Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse"

Transkript

1 Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr Sendt til: og 27. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrerende direktør Torben Christensen Telefon Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til bekendtgørelse om regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler i høring, som Ejendomsforeningen Danrnark hermed skal give sine bemærkninger til. Det skal indledningsvis bemærkes, at det havde været ønskeligt, hvis en så væsentlig ændring som en ny typeformular havde ligget klar tidligere end umiddelbart før, den skal tages i anvendelse. Hovedparten af de professionelle aktører i branchen benytter sig af elektroniske løsninger til udarbejdelse af lejekontrakter, og leverandørerne af disse elektroniske løsninger er med så kort varsel (reelt under l måned) givet næsten umulige arbejdsvilkår i forhold til at sørge for, at det er muligt at udarbejde og implementere anvendelige lejekontrakter pr. 1. juli Der lægges godt nok op til, at den gamle typeformular kan anvendes frem til december 2015, men med indholdet af de mange ændringer, der træder i kraft 1. juli 2015, er det efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke tilrådeligt at udfærdige lejekontrakter på den garnle typeformular fra og med I. juli Bekendtgørelsen Til bekendtgørelsens bestemmelser skal Ejendomsforeningen Danmark bemærke, at det er positivt med tilføjelsen i 3, stk. 2., 2. pkt., som understreger seneste praksis fra Højesteret. Til gengæld er det problematisk, at der i3. pkt. begrænses på sideantallet. Hensigten om, at typeforrnularen alene skal omfatte det, der er fastlagt jf. bekendtgørelsen og bilaget (typeformularen), er fin, men punktet kan risikere at besværliggøre muligheden for at lave tillæg til lejekontrakten, da nogen vil opfatte det som udvidelse af sideantallet. EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nørre Voldgade 2 1l358 København Ki i CVR-nr. l

2 Det vil samtidig være hensigtsmæssigt, hvis der i bekendtgørelsen bliver taget stilling til digital underskrift af lejekontrakter. Hvilke krav kan/skal der stilles til dokumentation, sporbarhed mv. Til det konkrete indhold af den nye Typeforrnular A, 9. udgave skal Ejendomsforeningen Danrnark bemærke følgende, idet henvisninger til lovbestermnelserne refererer til den formulering, de har pr. 1. juli 2015: Øverst til høire om Leiemålsnr. Punktet bør rykkes mod venstre, så der gives plads til længere numre. Indledningen I tredje afsnit i indledningen til lejekontrakten er det i forhold til den 8. udgave tilføjet, at vilkår i 11 er tilstrækkeligt fremhævede. Denne oplysning er unødvendig og kan lede til utilsigtede modsætningsslutninger i forhold til eventuelle tillæg. Fjerde afsnit er helt overflødigt og kan måske foranledige parterne til at tro, at de kan aftale andet, selvom lovgivningens bestemmelser er præceptive. Femte afsnit er uhensigtsmæssigt formuleret. Når man skriver, at vejledningen?...er en del af lejekontrakten.?, skaber man tvivl hos parterne, om vejledningen har karakter af aftalevilkår. Vejledningen indeholder ikke aftalevilkår, men kun en beskrivelse af lovgivningens regler. Formuleringen åbner for konflikter, og man bør derfor beholde formuleringen, som den står i den 8. udgave. 1- Parterne og det leiede Under punktet?lejemålet? mangler der plads bag afkrydsningsmuligheden?andet? til at skrive, hvad dette andet er. Under punkterne?udlejeren og Lejeren? vil det være ønskeligt, hvis der kan gives mere plads til angivelse af parternes navne, idet det kan være svært at få plads til at skrive fx navne på to lejere ind. Henvisningen til SE-nr. bør aendres til en henvisning til CVR-nr., da førstnævnte i de fleste tilfælde er erstattet af sidstnævnte, og der Ej endomsforeningen Danmarks bekendt ikke udstedes SE-numre længere. 2

3 S, 2 - Leieforholdets begyndelse og ophør Under punktet?begyndelse? er det et problem, at datoformatet er fastlåst. Det giver særlige problemer for udarbejdelse af lejekontrakter elektronisk. Datofeltet bør være frit som i den 8. udgave. 3 - Betaling af leie Under punktet?betaling? undrer det Ejendomsforeningen Danmark, at aflaydsningsfeltet for kvartalsbetaling fjernes med henvisning til, at dette kan skrives i 11. Det er fortsat efter 1. juli 2015 muligt at aftale kvartalsbetaling jf. lejelovens 33, stk. ljf. 35, og denne betalingsfrekvens anvendes flere steder. Det virker ikke hensigtsmæssigt at sådanne aftaler skal fylde i 11, og samtidig er det ikke gennemskueligt for parterne, hvordan punktet skal udfyldes, hvis en sådan aftale indgås. Man risikerer, at parterne kommer til at rette i den fortrykte tekst, hvilket i et vist omfang vil kunne medføre at lejekontrakten bliver ugyldig og det vil være meget uheldigt. Under punktet?lejen pr. måned udgør? er der ikke givet meget plads til at skrive beløbene. Der skal være plads til minimurn 10 tegn med komrna og tusindtalspunkturn. Under punktet?betalingssted" er der ikke plads nok til at skrive et kontonumrner i et pengeinstitut med både 4-cifrct registreringsnurnrner og 1 0-cifret kontonurnmer. Det sarnrne gælder for navnet på pengeinstituttet. Det må anses for yderst uheldigt. Under punktet?bemærk? er der nu indføjet en henvisning til lejekontraktens 11 vedr. særlige forhold om lejefastsættelsen. Da det fortsat, for langt de fleste lejemåls vedkommende, ikke er muligt at aftale anden lejefastsættelse end den, der fremgår af lejeloven eller boligreguleringsloven, virker det ikke hensigtsmæssigt at have en sådan fast henvisning. I alle de tilfælde, hvilket gælder for langt hovedparten af lejemålene, hvor der ikke skal stå noget i 11, fordi der ikke er noget særligt, der kan aftales, vil lejeren måske blive forvirret, fordi han tror, at der i 11 må være noget særligt og så må konstatere, at det ikke er tilfældet, og at han derfor ender med at lede forgæves. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der alene er krav om, at aftaler om markedsleje indføjes i lejekontrakten. 4 - Depositum og forudbetalt leie Der gælder det samme om datoformaet, som anført under 2. Punktet om?indbetaling? er principielt overflødigt, da der er tale om en engangsbetaling, som kun har relevans ved lejekontraktens indgåelse og derfor ikke har nogen betydning for resten af lejeforholdet. 3

4 5 - Varme, køling, vand og el Under punktet?vand? er der for regnskabsåret anført, at?varrneregnskabsåret begynder den...?. Det skal rettes til "Vandregnskabsåret begynder den...?. '817 - Leiemålets stand ved indflytning Under det første punkt?bemærk? er definitionen forrnuleret anderledes end i lejelovens 9, stk. 2, hvor der står:?udlejere, der udlejer mere end 6n beboelseslejlighed...?. Det er ikke hensigtsmæssigt, at formuleringerne er forskellige, da det kan skabe fortolkningstvivl. Måske giver det ikke de store problemer, hvis man bmger ordet?flere" i stedet for ordet?mere?, hvis man af den ene eller den anden gmnd ikke finder det hensigtsmæssigt at benytte samme ordlyd som i lejelovens 9, stk. 2. Ejendomsforeningen Danrnark skal dog bemærke, at det er vores grundlæggende opfattelse, at konsekvens er at foretrække. Til gengæld er der definitionsmæssig forskel på begrebet?beboelseslejlighed? i forhold til begrebet?bolig?. I lejelovens bestemmelser differentieres der flere steder netop mellem beboelseslejligheder og andre boliger. Boliger omfatter både beboelseslejligheder, enkeltværelser til beboelse og i nogle tilfælde også blandede boliger og erhverv. Hvorimod beboelseslejligheder er lejligheder med eget køkken med afløb, som anvendes udelukkende til beboelse. Da pligten til at afholde indflytningssyn er bundet op på formuleringen i lejelovens 9, stk. 2, må lejekontraktens formulering efter Ejendomsforeningen Danrnarks opfattelse skulle være ens med lovens ordlyd i hvert fald på dette punkt. Under det andet punkt?bemærk? er lejers ret til at gøre mangler gældende jf. lejelovens 14 beskrevet. Der mangler en frernhævelse med fed og kursiv af ordet "skriftligt?, da dette ikke fremgår af lovens ordlyd og derfor er en afvigelse fra lovens bestemmelser, som pålægger lejeren større forpligtelser. Leiemålets stand ved fraflytning I sammenhæng med kontraktens 7 er det for Ej endomsforeningen Damnark helt uforståeligt, at der ikke er lavet en korresponderende besternmelse i lejekontraktens faste besternmelser for lejemålets stand ved fraflytning. Pligten til at afholde indflytningssyn og fraflytningssyn er ens i henhold til lejelovens 9 og 98, og derfor virker det ikke logisk, at der kun skal afkrydses, om der laves indflytningssyn. I forhold til lejers pligter ved fraflytning, er der ikke længere en mulighed for at aftale, at lejer skal aflevere i en stand, der fraviger lejelovens to udgangspunkter, som pr. 1. juli 2015 bliver bundet op på lejers vedligeholdelsespligt i lejeperioden. Men det er uacceptabelt, at det ikke er muligt for parterne at oplyse og læse i lejekontrakten, hvordan lejemålet skal afleveres 4

5 ved fraflytning. Det er det naturlige sted for parterne at gøre sig bekendt med pligterne i forbindelse med lejeforholdet. Det er i forvejen ikke nemt at læse ud af lejeloven, hvilke pligter der gaelder for lejeren ved fraflytning. Man skal omkring 3 forskellige bestemmelser i lejelovens 98, stk. 1, jf. 19, stk. 2, jf. 24. Når beskrivelsen om lejemålets stand ved fraflytning sarntidig skal findes i vejledningen til lejekontrakten under punkt 7 om?vedligeholdelse i lejeperioden?, så giver det ikke den stakkels le5er særlig gode muligheder for at gøre sig bekendt med vilkårene. Der er samtidig ikke mange udlejere, der vil vaere bekendt ikke at oplyse lejer om, hvad han kan forvente i forbindelse med fraflytningen. Kan han ikke det, vil det helt afgjort skabe en masse forvirring, diskussioner og ikke mindst konflikter. Det er ikke fair over for hverken lejer eller udlejer, at de ikke på en tydelig og klar måde kan læse i lejekontrakten om de helt basale vilkår for lejeforholdet, hemnder om hvad der gælder i fraflytningssituationen. Det må derfor efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse være nødvendigt at tilføje en ny 9 om fraflytning eller udvide 7 til at gælde både ind- og fraflytning, hvor der angives følgende:?bliver lejemålets stand konstateret ved fraflytningsyn? Ja / Nej Bemærk: Pligten til at afholde fraflytningssyn påhviler udlejere, der udlejer flere end 6n beboelseslejlighed. Lejemålet skal ved fraflytning afleveres i samme stand som ved indflytningen dog bortset fra slid og ælde? Ja / Nej Lejemålet skal ved fraflytning afleveres normal istandsat? Ja / Nej Bemærk: Normal istandsættelse af lejemålet kræver, at lejer har haft den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden jf. lejekontraktens 8. Såfremt arbejder, som lejer har pligten til at udføre, ikke er udført inden frajlytningsdagen, sker istandsættelsen på lejers regning ved udlejers foranstaltning.? 8 Vedligeholdelse i leieperioden Der er anvendt en anden skriftstørrelse under denne paragraf end for de øvrige paragraffer. 5

6 Under punktet?pligt? mangler fremhævelsen med fed og kursiv af afkrydsningsmuligheden "Lejeren?. Der er tale om en fravigelse af lovens udgangspunkt, der pålægger lejeren flere forpligtelser. el9 - Inventar Det bør være muligt at tilføje mere end tre øvrige punkter benævnt "andet?. Det er ikke ualmindeligt, at der i dag udlejes med køle/fryseskabe, kogeplader, indbygningsovne, kombinerede vaske/tørremaskiner og andet inventar, som ikke fremgår direkte af 9. Når man er henvist til at benytte de kun tre pladser for?andet?, er der ikke plads til at anføre inventaret i 9. Man kunne vælge at lade alle punkterne være valgfrie, så parterne selv kunne skrive ind, hvad der er i lejemålet, eller man kan vælge at fjerne angivelsen af elpaneler og vandvarmere, da disse er forholdsvis sjældne i sarnmenligning med de førnævnte, og udskifte disse to punkter med?andet?. På denne måde vil parterne få en bedre konkretisering af inventaret. Ejendomsforeningen Damnark antager, at det bliver muligt at skrive konkret, hvad inventaret under?andet? er. Det kan være lidt uklart, når man ser i det fremsendte udkast til typeformularen Beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og øvrige oplysninger om det leiede Det forstås sådan, at det nu bliver muligt at give lejer informationsprægede oplysninger om ejendornmen og det lejede. Det kan godt være en fordel, at denne mulighed tilføjes, da det kan medvirke til at undgå disse oplysninger i 1l, hvor de ikke er hensigtsmæssige. Det er dog ikke fuldstændig klart, hvad der er hensigten med muligheden, og parterne må ikke foranlediges til at tilføje vilkår her, som retteligt hører hjemme i 11. F4 11- Særlige vilkår Det er nu både i 10 under punktet?øvrige oplysninger om det lejede" og i indledningen til 11 anført, at der ikke må anføres vilkår, som allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at denne formulering vil være med til at skabe usikkerhed, forvirring og ikke mindst konflikter mellem parterne. Det er samtidig tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel i lejelovgivningen til at anføre en sådan begrænsning for parternes aftale i typeforrnularen. Det er naturligvis ikke hensigtsrnæssigt at gengive lovens regler eller indholdet af 1-10 igen i 11. Det er Ejendomsforeningen Danmark enig i. Henvisningen til, at der i 1l anføres vilkår, der afviger fra eller er tilføjelser til lovgivningen og aftalens 1-10, er også nødvendig, som det allerede står i den 8. udgave. Men da der er mange regler i lejelovgivningen både nye og garnle, der kan være nødvendige at præcisere og i et vist omfang gengive i lejekontrakten af hensyn til begge parter, så vil et forbud mod at gengive regler eller referere til 6

7 vilkår, som allerede følger af lejelovgivningens almindelige vilkår, helt uvægerligt føre til alt for mange unødige diskussioner om vilkårene i 1l. Nedenstående tre eksempler på udfordringerne kan illustrere denne pointe: En udlejer har forbedret et lejemål i en ornkostningsbestemt ejendom gennemgribende og vil gerne leje ud efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Han synes, det vil være godt for lejeren at vide dette, så han skriver følgende ind i 11:?Lejemålet er i jæuar 2015 forbedret for kr. Lejen er derfor fastsat efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, da beløbsgraensen her på kr. er overholdt. Lejen fastsættes til det lejedes værdi. Lejemålets andel af den omkostningsbestemte leje er kr. i budgetleje og kr. i vedligeholdelseshensættelser?. I denne formulering har udlejer i bund og gmnd alene oplyst om vilkår, som fremgår af lejelovgivningen allerede med visse præciseringer. Oplysningerne er både nyttige og rimelige for lejeren, men formentlig ikke tilladt efter den valgte formulering. En udlejer vil gerne sikre sig, at lejer modtager indkaldelse til indflytningssyn og skriver derfor i 11:?Der skal afholdes indflytningssyn i forbindelse med lejers indflytning. Indflytningssynet afholdes mandag den 3. august 2015 kl , hvor lejer samtidig får udleveret nøglerne til lejemålet?. I denne formulering har udlejer oplyst om, at der afholdes indflytningssyn, hvilket både fremgår af lejekontrakten og af lovgivningen men samtidig med præcisering af, hvornår synet afholdes, og hvad der skal ske. Igen oplysninger, der er nyttige og rimelige for lejeren, men også her forrnentlig ikke er tilladt efter den valgte formulering. En udlejer ønsker at beskrive over for lejer, hvordan lejemålet forventes afleveret ved fraflytning og skriver i 11:?Lejemålet er overtaget nymalet på alle flader og med nylakerede gulve og i øvrigl i pæn og velholdt stand. Ved fraflytning skal lejemålet afleveres i sarnrne pæne og velholdte stand, hvilket kan betyde, at lejer skal aflevere lejemålet nymalet og med nylakerede gulve, såfremt lejemålet trænger til det ved fraflytning?. Her er der også meget fornuftigt angivet både lovens regler og præciseringer, hvilket så heller ikke firemover er muligt. Et forbud mod at anføre vilkår, som følger af lejelovgivningen, rejser yderligere en masse spørgsmål om, hvordan parterne skal forholde sig til formuleringer som i de anførte eksempler. Forrnuleringerne i 1l vil blive sværere at forstå og læse, hvis alt der står i loven skal udelades. Hvad skal der i det hele taget ske med de pågældende vilkår? Er bestemmelsen i kontrakten så ugyldig, og gælder det kun de enkelte vilkår, eller er det hele 11, der bliver 7

8 ugyldig? Ejendomsforeningen Danmark er uforstående over for, at parterne skal trækkes igennem sådanne unødige diskussioner og konflikter. Særligt i forhold til lejemålets stand ved fraflytning vil en kombination af et forbud mod at oplyse om vilkårene i kontraktens standardbesternmelser og samtidig en afskæring fra at oplyse om vilkårene i 11 være helt katastrofal. Det vil være naturligt for udlejer at oplyse lejer om, hvad han skal forholde sig til ved fraflytning. Men med den foreslåede formulering vil det end ikke være muligt for udlejer at forklare lejeren om vilkårene i 11, for de fremgår allerede af lovgivningen, selvom det, som nævnt, ikke er sådan helt lige til at finde det. Særligt ikke, når den relevante lovgivning er forklaret under et helt andet punkt i vejledningen til lejekontrakten, og det så forventes, at lejer skal kunne gennemskue, at det er under punktet om?vedligeholdelse i lejeperioden?, der står noget om, hvad der skal ske ved fraflytning. En konstruktion, der hverken er fornuftig eller rimelig. En oplysning i vejledningen om, at ll's forrnål er at oplyse om afvigelser og tilføjelser til lovgivningen, er helt tilstrækkelig til at orientere parterne om, at der naturligvis ikke skal stå rene afskrifter af lovgivningen i 11. Ikke fremhævet tekst i den fremsendte leiekontrakt Der står i den fremsendte typeformular nogle forrnuleringer, der ikke er frernhævet med fed. Ejendomsforeningen Danmark opfatter disse som forklaringer og ikke som noget, der tænkes anført som standardtekst, der ikke kan fjernes i den endelige typeformular. Hvis ikke dette er tilfældet, er det Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at formuleringen?vilkår, der anføres i 11, anses som særligt frernhævet? bør skrives med fed skrift. Formuleringen om?i 1l anføres...? hører ikke hjemme i 11, og indholdet fremgår i øvrigt af vejledningen. Vei ledningen Specielt i forhold til vejledningen skal det ardøres, at det på ingen måde er hensigtsmæssigt, at parterne udelukkende i vejledningen kan læse om centrale vilkår for lejeaftalen, særligt ikke når vejledningen ikke konkret er aftalevilkår. Det er godt, at parterne kan få vejledning om lejelovgivningens regler, så de kan få forklaret nærmere om aftalens indhold, men vejledningen må ikke være det sted, parterne skal gøre sig bekendt med de centrale vilkår i lejeaftalen. Her tænkes særligt på det tidligere angivne om lejemålets stand ved fraflytning. Ud over dette skal Ejendomsforeningen Damnark bemærke følgende til de konkrete punkter i vejledningen: Under punkt 2 - om 2 - mangler der en overskrift om?udlejerens opsigelse" efter afsnit 3. 8

9 Under punkt 3 - om 3 - i afsnittet om skatter og afgifter er der tilføjet i første afsnit, at skatter og afgifter kan medtages i det omkostningsbestemte budget. Sætningen er overflødig og kan risikere at forvirre lejerne til at tro, at der så ikke kan varsles særskilte skatte og afgiftsreguleringer i disse ejendomrne. Under punkt 3 - om 3 - i afsnittet om nettoprisindeksregulering er det i afsnit 3 anført, at lejen ikke på noget tidspunkt væsentligt må overstige det lejedes værdi. Dette er principielt forkert. Det er korrekt, at lejer vil kunne få lejen sat ned i nogle tilfælde, hvis lejen overstiger det lejedes værdi, men det kræver, at lejer henvender sig til udlejer jf. lejelovens 49. Under punkt 3 - om 3 - i afsnittet om?fri lejefastsættelse? er der ændret på det sidste afsnit inden næste punkt om?indeksfinansieret boligbyggeri?. I den nugældende typeformular er det under dette punkt oplyst, at særlig aftale om skatte og afgiftsregulering alene er påkrævet i forhold til aftaler om lejeregulering i de omfattede lejemål i uregulerede kornmuner, men ikke i forhold til aftaler om lejeregulering i de omfattede lejemål i regulerede komrnuner. Dette er i den nye typeformular blevet til, at det er påkrævet med særskilt aftale i alle omfattede lejemål. Da der ikke er ændret indholdsmæssigt på reglerne for aftaler om fri lejefastsættelse, er Ejendomsforeningen Danmark uforstående over for, at der er ændret på formuleringen i vejledningen. Det forekommer, at der er tale om en ændring, der ikke kan relatere sig til ændringer af lejelovgivningen, og som derfor savner en nærrnere begmndelse. Under punkt 5 - om 5 - i afsnit 5 er det angivet, hvornår der skal aflægges forbmgsregnskaber. Her er beskrivelsen i loven anvendt. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at man både ved lovens forrnulering samt ved formuleringen i lejekontrakten i rigtig mange tilfælde afskærer parterne fra at få opgjort vandregnskabet på gmndlag af afregningen fra vandforsyningen. Det er ikke ualmindeligt, at vandforsyningerne først afregner både 4 og 5 mdr. efter afregningsårets udløb, og derved vil der ikke kunne aflægges et regnskab på gmndlag af den konkrete afregning inden for fristen. Forlængelsesmuligheden med de 3 mdr. fra afregningens modtagelse kan læses på den måde, at den kun gælder for varme og køling, men ikke for vand. Dette giver ikke mening og hænger i øvri(,l ikke sarnmen med bernærkningerne til lovforslaget. Det kan ikke være til glæde for nogen, hverken lejere eller udlejere, hvis ikke et vandregnskab kan aflægges på gmndlag af afregningen fra vandforsyningen. I loven er det henvisningen i 43, der skaber tvivlen, da der alene er henvist til 3 7, stk. 1, nr. log2. 9

10 Under punkt 5 - om 5 - i afsnit 6 er der henvist til 9 i bekendtgørelse om varmefordelingsmålere. Henvisningen er ikke korrekt, når det angives, at oplysninger skal stilles til rådighed for lejeren. Oplysningerne skal jf. bestemrnelsen stilles til rådighed efter anmodning fra lejeren og ikke bare stilles til rådighed. Under punkt 6 - om 7 - i tredje afsnit er det?ørt, at lejer kan amnode udlejer om en tro og love erklæring. Der ses ikke at være hjemrnel i lovgivningen til at bede om en tro og love erklæring. Under punkt 7 - om 8 - i afsnittet om?udvendig vedligeholdelse? i afsnit 6 bør beskrivelsen af, hvilke lejemål der er om fattet af lejelovens 24, stk. 2, være ens med lovens ordlyd. Den beskrivelse af de omfattede lejemål, der er givet i afsnittet, er efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke korrekt i forhold til lovens forrnulering. Under punktet 11- om 1l- i fjerde afsnit er det angivet, at hvis der ikke er plads i 11, så kan der laves et tillæg til lejekontrakten, som skal underskrives. Ejendomsforeningen Danmark er af den opfattelse, at man hellere bør udvide 1l med mindst en side og gerne to, så parterne ikke ser sig nødsaget til at lave tillæg til lejekontrakterne, som alt andet lige gør det mere kompliceret at læse lejekontrakten. Det er ikke utænkeligt, at der kan være bmg for mere end 3-4 sider til særlige vilkår, men det må høre til de absolutte sjældenheder. Der er efterhånden så mange krav til tilføjelser i lejekontrakten jf. blandt andet lejelovens 4 og 4 a, at det i forvejen kan være svært at få plads til nødvendige aftaler mv. Under punkt 9 - om 11- i afsnittet om?aftale om digital komrnunikation? er aftaler jf. lejelovens 4, stk. 2 beskrevet. Det er Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse, at der lige så godt kunne tilføjes en standardbestemmelse i lejekontrakten om aftaler om elektronisk kommunikation. Om ikke andet så i hvert fald en mulighed for i 1 at oplyse om parternes e- mailadresser. Afslutningsvis skal det generelt bemærkes, at kontraktudkastet trænger til en gmndig gennemlæsning i forhold til begreber og forklaringer. Der er flere steder, hvor der er anvendt forskellige betegnelser for de samrne ting. Eks.?lejekontrakten? og?kontrakten?,?leje? og?husleje?,?flyttesyn? og?indflytningssyn?/"fraflytningssyn". Dette bør ensrettes, så der ikke opstår tvivl, og så det er nemt for parterne at læse den. I forhold til forklaringerne henvises der til det ovenfor anførte. Venlig? Ti.en 10

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr. 2015-338 Sendt til: mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk 11. juni 2015 Ref: PHU Juridisk Konsulent Pernille Lind Husen Telefon +45 3312 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

J.nr. 2015-1756 Høring over udkast til vejledning om indog fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse

J.nr. 2015-1756 Høring over udkast til vejledning om indog fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet Mgil: mbbl@mbbl,dk, lag@,mbbl.dk, mpk@mbbl.dk Dato 10. august20l5 Ref: TOC/PHU Administrerende direktr Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 toc@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 15. september 2015 kl. 17.00-20.00 HOTEL SVENDBORG FOREDRAGSHOLDERE: ADVOKAT JENS BERTEL RASMUSSEN, møderet for Højesteret

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Ansøger nr. 375786 Retur inden 26-05-2015 Betales senest den 26-05-2015 Lejemåls nr. 24 14 0106 008 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere