læringsmål og/eller tegn på læring, der er formuleret ud fra kompetenceområderne, der evalueres på og vises i elevplanen. 6

7 I dialogen med elev og forældre kan farverne i evalueringerne forklares som læringspointer. Rød, orange og gul kan være en læringspointe til eleven om, at her er næste skridt (feed forward). Grøn viser, at et mål er nået/lært (feed back). 5. Elevens alsidige udvikling Der er ikke et lovmæssigt krav om, at elevplanen skal rumme mål, status og opfølgning på elevens alsidige udvikling. Beskrivelser af elevens personlige og sociale forudsætninger er heller ikke oplagte at inddrage i den faglige elevplan i Meebook. Vores anbefaling er, at et team omkring en klasse opretter en årsplan for den alsidige udvikling herunder elevernes personlige og sociale forudsætninger. Årsplanen deles så alle relevante medarbejdere kan samarbejde omkring elevernes udvikling. I årsplanen tilføjes et forløb med læringsmål for elevernes personlige og sociale forudsætninger, som er relevante for det pågældende klassetrin. Vi anbefaler, at der evalueres i efteråret forud for samtaler med elever og forældre. Samme forløb gentages i foråret for derved at kunne arbejde med progression inden for de opsatte læringsmål for de sociale og personlige forudsætninger. 7

8 6. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Meebook Uddannelsesparathedsvurderingen er en forudsætning for optagelse på en ungdomsuddannelse. Inden den gives, skal eleverne informeres om uddannelsessystemet og tilkendegive deres uddannelsesønske. En UPV består af en faglig, social og personlig vurdering. Link til vejledning om uddannelsesparathed file:///c:/users/gt3n/downloads/ Uddannelsesparathed-vejledning.pdf Link til vejledning om vurdering af personlige og sociale forudsætninger file:///c:/users/gt3n/downloads/ folder-til-laerere-uddannelsesparathed%20(1).pdf I henhold til loven skal skolen foretage en uddannelsesparathedsvurdering 3 gange 1. UPV d. 1. dec. på 8. årgang 2. UPV d. 1. maj på 8. årgang 3. UPV d. 1. dec. på 9. årgang I Meebook kan der oprettes og indsendes en UPV direkte til optagelse.dk. Den tilgås under fanen ÅRS-/ELEVPLAN. Under fanen MINE ÅRS/ELEVPLANER vælges det aktuelle hold og fag, der skal laves UPV for, derefter vælges fanen ELEVPLANER/STATUS. Nu vises navnene på alle eleverne på holdet. Der vil være et UPV-ikon ud for de elever, der allerede er indsendt en UPV for. Vælg den aktuelle elev, der skal oprettes og indsendes en UPV for og klik på de fire streger under MERE. Vælg Opret UPV. Dette skal gøres de tre gange UPV'en skal foretages. UPV'en kan sendes direkte til optagelse.dk. I Meebook kan man se den seneste vurdering og dato for sidste indsendelse. Bemærk Det er vigtigt, at det aftales i teamet, hvem der sender en UPV i Meebook til optagelse.dk. Den kan i princippet laves i alle klassens fag og årsplaner. Vi anbefaler, at UPV'en sendes fra en fælles teamårsplan, som beskrevet nedenfor som Uddannelsesparathedsprocessen. Det er KUN ejeren af årsplanen, der kan sende en UPV på eleverne. Medforfattere på årsplanerne har ikke denne adgang. Uddannelsesparathedsproces Vi anbefaler, at man allerede fra 7. klasse arbejder med at gøre elever og forældre bekendt med kravene til uddannelsesparathed og give dem værktøjer til udvikling af personlige og sociale forudsætninger. Dette arbejde kan understøttes i Meebook ved at oprette en årsplan, der kan kaldes Uddannelsesparathedsprocessen, som det pædagogiske personale omkring klassen er tilknyttet. I 8. og 9. klasse skal dette foregå i samarbejde med UU. 8

9 Årsplanen kan indeholde forløb indenfor det obligatoriske emne Uddannelse og job, studievalgsporfolio, evalueringer af elevernes forudsætninger, elevernes tilkendegivelse af uddannelsesvalg, vejledningsaktiviteter, etc. Denne proces kan løbe fra 7. til 9. klasse ved at tilknytte de samme forløb til en ny årsplan i det næste skoleår. Man skal bevare det oprettede hold, for derved at undgå tab af data, men navnet kan ændres f 8.b -> 9.b. Processen kan starte tidligere i skoleforløbet. 7. Supplerende elevplaner Ny i KBH og specialskoler Når en nyankommen elev starter med at modtage undervisning i almenklasserne med sprogstøtte (direkte integreret elev), skal der udfyldes en supplerende elevplan, der understøtter arbejdet med elevens faglige og sproglige progression. Den supplerende elevplan er ikke integreret i Meebook og skal følge vejledningen i dette link: 20for%20nyankomne%20elever_endelig.pdf Elevplaner på specialskolerne indeholder generelle beskrivelser af eleverne. Disse beskrivelser kan omhandle barnets udviklingsniveau, diagnose, særlige støttebehov, indlæringsmæssige forudsætninger etc. Da elevplanerne i Meebook er knyttet til en årsplan, er der ikke en funktion til disse beskrivelser i elevplansværktøjet i Meebook. Forvaltningen arbejder, i samarbejde med skolerne, på en god løsning til, hvor disse beskrivelser kan placeres. På specialområdet arbejdes der, hvor det er muligt, med folkeskolens fagrække og dertil også minimumskravene til elevplaner på de enkelte klassetrin. Til den del af elevplansarbejdet anbefaler vi, at man anvender Meebooks elevplansværktøj. 8. Skoleskift og print af elevplan Når en elev skifter skole, skal elevplanen vedhæftes i KMD elev Skoleskift eller på anden måde overdrages til kommende modtagerskole. I Meebook kan elevplanen downloades og gemmes som.pdf og herefter vedhæftes i KMD elev eller sendes til modtagerskolen. Med ledelseslogin til Meebook kan alle elevplaner tilgås, der er udgivet for den enkelte elev og relevante elevplaner kan printes eller gemmes herfra. Link til Meebook for ledere: /klikguide_meebook_ledelse_ pdf Print af elevplanen eller gem som.pdf Elevplanen åbnes og der skal Klikkes på ctrl + p (pc) eller cmd + p (Mac). HUSK at slå baggrundsgrafik og -farve til ved print, da dette kan være deaktiveret for at spare på blækket ved print. I print vinduet kan elevplanen ligeledes gemmes som.pdf 9

10 9. Hvilke fag der skal være i elevplanen på hvilke klassetrin Nedenstående model viser minimumskrav fra Undervisningsministeriet Elevplaner på de enkelte klassetrin Bh. kl Kompetencemålene for børnehaveklassen Dansk Matematik Engelsk Historie Kristendomskundskab Natur/teknologi Samfundsfag Geografi Biologi Fysik/kemi Idræt Musik Billedkunst Håndværk og Design () () () () Madkundskab () () () () Tysk eller Fransk Tysk/fransk som valgfag (3-årigt) () () () Håndværk og Design som valgfag (2- () () () årigt) Madkundskab som valgfag (2-årigt) () () () Øvrige valgfag () () () Afklaring af videre uddannelse () = på ét af de klassetrin, som faget tilbydes på 10

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Orientering om implementering af Meebook

Orientering om implementering af Meebook Orientering om implementering af Meebook På skolerne i Esbjerg Kommune har vi fra skoleåret 2018-2019 valgt at anvende læringsplatformen Meebook. Tidligere har læringsplatformen Educa været andvendt. Som

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Meebook for forældre. Kære forælder

Meebook for forældre. Kære forælder Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns års- og elevplaner indeholder.

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Opret et hold/en klasse:

Opret et hold/en klasse: Denne vejledning er en hjælp til, hvordan man arbejder med elevplansforløb i Meebook. Hvordan en elevplan skabes efter forløbet er gennemført. A. Bemærk. Opret et hold/en klasse: 1. Opret et hold/en klasse.

Læs mere

Opret et hold/en klasse:

Opret et hold/en klasse: Denne vejledning er en hjælp til, hvordan man arbejder med elevplansforløb i Meebook. Hvordan en elevplan skabes efter forløbet er gennemført. A. Bemærk. Opret et hold/en klasse: 1. Opret et hold/en klasse.

Læs mere

Vejledning til UPV i Meebook

Vejledning til UPV i Meebook Vejledning til UPV i Meebk Københavns kmmune Oktber 2018 Indhldsfrtegnelse 1. Intrduktin... 3 2. Lvmæssige krav... 3 3. UPV i Meebk... 4 4. Opret UPV fr en elev... 5 5. Infrmatin m elevens UPV... 7 6.

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen

Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen Principper og retningslinjer for skole-hjemsamarbejde på Stavnsholtskolen Et godt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem er en grundlæggende forudsætning for, at eleverne får en god skolegang.

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder HVORDAN GØR JEG? 1 AF 13 Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole?

SEPTEMBER Hvordan går det med MinUddannelse på din skole? SEPTEMBER 2017 Hvordan går det med MinUddannelse på din skole? Side 2 1. Indledning Denne vejledning skal, sammen med den overordnede implementeringsplan, understøtte skoleledelserne i at følge med i ibrugtagning

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Indhold Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune... 2 Læringsplatformen MOMO... 2 Elevens plan:... 2 Elevplanen er et fælles

Læs mere

Årshjul -Rammen for Skoleårets Planlægning Anderledes dage Afdeling Asgård

Årshjul -Rammen for Skoleårets Planlægning Anderledes dage Afdeling Asgård Årshjul -Rammen for Skoleårets Planlægning 2016-17 - Anderledes dage Afdeling Asgård Dato (7.6.16.) Indhold Team-plan Mandag 15.8. 8.00-9.45 Kerneteam planlægger Modtage eleverne sommersnak m.v. 9.45-10.00

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love LOV nr 406 af 28/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 036.53M.391 Senere ændringer til

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU 20.03.2018 Forslag fra Per Clausen at Aalborg Kommune følger eksemplet fra Aarhus Kommune og gør anvendelsen af læringsplatformene

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse.

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse. Årsplaner De seneste årsplaner findes i en udgave med og uden GeometriFessor. Årsplanerne tager udgangspunkt i årsplaner, men vi tilføjer det materiale, så årsplanerne nu indeholder flere perioder med

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål. Indhold

Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål. Indhold Fagkompasset den nye visualisering af Fælles Mål I denne manual finder du to gennemgange af det nye element: Fagkompasset, der er udviklet for at tage de første skridt hen mod en lempet tilgang ift. bindingerne

Læs mere

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017

SELVEVALUERING: SKOLENS PROFIL OPDATERET JANUAR 2017 Pkt. Evaluerings område 1. a Skolens værdigrundlag Her og nu (beskrivelse af praksis) Se beskrivelse 1.a. Målsætning At drive privat grundskole, hvor elevens lyst til læring styrkes i et miljø, hvor den

Læs mere

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside...

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside... Elevplanen elever og forældre Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Preview af formularskabelon

Preview af formularskabelon Preview af formularskabelon Vælg tema: Blåt tema Det valgte tema gemmes automatisk i skabelonen Import Elevplan 6.klasse KK Elevplan 6 klasse Dansk Status Progression i forhold til seneste læringsmål for

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

IMPLENTERING AF SYNLIG LÆRING

IMPLENTERING AF SYNLIG LÆRING SYNLIGE OG KENDTE LÆRINGSMÅL "Hvis du kender de mål, du skal nå, lærer du mest": Med afsæt i den viden sikrer lærerne, at eleverne altid ved, hvilke faglige mål, der er for en lektion, for en uge, for

Læs mere

MatematikFessor. Årsplaner NYT NYT NYT

MatematikFessor. Årsplaner NYT NYT NYT MatematikFessor Årsplaner NYT NYT NYT Du kan nu redigere teksten i målbeskrivelserne. OG Sende et link til kolleger og forældre, så de kan se holdets årsplan. De nye årsplaner 15/16 findes i en udgave

Læs mere

Læs skolens målsætning her: Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22.

Læs skolens målsætning her:   Skolens elevtal er her maj elever og det samlede antal lærere er 22. SKOLENS PROFIL Skolen: Sct. Joseph Søstrenes Skole er en katolsk skole, og dermed adskiller den sig fra de fleste andre skoler. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen, men en katolsk skole bygger

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Skolens arbejde med målkravene

Skolens arbejde med målkravene Formålet med evalueringen af kerneområdet Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i skolens arbejde med undervisningsmålene. En fri

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

NY ELEVPLAN, NØRREBJERGSKOLEN 2017

NY ELEVPLAN, NØRREBJERGSKOLEN 2017 NY ELEVPLAN, NØRREBJERGSKOLEN 2017 Workshop ved specialskoleledernes samråd 3.3 2017 Niels Lundvald Nielsen Mads Møller INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN Planlægning og udvikling: Processen et første overblik Udviklingsmål

Læs mere

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Program forældremøde: Præsentation af rammer for undervisning. V. Birthe H. og Hans M. Lars Hamer UU. Tiden efter Trombakken Vejledning, udd. planer

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Kære alle

Nyhedsbrev juni 2014. Kære alle Nyhedsbrev juni 2014 Kære alle Folkeskolereformen nærmer sig med hastige skridt og i uge 22 blev udkastet til bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen offentliggjort. MinUddannelse

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen GLADSAXE KOMMNE Skoleafdelingen Den 17. oktober 2014 Mads Aagaard og Kasper Willems Evalueringsdesign for realisering af skolereformen Den 19. marts 2014 besluttede Byrådet grundlaget for Realisering af

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Generelle Læreplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 4 Skabeloner... 6 Opret skabelon... 7

Læs mere

Folkeskolens sprogfag: Forenklede Fælles Mål

Folkeskolens sprogfag: Forenklede Fælles Mål Folkeskolens sprogfag: Forenklede Fælles Mål Med folkeskolereformens ikrafttræden i august 2014 var Forenklede Fælles Mål klar til brug. De enkelte skoler kunne vælge, om de allerede i skoleåret 14/15

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

EasyIQ SkolePortal - Vejledning

EasyIQ SkolePortal - Vejledning EasyIQ SkolePortal - Vejledning Indhold Læringsplatformen EasyIQ SkolePortal... 2 Hvad er Rubrics... 2 Login og adgang til løsningen:... 3 Kom i gang med forløb... 5 Nye forløb... 6 Forløb består af 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Princip for Understøttende undervisning. Formål: Mål: De næste skridt: De formelle rammer:

Princip for Understøttende undervisning. Formål: Mål: De næste skridt: De formelle rammer: Godkendt i skolebestyrelsen 13-06-2018 Formål: - Den understøttende undervisning bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Læs mere

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU Notat 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering Modtager(e): BSU Orientering om uddannelsesparathedsvurdering Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Information til forældre Juni 2018

Information til forældre Juni 2018 Flauenskjold Skole Information til forældre Juni 2018 FLAUENSKJOLD SKOLE 1 Distrikt Hjallerup Flauenskjold udgør sammen med Klokkerholm og Hjallerup skoler distrikt Hjallerup. På ledelsessiden er der to

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 2019 Erhvervsskolerne og gymnasierne Dagsorden Velkommen Hvem er med på mødet? Hvorfor holder vi mødet? Hvad kommer vi omkring, og hvad kommer vi ikke omkring Rammerne

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Når man redigerer en elevplan i elevplansværkstedet, kan man i højre spalte åbne ressourcen Uddannelsesparathedsvurdering.

Når man redigerer en elevplan i elevplansværkstedet, kan man i højre spalte åbne ressourcen Uddannelsesparathedsvurdering. Skolens uddannelsesparathedsvurdering formidles til forældre og elever i elevplanen Der findes to måder man kan formidle uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) på til elever og forældre via elevplanen.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Oversigt over oprindeligt foreslåede revision af ramme for brugen af MinUddannelse samt FLFs forslag, med kommentarer.

Oversigt over oprindeligt foreslåede revision af ramme for brugen af MinUddannelse samt FLFs forslag, med kommentarer. Bilag: Revision af ramme for brug af MinUddannelse 16. maj 2019 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.00.00-G01-172-18 Skoleafdelingen Oversigt over oprindeligt foreslåede revision af ramme for brugen af MinUddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne Punkt 5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne 2018-015332 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, efter anmodning fra Per Clausen, brugen af

Læs mere

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43

GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH GF2-PAU UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd

Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd Indledning I forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske om kvalitetsudvikling af folkeskolen og centralisering af specialklasser i kommunen etablerede

Læs mere

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: 2929 9244 E-mail: sas5@balk.dk Kontakt: Sanne Kjaer Askholm Sagsid: 17.27.00-A00-1-18 Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere