Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S"

Transkript

1 Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN ALSSUND A/S, ANDELSKASSEN FREDERIKS A/S, ANDELSKASSEN FYN A/S, ANDELSKASSEN HIMMERLAND A/S, HORNE ANDELSKASSE A/S, JERNVED RØMØ ANDELSKASSE A/S, KÆRUP-JANDERUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN MIDTTHY A/S, ANDELSKASSEN MIDTVEST A/S, ANDELSKASSEN NORDDJURS A/S, ANDELSKAS- SEN NORDØSTJYLLAND A/S, NÆSBJERG ANDELSKASSE A/S, OURE-VEJSTRUP AN- DELSKASSE A/S, OUTRUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN SYDVESTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN SØNDERJYLLAND A/S, VAMMEN-RØDDING ANDELSKASSE A/S, AN- DELSKASSEN VARDE A/S, ANDELSKASSEN RANDERS A/S, ANDELSKASSEN ØSTJYL- LAND A/S, HAMMERSHØJ ANDELSKASSE A/S, HARRIDSLEV ANDELSKASSE A/S, THOR- SAGER ANDELSKASSE A/S, THIRSTRUP ANDELSKASSE A/S, ØRUM ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN ALSLEV A/S, ANDELSKASSEN ANSAGER A/S, ANDELSKASSEN GRINDSTED A/S, ANDELSKASSEN OKSBØL A/S, ANDELSKASSEN ØLGOD A/S, BILLUM ANDELSKASSE A/S, SKOVLUND ANDELSKASSE A/S, THORSTRUP ANDELSKASSE A/S, ØSE ANDELSKASSE A/S, RØDDING ANDELSKASSE A/S, VAMMEN ANDELSKASSE A/S, AGERBÆK ANDELSKASSE A/S, AGERBÆK-GLEJBJERG ANDELSKASSE A/S, ANDELS- KASSEN GRIMSTRUP A/S, ÅRRE OG OMEGNS ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HØ- RUPHAV A/S, ANDELSKASSEN RENS A/S, ANDELSKASSEN SØNDERBORG A/S, AN- DELSKASSEN TINGLEV A/S, TANDSLET ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN BRAM- MING A/S, ANDELSKASSEN EGEBÆK-HVIDING A/S, ANDELSKASSEN GREDSTEDBRO A/S, ANDELSKASSEN RIBE A/S, ANDELSKASSEN SYDJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN TØNDER A/S, RØMØ ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN BORG A/S, ANDELSKASSEN BORK A/S, ANDELSKASSEN HOLSTEBRO A/S, ANDELSKASSEN LØGSTRUP A/S, AN- DELSKASSEN MIDTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN SKIVE A/S, ANDELSKASSEN SKJERN A/S, ANDELSKASSEN TARM A/S, ANDELSKASSEN VESTJYLLAND A/S, ANDELSKASSEN VIBORG A/S, BORDING ANDELSKASSE A/S, IKAST ANDELSKASSE A/S, VORGOD AN- DELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HADSUND A/S, ANDELSKASSEN NORD A/S, AN- DELSKASSEN SKELUND A/S, ANDELSKASSEN ØSTER HURUP A/S, ARDEN ANDELSKAS- SE A/S, HOBRO ANDELSKASSE A/S, KLEJTRUP ANDELSKASSE A/S, ONSILD ANDELS-

2 2 KASSE A/S, OUE ANDELSKASSE A/S, ROSTRUP ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN SVENDBORG A/S, ANDELSKASSEN EGEBJERG A/S, ANDELSKASSEN MIDTFYN A/S, AN- DELSKASSEN RINGE A/S, GISLEV ANDELSKASSE A/S, KVÆRNDRUP ANDELSKASSE A/S, AARS ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN VESTHIMMERLAND A/S, HVAM ANDELS- KASSE A/S, HVILSOM ANDELSKASSE A/S, MEJLBY ANDELSKASSE A/S, ANDELSKASSEN HADERUP A/S, FREDERIKS ANDELSKASSE A/S, HADERUP ANDELSKASSE A/S, AN- DELSKASSEN FOR ALS OG SUNDEVED A/S. 2 Stk. 1. Bankens formål er at drive bankvirksomhed. Bankens kapitalgrundlag 3 Stk. 1. Bankens aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr. 10,00 eller multipla heraf. 4 Stk. 1. Aktierne er navneaktier og kan på begæring af aktionæren noteres på navn i bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er omsætningspapirer. Stk. 2. Erhververen af en aktie kan kun udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, såfremt vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for banken. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitaludvidelser. Stk. 3. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige. Stk. 4. Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR.nr Stk. 5. Transport af navnenoterede aktier skal, for at have retsvirkning over for banken, være noteret af denne. Banken har intet ansvar for noterede transporters ægthed eller gyldighed. Stk. 6. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. 5 Stk. 1. Udbytte, besluttet af generalforsamlingen, udbetales fra bankens kontor efter årsrapportens godkendelse.

3 3 Aktionærkredse 6 Stk. 1. Bankens geografiske arbejdsområde er opdelt i 6 regioner med en aktionærkreds tilknyttet hver region. Inddelingen fremgår af bilag 1 til vedtægterne, der udgør en integreret del heraf. Beslutning om sammenlægning af aktionærkredse kan træffes af bankens bestyrelse, såfremt et flertal af de involverede aktionærrådsmedlemmer er enige heri. Stk. 2. Såfremt erhvervelse af bankens aktier sker gennem en af bankens filialer, kan vedkommende aktionær vælge hvilken aktionærkreds, aktionæren ønsker at tilhøre. Såfremt der ved aktiekøbet ikke foretages sådan et valg, eller aktiekøbet sker gennem andet pengeinstitut, vil aktionæren blive registreret som hørende til den aktionærkreds, inden for hvilken aktionæren har bopæl, opgivet til ejerbogen efter aktieerhvervelsen. En aktionær kan alene noteres som tilhørende én aktionærkreds, men kan ved skriftlig anmodning herom til banken begære sig noteret som tilhørende en anden aktionærkreds. Aktionærer med bopæl i udlandet indgår i aktionærkreds Vestjylland. Aktionærråd 7 Stk. 1. I hver af bankens aktionærkredse vælger aktionærerne et aktionærråd på medlemmer. Antallet fastsættes af bankens bestyrelse umiddelbart forud for afholdelse af aktionærmøder, jfr. 9. Aktionærrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Valget afholdes på de i 9 nævnte aktionærmøder. Valget er gældende fra valgtidspunktet, og genvalg kan finde sted. Stk. 2. Aktionærrådenes opgave er at virke til fremme af bankens virke i aktionærkredsen. De nærmere regler om aktionærrådenes funktion fastsættes af bankens bestyrelse. Stk. 3. Ved sammenlægning af bankens aktionærkredse skal alle aktionærrådsmedlemmer fra de sammenlagte aktionærkredse på valg på førstkommende aktionærmøde. Bankens interne revision foretager lodtrækning om, hvilke af aktionærrådsmedlemmerne der skal på valg næstfølgende år. 7 a Stk. 1. I perioden fra nærværende vedtægters vedtagelse og indtil afholdelsen af de aktionærmøder, der afholdes senest forud for bankens ordinære generalforsamling i 2014, udgøres bankens aktionærråd af følgende:

4 4 Aktionærråd Midtjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen MidtVest, Vammen-Rødding Andelskasse, Andelskassen Frederiks og Andelskassen Midtthy. Aktionærråd Fyn udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Fyn og Oure-Vejstrup Andelskasse. Aktionærråd Østjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Østjylland, Andelskassen Himmerland og Andelskassen Norddjurs. Aktionærråd Vestjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Varde, Outrup Andelskasse, Horne Andelskasse, Næsbjerg Andelskasse og Kærup-Janderup Andelskasse. Aktionærråd Sydjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Sydjylland. Aktionærråd Sønderjylland udgøres af de på fusionstidspunktet værende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt valgte suppleanter i daværende Andelskassen Sønderjylland. Ved aktionærmødet, der afholdes umiddelbart før ordinær generalforsamling i banken i 2014, vælges aktionærrådet i alle aktionærkredse i overensstemmelse med foranstående og efterfølgende vedtægtsbestemmelser om aktionærråd, og i overensstemmelse med det for aktionærrådsvalg gældende valgregulativ. 8 Stk. 1. Valgbare til aktionærrådet er personlige aktionærer, som er myndige, og som kan dokumentere, at de, inden den 1. januar forud for aktionærmødet, er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i banken, registreret i den pågældende aktionærkreds. Medarbejdere i banken eller dennes dattervirksomheder kan ikke vælges til aktionærrådene. Stk. 2. Aktionærkredsens aktionærer kan indsende forslag til kandidater til aktionærrådet. Forslaget skal være godtaget af banken senest den 15. januar eller den næstfølgende hverdag, såfremt 15. januar er en lørdag eller en søndag. Listen over kandidater offentliggøres samtidig med indkaldelse til aktionærmødet. Stk. 3. Ophører et aktionærrådsmedlem med at have sine aktier registreret i aktionærkredsen, skal dette udtræde af aktionærrådet. Afgår et aktionærrådsmedlem i valgperioden, vælges nyt medlem ved førstkommende aktionærmøde. Stk. 4. Valg gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i det af bankens bestyrelse til enhver tid fastsatte valgregulativ.

5 5 Aktionærmøder 9 Stk. 1. Hvert år, til afholdelse senest 5 uger før bankens ordinære generalforsamling, indkaldes aktionærerne i hver aktionærkreds til et aktionærmøde. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i aktionærkredsen udkommende dagblade eller ugeaviser samt ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer. Indkaldelse kan ske ved efter nærmere aftale med aktionærerne. Bankens bestyrelse kan beslutte, at der skal løses adgangskort til aktionærmøderne. Stk. 2. På aktionærmødet afgives beretning om selskabets virksomhed med særlig vægt på udviklingen inden for aktionærkredsen. Endvidere foretages valg af medlemmer til aktionærrådet. Stk. 3. Stemmeberettigede på aktionærmøderne er aktionærer, som kan dokumentere, at de på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er noteret som tilhørende den pågældende aktionærkreds. Stk. 4. Stemmeafgivelse ved valg af aktionærråd kan ske på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning. Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af bankens bestyrelse. Bankens ledelse Bankens ledelse udgøres af 1. Generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen. 3. Direktionen. 10 Generalforsamlingen 11 Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. april på et af bankens bestyrelse valgt sted i Region Midtjylland. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller på begæring af 2 medlemmer af bestyrelsen, revisionen eller af aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af aktiekapitalen.

6 6 Stk. 3. Begæring herom med angivelse af forhandlingsemne skal indsendes til banken, og generalforsamlingen skal indkaldes inden 2 uger efter begæringens modtagelse og efter samme regler som den ordinære generalforsamling. 12 Stk. 1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad, samt ved brev til hver noteret aktionær, der til ejerbogen har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via bankens hjemmeside. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne. Hvis der er fremsat forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal forslagets væsentligste indhold tillige angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær. Stk. 2. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om forslag, modtaget senere, er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Stk. 3. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, offentliggøres på bankens hjemmeside, tillige med angivelse af det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt formularer til brug for skriftlig stemmeafgivelse, stemmeafgivelse ved fuldmagt, og ved brev. Stk. 4. Fra samme tidspunkt skal årsrapport og revisionsberetning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor. 13 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem. 7. Valg af revisor. 8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 9. Eventuelt.

7 7 14 Stk. 1. Generalforsamlingen vælger, efter forslag fra bestyrelsen, ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager anden afstemningsmåde. Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 15 Stk. 1. Enhver aktionær, der på registreringsdagen, som ligger én uge før generalforsamlingen, er noteret eller har begæret sine aktier noteret i bankens ejerbog, har ret til at møde på generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmægtig og tage ordet dér. Stk. 2. En aktionærs deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til bankens hovedkontor i Hammershøj senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Fuldmagter skal være skriftlige og daterede og skal fremlægges ved udstedelse af adgangskort. Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for generalforsamlingen og kan kun gives til én bestemt generalforsamling. Stk. 4. Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 repræsenterer én stemme på selskabets generalforsamling. Ingen aktionær kan dog afgive stemme for mere end 1% af den samlede aktiekapital. Stk. 5. Aktier anses i henseende til stemmeretsbegrænsningen som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem aktionærer består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor aktionærerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med et interessefællesskab. 16 Stk. 1. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Beslutning om ændring af vedtægter eller om bankens opløsning er kun gyldig, såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Stk. 2. Stemmeafgivelse ved valg af medlemmer til bestyrelsen sker på stemmesedler påtrykt antal stemmer. Stemmeafgivelsen sker ved, at der kan påføres stemmesedlen de kandidater, der ønskes valgt. En stemmeseddel er gyldig, når den ikke indeholder flere kandidater end det antal, der skal vælges på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse vedrørende andre anliggender sker tillige ved anvendelse af stemmesedler påtrykt antal stemmer.

8 8 17 Stk. 1. En aktionær repræsenterer den aktiekapital, jf. 15. stk. 4, der på registreringsdagen én uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende. Stk. 2. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort. Stk. 3. Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmægtig. Stk. 4. Inden afholdelse af generalforsamlingen er det muligt at afgive stemme elektronisk eller ved brev. Stemmeseddel hertil findes på bankens hjemmeside. Stk. 5. Pressen har adgang til generalforsamlingerne. Elektronisk kommunikation 18 Stk. 1. Bestyrelsen kan vælge, at al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger samt de fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, adgangskort, fuldmagts- og stemmeblanketter, årsrapporter og delårsrapporter, alene sker elektronisk, herunder ved . Offentlige indkaldelser til generalforsamlinger vil dog fortsat ske ved indrykning i et landsdækkende dagblad. Stk. 2. Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af selskabslovgivningen. Banken kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Stk. 3. Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Stk. 4. Aktionærerne kan på bankens hjemmeside, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Bestyrelsen 19 Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Antallet fastsættes af bestyrelsen forud for hver ordinær generalforsamling. Mindst ét af bestyrelsens

9 9 medlemmer skal være uafhængigt og regnskabs- eller revisionskyndigt, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg. Stk. 2. Kandidater til bestyrelsen indstilles af bestyrelsen og af enhver stemmeberettiget aktionær og vælges af generalforsamlingen; dog indstiller bestyrelsen de(n) regnskabs- og revisionskyndige kandidat(er), jf. stk. 1. Stk. 3. På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen sin formand og næstformand. Stk. 4. Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og halvdelen afgår i lige år. Tvivl om denne turnusordning afgøres ved lodtrækning. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer afgår senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 70 år. Stk. 6. Mister et bestyrelsesmedlem rådigheden over sit bo, eller opfylder dette ikke Finanstilsynets krav om egnethed og hæderlighed, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges et nyt medlem ved førstkommende generalforsamling for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode. Overgangsordning 19 a Som følge af omdannelsen af Sammenslutningen Danske Andelskasser til aktieselskab forlænges valgperioden for den bestyrelse, der er valgt, når nærværende vedtægtsbestemmelse vedtages af generalforsamlingen, indtil den ordinære generalforsamling i På denne ordinære generalforsamling afgår den samlede bestyrelse. Bestyrelsen vælges herefter efter reglerne i 19 dog således, at halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges i 2014, alene vælges for ét år, mens resten vælges for 2 år, således at den i 19 nævnte rotationsordning er fuldt implementeret i Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre bankens vedtægter ved fjernelse af nærværende bestemmelse, når suspensionen af valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne ophører. 20 Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Bestyrelsen mødes normalt hver måned. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. På begæring af et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor eller den interne revisionschef skal bestyrelsesmøder indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved afstemninger i besty-

10 10 relsen er formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens, afgørende i tilfælde af stemmelighed. Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i en instruks bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og lederen af den interne revisionsafdeling, samt fastsætter disses lønnings- og pensionsforhold m.v. Stk. 6. Bankens direktion og revisorer har adgang til at overvære møderne, men uden stemmeret. Stk. 7. Bestyrelsen vederlægges med et af generalforsamlingen godkendt honorar. Direktionen 21 Stk. 1. Direktionen består af en eller flere direktører, der forestår bankens daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningen, bankens vedtægter samt de retningslinier og anvisninger, der er fastsat af bestyrelsen. Stk. 2. Direktionen ansætter og afskediger bankens personale, jf. dog 20, stk. 5. Tegningsregel Banken tegnes af 22 a) 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller b) Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør. Diskretionspligt 23 Enhver, der har hverv i banken, det være sig i direktion, bestyrelse, revision eller som ansat, skal omgås fortroligt med de oplysninger, som deres virksomhed i banken måtte bringe dem i besiddelse af.

11 11 Årsrapport og revision 24 Stk. 1. Bankens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Årsrapporten revideres af 1 af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen, samt af bankens interne revision. Stk. 3. Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de af Finanstilsynet fastsatte regler. Ændring af vedtægter 25 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser til vedtægterne, som forlanges af offentlige myndigheder i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning for aktieselskaber og finansielle virksomheder. I henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen, således ændret af bestyrelsen 1. juli I henhold til fuldmagt fra den samlede bestyrelse: Jakob Fastrup Bestyrelsesformand

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 79-14355-CNO Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S J.nr. 79-14355-CNO Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Salling Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: - Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank - A/S Vinderup Bank Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K

VEDTÆGTER M Ø N S B A N K VEDTÆGTER for Aktieselskabet M Ø N S B A N K Stege (CVR. nr. 65746018) Stiftet 30. maj 1967 Meddelelse 09/2010 Side 1 af 7 Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er A/S Møns Bank. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 3. maj 2010 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 15.04.2009 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVRNR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, MARIAGER

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter Tlf.: CVR:

Vedtægter Tlf.: CVR: Vedtægter Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL. 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER. 3 BANKENS LEDELSE. 4 GENERALFORSAMLING. 4 REPRÆSENTANTSKAB. 6 BESTYRELSEN.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: CVR:

Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: CVR: Vedtægter Adelgade 49, 5400 Bogense Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 Indholdsfortegnelse NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER... 3 BANKENS LEDELSE... 4 GENERALFORSAMLING...

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVR-NR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 25. februar 2015 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 200485 AMH/KRS VEDTAGET 28042011 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 22. april 2009 Meddelelse nr. 15 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber.

2. Selskabets formål er at opnå høj og langsigtet værditilvækst gennem investering i børsnoterede danske small cap selskaber. VEDTÆGTER for Small Cap Danmark A/S (CVR-nr. 3970 3416) Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Small Cap Danmark A/S. Selskabets binavne er: Small Cap Invest A/S (Small Cap Danmark A/S) Small Cap

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere