_-, zzlz /---->,">

z"' for den aelvejende inetitut'ion VEDTÆGTER EVENTYRG'{ RDEN 'JanderuP. '{3,>_-, zzlz /---->,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "z"' for den aelvejende inetitut'ion VEDTÆGTER EVENTYRG'{ RDEN 'JanderuP. '{3,>_-, zzlz /---->,"
_-, zzlz /---->,.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 '{3,>_-, zzlz /---->, z"' VEDTÆGTER for den aelvejende inetitut'ion EVENTYRG'{ RDEN i. 'JanderuP.

2 $t' Institutionens navn er Eventyrgården. lnstitutionens medlemmer er enkeltpersoner og foreninger i Janderup sogn, foreninger og brugere af Eventyrgården, der våo indskud af ikke under 200 kr., har erhvervet indskudsbevis/medlemsskab. Medlemsskabet kan gælde ægtepar. For foreninger er medlemsperioden 10 år. Institutionens værneting er Varde købstads ret. 82. Institutionens formål er at drive en sognegård, og skaffe passende rammer for fø lgende udfoldelser: 1. At stille lokaler til rådighed til fritidsformål for egnens klubber og foreniger. 2. At udleje lokaler til egnens private fester og "gnens erhvervsmåssige arrangementer. Q3. Den til erhvervelse og drift af en sognegård fornødne kapital, fremskaffes ved tilskud, indløsning af de i g 1 omhandrede indskudsbeviser, lån og udlejnrng af lokaler. Q4. lnstitutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes imads måned, efter indkaldelse idet lokale ugeblad, med mindsi 14 dages varsel. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling. På generalforsam I ingen foretages følgende: '1) valg af dirigent og skriftfører, 2) formandens beretning, 3) kassererens regnskabsaflæggelse, 4) godkendelse af regnskabet, 5) forelæggelse af budget for det kommende år, 6) godkendelse af budgettet, 7) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, B) valg af revisor og revisorsuppleant, 9) eventuelt. Indkaldelse til generalforsamling behøver ikke at indeholde den nævnte dagsorden, men skal angive hvilke medlemmer der er på valg. Såfremt bestyrelsen vil have yderligere ting til behandling på-generalforsamlingen, skal dette angives i indkaldelsen. 1.

3 Såfremt 15 medlemmer ønsker yderligere ting til behandling på generalforsamlingen, skal forslag herom være bestyrelsen i hænde senest 15. januar, hvorefter bestyrelsen er forpligtet til at følge samme regler, som hvis det var bestyrelsens eget ønske. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Stemmeberettiget er ethvert medlem, men uanset antallet af medlemmets indskudsbeviser har han/hun kun een stemme. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, når bestyrelsen måtte træffe bestemmelse herom, samt når mindst 1/5 af medlemmerne måtte kræve det. Ekstraordinær generalforsamling, krævet af medlemmerne, skal være afholdt senest 5 uger efter, at gyldig begaering er afleveret til formanden. s5' Institutionens drift ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 5 vælges af institutionens medlemmer på generalforsamlingen, hvor der også vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesvalg og valg af suppleanter gælder for 2 år. Alle personvalg sker ved skriftlig afstemnrng. Første ordinære generalforsamling efter den stiftende generalforsamling afholdes i marts 1972, hvor der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant, efter lodtrækning. Der vælges endvidere for eet år ad gangen, fra den 15. marts, 2 bestyrelsesmedlemmer af de foreninger og institutioner der driver fritidsvirksomhed i Eventyrgården. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan efter omstændighederne tillægge kassereren et vederlag. Sekretæren f ører protokol over afholdte bestyrelsesmøder. Bestyrelsen antager og afskediger personale, og forestår iøvrigt den daglige drift af institutionen, i henhold til det på generalforsamlingen godkendte budget. Afhændelse og pantsaetning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen. q6' Regnskabet skal revideres af en registreret revisor. 87' Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og indkalder til møder så ofte det er påkrævet. For at være beslutningsdygtig skal fire medlemmer være mødt. Det påhviler formanden at indkalde til bestyrelsesmøder. Hvis fire medlemmer kræver indkaldelse, skal han indkalde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4 Kassereren fører et nøje og specificeret regnskab, opstiller årsregnskab og status for institutionen, og forelægger budgettet for det nye år. Regnskabsåret går fra Næstformanden fører bog over ejere af indskudsbeviser. Overdragelse af indskudsbeviser kan ikke finde sted, bortset fra overgang til aegtefæile (ikke livsarvinger) ved dødsfald. s8' Der påhviler ikke stiftere eller ejere af indskudsbeviser nogen økonomisk forpligtelse ud over den indbetalte kapital. Samme har ingen ret til udbytte eller tilbagebetaling af indskudt formue. Q9. Skulle et aflagt regnskab udvise overskud, vil dette være at hensætte til imødegåelse af evt. fremtidig underskud, til fremtidige inversteringer, og i det hele taget til institutionens sikring og bedste. Værdipapirer skal noteres på institutionens navn og evt. bank- eller sparekassebøger skal sikres ved påtegning. I 10. Den tegnede kapital forfalder efter bestyrelsens påkrav i overensstemmelse med de betalingsterminer, som er anførtved tegning. Påkrav skal fremsættes, når der er sikkerhed for formålets gennemførelse, men må ikke fremsættes før. Bestyrelsen skal drage omsorg for at få formålet realiseret. I 11. Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på 2 generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Vedtægtsændringer forelægges varde kommune tir orientering. lnstitutionens opløsning kræver 213 af de fremmødte stemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. $ 12. ved institutionens opløsning skal værdierne såvidt muligt anvendes til lignende formål indenfor Janderup sogn, efter generarforsamlingens beslutning og Varde kommunes godkendelse. 3.

5 Således vedtaget den28l1o Ændret på generalforsamlinger den 4. marts 1999 og den 23. marts 2oo4. 4'c"t/*/ag Pat aø dirioent " il!å Tl,.**-' Al. -,{ Thomsen Bente Pedersen 01e Thomsen #tn 'a.za----v

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere