68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 2/ Afholdt Aalborgkasserer er blevet æresmedlem Flyvevåbnets Soldaterforenings nye æresmedlem Poul Christensen med sit diplom. Til venstre medlem af FU Finn Scholdager, bag Poul dennes søn Henning og længst til højre landsformand Kaj Clausen. Poul Christensen udnævnt til æresmedlem af FSF Det er en stor glæde at kunne meddele, at vores kære soldaterkammerat gennem rigtigt mange år, Poul Christensen, nu er hædret med et flot sølvemblem, der beviser, at han er æresmedlem af foreningen. Det blev overrakt af Kai Clausen og Finn Schjoldager den 5. februar med følgende begrundelse: Poul har været kasserer og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen i Aalborg uafbrudt i 45 år. Han har desuden været kasserer i Afdelingen (tidl. Kredsen) i 35 år samt revisor i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år. Derudover også i landsledelsen som effektudvalgsformand gennem mange år. Han var også stærkt engageret i de nordiske soldaterstævner. Fra redaktionen Et æresmedlemsskab er Flyvevåbnets Soldaterforenings højeste udmærkelse, som tildeles af repræsentantskabet efter en indstilling i henhold til lovenes 6 a. I indstillingen vedrørende Poul kunne man bl.a. også læse: Poul har været den ildsjæl i det nordjyske, som har holdt liv i foreningsarbejdet. Specielt banker hans hjerte for lokalafdelingen. Med hans mangeårige erfaring og store kontaktflade, har han været inspirationskilde for bestyrelsesmedlemmerne. Han er kendt af Gud og hver mand og respekteret i brede kredse som f.eks. købmandsforeningen, Flyvevåbnet og de andre soldaterforeninger. Han er desuden medlem af Forsvarsbrødrene og Folk og Forsvar. Herudover har han gennem mere end 20 år varetaget revisorposten for De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg. Som person er Poul en lun nordjyde med godt humør, altid med en god historie i ærmet. Vi ønsker Poul tillykke og held og lykke i sit otium. Helge Hoff At repræsentantskabet ikke strør om sig med æresmedlemsskaber ses tydeligt af, at Poul Christensen er æresmedlem nummer 13 i Soldaterforeningens over 70-årige historie. Redaktionen gratulerer også med den fortjente ære.

4 4 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 24. februar afholdtes der generalforsamling i AAL afdeling i Flyvestuen med 22 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Hans Jørgen Jensen og referent Gert Rebsdorf. Næstformanden René Crone overrakte derefter jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Knud Bidstrup samt 25 års medalje til Finn Schjoldager, begge fra Vendsyssel lokalafd. Tillykke til begge med jubilæet. Beretningen blev godkendt. Formanden fortalte heri om den tidligere kasserer, Poul Christensen, som nu er gået på pension efter 35 år som kasserer i Kredsen/Afdelingen. Poul er blevet udnævnt til æresmedlem af FSF den 5. februar, hvor landsformanden Kai Clausen gav ham det fine æresmedlemsemblem. Stort tillykke til Poul. Den konstituerede kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand Helge Hoff Næstformand René Crone Kasserer Gert Rebsdorf Bestyrelsesmedlem Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleant Ib Nielsen Hans Jørgen Jensen Kjeld Hansen Revisor Knud Bødker Per Simonsen Revisorsuppleant Knud Bisgaard Delegerede til repræsenttantskabet Helge Hoff René Crone Gert Rebsdorf Under punktet Eventuelt efterlyste Harry Sørensen en ny effektudvalgsformand. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. Tjek kalenderen på Se din bestyrelse på Din nye startside: Husk at melde ændret adresse, telefonnummer og til forretningsføreren Find dit jubilæum på

5 PROPEL Nr. 2/ FSF Aalborg fortsat René Crone uddeler jubilæumstegn til jubilarerne Jubilarerne Finn Schjoldager og Knud Bidstrup med René til højre Formanden tilfreds med forløbet af generalforsamlingen Ostemaden var populær hos deltagerne Den nye kasserer, Gert Rebsdorf, er klar til at tage fat på opgaverne Der tænkes alvorligt over beslutningerne på generalforsamlingen

6 6 PROPEL Nr. 2/2011 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 24. februar afholdtes der generalforsamling i lokalafdeling Aalborg i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 15 medlemmer mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Bernt Jensen samt referent Gert Rebsdorf. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Herunder blev kasserer Poul Christensen nævnt for sit virke som kasserer for lokalafdelingen gennem 45 år. Poul er nu udtrådt af bestyrelsen. Forsamlingen ønsker Poul held og lykke med sit otium. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter generalforsamlingen konstituerede man sig som følger: Skydeudvalgsformand Ib Nielsen aflægger beretning Formand og sekretær Helge Hoff Kasserer Gert Rebsdorf Skydeudvalg Ib Nielsen Aktivitetsudvalg Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Revisor Revisorsuppleant Jens Aage Buhelt Ivan Sørensen Brian Nielsen Ole Jøns Bernt Jensen Knud Bisgaard Knud Bødker Per Simonsen Knud Bisgaard Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl ved Arthur Dales grav, hvor der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne højtidelige ceremoni. Kassereren Gert Rebsdorf fremlægger regnskabet Mvh Helge Hoff Flyvestation Aalborg 60 år Chefen for FSN Aalborg oberst Søren Andersen med gaven fra Aalborg afdeling. Det er en flot glasskulptur til chefkontoret Formanden for Aalborg afdeling Helge Hoff overrakte en gave til CH ATW OB S. Andersen i anledning af, at Flyvestation Aalborg fyldte 60 den 8. januar 2011

7 PROPEL Nr. 2/ FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Middag i hyggelige omgivelser Referat fra en god generalforsamling Mandag den 21. februar afholdt Karup Afdelingen ordinær Generalforsamling. Forsamlingen var henlagt til Rindsholm Kro ved Viborg med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Under generalforsamlingen underholdt kromanden damerne med herlige anekdoter og historiske facts om kroen og mindelunden, så generalforsamlingen kunne afvikles i god ro og orden. a Et rekordstort antal medlemmer var mødt op til denne lidt anderledes generalforsamling, for første gang henlagt til den Historiske Rindsholm Kro. Ikke mindre end 33 havde tilmeldt sig, og af dem havde 20 taget imod tilbuddet om at invitere konen med. Og det blev den hyggelige aften der var lagt op til! Der kræses for medlemmerne og deres damer

8 8 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Karup fortsat Kort fortalt blev både formandens beretning og kassererens regnskab godkendt, genvalg til alle på valg, og der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Men under eventuelt fremkom der adskillige gode forslag til bestyrelsen, der nu har noget at arbejde med. Forsamlingen var også yderst tilfreds med at flytte generalforsamlingen ud til midten af afdelingens geografiske område, og muligheden for at invitere konen med. Under middagen fik Harald Andersen fra Skive overrakt Flyvevåbnets Soldaterforenings 50 års medlemsmedalje i guld, mens afdelingens formand med frue, Henning og Birthe Halkjær, overraskende fik tildelt foreningens 60 års Jubilæumstrofæ. Overraskende for ægteparret, men ikke for os andre. Begrundelsen var, at de begge altid har ydet en indsats ud over hvad man kan forvente og endda tog til Åbent Hus i Skrydstrup, hvor de var med til at repræsentere FSF og sælge foreningens effekter med et overordentlig godt resultat. Bestyrelsens sammensætning for 2011 er herefter som følger: Formand: Henning Halkjær Kasserer: Ole Lykkeskov Jensen Næstformand: Niels Peter Nielsen Sekretær: Niels Peter Nielsen Bestyrelsesmedlem: Bent Petersen Lars Farving Bestyrelsessuppleant: Jens Peter Jensen Kurt Larsen Revisor: Poul Hjorth Kaj Møller Revisorsuppleant: Vagn Sehested Fanebærer: Henning Halkjær Harald Andersen modtager 50-års medlemsmedaljen Museumsbesøg Onsdag den 11. Maj kl mødes vi ved Gedhusvagten og ser på flymuseum og flyhistorisk samling samt deres værksted. Der er folk til stede som gerne vil fortælle om det. Vi regner med, at det tager ca. 2 timer, så kører vi til KFUM Soldaterhjem og får kaffe, som afdelingen er vært for. Dette arrangement er også med damer. Gerne tilmelding af hensyn til kaffen senest den 4. Maj til Henning Halkjær på tlf eller Se video og billeder fra generalforsamlingen på adressen Birthe og Henning Halkjær blev tydeligt benovet over at skulle modtage 60-års jubilæumstrofæet på generalforsamlingen.

9 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Modtagerne af medlemsmedaljerne. Fra venstre Bent Lorentzen, 40 år, Sigismund Strauss og Egon Udesen, begge 50 år. Generalforsamlingen den 22. februar Gunnar valgtes som dirigent efter et let pres fra de fremmødte. Preben og Willy blev valgt som stemmetællere. Formandens beretning ved Poul Erik Frandsen Han startede med at takke alle for det store fremmøde. Det har været et godt år og vores fane var først ude den 9. april og har ellers været ude i alt 8. gange. Blandt andet til Dronning Margrethes fødselsdag. En stor tak og ros til Willy og Svend for deres indsats. Vores grillarrangement gik godt og der var et godt fremmøde. Der var ca. 40 deltagere. Julefrokosten var også et tilløbsstykke med ca. 28 fremmødte. Dog var den lige ved at mislykkes da Flyvestationen havde valgt at starte ombygningen, der hvor vi havde planlagt at afholde den. Så nu blev gode dyr pludselig rådne, men vi reddede selv det hele ved at flytte ind i området umiddelbart foran køkkenet. Vi blev inviteret til et fællesarrangement med officerseniorerne og stampersonellet, hvor vi hørte et foredrag med vores flyverpræst. Idet indbydelsen kom så sent ud kunne vi ikke nå at få det i Propel. Formanden valgte derfor kun at melde det ud til bestyrelsen, men fremover vil der være mulighed for at komme på en SMS/ mail liste som næstformand Lars vil stå for. Så fremover vil man kunne få besked om sådanne arrangementer, der på grund af den korte deadline Propel, ellers ikke ville kunne nå ud til medlemmerne. a

10 10 PROPEL Nr. 2/2011 LA Skrydstrup fortsat Regnskab Jan Bryde fremlagde regnskabet, der blev godkendt enstemmigt. Ingen indkomne forslag. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Alle var villige til genvalg. Alle blev genvalgt. Inklusive suppleanten. Valg af kritisk revisor. Revisoren blev genvalgt. Valg af suppleant for kritisk revisor. Suppleanten blev genvalgt. Eventuelt. Haagen E. Larsen roste bestyrelsen og tilføjede at de havde godt styr på det ved vores arrangementer. Og at overdragelsen efter den gamle bestyrelse, der havde siddet længe, virkede godt. Bent Christiansen havde et forslag. Der blev foreslået at komme på fisketur. Poul Erik meldte tilbage at bestyrelsen er åben for alle indkomne forslag til aktiviteter fra medlemmerne, og at bestyrelsen efterfølgende ville prøve at afvikle forslagene. Bent Christiansen oplyser, at de er glade for at deltage i vores forening og at de har følt sig velkomne i Skrydstrup, selv om de egentlig hører til i Vestjylland. De er ikke på den opdaterede liste endnu, men Poul Erik siger at man selv bestemmer hvor man vil høre til. Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Generalforsamlingen Ja, så fik vi overstået generalforsamlingen, den forløb i god ro og orden efter reglementet. Alle på valg modtog genvalg, så vi fortsætter med samme bestyrelse endnu en periode. Det vil sige: Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Revisor Lis Yttung Halfdan Jørgensen Jens Yttung Bent Christensen Jørn Nielsen Aftenen sluttede med en gang gule ærter med alt tilbehør. Bowling Næste arrangement er en gang bowling i Varde. Det bliver tirsdag den 12. april kl Vi mødes i Fritidscentret på Lerpøtvej 55 Varde kl , så bowler vi fra kl. 20 til 21. Derefter er der mulighed for kaffe eller en øl/vand samt hyggesnak. Tilmelding skal være mig i hænde senest søndag den 10. april. Lis Yttung Tlf: eller På vingerne i Vamdrup? I juni eller august tager vi igen turen til Vamdrup med håb om godt vejr, så vi kan komme ud at flyve med Helge og hans piloter. Så hold øje med bladet hvornår det bliver. Hæderstegn Uddeling af hæderstegn til Bent Lorentzen for 40 år. Egon Udesen og S. Strauss, begge for 50 år Referent Lars Høstrup næstformand Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Den ordinære generalforsamling den 24. februar. Til dirigent blev valgt Gert Schmidt og som stemmetæller Heine Andresen Formandens beretning Formand Gert Schmidt nævnte det udmærkede samarbejde afdelingen har med Hærens Sergentskole Sønderborg. Afdelingen har deltaget med fane ved langt de fleste mindehøjtideligheder og kransenedlæggelser på Als og Sundeved i 2010: Broballe 29. januar, Bøffelkobbel 22. februar, Dybbøl Banke 18. april, Karlsminde 23. april, Arnkilsmade 25. juli og Englændergraven 16.september. Flagparade i anledning af Dronningens runde Fødselsdag. På feltfod deltog vi endvidere i Dybbølcenterets store arrangement natten mellem den 26. og 27. juni: Overgangen til Als. Vores lille udflugt til Jollmands Gård og Hjortspringbåden på Lindeværftet i Holm blev også kort omtalt. Endvidere Svend Jacobsens fine førsteplads ved Landsskydningen på indendørsbane i Herre- veteranklassen. Regnskabet Godkendt uden kommentarer. Valg Gert Schmidt, Chresten Møller, Ervin Peters og revisor Eyvin Tejsner-Kjær blev alle genvalgt. Hæderstegn Uddeling af årstegn må desværre vente til en anden gang, da Niels Holm (25år) og John Schmidt (40år) var forhindret i at deltage. Eventuelt Det blev besluttet at sommerudflugten skulle gå til Oeversee, Sankelmark og muligvis Søfartsmuseet i Flensborg den 5. juni. Starttidspunktet oplyses ved tilmelding til formanden. Bestyrelsen pr. 24. februar. Formand Gert Schmidt Næstformand Heine Andresen Kasserer Christen Mathiesen Bestyrelsesmedlem Chresten Møller Bent Aasand Ervin Peters På bestyrelsens vegne Chresten Møller

11 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Siden sidst Ordinær generalforsamling den 3. februar Bestyrelsen 2011: Formand Erik Krogsriis Kasserer Henning Jensen Sekretær Klaus Henriksen Revisorer Vagn Krogsriis Svend Åge Larsen Fanebærere Vagn Krogsriis Erik Krogsriis Jubilæum 25 år: Kurt Graff Jensen, Jørgen Therp 40 år: Poul N. Andersen Aktivitetskalender Tirsdag den 17. maj kl. 19: besøg på Rynkeby maskinfabrik. Tilmelding den 9. maj til bestyrelsen. Øvrige arrangementer på Fyn som eventuelt kunne have interesse for vore medlemmer: 13. april kl : Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling, Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. 25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 4.maj kl : Mindeparade i Ansgar anlæg, Odense, hvor vi deltager med fanen. 10.maj kl : Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Generalforsamling Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Lokalafdelingen holdt sin årlige generalforsamling i forbindelse med bowlingen den 22. februar. Heller ikke i år var det noget tilløbsstykke (for nu at sige det på en pæn måde); men såvel formandens beretning som kassererens regnskab blev godkendt, og den siddende bestyrelse blev genvalgt. Til stede ved generalforsamlingen var Niels Chr. Løje, som i år har været medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i 40 år, og John Kaarsgaard, som kunne fejre 25 års medlemskab. De fik af lokalafdelingens formand overrakt hhv. foreningens 40- års medalje med tilhørende diplom og det tilsvarende for 25 år. To andre 40-års jubilarer, Hans Bent Larsen og Bent Søndergaard, havde ikke mulighed for at være til stede, men de har nu fået deres medaljer tilsendt. LA Sydfyn fortsat Aktivitetsoversigt 2011 Bowling Husk, at vi bowler hver tirsdag aften i de lige uger. Det er fortsat på Bowl n Fun, Nyborgvej 4, i Svendborg med mødetid kl Og selv om vi normalt er en ganske pæn flok, så kan vi godt finde plads til flere. Vi beder bare om, at nye bowlere tilmelder sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf April 13. Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) kl , Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. Maj 10. Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Derefter et foredrag. Juni 2. Kr. himmelfartsdag. March til Krigergravene på Svendborg Kirkegård med kransenedlæggelse på bl.a. de allierede flyveres grave. Der mødes på Torvet i Svendborg kl Valdemarsdag kl i Den Fynske Landsby, Odense. Der mødes med faner kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. August 28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg September 2. Udflugt sammen med Folk og Forsvar. Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen telefon Flagdag for Danmarks udsendte. 10. SFF afholder fugleskydning (2. lørdag i september) kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense med morgenkaffe, salg af skydelodder. NB! Bemærk at der fremover holdes fugleskydning 2. lørdag i september, så det ikke falder sammen med flagdagen for Danmarks udsendte. 14. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense. Feltpræst i Irak Sognepræst O. Degn-Andersen vil berette om sin tjeneste og sine oplevelser som feltpræst på Hold 3 i Irak. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. November 14. Markering af Slaget ved Nyborg Foredrag kl på Dannevirke Sdr. Boulevard i Odense. Hvad gør danske soldater i Sudan? Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS) Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense(3. søndag i november). Spillet begynder kl præcis. Nye tiltag på HISAM Gennem det sidste par år er der sket nogle ændringer i HISAM s forskellige udstillinger, hovedsageligt hvad angår besættelsestiden, men også hvad angår fremtidige elektroniske rundvisninger. Rundviser: Kaptajn O. V. Pedersen Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM.

12 12 PROPEL Nr. 2/2011 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Generalforsamlingen den 23. februar blev for første gang afviklet på Pedersholm. af den Svenske Trone. Den 30. oktober var vi til Repræsentantskabsmødet i Skrydstrup. I november var vi med på både Lille og Store Kransetur i anledning af Våbenstilstandsdagen. Årets sidste arrangement var den årlige Julefrokost i Soldaterstuen. Velkommen Afdelingsformand Jørgen Amonsen bød velkommen og gik straks over til punkt 2 på dagsordenen, Valg af Dirigent. Dirigent Ole Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsens beretning Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning: FSF året var begyndt med Nytårsparole i Jonstruplejren. Det var en fin dag og med megen snak. Den 26. januar, begyndte et hold frivillige at pakke alle vores effekter i kasser, så vi kunne blive klar til at rømme Flyverstuen i Jonstruplejren. Den 23. februar blev Generalforsamlingen afholdt i Jonstruplejren. 28. februar flyttede et hold bestående af mange frivillige, alle de mange effekter fra Flyverstuen i Jonstruplejren til Soldaterstuen på Pedersholm. Mange timer er efterfølgende lagt på Pedersholm, for at få vores del af Soldaterstuen på plads. Den 11. april var vi mange, der med bus tog til FSN Karup for at være med til at fejre foreningens 70 års dag. I april måned var vi på fanemarch til Amalienborg for at fejre vores protektor HM Dronningens 70 års fødselsdag. Hver fanebærer fik overrakt en faneplade som et minde om begivenheden. Vores fane var også repræsenteret i forbindelse med Danmarks Befrielsesdag den 5. maj, først i Mindelunden og senere ved Minen på havnen i Frederikssund. Lørdag den 29. maj, var formanden med til at indvie De Blå Baretters nye lokaler på Kastellet. Så kom årets store begivenhed, Grilllpartyet, som i år, for første gang, blev afholdt på Pedersholm i strålende solskin den 26. juni. Masser af glade medlemmer fik rigtigt hygget sig. 25. juli var fanen igen repræsenteret, denne gang på Isteddagen, men da Istedløven er pakket ned, fordi den skal tilbage på Flensborg Kirkegård, blev der arrangeret et alternativt arrangement på Mosede Fort. Traditionen tro var vores fane også med igen i Mindelunden den 29. august. Den 5. september deltog vi i Forsvarsbrødrenes arrangement ved flagstangen i Jægerspris Lejren for at markere den Nationale Flagdag for de udsendte faldne soldater. 12. september var vi mødt op til Forsvarets Dag på Kronborg og den 20. oktober havde Helsingør Kommune inviteret os til at deltage i en faneborg i anledning af Bernadotternes overtagelse Bestyrelsen har drøftet, om det vil være bedst for foreningen at bevare den nuværende struktur med en overordnet afdeling på Sjælland med lokalafdelinger under sig, eller om det vil være bedre at nedlægge FSF Værløse-Jonstrup og i stedet lade den være en Lokalafdeling på linje med de andre Lokalafdelinger, under en af de Jyske Flyvestationer. Vi føler at vores lille medlemstilslutning kan skyldes, at vi ikke her på Sjælland, har noget at byde på i relation til Flyvevåbnet. Vi vil arbejde videre på ideen og drøfte fordele og ulemper, før vi vil bringe et ændringsforslag videre i Forretningsudvalget. Regnskabet var omdelt og blev godkendt. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. Valg Kasserer: Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsessupleanter: Kritisk revisor: Kritisk revisorsuppleant: Alle er valgt for 2 år Kaj Clausen Poul Henning Jensen Poul Aalborg Hansen Ole Andersen Søren Esbak Jørgen Hinrichsen Anker Andersen Uddeling af diplomer og medaljer til jubilarer Der blev overrakt 1 stk. 65 års medalje til Axel Christensen, 1 stk. 50 års medalje, 5 stk. 40 års medaljer samt 2 stk. 25 års medaljer. Eventuelt Der var ingen indtegnet. Referent: Jørgen Hinrichsen. Stuehygge 20. april, 18. maj og 15. juni, hygger vi fra kl. 19 i Soldaterstuen på Pedersholm. Adressen er stadigvæk: Roskildevej Frederikssund. Vi bor stadig i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2. Husk nu at den tidligere busrute er nedlagt. Du skal du tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53, eller bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22.

13 PROPEL Nr. 2/ KSS Skydningen. Den årlige skydning mod de andre københavnske soldaterforeninger, blev i koldt og blæsende regnvejr indledt på en varm og hyggelig mexicansk restaurant. Vi var 5 Drenge fra Værløse-Jonstrup, og vi nappede alle et glas øl mens vi så på spisekort. Vi bestilte 3 forskellige slags mad, det er jo en af fordelene når man spiser ude. Da maden blev serveret var vores glas, af uransagelige grunde blevet tomme, så vi fik tanket op og nød den dejlige mad til en rimelig pris. Efter et par timer begav vi os så, og stadig i regnvejr, til skydebanen. Køen til kvikskranken, de grædende børn som blev hevet i armen for at komme hurtigt hjem, cyklisterne der ringede med klokken, de svingende gadelygter og de dyttene biler, forsvandt da den store port lukkede sig bag os. Vi begav os dybt ned i de hyggelige kælderlokaler og inden længe var snakken med de øvrige skytter godt i gang. Før skydningen: Uden mad og drikke Under skydningen: Kendte folk på banen Efter skydningen: Resultaterne læses op Vi måtte traditionen tro låne os til de geværer, som vi skulle skyde med. Det er et handicap ikke at have et gevær vi kender i forvejen, men ingen af os har eget gevær eller våbentilladelse. Det samme er tilfældet når vi skyder i Høje Gladsaxe. Vi var 27 skytter der skød i hold og enkelte skød også individuelt, deriblandt os. Vi skød og hyggede os, og efter små tre timer havde vi resultaterne. Vi blev nr.5 i Holdskydningen der var seks hold i alt. I den individuelle Veteranskydning deltog syv skytter, og her blev vores egen Ole Andersen nr. 1 med 183 point og fik dermed retten til at have KSS Veteranpokalen stående det næste år. Vi må nok sige, at vi var heldige, for Kystartilleriforeningens Per Westh, som altid skyder suverænt, opnåede 200 point, men han skød ikke individuelt. Tak for det Per og Til Lykke til Ole. Aftenen sluttede med præmieoverrækkelser. a

14 14 PROPEL Nr. 2/2011 Værløse-Jonstrup fortsat Grillfest Afholdes i år den 25. juni. Noter allerede nu datoen i din kalender, så du er sikker på, at du ikke kommer til at sige ja til noget andet, som sikkert ikke er ligeså hyggeligt. Koncerter og Særlige arrangementer på Kastellet Torsdag 19. maj kl : Store Bededags arrangement: Forårskoncert m/studenter- Sangforeningen, Koncert v/hjemmeværnets Musik-og Tambourkorps Storstrømmen, Koncert ved 8. Regiments Musikkorps og Hattemode i Kastellet. Onsdag 1. juni kl : Kastelskoncert v/8. Regiments Musikkorps. Onsdag 8. juni kl : Kastelskoncert v/den Kgl. Livgardes Musikkorps. Onsdag 15. juni kl : Kastelskoncert v/hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde. Onsdag 22. juni kl : Kastelskoncert v/ Søværnets Tamburkorps. NB: Kalenderen er foreløbig og kan blive ændret. (Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 5. juni, Navy Day 15. juni, Valdemarsdag 5. september, National Flagdag 25. september, 200 m skydning Du kan selv holde dig orienteret på: Pbv. Torben Ek Foto: Lars Jacobsen, Kurt Sørensen & Torben Ek Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil E-post: Lokalafdelingen har holdt sit årlige generalforsamling. Der mødte 70 % af medlemmerne med damer. Formanden aflagde beretning, han omtalte sommerturen til Koldkrigsmuseet ved Stevnsfortet. Den blev godkendt. Kassereren aflagde regnskab. Den blev også godkendt. Der var genvalg over hele linjen. Under spisning af de gule ærter, blev der uddelt 40 års jubilæums tegn til 2 medlemmer: Niels Holger Pedersen og Hans J. Mohnsen Pbv. Bestyrelsen Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Bestyrelsesliste 2011 Formand Ole F. Olsen Næstformand Hugo Hansen Kasserer Erik Jensen Bestyrelsesmedlem Jens Larsen Ove Nielsen Bestyrelsessuppleant Jan Aastrand Hansen Revisor Hugo Hansen Søværnets helikoptere overføres til Flyvevåbnet Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen Verdens foranderlighed har igen slået til. Søværnets helikoptertjeneste blev nedlagt den et sekund før datoen skiftede til 1. januar Og i samme sekund genoprettet som Eskadrille 723. Skiftet er en konsekvens af det sidste forsvarsforlig. Samtidig betyder forliget, at indkøbet af nye skibsbaserede helikoptere er et såkaldt gult projekt som er højt prioriteret. Piloterne skal nu til at vænne sig til at gå i lyseblå uniformer, men piloter der er uddannet søofficerer kan dog fortsat vælge at bære søofficersstriber på skuldrene. Et er et søkort at forstå.. Indtil for ikke så længe siden var alle piloter i Søværnets helikoptertjeneste uddannet skibsførere, de kunne både flyve og sejle. Sådan er det ikke helt mere. I dag kommer flere af piloterne i det der indtil nytår hed Søværnets Helikoptertjeneste fra Flyvevåbnet. Den gamle forklaring om at det var vigtigt at piloten vidste hvordan man gebærder sig til søs og kendte de særlige betingelser der er i det maritime miljø, vægtes altså ikke så kraftigt mere. Man kan så sige, at én officersuddannelse med nyordningen er sparet. Hans Hedtoft Begrundelsen for beslutningen om oprettelsen af Søværnets Helikoptertjeneste med helikopterbærende inspektionsskibe var grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis i I 1962 havde de første syv søofficerer gennemgået helikopterpilotuddannelsen og kunne indgå i eskadrille 722 (redningseskadrillen). Her blev de indtil Søværnets Flyvetjeneste blev oprette i Fra oprettelsen og indtil overflytningen til Flyvevåbnet har Søværnets Flyvetjeneste/Helikoptertjeneste kun fløjet med to typer helikoptere, nemlig Sud Aviation S.E.3160 Alouette II og Westland WG. 13 Lynx. Samme opgaver Fordi den organisatoriske placering ændrer sig, er der ingen tegn på, at opgaverne for nu Eskadrille 723 vil ændre sig. De vil fortsat være at tage med inspektionsskibene til Nordatlanten eller Afrikas Horn for at enten hævde dansk suverænitet, eller bekæmpe pirater, hertil kommer hjælp til politiet, opsamling af olieprøver når et skib igen har svinet danske farvende til.

15 PROPEL Mærkedage april-maj Sud Aviation Alouette II, Søværnets Helikoptertjenestes først luftfartøj. (Billede FHS) Alle var så glade den 1. november 2000, hvor halenummer S-191 blev leveret som den første af otte modificerede Lynx som man nu hed Super Lynx Mk90B (Foto N.M. Schaiffel-Nielsen) Westland LYNX helikopteren (Halenummer S-191) fotograferet om bord på støtteskibet ABSALON i 2004 ved Flådestation Korsør. (Foto: Johnny E. Balsved) Soldaterjubilæer i 2011 Datoerne for årets soldaterjubilæer ligger nu fast: lørdag den 3. september: Værløse- Jonstrup. lørdag den 10. september: Karup. lørdag den 24. september: Skrydstrup og Aalborg. Hilsen Bent Petersen 95 år /37 80år / /52 916/52 800/ /53 109/ / /52 75 år / / / / /56 75/ / / / /56 Keld Thybo, Ravnsbjergparken Karup J Tage Døssing. Ll. Sct. Mikkels Gade 2c, 8.th., 8800 Viborg C. K. Michaelsen, Vennebjergvej 277, 9800 Hjørring Jørgen Martinus Jensen, Gormsvej 23, 8566 Ørum Djurs Heine Kristensen, Mariannevej 2, 7800 Skive Arne Jørn Nielsen, Dalgas Boulevard 85,st.tv., 2000 Frederiksberg Erik Wolsgaard, Birkevej 19, 4030 Tune Frede Davidsen, Guldspurvevej 18, 3600 Frederikssund Hermann Fries Hansen, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle Kay Kobberø, Lillemøllevej 5, 9500 Hobro 70 år / / / / / / / /60 Poul Hjorth, Spættevej 16, 7470 Karup J Jørgen Toulov Jørgensen, Skovmøllevej 37, 4700 Næstved Matthias Marinus Jacobsen, Fladholm 8, 6200 Aabenraa Bent Hansen, Toftevej 54,st.tv., 9400 Nørresundby Christian Blaabjerg, Plantagen 16, 7980 Vils Leif Ove Nielsen, Ryttervænget 101a, 6752 Glejbjerg Frode Rickli, Grønhøjvej 13, Harlev J Henning Kofod, Stensbyvej 23, 2740 Skovlunde 65 år / / / / / / / / / / /68 maj/ / / /66 Jørgen Erik Nielsen, Hedeparken 69,1.th., 2750 Ballerup Henning Jensen, Vittarpgaard, Vittarpvej 91, 6855 Ovtrup Erik Madsen, Degnsvej 1, 8700 Horsens Holger Pedersen, Tønagervej 2, 8983 Gjerlev J Svend Vexby, Amsterdamvej 11,st.th., 2300 København S Mogens Matthiesen, Gavnøvej 5, 6710 Esbjerg V Peter Gerner H. Sørensen, Spættevej 1, 3000 Helsingør Erling Würtz Andersen, Skærbækvej 1, 8600 Silkeborg Niels Erik Moth, Engtoften 26, 7330 Brande Ole Steen Hansen, Lillenæs 64, 7000 Fredericia Ib Karlskov, Mølleparken 5, 7080 Børkop Mogens Bomholt Hansen, Bøgebakken 11, 3000 Helsingør Leif Brøchner Nielsen, Ålholmvej 50, 7400 Herning Jens A. Petersen, Stationsmestervej 52,st.tv., 9200 Aalborg SV Flemming Broy Tibirke, Vejporten 73, 2800 Kongens Lyngby 60 år nov/72 maj/70 aug/70?/61 maj/71 maj/71 nov/72 maj/71 Anders Buus, Jens Juhls Kaj 48, 7900 Nykøbing Mors Flemming Lundorff, Gl. Silkeborgvej 3, 8920 Randers NV Jens Rindom Nielsen, Kirsebærvej 8, 7100 Vejle Flemming Tage Kirsby, Lyngborghave 10,1.th., 3460 Birkerød Anders Veie, N. J. Poulsens Vej 13,1.th., 6700 Esbjerg Hans K. Bjerg Mikkelsen, Præstevejen 36, 6900 Skjern John Jessen Mouritsen, Baldersvej 21a, 7800 Skive Anders Lyngsø, Kirkebækvej 167, 8831 Løgstrup 50 år nov/81 aug/82 nov/81 maj/83 feb/80 feb/83 Christian Marius Poulsen, Sasserbrovej 23, 4173 Fjenneslev Morten Skov Nielsen, Langvadvej 6, 8950 Ørsted John Blume Hansen, Søgårdsvej 3, 4340 Tølløse Jørgen Henriksen, Søvangs Alle 27,2.tv., 2770 Kastrup Søren Kromann, Blodmosevej 13, 7500 Holstebro Lars Ulrik Clemensen, Vestergade 57, 3200 Helsinge 40 år maj/92 feb/92 maj/91?/61 Henning Larsen, Havnegade 4,1., 6300 Gråsten Uffe M. Mikkelsen, Frejasvej 46, 8600 Silkeborg Claus Bomholt, Holbølvej 2a, 8600 Silkeborg Claus Ørndrup, Pugholmvej 10, 9600 Års Niels Olsen, Solnavej 2.2.tv., 2860 Søborg Mads Erling Hansen, Mølkærparken 60a, 7100 Vejle Jens Hjelskov Laursen, Storegade 33g, 8850 Bjerringbro Hans Jespersen, Blichersvej 31,st.tv., 7330 Brande Jonny Larsen, Herlev Kirkevej 46a, 7000 Fredericia Chr. R. Sørensen, Eghavevej 14c, 5700 Svendborg Jørgen S. Olsen, Jagtvej 16, 4200 Slagelse Ole Berenhard, Bagsværd Hovedgade 43a, 01, 2880 Bagsværd Kaj Nygaard Jepsen, Uglbjergvej 19, 6900 Skjern Nr. 2/

16 16 PROPEL Nr. 2/2011 Elegante nyheder fra effektudvalget Effektudvalget har været på jagt efter nye artikler til dig. Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr. Regnjakke - 265,- kr. Fritidsdragt med refleks - 500,- kr. Til højre: Poloshirt - 125,- kr. Herunder: Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr. Keramikkrus - 250,- kr. Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen! Se større fotos, størrelser og de mange andre artikler på PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR FSF 70 ÅR DRONNINGEN 70 ÅR 67. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04.

Storstrømmen DDS. Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS Storstrømmen. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. D D. Den 13.04. D D Den 13.04.10 Referat fra repræsentantskabsmøde i DDS. Onsdag den 24.03.10 kl. 19.00 på Højmølle Kro. Formand Mikael Green bød velkommen til de fremmødte. Specielt velkommen til vores æresmedlemmer,

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2014 71. årgang Nr. 2 Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2012 69. årgang Nr. 4 Flyversoldatens Ur Side 10 Medlemsnyt Side 2-9 70 års trofæet uddelt Side 16 AirShow 2012 Side 10-14 PROPEL 1 Det sker

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere