Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr R)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)"

Transkript

1 Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator i KAL ApS under konkurs indgivet klage over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 1. marts Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede ved aflæggelse af årsregnskabet i juni 2002 for KAL ApS for perioden 22. maj 2000 til 30. september 2001 har handlet i strid med god revisionsskik og undladt at udvise den omhu og nøjagtighed, der må kræves af revisor i forbindelse med aflæggelse af et årsregnskab. Sagens omstændigheder er følgende: Selskabet /S blev stiftet den 22. maj Stifteren var anpartsselskabet Stifteren ApS. I september måned 2000 købte Direktøren anparterne i selskabet, og selskabet ændrede navn til KAL ApS. På dette tidspunkt indtrådte indklagede, registrerede revisor R, i revisionen. Det fremgår af overdragelsesaftalen, at anpartskapitalen på kr. blev betalt ved underskriften. Indklagede forestod bogføringen af selskabets bilag og udarbejdede og reviderede årsregnskab. I februar 2002 udtrådte Direktøren af direktionen, og PP, Varde, indtrådte i stedet. Samtidig udtrådte indklagede registreret revisor R af revisionen og revisionsfirmaet X & Partnere ApS indtrådte. Det fremgår af en overdragelsesaftale, at anparterne i selskabet overdrages fra Direktøren til PP, Varde. Prisen for anparterne fremgår derimod ikke af aftalen, ligesom det heller ikke fremgår af aftalen, hvilke aktiver, der er overdraget. Det fremgår derimod, at For købesummen, der erlægges kontant er man fyldestgjort.

2 Side 2 af 5 Årsregnskabet for KAL ApS for perioden 22. maj 2000 til 30. september 2001 udarbejdedes af indklagede, der den 11. juni 2002 forsynede regnskabet med en blank revisionspåtegning. Årsregnskabet blev underskrevet den 12. juni 2002 af direktionen ved direktøren, selv om det fremgår af årsregnskabets side 2, at PP ejer samtlige anparter. Det fremgik i øvrigt bl.a. af årsregnskabet, at anpartskapitalen var kr., ligesom det fremgik, at der var en mellemregning med anpartshaver på kr. I marts 2003 indtrådte også Z i direktionen. Det fremgår i øvrigt af retsbogen fra skifteretten af 12. februar 2004, hvor indklagede blev afhørt som vidne, at Direktøren i forbindelse med stiftelsen af selskabet foreviste kr. kontant som værende anpartskapitalen. Han har ikke efterfølgende konstateret kassebeholdningen. Han har heller ikke set nogen anpartshaverfortegnelse. Han undersøgte ikke, hvorvidt Direktøren var direktør den 12. juni Indklagede opfattede det således, at Direktøren var i selskabets ledelse i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet 22. maj 2000 til 30. september Det fremgår endvidere, at indklagede må have fået denne oplysning (oplysning om, at PP ejede alle anparter) om overdragelse af anparterne på tidspunktet for regnskabets aflæggelse. Det fremgår ligeledes, at indklagede - efter forehold af at egenkapitalen var negativ - forklarede, at det var hensigten, at der skulle skydes en bil ind i selskabet som ansvarlig anpartskapital. Dette havde han drøftet mundtligt med LD.. På denne baggrund blev der ikke lavet nogen bemærkninger i revisorpåtegningen om, at anpartskapitalen var tabt. Heller ikke det forhold, at selskabet var uden likvide midler, gav anledning til bemærkninger i revisionspåtegningen... [Den]i regnskabet opførte mellemregning på kr. vedrørte den omtalte bil samt yderligere edb-udstyr, der som nævnt skulle indskydes i selskabet. Det fremgår endelig, at indklagede mener, at han selv har sendt afmeldelse af ham som revisor til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, men han har ikke nogen præcis erindring herom. Det fremgår endelig af retsbogen fra skifteretten af 18. marts 2004, hvor Direktøren blev afhørt, at Direktøren opbevarede selskabets anpartskapital i kontanter. Det fremgår dog ikke af udskriften, hvorvidt Direktøren har forevist anpartskapitalen i kontanter for indklagede. Det fremgår endvidere, at Direktøren har forklaret, at det blev aftalt, at han skulle færdiggøre regnskabet for Virksomheden blev overdraget som igangværende. Han underskrev regnskab den 12. juli efter vejledning fra revisor. Han skulle underskrive fordi han havde været direktør i det pågældende regnskabsår. PP var orienteret om regnskabsaflæggelsen. Det var også efter aftale med PP, at regnskabet blev færdiggjort af vidnet. Klager har gjort gældende, at indskudskapitalen på tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet for perioden 22. maj 2000 til 30. september 2001 for

3 Side 3 af 5 selskabet KAL ApS var tabt. Derudover var selskabets egenkapital negativ ligesom selskabet ifølge regnskabet ikke havde nogen former for likvidberedskab. Kapitaltabsreglerne i anpartsselskabsloven 52 var således ikke iagttaget. Derfor var det i strid med god revisorskik, når revisor på trods heraf gav en blank revisorpåtegning. Hertil kommer, at indklagede ifølge det forklarede ikke havde sikret sig, at selskabets egenkapital oprindelig stor kr. var til stede ved at foretage en kontantoptælling heraf. Endvidere havde indklagede ikke set anpartsfortegnelsen for selskabet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, jf. 17 i anpartsselskabsloven, ligesom indklagede ikke undersøgte, om Direktøren var direktør i juni 2002, hvor selskabets årsregnskab blev underskrevet. Også disse undladelser fra revisors side er i strid med god revisorskik. Klager har videre gjort gældende, at indklagede ikke sikrede sig, at der er foretaget afstemninger, idet den af revisor opgjorte omsætning var kr. for lav, hvilket kunne være konstateret ved en simpel kontrol. En sådan kontrol burde den efter regnskabet fremkomne negative bruttoavance have givet anledning til. Klager har yderligere gjort gældende, at posten på de kr. ikke er korrekt, idet denne mellemregning ikke er med hovedanpartshaveren efter den forklaring, som indklagede har afgivet i skifteretten. Klager har endelig gjort gældende, at der ikke var belæg for at oplyse, at PP var hovedanpartshaver, ligesom det som et minimum kræves for at kunne aflægge regnskab med fortsat drift for øje, at der forelå en plan for retablering af selskabets anpartskapital fra hovedanpartshavers side. En sådan plan forelå ikke, hvorfor det ikke er med rette, at selskabets regnskab er aflagt med fortsat drift for øje. Indklagede har gjort gældende, at han i forbindelse med underskriften på en erklæring til Told/Skat fik forevist og optalte kr. i kontanter svarende til anpartskapitalen. Nogle måneder senere under en samtale med Direktøren blev det forevist for indklagede, at starten af selskabet havde medført, at selskabets likvide midler var opbrugt, men at Direktøren selv ville dække en eventuel likviditetsmanko. Bruttoavancen kan være negativ i en opstartsfase med større omkostninger til leasing af varebiler til aviskørsel. Vedrørende gælden på de kr. anført i årsregnskabet var det planen, at denne gæld skulle konverteres til anpartskapitalen, således at selskabets egenkapital derefter blev intakt, hvilket dog ikke blev konfirmeret inden regnskabsaflæggelsen. Ejerens indskud var sket med henblik på retableringen af selskabskapitalen. Indklagede har videre gjort gældende, at revisor ikke skal bemærke i sin revisorpåtegning, om et selskab er uden likvide midler. Indklagede har endelig gjort gældende, at da han underskrev årsregnskabet, var han ikke blevet gjort bekendt med, at selskabet var solgt og Direktøren var

4 Side 4 af 5 udtrådt af ledelsen. Det er rigtigt, at en revisor skal revidere efterfølgende begivenheder frem til underskriftdatoen, og det er rigtigt, at en revisor skal holde sig orienteret om, at han er revisor på underskriftsdagen for årsregnskabet, men det er ikke sædvanlig praksis, at man som revisor konkret undersøger på underskriftdatoen via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, om man på underskriftsdagen stadig er tilmeldt som revisor. I denne situation, hvor indklagede ikke var bekendt med, at der var sket en overdragelse, har han ikke handlet i strid med god revisorskik ved at gå ud fra, at han fortsat var selskabets revisor. Indklagede har videre gjort gældende, at posten mellemregning med hovedanpartshaver var dannet, før PP fik anparterne overdraget, hvorfor indklagede ikke til retsbogen har forklaret, at posten ikke var korrekt. Indklagede har endelig gjort gældende, at apportindskud i selskabet bestod af en varevogn, som indklagede har set slutseddel på og set parkeret på vejen, og endvidere i form af edb-udstyr. Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse: Disciplinærnævnet finder det på ovennævnte baggrund tilstrækkeligt godtgjort, at indskudskapitalen på tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet for perioden 22. maj 2000 til 30. september 2001 for selskabet KAL ApS var tabt og at selskabets egenkapital negativ. Disciplinærnævnet finder det ligeledes godtgjort, at indklagede, der selv skrev i årsregnskabet, at PP ejede samtlige anparter, foranledigede, at den tidligere direktør Direktøren underskrev på årsregnskabet i juni Idet indklagede ikke har gjort indsigelse herimod, findes det endvidere bevist at indklagede ikke har foretaget afstemninger af regnskabet, ligesom Disciplinærnævnet efter indklagedes forklaring til skifteretten finder det godtgjort, at posten på mellemregningen på kr. ikke var en mellemregning med hovedanpartshaveren PP, således som det fremgår af regnskabet, men derimod med direktøren. Disciplinærnævnet finder det endelig bevist, at der ikke forelå en konkret plan for retablering af selskabets anpartskapital fra hovedanpartshavers side, hvorfor det ikke er med rette, at selskabets regnskab er aflagt med fortsat drift for øje. Ifølge 2 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelsen af opgaver vedrørende revision af regnskaber mv. samt ved revisors afgivelse af erklæringer og rapporter, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er

5 Side 5 af 5 bestemt til hvervgiverens eget brug. Opgaverne skal udføres med omhu og nøjagtighed samt i overensstemmelse med god revisorskik. Disciplinærnævnet finder, at indklagede ved at afgive en blank påtegning på årsregnskabet i juni 2002 for KAL ApS for perioden 22. maj 2000 til 30. september 2001, selv om indskudskapitalen var tabt og egenkapitalen var negativ, ved at have undladt at foretage afstemninger, ved at have undladt at opføre korrekt debitor vedrørende mellemregningen, ved at have aflagt regnskab for fortsat drift, uagtet der ikke forelå en konkret plan for retablering, jf. anpartsselskabslovens 52, og ved at have udfærdiget og påtegnet årsregnskabet, selv om han efter indberetningen - efter sin egen forklaring til skifteretten formentlig foretaget af ham selv - til Erhvervs- og Selskabsregisteret ikke længere var selskabets revisor, i væsentligt omfang har tilsidesat god revisorskik og handlet i strid med revisorlovens 2. På denne baggrund ikendes indklagede i medfør af 20, stk. 1, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer en bøde på kr. s: T h i b e s t e m m e Indklagede, registreret revisor R idømmes en bøde på kr. Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 21, 2100 København Ø - Tlf Telefontid mandag fredag kl Cookie

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup

DOM. Retten i Hillerød. Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. august 201 1 i sag nr. BS 2-632/2008: Sam Zinglersens dødsbo v/ bobestyrer, advokat Bjørn Wittrup mod Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S Københavnsvej

Læs mere