Overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst 2014 2017"

Transkript

1 Overenskomst mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret 1

2 Indholdsfortegnelse Paragraf 1. Arbejdstiden...4 1a. Ansættelsesbevis Overarbejde og skiftehold Timelønsbestemmelser Servicearbejderaftale Ferieløn Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage Akkordarbejde Sikkerhedsbestemmelser Tillidsmandsbestemmelser Opsigelse Garantiforpligtelse Elevbestemmelser Arbejdsskadeforsikring Løn under sygdom, barsel m.v Fagretlige regler Uddannelses- og udviklingsfond Pensionsordning Efteruddannelseskursus - MALKOM Organisationsaftale om holddrift Funktionærlignende ansættelse Servicearbejderaftale Overenskomstens varighed...54 BILAG A - Anmeldelsesblanket...55 BILAG B - Sundhedsordning...56 BILAG C - Udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark...56 BILAG D...59 BILAG E...59 BILAG F...60 Væsentlige datoer i årene BESTEMMELSER VEDRØRENDE LAKERING...66 INDHOLDSFORTEGNELSE...67 I. GENERELLE BEMÆRKNINGER...68 II. VEJLEDNING TIL LAKERING

3 Arbejdstiden 1. Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og fordeles på ugens 5 første dage. Arbejdstidens påbegyndelse og afslutning mellem kl og kl aftales skriftligt mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 2. Under forudsætning af enighed mellem medarbejderne og virksomheden, kan arbejdstiden lægges med varierende ugentlig arbejdstid. Der kan indgå arbejdsfrie dage i ugen. Den gennemsnitlige arbejdstid skal dog mindst udgøre 37 timer pr. uge over en 26 ugers periode. Det forudsættes, at en sådan varierende ugentlig arbejdstid aftales skriftligt, samt at aftalen indsendes til organisationerne/deres lokalafdeling. Uoverensstemmelser vedrørende aftaler om ugentlig varierende arbejdstid kan fagretligt behandles. AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet er enige om, at virksomheder og ansatte kan anmode organisationerne om bistand til lokal drøftelse af fleksibilitet og aftale om varierende ugentlig arbejdstid. 3. I henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring kan der aftales arbejdsfordeling med midlertidig nedsat arbejdstid for at imødegå afskedigelser. Arbejdsfordelingen skal følge den mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet indgåede specielle aftale. 5. Aflønningen af medarbejdere på forkortet arbejdstid sker i henhold til de almindelige overenskomstmæssige bestemmelser. 6. For den del af den daglige arbejdstid, der for medarbejdere på forkortet arbejdstid, ligger uden for virksomhedens normale arbejdstid, ydes overarbejdsbetaling iflg. overenskomstens bestemmelser. 7. Spise- og hvilepauser skal aftales for den enkelte virksomhed. 8. Hvis arbejdstiden ikke overholdes af svenden, er virksomheden berettiget til den første udbetalingsdag at fradrage for den ikke ved arbejdet anvendte tid, ligesom svenden, i det tilfælde der i virksomheden bevisligt er opstået tomgangstid, den første udbetalingsdag har krav på betaling for ventetiden. 9. Seniorpolitik Når en medarbejder fylder 60 år, kan der, med virkning fra den lønningsperiode, hvori den pågældende fylder 60 år, indgås aftale om nedsættelse af den ugentlige arbejdstid på følgende betingelser: Arbejdstid for seniorer Organisationerne er enige om, at arbejdstiden kan nedsættes til 30 timer pr. uge. For medarbejdere med aftale om fleksibel efterløn, dog 29 timer pr. uge. Medmindre andet er bestemt ifølge overenskomsten, aflønnes arbejdstimerne ud over den aftalte arbejdstid med vedkommendes normale timeløn. Arbejdstimer ud over den i overenskomsten fastsatte arbejdstid aflønnes som overarbejde som for øvrige medarbejdere. 4. Efter ansøgning fra en medarbejder, der f.eks. på grund af alder, svagelighed, tilskadekomst, graviditet eller efter fødsel ønsker nedsat arbejdstid, kan der mellem AutoBranchens I tilfælde af, at medarbejderen vælger at få arbejdstiden nedsat til ArbejdsgiverForening og fagforeningen træffes aftale om en 30 timer, forhøjes den overenskomstbestemte garantibetalingssats forkortet arbejdstid til mindst 15 timer pr. uge. Arbejdsgiveren pr. time med 15 % for de præsterede arbejdstimer. er forpligtet til at beskæftige vedkommende fuldt ud i det aftalte timetal. 4 5

4 1, 1 a & 2 2 og 3 Servicearbejderaftalen dog jvf. 21. stk. 3. Organisationerne reviderer ansættelsesbeviset, så det kan benyttes ved ansættelse i henhold til senioraftalen. Den daglige arbejdstid skal fastlægges ved ansættelsen. 1a. Ansættelsesbevis 1. Ansættelsesbeviset udstedes så tidligt som muligt dog senest 14 dage efter ansættelsen. 2. Ansættelsesbeviset skal mindst indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse, samt arbejdsstedets beliggenhed, en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens stilling, ansættelsesforholdets starttidspunkt, forventet varighed, feriebestemmelser, opsigelsesvarsel, løn og lønudbetalingsterminer, den normale, daglige og ugentlige arbejdstid, samt andre aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet f.eks. pensionsbidrag. Desuden skal angives, at arbejdet er dækket af overenskomst indgået mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark. 3. Ved ændring af ansættelsesforholdet skal der udarbejdes et nyt ansættelsesbevis senest 1 måned efter. 4. Ovennævnte afsnit er gældende, så længe lovbekendtgørelse nr af er gældende. Såfremt loven ændres eller falder væk, skal afsnittet ligeledes ændres. 2. Overarbejde og skiftehold 1. For arbejde, der på arbejdsgiverens forlangende udføres uden for den ordinære arbejdstid, betales på ugens 5 første dage et tillæg på halvdelen af den fulde time fortjeneste for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør. Derefter betales, jf. stk. 2, pr. time til påfølgende arbejdsdags begyndelse. 2. For arbejde, der udføres på lørdage, søndage, helligdage, 1. maj, Grundlovsdag og Juleaftensdag, betales den fulde timefortjeneste som tillæg. 3. Når en svend tilsiges til at udføre overarbejde, skal han have meddelelse herom dagen forud for overarbejdets påbegyndelse. Kan dette ikke opfyldes, ydes der i betaling for manglende varsel den overenskomstmæssige akkordudbetaling. Overarbejde må kun udføres, når det er strengt nødvendigt. Udføres nødvendigt overarbejde, skal dette afspadseres inden for 90 dage - dog inden arbejdsforholdet afsluttes. Afspadseringspligtigt overarbejde kan inden for de 90 dage samles til hele dage. Ved overarbejde udbetales overarbejdstillæggene ved første lønudbetaling. 4. Hvor der foretages industriel produktion, f.eks. i serier, eller hvor produktionen er afhængig af kapacitetens udnyttelse, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om, at 19 gøres gældende. Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges kopi af registreringen løndokumentationen. 3. Timelønsbestemmelser 1. Der kan mellem arbejdsgiver og arbejdstager aftales aflønning på timeløn eller arbejdes efter akkord i henhold til Timelønnen fastsættes ved ansættelsen og det anbefales, at den genforhandles efter 3 måneder. Timelønnen genforhandles efterfølgende én gang årligt i hvert overenskomstår med virkning fra den 1. marts. 6 7

5 3 3 Ved forhandlingerne tages der hensyn til den pågældende medarbejders kvalifikationer, funktioner og anciennitet. 3. Garantiløn Der kan i intet tilfælde i en lønperiode aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. 1. marts ,70 kr. 1. marts ,50 kr. 4. Særlige lønaftaler Særlige lønsystemer, bonusordninger, fælles akkord m.m., der ligger ud over, hvad der er aftalt i overenskomsten, skal godkendes af organisationerne. 5. Lønudbetaling Lønudbetalingsperioden afsluttes altid en søndag ved arbejdstids ophør. Hvor der ikke anvendes elektronisk tidsregistrering skal evt. arbejdskort mv. være virksomheden i hænde ved arbejdstidsophør ved lønudbetalingsperiodens afslutning. I forbindelse med hver lønudbetaling udleverer virksomheden til hver enkelt medarbejder en nøje specificeret lønseddel jf. SKAT s bestemmelser om meddelelser til lønmodtageren. Lønsedlen skal specificeres på en sådan måde, at det til enhver tid fremgår, hvad der i lønperioden og året til dato er optjent af ferieog pensionsberettiget løndele, optjent pension fra henholdsvis lønmodtager og arbejdsgiver, ferie- og søgnehelligdage optjent, udbetalt og saldo, arbejdstimer, overarbejdstimer udført, afspadseret og saldo, samt sygedagpenge/sygeløn. Løndokumentation udleveres indeholdende mindst følgende: Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR nummer Lønperiode Medarbejderens cpr. nr. Medarbejderens navn Normaltimer, sats og enheder Akkordoverskud mv. Manglende varsel, sats og enheder Overtid 50 %, sats og enheder Overtid 100 %, sats og enheder Feriegodtgørelse SH/Feriefri, sats og enheder Sygeløn m.v., sats og enheder Arbejdsmarkedspension saldo Hvor der foretages registrering af timer ved stempelur eller lignende vedlægges en kopi af registreringen til løndokumentationen. Udbetalingen finder som hovedregel sted hver anden torsdag til en konto efter medarbejderens eget valg. Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales månedsvis udbetaling. Hvis udbetalingsdagen indtræffer på en helligdag/kollektiv feriedag eller lignende, skal udbetalingen finde sted den forudgående hverdag, eventuelt i form af et á conto beløb. Er medarbejderen fratrådt hos pågældende arbejdsgiver, skal såvel tilgodehavende løn som forfaldent overskud uden advisering udbetales til medarbejderen. Hvor der arbejdes på timeløn, skal denne betales fuldt ud ved lønudbetaling. Det samme gælder for alle overtids-, nat- og helligdagstillæg. 6. Der indføres mulighed for, at virksomheden med frigørende virkning kan aflevere feriekort jf. dette punkt, lønsedler og 8 9

6 3, 4 og 5 5 eventuelle andre dokumenter, der udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, herunder e-boks og . Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før med mindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. 4. Servicearbejderaftale Der er mellem parterne indgået en aftale for servicearbejder i vognmalerfaget, som udføres af andre arbejdstager kategorier end vognmalere og vognmalerelever. Arbejdstid, løn, overarbejde, skiftehold, ferie, søgnehelligdage, uddannelse, ansættelsesforhold m.m. følger de af organisationerne udarbejdede retningslinjer for servicearbejde i Ferieløn Idet ferielovens bestemmelser i øvrigt er gældende, er parterne enige om: 1. Feriens placering a) Ferien kan af de enkelte virksomheder iværksættes enten ved lukning af virksomheden eller ved, at der individuelt gives medarbejderne ferie. Vælges den sidstnævnte fremgangsmåde, fremlægger virksomheden senest den 1. februar en tegningsliste, hvorpå den enkelte medarbejder kan angive det tidspunkt, på hvilket sommerferie ønskes. b) I virksomheder, hvor ferien iværksættes individuelt, kan en medarbejder, som ikke har været fuldt beskæftiget i det foregående optjeningsår, kræve feriedagene nedsat i forhold til den mindre feriebetaling. c) Den del af ferien, der er omtalt i ferielovens 14, stk. 1 (hovedferien) kan, såfremt der lokalt træffes aftale herom, eventuelt mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren, lægges uden for perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). 2. Udbetaling a) Feriegodtgørelse svarende til feriens længde udbetales 1 måned før ferien afholdes. b) Der er adgang til lokalt at træffe aftaler om á conto udbetaling af feriegodtgørelse i tilfælde af planlagt ferierejse og lignende, som betinger betalinger af depositum. 3. Beregningsgrundlag a) Ved beregning af feriegodtgørelse, 12,5 %, ses bort fra søgnehelligdagsbetaling og tillæg til lønnen eller lønandele, som ikke er indkomstskattepligtige. b) Hvor arbejdsgiveren i medfør af ferielovens 17, stk. 2 og 25 er forpligtet til at betale løn eller sygeferiegodtgørelse, beregnes lønnen på grundlag af medarbejderens indtjening i det sidste kvartal før fraværet. c) Sygeferiepenge for perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn, beregnes af den samlede udbetalte løn, jf. overenskomstens Overførsel af ferie a) Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage, kan overføres til det følgende ferieår. b) Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes

7 5 5 c) Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. d) Hvis en medarbejder, på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferie overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales, uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. e) Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder, inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse, for feriedage udover 25 i forbindelse med fratræden, af arbejdsgiveren. f) Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren, inden ferieårets udløb, skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. g) Ferie i et omfang svarende til overført ferie, kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales. arbejdssted, får ved sin fratræden udleveret meddelelse fra virksomheden om, at vedkommende har feriegodtgørelse til gode. Meddelelsen skal indeholde oplysning om beskæftigelsesperioden og en opfordring til medarbejderen om at meddele arbejdsgiveren eventuel adresseændring. b) Senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang får fratrådte medarbejdere fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver medarbejderens navn, det tidsrum indenfor samme optjeningsår, beskæftigelsen hos den pågældende arbejdsgiver har varet, den ferieberettigede løn, der er udbetalt for samme tidsrum, samt den feriegodtgørelse, der er opnået ret til. c) Herudover anføres det antal feriedage, beskæftigelsen berettiger til, samt hvor meget feriegodtgørelsen udgør pr. feriedag. d) Har medarbejderen ved afgangen ikke afholdt feriedage hidrørende fra beskæftigelse på samme virksomhed i tidligere optjeningsår, udstedes der herfor feriekort (restferiekort) indeholdende tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt. e) De på feriekortet anførte tilgodehavende feriepenge forfalder til udbetaling i det følgende ferieår, medmindre den udstedende arbejdsgiver modtager underretning om, at den ferieberettigede har overført ferie til det næste ferieår. f) Den ferieberettigede kan kræve feriebetalingen udbetalt eller tilsendt af de virksomheder, hvor vedkommende tidligere har været beskæftiget, mod indlevering eller indsendelse af det af den pågældende virksomhed udleverede feriekort eller restferiekort. g) Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation på kortet af den arbejdsgiver, hos hvem den pågældende er beskæftiget. Har medarbejderen ingen 6. Feriekortordningen a) En medarbejder, som i det løbende optjeningsår skifter arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor ferien skal holdes, 12 13

8 5 5 og 6 meddeles attestation af den arbejdsløshedskasse, fra hvilken der oppebæres arbejdsløshedsdagpenge. I andre tilfælde attesteres efter reglerne for feriekort udstedt af Feriekonto. h) Skal medarbejderen ikke have ferien i sammenhæng, gives på kortet attestation om, hvor mange dage, der skal holdes ferie og hvor stort et feriepengebeløb, der svarer hertil. Den arbejdsgiver, der har udstedt kortet, udbetaler det beløb, der er forfaldent til udbetaling og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med de forannævnte regler. i) Overenskomstparterne er enige om, at feriekort ordningen benyttes af de af forbundets medlemmer, der er beskæftiget på virksomheder under AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Såfremt enkelte virksomheder skulle ønske at benytte Feriekonto, er organisationerne enige om, at dette kan finde sted. 7. Uafhentede feriepenge Feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, for hvilket ferien skulle være holdt, tilfalder Malerforbundets Feriekasse. AutoBranchens ArbejdsgiverForening meddeler hvert år sine medlemmer om denne forpligtelse og hvorledes den opfyldes. 8. Garantiordningen Såfremt feriegodtgørelse ikke tilsendes den ferieberettigede, kan pågældende gennem sin organisation rette henvendelse til AutoBranchens ArbejdsgiverForening, der over for Malerforbundet garanterer for sine medlemmer for feriegodtgørelsens betaling. AutoBranchens ArbejdsgiverForening foretager efterfølgende udbetaling indenfor 5 arbejdsdage. 9. Tvister om ferie Uoverensstemmelser, som måtte opstå om nuværende aftaler samt ferielovens bestemmelser, kan fagretligt behandles. 10. Andre arbejdsgivere Arbejdsgivere, der ikke er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, og som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet i Danmark, følger ovenstående bestemmelser bortset fra stk. 4, stk. 6 og stk. 7. Feriegodtgørelse indbetales til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. Sygdom i forbindelse med ferieafvikling skal straks anmeldes til virksomheden. 6. Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomst bestemte fridage 1. Medarbejderen har ret til en hel fridag på de gennem lovgivningen fastsatte helligdage, de overenskomst bestemte fridage samt 5 feriefridage. Feriefridagene placeres efter aftale. 2. Med det formål at yde betaling for søgnehelligdage og feriefridage, henlægger arbejdsgiveren for hver medarbejder et beløb svarende til 7,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn. I det nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen. Under sygdom og tilskadekomst opspares søgnehelligdagsbetalingen efter samme regler som beregning af feriegodtgørelse. 3. Det i henhold til stk. 1, for hver medarbejder opsparede beløb, opgøres hvert år ved årets udgang. Organisationerne er enige om, at opgørelsen, hvor det er praktisk, kan finde sted ved udgangen af den lønningsperiode, hvis afslutningsdato ligger nærmest den 31. december

9 Den for hver enkelt medarbejder henlagte søgnehelligdagsbetaling udbetales i form af et à conto beløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, overenskomstmæssige fridage og feriefridag. Medarbejderen kan dog vælge at anvende 2,5 % af godtgørelsen til feriefridage, supplerende feriegodtgørelse eller forhøjet egenbetalt arbejdsmarkedspension. Såfremt medarbejderen ønsker en øget pensionsindbetaling, skal der afgives en skriftlig tilkendegivelse til virksomheden senest den 15. december forud for indkomståret, hvorfra ordningen vælges. 5. Den i stk. 3 nævnte à conto nettoudbetaling pr. dag andrager 950,00 kr. Ovennævnte à conto betaling ydes i øvrigt jf. stk. 3, på dage, der falder på f.eks. weekends, lørdag eller hverdags fridage, men ydes ikke, når de falder på søndage. À conto beløbet for 1. januar fradrages i alle tilfælde søgnehelligdagskontoen for det foregående kalenderår. 6. Udbetalingen af ovennævnte à conto beløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdage og feriefridage falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetalingen sted på nærmest følgende lønudbetalings dag. 7. Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte søgnehelligdagsbetaling og den i stk. 4 nævnte á conto betaling, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders søgnehelligdagskonto Til nyudlærte betales der á conto beløb, uanset eventuelt manglende opsparing på søgnehelligdagskontoen. Et eventuelt minus på søgnehelligdagskontoen, ved udgangen af nyudlærtes 1. kalenderår, modregnes ikke. 8. Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag krav på den à conto betaling, der er fastsat i henhold til ovennævnte ordning. 9. En arbejder, som skifter arbejdssted, får senest umiddelbart efter optjeningsårets udgang fra virksomheden tilsendt et af organisationerne godkendt feriekort, som angiver vedkommende arbejders navn og fødselsdato samt det beløb, vedkommende har til gode som søgnehelligdagsbetaling. 10. Det, efter feriekortet, tilgodehavende søgnehelligdagsbeløb kan hæves hos den virksomhed der har udstedt kortet, når vedkommende i det følgende år holder ferie. 11. AutoBranchens ArbejdsgiverForening garanterer for opsparet søgnehelligdagsbetaling efter samme regler og i samme omfang, som er indeholdt i den mellem organisationerne indgåede ferieaftale, overenskomstens 5, stk. 7. Søgnehelligdagsordning for beskæftigede hos andre arbejdsgivere, der har tiltrådt forannævnte overenskomst ved tiltrædelsesoverenskomst. 1. Med det formål at yde de beskæftigede betaling for søgnehelligdage, indbetaler arbejdsgiveren 8,4 % af den beskæftigedes ferieberettigede løn til Malerforbundets Feriekasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser i denne. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder

10 6 og 7 7 Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag betales med SH aconto netto pr. dag 950 kr. 7. Akkordarbejde 1. På værksteder, hvor der anvendes AutoBranchens ArbejdsgiverForenings euro LAK kalkulationssystem baseret på arbejdstid, aflønnes der, såfremt én af parterne forlanger det, efter akkord med de i systemet givne timer, såvel realiserede som indvundne. 2. Timesatsen er mindst følgende: 1. marts ,10 kr. pr. time 1. marts ,12 kr. pr. time 1. marts ,34 kr. pr. time Ovenstående satser anvendes som betaling for ventetid, oprydning og andet uproduktivt arbejde. Reguleringen sker fra mandag i den uge, som ovennævnte datoer henviser til. Der kan dog i intet tilfælde i en lønperiode (14 dage) aflønnes med mindre end: 1. marts ,05 kr. pr./time 1. marts ,70 kr. pr./time 1. marts ,50 kr. pr./time Ved industrilakering kan der aftales akkord i henhold til forudakkorderingsbestemmelserne i 7 stk dette forlanges særlig fin behandling, må herom særskilt forudakkorderes. Der er som hidtil enighed om, at opgørelsessystemets priser er fastsat efter almindelige arbejdsforhold, og der er ikke indregnet eller taget hensyn til særlige sikkerheds- eller sundhedsmæssige krav, som måtte blive påbudt gennem miljølovgivningen. 4. Aftaler, der måtte gå ud på at udføre arbejde til lavere priser end de i overenskomst og opgørelsessystem fastsatte, må under ingen omstændigheder finde sted. Jf. dog 7 stk Ved hver ny akkords begyndelse skal arbejdsgiveren fremlægge en arbejdsbeskrivelse med angivelse af de behandlinger og normerede timer, han/hun ønsker udført. Arbejdsbeskrivelsen og tidsnormeringen må ikke være i strid med gældende opgørelsessystem. 6. Hvor en akkord afbrydes inden for den fastsatte arbejdstid, betales det dermed forbundne tidsspilde med ventetidsbetaling, jf. stk Når en arbejdsgiver deltager i svendens akkord, må han ikke arbejde udover den normale daglige arbejdstid, medmindre der arbejdes af begge parter, i modsat fald må der træffes aftale mellem parterne. 8. For arbejdsgiverens timer i akkorden skal der føres uge-, dag- eller timesedler. Kopi heraf afleveres hver uge eller dag til svenden. Kun arbejdsgiverens produktive arbejdstid kan indgå i akkorden. 9. Hvor autolakering udføres i forbindelse med fabriksmæssig produktion eller i øvrigt under arbejdsbetingelser og øvrige forhold, som ikke er forudsat i det gældende opgørelsessystem, skal der lokalt aftales en akkordpris mellem parterne. 3. De i opgørelsessystemet fastsatte arbejdstider gælder for 10. For behandlingsmønstre, der falder uden for opgørelsessystemets korrekt udført arbejde i henhold til KS Hvor der udover bestemmelser med hensyn til kvalitetskrav, kan der lokalt i den enkelte virksomhed træffes aftale om betaling for sådant arbejde

11 7 7 og Alt værktøj og materiale leveres af arbejdsgiveren i god og brugbar stand. Svendene skal behandle det udleverede værktøj og materiale på forsvarlig måde. Det er en forudsætning for svendenes ansvar, at arbejdsgiveren anviser et aflåseligt rum eller værktøjskasse. Svendene skal skriftligt kvittere for det modtagne værktøj og personlige udstyr. Svendene modtager kopi af liste over udleveret værktøj. Forudakkorderingsbestemmelser 12. Det er svendenes pligt at afgive og arbejdsgivernes at modtage akkordsedler ved arbejdets påbegyndelse. På akkordsedlen, der skal udfærdiges i 2 eksemplarer, opfører svenden alt arbejde, hvorom der skal forudakkorderes, med forslag om pris og timer, og den ene akkorderingsseddel skal tilstilles arbejdsgiveren hurtigst muligt med anmodning om godkendelse og underskrift. 13. Undlader svenden at fremkomme med akkordseddel eller gøre forsøg på foruddakkordering i henhold til ovenstående, har han/ hun kun krav på den overenskomstmæssige udbetaling for den til arbejdet medgåede tid. 14. Nægter en arbejdsgiver at træffe aftale eller at medvirke ved forsøg på forudakkordering om arbejde uden for prislisten, betales den til arbejdet medgåede tid med samme beløb pr. time, som akkorden giver. 15. En opstået uenighed om timetal og/eller betaling, kan af parterne indbringes til fagretlig behandling. Ved mægling og/ eller timandsmøder forpligter organisationerne sig til at give mæglingsmændene eller organisationernes repræsentanter bemyndigelse til, når enighed opnås, at fastsætte pris på det omstridte arbejde. Hvor forhold taler herfor, kan prisen fastsættes efter en prøveperiode, hvor arbejdsgang og timeforbrug kan registreres for den omhandlede operation. Akkordopgørelse 16. Alle akkorder opgøres efter de på arbejdskortet opførte timer. 17. Arbejdskort skal, indleveret i den rækkefølge arbejdet afsluttes dateret indleveringsdatoen, være afleveret til arbejdsgiveren snarest efter arbejdets færdiggørelse. 18. I tilfælde af uenighed om overskuddets størrelse må kun den del af samme, hvorom der tvistes, tilbageholdes, indtil endelig afgørelse er tilvejebragt. 19. Hvor stempelur forefindes, er svendene pligtige at anvende dette til registrering af tidsforbrug på hvert enkelt arbejdskort. 8. Sikkerhedsbestemmelser Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Det påhviler arbejdsgiveren at drage omsorg for, at alt nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed, før arbejdet påbegyndes. Sikkerhedsudstyr, der skal anvendes af den enkelte, skal udleveres som personligt udstyr. Svenden har pligt til at renholde og være påpasselig med det udleverede udstyr. Tidligere anvendt udstyr (åndedrætsværn m.m.) må kun udleveres mod dokumentation for, at udstyret er desinficeret. Virksomheden leverer 2 sæt arbejdstøj pr. år til hver medarbejder. Valget af arbejdsmiljørepræsentant skal ske i henhold til Bekendtgørelsen om Virksomhedens Sikkerheds- og Sundhedsarbejde og anmeldes til såvel virksomhed og Malerforbundet. Arbejdsmiljørepræsentanten er omfattet af bestemmelserne i overenskomstens 9. Virksomheden udleverer årligt 2 sæt arbejdstøj til medarbejderen

12 9 9 og Tillidsmandsbestemmelser 1. På værksteder, hvor der er beskæftiget 4 eller derover, vælger svendene en tillidsrepræsentant, der skal godkendes af arbejdsgiveren. Tillidsmanden kontrollerer forud akkorderingerne om arbejde, der ikke er prissat. 2. Tillidsrepræsentanten er det naturlige led mellem svendene og arbejdsgiveren, og kan ikke uden tvingende grunde afskediges. 3. Tillidsrepræsentantens arbejde betales af firmaet med den gennemsnitlige akkordfortjeneste for sidste kvartal. 4. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og arbejdsgiveren er pligtig at give vedkommende mindst 3 måneders varsel. Haves anciennitet, der efter 10 berettiger til længere varsel, anvendes dette. Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan i varselsperioden normalt ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. 5. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den ovenfor nævnte varselspligt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på opsigelsesvarsel i henhold til de i 10 fastsatte regler. 6. Valg af tillidsrepræsentant skal anmeldes til de respektive organisationer med angivelse af navn, adresse og cpr. nr. Anmeldelse skal foretages på blanketter som Bilag A. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, og at dette er meddelt AutoBranchens ArbejdsgiverForening - dog indtræder tillidsmandsbeskyttelsen, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget har fået skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt. Hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder tillidsmandsbeskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse. 7. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes hvert år et af Malerforbundet udbudt uddannelses- og samarbejdskursus af 2 x 2 dages varighed Arbejdstab og transportomkostninger kan af virksomheden søges dækket af Malkom. Alene medarbejdere, der er medlem af det overenskomstbærende forbund, har stemmeret. Valget af tillids- og arbejdsmiljørepræsentant skal straks anmeldes til virksomhed og organisationer. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant tilbydes hvert år et, af Malerforbundet, udbudt uddannelses- og samarbejdskursus af 2 x 2 dages varighed. 10. Opsigelse Opsigelsesvarsler 1. For arbejdere, der uden anden afbrydelse end de i stk. 3 nævnte, har været beskæftiget på samme virksomhed i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler, der afgives skriftligt: a) Fra arbejdsgiverens side: Arbejdere med mindre end ½ års anciennitet, kan kun opsiges til en normal arbejdsdags ophør. Efter 6 måneders beskæftigelse 12 arbejdsdage Efter 1 års beskæftigelse 20 arbejdsdage Efter 3 års beskæftigelse 25 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 35 arbejdsdage b) Fra arbejderens side: Efter 6 måneders beskæftigelse 5 arbejdsdage Efter 1 års beskæftigelse 15 arbejdsdage 22 23

13 10 10 Efter 3 års beskæftigelse 20 arbejdsdage Efter 5 års beskæftigelse 25 arbejdsdage For elever tæller elevtiden med ved beregning af anciennitet, og ved fratrædelse efter endt elevtid skal bestemmelserne i stk. 1.a) og 1.b) følges. 2. Som afbrydelse regnes ikke: Sygdom. Indkaldelse til fortsat militærtjeneste. Afbrydelse af arbejdet hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel eller lign., såfremt arbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes denne. Bortfald af opsigelsesvarsler 8. Ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning, samt ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis, bortfalder opsigelsesvarslet. 9. I tilfælde, hvor opsigelse i henhold til stk. 1, er afgivet og færdiggørelse af akkord løber ud over opsigelsestidspunktet, berettiger dette ikke til fornyet opsigelsesvarsel. 10. Misbrug af alkoholiske drikke og/eller euforiserende stoffer i arbejdstiden må ikke finde sted. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 3. Medarbejdere under opsigelse har efter 6 måneders forudgående ansættelse ret til at supplere den selvvalgte uddannelse med yderligere en uge. Virksomheden kan søge støtte jf Medarbejdere under opsigelse har efter 6 måneders ansættelse, under fornøden hensyntagen til virksomhedens produktionsforhold, ret til arbejdsfrihed med løn i op til 2 timer til at søge rådgivning og vejledning i fagforening/a-kasse. 5. Ved en fraværsperiode på over 3 måneder, grundet sygdom eller fortsat militærtjeneste, tæller kun de første 3 måneder med i anciennitetsberegningen. Opsigelse under sygdom og ferie 6. Arbejdere, der i henhold til bestemmelserne i stk. 1, har krav på opsigelsesvarsel, kan ikke under dokumenteret sygdom opsiges inden for de første 5 måneder af den periode, hvori de på grund af sygdom er uarbejdsdygtige. Generhvervelse af ancienniteten 11. Arbejdere, som afskediges efter at have opnået ret til opsigelsesvarsel i henhold til stk. 1, eller som afbrydes i arbejdet på grund af arbejdsmangel, eller af en af de i stk. 3, nævnte grunde, men genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 år, genindtræder i den på virksomheden tidligere opnåede anciennitet. 12. Svende, som er fratrådt virksomheden med det i stk. 1, gældende varsel, kan dog efter varselsperiodens udløb tilbydes genansættelse af kortere varighed end det opnåede opsigelsesvarsel, når der i hvert enkelt tilfælde er givet skriftlig meddelelse herom ved arbejdets påbegyndelse. Denne bestemmelse kan ikke anvendes, såfremt genansættelsen har en varighed, der er af samme længde eller længere end den pågældende svends opsigelsesvarsel. Godtgørelse for manglende varsel 13. Såfremt en arbejder, som ifølge foranstående, har krav på en opsigelsesfrist, afskediges af en ham/hende utilregnelig grund uden det ham/hende tilkommende varsel, eller såfremt en sådan arbejder forlader virksomheden uden at give mindst det varsel, han/hun har pligt til, skal den overtrædende part til modparten 7. I tilfælde, hvor opsigelse i henhold til stk. 1, skal gives, kan en sådan opsigelse normalt ikke, fra nogen af siderne, finde sted under ferie. Dersom arbejdsforholdet ønskes afbrudt i forbindelse med en ferieperiode, skal opsigelse afgives senest 3 arbejdsdage før feriens påbegyndelse

14 10 11 og 12 erlægge et beløb svarende til den fulde timefortjeneste for de arbejdsdage, overtrædelsen andrager. 14. Såfremt pågældende genantages i samme firma inden for varslingsperioden, ydes der kun godtgørelse for de dage, afskedigelsen har varet. 15. Uanset arbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel, bør arbejdsgiveren ikke vægre sig ved at træffe aftale om, at arbejderen straks kan fratræde arbejdet, hvis arbejderen beviser, at der er tilbudt ham/hende en fast plads eller lignende, der nødvendiggør, at opsigelsesfristen ikke kan overholdes. Fratrædelsesgodtgørelse 16. Medarbejdere med mere en 3, 6 eller 8 års beskæftigelse har ved opsigelse ret til fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til: Efter 3 års ansættelse Efter 6 års ansættelse Efter 8 års ansættelse 4.000,00 kr ,00 kr ,00 kr. Elever der opsiges i elevtiden er ikke omfattet. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved arbejdsfordeling og såfremt medarbejderen ikke oppebærer ret til dagpenge eller pension eller jf. funktionærbestemmelserne har krav på fratrædelsesgodtgørelse. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser efter den 1. maj Arbejdsdage er mandag fredag. Lørdage og søndage er arbejdsfrie dage. 11. Garantiforpligtelse 1. Forbundets medlemmer forpligter sig til, hvor ingen overenskomst findes, ikke at arbejde for lavere løn end den, der ifølge nærværende overenskomst er gældende. 2. Svende og elever må ikke arbejde for egen regning, medens de er i arbejde hos en arbejdsgiver, undtagen det sker ifølge aftale med arbejdsgiveren. 3. I tilfælde, hvor en svend udfører selvstændigt arbejde, må han i intet tilfælde udføre arbejdet for en lavere pris, end nærværende overenskomst fastsætter. Tillægger svenden materiale, skal prisen forhøjes med tillæg for dette, samt omkostninger og en passende avance. Ved selvstændigt arbejde skal Arbejdsmiljøloven overholdes. 4. De i stk. 1, 2, og 3, fastsatte pris- og betalingsforpligtelser for svendene, gælder også for arbejdsgiverne. 12. Elevbestemmelser 1. Når elever arbejder direkte for mesteren, enten alene eller sammen med denne på samme arbejdsplads som svende, må mesteren ikke systematisk forringe svendenes fortjeneste ved at tildele eleverne det fordelagtigste arbejde. Brud på denne regel kan gøres til genstand for påtale efter Norm for regler for behandling af faglig strid. Opsigelse af et ansættelsesforhold skal ske skriftligt til den ansatte/virksomhed 26 27

15 Elevlønninger i faget: Lønperiode uger Lønperiode 2 52 uger Lønperiode 3 52 uger Lønperiode 4 52 uger 1. marts marts marts ,80 kr ,41 kr , ,09 kr ,14 kr , ,11 kr ,90 kr , ,49 kr ,79 kr ,03 Reguleringen finder sted fra og med den uge, hvori 1. marts indgår. 3. Hvor eleven deltager i svendenes akkorder, betaler svendene den til enhver tid gældende timeløn, udregnet på basis af de i stk. 2. fastsatte elevlønninger. Der ydes ikke svendebetaling for elever i lønperiode 1, samt de første 26 uger af lønperiode 2. For voksenelever med særlig lønaftale, kan der træffes en anden aftale. 4. Gældende for elever på 2. lønperiode Jf. fagets akkordbestemmelser, gives der udover de i stk. 2, fastsatte lønbestemmelser, eleven adgang til akkord, dog således at fagets uddannelsesbestemmelser ikke må tilsidesættes. Lønperiode 2, 3 og 4 beregnes altid fra udlæringstidspunktet (Uddannelsesaftalens afslutningsdato), således at hver lønperiode udgør 52 uger. Den resterende elevtid udgør lønperiode 1. Såfremt der i uddannelsesaftalen er aftalt en anden løn end anført i ovennævnte, reguleres lønnen i henhold til gældende regler. Voksenelever aflønnes i henhold til 21, stk. 3 med: 1. marts ,05 kr./time 1. marts ,70 kr./time 1. marts ,50 kr./time EGU elever kan, såfremt uddannelsesaftale/praktikaftale indeholder uddannelsesmål, der berettiger eleven til at fortsætte på erhvervsuddannelsens hovedforløb, efter aftale med overenskomstens parter aflønnes med: Under 25 år aflønnes som EUD elever i 2. lønperiode Over 25 år aflønnes som voksenelever Det tilstræbes, at 25 % af arbejdstiden i lønperiode 4 skal være i selvstændig akkord. 4a. Elever i selvstændig akkord eller i akkord med svende: Akkordafregning affattes på normal måde som for svende, jf. fagets akkordbestemmelser. Det forbrugte timetal fradrages med den til enhver tid gældende timeløn pr. time af den i stk. 2, fastsatte løn for den pågældende lønperiode. Af det resterende beløb udbetales der herudover - som overskud 15 % for lønperiode 2 og 100 % for lønperiode 3 og 4. I tilfælde, hvor en akkord giver underskud, kan der ikke kræves tilbagebetaling af den udbetalte løn. Såfremt der ikke kan opnås enighed om forudakkordering af ikke prissat arbejde i forbindelse med en elev i selvstændig akkord, kan dette spørgsmål ikke fagretligt behandles. I disse tilfælde betales det pågældende arbejde som timeløn i akkord udregnet på baggrund af den aftalte ugeløn. 5. Elevers overarbejde Når elever over 18 år udfører overarbejde, betales dette med EGU eleverne er herudover overenskomstmæssigt ligestillet med den til enhver tid aftalte elevløn pr. time for det pågældende øvrige elever på uddannelsesområdet. læreår. Herudover ydes der overarbejdstillæg, jf. 2 (50 % af akkordtimesatsen for de første 3 timer og 100 % af akkordtimesatsen derudover)

16 12 12 Ansatte under 18 år må ikke udføre overarbejde. 6. Ferie Alle elever er omfattet af 9 i ferieloven. Bestemmelsen indebærer, at elever med uddannelsesaftale efter Lov om erhvervsuddannelse allerede har ret til betalt ferie i 25 arbejdsdage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Er uddannelsesaftalen indgået inden den 1. juli i et ferieår, gælder samme bestemmelse for dette ferieår. Er uddannelsesaftalen indgået efter den 1. juli, har eleven alene ret til ferie eventuelt med egen optjent feriegodtgørelse. Dog har eleven ret til løn under kollektiv ferielukning i op til 5 dage i perioden fra 1. oktober til 30. april. Elever har i henhold til ferieloven ret til ferie med løn + 1 % af den løn, der er indtjent i det foregående år. I de tilfælde, hvor elever i det forudgående år har oppebåret tillæg til lønnen, som f.eks. overtidsbetaling og akkordoverskud, kan eleverne vælge mellem ferie med løn + 1 % eller feriegodtgørelse på 12 ½ %. For at undgå det administrative besvær ved denne valgmulighed, beregnes feriepengene som hidtil efter reglerne for beregning af feriegodtgørelse. Men feriepengene må i intet tilfælde være mindre end lønnen på ferietidspunktet + ferietillægget på 1 %. 7. Søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstbestemte fridage Elever har ret til løn på helligdage og overenskomstbestemte fridage, såfremt disse ligger på en hverdag. Manglede afholdte feriefridage udbetales til elever under uddannelse med ferietillægget i maj måned. 8. Afslutning af uddannelse og ophør I forbindelse med uddannelsens afslutning, eller ophævelse af uddannelsesaftalen, følges ferielovens almindelige bestemmelser. Der udstedes normalt restferiekort/feriekort. For andre arbejdsgivere, indbetales til Malerforbundets Feriekasse jf. overenskomstens Til nyudlærte betales der á conto beløb i henhold til 6, uanset eventuelt manglende opsparing på søgnehelligdagskontoen. Et eventuelt minus på søgnehelligdags kontoen ved udgangen af nyudlærtes 1. kalenderår, modregnes ikke. 10. Elevernes ferieløn, samt søgnehelligdagsgodtgørelse og feriefridagsgodtgørelsen, er omfattet af garantiordningen i overenskomstens Kørselsgodtgørelse og udgifter til skolehjem I forbindelse med skoleophold refunderer virksomheden elevens befordringsudgifter til og fra skolen, når den samlede skolevej mellem bopæl og skole er over 20 km. Til elever, der er indkvarteret, refunderes rejseudgifterne til og fra indkvarteringsstedet og rejser mellem dette og bopælen i forbindelse med weekend, SH-dage og overenskomstmæssige fridage. Eleven kan vælge at transporten foregår i egen bil. I alle tilfælde udgør refusionen et beløb svarende til offentlig befordring ved den mest hensigtsmæssige og billigste transport. Elever har ret til 5 feriefridage med løn i første og andet hele ferieår jf. overenskomstens stk. 6. Er ansættelsesforholdet påbegyndt inden 1. juli, har eleven også retten til feriefridage i indeværende Når elever er berettiget til skolehjem i forbindelse med skoleophold ferieår. Er uddannelsesaftalen indgået efter den 1. juli, har eleven og virksomhederne jf. Lov om AUB opnår ret til refusion dækker alene ret til løn på feriefridage fra den efterfølgende 2. januar. praktikvirksomheden elevens egenbetaling

17 12 12, 13 og Pension Der ydes pension i henhold til 17 til alle elever efter afsluttet prøvetid, de 3 måneder regnes fra uddannelsesaftalens startdato. Elever, der allerede inden elevtidens påbegyndelse, har opnået ret til opsparing hos PensionDanmark eller en lignende arbejdsmarkedspension, er omfattet fra første dag. Elever, der indgår restlæreaftaler med en praktikvirksomhed vil være omfattet af pensionsordningen fra første dag, såfremt elevens samlede forudgående uddannelsesperiode svarer til en ordinær elevs prøvetid. Øvrigt 13. Virksomheden leverer arbejdstøj til elev, således at der kan udleveres et sæt rent arbejdstøj ugentligt. 14. Elever kan opnå arbejdsfri med løn til deltagelse i eftervidereuddannelse jf. overenskomstens 18, SkillsDanmark, WorldSkills, og kan opnå arbejdsfri uden løn til Malerforbundets kongres. 15. Uddannelsesregler for alle elever i faget er de af Malerfagets faglige Fællesudvalg fastsatte og går altid forud for nærværende overenskomst, såfremt andet ikke er fastsat. Distriktsvis udpeges der rådgivere for Det faglige Fællesudvalg vedrørende godkendelse af læresteder. Rådgiverne udpeges af AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark. Regler herfor udarbejdes af Malerfagets faglige Fællesudvalg. 16. Elever, der indkaldes til session, har pligt til at underrette virksomheden om tidspunktet for sessionens afholdelse. Betalingen for den med sessionen medgåede tid, dækkes af virksomheden. Elever har ved udlæring krav på opsigelse Fridage med løn: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. 13. Arbejdsskadeforsikring Svendene og eleverne er arbejdsskadeforsikrede hos mesteren i henhold til gældende lov. 14. Løn under sygdom, barsel m.v. 1. Sygelønnen m.v. udgør medarbejderens gennemsnitsfortjeneste for sidst afsluttede kvartal, (det vil sige gennemsnitsfortjenesten af akkord og timelønnen tilsammen), dog jf. nedenstående maksimumsats indeholdende den gældende sygedagpengesats i arbejdsgiverperioden. 1. marts ,50 kr./time 1. marts ,15 kr./time 1. marts ,95 kr./time 2. Arbejdstageren skal være berettiget til at modtage dagpenge i henhold til lov om dagpenge ved sygdom og Lov om sygedagpenge og Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel for at opnå ret til løn under denne bestemmelse. Retten til løn under fravær opnås efter 8 ugers beskæftigelse i virksomheden. Ved ansættelsen er arbejderen pligtig at give oplysninger om helbredsforhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet. Ifølge dagpengeloven skal ethvert sygefravær anmeldes til arbejdsgiveren hurtigst muligt. Hvor intet andet er aftalt i 32 33

18 14 14 firmaregulativ eller lign., gælder følgende regler for rettidig anmeldelse og dokumentation af fravær på grund af sygdom m.v. 3. Sygdom og tilskadekomst på arbejdspladsen Ved fravær grundet sygdom, betales medarbejderen fra 1. hele fraværsdag og i indtil 5 uger løn under sygdom. Ved sygdom, hvor den pågældende medarbejder, efter forudgående aftale med arbejdsgiveren, må forlade sit arbejde, ydes der for de manglende timer den pågældende dag en betaling svarende til det indtægtstab, vedkommende har lidt. Denne betaling indtræder efter at medarbejderen har været to timer på arbejde. a) Såfremt anden aftale ikke er truffet, skal fraværet telefonisk som hovedregel meddeles arbejdsgiveren (arbejdsgiverens forretningstelefon) inden for 1 time efter normal arbejdstids begyndelse. e) Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring i 2 dele. Den ene bekræfter, i samarbejde med arbejdsgiveren, medarbejderens hele eller delvise uarbejdsdygtighed jf. pkt. d) den anden udfyldes af medarbejderens læge som accept af planen og med angivelse af sygdommens varighed. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til erklæringen fra lægen. f) Arbejdsgiveren kan kræve en fri attest som dokumentation for lovlig grund til fravær. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til erklæringen fra lægen. 4 Barnets første sygedag Til medarbejdere gives der frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. b) Fraværet skal, når det ønskes, tillige dokumenteres skriftligt på den af Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark anbefalede tro og love-blanket for fraværs dokumentation, som skal være arbejdsgiveren i hænde om morgenen på den 3. fraværsdag, såfremt arbejdsgiveren har udleveret sådanne. c) Arbejdsgiveren skal ved længevarende sygdom indkalde medarbejderen til en personlig sygefraværssamtale indenfor de første 4 uger af sygeperioden. Medarbejderen kan, hvis ønsket, tage sin tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant med til samtalen. Samtalen kan afholdes telefonisk, såfremt der er særlige grunde, der taler for det. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. 5 Løn under graviditets- og barselsorlov Det tilkommer kvindelige arbejdstagere ret til løn 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og i indtil 14 uger under barsel eller adoption (barselsorlov). Ifølge barselsloven skal den kvindelige medarbejder med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om fødselstidspunktet, og om det ønskes at anvende graviditetsorloven. Senest 8 uger efter fødslen skal medarbejderen underrette arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet genoptages. d) Formålet med samtalen er alene at sikre en plan for, at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til 6 Fædre- og forældreorlov arbejdspladsen. Samtalen skal afdække behovet for særlige tiltag, Der tilkommer ligeledes fædre ret til fædreorlov indenfor de f.eks. ændrede arbejdsopgaver, skånehensyn, hvilemuligheder første 14 uger efter fødsel med løn i 2 sammenhængende uger. m.v. Fædreorloven aftales med arbejdsgiver senest 4 uger før forventet påbegyndelse

19 14 og I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, gives betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Hver af forældrene har ret til orlov i 5 uger, der efterfølgende kan suppleres af den ene eller anden forælder med 3 uger under forudsætning af, at arbejdsgiveren er underrettet herom senest 8 uger efter fødselstidspunktet. Holdes orloven, der er reserveret den ene forælder ikke, bortfalder betalingen. Efter 8 ugers ansættelse har alle medarbejdere ret til sygeløn i op til 5 uger. Løn under sygdom, barsel m.v. er fastsat i 14, stk Fagretlige regler 1. I tilfælde af uoverensstemmelser af faglig karakter (mellem arbejdsgivere og svende) anvendes som voldgiftsregler den mellem hovedorganisationerne senest vedtagne Norm for regler for behandling af faglig strid. 2. Dog kan sager til voldgiftsretten ikke indbringes af de lokale fagforeninger, men kun af Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening. 3. Mæglingsmøder afholdes af de lokale fagforeninger og AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Timandsmøder kan ikke føres af de lokale fagforeninger, men kun af AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark med repræsentation af de lokale fagforeninger. Timandsmøder ledes af organisationsrepræsentanter, som ikke har været impliceret i den lokale mægling. hovedorganisationerne eller af deres medlemmer, skal der, inden klage indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde under hovedorganisationernes medvirken. 5. Mæglingsmøde skal afholdes inden 10 arbejdsdage fra den dag, modparten har modtaget begæring herom. 6. Såfremt der ikke på mæglingsmødet opnås enighed, skal der være fremsendt begæring om afholdelse af timandsmøde til den modstående organisation senest 3 måneder efter mæglingsmødets afholdelse. 7. Når en af nedenstående organisationer begærer timandsmøde, skal timandsmødet være afholdt senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget. 8. Såfremt en af nedenstående organisationer ønsker sager behandlet ved faglig voldgift, skal en sådan voldgift være anlagt senest 2 måneder efter, at sagen har været behandlet ved timandsmøde eller organisationsmøde. 9. Ved skønsmøder gælder bestemmelserne i Norm for regler for behandling af faglig strid. Såfremt en af parterne undlader at overholde ovenstående tidsfrister, er sagen tabt for indklageren, samt retten til at videreføre omstridte sag. Ovenstående kan kun fraviges, såfremt der mellem organisationerne er truffet skriftlig aftale herom. Husk at bruge din organisation inden eventuelle konflikter på arbejdspladsen bliver for store. 4. I tilfælde af påstået brud på en kollektiv overenskomst, indgået af 36 37

20 Uddannelses og udviklingsfond 17. Pensionsordning 1. DA/LO Udviklingsfond Den i henhold til mæglingsforslaget af 28. marts 1973 oprettede uddannelsesfond fortsætter uændret med et arbejdsgiverbidrag svarende til 40,0 øre pr. præsteret arbejdstime med en fordeling på 3/4 til LO og 1/4 til DA. Med virkning fra 1. januar 2015 forhøjes beløbet til 42,0 øre pr. præsteret arbejdstime, med en fordeling på 3/4 til LO og 1/4 til DA. 2. Uddannelses- og samarbejdsfond Fondens formål er, at bidrage til finansiering af Malerfagets faglige Fællesudvalg og parternes arbejde. AutoBranchens ArbejdsgiverForenings medlemmer Virksomheder, der er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, betaler et bidrag af lønsummen på 0,06 % pr. 1. marts 2014, 0,085 % pr. 1. marts 2015 og 0,11 % pr. 1. marts Øvrige virksomheder Virksomheder, der ikke er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening, men som er omfattet af overenskomst med Malerforbundet i Danmark, betaler et bidrag af lønsummen på 0,20 % pr. 1. marts 2014, 0,22 % pr. 1. marts 2015 og 0,25 % pr. 1. marts 2016 for de af i virksomheden ansatte medarbejdere. Bidragene opkræves jf. 18 Bidragsfritagelse Virksomheder, der er organiseret i andre organisationer under Dansk Arbejdsgiverforening eller Kooperationen, betaler ikke ovennævnte bidrag. 1. Pension Der er enighed om, at nærværende overenskomst er omfattet af pensionsordning gennem PensionDanmark. Pensionsbidraget udgør 12,0 % - heraf 8,0 % fra arbejdsgiver og 4,0 % fra arbejdstager. Derudover administrerer virksomheden indbetaling af eventuelt eget bidrag til arbejdsmarkedspensionen jf. 6 stk Personkreds Medarbejderne skal efter 3 måneders ansættelse have indbetalt pensionsbidrag til PensionDanmark. Virksomheden skal indbetale pensionsbidrag fra første ansættelsesdag, hvis medarbejderen er medlem af PensionDanmark fra en tidligere ansættelse, eller hvis medarbejderen har været medlem af en tilsvarende arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst i et tidligere ansættelsesforhold. Nyansatte skal om nødvendigt dokumentere ansættelse inden for branchen, medlemskab af PensionDanmark eller en anden tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning. 3. Fleksjob Parterne er enige om at fravige overenskomstens obligatoriske bestemmelser om tilknytning til en bestemt pensionsordning for personer, der beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob på følgende måde: Medarbejdere, der beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob, og som på ansættelsestidspunktet er omfattet af/medlem af en eller flere pensionsordninger etableret ved kollektiv overenskomst, skal have pensionsbidraget indbetalt til den pensionsordning, hvortil der senest er indbetalt bidrag. Midlerne indbetales til Malerfagets faglige Fællesudvalg og anvendes efter reglerne, således som det er fastlagt af AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i 38 Danmark. 39

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK

OVERENSKOMST MELLEM. AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK OVERENSKOMST MELLEM AutoBranchens ArbejdsgiverForening & Malerforbundet OK 2017-2020 GÆLDENDE FRA 1. MARTS 2017 2017 Malerforbundet AutoBranchens ArbejdsgiverForening Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere