I N G E N K A N A L E N E A L T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N G E N K A N A L E N E A L T"

Transkript

1 EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15

2 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne indsende denne ansøgning om optagelse i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. De sidste mange måneder er der blevet arbejdet intensivt på at få færdiggjort ansøgningen med hjælp fra mange forskellige er vi igennem hele denne proces blevet lidt klogere på hinanden, byen, livet og alt det vi står sammen om. Med udgangspunkt i en historie, der startede for over 1000 år siden, vil vi med denne ansøgning føre en tradition i Årre videre, som bygger på et stærkt sammenhold, gejst, vilje og iværksætteri, der altid har resulteret i en udvikling for både by og land. Der sker meget i Danmark lige nu, og også i vores Landsby er der en solid aktivitet. Med denne ansøgning om optagelse i udviklings-programmet Blomstrende Landsby er vi overbeviste om, at vi har taget endnu et skridt i retningen af en fortsat sund udvikling for byen, borgerne og det unikke liv, som er kendetegnende for Årre. Årre d. 21 november 2010

3 Indblik Årre by har eksisteret siden år 800. Byen omtales i 1291 i Ribe Oldemoder som Oruæ, og senere findes der eksempler på stavemåder som Orf, Orvæ, Orwæ og Aarre. I 2008 blev Årre kåret som Årets lokale landsby i Varde kommune. I Årre by er der i dag 549 indbyggere, og dertil kommer vores opland, som også bl.a. omfatter Hjortkjær. Med oplandet når Årre op på et indbyggertal på 996 indbyggere. Aldersmæssigt er der en spredning fra 0 til 95 år. Varde kommune har stillet statisk materiale til vores rådighed, og når man ser nærmere på prognoserne for vores område, fremgår det, at der vil være en lille befolkningstilvækst i byen, men at der vil blive færre indbyggere på landet og ved Hjortkjær området. Samlet set viser prognoserne, at Årre med opland vil have ca indbyggere i år Det er derfor væsentligt, at byen aktivt arbejder for at øge befolkningstilgangen i både by og land. lavet folkesundhedsplads, ny p-område ved skolen og aktivitetsmuligheder i form af bl.a. skaterrampe for byens børn og unge.til dette projekt blev der ydet frivilligt arbejde i mere end 400 timer. Ligeledes skal et nyere projekt med anlæggelse af vandre- og løbestier omkring byen fremhæves. Her har en arbejdsgruppe lavet et fantastisk flot stykke frivilligt arbejde, og bla. ved hjælp af fondsmidler og velvillige lodsejer fået gjort 4 stier offentligt tilgængelige for alle borgere. Nogle af stierne er nyanlagte, andre er blevet afmærket. For at få en mere indgående kendskab til indbyggere i området, blev det valgt at gennemføre en spørgeskema undersøgelse. Undersøgelsen skulle give et billede af folks baggrund både mht. opvækst område, arbejdsliv m.m. Befolkningstilgangen skal øges både i by og på landet. Der er rigtig mange forskellige tilbud om aktivitet, foreningsliv og socialt samvær i byen. Hvert år holdes byens byfest i august måned og igennem 1 hel uge er der en hel fantastisk opbakning til de forskellige tiltag. Byen er kendetegnet ved motto et Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget i Årre. Såfremt man har et projekt, der kræver frivillig arbejdskraft, er der en fantastisk vilje fra rigtig Spørgeskemaet blev hustandsomdelt og der blev ligeledes udfyldt skemaer ved en Owen aften arrangement, som byens butikker og kroen stod bag. I alt blev der udfyldt 180 skemaer af personer mellem 15 og 89 år. Størstedelen af skemaerne (101 stk.) er udfyldt af personer fra 50 år og opefter. Resten af 49 år og yngre. mange borgere til at give en hånd med. Senest har skolen, Borgerforeningen og Boldklubben fået

4 Svarprocenten er på 18 %, hvis der tages udgangspunkt i det samlede indbyggertal. Skulle man udfra spørgeskemaundersøgelsen drage nogle konklusioner, ville man se følgende: Ca. 74 % af indbyggerne er tilflyttet Årre og omegn, og 26 % er opvokset her. En stor del af besvarelserne peger på, at folk har været på arbejdsmarkedet i lang tid. Således er der 59 %, som oplyser, at de har været på arbejdsmarkedet i 26 år eller længere. 25 % har været der i år og de resterende 16 % har været der mellem 0 15 år. 50% af de adspurgte oplyser, at de har en alm. uddannelse med varigheden 2 4 år bag sig. 28 % har en videregående uddannelse, og 22 % oplyser, at de ingen uddannelse har. 95 % af befolkningen føler tilknytning til Årre, og 69 % af alle ville være engageret i Årres landsbyliv, foreninger eller gøremål. 95% føler sig tilknyttet Årre Der er en høj grad af tilfredshed med de aktivitetsmuligheder, der findes i Årre, idet hele 96 % svarer positivt på dette. Og byens hjemmeside benyttes af 57 % af borgerne, hvilket gør den til et aktivt medie for byen. I en evt. ny undersøgelse vil vi have øje for at kunne inddrage flere aldersgrupper. Bl.a. vil vi overveje at vælge en anden undersøgelsesform, således man opnår en større svarprocent fra særligt den store gruppe unge / familier i by og opland. I Årre by og opland findes der mange små virksomheder og nogle mellemstore virksomheder. Vi har en lokal dagligvare butik, en bank og en kro, som værende de væsenligste elementer i vores handelsliv. I alt har vi 19 virksomheder, som har mellem 1 5 ansatte. Heraf er der en del, der beskæftiger sig med håndværk, handel og service. Der er 6 arbejdspladser, hvor antallet af ansatte er mellem 5 10 personer. Også disse virksomheder beskæftiger sig med handel, håndværk og service. I området findes der desuden 2 større produktionsvirksomheder, som har mellem 20 og 60 ansatte, og sluttelig har vi endnu en del af Kommunens administration, hvor der dagligt arbejder ca. 100 personer. Omkring byen har vi ca. 16 større landbrug, hvor der ligeledes er beskæftiget mellem 1 5 personer på hvert brug. En stor del af indbyggerne i Årre og opland pendler fra området for at arbejde. Der er ca km. til Varde, Bramming og Esbjerg og mellem km. til Grindsted og Billund. Motorvej E20 ligger kun 7 km. fra byen og giver nem adgang mod Trekantsområdet. De yngste børn i Årre kan få pasningstilbud hos en dagplejemor i området. Derefter er der mulighed for pasning i børnehaven, som er nomeret til 67 børn i alderen 3 6 år. Der er en lokal folkeskole i byen med ca. 160 elever fordelt på 0 7 klassetrin. Børn fra 0 3 klasse kan ligeledes få SFO tilbud.

5 Udsyn Før kommunalreformen i 2007 var Årre en del af Helle Kommune og fremstår nu i 2010 som en integreret del af Varde Kommune. Helle Kommune bestod af en række mindre byer, hvor indbyggertallene varierer fra omkring 100 personer i den mindste og ca personer i den største. Størstedelen af byerne har i dag fortsat en dagligvare butik, og ellers er området præget af mange små og mellemstore virksomheder indenfor håndværk, produktion og service. Der er enkelte større virksomheder i området med op til ca. 100 medarbejdere. Årre skoledistrikt dækker byerne Årre, Hjortkjær, Fåborg og landdistriktet omkring. Efter 7 kl. kommer eleverne videre til overbygningsskolen i Agerbæk. Netop skoledistriktet er med til at skabe et rigtig godt kendskab til vores nabobyer Hjortkjær, Fåborg og Agerbæk. Byerne i det gamle Helle Kommune har haft en voksende tendens for et godt samarbejde. Skole og foreningsliv er vigtigt halbal, Fed Fredag for børn fra 4 kl. og opefter, banko osv. Generelt må man pege på, at det er foreningslivet, der i høj grad binder byerne sammen. Om det drejer sig om fodbold, svømning, spejder, husholdning, gymnastik eller andet, så er det kendetegnende, at man samarbejder på tværs for at samle medlemmer nok. Ved byfesterne i landsbyerne har man f.eks. et telt-samarbejde, således man sammen har indkøbt telt og udstyr, som så går på omgang til byfesterne. Ligeledes er der tradition for at hjælpe ved hinandens fester, når de lokale borgere gerne vil kunne sidde med til bords. Et egentligt formaliseret samarbejde mellem Borgerforeningerne har der ikke været tradition for tidligere. Men efter kommunesammenlægningen i 2007 valgte Varde kommune, for at imødegå de større afstande mellem borgere og folkevalgte politikere, at etablere lokale Udviklingsråd ud fra overbygnings-skoledistrikterne. Udviklingsrådets formål er at være det koordinerende forum, der kan bidrage til udviklingen i det lokale område og være talerør for lokalområderne. De skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for beboerne med hensyn til foreningslivet, Samlingspunktet i det gamle Helle Kommune var og er fortsat Helle Hallerne. I Helle Hallerne har flere handels- og erhvervsliv, skole og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet og miljø m.m. fælles idrætsforeninger til huse, og der er også en fælles svømmeklub, ligesom idræts-foreningerne fra landsbyerne går sammen om at arrangere Årre har her 2 medlemmer i Udviklingsrådet Helle Øst. Ligeledes har Hjortkjær 1 repræsentant, som har et tæt tilhørsforhold til Årres repræsentanter.

6 Disse hører organisatorisk til under Borgerforeningen og sikrer at samme løbende orienteres om tiltag og information fra kommunen. Dette samarbejde har klart styrket sammenhængen i det geografiske område Helle Øst, hvor der nu er en viden om, hvilke projekter der arbejdes med i både Agerbæk, Fåborg og Starup- Tofterup. Ligeledes har Udviklingsrådene et fælles forum, hvor der udveksles erfaringer og informeres om tiltag. Dette sikrer, at man på tværs af de gamle kommunegrænser lærer hinanden bedre at kende. Der krævedes pludselig en ekspedit ændring af lokalplanen for at kunne realisere projektet. Dette kom kun i stand pga. det tætte samarbejde, der findes mellem Ribe Amts Boligselskab, borgere og kommunen. Selvom Udviklingsrådet officielt fungerer som lokalsamfundenes talerør, har vi som landsby også et rigtig godt samarbejde med både politikere og embedsfolk fra kommunen. I Årre nedsatte man i 2008 en række arbejdsgrupper, som bl.a. skulle arbejde for udvikling af en byplan. Denne ønskede man at give Varde Kommune som ideoplæg i forbindelse med deres arbejde med kommuneplanen. Materialet blev vel modtaget og generelt oplevede mange en god effekt af dette arbejde. I dag nyder vi således godt af et samarbejde og tæt dialog med kommunen på mange områder. En arbejdsgruppe, der har focus på bosætning, fik igangsat et projekt i byen omkring 10 nye Seniorboliger. I samarbejde med en håndfuld borgere fra nabobyen Fåborg, hvor der allerede er seniorboliger, og Ribe Amts Boligselskab blev projektet igangsat.

7 Netværk & Sammenhold Både borgere i by og på land deltager aktivt i uformelle og formelle netværk, og generelt er det vores vurdering, at sammenholdet i byen og på landet og mellem samme er stærkt. Gennem de sidste par år er der gjort tiltag til at inddrage Hjortkjærs borgere i Årre by og oplands netværk og sammenhold. Dette set i lyset af udviklingen i Hjortkjær i fremtiden er sammen med Årre. At knytte bånd mellem 2 områder er noget der tager tid, og der vil være brug for, at man aktivt tænker Hjortkjær med i alle sammenhænge, hvor det er muligt og naturligt. Som eksempler på uformelle netværk, kan der nævnes mange: En gruppe kvinder der cykler sammen i sommerhalvåret. Taberklubben, som forsøger at tabe sig. Strikkeklubben, hvor der vist snakkes mere end strikkes. Søndagsskolen i kroens slyngelstue. Gadefesterne, som afholdes i mange områder af by og land. Naboer der deler hækkesaks eller avis. Naboer, der hjælper med at tømme postkasse og passe kæledyr i ferietid. Naboer, der holder øje med og passer på hinanden og hinandens børn. Osv. De uformelle netværk er ofte kendetegnet ved at være for mindre eller afgrænsede grupper. Flere fortæller, at de som oftest inviterer nye naboer med i disse uformelle netværk. Der er mindst lige så mange formelle netværks, såsom: Pensionistgruppen, der mødes til kortspil en eftermiddag pr. uge. Løbeklubben Revyholdet Arbejdsgrupperne som arbejder med forskellige udviklingsprojekter i byen. Byfestudvalget, der arrangerer en fantastisk byfest. Osv. De formelle netværk er kendt af alle. Flere og flere vælger at annoncere på byens hjemmesides aktivitetskalender. Dette er væsenligt, for at alle får kendskab til de formelle netværk. Samtidig arbejdes der aktivt på, at flere gør brug af dette værktøj. Nye borgere bydes velkommen med en blomst og en folder om byen o Generelt har vi en aktiv og levende hjemmeside, som er en fantastisk hjælp til udbredelse af information om de forskellige tiltag. Ligeledes nyder vi godt af en god opbakning fra vores lokale avis Ansager-Helle ugeavis og vores lokale afdeling af Jydske Vestkysten, som begge gerne skriver om vores tiltag.

8 Der er en større og langt mere blandet skare, som er engageret i de formelle netværk i forhold til de uformelle netværk. I 2008 blev Årre kåret som Årets Lokale Landsby i Varde Kommune. Emnet for 2008 var: Et landsbysamfunds fysiske udvikling (bosætning, erhverv, arbejdspladser, turisme) og kulturelle vækst (lokal identitet, kulturinitiativer, foreningsliv, folkeligt fællesskab). Her var en af de ting, som vi blandt andet lagde meget vægt på i vores ansøgning netop det folkelige fællesskab og det fantastiske engagement, som borgerne har i forhold til diverse arrangementer. Et af de samlingspunkter, som vi med rette er meget stolte af, er årets byfest. Den forløber over en hel uge med forskellige arrangementer hver dag. Der er et byfestudvalg, som er planlæggere og tovholdere, og gennem hele ugen bakkes der op med hjælp fra frivillige. Der er altid stort fremmøde med flere hundrede gæster til flere aftener gennem ugens løb. Hvert år inviteres nye borgere i byen gratis med til Bal for de unge på 40 for på den måde at skabe mulighed for at lære flere i byen at kende. Og at byde nye borgere velkomne til byen er Borgerforeningen tovholder for. De sørger for at ringe på døren og overrække de nyankomne en blomst og en folder om Årre, og på den måde sørge for, at de føler sig velkomne i byen. Ligeledes er det vores oplevelse, at rigtig mange naboer er gode til at byde nye tilflyttere velkommen til gaden el. lign.

9 Foreningsliv I Årre har vi en lang række meget aktive foreninger. Menighedsrådet Årre Juniorklub Grimstrup/Årre Pensionistforening Lokalhistorisk Arkiv Helle Folkedansere Årre Borgerforening Tennisklubben Hybenbos venner KFUM/K Spejderne i Årre /Grimstrup Årre Boldklub Flere af foreningerne arbejder efter et sæt vedtægter og har en bestyrelse, der varetager ledelsen af foreningen. Som de største foreninger har vi Årre Borgerforening og Årre Boldklub. Borgerforeningen har en bestyrelse på 5 personer, der mødes ca. 10 gange pr. år. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Personerne er valgt for 2 år af gangen. Borgerforeningens formål er at sikre fælles-folkelige aktiviteter, og de nyder stor opbakning fra folk i byen. Hvert år udsendes en aktivetsoversigt, hvor Borgerforeningen bl.a. står for Sct.Hans aften, Operation Ren By, Banko, Julemarked med juletræsdans, danseaftener på kroen, høstfest, legepladser i byen, udlejning af borde og stole, snerydning og meget andet. Årre Boldklub har en hovedbestyrelse med 6 personer. Under denne er der 6 udvalg (gymnastik, fodbold, badminton, krocket, volleyball, bordtennis), hvor hvert udvalg har egen bestyrelse. Boldklubben har mange aktive medlemmer, og har et godt samarbejde med foreninger fra nabobyerne. Boldklubben udgiver ÅB nyt 4 gange pr. år, hvor der berettes om nyt fra udvalgene, ligesom andre foreninger kan få indlæg med heri. Ligeledes benyttes byens hjemmeside til annoncering, og hvert år før byfesten husstandsomdeles Landsbybladet, hvor byfest-ugens program kan ses. Menighedsrådet har en gruppe på 5 medlemmer. De vælges for 4 år af gangen, og mødes 6 10 gange pr. år. Der er et stabilt medlemstal af folkekirken i Årre sogn. Menighedsrådet står bag en række arrangementer i samarbejde med præsten og menighedsråd fra nabosogne. Her kan nævnes babysalmesang, minikonfirmander for 3.kl. elever, børneklub, åbne fællesmøder i præstegården, samarbejde med skolen om RAMS (Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift), udflugter for ældre, friluftsgudstjeneste osv. Menighedsrådet udsender Kirkebladet 5 gange årligt, og benytter ligeledes egen hjemmeside, Årre bys hjemmeside, og den lokale ugeavis til annoncering af aktiviter. Pensionistforeningen for Grimstrup/Årre har over 200 medlemmer, som primært er bosiddende i området, men der er også folk, der er fraflyttet byen, som fortsat fastholder deres aktive medlemskab. Foreningen har en bestyrelse på 5 personer, som vælges på generalforsamling. Der udarbejdes et program for 1 år af gangen. Hvert år arranger foreningen en 5 dages tur til udlandet, og derudover står foreningen for udflugter, foredrag, juleafslutning, forårs- og efterårsfest, ligesom de aktivt deltager i afholdelsen af bl.a. nytårsgudtjeneste og grundlovsfest.

10 hjemmeside og ligeledes andre byers hjemmesider. Fornyelse af medlemskab sker hvert år ved at bestyrelsen besøger samtlige medlemmer. Årre Lokalhistoriske Arkiv har en bestyrelse på 7 personer, og et medlemstal på 141 personer. Foreningen har et sæt vedtægter, som der styres efter. Foreningen samarbejder med de andre arkiver i Varde kommune, og er ligeledes med i sammenslutningen af lokal arkiver i Danmark (SLA). Fra oktober til marts har arkivet åbent en eftermiddag pr. uge, og i sommerhalvåret er der åbent en eftermiddag pr. måned. Hvert år ved byfesten laver lokalhistorisk arkiv et arrangement, og der laves ligeledes filmaften med gamle film fra byen i løbet af året. Årres lokalhistoriske arkiv arbejder aktivt med at få alt materiale registreret elektronisk. Ligeledes har arkivet bistået Museet for Varde By og omegn i forbindelse med arkæologiske udgravninger udenfor Årre. Arkivet bruger byens hjemmeside og de lokale aviser til at formidle viden og informere om aktiviteter. Helle Folkedansere er en forening, som har hjemmebane på Årre kro, men hvis medlemsskare kommer fra et stort område. Der kommer således personer fra Grindsted, Bramming, Varde, Esbjerg, Hejnsvig, Agerbæk, Fåborg og Årre, og i alt er der 66 medlemmer. Der vælges 7 personer til bestyrelsen på generalforsamling. Foreningen er hjemmehørende under DGI. Foreningen starter hver sæson med en udflugt, og 1 gang pr. uge danses der på kroen. Der arrangeres legestue med andre folkedanse-foreninger, forårsfest med spisning, familiedans i efterårsferie og vinterferie med gratis adgang. Foreningen benytter sig af Årre bys Desuden indrykkes annoncer i de lokale ugeaviser for at orientere om sæsonstart osv. De fleste foreninger har en solid medlemsskare Årre Juniorklub er hjemmehørende under Varde kommunes ungdomsskole. Den drives efter et sæt vedtægter, og har 1 person ansat som leder. Derudover har klubben en lang række frivillige hjælpere. Klubben har en ugentlig åbningsaften i 10 uger før jul og 10 uger efter jul. Alle kl. elever fra Årre skole tilbydes medlemskab, og klubben har tilslutning fra % af hver årgang. Juniorklubben præsenterer deres tilbud ved det første forældremøde i 6. klasse. Her opfordres forældre ligeledes til at hjælpe til ved klubaftener. Klubben uddeler aktivitetsfolder med tilmeldingsblanket i skolen, og gør på den måde reklame for deres tilbud. KFUM/K spejdernes afdeling Grimstrup Årre gruppen har eksisteret siden Gruppen har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer og gruppen har både haft opadgående og nedadgående medlemsantal i dens levetid. Organisatorisk er der et grupperåd på ca. 8 personer, som mødes 2 3 gange pr. år. Derudover afholdes der ledermøder 6 8 gange pr. år. Der arrangeres alm. spejdermøder, men også ture og lejre. Gruppen udsender et blad Gruppenyt 2 gange årligt, hvor der annonceres aktiviteter. Derudover har de korte meddelelser i kirkebladene og i ÅB nyt.

11 Hybenbos venner tager udgangspunkt i byens ældreboliger. Deres formål er at udvide og styrke kontakten mellem beboere, medarbejdere, pårørende og borgere i øvrigt. Og ligeså er formålet at arrange og yde praktisk bistand med underholdende arrangementer, udflugter m.v. Hybenbo blev oprindeligt lavet som plejeboliger i 1985, men blev i 2008 omdannet til ældreboliger. Der er plads til 15 beboere. Der er en bestyrelse på 7 personer, hvoraf 1 er beboer repræsentant og 1 er medarbejder repræsentant. Foreningen laver minimum 1 arrangement pr. måned, som kan være høstfest, julefrokost, udflugter for beboere, foredrag, sangaftener, banko osv. Flere af arrangementerne er for både beboere og borgere fra byen, og der er altid et godt fremmøde fra primært byens pensionister. Tennisklubben har ca aktive medlemmer hvert år. Der rådes over 1 tennisbane, hvor man kan booke en tid. I praksis er det dog ofte således, at folk kommer forbi og tjekker, hvorvidt der er andre på banen for ellers lige at tage en kamp. Der er 5 personer i bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. men det er sværere at skaffe folk til det organisatoriske arbejde. Derfor er det vigtigt, at foreningerne har focus på deres vedtægter, herunder valgperiodernes længde, ligesom at man i stedet kan arbejde med ad-hoc grupper ifm. afgrænsede projekter. Foreningerne er rimelig gode til at annoncere aktiviteter på Årres hjemmeside, ligesom opslag i byens lokale dagligvarebutik og annoncer i lokale aviser benyttes for at informere om foreningernes arbejde. Nogle af foreningerne har mulighed for at tilbyde kurser til deres bestyrelsesmedlemmer eller deres aktive trænere/ hjælpere. En par af foreningerne samarbejder på flere punkter, dette er især gældende for Borgerforeningen og Boldklubben som bl.a. står sammen om byfesten. Flere foreninger oplever, at det er begrebet Tordenskjolds soldater, der gør sig gældende, når der skal findes nye til bestyrelsesarbejdet. En metode til at skaffe flere aktive bestyrelsesmedlemmere, som flere foreninger benytter sig af, er at tage personlig kontakt til mulige emner. Ingen af foreningerne har ubesatte poster, ligesom de fleste foreninger har en solid medlemsskare. Det skorter ikke på frivillig hjælp og arbejdskraft,

12 Organisation I mange år har Årre haft en meget velfungerende Borgerforening. I forbindelse med Kommunesammenlægningen og oprettelse af Udviklingråd i Varde kommune, blev etableringen af et lokalråd i byen diskuteret. Der blev overvejet fordele og ulemper, og da der fra flere andre landsbyer var eksempler på, at et lokalråd og en borgerforening kannabiliserede på hinanden, blev det besluttet ikke at oprette et lokalråd. Borgerforeningen er opmærksom på inddragelse af andre aktører I Borgerforeningens formålsparagraf står følgende: Foreningens formål er: - At, samle en upartisk og upolitisk forening for borgere i Årre by og opland under Årre sogn. - At, varetage medlemmernes og byens og oplandets interesser og udvikling, samt støtte og fremme et sundt erhvervs og forretningsliv til gensidig glæde. - At, virke til oplysning og adspredelse ved selskabelige sammenkomster, møder og lign. for at fremme sammenholdet mellem borgerne. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Der vælges 2 medlemmer hvert andet år, og 3 medlemmer hvert andet år. Valgene sker på den årlige generalforsamling. (se Borgerforenings vedtægter, bilag 1 ) I Borgerforeningen er Årre og Hjortkjærs repræsentanter af Udviklingsrådet Helle Øst forankret. Der er et tæt samarbejde mellem Borgerforeningen og repræsentanterne, som sikrer, at information og inspiration videregives til de rette instanser. Borgerforeningen har også et underudvalg Juletræsudvalget, som afholder fastelavn- og juletræsfest for børn og familier, og som ligedes er tovholder for det årlige julemarked og juleoptog. Juletræsudvalget finder selv deres medlemmer blandt unge familier i byen. Under Borgerforeningen er ligeledes nedsat en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af frivillige personer, som har valgt at yde en indsats for en kortere eller længere periode indenfor det område, hvor de har deres interesse. Grupperne er følgende: Bosætning Kultur/Natur Trafik /Infrastruktur Kommunekontor & Bymidte Den gode historie Grupperne blev etableret ved et borgermøde i 2008, og alle har haft gang i forskellige projekter. Eksempelvis kan nævnes igangsætning af seniorboligprojekt, vandrestier i området, forskønnelse af bymidte (med anlæg af buslomme, p-plads m.m.), udbredelse af nyheder og gode historier fra by og land via hjemmeside og lokale medier osv. osv.

13 Borgerforeningen står sammen med Udviklingsrådsrepræsentanterne bag en årlig opsamling for grupperne. Holdet bag byens hjemmeside er forankret i både Borgerforening og Boldklub, da hjemmesiden er etableret i et tæt samarbejde mellem disse foreninger. Borgerforeningen er opmærksom på inddragelse af andre foreninger, erhvervsliv og borgere i byen i forbindelse med etablering af projekter. Et eksempel er igangsætningen af Årre Invest A/S, som blev stiftet i 2003 med det formål at købe den lokale kro for at bevare det lokale samlingssted. Her har over 300 personer og virksomheder købt aktier for mere end 1 million kroner, og mange hundrede frivillige timer er lagt i arbejdet med renovering og forbedringer på kroen. Ligeledes har Borgerforeningen et meget godt samarbejde med kommunen, som bl.a. har været med til at sikre bymidte projektets succes, udstykning af byggegrunde i byen, nødvendige ændringer af lokalplaner, lydhørhed overfor mangler, der skal udbedres osv. osv. Det var også en flot imødekommenhed der mødte Borgerforening, arbejdsgrupper og de lokale repræsentanter for Udviklingsrådet Helle Øst, da man overbragte byens indspark til kommunens arbejde med Kommuneplanen Generelt er kommunen positiv indstillet overfor de projekter, som Borgerforeningen og dens organisation iværksætter, og dialogen mellem parterne er god.

14 Bilag 1 - Egenvurdering

15 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aarre Kro den 3. oktober Jørgen Schmidt Formand Mølholm Nielsen Søren H. Thuesen L. I. Schlander Kasserer Hans Pedersen, Lovene revideret d. 4. april 1979 Love for ÅRRE BORGERFORENING Hans Hansen Formand Ove Schmidt Johs. Søndergaard Kasserer Britta Christensen Torben Østergård Lovene revideret og godkendt d. 25 marts 2008 Og endelig vedtaget på en ekstr. Ordinær generalforsamling d. 15. april Poul Verner Christensen Formand Metha Bach Arild R. Nilsen Kasserer Claus Brink, Niels Jørgen Pedersen

16 1. Foreningens navn er: Årre Borgerforening. Foreningens hjemsted er: 6818 Årre i Varde Kommune. Forenings formål er: At, samle en upartisk og upolitisk forening for borgere i Årre by og opland under Årre Sogn. 2. At, varetage medlemmernes og byens og oplandets interesser og udvikling, samt støtte og fremme et sundt erhvervs og forretningsliv til gensidig glæde. At, virke til oplysning og adspredelse ved selskabelige sammenkomster, møder og lign. for at fremme sammenholdet mellem borgerne. 3. Medlem af foreningen kan enhver blive, der er bosiddende i Årre By og opland under Årre sogn. Optagelsen kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller ved betaling af det udsendte indbetalingskort. Optagelsen som medlem er først gyldig, når kontingentet er betalt. 4. Udmeldelse sker automatisk, hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent, inden sidste betalingsfrist og som fremgår af girokortet. 5. Kontingentet bliver fastsat af bestyrelsen for et år ad gangen. Ved indmeldelse virker indbetalingskortet som medlemskort når betalingen har fundet sted. Et hvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen, få udleveret et eksemplar af foreningens love og vedtægter. 6. Formanden står for indkaldelser, både til bestyrelsesmøderne samt til generalforsamlingen. Ligeledes sikres det, at der bliver udarbejdet et referat fra alle møderne og efterfølgende sikre en godkendelse af referatet, på det efterfølgende møde. Kassereren fremlægger løbende en rapport, over foreningens økonomiske ressourcer og dispositioner på møderne. 7. Kassereren fører nøjagtig regnskab over foreningens medlemmer samt ejendele. Ligeledes føres der regnskab med foreningens medlemmer der er tilsluttet snerydningsordningen, med både kontrakter samt opkrævning af kontingentet. Kassereren fremlægger det årlige reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet går fra den 1.januar til den 31.december. Foreningens midler og formue indsættes i Andelskassen Sydvestjylland i Årre afdelingen i foreningens navn. 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, ligeledes vælges 2 revisorer. Der vælges med 2 medlemmer hvert andet år, og 3 hvert andet år. Der vælges 1 revisor hvert år. Bestyrelsen vælger selv og konstituerer sig med en formand, kasserer, samt en referent. 9. Foreningen afholder sin ordinære generalforsamling hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Både den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet ved bekendtgørelse i den lokale Ugeavis med 1 ugers varsel og ved simpel flertal blandt de fremmødte. 10. Lovændringer kan dog kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der med min. 8 dages varsel, til en ekstraordinær generalforsamling og denne er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. 11. Det påhviler bestyrelsen at lade afholde sammenkomster fordelt over hele året, efter lejlighed og behov. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper og udvalg til, at varetage foreningens arrangementer og interesser når det skønnes, at der er et behov eller en given lejlighed hertil 12 Det påhviler bestyrelsen at skaffe lokaler til foreningens møder og sammenkomster 13. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, eller der forelægger et skriftligt forslag fra mindst ¾ af foreningens medlemmer og, foreningens bestående afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemningen sker skriftligt, eller ved navneopråb. Ophæves foreningen, vil eventuel gæld eller formue være, at påligne medlemmerne af foreningen ligeligt. Regnskabet desangående føres af bestyrelsen og skal være afsluttet senest 2 dage efter foreningens ophævelse.

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole

Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole En ny forening der ønsker at arbejde aktivt for Bjergby-Mygdal skole. Støtteforeningen for Bjergby- Mygdal Skole Foreningen vil arbejde med forskellige projekter

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 4. Februar 2010 kl. 19.30 Sted: Årre, Årre kro Deltagere: Fraværende: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens Christian Sørensen Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen Jens Peter Christensen,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. VEDTÆGTER BG&IF Vedtægter For Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF 1. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD

VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD VEDTÆGTER FOR HERRINGLØSE LANDSBYRÅD Indholdsfortegnelse Navn, tilhørsforhold og datering, 1-5. 3 Formål, 6.....3 Medlemskab, 7 8. 3 Kontingent, 9.....3 Generalforsamling, afstemning og stemmeret, 10 15

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere