Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus"

Transkript

1 Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og drive Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus og skabe aktiviteter mv. til fordel for byens borgere og dermed skabe grobund for liv og samvær i sognet. Formålet er dermed ideelt og ikke med henblik på at skabe overskud til medlemmerne. Overskud skal overføres til næste års regnskab, således at driften over tid hviler i sig selv og overskud kommer medlemmerne til gode i form af flere aktiviteter 3 Optagelse og udmeldelse af medlemmer Stk. 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab: (a) Aktivt medlemskab (b) Passivt medlemskab Stk. 2. Som såvel aktive som passive medlemmer af foreningen kan optages enhver myndig person med rådighed over sit bo, forening, selskab, offentlig institution eller lignende. Stk. 3. Skriftlig anmodning om medlemskab stiles til foreningens bestyrelsesformand. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over både aktive og passive medlemmer. Stk. 4. Medlemmerne bekræfter ved indsendelse af anmodning om medlemskab (såvel aktivt som passivt), at de er underkastet foreningens vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkomne ændringer og tilføjelser.

2 Stk. 5. Hvis et medlem afgår ved døden, indtræder boet eller arvingerne i den afdødes sted. Stk. 6. Bortset fra ophør af medlemskab i henhold til andre bestemmelser i disse vedtægter kan udtræden kun finde sted ved skriftlig meddelelse til foreningens formand uden varsel. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet. Udtræden ved salg af andelen i fri handel skal ligeledes meddeles foreningens formand. Ny ejer af andelen skal forholde sig i henhold til vedtægtens 3 og 4. 4 Medlemmers forpligtelser Stk. 1. Aktive medlemmer, jfr. 3, stk. 1 (a) forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb på minimum kr svarende til én andel. Stk.2. Passive medlemmer, jfr. 3, stk. 1 (b) forpligter sig til at indbetale et årligt bidrag til foreningen. Bidraget fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves i umiddelbar forlængelse heraf. Passive medlemmer binder sig alene for ét år ad gangen til udløb ved næste ordinære generalforsamling. Ved indsendelse af anmodning om passivt medlemskab i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger opkræves forholdsmæssigt bidrag svarende til restperioden frem til næste ordinære generalforsamling. Finder indbetaling ikke sted, senest to måneder efter påkrav, slettes restanten, hvis ikke bestyrelsen træffer anden bestemmelse. 5 Medlemmernes rettigheder Stk. 1 Aktive medlemmer opnår særlige priser på leje af sale, adgang til arrangementer osv. De særlige priser for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2 Passive medlemmer kan deltage i udvalgte arrangementer til specialpris. Priser fastsættes af bestyrelsen. 6 Hæftelse og tegningsregler Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

3 7 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 10 dages varsel ved annoncering i det lokale ugeblad. Stk. 3 Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede, og for hver andel har man én stemme på generalforsamlingen. Der kan erhverves andele indtil kl på dagen, hvor generalforsamlingen er fastsat til. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere. Beretning ved formanden om foreningens virksomhed det forløbne år. Udvalgsberetninger. Godkendelse af regnskab. Fastsættelse af det årlige bidrag, for passive medlemmer. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt. Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 8 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når over halvdelen af bestyrelsen forlanger det, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

4 9 Bestyrelsen Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 foreningsmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgives skiftevis 3 og 4 medlemmer. Derudover vælges 1-2 suppleanter, for 2 år ad gangen. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer, jfr. 3, stk. 1 (a). Ligeledes vælges der 2 revisorer for 2 år ad gangen, der skiftevis afgår en af gangen hvert år. Genvalg kan finde sted, men ingen er forpligtet til at modtage genvalg, før der er gået dobbelt så lang tid, som den periode, hvori vedkommende har fungeret. Stk. 2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer, hvilke poster ikke kan indehaves af den samme person. Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg til forskellige aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin eventuelle forretningsorden. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter vilkårene for leje af husets sale mv., herunder godkender de aktiviteter, som huset måtte foreslås anvendt til, idet vilkårene dog skal give foreninger, klubber, firmaer og private ret til at leje husets sale med inventar til møder, fester og andre aktiviteter. Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde træffe afgørelse om, at inventar kan lejes til brug andet steds, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og sagligt kan begrunde dette. Stk. 4. Bestyrelsen kan i de stk. 3 nævnte vilkår ikke forbyde, at der i forsamlingshuset indføres og udskænkes stærke drikke, og at lejere beværter sine gæster med det de ønsker, når huset udlejes til fest eller lignende. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter på konstituerende bestyrelsesmøde bestemmelse om de særlige priser for aktive medlemmer, jfr. 5, stk. 1, og priser for passive medlemmer, jfr. 5, stk. 2 gældende fra vedtagelsestidspunktet. Bestyrelsen er forpligtet til at underrette sine medlemmer om indholdet af denne beslutning på først kommende generalforsamling. 10 Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

5 Stk. 5. Eventuelt overskud overføres til næste års budget for aktiviteter i henhold til foreningens formål, således at foreningens drift over tid hviler i sig selv. 11 Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 12 Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, idet formuen dog alene kan anvendes til almene, godgørende formål eller formål i overensstemmelse med foreningens vedtægtsmæssige formål.

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere