Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S"

Transkript

1 Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN ALSSUND A/S, ANDELSKASSEN FREDERIKS A/S, ANDELSKASSEN FYN A/S, ANDELSKASSEN HIMMERLAND A/S, HORNE ANDELSKASSE A/S, JERNVED RØMØ ANDELSKASSE A/S, KÆRUP-JANDERUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN MIDTTHY A/S, ANDELSKASSEN MIDTVEST A/S, ANDELSKASSEN NORDDJURS A/S, ANDELSKAS- SEN NORDØSTJYLLAND A/S, NÆSBJERG ANDELSKASSE A/S, OURE-VEJSTRUP AN- DELSKASSE A/S, OUTRUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN SØNDERJYLLAND A/S, VAMMEN-RØDDING ANDELSKASSE A/S, AN- DELSKASSEN VARDE A/S, ANDELSKASSEN RANDERS A/S, ANDELSKASSEN ØSTJYL- LAND A/S, HAMMERSHØJ ANDELSKASSE A/S, HARRIDSLEV ANDELSKASSE A/S, THOR- SAGER ANDELSKASSE A/S, THIRSTRUP ANDELSKASSE A/S, ØRUM ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN ALSLEV A/S, ANDELSKASSEN ANSAGER A/S, ANDELSKASSEN GRINDSTED A/S, ANDELSKASSEN OKSBØL A/S, ANDELSKASSEN ØLGOD A/S, BILLUM ANDELSKASSE A/S, SKOVLUND ANDELSKASSE A/S, THORSTRUP ANDELSKASSE A/S, ØSE ANDELSKASSE A/S, RØDDING ANDELSKASSE A/S, VAMMEN ANDELSKASSE A/S, AGERBÆK ANDELSKASSE A/S, AGERBÆK-GLEJBJERG ANDELSKASSE A/S, ANDELS- KASSEN GRIMSTRUP A/S, ÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HØ- RUPHAV A/S, ANDELSKASSEN RENS A/S, ANDELSKASSEN SØNDERBORG A/S, AN- DELSKASSEN TINGLEV A/S, TANDSLET ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN BRAM- MING A/S, ANDELSKASSEN EGEBÆK-HVIDING A/S, ANDELSKASSEN GREDSTEDBRO A/S, ANDELSKASSEN RIBE A/S, ANDELSKASSEN SYDJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN TØNDER A/S, RØMØ ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN BORG A/S, ANDELSKASSEN BORK A/S, ANDELSKASSEN HOLSTEBRO A/S, ANDELSKASSEN LØGSTRUP A/S, AN- DELSKASSEN MIDTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN SKIVE A/S, ANDELSKASSEN SKJERN A/S, ANDELSKASSEN TARM A/S, ANDELSKASSEN VESTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN VIBORG A/S, BORDING ANDELSKASSE A/S, IKAST ANDELSKASSE A/S, VORGOD AN- DELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HADSUND A/S, ANDELSKASSEN NORD A/S, AN- DELSKASSEN SKELUND A/S, ANDELSKASSEN ØSTER HURUP A/S, ARDEN ANDELSKAS- SE A/S, HOBRO ANDELSKASSE A/S, KLEJTRUP ANDELSKASSE A/S, ONSILD ANDELS-

2 2 KASSE A/S, OUE ANDELSKASSE A/S, ROSTRUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN SVENDBORG A/S, ANDELSKASSEN EGEBJERG A/S, ANDELSKASSEN MIDTFYN A/S, AN- DELSKASSEN RINGE A/S, GISLEV ANDELSKASSE A/S, KVÆRNDRUP ANDELSKASSE A/S, AARS ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN VESTHIMMERLAND A/S, HVAM ANDELS- KASSE A/S, HVILSOM ANDELSKASSE A/S, MEJLBY ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HADERUP A/S, FREDERIKS ANDELSKASSE A/S, HADERUP ANDELSKASSE A/S, AN- DELSKASSEN FOR ALS OG SUNDEVED A/S. 2 Stk. 1. Bankens formål er at drive bankvirksomhed. Bankens kapitalgrundlag 3 Stk. 1. Bankens aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr. 10,00 eller multipla heraf. 4 Stk. 1. Aktierne er navneaktier og kan på begæring af aktionæren noteres på navn i bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er omsætningspapirer. Stk. 2. Erhververen af en aktie kan kun udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, såfremt vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitaludvidelser. Stk. 3. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige. Stk. 4. Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR.nr Stk. 5. Transport af navnenoterede aktier skal, for at have retsvirkning over for banken, være noteret af denne. Banken har intet ansvar for noterede transporters ægthed eller gyldighed. Stk. 6. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. 5 Stk. 1. Udbytte, besluttet af generalforsamlingen, udbetales fra bankens kontor efter årsrapportens godkendelse.

3 3 Aktionærkredse 6 Stk. 1. Bankens geografiske arbejdsområde er opdelt i 6 regioner med en aktionærkreds tilknyttet hver region. Inddelingen fremgår af bilag 1 til vedtægterne, der udgør en integreret del heraf. Beslutning om sammenlægning af aktionærkredse kan træffes af bankens bestyrelse, såfremt et flertal af de involverede aktionærrådsmedlemmer er enige heri. Stk. 2. Såfremt erhvervelse af bankens aktier sker gennem en af bankens filialer, kan vedkommende aktionær vælge hvilken aktionærkreds, aktionæren ønsker at tilhøre. Såfremt der ved aktiekøbet ikke foretages sådan et valg, eller aktiekøbet sker gennem andet pengeinstitut, vil aktionæren blive registreret som hørende til den aktionærkreds, inden for hvilken aktionæren har bopæl, opgivet til ejerbogen efter aktieerhvervelsen. En aktionær kan alene noteres som tilhørende én aktionærkreds, men kan ved skriftlig anmodning herom til banken begære sig noteret som tilhørende en anden aktionærkreds. Aktionærer med bopæl i udlandet indgår i aktionærkreds Vestjylland. Aktionærråd 7 Stk. 1. I hver af bankens aktionærkredse vælger aktionærerne et aktionærråd på medlemmer. Antallet fastsættes af bankens bestyrelse umiddelbart forud for afholdelse af aktionærmøder, jfr. 9. Aktionærrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Valget afholdes på de i 9 nævnte aktionærmøder. Valget er gældende fra valgtidspunktet, og genvalg kan finde sted. Stk. 2. Aktionærrådenes opgave er at virke til fremme af bankens virke i aktionærkredsen. De nærmere regler om aktionærrådenes funktion fastsættes af bankens bestyrelse. Stk. 3. Ved sammenlægning af bankens aktionærkredse skal alle aktionærrådsmedlemmer fra de sammenlagte aktionærkredse på valg på førstkommende aktionærmøde. Bankens interne revision foretager lodtrækning om, hvilke af aktionærrådsmedlemmerne der skal på valg næstfølgende år. 7 a Stk. 1. I perioden fra nærværende vedtægters vedtagelse og indtil afholdelsen af de aktionærmøder, der afholdes senest forud for bankens ordinære generalforsamling i 2014, udgøres bankens aktionærråd af følgende:

4 4 Aktionærråd Midtjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen MidtVest, Vammen-Rødding Andelskasse, Andelskassen Frederiks og Andelskassen Midtthy. Aktionærråd Fyn udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Fyn og Oure-Vejstrup Andelskasse. Aktionærråd Østjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Østjylland, Andelskassen Himmerland og Andelskassen Norddjurs. Aktionærråd Vestjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Varde, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse, Næsbjerg Andelskasse og Kærup-Janderup Andelskasse. Aktionærråd Sydjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Sydjylland. Aktionærråd Sønderjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Sønderjylland. Ved aktionærmødet, der afholdes umiddelbart før ordinær generalforsamling i banken i 2014, vælges aktionærrådet i alle aktionærkredse i overensstemmelse med foranstående og efterfølgende vedtægtsbestemmelser om aktionærråd, og i overensstemmelse med det for aktionærrådsvalg gældende valgregulativ. 8 Stk. 1. Valgbare til aktionærrådet er personlige aktionærer, som er myndige, og som kan dokumentere, at de, inden den 1. januar forud for aktionærmødet, er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i banken, registreret i den pågældende aktionærkreds. Medarbejdere i banken eller dennes dattervirksomheder kan ikke vælges til aktionærrådene. Stk. 2. Aktionærkredsens aktionærer kan indsende forslag til kandidater til aktionærrådet. Forslaget skal være godtaget af banken senest den 15. januar eller den næstfølgende hverdag, såfremt 15. januar er en lørdag eller en søndag. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til aktionærmødet. Stk. 3. Ophører et aktionærrådsmedlem med at have sine aktier registreret i aktionærkredsen, skal dette udtræde af aktionærrådet. Afgår et aktionærrådsmedlem i valgperioden, vælges nyt medlem ved førstkommende aktionærmøde. Stk. 4. Valg gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i det af bankens bestyrelse til enhver tid fastsatte valgregulativ.

5 5 Aktionærmøder 9 Stk. 1. Hvert år, til afholdelse senest 5 uger før bankens ordinære generalforsamling, indkaldes aktionærerne i hver aktionærkreds til et aktionærmøde. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i aktionærkredsen udkommende dagblade eller ugeaviser samt ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer. Indkaldelse kan ske ved efter nærmere aftale med aktionærerne. Bankens bestyrelse kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøderne. Stk. 2. På aktionærmødet afgives beretning om selskabets virksomhed med særlig vægt på udviklingen inden for aktionærkredsen. Endvidere foretages valg af medlemmer til aktionærrådet. Stk. 3. Stemmeberettigede på aktionærmøderne er aktionærer, som kan dokumentere, at de på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds. Stk. 4. Stemmeafgivelse ved valg af aktionærråd kan ske på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning. Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af bankens bestyrelse. Bankens ledelse Bankens ledelse udgøres af 1. Generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen. 3. Direktionen. 10 Generalforsamlingen 11 Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april på et af bankens bestyrelse valgt sted i Region Midtjylland. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller på begæring af 2 medlemmer af bestyrelsen, revisionen eller af aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af aktiekapitalen.

6 6 Stk. 3. Begæring herom med angivelse af forhandlingsemne skal indsendes til banken, og generalforsamlingen skal indkaldes inden 2 uger efter begæringens modtagelse og efter samme regler som den ordinære generalforsamling. 12 Stk. 1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad, samt ved brev til hver noteret aktionær, der til ejerbogen har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via bankens hjemmeside. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal forslagets væsentligste indhold tillige angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær. Stk. 2. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om forslag, modtaget senere, er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Stk. 3. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, offentliggøres på bankens hjemmeside, tillige med angivelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt formularer til brug for skriftlig stemmeafgivelse, stemmeafgivelse ved fuldmagt, og ved brev. Stk. 4. Fra samme tidspunkt skal årsrapport og revisionsberetning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor. 13 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem. 7. Valg af revisor. 8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 9. Eventuelt.

7 7 14 Stk. 1. Generalforsamlingen vælger, efter forslag fra bestyrelsen, ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager anden afstemningsmåde. Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 15 Stk. 1. Enhver aktionær, der på registreringsdagen, som ligger én uge før generalforsamlingen, er noteret eller har begæret sine aktier noteret i bankens ejerbog, har ret til at møde på generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig og tage ordet dér. Stk. 2. En aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til bankens hovedkontor i Hammershøj senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling. Stk. 4. Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 repræsenterer én stemme på selskabets generalforsamling. Ingen aktionær kan dog afgive stemme for mere end 1% af den samlede aktiekapital. Stk. 5. Aktier anses i henseende til stemmeretsbegrænsningen som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem aktionærer består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor aktionærerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med et interessefællesskab. 16 Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Beslutning om ændring af vedtægter eller om bankens opløsning er kun gyldig, såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Stk. 2. Stemmeafgivelse ved valg af medlemmer til bestyrelsen sker på stemmesedler påtrykt antal stemmer. Stemmeafgivelsen sker ved, at der kan påføres stemmesedlen de kandidater, der ønskes valgt. En stemmeseddel er gyldig, når den ikke indeholder flere kandidater end det antal, der skal vælges på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse vedrørende andre anliggender sker tillige ved anvendelse af stemmesedler påtrykt antal stemmer.

8 8 17 Stk. 1. En aktionær repræsenterer den aktiekapital, jf. 15. stk. 4, der på registreringsdagen én uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende. Stk. 2. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort. Stk. 3. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmægtig. Stk. 4. Inden afholdelse af generalforsamlingen er det muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside. Stk. 5. Pressen har adgang til generalforsamlingerne. Elektronisk kommunikation 18 Stk. 1. Bestyrelsen kan vælge, at al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger samt de fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, adgangskort, fuldmagts- og stemmeblanketter, årsrapporter og delårsrapporter, alene sker elektronisk, herunder ved . Offentlige indkaldelser til generalforsamlinger vil dog fortsat ske ved indrykning i et landsdækkende dagblad. Stk. 2. Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af selskabslovgivningen. Banken kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Stk. 3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Stk. 4. Aktionærerne kan på bankens hjemmeside, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Bestyrelsen 19 Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling. Mindst ét af bestyrelsens

9 9 medlemmer skal være uafhængigt og regnskabs- eller revisionskyndigt, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg. Stk. 2. Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen og af enhver stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen; dog indstiller bestyrelsen de(n) regnskabs- og revisionskyndige kandidat(er), jf. stk. 1. Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen sin formand og næstformand. Stk. 4. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og halvdelen afgår i lige år. Tvivl om denne turnusordning afgøres ved lodtrækning. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer afgår senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 70 år. Stk. 6. Mister et bestyrelsesmedlem rådigheden over sit bo, eller opfylder dette ikke Finanstilsynets krav om egnethed og hæderlighed, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges et nyt medlem ved førstkommende generalforsamling for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode. Overgangsordning 19 a Som følge af omdannelsen af Sammenslutningen Danske Andelskasser til aktieselskab forlænges valgperioden for den bestyrelse, der er valgt, når nærværende vedtægtsbestemmelse vedtages af generalforsamlingen, indtil den ordinære generalforsamling i På denne ordinære generalforsamling afgår den samlede bestyrelse. Bestyrelsen vælges herefter efter reglerne i 19 dog således, at halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges i 2014, alene vælges for ét år, mens resten vælges for 2 år, således at den i 19 nævnte rotationsordning er fuldt implementeret i Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre bankens vedtægter ved fjernelse af nærværende bestemmelse, når suspensionen af valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne ophører. 20 Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bestyrelsen mødes normalt hver måned. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. På begæring af et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor eller den interne revisionschef skal bestyrelsesmøder indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved afstemninger i besty-

10 10 relsen er formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens, afgørende i tilfælde af stemmelighed. Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i en instruks bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og lederen af den interne revisionsafdeling, samt fastsætter disses lønnings- og pensionsforhold m.v. Stk. 6. Bankens direktion og revisorer har adgang til at overvære møderne, men uden stemmeret. Stk. 7. Bestyrelsen vederlægges med et af generalforsamlingen godkendt honorar. Direktionen 21 Stk. 1. Direktionen består af en eller flere direktører, der forestår bankens daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningen, bankens vedtægter samt de retningslinier og anvisninger, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 2. Direktionen ansætter og afskediger bankens personale, jf. dog 20, stk. 5. Tegningsregel Banken tegnes af 22 a) 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller b) Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør. Diskretionspligt 23 Enhver, der har hverv i banken, det være sig i direktion, bestyrelse, revision eller som ansat, skal omgås fortroligt med de oplysninger, som deres virksomhed i banken måtte bringe dem i besiddelse af.

11 11 Årsrapport og revision 24 Stk. 1. Bankens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Årsrapporten revideres af 1 af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen, samt af bankens interne revision. Stk. 3. Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de af Finanstilsynet fastsatte regler. Ændring af vedtægter 25 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser til vedtægterne, som forlanges af offentlige myndigheder i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning for aktieselskaber og finansielle virksomheder. I henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen, således ændret af bestyrelsen 1. juli I henhold til fuldmagt fra den samlede bestyrelse: Jakob Fastrup Bestyrelsesformand

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 79-14355-CNO Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse

Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Navn, hjemsted og formål Garantkapital og forrentning Garanter, garantbeviser og indløsning 1 2 3 Navn og hjemsted Sparekassens navn er Frøs Herreds Sparekasse. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere