Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet"

Transkript

1 Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

2 Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden December 2001

3 Temaundersøgelsens parter og deltagere Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder Statsautoriseret revisor Jan Larsen Statsautoriseret revisor Knud Vestergaard Deloitte & Touche Civilingeniør Jørgen H. Christensen Civilingeniør Frank L. Hansen Bygningskonstruktør Finn Pedersen Dominia A/S Bygningskonstruktør BTH Ove Hedebo Pedersen Bygningskonstruktør Kenneth Nielsen Triarc Arkitekter I samarbejde med medarbejdere fra Landsbyggefonden: Eva Karlsson, Rasmus Kofoed Pedersen, Birger R. Kristensen, Anker Jensen og Lizzie Jørgensen I forbindelse med temaundersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe, der består af: Direktør Henning Kirk Christensen Andelsboligforeningen Højstrup, Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz Boligkontoret Danmark, Boligselskabernes Landsforening Direktør Erik Thomsen Boligforeningen Kristiansdal, Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Margith Sloth Jensen Møn Boligselskab, Boligselskabernes Landsforening Lars Augustesen Kommunernes Landsforening, Teknik- og Miljøafdeling Registreret revisor Peter Jørgensen Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Ekspeditionssekretær Jørgen Sjønnung Københavns Kommune, Plan og Arkitektur Statsautoriseret revisor Nils J. Brasen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Fuldmægtig Søren Varder By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet Fuldmægtig Stig Munck Larsen By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet ISBN Fotos Dominia A/S og Jesper Hyllemose (side 8, 47 og omslaget) Leonard Fradelizio (omslaget) Layout Gorm Boa, BL Tryk RotaRota, Jydsk Centraltrykkeri Højbjerg

4 3 Indhold Side Forord 4 1. Baggrund for undersøgelsen Indledning Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Rapportens indhold Metode Sammenfatning Følgegruppens kommentarer DV-systemernes opbygning og anvendelse DV-systemernes indhold De anvendte DV-systemer Benyttelse af erfaringsdatabaser Opfølgning på DV-systemet Tidshorisonter for langtidsbudgetter Aktørernes påvirkning af henlæggelsers størrelse Forskelle i benyttelse af konto 115 og 116 ved kontering af vedligeholdelsesudgifter Henlæggelser på grundlag af DV-systemet Det byggetekniske Formål, afgrænsning og metoder Byggeteknisk tilstand og vedligeholdelsesplanlægning Sammenhæng mellem den tekniske tilstand og afdelingens økonomi Edb-anvendelse og økonomi Indledning Har anvendelse af edb medført en mere effektiv planlægning? Har anvendelse af edb medført en mere effektiv udførelse af DV-opgaverne? Har anvendelse af edb medført en bedre sammenhæng mellem de fysiske forhold og den økonomiske styring? Særlige problemstillinger ved anvendelse af opdelte kontra samlede henlæggelser? Økonomi Klassifikation af vedligeholdelse og forbedringsarbejder Beboerdemokratiet Afdelingsmødet Afdelingsbestyrelsen Eksterne og andre faktorer Hvorledes fungerer det kommunale tilsyn? Hvilken rolle spiller boligorganisationens størrelse? 51 Bilagsoversigt 53 Appendix-oversigt 87

5 4 Forord Forord Hermed fremlægges resultaterne af den første temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed. Efter indhentning af tilbud vedrørende den første temaundersøgelse om henlæggelsessystemet blev et team af Deloitte & Touche, Dominia og Triarc Arkitekter udvalgt til at forestå undersøgelsen. Teamet bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater. Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Landsbyggefonden

6 1. Baggrund for undersøgelsen 5 1. Baggrund for undersøgelsen 1.1 Indledning I handlingsplanen mod fejl og mangler fra 1994, var et af elementerne opbygning af en referenceramme i forbindelse med indførsel af forvaltningsrevision mv. i den almene boligsektor. Boligministeren fik i april 1997 vedtaget et lovforslag i Folketinget, der bl.a. gav Landsbyggefonden den ønskede lovhjemmel til at yde tilskud til tværgående temaundersøgelser, jf. almenboliglov 94 (lov nr. 229 af 2. april 1997). I lovforslaget angiver ministeren bl.a. følgende begrundelse for lovændringer: Vedligeholdelse i alment byggeri»baggrunden for disse forslag er et ønske om at skabe større gennemskuelighed i de almene boligorganisationers økonomi. Dette vil med de foreslåede ændringer kunne ske, dels gennem udarbejdelse af fuldstændigt dækkende statistik over størrelsen af udvalgte nøgleposter i regnskaberne, dels gennem udarbejdelse af temaundersøgelser, hvori forskellige aspekter af boligorganisationernes administration og økonomi belyses.«landsbyggefonden har med By- og Boligministeriet, nu Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening samt Københavns/Frederiksberg Kommune drøftet en række forslag til emner, der kunne behandles i temaundersøgelser, og på baggrund af disse drøftelser blev henlæggelsessystemet valgt som emne for den første temaundersøgelse. 1.2 Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Overordnet skelnes der i regelsættet mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse defineres som vedligeholdelse, istandsættelse og fornyelse af indvendige overflader, træværk, fast inventar og teknisk installationer i boligerne. De nærmere bestemmelser om den indvendige vedligeholdelse fremgår af kapitel 6 i lov om leje af almene boliger. Udvendig vedligeholdelse omfatter al anden vedligeholdelse i afdelingerne. Denne rapport omhandler alene afdelingens udvendige vedligeholdelse. Vedligeholdelse kan opdeles i almindelig vedligeholdelse (konto 115) og planlagte og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116). Den almindelige vedligeholdelse (konto 115) omfatter de afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udføres løbende (akut eller efter behov), når der konstateres svigt eller skade på dele af bygningsanlægget og dets installationer. Der må ikke henlægges til almindelig vedligeholdelse, hvorfor disse udgifter ikke er omfattet af henlæggelsessystemet.

7 6 1.2 Hvad forstås ved henlæggelsessystemet Henlæggelsessystemet skal sikre, at der i fornødent omfang foretages opsparing til planlagt vedligeholdelse. Reglerne er beskrevet i kapitel 14 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Den planlagte vedligeholdelse omfatter fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme, men omfatter ikke moderniserings- og forbedringsarbejder, ligesom den heller ikke omfatter byggeskader, eller særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. I Bekendtgørelse nr af 13. december fremgår at der årligt skal henlægges passende beløb til (1) fornyelse af tekniske installationer og (2) hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme. Det er op til den enkelte afdeling at fastlægge den beløbsmæssige størrelse på et passende niveau. Det er dog bestemt i 60 stk 3»at henlæggelsernes størrelse fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen«. I rapportens bilag 7 er angivet Bygge- og Boligstyrelsens definition af de begreber, der anvendes, når udgifter skal klassificeres i ovennævnte system. I bekendtgørelsen og vejledningen er der ikke en skarp sondring eller entydig definition mellem planlagt og periodisk vedligeholdelse samt moderniserings- og forbedringsarbejde og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. Den planlagte vedligeholdelse omfatter fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse af afdelingernes ejendomme Klassifikationen af et vedligeholdelsesarbejder samt vurdering af genanskaffelsespris er i nogen grad subjektiv, og der vil derfor opstå forskelle på størrelsen af de henlæggelser - målt i kr./m 2 -de enkelte afdelinger foretager. Dette forhold må derfor alt andet lige påvirke størrelsen af afdelingernes husleje.

8 1.3 Rapportens indhold 7 Planlagte moderniserings- og forbedringsarbejder og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder må først påvirke lejen, når arbejderne er gennemført. Der skal således ikke ske henlæggelse til sådanne arbejder. Der kan opnås ekstern finansiering og støtte til sådanne arbejder, således at huslejen først påvirkes, når arbejderne er udført og finansieret. 1.3 Rapportens indhold Temaundersøgelsens formål er på et overordnet niveau ved udvalgte eksempler (cases) at beskrive en række faktiske forhold i den daglige brug af henlæggelsessystemet (DV-systemet). Der er udvalgt 20 boligafdelinger fra forskellige boligorganisationer idet der ved udvælgelsen er taget hensyn til geografisk beliggenhed, alder og om der er tale om etage eller tæt lav bebyggelse. De udvalgte afdelinger repræsenterer et bredt udsnit af de systemer, der anvendes af den almene boligmasse. Ved udvælgelse af de afdelinger, der indgår i undersøgelsen, er der tilstræbt en fordeling efter alder, størrelse, type, beliggenhed og henlæggelsesform. Navnene på de deltagende afdelinger og boligorganisationer er oplyst i bilag 1. Antallet af boligafdelinger, der deltager i undersøgelsen, er ikke tilstrækkelig til at skabe et statistisk grundlag, men undersøgelsen fremstår som en beskrivelse og analyse af de faktiske forhold i de 20 afdelingers daglige brug af DV-systemet. Rapporten er struktureret på følgende måde: I afsnit 2 er der en beskrivelse af indholdet af de værktøjer/systemer (DV-systemer), som boligafdelingerne anvender ved udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. I afsnittet foretages der en undersøgelse af i hvilket omfang boligafdelinger anvender systemernes muligheder, og i hvilket omfang der foretages opfølgning og om anvendelse af systemet har betydning for kvaliteten af driftsplanlægningen. Afsnittet afsluttes med en vurdering af om det er det konkrete DV-system, der påvirker størrelsen af afdelingens henlæggelser til vedligeholdelse. I afsnit 3 beskrives, resultatet af den foretagne besigtigelse af de deltagende afdelingers ejendomme i form af en klassifikation af den aktuelle stand og en samlet vurdering af standen, når der henses til de planlagte vedligeholdelsesarbejder. Afsnittet afsluttes med en vurdering af om der er en sammenhæng mellem DV-systemerne og bygningernes faktiske stand. I afsnit 4 er beskrevet, hvorledes afdelingerne/administrator vurderer værdien af de forskellige former for edb-software, som er tilgængelig i forbindelse med drifts- og vedligeholdel-

9 8 1.4 Metode sesopgaverne, og om edb-anvendelse har medført en bedre sammenhæng mellem de fysiske forhold og den økonomiske styring. I afsnittet behandles også de to henlæggelsesprincipper (opdelt kontra samlet henlæggelse), og om metoderne fører til forskellig størrelse af henlæggelser. Afsnittet indeholder også en vurdering af, i hvilket omfang henlæggelsernes størrelse er påvirket af afdelingers økonomi, og/eller om der er andre faktorer, der har indflydelse herpå. Afsnittet afsluttes med en undersøgelse af, om det forhold, at der ikke i lovgivningen er fastlagt en bestemt størrelse af henlæggelserne (kr./ m 2 ), medfører væsentlige forskelle i de enkelte afdelingers økonomi, ligesom der er en analyse af de forskelle, der opstår, når omkostninger skal klassificeres som enten planlagt og periodisk vedligeholdelse eller et moderniserings- og forbedringsarbejde. I afsnit 5 er redegjort for afdelingernes opfattelse af, hvorledes beboerdemokratiet fungerer i forhold til DV-systemet, mens afsnit 6 behandler andre faktorer, som kunne tænkes at påvirke afdelingernes håndtering af henlæggelsessystemet. Afdelingsbestyrelsernes involvering i den løbende drift kan være meget forskellig fra afdeling til afdeling Der er udarbejdet et bilag for hver af de deltagende afdelinger, hvori er angivet en beskrivelse af bebyggelsen, udvalgte økonomiske hovedtal for en 10-årig periode, beskrivelse af afdelingens økonomi, ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand registreret ved besigtigelse og af det anvendte DVsystem samt en omtale af, hvorledes beboerdemokratiet fungerer i afdelingen. 1.4 Metode Temaundersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med indhentelse af regnskaber, DV-planer, referater af beboer- og afdelingsbestyrelsesmøder mv. De enkelte boligafdelinger er herefter besigtiget af arkitekt og ingeniør sammen med repræsentanter for boligorganisationen med henblik på udarbejdelse af en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand sammenholdt med DV-plan og afdelingens økonomi. Der er endvidere i et vist omfang gennemført interviews af relevante personer i relation til afdelingen med det formål at få en uddybning af besvarelsen i spørgeskemaet Sammenfatning Undersøgelsen af de 20 afdelingers anvendelse af henlæggelsessystemet kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: DV-systemets opbygning og anvendelse Alle afdelinger følger kravet om, at der skal udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplaner (DV-planer) med en tidshorisont på minimum 10 år. Alle afdelinger benytter i en eller anden form edb ved udarbejdelse af DV-planerne og langtidsbudgettet.

10 Sammenfatning Der er relativ stor forskel på arten og mængden af oplysninger i de anvendte systemer. Til trods for at der kun deltager få afdelinger i undersøgelsen, syntes der dog at være en vis sammenhæng mellem anvendelse af detaljerede systemer med bygningsdelskort mv. og ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand. Der synes tilsvarende at være en vis sammenhæng mellem anvendelse af systematisk registrering af udførte eftersyn og vedligeholdelsesarbejder (historik, erfaringstilbageføring) og bygningernes aktuelle tilstand. Der spores en svag sammenhæng mellem graden af planlagt vedligeholdelse (andelen af den samlede vedligeholdelse, der konteres på konto 116) og bygningernes aktuelle vedligeholdelsesplanlægning. Økonomi Det har ikke været muligt at finde en entydig sammenhæng mellem henlæggelsernes størrelse og den anvendte henlæggelsesmetode (opdelte ctr. samlede henlæggelser) og bygningernes tilstand Til trods for at der i Bygge- og Boligstyrelsen vejledning om drift af almene boliger er angivet eksempler på hvad der forstås ved planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, syntes der ikke at være en stringent anvendelse af denne vejledning. Der er således afdelinger der i strid med regelsættet foretager henlæggelse til forbedringer, ligesom der er afdelinger der udelader en række bygningsbestanddele i langtidsplanen i forbindelse med budgettering af den årlige henlæggelse.

11 10 Beboerdemokratiet I flere tilfælde er der i langtidsbudgetterne indarbejdet ekstern finansiering, for at mindske de årlige henlæggelser, uden at størrelsen eller grundlaget for denne foreligger underbygget. I et tilfælde er der indarbejdet ekstern finansiering, idet afdelingens opsparede henlæggelser er utilstrækkelige til at dække det kommende års planlagte vedligeholdelsesopgaver. Størrelsen af den enkelte afdelings samlede henlæggelse (»buffer«) varierer fra ca. 1 år til 13 års forbrug. For de afdelinger der har henlagt for meget, udgør den gennemsnitlige buffer de kommende 7 års forbrug. Ved fastlæggelse af de fremtidige henlæggelser tages der alene udgangspunkt i det fremtidige forventede forbrug, uden hensyntagen til den buffer, der er opsparet i tidligere år. Dette bevirker at en række afdelinger har opsparet betydeligt mere end den foreliggende langtidsplan tilsiger. Der ses ikke at være en direkte sammenhæng mellem huslejen pr. m 2 og henlæggelsernes størrelse. Huslejestigning som følge af planlagte arbejder er i en række tilfælde undgået ved at ændre i DV-planen. Der foretages ikke huslejenedsættelse, som følge af for store henlæggelser. Undersøgelsen viser at der en vis sammenhæng mellem de afdelinger, der hensætter rigeligt og den aktuelle vedligeholdelsesstand af disse afdelinger. Den kommunale tilsynsmyndighed blander sig i de enkelte afdelingers DV-planer Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet fungerer i alle afdelingerne omend det næppe kan betragtes for fuldt repræsentativt for de enkelte afdelingers beboere. Eksterne og andre faktorer For de i undersøgelsen deltagende afdelinger har det kommunale tilsyn ikke i alt væsentlighed haft bemærkninger til vedligeholdelsesplanen. Det er afdelingernes vurdering, at fordelene ved at være en større afdeling alene er af økonomisk karakter ligesom det vurderes at være flere økonomiske og administrative fordele forbundet med at tilhøre en større boligorganisation. Det fremgår ikke af undersøgelsen om den kommunale tilsynsmyndighed blander sig i de enkelte afdelingers DVplaner. Omvendt kan manglende synlighed af den kommunale tilsynsmyndighed være et udslag af, at den ikke har nogen bemærkninger.

12 11 Følgegruppens kommentar Følgegruppens kommentar: Følgegruppen skal fremhæve, at de 20 boligafdelinger, som er indgået i temaundersøgelsen om henlæggelsessystemet, repræsenterer såvel store som små afdelinger, afdelinger øst og vest for Storebælt, afdelinger med puljehenlæggelser og opdelte henlæggelser, afdelinger af ældre og nyere dato, afdelinger med større eller mindre detaljeringsgrad i vedligeholdelsesplanlægningen m.m. Den udvalgte gruppe af afdelinger er dog af økonomiske årsager så begrænset, at undersøgelsen ikke kan siges at være repræsentativ for den almene boligsektor. Principperne for vedligeholdelsesplanlægning i de 20 afdelinger benyttes af de deltagende administrationer i ca. 30 % af sektorens boligmasse. På grundlag af undersøgelsen er det følgegruppens opfattelse, at henlæggelsessystemet grundlæggende og generelt set fungerer efter hensigten. Undersøgelsesteamet benytter et pointsystem til at sammenligne de deltagende boligafdelinger. Pointsystemet er konstrueret som led i undersøgelsen og skal registrere forskelle blandt de undersøgte afdelinger. Følgegruppen har påpeget forhold ved pointtildelingen, som kan diskuteres. Disse forhold har dog ifølge det oplyste kun marginal betydning for undersøgelsesresultaterne. Følgegruppen har ikke mulighed for at gennemgå de konkrete eksempler i temaundersøgelsen, hvor undersøgelsesteamet konstaterer, at der lokalt er forskelle i fortolkningen af begreber som vedligeholdelse og fornyelser contra begreber som forbedring og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder/ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke umiddelbart enighed i følgegruppen om de i rapporten anvendte fortolkninger af f.eks. forbedringsbegrebet. Det er bl.a. derfor følgegruppens vurdering, at der i flere henseender er fortolkningsproblemer omkring de nævnte begreber, som kan resultere i uhensigtsmæssige forskelligheder i henlæggelsespolitikker i de enkelte boligorganisationer. Disse fortolkningsproblemer kan løses ved flere og mere præcise regler eller måske bedre ved yderligere beskrivelse af de overordnede begrebers anvendelse i forhold til arbejder vedrørende klimaskærmen og andre større bygningsdele m.v. Alternativt kan der gives øget frihed til lokalt at vælge mellem opsparing og låneoptagelse. Det bemærkes, at låneoptagelse kan kræve kommunal garantistillelse. Principper for godkendelse af lånesager drøftes for tiden i flere kommuner. Minimumsperioden for vedligeholdelsesplanlægning er i dag en periode på 10 år frem. Næsten halvdelen af de undersøgte boligafdelinger har længere planperioder, f.eks. 16 år, 25 år og 40 år. Vedligeholdelsesplanlægning 10 år frem bør overvejes præciseret som hovedregel. Anvendelse af plan-

13 12 Følgegruppens kommentar perioder der overstiger 10 år, indebærer en skærpelse af henlæggelseskravet. Enkelte boligafdelinger har opsparet betydelige henlæggelsesmidler. Det er muligt at opkræve tilstrækkelige henlæggelsesmidler og det er ikke nødvendigt at anvende tidligere opsparede midler (primosaldoen). Herved kan der over tid blive opbygget for store henlæggelser. Regler og vejledning om anvendelse af tidligere opsparede midler ved henlæggelsesarbejders gennemførelse bør præciseres. Omvendt har et større antal boligafdelinger formentlig fortsat utilstrækkelige henlæggelser. Udlejningssituation og følgerne af den samfundsmæssige udvikling vanskeliggør eventuelt den fornødne huslejetilpasning. Følgegruppen noterer, at der er behov for opdatering af bygningsdelopdelingen som følge af generel ændring. Endvidere skal der peges på behovet for sammenhæng mellem udgiftsopdeling i anlægsregnskab og udgiftsopdeling i driftsregnskab ved totaløkonomiske beregninger, da der på flere og flere områder indenfor den almene sektors virkefelt indgår totaløkonomiske overvejelser. Følgegruppen bemærker, at der ikke synes at være markante forskelle mellem størrelsen af opdelte henlæggelser og puljehenlæggelser. Det bør vurderes om opdelte henlæggelser kan indeholdes i puljehenlæggelser, således at reglerne kan forenkles. De problemstillinger, forslag og bemærkninger som følgegruppen ovenfor har fremført, overlader følgegruppen til videre drøftelse i relevante fora. Økonomi- og Erhvervsministeriets medlemmer af følgegruppen oplyser i forlængelse heraf, at ministeriet har intentioner om at tage de ovennævnte forslag og bemærkninger fra følgegruppen op til en nærmere vurdering.

14 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse DV-systemernes opbygning og anvendelse 2.1 DV-systemernes indhold. DV-systemet omfatter den samlede driftsplan, der beskriver den økonomiske og tekniske tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. For byggerier der er omfattet af byggeskadefonden, er det et lovkrav, at der foreligger en driftsplan. DV-systemet er et system af data og værktøjer til brug for planlægning af ejendommens drift og vedligeholdelse. De gængse data og værktøjer kan kategoriseres inden for følgende hovedgrupper: DV-systemet omfatter den samlede driftsplan, der beskriver den økonomiske og tekniske tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver Generelle oplysninger (ejendomsbeskrivelse, stamdata, medarbejderoversigter m.v.) Bygninger og anlæg (Tegningsmateriale, mængdefortegnelser, bygningsdelskort m.v.) Planlægningsgrundlag (SfB-systemet, tidshorisonter, henlæggelsesmetode, databaser m.v.) Instruktioner (vedrørende drift, driftskontrol, eftersynsintervaller, tilstandsvurdering m.v.) Budgetter (langtidsbudgetter, 1 års budgetter) Andre værktøjer (registrering af udførte eftersyn og vedligeholdelsesaktiviteter, rekvisitionssystem m.v.) De to sidstnævnte hovedgrupper;»budgetter«og»andre værktøjer«omfatter primært, hvad man kan kalde den aktive del af DV-systemet og bruges i forbindelse med opfølgning på DV-systemet jf. afsnit 2.4. Lovgivningen giver i udstrakt grad metodefrihed for tilrettelæggelse af driftsplanen og dermed til»størrelsen«på DVsystemet. Udover et krav om, at driftsplanen skal sikre, at bygningsdriften bliver planlagt, budgetteret og gennemført, er der kun nogle få specifikke krav til driftsplanen. Disse krav knytter sig alene til den økonomiske planlægning og styring.

15 14 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse Samtlige afdelinger har et DV-system, men de anvendte systemer er forskellige med hensyn til omfang af data og værktøjer. De enkelte DV-systemers indhold og anvendelse er i det følgende oplistet med angivelse af hyppigheden af de forekommende datatyper og værktøjer: Datatype Generelle oplysninger Beskrivelse af afdelingen 12 Afdelingsdata (stamdata) 15 Medarbejderoversigt 3 Oversigt over tilknyttede servicevirksomheder 6 Bygninger og anlæg Bygningsdelslister 18 Tegningslister 8 Hovedtegninger 4 Oversigtstegninger 8 Bygningsdelskort 12 Mængdefortegnelser 12 Instruktioner Drift og driftskontrol 11 Tilstandsvurdering 13 Beboervejledning 2 Antal afdelinger, der benytter pågældende datatype/værktøj i DV-systemet Datatype Planlægningsgrundlag SfB-systemet 17 Generelle aktivitetsplaner 17 Aktivitetsplan for konto Aktivitetsplan for konto Budgetter Et års budget for konto Langtidsbudget for konto Andre værktøjer Registrering af udførte eftersyn (tilstandsvurdering) 11 Registrering af udførte vedligeholdelsesaktiviteter 13 Rekvisitionssystem 11 Antal afdelinger, der benytter pågældende datatype/værktøj i DV-systemet Figur 1 De anførte datatyper og værktøjer kunne principielt være benyttet af alle afdelinger, men metodefriheden medfører, at der ikke er to ens DV-systemer blandt de 20 afdelinger. Et fællestræk for de anvendte DV-systemer er, at de alle har en aktivitetsplan og et langtidsbudget for den planlagte periodiske vedligeholdelse (konto 116) - hvilket som nævnt er minimumskravet til driftsplanen. Et andet fællestræk er, at størstedelen af afdelingerne benytter SfB systemet som grundlag for klassificering/registrering af bygningsdele. De store forskelle ligger i DV-systemernes indhold af oplysninger om bygninger og anlæg, instruktioner vedrørende

16 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse 15 drift, driftskontrol og tilstandsvurdering, samt andre værktøjer, der omfatter systematisk registrering af udførte aktiviteter. Under halvdelen af afdelingerne benytter tegningsmateriale som en del af DV-systemet. Der er i høj grad sammenfald mellem de afdelinger, der benytter instruktioner for drift, driftskontrol og tilstandsvurdering, og de afdelinger, der i DV-systemet registrerer udførte eftersyn og tilstandsvurderinger. Tilsvarende er der en høj grad af sammenfald mellem de afdelinger, der benytter instruktioner for udførelse af vedligeholdelsesarbejder og de afdelinger, der i DV-systemet registrerer udførte vedligeholdelsesaktiviteter. Tolv afdelinger benytter bygningsdelskort, men der er ikke tale om markante sammenfald med de afdelinger, der registrerer udførte eftersyns- og vedligeholdelsesaktiviteter. Der er ti afdelinger, hvor DV-systemet fortrinsvis består af data og værktøjer fra hovedgrupperne»generelle oplysninger«,»planlægningsgrundlag«og»budgetter«og som kun har et mindre omfang af data og værktøjer fra de øvrige hovedgrupper. Disse DV-systemer betegnes efterfølgende som afdelinger med små DV-systemer. De resterende ti afdelinger, hvor DV-systemet indeholder data og værktøjer fra samtlige hovedgrupper (i større omfang) betegnes i det følgende som store DV-systemer. Et fællestræk for de anvendte DVsystemer er, at de alle har en aktivitetsplan og et langtidsbudget for den planlagte periodiske vedligeholdelse Forskellen på de»små«og»store«systemer er grundlæggende, at de små systemer primært er planlægningsværktøjer for udførelse af langtidsplaner (aktivitetsplaner og -budgetter) og de»store«systemer udover planlægningsværktøjerne også indeholder oplysninger om bygninger og anlæg, instrukser til brug for tilstandsvurdering og udførelse af vedligeholdelsesaktiviteter, samt registreringsmuligheder, der kan benyttes til systematisk erfaringstilbageføring, hvis systembrugerne har den nødvendige datadisciplin. Med udgangspunkt i afdelingernes alder, størrelse, geografisk beliggenhed og type (tæt/lav eller etagehuse) er det undersøgt, om der kan foretages grupperinger af de afdelinger, der benytter»store«henholdsvis»små«dv-systemer. Der kan ikke i den forbindelse peges på typiske afdelinger, der benytter»store«henholdsvis»små«dv-systemer De anvendte DV-systemer I foregående afsnit er anført kravene til et DV-system, variationer i afdelingernes systemer, samt en kategorisering i»store«og»små«systemer. I nærværende afsnit kategoriseres de enkelte systemer under systemnavne, idet der i stor udstrækning anvendes kommercielle (edb-baserede) systemer.

17 16 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse De anvendte DV-systemer, er i 16 tilfælde indkøbt som standardsystemer, der i forskellig grad er udbygget med datatyper og værktøjer, som skal understøtte brugen af det indkøbte system. Kendetegnende for de professionelle (kommercielle) systemer er, at de er modulopbygget med et grundmodul og en række tilvalgsmoduler. Grundmodulet består gerne af en aktivitetsplan og et tilhørende langtidsbudget for konto 116 i nogle tilfælde er aktivitetsplanen grundlæggende baseret på bygningsdelskort, hvor basisoplysninger (mængde, tid og pris) for drift og vedligeholdelse er registreret. I 4 tilfælde har boligorganisationerne selv udviklet det anvendte DV-system (to»store«og to»små«). De»store«systemer er typisk udviklet i tæt samarbejde mellem forretningsfører og programudbyder. Her er der i 3 tilfælde tale om helt unikke systemer, der alene er udviklet til brug for pågældende boligorganisation, og i 5 tilfælde tale om standardsystemer, der er tilrettet (ændret eller udbygget) til brug for pågældende boligorganisation. I de undersøgte afdelinger er registreret 9 systemer med forskellige ophav. Egne udviklede systemer er grupperet som én type. De anvendte DV-systemer er i det følgende oplistet efter størrelse og hyppighed, ligesom der er anført gennemsnitskarakterer for pågældende afdelingers vedligeholdelsesplanlægning jf. afsnit 3: Kendetegnende for de professionelle (kommercielle) DV-systemer er, at de er modulopbygget med et grundmodul og en række tilvalgsmoduler

18 2. DV-systemernes opbygning og anvendelse 17 DV-system sorteret efter størelse: Antal afdelinger Vedligeholdelsesplanlægning; gennemsnitligt antal point Stort system: Eget udviklet system Omega Group KTP-system Datainform EG Boligsystem COWI Caretaker DV-plan Rambøll Navision KBI tilpasset KSB I alt/gennemsnit Lille system: KTP-system Eget udviklet system Datainform EG Boligsystem COWI Caretaker DV Axon/ICL I alt/gennemsnit Figur 2 Med udgangspunkt i afdelingernes karakterer for vedligeholdelsesplanlægning er der ikke noget, der tyder på, at DVsystemernes størrelse har betydning for kvaliteten af den udførte og planlagte drift og vedligeholdelse. Derimod er der noget, der tyder på, at visse værktøjer kan have betydning. Af afsnit 3 fremgår det, at bygningsdelskort og til en vis grad instruktioner vedrørende drift, driftskontrol og eftersyn netop bliver brugt af hovedparten af de afdelinger, der har de højeste samlede karakterer for vedligeholdelsesplanlægning. Fem afdelinger benytter det relativt simple KTP-system, der grundlæggende består af et såkaldt bygningsvedligeholdelsessystem; aktivitetsplan og et langtidsbudget. En afdeling benytter alene KTP-systemet, mens de øvrige 4 afdelinger i varierende grad har udbygget systemet med et»ringbindsystem«med oplysninger om bygninger og anlæg (tegninger, bygningsdelskort o. lign.) og andre værktøjer. KTP-systemet betegnes grundlæggende som et»lille«dv-system,, dog er et af de fem KTP-systemer udbygget i et sådan omfang, at det betegnes som et»stort«system. To afdelinger benytter Omega Group Systemet, der er et eksempel på et stort edb-baseret DV-system, og som er skræddersyet til en driftsorganisation (KAB). Systemet

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR REGNSKABSÅRET 2011 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 32 SOLBAKKEVEJ 18 B - 28 D Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den.

og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den. Hvad er en driftsplan? En driftsplan giver boligforeninger mulighed for at sætte ejendommens drift i system og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den. Det er i dag

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger?

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Alment Samfundsansvar BLs konference for organisationsbestyrelser 5-6. september 2015 Evy Ivarsson Nielsen Sammenligning med andre? Er det nødvendigt? Et ønske

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2017 Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 12. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Iben Skov Jensen Morten Andersen

Læs mere

hvordan har huset det?

hvordan har huset det? hvordan har huset det? - tag en tur rundt om huset i regnvejr Engdiget, boliger Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Til: Teknik- og Miljøudvalget 31-08-2011 Fra: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Vedr.: Teknisk tilsyn med drift og vedligeholdelse, etape 4 Notat til Teknik- og Miljøudvalget om teknisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Kursus i drift og økonomi 2015

Kursus i drift og økonomi 2015 Kursus i drift og økonomi 2015 September 2014 DRIFT OMC Henrik Nielsen Sekr. Pia Mortensen Sussi Høiagaard DC DC DC DC Carsten Klausen Kåre Andresen Klaus Scheuer Ditte Sundman ØST NIVÅ MIDT VEST SYD NORD

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Til: Teknik- og Miljøudvalget 24.09.2007 Fra: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Vedr.: Udvidet tilsyn med drift og vedligeholdelse, etape 2 Indledning Forvaltningen intensiverede i 2005

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere