I N G E N K A N A L E N E A L T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N G E N K A N A L E N E A L T"

Transkript

1 EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15

2 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne indsende denne ansøgning om optagelse i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. De sidste mange måneder er der blevet arbejdet intensivt på at få færdiggjort ansøgningen med hjælp fra mange forskellige er vi igennem hele denne proces blevet lidt klogere på hinanden, byen, livet og alt det vi står sammen om. Med udgangspunkt i en historie, der startede for over 1000 år siden, vil vi med denne ansøgning føre en tradition i Årre videre, som bygger på et stærkt sammenhold, gejst, vilje og iværksætteri, der altid har resulteret i en udvikling for både by og land. Der sker meget i Danmark lige nu, og også i vores Landsby er der en solid aktivitet. Med denne ansøgning om optagelse i udviklings-programmet Blomstrende Landsby er vi overbeviste om, at vi har taget endnu et skridt i retningen af en fortsat sund udvikling for byen, borgerne og det unikke liv, som er kendetegnende for Årre. Årre d. 21 november 2010

3 Indblik Årre by har eksisteret siden år 800. Byen omtales i 1291 i Ribe Oldemoder som Oruæ, og senere findes der eksempler på stavemåder som Orf, Orvæ, Orwæ og Aarre. I 2008 blev Årre kåret som Årets lokale landsby i Varde kommune. I Årre by er der i dag 549 indbyggere, og dertil kommer vores opland, som også bl.a. omfatter Hjortkjær. Med oplandet når Årre op på et indbyggertal på 996 indbyggere. Aldersmæssigt er der en spredning fra 0 til 95 år. Varde kommune har stillet statisk materiale til vores rådighed, og når man ser nærmere på prognoserne for vores område, fremgår det, at der vil være en lille befolkningstilvækst i byen, men at der vil blive færre indbyggere på landet og ved Hjortkjær området. Samlet set viser prognoserne, at Årre med opland vil have ca indbyggere i år Det er derfor væsentligt, at byen aktivt arbejder for at øge befolkningstilgangen i både by og land. lavet folkesundhedsplads, ny p-område ved skolen og aktivitetsmuligheder i form af bl.a. skaterrampe for byens børn og unge.til dette projekt blev der ydet frivilligt arbejde i mere end 400 timer. Ligeledes skal et nyere projekt med anlæggelse af vandre- og løbestier omkring byen fremhæves. Her har en arbejdsgruppe lavet et fantastisk flot stykke frivilligt arbejde, og bla. ved hjælp af fondsmidler og velvillige lodsejer fået gjort 4 stier offentligt tilgængelige for alle borgere. Nogle af stierne er nyanlagte, andre er blevet afmærket. For at få en mere indgående kendskab til indbyggere i området, blev det valgt at gennemføre en spørgeskema undersøgelse. Undersøgelsen skulle give et billede af folks baggrund både mht. opvækst område, arbejdsliv m.m. Befolkningstilgangen skal øges både i by og på landet. Der er rigtig mange forskellige tilbud om aktivitet, foreningsliv og socialt samvær i byen. Hvert år holdes byens byfest i august måned og igennem 1 hel uge er der en hel fantastisk opbakning til de forskellige tiltag. Byen er kendetegnet ved motto et Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget i Årre. Såfremt man har et projekt, der kræver frivillig arbejdskraft, er der en fantastisk vilje fra rigtig Spørgeskemaet blev hustandsomdelt og der blev ligeledes udfyldt skemaer ved en Owen aften arrangement, som byens butikker og kroen stod bag. I alt blev der udfyldt 180 skemaer af personer mellem 15 og 89 år. Størstedelen af skemaerne (101 stk.) er udfyldt af personer fra 50 år og opefter. Resten af 49 år og yngre. mange borgere til at give en hånd med. Senest har skolen, Borgerforeningen og Boldklubben fået

4 Svarprocenten er på 18 %, hvis der tages udgangspunkt i det samlede indbyggertal. Skulle man udfra spørgeskemaundersøgelsen drage nogle konklusioner, ville man se følgende: Ca. 74 % af indbyggerne er tilflyttet Årre og omegn, og 26 % er opvokset her. En stor del af besvarelserne peger på, at folk har været på arbejdsmarkedet i lang tid. Således er der 59 %, som oplyser, at de har været på arbejdsmarkedet i 26 år eller længere. 25 % har været der i år og de resterende 16 % har været der mellem 0 15 år. 50% af de adspurgte oplyser, at de har en alm. uddannelse med varigheden 2 4 år bag sig. 28 % har en videregående uddannelse, og 22 % oplyser, at de ingen uddannelse har. 95 % af befolkningen føler tilknytning til Årre, og 69 % af alle ville være engageret i Årres landsbyliv, foreninger eller gøremål. 95% føler sig tilknyttet Årre Der er en høj grad af tilfredshed med de aktivitetsmuligheder, der findes i Årre, idet hele 96 % svarer positivt på dette. Og byens hjemmeside benyttes af 57 % af borgerne, hvilket gør den til et aktivt medie for byen. I en evt. ny undersøgelse vil vi have øje for at kunne inddrage flere aldersgrupper. Bl.a. vil vi overveje at vælge en anden undersøgelsesform, således man opnår en større svarprocent fra særligt den store gruppe unge / familier i by og opland. I Årre by og opland findes der mange små virksomheder og nogle mellemstore virksomheder. Vi har en lokal dagligvare butik, en bank og en kro, som værende de væsenligste elementer i vores handelsliv. I alt har vi 19 virksomheder, som har mellem 1 5 ansatte. Heraf er der en del, der beskæftiger sig med håndværk, handel og service. Der er 6 arbejdspladser, hvor antallet af ansatte er mellem 5 10 personer. Også disse virksomheder beskæftiger sig med handel, håndværk og service. I området findes der desuden 2 større produktionsvirksomheder, som har mellem 20 og 60 ansatte, og sluttelig har vi endnu en del af Kommunens administration, hvor der dagligt arbejder ca. 100 personer. Omkring byen har vi ca. 16 større landbrug, hvor der ligeledes er beskæftiget mellem 1 5 personer på hvert brug. En stor del af indbyggerne i Årre og opland pendler fra området for at arbejde. Der er ca km. til Varde, Bramming og Esbjerg og mellem km. til Grindsted og Billund. Motorvej E20 ligger kun 7 km. fra byen og giver nem adgang mod Trekantsområdet. De yngste børn i Årre kan få pasningstilbud hos en dagplejemor i området. Derefter er der mulighed for pasning i børnehaven, som er nomeret til 67 børn i alderen 3 6 år. Der er en lokal folkeskole i byen med ca. 160 elever fordelt på 0 7 klassetrin. Børn fra 0 3 klasse kan ligeledes få SFO tilbud.

5 Udsyn Før kommunalreformen i 2007 var Årre en del af Helle Kommune og fremstår nu i 2010 som en integreret del af Varde Kommune. Helle Kommune bestod af en række mindre byer, hvor indbyggertallene varierer fra omkring 100 personer i den mindste og ca personer i den største. Størstedelen af byerne har i dag fortsat en dagligvare butik, og ellers er området præget af mange små og mellemstore virksomheder indenfor håndværk, produktion og service. Der er enkelte større virksomheder i området med op til ca. 100 medarbejdere. Årre skoledistrikt dækker byerne Årre, Hjortkjær, Fåborg og landdistriktet omkring. Efter 7 kl. kommer eleverne videre til overbygningsskolen i Agerbæk. Netop skoledistriktet er med til at skabe et rigtig godt kendskab til vores nabobyer Hjortkjær, Fåborg og Agerbæk. Byerne i det gamle Helle Kommune har haft en voksende tendens for et godt samarbejde. Skole og foreningsliv er vigtigt halbal, Fed Fredag for børn fra 4 kl. og opefter, banko osv. Generelt må man pege på, at det er foreningslivet, der i høj grad binder byerne sammen. Om det drejer sig om fodbold, svømning, spejder, husholdning, gymnastik eller andet, så er det kendetegnende, at man samarbejder på tværs for at samle medlemmer nok. Ved byfesterne i landsbyerne har man f.eks. et telt-samarbejde, således man sammen har indkøbt telt og udstyr, som så går på omgang til byfesterne. Ligeledes er der tradition for at hjælpe ved hinandens fester, når de lokale borgere gerne vil kunne sidde med til bords. Et egentligt formaliseret samarbejde mellem Borgerforeningerne har der ikke været tradition for tidligere. Men efter kommunesammenlægningen i 2007 valgte Varde kommune, for at imødegå de større afstande mellem borgere og folkevalgte politikere, at etablere lokale Udviklingsråd ud fra overbygnings-skoledistrikterne. Udviklingsrådets formål er at være det koordinerende forum, der kan bidrage til udviklingen i det lokale område og være talerør for lokalområderne. De skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for beboerne med hensyn til foreningslivet, Samlingspunktet i det gamle Helle Kommune var og er fortsat Helle Hallerne. I Helle Hallerne har flere handels- og erhvervsliv, skole og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet og miljø m.m. fælles idrætsforeninger til huse, og der er også en fælles svømmeklub, ligesom idræts-foreningerne fra landsbyerne går sammen om at arrangere Årre har her 2 medlemmer i Udviklingsrådet Helle Øst. Ligeledes har Hjortkjær 1 repræsentant, som har et tæt tilhørsforhold til Årres repræsentanter.

6 Disse hører organisatorisk til under Borgerforeningen og sikrer at samme løbende orienteres om tiltag og information fra kommunen. Dette samarbejde har klart styrket sammenhængen i det geografiske område Helle Øst, hvor der nu er en viden om, hvilke projekter der arbejdes med i både Agerbæk, Fåborg og Starup- Tofterup. Ligeledes har Udviklingsrådene et fælles forum, hvor der udveksles erfaringer og informeres om tiltag. Dette sikrer, at man på tværs af de gamle kommunegrænser lærer hinanden bedre at kende. Der krævedes pludselig en ekspedit ændring af lokalplanen for at kunne realisere projektet. Dette kom kun i stand pga. det tætte samarbejde, der findes mellem Ribe Amts Boligselskab, borgere og kommunen. Selvom Udviklingsrådet officielt fungerer som lokalsamfundenes talerør, har vi som landsby også et rigtig godt samarbejde med både politikere og embedsfolk fra kommunen. I Årre nedsatte man i 2008 en række arbejdsgrupper, som bl.a. skulle arbejde for udvikling af en byplan. Denne ønskede man at give Varde Kommune som ideoplæg i forbindelse med deres arbejde med kommuneplanen. Materialet blev vel modtaget og generelt oplevede mange en god effekt af dette arbejde. I dag nyder vi således godt af et samarbejde og tæt dialog med kommunen på mange områder. En arbejdsgruppe, der har focus på bosætning, fik igangsat et projekt i byen omkring 10 nye Seniorboliger. I samarbejde med en håndfuld borgere fra nabobyen Fåborg, hvor der allerede er seniorboliger, og Ribe Amts Boligselskab blev projektet igangsat.

7 Netværk & Sammenhold Både borgere i by og på land deltager aktivt i uformelle og formelle netværk, og generelt er det vores vurdering, at sammenholdet i byen og på landet og mellem samme er stærkt. Gennem de sidste par år er der gjort tiltag til at inddrage Hjortkjærs borgere i Årre by og oplands netværk og sammenhold. Dette set i lyset af udviklingen i Hjortkjær i fremtiden er sammen med Årre. At knytte bånd mellem 2 områder er noget der tager tid, og der vil være brug for, at man aktivt tænker Hjortkjær med i alle sammenhænge, hvor det er muligt og naturligt. Som eksempler på uformelle netværk, kan der nævnes mange: En gruppe kvinder der cykler sammen i sommerhalvåret. Taberklubben, som forsøger at tabe sig. Strikkeklubben, hvor der vist snakkes mere end strikkes. Søndagsskolen i kroens slyngelstue. Gadefesterne, som afholdes i mange områder af by og land. Naboer der deler hækkesaks eller avis. Naboer, der hjælper med at tømme postkasse og passe kæledyr i ferietid. Naboer, der holder øje med og passer på hinanden og hinandens børn. Osv. De uformelle netværk er ofte kendetegnet ved at være for mindre eller afgrænsede grupper. Flere fortæller, at de som oftest inviterer nye naboer med i disse uformelle netværk. Der er mindst lige så mange formelle netværks, såsom: Pensionistgruppen, der mødes til kortspil en eftermiddag pr. uge. Løbeklubben Revyholdet Arbejdsgrupperne som arbejder med forskellige udviklingsprojekter i byen. Byfestudvalget, der arrangerer en fantastisk byfest. Osv. De formelle netværk er kendt af alle. Flere og flere vælger at annoncere på byens hjemmesides aktivitetskalender. Dette er væsenligt, for at alle får kendskab til de formelle netværk. Samtidig arbejdes der aktivt på, at flere gør brug af dette værktøj. Nye borgere bydes velkommen med en blomst og en folder om byen o Generelt har vi en aktiv og levende hjemmeside, som er en fantastisk hjælp til udbredelse af information om de forskellige tiltag. Ligeledes nyder vi godt af en god opbakning fra vores lokale avis Ansager-Helle ugeavis og vores lokale afdeling af Jydske Vestkysten, som begge gerne skriver om vores tiltag.

8 Der er en større og langt mere blandet skare, som er engageret i de formelle netværk i forhold til de uformelle netværk. I 2008 blev Årre kåret som Årets Lokale Landsby i Varde Kommune. Emnet for 2008 var: Et landsbysamfunds fysiske udvikling (bosætning, erhverv, arbejdspladser, turisme) og kulturelle vækst (lokal identitet, kulturinitiativer, foreningsliv, folkeligt fællesskab). Her var en af de ting, som vi blandt andet lagde meget vægt på i vores ansøgning netop det folkelige fællesskab og det fantastiske engagement, som borgerne har i forhold til diverse arrangementer. Et af de samlingspunkter, som vi med rette er meget stolte af, er årets byfest. Den forløber over en hel uge med forskellige arrangementer hver dag. Der er et byfestudvalg, som er planlæggere og tovholdere, og gennem hele ugen bakkes der op med hjælp fra frivillige. Der er altid stort fremmøde med flere hundrede gæster til flere aftener gennem ugens løb. Hvert år inviteres nye borgere i byen gratis med til Bal for de unge på 40 for på den måde at skabe mulighed for at lære flere i byen at kende. Og at byde nye borgere velkomne til byen er Borgerforeningen tovholder for. De sørger for at ringe på døren og overrække de nyankomne en blomst og en folder om Årre, og på den måde sørge for, at de føler sig velkomne i byen. Ligeledes er det vores oplevelse, at rigtig mange naboer er gode til at byde nye tilflyttere velkommen til gaden el. lign.

9 Foreningsliv I Årre har vi en lang række meget aktive foreninger. Menighedsrådet Årre Juniorklub Grimstrup/Årre Pensionistforening Lokalhistorisk Arkiv Helle Folkedansere Årre Borgerforening Tennisklubben Hybenbos venner KFUM/K Spejderne i Årre /Grimstrup Årre Boldklub Flere af foreningerne arbejder efter et sæt vedtægter og har en bestyrelse, der varetager ledelsen af foreningen. Som de største foreninger har vi Årre Borgerforening og Årre Boldklub. Borgerforeningen har en bestyrelse på 5 personer, der mødes ca. 10 gange pr. år. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Personerne er valgt for 2 år af gangen. Borgerforeningens formål er at sikre fælles-folkelige aktiviteter, og de nyder stor opbakning fra folk i byen. Hvert år udsendes en aktivetsoversigt, hvor Borgerforeningen bl.a. står for Sct.Hans aften, Operation Ren By, Banko, Julemarked med juletræsdans, danseaftener på kroen, høstfest, legepladser i byen, udlejning af borde og stole, snerydning og meget andet. Årre Boldklub har en hovedbestyrelse med 6 personer. Under denne er der 6 udvalg (gymnastik, fodbold, badminton, krocket, volleyball, bordtennis), hvor hvert udvalg har egen bestyrelse. Boldklubben har mange aktive medlemmer, og har et godt samarbejde med foreninger fra nabobyerne. Boldklubben udgiver ÅB nyt 4 gange pr. år, hvor der berettes om nyt fra udvalgene, ligesom andre foreninger kan få indlæg med heri. Ligeledes benyttes byens hjemmeside til annoncering, og hvert år før byfesten husstandsomdeles Landsbybladet, hvor byfest-ugens program kan ses. Menighedsrådet har en gruppe på 5 medlemmer. De vælges for 4 år af gangen, og mødes 6 10 gange pr. år. Der er et stabilt medlemstal af folkekirken i Årre sogn. Menighedsrådet står bag en række arrangementer i samarbejde med præsten og menighedsråd fra nabosogne. Her kan nævnes babysalmesang, minikonfirmander for 3.kl. elever, børneklub, åbne fællesmøder i præstegården, samarbejde med skolen om RAMS (Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift), udflugter for ældre, friluftsgudstjeneste osv. Menighedsrådet udsender Kirkebladet 5 gange årligt, og benytter ligeledes egen hjemmeside, Årre bys hjemmeside, og den lokale ugeavis til annoncering af aktiviter. Pensionistforeningen for Grimstrup/Årre har over 200 medlemmer, som primært er bosiddende i området, men der er også folk, der er fraflyttet byen, som fortsat fastholder deres aktive medlemskab. Foreningen har en bestyrelse på 5 personer, som vælges på generalforsamling. Der udarbejdes et program for 1 år af gangen. Hvert år arranger foreningen en 5 dages tur til udlandet, og derudover står foreningen for udflugter, foredrag, juleafslutning, forårs- og efterårsfest, ligesom de aktivt deltager i afholdelsen af bl.a. nytårsgudtjeneste og grundlovsfest.

10 hjemmeside og ligeledes andre byers hjemmesider. Fornyelse af medlemskab sker hvert år ved at bestyrelsen besøger samtlige medlemmer. Årre Lokalhistoriske Arkiv har en bestyrelse på 7 personer, og et medlemstal på 141 personer. Foreningen har et sæt vedtægter, som der styres efter. Foreningen samarbejder med de andre arkiver i Varde kommune, og er ligeledes med i sammenslutningen af lokal arkiver i Danmark (SLA). Fra oktober til marts har arkivet åbent en eftermiddag pr. uge, og i sommerhalvåret er der åbent en eftermiddag pr. måned. Hvert år ved byfesten laver lokalhistorisk arkiv et arrangement, og der laves ligeledes filmaften med gamle film fra byen i løbet af året. Årres lokalhistoriske arkiv arbejder aktivt med at få alt materiale registreret elektronisk. Ligeledes har arkivet bistået Museet for Varde By og omegn i forbindelse med arkæologiske udgravninger udenfor Årre. Arkivet bruger byens hjemmeside og de lokale aviser til at formidle viden og informere om aktiviteter. Helle Folkedansere er en forening, som har hjemmebane på Årre kro, men hvis medlemsskare kommer fra et stort område. Der kommer således personer fra Grindsted, Bramming, Varde, Esbjerg, Hejnsvig, Agerbæk, Fåborg og Årre, og i alt er der 66 medlemmer. Der vælges 7 personer til bestyrelsen på generalforsamling. Foreningen er hjemmehørende under DGI. Foreningen starter hver sæson med en udflugt, og 1 gang pr. uge danses der på kroen. Der arrangeres legestue med andre folkedanse-foreninger, forårsfest med spisning, familiedans i efterårsferie og vinterferie med gratis adgang. Foreningen benytter sig af Årre bys Desuden indrykkes annoncer i de lokale ugeaviser for at orientere om sæsonstart osv. De fleste foreninger har en solid medlemsskare Årre Juniorklub er hjemmehørende under Varde kommunes ungdomsskole. Den drives efter et sæt vedtægter, og har 1 person ansat som leder. Derudover har klubben en lang række frivillige hjælpere. Klubben har en ugentlig åbningsaften i 10 uger før jul og 10 uger efter jul. Alle kl. elever fra Årre skole tilbydes medlemskab, og klubben har tilslutning fra % af hver årgang. Juniorklubben præsenterer deres tilbud ved det første forældremøde i 6. klasse. Her opfordres forældre ligeledes til at hjælpe til ved klubaftener. Klubben uddeler aktivitetsfolder med tilmeldingsblanket i skolen, og gør på den måde reklame for deres tilbud. KFUM/K spejdernes afdeling Grimstrup Årre gruppen har eksisteret siden Gruppen har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer og gruppen har både haft opadgående og nedadgående medlemsantal i dens levetid. Organisatorisk er der et grupperåd på ca. 8 personer, som mødes 2 3 gange pr. år. Derudover afholdes der ledermøder 6 8 gange pr. år. Der arrangeres alm. spejdermøder, men også ture og lejre. Gruppen udsender et blad Gruppenyt 2 gange årligt, hvor der annonceres aktiviteter. Derudover har de korte meddelelser i kirkebladene og i ÅB nyt.

11 Hybenbos venner tager udgangspunkt i byens ældreboliger. Deres formål er at udvide og styrke kontakten mellem beboere, medarbejdere, pårørende og borgere i øvrigt. Og ligeså er formålet at arrange og yde praktisk bistand med underholdende arrangementer, udflugter m.v. Hybenbo blev oprindeligt lavet som plejeboliger i 1985, men blev i 2008 omdannet til ældreboliger. Der er plads til 15 beboere. Der er en bestyrelse på 7 personer, hvoraf 1 er beboer repræsentant og 1 er medarbejder repræsentant. Foreningen laver minimum 1 arrangement pr. måned, som kan være høstfest, julefrokost, udflugter for beboere, foredrag, sangaftener, banko osv. Flere af arrangementerne er for både beboere og borgere fra byen, og der er altid et godt fremmøde fra primært byens pensionister. Tennisklubben har ca aktive medlemmer hvert år. Der rådes over 1 tennisbane, hvor man kan booke en tid. I praksis er det dog ofte således, at folk kommer forbi og tjekker, hvorvidt der er andre på banen for ellers lige at tage en kamp. Der er 5 personer i bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. men det er sværere at skaffe folk til det organisatoriske arbejde. Derfor er det vigtigt, at foreningerne har focus på deres vedtægter, herunder valgperiodernes længde, ligesom at man i stedet kan arbejde med ad-hoc grupper ifm. afgrænsede projekter. Foreningerne er rimelig gode til at annoncere aktiviteter på Årres hjemmeside, ligesom opslag i byens lokale dagligvarebutik og annoncer i lokale aviser benyttes for at informere om foreningernes arbejde. Nogle af foreningerne har mulighed for at tilbyde kurser til deres bestyrelsesmedlemmer eller deres aktive trænere/ hjælpere. En par af foreningerne samarbejder på flere punkter, dette er især gældende for Borgerforeningen og Boldklubben som bl.a. står sammen om byfesten. Flere foreninger oplever, at det er begrebet Tordenskjolds soldater, der gør sig gældende, når der skal findes nye til bestyrelsesarbejdet. En metode til at skaffe flere aktive bestyrelsesmedlemmere, som flere foreninger benytter sig af, er at tage personlig kontakt til mulige emner. Ingen af foreningerne har ubesatte poster, ligesom de fleste foreninger har en solid medlemsskare. Det skorter ikke på frivillig hjælp og arbejdskraft,

12 Organisation I mange år har Årre haft en meget velfungerende Borgerforening. I forbindelse med Kommunesammenlægningen og oprettelse af Udviklingråd i Varde kommune, blev etableringen af et lokalråd i byen diskuteret. Der blev overvejet fordele og ulemper, og da der fra flere andre landsbyer var eksempler på, at et lokalråd og en borgerforening kannabiliserede på hinanden, blev det besluttet ikke at oprette et lokalråd. Borgerforeningen er opmærksom på inddragelse af andre aktører I Borgerforeningens formålsparagraf står følgende: Foreningens formål er: - At, samle en upartisk og upolitisk forening for borgere i Årre by og opland under Årre sogn. - At, varetage medlemmernes og byens og oplandets interesser og udvikling, samt støtte og fremme et sundt erhvervs og forretningsliv til gensidig glæde. - At, virke til oplysning og adspredelse ved selskabelige sammenkomster, møder og lign. for at fremme sammenholdet mellem borgerne. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Der vælges 2 medlemmer hvert andet år, og 3 medlemmer hvert andet år. Valgene sker på den årlige generalforsamling. (se Borgerforenings vedtægter, bilag 1 ) I Borgerforeningen er Årre og Hjortkjærs repræsentanter af Udviklingsrådet Helle Øst forankret. Der er et tæt samarbejde mellem Borgerforeningen og repræsentanterne, som sikrer, at information og inspiration videregives til de rette instanser. Borgerforeningen har også et underudvalg Juletræsudvalget, som afholder fastelavn- og juletræsfest for børn og familier, og som ligedes er tovholder for det årlige julemarked og juleoptog. Juletræsudvalget finder selv deres medlemmer blandt unge familier i byen. Under Borgerforeningen er ligeledes nedsat en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af frivillige personer, som har valgt at yde en indsats for en kortere eller længere periode indenfor det område, hvor de har deres interesse. Grupperne er følgende: Bosætning Kultur/Natur Trafik /Infrastruktur Kommunekontor & Bymidte Den gode historie Grupperne blev etableret ved et borgermøde i 2008, og alle har haft gang i forskellige projekter. Eksempelvis kan nævnes igangsætning af seniorboligprojekt, vandrestier i området, forskønnelse af bymidte (med anlæg af buslomme, p-plads m.m.), udbredelse af nyheder og gode historier fra by og land via hjemmeside og lokale medier osv. osv.

13 Borgerforeningen står sammen med Udviklingsrådsrepræsentanterne bag en årlig opsamling for grupperne. Holdet bag byens hjemmeside er forankret i både Borgerforening og Boldklub, da hjemmesiden er etableret i et tæt samarbejde mellem disse foreninger. Borgerforeningen er opmærksom på inddragelse af andre foreninger, erhvervsliv og borgere i byen i forbindelse med etablering af projekter. Et eksempel er igangsætningen af Årre Invest A/S, som blev stiftet i 2003 med det formål at købe den lokale kro for at bevare det lokale samlingssted. Her har over 300 personer og virksomheder købt aktier for mere end 1 million kroner, og mange hundrede frivillige timer er lagt i arbejdet med renovering og forbedringer på kroen. Ligeledes har Borgerforeningen et meget godt samarbejde med kommunen, som bl.a. har været med til at sikre bymidte projektets succes, udstykning af byggegrunde i byen, nødvendige ændringer af lokalplaner, lydhørhed overfor mangler, der skal udbedres osv. osv. Det var også en flot imødekommenhed der mødte Borgerforening, arbejdsgrupper og de lokale repræsentanter for Udviklingsrådet Helle Øst, da man overbragte byens indspark til kommunens arbejde med Kommuneplanen Generelt er kommunen positiv indstillet overfor de projekter, som Borgerforeningen og dens organisation iværksætter, og dialogen mellem parterne er god.

14 Bilag 1 - Egenvurdering

15 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Aarre Kro den 3. oktober Jørgen Schmidt Formand Mølholm Nielsen Søren H. Thuesen L. I. Schlander Kasserer Hans Pedersen, Lovene revideret d. 4. april 1979 Love for ÅRRE BORGERFORENING Hans Hansen Formand Ove Schmidt Johs. Søndergaard Kasserer Britta Christensen Torben Østergård Lovene revideret og godkendt d. 25 marts 2008 Og endelig vedtaget på en ekstr. Ordinær generalforsamling d. 15. april Poul Verner Christensen Formand Metha Bach Arild R. Nilsen Kasserer Claus Brink, Niels Jørgen Pedersen

16 1. Foreningens navn er: Årre Borgerforening. Foreningens hjemsted er: 6818 Årre i Varde Kommune. Forenings formål er: At, samle en upartisk og upolitisk forening for borgere i Årre by og opland under Årre Sogn. 2. At, varetage medlemmernes og byens og oplandets interesser og udvikling, samt støtte og fremme et sundt erhvervs og forretningsliv til gensidig glæde. At, virke til oplysning og adspredelse ved selskabelige sammenkomster, møder og lign. for at fremme sammenholdet mellem borgerne. 3. Medlem af foreningen kan enhver blive, der er bosiddende i Årre By og opland under Årre sogn. Optagelsen kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller ved betaling af det udsendte indbetalingskort. Optagelsen som medlem er først gyldig, når kontingentet er betalt. 4. Udmeldelse sker automatisk, hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent, inden sidste betalingsfrist og som fremgår af girokortet. 5. Kontingentet bliver fastsat af bestyrelsen for et år ad gangen. Ved indmeldelse virker indbetalingskortet som medlemskort når betalingen har fundet sted. Et hvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen, få udleveret et eksemplar af foreningens love og vedtægter. 6. Formanden står for indkaldelser, både til bestyrelsesmøderne samt til generalforsamlingen. Ligeledes sikres det, at der bliver udarbejdet et referat fra alle møderne og efterfølgende sikre en godkendelse af referatet, på det efterfølgende møde. Kassereren fremlægger løbende en rapport, over foreningens økonomiske ressourcer og dispositioner på møderne. 7. Kassereren fører nøjagtig regnskab over foreningens medlemmer samt ejendele. Ligeledes føres der regnskab med foreningens medlemmer der er tilsluttet snerydningsordningen, med både kontrakter samt opkrævning af kontingentet. Kassereren fremlægger det årlige reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet går fra den 1.januar til den 31.december. Foreningens midler og formue indsættes i Andelskassen Sydvestjylland i Årre afdelingen i foreningens navn. 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, ligeledes vælges 2 revisorer. Der vælges med 2 medlemmer hvert andet år, og 3 hvert andet år. Der vælges 1 revisor hvert år. Bestyrelsen vælger selv og konstituerer sig med en formand, kasserer, samt en referent. 9. Foreningen afholder sin ordinære generalforsamling hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Både den ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet ved bekendtgørelse i den lokale Ugeavis med 1 ugers varsel og ved simpel flertal blandt de fremmødte. 10. Lovændringer kan dog kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der med min. 8 dages varsel, til en ekstraordinær generalforsamling og denne er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. 11. Det påhviler bestyrelsen at lade afholde sammenkomster fordelt over hele året, efter lejlighed og behov. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper og udvalg til, at varetage foreningens arrangementer og interesser når det skønnes, at der er et behov eller en given lejlighed hertil 12 Det påhviler bestyrelsen at skaffe lokaler til foreningens møder og sammenkomster 13. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en ordinær generalforsamling, eller der forelægger et skriftligt forslag fra mindst ¾ af foreningens medlemmer og, foreningens bestående afgøres ved almindelig stemmeflertal. Afstemningen sker skriftligt, eller ved navneopråb. Ophæves foreningen, vil eventuel gæld eller formue være, at påligne medlemmerne af foreningen ligeligt. Regnskabet desangående føres af bestyrelsen og skal være afsluttet senest 2 dage efter foreningens ophævelse.

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere