VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN"

Transkript

1 Indhold KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN VEJLEDNING FOR PÆDAGOGISK TILSYN I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAG- OG FRITIDSTILBUD 0-18 ÅR JUNI 2017

2 Indhold Formål og lovgivningsmæssig ramme 2 1. Forberedelse af tilsynsbesøget 3 2. Tilsynsbesøget medblik ind i den pædagogiske praksis observationsdel Faglig dialog 4 3. Tilsynsrapporten Vurderingskategorier Begrundelser Anbefalinger 7 4. Tilbagemeldingsmøder i institutionen 8 5. Tilsynsdialogmøde 8 6. Kvalitets- og supportsamtalen 8 7. Opfølgning 9 8. Skærpet tilsyn 9

3 Formål og lovgivningsmæssig ramme Lovgrundlaget for det kommunale tilsyn findes i dagtilbudsloven samt Vejledning om dagtilbud 1. Dagtilbudslovens 5 beskriver, at kommunalbestyrelserne er forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Dette omfatter, at den pædagogiske praksis lever op til både dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens 3. Ifølge serviceloven omfatter den lovmæssige forpligtelse herudover, at der i særlige dagtilbud føres tilsyn med at evt. træningsmetoder sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer (jf. 32, stk. 4). I København er denne tilsynsopgave lagt ud til forvaltningen. Ifølge vejledningen til dagtilbudsloven skal den pædagogiske praksis i dagtilbuddene herudover leve op til kommunalt fastlagte rammer og politikker samt dagtilbuddenes egne mål og værdier. Tilsynet skal ifølge vejledningen desuden sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at kunne opfylde de kommunale målsætninger og de krav, der stilles til det pædagogiske arbejde efter dagtilbudsloven. Ifølge folkeskoleloven er det skolebestyrelserne, der fører tilsyn med KKFO er, men jf. styrelsesvedtægten skal tilsynet føres efter dagtilbudsloven. I praksis er det altså de pædagogiske konsulenter, der fører tilsynet, men tilsynsrapporten skal tilgå skolebestyrelsen efter tilsynet. Tilsyn i dag- og fritidstilbud udmøntes i København både som løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med tilbuddene og i form af et årligt formelt tilsynsbesøg. Denne vejledning er særligt rettet mod arbejdet omkring det årlige tilsynsbesøg, herunder de forberedelser der går forud for besøget og indholdet af selve tilsynsbesøget. Herudover rummer vejledningen også et blik for, hvordan tilsynsbesøget skal ses i sammenhæng med det opfølgende arbejde i tilknytning til tilsynsbesøget. Det skal ses i sammenhæng med, at tilsynsbesøget ikke alene tjener som en kontrolfunktion af de lovgivningsmæssige forhold, men i lige så høj grad skal indgå som (systematiseret) element i dag- og fritidsinstitutionernes løbende pædagogiske udvikling. Sammenhængen i tilsynets forskellige delprocesser er illustreret i nedenstående figur: 6 7 Opfølgning Kvalitets- og supportsamtale (KSS) 1 Forberedelse af tilsynsbesøg Løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet i institutionen 2 Tilsynsbesøg med observation og faglig dialog 3 5 Tilsynsdialogmøde 4 Tilsynsrapport Tilbagemeldingsmøde i institutionen 1 2

4 1. Forberedelse til tilsynsbesøget Forud for tilsynsbesøget ligger en forberedende del hos særligt den pædagogiske konsulent og lederen, men også den bredere deltagerkreds til den faglige dialog efter observationsdelen. 1 2 Den pædagogiske konsulent sender den faglige dialogguide til institutionen mindst 14 dage før tilsynsbesøget samt et link til selvregistreringsskemaet på institutionsweb. Lederen sørger desuden for, at dialogguiden videresendes til resten af deltagerkredsen til den faglige dialog, som forventes at have forberedt sig på dialogspørgsmålene forud for den faglige dialog. Forud for tilsynsbesøget udfylder lederen en registrering i institutionsweb af, hvorvidt institutionen overholder lovens minimumskrav. Herudover fremsendes den pædagogiske læreplan (0-5 års-institutioner), børnemiljøvurderingen (fritidsinstitutioner) samt seneste hygiejnetilsynsrapport fra sundhedsplejen til den pædagogiske konsulent efter aftale. 3 Som led i forberedelserne til tilsynsbesøget gennemser konsulenten selvregistreringsskemaet, den pædagogiske læreplan/børnemiljøvurderingen, hygiejnetilsynsrapport, dataark. samt evt. indhentet viden fra den tværfaglige support som afsæt for særlige opmærksomhedspunkter ved tilsynet. 3

5 2. Tilsynsbesøget Tilsynsbesøget foregår i den enkelte institution 2 i klyngen/netværket og foretages i praksis af en pædagogisk konsulent. For både kommunale og selvejende institutioner består det årlige tilsynsbesøg af et besøg på alle af en institutions matrikler samt en formel observationsdel på mindst en af disse, der giver medblik ind i den pædagogiske praksis samt en efterfølgende dialog om den faglige kvalitet. Begge elementer indgår i konsulentens vurderingsgrundlag. Vurderinger, begrundelser og anbefalinger for institutionen vil fremgå af tilsynsrapporten og er et vigtigt afsæt for efterfølgende faglig ledelsesdialog og pædagogisk udvikling. 2.1 Medblik ind i den pædagogiske praksis observationsdel Som led i tilsynsbesøget gennemfører den pædagogiske konsulent observationer af den pædagogiske praksis ud fra fælles fastlagte kriterier. Den kriteriebaserede observationsdel har til formål at kvalificere tilsynet ved at give konsulenten indblik i institutionens konkrete pædagogiske praksis samt i højere grad at inddrage et børneperspektiv i tilsynsbesøget. På den måde bidrager observationerne både til at underbygge konsulentens vurderinger samt til at skabe bedre grundlag for faglig refleksion og pædagogisk udvikling. I fritidsinstitutionerne har den pædagogiske konsulent oplagt også en mere deltagende observation eksempelvis gennem en rundvisning og evt. efterfølgende dialog om fritidsinstitutionen/-centeret. Tidsrammen for observationsdelen tilpasses efter behov ud fra institutionsstørrelse, antal matrikler mv. Den pædagogiske konsulent vælger, evt. i samarbejde med lederen, hvor i institutionen observationerne laves, men søger at komme omkring forskellige situationer som fx rutine, voksenstyret aktivitet, børneinitieret aktivitet mv. Observationsdelen er kriteriebaseret og tager afsæt i de fælles fastlagte observationspunkter, der er knyttet til de enkelte aldersgrupper. Hvis konsulenten gør sig øvrige betydningsfulde observationer i observationsdelen eller ved tilsynsbesøget generelt, forventes det at disse også inddrages i den efterfølgende dialog og vurdering. Mellem observationsdelen og den faglige dialog skal der afsættes tid til, at konsulenten kan reflektere over sine observationer og medtænke disse i sin forberedelse til den faglige dialog. Den faglige dialog kan enten afholdes på samme dag som observationsdelen eller lægges en anden dag umiddelbart efter. 2.2 Faglig dialog Efter den pædagogiske konsulent har gennemført observationsdelen på egen hånd, afholdes den faglige dialog. Tidsrammen for den faglige dialog fastsættes efter institutionens størrelse og antal matrikler. Til den faglige dialog tages afsæt i den relevante af de følgende fire dialogguides: daginstitutioner 0-6 år, fritidsinstitutioner 6-9 år, fritidscentre år samt fritidscentre år. 2 Når der anvendes ordet institution, refereres der både til selvejende institutioner og enheder i klynger. Når der skrives leder, refereres der til ledere af selvejende institutioner og pædagogiske ledere i enhederne i klyngerne. 4

6 Deltagerne Deltagerne til den faglige dialog ved tilsynsbesøget omfatter for de kommunale institutioner konsulenten, den pædagogiske leder, klyngelederen og en medarbejder. Herudover skal der inviteres en forældrerådsrepræsentant, og evt. en lederkollega fra klyngen. For de selvejende institutioner deltager institutionslederen, den pædagogiske konsulent, en medarbejder, bestyrelsesformanden (eller stedfortræder) samt evt. netværkskoordinator. Rollen for forældrerådsrepræsentanten og bestyrelsesformanden er at bidrage med et generelt forældreblik på punkterne i den faglige dialog såvel som at indgå ved at svare på spørgsmål vedrørende forældreinddragelse generelt. Det forventes, at lederen forud for den faglige dialog har orienteret forældrerådsrepræsentanten om dennes rolle til den faglige dialog, herunder håndtering af at potentielle personfølsomme oplysninger mv. Det forventes herudover, at hele deltagerkredsen har forberedt sig på den faglige dialog med afsæt i dialogguiden, sidste års tilsynsrapport mv. fx ved personalemøde og forældrerådsmøde eller forældrebestyrelsesmøde. Indhold og formål I den faglige dialog gennemgås bl.a. selvregistreringen, hvor der sikres, at institutionen lever op til de lovkrav, den omfatter, og der indgås aftaler om ændringer, hvis den ikke gør. Det er også i den faglige dialog, at institutionens arbejde med den pædagogiske læreplan/børnemiljøvurdering drøftes. Herudover er hovedvægten i den faglige dialog på pejlemærkerne: Sociale relationer Inklusion og fællesskab Sprogindsatsen Forældresamarbejde/forældrepartnerskaber Sammenhænge Pædagogisk metode og refleksion 3 Dialogen ved tilsynet forventes at give den pædagogiske konsulent et indtryk af det faglige niveau i institutionen samt skabe refleksion og grundlag for pædagogisk udvikling i institutionen. I den sammenhæng drøfter og vurderer deltagerne kvaliteten af institutionens pædagogiske praksis inden for hvert af pejlemærkerne med afsæt i den aktuelle dialogguide, der indeholder konkrete dialogspørgsmål og vurderingskriterier (for de matrikler der rummer hele års området beslutter konsulent og leder hvilken dialogguide, der skal tages afsæt i). Med afsæt i disse drøftes både vurderingerne af institutionens placering inden for pejlemærkerne samt anbefalinger for det videre arbejde. Den endelige vurdering foretages af den pædagogiske konsulent efter tilsynsbesøget og vil fremgå af tilsynsrapporten. 5 3 Der kan læses nærmere om pejlemærkerne på og på opgaveportalen.

7 3. Tilsynsrapporten Efter tilsynsbesøget udfylder den pædagogiske konsulent tilsynsrapporten i institutionsweb. Tilsynsrapporten rummer resultatet af selvregistreringen, hygiejnetilsynsrapporten, de endelige vurderinger inden for pejlemærkerne på grundlag af de forskellige datakilder, begrundelser samt anbefalinger. På den måde spiller tilsynsrapporten en vigtig rolle både som tilbagemelding og vidensgrundlag for medarbejdere i den enkelte institution samt for de faglige udviklingssamtaler, der foregår i ledelsesstrengen. Det er derfor vigtigt, at rapporten rummer konkrete vurderingsbegrundelser og anbefalinger, så den bedst muligt kan bidrage til det videre arbejde med udvikling af pædagogisk kvalitet. 3.1 Vurderingskategorier På baggrund af de forskellige typer datakilder, der indgår i tilsynet (se figur nedenfor), vurderer konsulenten kvaliteten af institutionens pædagogiske arbejde inden for pejlemærkerne. Øvrig viden refererer her til viden om institutionens opfølgningsarbejde på anbefalinger siden sidste tilsyn, evt. forældrehenvendelser, viden om effekten af institutionens arbejde ud fra de data, der fremgår af dataark og viden om tværfaglige supportindsatser mv. Til vurderingen inden for de enkelte pejlemærker anvendes en vurderingsskala med tre kategorier: vedligeholdelse af indsats, tilpasning af indsats og behov for ny/ændret indsats. I dialogguiden er der inden for hvert af pejlemærkerne givet eksempler på, hvilke aktiviteter der kan være foregået, eller hvordan indsatsen ses i praksis. De beskrevne indsatser inden for hver af kategorierne er en vejledning til, hvad institutionen kan have igangsat eller gennemført for at placere sig i den givne kategori. Eksemplerne er ikke udtømmende, og det er ikke nødvendigt, at institutionen har gennemført samtlige initiativer for at være i kategorien. Herudover baseres vurderingerne også på de kvalitetsindikatorer, der er knyttet til hvert pejlemærke i dialogguiden. For de første tre pejlemærker gælder også fokuspunkterne i observationsdelen, og for de sidste tre pejlemærker gælder det de dialogpunkter, der er knyttet til pejlemærkerne. Vurderingskategorierne baserer sig på følgende overordnede indikatorer: Observationer Faglig dialog Selvregistrering Samlet vurdering Læreplan/børnemiljøvurdering Øvrig viden om institutionen 6

8 Behov for ny/ændret indsats Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig indsats, eller konsulenten har observeret en uforsvarlig/uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i institutionen på baggrund heraf. Der er behov for at igangsætte en indsats. Vælges denne kategori, skal den pædagogiske konsulent give en anbefaling i forhold til indsatsen inden for pejlemærket i det kommende år. Der skal være særligt fokus på, at institutionen følger den anbefaling, der er givet af den pædagogiske konsulent, og der skal aftales en opfølgning. Tilpasning af indsats Det vurderes, at institutionen har gjort en indsats som en del af det daglige pædagogiske arbejde, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis det kan ikke sandsynliggøres, hvilken forskel indsatsen gør for børnene. Derfor er der behov for en tilpasning af indsatsen. Den pædagogiske konsulent skal komme med en anbefaling til, hvordan institutionen kan tilpasse deres indsats. Vedligeholdelse af indsats Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet inden for dette pejlemærke. Institutionen har arbejdet strategisk med pejlemærket. Institutionen har gennemført en eller flere evalueringer af institutionens arbejde inden for pejlemærket og sat konkrete mål for det videre arbejde. Indsatsen har sat tydelige spor i praksis, som lederen og medarbejdere kan redegøre for. Det kan sandsynliggøres, hvilken forskel indsatserne har gjort for børnene. Derfor skal indsatsen vedligeholdes, og der arbejdes videre i samme spor. Den pædagogiske konsulent kan vælge at komme med en anbefaling, hvis det skønnes relevant. 3.2 Begrundelser Konsulenten udfylder konkrete begrundelser i tilknytning til vurderingerne. Begrundelserne skal rumme de forhold, der har været mest udslagsgivende for vurderingen. Alle datakilder (observationer, viden fra den faglige dialog, selvregistreringen, pædagogiske læreplan/børnemiljøvurdering, dataark mv.) kan indgå i disse begrundelser. 3.3 Anbefalinger På baggrund af observationerne og dialogen om institutionens indsatser inden for hvert af de seks pejlemærker kan den pædagogiske konsulent (og klyngelederen når det gælder de kommunale institutioner) efterfølgende give en anbefaling. Hvis institutionen vurderes til at være i kategorierne behov for ny/ændret indsats eller tilpasning af indsats, skal der gives en anbefaling. Anbefalingen vil typisk være vejledning i forhold til at løse en konkret udfordring fx hvilke justeringer der kan foretages i bestræbelserne på at opnå de ønskede forandringer. Med afsæt i anbefalingerne fra tilsynsbesøget laves der aftaler om opfølgende konsulentbesøg. 7

9 4. Tilbagemeldingsmøde i institutionen Når tilsynsbesøget og den faglige dialog er afholdt og institutionen har modtaget tilsynsrapporten kan der evt. afholdes et tilbagemeldingsmøde i institutionen, hvor lederen præsenterer resultaterne af tilsynet for hele personalegruppen i institutionen. Mødet kan bidrage til at give uddybet indblik i vurderinger og begrundelser samt skabe forankring af anbefalingspunkterne blandt hele personalegruppen. 5. Tilsynsdialogmøde Foruden den faglige dialog i forbindelse med tilsynsbesøget kan man vælge at afholde et tilsynsdialogmøde på klynge-/netværksniveau, når alle tilsynene er i klyngen/netværket er afholdt, og tilsynsrapporterne er udfyldt i institutionsweb. Tilsynsdialogmødet bruges som opfølgning samt forberedelse til kvalitets- og supportsamtalen. Mødet kan fx indeholde drøftelser af hovedpointerne og status i institutionerne og dialog om hvad der skal sættes fokus på det kommende år. Til tilsynsdialogmødet sørger klyngelederen/netværkskoordinatoren for, at ledere, én eller flere repræsentanter fra forældrebestyrelsen, medarbejderrepræsentanter, samt evt. den pædagogiske konsulent, inviteres. 6. Kvalitets- og supportsamtalen Efter der er ført tilsyn i alle institutionerne i klyngen/netværket, foregår der en kvalitets- og supportsamtale (KSS), hvor tilsynet indgår som en del af den faglige ledelsesdialog med områdecheferne. Dialogens omdrejningspunkt er institutionernes arbejde med børnenes udvikling og trivsel, og temaet er som udgangspunkt bydækkende og med afsæt i BUU s prioriteringer. Samtidig skal der være plads til, hvad der fylder lokalt, herunder en afklaring af evt. supportbehov. Tilsynet er derfor et væsentligt element i kvalitets- og supportsamtalen, idet det bidrager med praksisnære og casebaserede inputs, der bl.a. kan understøtte en dialog og vidensdeling på tværs af institutionerne. Den enkelte institution har ansvaret for at have kigget data grundigt igennem og have foretaget sine egne analyser inden dialogen med området. 8

10 7. Opfølgning Opfølgning på tilsynet skal forstås bredt, da det taler ind i den overordnede og løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet i institutionen. Institutionen vil have et ansvar for, at der følges op på tilsynet og de anbefalinger, den pædagogiske konsulent har givet. Konsulenten vil have en opgave af varierende omfang med at understøtte og følge op på institutionens udvikling ift. hvilke konkrete anbefalinger, tilsynet har medført. Som et led i tilsynsprocessen informeres bestyrelsen/forældrerådet om tilsynsrapporten. Derudover kan ressourceteamet inddrages som en del af opfølgningen, hvor de pædagogiske tilsyn kan indgå som et fast punkt på dagsordenen én gang årligt på et af fællesmøderne, hvor klyngelederen/netværkslederen, ledere og supportmedarbejdere er samlet. Her kan tilsynsrapporterne samt relevante dele af referatet fra KS-samtalen, og de herunder afledte anbefalinger, give input til de overordnede strategiske drøftelser i ressourceteamet samt koordinering af ressourceteamets arbejdsopgaver. Forud for mødet overvejer lederne, hvilke behov de har for at få ressourceteamets supportmedarbejderes støtte til at styrke og udvikle den pædagogiske praksis. På fritidsområdet kan der, som led i opfølgning på det pædagogiske tilsyn, også søges støtte og sparring med både ressourceteam og ressourcecenter i den udstrækning, det vil være relevant. 8. Skærpet tilsyn Formålet med at iværksætte et skærpet tilsyn er at afdække alvorlige bekymringer i forhold til dagtilbuddets drift og overholdelse af lovgivningen samt at sikre sig, at forholdene bringes i orden hurtigst muligt. Det skærpede tilsyn er en foranstaltning, der iværksættes efter beslutning af områdechefen på baggrund af en konkret og tungtvejende årsag. Hvis det efter den skærpede tilsynsperiode vurderes af den pædagogiske konsulent og områdechefen, at institutionen fortsat ikke opfylder kravene, beslutter områdechefen det videre forløb. På opgaveportalen kan man finde den uddybede vejledning Skærpet tilsyn samt redskaberne Aftalepapir ved iværksættelse af skærpet tilsyn og Opfølgningsskema til anvendelse ved skærpet tilsyn.

11 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013)

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013) VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR (september 2013) 1. Organisering af tilsynet Det pædagogiske tilsyn er et løbende tilsyn, der skal sikre, at dagtilbuddet til enhver tid lever

Læs mere

Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed

Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 10. juni 2019 Bilag 2: Forslag til styrket opfølgning på tilsyn og øget åbenhed Det foreslås, at opfølgningen på tilsynet og faglig

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud, samt orientering om Børneog

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud 2019-2021. Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 13-03-2019 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-17 Lovgivning og tilsynsopgaven

Læs mere

Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Ramme for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet I Glostrup Kommune har vi fokus på, at alle børn trives, lærer og udvikler sig, og vi vil derfor have dagtilbud af høj kvalitet. Et af redskaberne til at

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Børnehusene 2. Dagplejen Dokumentation

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Betegnelsen dagtilbud bruges her som fælles betegnelse for alle de pasningstilbud, der findes i Rebild Kommune for børn i alderen 0-6 år;

Læs mere

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Betegnelsen dagtilbud bruges her som fælles betegnelse for alle de pasningstilbud, der findes i Rebild Kommune for børn i alderen 0-6 år;

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Tilsyn med dagtilbud

Tilsyn med dagtilbud Tilsyn med dagtilbud Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept for dagtilbudsområdet... 3 Lovgrundlag... 3 Hvem føres der tilsyn med?... 3 Formålet med tilsynet... 3 Overordnede temaer i tilsynet... 4 Vurderingsskala...

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen

Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Velkommen i forældrebestyrelsen og institutionsbestyrelsen Rammer for arbejdet i forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser i selvejende dag- og fritidstilbud 2017 Indhold Indhold...2 Velkommen i forældrebestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til Aflæggerbordet - BUU Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en proces med ønsket om at udarbejde et politisk godkendt tilsynsgrundlag, som tager afsæt i:

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en proces med ønsket om at udarbejde et politisk godkendt tilsynsgrundlag, som tager afsæt i: Side 1 af 9 Indledning I nærværende materiale præsenteres en tænkt systematik, som fremadrettet skal danne grundlag for pædagogisk tilsyn på Dagtilbudsområdet i Jammerbugt kommune. Det gælder for både

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD Odense kommune har pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbudene i kommunen. Odense Kommune har valgt en tilsynsmodel, der indebærer ét årligt tilsynsdialogmøde med institutioner

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Formålet med tilsynet. Formålet er at sikre: At børne og ungepolitikken følges Et godt børneliv Et overordnet højt fagligt og pædagogisk niveau i institutionerne At

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt

Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 NOVEMBER 2018, ELSE SALL Dagplejen Skanderborg Udviklingskontrakt 2019 Vision for Skanderborg Dagpleje Formålet med Visionen for Skanderborg Kommunale Dagpleje:

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Adresse Rathsacksvej 12 Camilla Breum Jeppesen. Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 44 Normerede pladser 3-6 år -

Adresse Rathsacksvej 12 Camilla Breum Jeppesen. Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 44 Normerede pladser 3-6 år - Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Camilla Breum Jeppesen. Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 44 Normerede pladser

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Spjellerup Privat institution 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud... 3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn... 3 Tilsynsrapportens grundlag... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Bilag 3 - Implementeringsplan

Bilag 3 - Implementeringsplan KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 3 - Implementeringsplan - for styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 26-11-2012 Sagsnr. 2012-98771

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. august 2018 Knud Holt Nielsen (Ø) Sagsnr. 2018-0206385 Dokumentnr. 2018-0206385-1 Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet

Læs mere

Vodroffs Tværgade 5 c st th Lisbeth Lillevang Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 27 Normerede pladser 3-6 år 33

Vodroffs Tværgade 5 c st th Lisbeth Lillevang Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 27 Normerede pladser 3-6 år 33 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Stenurten Adresse Vodroffs Tværgade 5 c st th Leder Lisbeth Lillevang Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 27 Normerede

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842

Institution: Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen Orgnr: 37842 Page 1 of 5 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? reglerne for befordring af børn? kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard? reglerne om røgfri

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud. Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. august 2018 13. september 2018 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Herlev Kommune Styrelsesvedtægten refererer

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010.

Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010. TILSYN MED DAGTILBUD Retningslinjer for tilsyn med Frederiksberg Kommunes dagtilbud, godkendt i Børneudvalget 8. februar og i Kommunalbestyrelsen 1. marts 2010. Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg fører

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Assens Kommune Revideret af Lotte Tangaa Tjalve d. 29.10.18 Sagsnr.: 18/22118 Indhold Formål... 3 Kapitel 1... 3 1. Byrådet... 3 Kapitel 2... 4 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri. Den Tre Birke Dueoddevej 9 Herning. Leder: Jørgen Bitsch

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Handicap og Psykiatri. Den Tre Birke Dueoddevej 9 Herning. Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Den 21.03.2017 Tre Birke Dueoddevej 9 Herning Leder: Jørgen Bitsch Tilsynsførende: Mia Mortensen Joan Dahl Nørgaard Anne Sofie Pedersen E-mail: @herning.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Status på pladsgarantien

Status på pladsgarantien Bilag 3 Status på pladsgaranti Kompetenceudvikling Status på fremtidens fritidstilbud Lovgivningsmæssige rammer og muligheder Eksempler fra andre kommuner BUPL s fritidsudspil Status på pladsgarantien

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Fritids- og Kultur Centret

Fritids- og Kultur Centret 1 Høje- Taastrup Kommune, marts 2014 Fritids- og Kultur Centret Den pædagogiske tilsynsforpligtigelse i Fritids- og ungdomsklubberne. Indledning Høje-Taastrup Kommune har jf. dagtilbudsloven forpligtelse

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune 2012 Juni 2012. Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Strategi, Sekretariat og Kommunikation Tilsynet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Grundlag

Læs mere