Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet"

Transkript

1 Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

2 Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden December 2001

3 Temaundersøgelsens parter og deltagere Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder Statsautoriseret revisor Jan Larsen Statsautoriseret revisor Knud Vestergaard Deloitte & Touche Civilingeniør Jørgen H. Christensen Civilingeniør Frank L. Hansen Bygningskonstruktør Finn Pedersen Dominia A/S Bygningskonstruktør BTH Ove Hedebo Pedersen Bygningskonstruktør Kenneth Nielsen Triarc Arkitekter I samarbejde med medarbejdere fra Landsbyggefonden: Eva Karlsson, Rasmus Kofoed Pedersen, Birger R. Kristensen, Anker Jensen og Lizzie Jørgensen I forbindelse med temaundersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe, der består af: Direktør Henning Kirk Christensen Andelsboligforeningen Højstrup, Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz Boligkontoret Danmark, Boligselskabernes Landsforening Direktør Erik Thomsen Boligforeningen Kristiansdal, Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Margith Sloth Jensen Møn Boligselskab, Boligselskabernes Landsforening Lars Augustesen Kommunernes Landsforening, Teknik- og Miljøafdeling Registreret revisor Peter Jørgensen Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Ekspeditionssekretær Jørgen Sjønnung Københavns Kommune, Plan og Arkitektur Statsautoriseret revisor Nils J. Brasen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Fuldmægtig Søren Varder By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet Fuldmægtig Stig Munck Larsen By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet ISBN Fotos Dominia A/S og Jesper Hyllemose (side 8, 47 og omslaget) Leonard Fradelizio (omslaget) Layout Gorm Boa, BL Tryk RotaRota, Jydsk Centraltrykkeri Højbjerg

4 3 Indhold Side Forord 4 1. Baggrund for undersøgelsen Indledning Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Rapportens indhold Metode Sammenfatning Følgegruppens kommentarer DV-systemernes opbygning og anvendelse DV-systemernes indhold De anvendte DV-systemer Benyttelse af erfaringsdatabaser Opfølgning på DV-systemet Tidshorisonter for langtidsbudgetter Aktørernes påvirkning af henlæggelsers størrelse Forskelle i benyttelse af konto 115 og 116 ved kontering af vedligeholdelsesudgifter Henlæggelser på grundlag af DV-systemet Det byggetekniske Formål, afgrænsning og metoder Byggeteknisk tilstand og vedligeholdelsesplanlægning Sammenhæng mellem den tekniske tilstand og afdelingens økonomi Edb-anvendelse og økonomi Indledning Har anvendelse af edb medført en mere effektiv planlægning? Har anvendelse af edb medført en mere effektiv udførelse af DV-opgaverne? Har anvendelse af edb medført en bedre sammenhæng mellem de fysiske forhold og den økonomiske styring? Særlige problemstillinger ved anvendelse af opdelte kontra samlede henlæggelser? Økonomi Klassifikation af vedligeholdelse og forbedringsarbejder Beboerdemokratiet Afdelingsmødet Afdelingsbestyrelsen Eksterne og andre faktorer Hvorledes fungerer det kommunale tilsyn? Hvilken rolle spiller boligorganisationens størrelse? 51 Bilagsoversigt 53 Appendix-oversigt 87

5 4 Forord Forord Hermed fremlægges resultaterne af den første temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed. Efter indhentning af tilbud vedrørende den første temaundersøgelse om henlæggelsessystemet blev et team af Deloitte & Touche, Dominia og Triarc Arkitekter udvalgt til at forestå undersøgelsen. Teamet bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater. Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Landsbyggefonden

6 1. Baggrund for undersøgelsen 5 1. Baggrund for undersøgelsen 1.1 Indledning I handlingsplanen mod fejl og mangler fra 1994, var et af elementerne opbygning af en referenceramme i forbindelse med indførsel af forvaltningsrevision mv. i den almene boligsektor. Boligministeren fik i april 1997 vedtaget et lovforslag i Folketinget, der bl.a. gav Landsbyggefonden den ønskede lovhjemmel til at yde tilskud til tværgående temaundersøgelser, jf. almenboliglov 94 (lov nr. 229 af 2. april 1997). I lovforslaget angiver ministeren bl.a. følgende begrundelse for lovændringer: Vedligeholdelse i alment byggeri»baggrunden for disse forslag er et ønske om at skabe større gennemskuelighed i de almene boligorganisationers økonomi. Dette vil med de foreslåede ændringer kunne ske, dels gennem udarbejdelse af fuldstændigt dækkende statistik over størrelsen af udvalgte nøgleposter i regnskaberne, dels gennem udarbejdelse af temaundersøgelser, hvori forskellige aspekter af boligorganisationernes administration og økonomi belyses.«landsbyggefonden har med By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening samt Københavns/Frederiksberg Kommune drøftet en række forslag til emner, der kunne behandles i temaundersøgelser, og på baggrund af disse drøftelser blev henlæggelsessystemet valgt som emne for den første temaundersøgelse. 1.2 Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Overordnet skelnes der i regelsættet mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse defineres som vedligeholdelse, istandsættelse og fornyelse af indvendige overflader, træværk, fast inventar og teknisk installationer i boligerne. De nærmere bestemmelser om den indvendige vedligeholdelse fremgår af kapitel 6 i lov om leje af almene boliger. Udvendig vedligeholdelse omfatter al anden vedligeholdelse i afdelingerne. Denne rapport omhandler alene afdelingens udvendige vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan opdeles i almindelig vedligeholdelse (konto 115) og planlagte og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116). Den almindelige vedligeholdelse (konto 115) omfatter de afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udføres løbende (akut eller efter behov), når der konstateres svigt eller skade på dele af bygningsanlægget og dets installationer. Der må ikke henlægges til almindelig vedligeholdelse, hvorfor disse udgifter ikke er omfattet af henlæggelsessystemet.

7 6 1.2 Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Henlæggelsessystemet skal sikre, at der i fornødent omfang foretages opsparing til planlagt vedligeholdelse. Reglerne er beskrevet i kapitel 14 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Den planlagte vedligeholdelse omfatter fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme, men omfatter ikke moderniserings- og forbedringsarbejder, ligesom den heller ikke omfatter byggeskader, eller særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. I Bekendtgørelse nr af 13. december fremgår at der årligt skal henlægges passende beløb til (1) fornyelse af tekniske installationer og (2) hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme. Det er op til den enkelte afdeling at fastlægge den beløbsmæssige størrelse på et passende niveau. Det er dog bestemt i 60 stk 3»at henlæggelsernes størrelse fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen«. I rapportens bilag 7 er angivet Bygge- og Boligstyrelsens definition af de begreber, der anvendes, når udgifter skal klassificeres i ovennævnte system. I bekendtgørelsen og vejledningen er der ikke en skarp sondring eller entydig definition mellem planlagt og periodisk vedligeholdelse samt moderniserings- og forbedringsarbejde og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. Den planlagte vedligeholdelse omfatter fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme Klassifikationen af et vedligeholdelsesarbejder samt vurdering af genanskaffelsespris er i nogen grad subjektiv, og der vil derfor opstå forskelle på størrelsen af de henlæggelser - målt i kr./m 2 -de enkelte afdelinger foretager. Dette forhold må derfor alt andet lige påvirke størrelsen af afdelingernes husleje.

8 1.3 Rapportens indhold 7 Planlagte moderniserings- og forbedringsarbejder og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder må først påvirke lejen, når arbejderne er gennemført. Der skal således ikke ske henlæggelse til sådanne arbejder. Der kan opnås ekstern finansiering og støtte til sådanne arbejder, således at huslejen først påvirkes, når arbejderne er udført og finansieret. 1.3 Rapportens indhold Temaundersøgelsens formål er på et overordnet niveau ved udvalgte eksempler (cases) at beskrive en række faktiske forhold i den daglige brug af henlæggelsessystemet (DV-systemet). Der er udvalgt 20 boligafdelinger fra forskellige boligorganisationer idet der ved udvælgelsen er taget hensyn til geografisk beliggenhed, alder og om der er tale om etage eller tæt lav bebyggelse. De udvalgte afdelinger repræsenterer et bredt udsnit af de systemer, der anvendes af den almene boligmasse. Ved udvælgelse af de afdelinger, der indgår i undersøgelsen, er der tilstræbt en fordeling efter alder, størrelse, type, beliggenhed og henlæggelsesform. Navnene på de deltagende afdelinger og boligorganisationer er oplyst i bilag 1. Antallet af boligafdelinger, der deltager i undersøgelsen, er ikke tilstrækkelig til at skabe et statistisk grundlag, men undersøgelsen fremstår som en beskrivelse og analyse af de faktiske forhold i de 20 afdelingers daglige brug af DV-systemet. Rapporten er struktureret på følgende måde: I afsnit 2 er der en beskrivelse af indholdet af de værktøjer/systemer (DV-systemer), som boligafdelingerne anvender ved udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. I afsnittet foretages der en undersøgelse af i hvilket omfang boligafdelinger anvender systemernes muligheder, og i hvilket omfang der foretages opfølgning og om anvendelse af systemet har betydning for kvaliteten af driftsplanlægningen. Afsnittet afsluttes med en vurdering af om det er det konkrete DV-system, der påvirker størrelsen af afdelingens henlæggelser til vedligeholdelse. I afsnit 3 beskrives, resultatet af den foretagne besigtigelse af de deltagende afdelingers ejendomme i form af en klassifikation af den aktuelle stand og en samlet vurdering af standen, når der henses til de planlagte vedligeholdelsesarbejder. Afsnittet afsluttes med en vurdering af om der er en sammenhæng mellem DV-systemerne og bygningernes faktiske stand. I afsnit 4 er beskrevet, hvorledes afdelingerne/administrator vurderer værdien af de forskellige former for edb-software, som er tilgængelig i forbindelse med drifts- og vedligeholdel-

9 8 1.4 Metode sesopgaverne, og om edb-anvendelse har medført en bedre sammenhæng mellem de fysiske forhold og den økonomiske styring. I afsnittet behandles også de to henlæggelsesprincipper (opdelt kontra samlet henlæggelse), og om metoderne fører til forskellig størrelse af henlæggelser. Afsnittet indeholder også en vurdering af, i hvilket omfang henlæggelsernes størrelse er påvirket af afdelingers økonomi, og/eller om der er andre faktorer, der har indflydelse herpå. Afsnittet afsluttes med en undersøgelse af, om det forhold, at der ikke i lovgivningen er fastlagt en bestemt størrelse af henlæggelserne (kr./ m 2 ), medfører væsentlige forskelle i de enkelte afdelingers økonomi, ligesom der er en analyse af de forskelle, der opstår, når omkostninger skal klassificeres som enten planlagt og periodisk vedligeholdelse eller et moderniserings- og forbedringsarbejde. I afsnit 5 er redegjort for afdelingernes opfattelse af, hvorledes beboerdemokratiet fungerer i forhold til DV-systemet, mens afsnit 6 behandler andre faktorer, som kunne tænkes at påvirke afdelingernes håndtering af henlæggelsessystemet. Afdelingsbestyrelsernes involvering i den løbende drift kan være meget forskellig fra afdeling til afdeling Der er udarbejdet et bilag for hver af de deltagende afdelinger, hvori er angivet en beskrivelse af bebyggelsen, udvalgte økonomiske hovedtal for en 10-årig periode, beskrivelse af afdelingens økonomi, ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand registreret ved besigtigelse og af det anvendte DVsystem samt en omtale af, hvorledes beboerdemokratiet fungerer i afdelingen. 1.4 Metode Temaundersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med indhentelse af regnskaber, DV-planer, referater af beboer- og afdelingsbestyrelsesmøder mv. De enkelte boligafdelinger er herefter besigtiget af arkitekt og ingeniør sammen med repræsentanter for boligorganisationen med henblik på udarbejdelse af en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand sammenholdt med DV-plan og afdelingens økonomi. Der er endvidere i et vist omfang gennemført interviews af relevante personer i relation til afdelingen med det formål at få en uddybning af besvarelsen i spørgeskemaet Sammenfatning Undersøgelsen af de 20 afdelingers anvendelse af henlæggelsessystemet kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: DV-systemets opbygning og anvendelse Alle afdelinger følger kravet om, at der skal udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplaner (DV-planer) med en tidshorisont på minimum 10 år. Alle afdelinger benytter i en eller anden form edb ved udarbejdelse af DV-planerne og langtidsbudgettet.

10 Sammenfatning Der er relativ stor forskel på arten og mængden af oplysninger i de anvendte systemer. Til trods for at der kun deltager få afdelinger i undersøgelsen, syntes der dog at være en vis sammenhæng mellem anvendelse af detaljerede systemer med bygningsdelskort mv. og ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand. Der synes tilsvarende at være en vis sammenhæng mellem anvendelse af systematisk registrering af udførte eftersyn og vedligeholdelsesarbejder (historik, erfaringstilbageføring) og bygningernes aktuelle tilstand. Der spores en svag sammenhæng mellem graden af planlagt vedligeholdelse (andelen af den samlede vedligeholdelse, der konteres på konto 116) og bygningernes aktuelle vedligeholdelsesplanlægning. Økonomi Det har ikke været muligt at finde en entydig sammenhæng mellem henlæggelsernes størrelse og den anvendte henlæggelsesmetode (opdelte ctr. samlede henlæggelser) og bygningernes tilstand Til trods for at der i Bygge- og Boligstyrelsen vejledning om drift af almene boliger er angivet eksempler på hvad der forstås ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, syntes der ikke at være en stringent anvendelse af denne vejledning. Der er således afdelinger der i strid med regelsættet foretager henlæggelse til forbedringer, ligesom der er afdelinger der udelader en række bygningsbestanddele i langtidsplanen i forbindelse med budgettering af den årlige henlæggelse.

11 10 Beboerdemokratiet I flere tilfælde er der i langtidsbudgetterne indarbejdet ekstern finansiering, for at mindske de årlige henlæggelser, uden at størrelsen eller grundlaget for denne foreligger underbygget. I et tilfælde er der indarbejdet ekstern finansiering, idet afdelingens opsparede henlæggelser er utilstrækkelige til at dække det kommende års planlagte vedligeholdelsesopgaver. Størrelsen af den enkelte afdelings samlede henlæggelse (»buffer«) varierer fra ca. 1 år til 13 års forbrug. For de afdelinger der har henlagt for meget, udgør den gennemsnitlige buffer de kommende 7 års forbrug. Ved fastlæggelse af de fremtidige henlæggelser tages der alene udgangspunkt i det fremtidige forventede forbrug, uden hensyntagen til den buffer, der er opsparet i tidligere år. Dette bevirker at en række afdelinger har opsparet betydeligt mere end den foreliggende langtidsplan tilsiger. Der ses ikke at være en direkte sammenhæng mellem huslejen pr. m 2 og henlæggelsernes størrelse. Huslejestigning som følge af planlagte arbejder er i en række tilfælde undgået ved at ændre i DV-planen. Der foretages ikke huslejenedsættelse, som følge af for store henlæggelser. Undersøgelsen viser at der en vis sammenhæng mellem de afdelinger, der hensætter rigeligt og den aktuelle vedligeholdelsesstand af disse afdelinger. Den kommunale tilsynsmyndighed blander sig i de enkelte afdelingers DV-planer Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet fungerer i alle afdelingerne omend det næppe kan betragtes for fuldt repræsentativt for de enkelte afdelingers beboere. Eksterne og andre faktorer For de i undersøgelsen deltagende afdelinger har det kommunale tilsyn ikke i alt væsentlighed haft bemærkninger til vedligeholdelsesplanen. Det er afdelingernes vurdering, at fordelene ved at være en større afdeling alene er af økonomisk karakter ligesom det vurderes at være flere økonomiske og administrative fordele forbundet med at tilhøre en større boligorganisation. Det fremgår ikke af undersøgelsen om den kommunale tilsynsmyndighed blander sig i de enkelte afdelingers DVplaner. Omvendt kan manglende synlighed af den kommunale tilsynsmyndighed være et udslag af, at den ikke har nogen bemærkninger.

12 11 Følgegruppens kommentar Følgegruppens kommentar: Følgegruppen skal fremhæve, at de 20 boligafdelinger, som er indgået i temaundersøgelsen om henlæggelsessystemet, repræsenterer såvel store som små afdelinger, afdelinger øst og vest for Storebælt, afdelinger med puljehenlæggelser og opdelte henlæggelser, afdelinger af ældre og nyere dato, afdelinger med større eller mindre detaljeringsgrad i vedligeholdelsesplanlægningen m.m. Den udvalgte gruppe af afdelinger er dog af økonomiske årsager så begrænset, at undersøgelsen ikke kan siges at være repræsentativ for den almene boligsektor. Principperne for vedligeholdelsesplanlægning i de 20 afdelinger benyttes af de deltagende administrationer i ca. 30 % af sektorens boligmasse. På grundlag af undersøgelsen er det følgegruppens opfattelse, at henlæggelsessystemet grundlæggende og generelt set fungerer efter hensigten. Undersøgelsesteamet benytter et pointsystem til at sammenligne de deltagende boligafdelinger. Pointsystemet er konstrueret som led i undersøgelsen og skal registrere forskelle blandt de undersøgte afdelinger. Følgegruppen har påpeget forhold ved pointtildelingen, som kan diskuteres. Disse forhold har dog ifølge det oplyste kun marginal betydning for undersøgelsesresultaterne. Følgegruppen har ikke mulighed for at gennemgå de konkrete eksempler i temaundersøgelsen, hvor undersøgelsesteamet konstaterer, at der lokalt er forskelle i fortolkningen af begreber som vedligeholdelse og fornyelser contra begreber som forbedring og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder/ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke umiddelbart enighed i følgegruppen om de i rapporten anvendte fortolkninger af f.eks. forbedringsbegrebet. Det er bl.a. derfor følgegruppens vurdering, at der i flere henseender er fortolkningsproblemer omkring de nævnte begreber, som kan resultere i uhensigtsmæssige forskelligheder i henlæggelsespolitikker i de enkelte boligorganisationer. Disse fortolkningsproblemer kan løses ved flere og mere præcise regler eller måske bedre ved yderligere beskrivelse af de overordnede begrebers anvendelse i forhold til arbejder vedrørende klimaskærmen og andre større bygningsdele m.v. Alternativt kan der gives øget frihed til lokalt at vælge mellem opsparing og låneoptagelse. Det bemærkes, at låneoptagelse kan kræve kommunal garantistillelse. Principper for godkendelse af lånesager drøftes for tiden i flere kommuner. Minimumsperioden for vedligeholdelsesplanlægning er i dag en periode på 10 år frem. Næsten halvdelen af de undersøgte boligafdelinger har længere planperioder, f.eks. 16 år, 25 år og 40 år. Vedligeholdelsesplanlægning 10 år frem bør overvejes præciseret som hovedregel. Anvendelse af plan-

13 12 Følgegruppens kommentar perioder der overstiger 10 år, indebærer en skærpelse af henlæggelseskravet. Enkelte boligafdelinger har opsparet betydelige henlæggelsesmidler. Det er muligt at opkræve tilstrækkelige henlæggelsesmidler og det er ikke nødvendigt at anvende tidligere opsparede midler (primosaldoen). Herved kan der over tid blive opbygget for store henlæggelser. Regler og vejledning om anvendelse af tidligere opsparede midler ved henlæggelsesarbejders gennemførelse bør præciseres. Omvendt har et større antal boligafdelinger formentlig fortsat utilstrækkelige henlæggelser. Udlejningssituation og følgerne af den samfundsmæssige udvikling vanskeliggør eventuelt den fornødne huslejetilpasning. Følgegruppen noterer, at der er behov for opdatering af bygningsdelopdelingen som følge af generel ændring. Endvidere skal der peges på behovet for sammenhæng mellem udgiftsopdeling i anlægsregnskab og udgiftsopdeling i driftsregnskab ved totaløkonomiske beregninger, da der på flere og flere områder indenfor den almene sektors virkefelt indgår totaløkonomiske overvejelser. Følgegruppen bemærker, at der ikke synes at være markante forskelle mellem størrelsen af opdelte henlæggelser og puljehenlæggelser. Det bør vurderes om opdelte henlæggelser kan indeholdes i puljehenlæggelser, således at reglerne kan forenkles. De problemstillinger, forslag og bemærkninger som følgegruppen ovenfor har fremført, overlader følgegruppen til videre drøftelse i relevante fora. Økonomi- og Erhvervsministeriets medlemmer af følgegruppen oplyser i forlængelse heraf, at ministeriet har intentioner om at tage de ovennævnte forslag og bemærkninger fra følgegruppen op til en nærmere vurdering.

14 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse DV-systemernes opbygning og anvendelse 2.1 DV-systemernes indhold. DV-systemet omfatter den samlede driftsplan, der beskriver den økonomiske og tekniske tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. For byggerier der er omfattet af byggeskadefonden, er det et lovkrav, at der foreligger en driftsplan. DV-systemet er et system af data og værktøjer til brug for planlægning af ejendommens drift og vedligeholdelse. De gængse data og værktøjer kan kategoriseres inden for følgende hovedgrupper: DV-systemet omfatter den samlede driftsplan, der beskriver den økonomiske og tekniske tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver Generelle oplysninger (ejendomsbeskrivelse, stamdata, medarbejderoversigter m.v.) Bygninger og anlæg (Tegningsmateriale, mængdefortegnelser, bygningsdelskort m.v.) Planlægningsgrundlag (SfB-systemet, tidshorisonter, henlæggelsesmetode, databaser m.v.) Instruktioner (vedrørende drift, driftskontrol, eftersynsintervaller, tilstandsvurdering m.v.) Budgetter (langtidsbudgetter, 1 års budgetter) Andre værktøjer (registrering af udførte eftersyn og vedligeholdelsesaktiviteter, rekvisitionssystem m.v.) De to sidstnævnte hovedgrupper;»budgetter«og»andre værktøjer«omfatter primært, hvad man kan kalde den aktive del af DV-systemet og bruges i forbindelse med opfølgning på DV-systemet jf. afsnit 2.4. Lovgivningen giver i udstrakt grad metodefrihed for tilrettelæggelse af driftsplanen og dermed til»størrelsen«på DVsystemet. Udover et krav om, at driftsplanen skal sikre, at bygningsdriften bliver planlagt, budgetteret og gennemført, er der kun nogle få specifikke krav til driftsplanen. Disse krav knytter sig alene til den økonomiske planlægning og styring.

15 14 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse Samtlige afdelinger har et DV-system, men de anvendte systemer er forskellige med hensyn til omfang af data og værktøjer. De enkelte DV-systemers indhold og anvendelse er i det følgende oplistet med angivelse af hyppigheden af de forekommende datatyper og værktøjer: Datatype Generelle oplysninger Beskrivelse af afdelingen 12 Afdelingsdata (stamdata) 15 Medarbejderoversigt 3 Oversigt over tilknyttede servicevirksomheder 6 Bygninger og anlæg Bygningsdelslister 18 Tegningslister 8 Hovedtegninger 4 Oversigtstegninger 8 Bygningsdelskort 12 Mængdefortegnelser 12 Instruktioner Drift og driftskontrol 11 Tilstandsvurdering 13 Beboervejledning 2 Antal afdelinger, der benytter pågældende datatype/værktøj i DV-systemet Datatype Planlægningsgrundlag SfB-systemet 17 Generelle aktivitetsplaner 17 Aktivitetsplan for konto Aktivitetsplan for konto Budgetter Et års budget for konto Langtidsbudget for konto Andre værktøjer Registrering af udførte eftersyn (tilstandsvurdering) 11 Registrering af udførte vedligeholdelsesaktiviteter 13 Rekvisitionssystem 11 Antal afdelinger, der benytter pågældende datatype/værktøj i DV-systemet Figur 1 De anførte datatyper og værktøjer kunne principielt være benyttet af alle afdelinger, men metodefriheden medfører, at der ikke er to ens DV-systemer blandt de 20 afdelinger. Et fællestræk for de anvendte DV-systemer er, at de alle har en aktivitetsplan og et langtidsbudget for den planlagte periodiske vedligeholdelse (konto 116) - hvilket som nævnt er minimumskravet til driftsplanen. Et andet fællestræk er, at størstedelen af afdelingerne benytter SfB systemet som grundlag for klassificering/registrering af bygningsdele. De store forskelle ligger i DV-systemernes indhold af oplysninger om bygninger og anlæg, instruktioner vedrørende

16 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse 15 drift, driftskontrol og tilstandsvurdering, samt andre værktøjer, der omfatter systematisk registrering af udførte aktiviteter. Under halvdelen af afdelingerne benytter tegningsmateriale som en del af DV-systemet. Der er i høj grad sammenfald mellem de afdelinger, der benytter instruktioner for drift, driftskontrol og tilstandsvurdering, og de afdelinger, der i DV-systemet registrerer udførte eftersyn og tilstandsvurderinger. Tilsvarende er der en høj grad af sammenfald mellem de afdelinger, der benytter instruktioner for udførelse af vedligeholdelsesarbejder og de afdelinger, der i DV-systemet registrerer udførte vedligeholdelsesaktiviteter. Tolv afdelinger benytter bygningsdelskort, men der er ikke tale om markante sammenfald med de afdelinger, der registrerer udførte eftersyns- og vedligeholdelsesaktiviteter. Der er ti afdelinger, hvor DV-systemet fortrinsvis består af data og værktøjer fra hovedgrupperne»generelle oplysninger«,»planlægningsgrundlag«og»budgetter«og som kun har et mindre omfang af data og værktøjer fra de øvrige hovedgrupper. Disse DV-systemer betegnes efterfølgende som afdelinger med små DV-systemer. De resterende ti afdelinger, hvor DV-systemet indeholder data og værktøjer fra samtlige hovedgrupper (i større omfang) betegnes i det følgende som store DV-systemer. Et fællestræk for de anvendte DVsystemer er, at de alle har en aktivitetsplan og et langtidsbudget for den planlagte periodiske vedligeholdelse Forskellen på de»små«og»store«systemer er grundlæggende, at de små systemer primært er planlægningsværktøjer for udførelse af langtidsplaner (aktivitetsplaner og -budgetter) og de»store«systemer udover planlægningsværktøjerne også indeholder oplysninger om bygninger og anlæg, instrukser til brug for tilstandsvurdering og udførelse af vedligeholdelsesaktiviteter, samt registreringsmuligheder, der kan benyttes til systematisk erfaringstilbageføring, hvis systembrugerne har den nødvendige datadisciplin. Med udgangspunkt i afdelingernes alder, størrelse, geografisk beliggenhed og type (tæt/lav eller etagehuse) er det undersøgt, om der kan foretages grupperinger af de afdelinger, der benytter»store«henholdsvis»små«dv-systemer. Der kan ikke i den forbindelse peges på typiske afdelinger, der benytter»store«henholdsvis»små«dv-systemer De anvendte DV-systemer I foregående afsnit er anført kravene til et DV-system, variationer i afdelingernes systemer, samt en kategorisering i»store«og»små«systemer. I nærværende afsnit kategoriseres de enkelte systemer under systemnavne, idet der i stor udstrækning anvendes kommercielle (edb-baserede) systemer.

17 16 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse De anvendte DV-systemer, er i 16 tilfælde indkøbt som standardsystemer, der i forskellig grad er udbygget med datatyper og værktøjer, som skal understøtte brugen af det indkøbte system. Kendetegnende for de professionelle (kommercielle) systemer er, at de er modulopbygget med et grundmodul og en række tilvalgsmoduler. Grundmodulet består gerne af en aktivitetsplan og et tilhørende langtidsbudget for konto 116 i nogle tilfælde er aktivitetsplanen grundlæggende baseret på bygningsdelskort, hvor basisoplysninger (mængde, tid og pris) for drift og vedligeholdelse er registreret. I 4 tilfælde har boligorganisationerne selv udviklet det anvendte DV-system (to»store«og to»små«). De»store«systemer er typisk udviklet i tæt samarbejde mellem forretningsfører og programudbyder. Her er der i 3 tilfælde tale om helt unikke systemer, der alene er udviklet til brug for pågældende boligorganisation, og i 5 tilfælde tale om standardsystemer, der er tilrettet (ændret eller udbygget) til brug for pågældende boligorganisation. I de undersøgte afdelinger er registreret 9 systemer med forskellige ophav. Egne udviklede systemer er grupperet som én type. De anvendte DV-systemer er i det følgende oplistet efter størrelse og hyppighed, ligesom der er anført gennemsnitskarakterer for pågældende afdelingers vedligeholdelsesplanlægning jf. afsnit 3: Kendetegnende for de professionelle (kommercielle) DV-systemer er, at de er modulopbygget med et grundmodul og en række tilvalgsmoduler

18 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse 17 DV-system sorteret efter størelse: Antal afdelinger Vedligeholdelsesplanlægning; gennemsnitligt antal point Stort system: Eget udviklet system Omega Group KTP-system Datainform EG Boligsystem COWI Caretaker DV-plan Rambøll Navision KBI tilpasset KSB I alt/gennemsnit Lille system: KTP-system Eget udviklet system Datainform EG Boligsystem COWI Caretaker DV Axon/ICL I alt/gennemsnit Figur 2 Med udgangspunkt i afdelingernes karakterer for vedligeholdelsesplanlægning er der ikke noget, der tyder på, at DVsystemernes størrelse har betydning for kvaliteten af den udførte og planlagte drift og vedligeholdelse. Derimod er der noget, der tyder på, at visse værktøjer kan have betydning. Af afsnit 3 fremgår det, at bygningsdelskort og til en vis grad instruktioner vedrørende drift, driftskontrol og eftersyn netop bliver brugt af hovedparten af de afdelinger, der har de højeste samlede karakterer for vedligeholdelsesplanlægning. Fem afdelinger benytter det relativt simple KTP-system, der grundlæggende består af et såkaldt bygningsvedligeholdelsessystem; aktivitetsplan og et langtidsbudget. En afdeling benytter alene KTP-systemet, mens de øvrige 4 afdelinger i varierende grad har udbygget systemet med et»ringbindsystem«med oplysninger om bygninger og anlæg (tegninger, bygningsdelskort o. lign.) og andre værktøjer. KTP-systemet betegnes grundlæggende som et»lille«dv-system,, dog er et af de fem KTP-systemer udbygget i et sådan omfang, at det betegnes som et»stort«system. To afdelinger benytter Omega Group Systemet, der er et eksempel på et stort edb-baseret DV-system, og som er skræddersyet til en driftsorganisation (KAB). Systemet

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

hvordan har huset det?

hvordan har huset det? hvordan har huset det? - tag en tur rundt om huset i regnvejr Engdiget, boliger Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Temaundersøgelse om administrationsforhold

Temaundersøgelse om administrationsforhold Temaundersøgelse om administrationsforhold Juni 2004 1. del Deloitte & Landsbyggefonden 2 Temaundersøgelsens parter og deltagere Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Statsautoriseret

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Læsevejledning 4 1. Udvælgelse af

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning Journalplan oligstyrelsens 4. Kontor med K-koder J. nr. Saggruppe /K emærkning Husk alle sager på 31xx-0 bevares, da der er tale om generelle sager Planens benyttelse er checket på basis af journalkort

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere