BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE 20 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 21 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 27 BEREGNINGSMETODE 42 BOLIGPROGRAM 45

3 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 KONTAKTOPLYSNINGER TORBEN KJÆR ANDRESEN Horsens Kommune Telefon: Website: THOMAS JENSEN COWI A/S Afd By- og trafikplanlægning Telefon: Website:

4 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Horsens Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra personer primo 2017 til personer primo 2030 Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på personer eller 17,6%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,2% Figur 1 - Faktiske (blå) og forventede (røde) indbyggertal i Horsens Kommune Folketal pr. 1/1 Prognose

5 Antal indbyggere i aldersgruppen BEFOLKNINGSPROGNOSE 3 Figur 2 Aldersfordeling blandt indbyggere i Horsens Kommune Horsens Horsens Alder 0-2 årige forventes at stige med 805 personer (26,9%) 3-5 årige forventes at stige med 670 personer (21,0%) 6-16 årige forventes at stige med personer (10,9%) årige forventes at stige med personer (13,8%) årige forventes at stige med personer (14,6%) årige forventes at stige med personer (17,8%) årige forventes at stige med personer (88,5%) 90+ årige forventes at stige med 278 personer (41,7%) Samlet forventes folketallet at stige med personer (17,6%)

6 BEFOLKNINGSPROGNOSE 4 Figur 3 Historisk og forventet fødsels- og flyttebalance i Horsens Kommune Fødselsbalance (historisk) Flyttebalance (historisk) Fødselsbalance (prognose) Flyttebalance (prognose) Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede). FØDSELSBALANCEN I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Horsens Kommune, hvilket også har været tilfældet i den historiske periode. Figur 4 - Udvikling i fødsler, dødsfald og fødselsbalancen Overskud Fødte Døde

7 BEFOLKNINGSPROGNOSE 5 FLYTTEBALANCEN Flyttebalance Horsens Kommune har i hele den historiske periode haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere). I hele prognoseperioden forventes der forsat at være et flytteoverskud. Figuren nedenfor viser hhv. til- og fraflyttere samt flyttebalancen. Figur 5- Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Flygtninge I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især blandt personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2017 vil komme 200 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde betydeligt. Fra 2019 og frem regnes der med 100 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger. Figur 6 - Flygtninge for den historiske periode samt forventet antal i prognoseperioden Tilflyttede flygtninge

8 BEFOLKNINGSPROGNOSE 6 Note: Flygtninge er defineret ved borgerens statsborgerskab, da de kom til kommunen. Dvs. at f.eks. indvandrere med afghansk statsborgerskab regnes som flygtninge. Tilflyttere til nye boliger Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Horsens Kommune blev der i årene gennemsnitligt tilflyttet 416 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 490 boliger om året i prognoseperioden. Figur 7- Nye boliger for den historiske periode og prognoseperioden fra 2017

9 BEFOLKNINGSPROGNOSE 7 BAGGRUND Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Horsens Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2017 til primo Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ), samt boligprogrammet i prognoseperioden. Boligprogrammet er udarbejdet af Horsens Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. HISTORISK GRUNDLAG Befolkningsprognosen er bygget op om en lang række valg og forudsætninger. For hvert af prognosens parametre vælges der en historik som danner grundlag for prognosen. Dette afsnit beskriver forudsætninger og valg for de enkelte parametre (flytninger, fødsler og dødsfald) samt resultater for samme parametre. Nedenstående figur viser befolkningsudviklingen for Horsens Kommune, hvor den blå farve angiver fødselsbalancen, den røde angiver nettotilflytningen, den grønne viser nettovandringen mens den grå streg viser den totale udvikling for året.

10 Antal personer BEFOLKNINGSPROGNOSE 8 Figur 8 Befolkningsudvikling fordelt på fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Note: De grå vandrette streger viser den samlede befolkningsudvikling i det pågældende år. Den samlede befolkningsudvikling svarer til summen af de tre farvede søjler (fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede). Tallene stammer fra Danmarks Statistik og der kan forekommer afvigelser i forhold til tallene fra prognosen. CENTRALE FORUDSÆTNINGER I PROGNOSEN I forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen er der lavet nogle antagelser omkring, hvordan fertiliteten, mortaliteten og flyttemønstre udvikler sig i fremtiden. I denne befolkningsprognose er der lavet følgende antagelser om de tre forskellige parametre: Fertilitet Til at fremskrive antallet af fødsler i prognosen er det antaget, at fertiliteten blandt kvinder i alderen år i 2017 vil være et gennemsnit af kommunens fertilitetsniveau i perioden Fertiliteten antages ikke at være den samme i hele kommunen, da der er historiske forskelle mellem de forskellige områder i kommunen. Kommunen er inddelt i en række parameterområder og for hvert område er der beregnet et separat fertilitetsniveau. Parameterområderne fremgår af i afsnittet om beregningsmetoden på side 42. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af årige kvinder ganget med den aldersbetingede fødselshyppighed.

11 Levendefødte pr kvinde Levendefødte pr kvinde BEFOLKNINGSPROGNOSE 9 Figur 9 Fertilitet (antal levendefødte pr. år pr kvinder i alderen år) Horsens Kommune har de seneste 9 år haft en højere fertilitet end landsgennemsnittet Horsens Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FOD407 Figur 10 Aldersbetinget fødselsniveau for årige kvinder i Horsens Kommune har en højere fertilitet end landsgennemsnittet Horsens Hele Danmark Kvindens alder Kilde: Danmarks Statistik (Tabel FOD33) samt data fra CPR-registeret

12 Antal døde ud af personer BEFOLKNINGSPROGNOSE 10 Mortalitet Til at udregne mortaliteten sandsynligheden for at en person dør givet personens alder og køn tager prognosen udgangspunkt i de generelle dødelighedstavler, der offentliggøres af Danmarks Statistik. De generelle dødelighedstavler justeres i forhold til kommunens historiske dødelighed i perioden Det medfører, at den landsdækkende mortalitet ganges med 0,97. Prognosen tager højde for en stigende levealder i fremtiden, ved gradvist at nedjustere sandsynligheden for at en person dør i løbet af prognoseperioden. Figur 11 Mortalitetsniveau (aldersklassens dødshyppighed) Mortalniveau på landsplan i Mænd Kvinder Alder Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FRDK416 Figur 12 Horsens Kommunes mortalitetsniveau 108 Mortalniveau i Horsens Kommune (DK = 100)

13 BEFOLKNINGSPROGNOSE 11 Kilde: Beregninger foretaget af COWI på baggrund af data fra CPR-registeret Flyttemønstre De fremtidige flytninger er baseret på flyttehistorikken fra Foruden de generelle flyttemønstre afhænger flytningerne af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden. I prognosen forventes der at blive opført nye boliger. I den historiske periode har der hovedsageligt været bygget parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. I prognoseperioden forventes der at blive opført relativt flere rækkehuse of etageboliger. Figur 13 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt % 13% 26% 10%4% % 24% 38% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i kommunen antages det, at i gennemsnit 29% af tilflytterne til nye boliger vil komme fra en anden kommune. De resterende forventes at komme fra Horsens Kommune selv. Endeligt er der også lavet antagelser om, hvor mange flygtninge der forventes at flytte til Horsens Kommune i de kommende år. Forventningerne til det fremtidige antal flygtninge er dels baseret på de kvoter, der er meldt ud for 2017 og forventninger til at flygtninge familiesammenføres. Forventningen til antal flygtninge er fastlagt sammen med Horsens Kommune for hvert enkelt år i prognoseperioden. Generelt ventes antallet af flygtninge at

14 BEFOLKNINGSPROGNOSE 12 falde fra 200 i 2017, 150 i 2018 og 100 om året fra 2019 og resten af prognoseårene. FLYTNINGER BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Flyttebalancen opgøres som tilflyttere minus fraflyttere. Tilflyttere kan deles op i 1) Mellemkommunale tilflyttere, 2) Udenlandske tilflyttere, 3) Flygtninge og 4) Tilflyttere til nye boliger. Tabellen nedenfor viser fordelingen af eksterne til- og fraflyttere mht. om de er mellemkommunale, udenlandske eller flygtninge. De enkelte grupper beskrives nedenfor.

15 Antal personer BEFOLKNINGSPROGNOSE 13 Flyttehistorik for Horsens Kommune Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Andel indvandring 30% 30% 31% 29% 31% 32% 31% 29% 30% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 28% 28% 26% 25% 28% 27% 21% 20% 25% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Figur 14- Gennemsnitligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller for perioden Tilflyttere Fraflyttere Netto -300 Alder Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66

16 BEFOLKNINGSPROGNOSE 14 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Top 20 over de kommuner der har størst årlig flytteudveksling med Horsens Kommune Tabel 1- Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Horsens Kommune Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 Gennemsnit ( ) 2016 Nr Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Hedensted Aarhus Vejle Skanderborg Silkeborg København Odder Aalborg Odense Kolding Ikast-Brande Herning Randers Viborg Fredericia Esbjerg Favrskov Norddjurs Ringkøbing-Skjern Syddjurs Samlet mellemkommunal flyttebalance

17 BEFOLKNINGSPROGNOSE 15 Nettotilflytning i forhold til Horsens Kommune i 2016 Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 Note: De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Horsens Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Horsens Kommune end de har sendt dertil.

18 BEFOLKNINGSPROGNOSE 16 IND- OG UDVANDRING Ind- og udvandring i Horsens Kommune (efter statsborgerskab) Figur 16 Historisk udvikling af til- og fraflytninger fra/til udlandet fordelt på områder for statsborgerskab. Statsborgerskab I alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtninge Indvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtninge Udvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtninge Nettovandring i alt Kilde: Danmarks Statistik, Tabel VAN1AAR og VAN2AAR Note: Flygtninge er baseret på personernes statsborgerskabskode. Lande hvor mindst 50% får opholdstilladelse på grund af asyl eller familiesammenføring til flygtning er kategoriseret som flygtningelande. Alle personer der indvandrer med disse statsborgerskabskoder er kategoriseret som flygtninge.

19 BEFOLKNINGSPROGNOSE 17 TILFLYTTERE TIL NYE BOLIGER Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Horsens Kommunes forventede boligudbygning i prognoseperioden. I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i de historiske år, ligesom det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Horsens Kommune: Figur 17 - Tilflytningsprofiler for boligtyperne Tilflytningsprofiler Personer pr. bolig Parcelhus 2,86 Rækkehus 2,34 Etagebolig 1,92 Ungdomsbolig 1,10 Ældrebolig 1,10 Senior 1,29 Parcel, Horsens Syd 3,04 Figur 18 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen

20 BEFOLKNINGSPROGNOSE 18 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 Figur 19-Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i 2016 Kilde: Statistikbanken, Tabel BEV107

21 BEFOLKNINGSPROGNOSE 19 Tabellen nedenfor viser foruden Horsens Kommune de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Horsens Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,80 % til +1,86 % (når der ses bort fra Christiansø). Tabel 2 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2016 Nr Kommune Ultimo 2015 Ultimo 2016 Udvikling Procent 1 København ,86% 2 Vallensbæk ,85% 3 Fanø ,67% 4 Solrød ,65% 5 Ishøj ,61% 3 Fanø ,67% 4 Solrød ,65% 5 Ishøj ,61% 6 Skanderborg ,55% 7 Aarhus ,53% 8 Horsens ,47% 9 Holbæk ,40% 10 Vejle ,34% 11 Rødovre ,29% 12 Gladsaxe ,27% 13 Furesø ,14% 94 Lemvig ,53% 95 Struer ,59% 96 Lolland ,83% 97 Læsø ,32% 98 Ærø ,80% Hele landet ,73% Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten.

22 BEFOLKNINGSPROGNOSE 20 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE Tabel 3 - Sammenligning af prognosen for sidste år og den faktiske udvikling Faktisk Prognose Afvigelse Afvigelse (pct) Befolkning primo Levendefødte ,1% Døde ,4% Fødselsoverskud ,1% Tilflyttede ,3% Fraflyttede ,5% Nettotilflyttede ,5% Befolkningstilvækst ,3% Korrektioner ,0% Befolkning ultimo ,1% Kilde: Befolkningsprognose for 2016 Årsagen til afvigelsen mellem prognosen for sidste år og den faktisk udvikling skal primært findes i, at der blev født flere (7 %) end forventet.

23 BEFOLKNINGSPROGNOSE 21 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 65 år, hvor aldersgruppen 80+ år ventes at opleve den største stigning. Nedenstående tabel viser udviklingen for de enkelte aldersgrupper i prognoseperioden i faktisk antal og procentvis udvikling. Tabel 4- Udvikling i antallet af personer i Horsens Kommune, grupperet efter alder. Tal er opgjort primo året. Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,9% 3-5 år ,0% 6-16 år ,9% år ,8% år ,6% år ,8% år ,5% 90+ år ,7% Total ,6% Forskydningen i alderssammensætningen fra primo 2017 til prognosens sidste år er illustreret i figuren nedenfor.

24 Andel af befolkningen BEFOLKNINGSPROGNOSE 22 Figur 20- Den relative aldersfordeling i 2017 for Horsens Kommune og i prognosens sidste år for hhv. Horsens Kommune og hele landet. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% Danmark 2017 Horsens 2017 Horsens ,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Alder 0-2 årige forventes at stige med 805 personer (26,9%) 3-5 årige forventes at stige med 670 personer (21,0%) 6-16 årige forventes at stige med personer (10,9%) årige forventes at stige med personer (13,8%) årige forventes at stige med personer (14,6%) årige forventes at stige med personer (17,8%) årige forventes at stige med personer (88,5%) 90+ årige forventes at stige med 278 personer (41,7%) Samlet forventes folketallet at stige med personer (17,6%)

25 BEFOLKNINGSPROGNOSE 23 Figur 21 Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år 90+ år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel 2017 Andel 2030 Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. Antal personer i de forskellige aldersgrupper forventes at udvikle sig på følgende måde: år

26 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

27 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

28 BEFOLKNINGSPROGNOSE år Total

29 BEFOLKNINGSPROGNOSE 27 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Horsens Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 120 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og ældredistrikt, så bl.a. by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem, handicapboliger eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Horsens Kommune 43. De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Horsens Kommune og tabeller for skoledistrikterne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2017 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk, at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen.

30 BEFOLKNINGSPROGNOSE 28 Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2017 og i prognoseperioden. Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

31 BEFOLKNINGSPROGNOSE 29 SKOLEDISTRIKTER Figur 22 - Skoledistrikter i Horsens Kommune

32 BEFOLKNINGSPROGNOSE 30 SAMLET UDVIKLING Skoledistrikt Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Bankagerskolen Brædstrup Skole Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelave Skole Gedved Horsens Byskole Hovedgård Højvangskolen Langmarkskolen Lundskolen Nim-Underup Skole Stensballeskolen Søvind Østbirk Østerhåbskolen Administrative adresser Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) Skoledistrikt Bankagerskolen Brædstrup Skole Dagnæsskolen Egebjergskolen Endelave Skole Gedved Horsens Byskole Hovedgård Højvangskolen Langmarkskolen Lundskolen Nim-Underup Skole Stensballeskolen Søvind Østbirk Østerhåbskolen Administrative adresser Total

33 BEFOLKNINGSPROGNOSE 31 Bankagerskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Brædstrup Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

34 BEFOLKNINGSPROGNOSE 32 Dagnæsskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Egebjergskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

35 BEFOLKNINGSPROGNOSE 33 Endelave Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år år Total Gedved Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

36 BEFOLKNINGSPROGNOSE 34 Horsens Byskole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Hovedgård Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

37 BEFOLKNINGSPROGNOSE 35 Højvangskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Langmarkskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

38 BEFOLKNINGSPROGNOSE 36 Lundskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Nim-Underup Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

39 BEFOLKNINGSPROGNOSE 37 Stensballeskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Søvind Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

40 BEFOLKNINGSPROGNOSE 38 Østbirk Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Østerhåbskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

41 BEFOLKNINGSPROGNOSE 39 Figur 23 - Socialdistrikter i Horsens Kommune SOCIALDISTRIKTER

42 BEFOLKNINGSPROGNOSE 40 SAMLET UDVIKLING Socialdistrikt Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) Socialdistrikt Ceres Lindehøj Søndergården Adm. adr Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) Socialdistrikt Ceres Lindehøj Søndergården Adm. adr Total UDVIKLING FORDELT PÅ SOCIALDISTRIKTER 01 - Ceres Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

43 BEFOLKNINGSPROGNOSE Lindehøj Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total Søndergården Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0-2 år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0-2 år år år år år år år år Total

44 BEFOLKNINGSPROGNOSE 42 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Horsens Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 120 basisområder (inkl. et område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og småbørnsområder, ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for den historiske periode. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i de historiske år. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder.

45 BEFOLKNINGSPROGNOSE 43 Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. Figur 24 - Parameterområder i Horsens Kommune Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Horsens Kommune. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere (inklusiv flygtninge) til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden.

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 KONTAKTOPLYSNINGER 5 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 OPFØLGNING PÅ SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2018-2030 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2018-2030 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2018. Forsidebillede: Boligudstykning ved Møllebankerne, Borup

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 18 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 24

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2019 2031 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2019-2031 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2019. Forsidebillede: Forårsdag på legepladsen ved Bregnevej

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE 2019-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2017-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Haderslev Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Haderslev Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Haderslev Kommune 2017-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 18 EVALUERING

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. SLAGELSE KOMMUNE 2020-2033 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 18 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 25 BEREGNINGSMETODE 47

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2019-2032 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE,

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, 2018-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 5 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2019-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE,

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, 218-23 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 5 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 217 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2018-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2031 RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 15 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 17 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE 2019-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 4 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2030 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2019 2030 Indhold PROGNOSENS HOVEDRESULTATER... 3 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER... 7 OMRÅDEINDDELING... 9 BEFOLKNINGSUDVIKLING... 12 TIL- OG FRAFLYTNINGER...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE +++++++++++++++++ BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2018 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2018-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2017 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode 10 6 Befolkningsprognosens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 15 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 218 229 AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 22 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 24 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2031 Befolkningsprognose 2018-2031 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål med befolkningsprognosen:... 3 Overordnede forudsætninger for befolkningsprognosen... 3 Status i forhold

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune

Befolkningsprognose Haderslev Kommune Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2011-2023 August 2011 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden

Befolkningsprognose for. Furesø Kommune. for perioden Befolkningsprognose for Furesø Kommune for perioden 2020-2031 Notat vedr. Befolkningsprognosen 2019 for 2020 2031 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2019 for 2020-2031, og indeholder

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2018-2038 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2018-2038 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2026 Befolkningsprognose 2017-2026 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENFATNING... 5 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR NORDDJURS KOMMUNE... 6 1.1 Den overordnede befolkningsprognose

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for 2019-2031 Budgetkontoret, juni 2018 Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvordan gik det i 2017 i Randers Kommune?...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2032 April 2018 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere