Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune"

Transkript

1 Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten) har fremsat en række spørgsmål omkring Handicapcentret for Børn til besvarelse af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. De fremsatte spørgsmål er besvaret nedenfor. Spørgsmål 1: Hvor stort har budgettet været i Handicapcentret for Børn og Unge (HCB) i henholdsvis 2014, 2015, 2016, 2017? Udviklingen i Handicapcenteret for Børns budget i perioden 2014 til 2017 fremgår af nedenstående oversigt. Udviklingen i Handicapcentret for Børns budget kr Budget (2017-pl) Budget (løbende priser) Kilde: KMD Opus-økonomi SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Faglig Service Jægergården, Værkmestergade 15 B 8000 Aarhus C Telefon: Direkte Sag: 18/ Sagsbehandler: Helle Fallesen Som det fremgår af oversigten er Handicapcentret for Børns budget faldet i perioden for 2014 til En væsentlig del af faldet er dog af ren teknisk karakter. Det dækker således over budgetomplaceringer, der er foretaget internt i Familier, Børn og Unge i forbindelse med, at der er tilbud under Familier, Børn og Unge, der gået fra at være takstfinansierede til rammefinansierede. Dette gælder især fra 2016 til 2017, hvor der sker en ændring i finansieringen af ungetilbuddet Katrinebjerg. Indtil 2016 har tilbuddet været takstfinansieret. Det vil sige, at Handicapcentret for Børn som myndighedscenter har betalt en takst til Ungdomscentret, som driver tilbuddet. Fra 2017 er Katrinebjerg omlagt til et rammefinansieret tilbud, hvilket indebærer, at Handicapcentret ikke skal betale takst for brug af tilbuddet. Der er derfor overført et

2 budget på 10,9 mio. kr. fra Handicapcentret til Ungdomscentret, men tilbuddet er opretholdt på samme niveau. Side 2 af 14 På tilsvarende vis er der fra 2015 til 2016 sket en overflytning af budget på 3,7 mio. kr. fra Handicapcentret for Børn til Center for Specialpædagogiske Børnetilbud. Ud over de tekniske budgetomplaceringer er der i perioden sket reduktioner som følge af de besparelser, der var indeholdt i budgetforliget for Det drejer sig i alt om 2,2 mio. kr. Spørgsmål 2: Hvor stort har overskuddet/underskuddet været på HCB i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? Regnskabet for 2017 er endnu ikke afsluttet. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre over-/underskuddet i Det endelige regnskab for 2017 foreligger omkring 1. marts I nedenstående oversigt er regnskabsresultatet for Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til 2016 opstillet. Positivt fortegn betyder overskud, mens negativt fortegn betyder underskud Regnskabsresultat: Overskud/underskud på Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til kr Regnskabsresultat (løbende priser) Kilde: KMD Opus-økonomi Som det fremgår af oversigten havde Handicapcentret for Børn et stort underskud i Underskuddet førte til iværksættelsen af en økonomisk genopretningsplan, der over to år skulle bringe økonomien i balance, samtidig med at Handicapcentret for Børn skulle påbegynde en nedbringelse af den gæld, som centret havde fået. Det er på den baggrund overskuddet i 2016 skal ses. Trods overskuddet i 2016 havde Handicapcentret for Børn ultimo 2016 fortsat en gæld på 9,643 mio. kr., som forventes at blive udlignet med regnskabet for 2017.

3 Regnskabet for 2017 er dog endnu ikke afsluttet, og det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt oplyses præcist, hvor stort et over-/underskud der bliver i Det endelige regnskab foreligger, som nævnt overfor, omkring 1. marts Side 3 af 14 Spørgsmål 3: Hvor mange ansøgninger har HCB haft til støtteforanstaltninger (alle typer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? I nedenstående oversigt er opstillet antallet af ansøgninger om støtteforanstaltninger, der er modtaget på Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre tallene for Foranstaltninger efter Servicelovens paragraf 52 og 76 indgår ikke i nedenstående. Det drejer sig eksempelvis om familiebehandling, aflastning, døgnanbringelse og støtte-kontaktperson m.fl. For foranstaltninger efter 52 og 76 gælder at disse også anvendes på udsatteområdet. Ansøgninger om støtteforanstaltninger modtaget på Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til 2016 Ansøgning om Merudgiftsdækning Tabt arbejdsfortjeneste Timeafløsning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning Andet* Ansøgninger i alt Antal unikke børn i alt Kilde: KMD Sag/CSC Social *Dækker over eksempelvis ansøgninger om, visse hjælpemidler, konsulentbistand og dækning af udgifter til efterskoleophold m.v. Af oversigten fremgår, at det samlede antal modtagne ansøgninger er steget fra 2014 til I absolutte tal er der tale om en stigning på 306 sager, svarende til 20 procent. Fra 2015 til 2016 er antallet af ansøgninger faldet med i alt 93 sager, hvilket svarer til et fald på 5 procent. Set over hele perioden er det samlede antal ansøgninger steget med 213 sager, svarende til 14 procent. Stigningen skal bl.a. ses i lyset af den befolkningstilvækst, der har været i Aarhus Kommune. I forhold til de enkelte ansøgningskategorier er der antalsmæssigt sket den største stigning i antallet af ansøgninger om merudgiftsdækning.

4 Den største procentvise stigning er sket inden for kategorien Andet. Her har der været en stigning på 85 procent. Andet er en samlet kategori, der bl.a. omfatter ansøgninger om, visse hjælpemidler og dækning af udgifter til efterskoleophold m.v. Side 4 af 14 Antallet af ansøgninger opgøres pr. ansøgt ydelse. Det betyder, at såfremt forældrene har ansøgt om ydelser inden for flere af ansøgningskategorierne, eller hvis forældrene ansøger flere gange, indgår forældrene flere gange i opgørelsen. Til illustration heraf er i ovenstående oversigt således også opgjort antallet af unikke forældre, der har ansøgt om en eller flere ydelser. Det fremgår her, at der har været en mindre stigning fra 2014 til 2016 på i alt 6 procent. Spørgsmål 4: Hvor mange afslag (abs/ målt i procent i forhold til antallet af ansøgninger) har HCB givet til ansøgninger til støtteforanstaltninger (alle typer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 (og 2017)? For at kunne svare på, hvor mange afslag på ansøgninger, der er givet af Handicapcentret for Børn, er i nedenstående oversigt opstillet antallet af ansøgningsager, der er blevet sagsbehandlet og efterfølgende afsluttet i perioden 2014 til 2016.

5 Behandlede ansøgningssager på Handicapcentret for Børn, der er afsluttet i perioden 2014 til 2016 Afgørelse på ansøgning Merudgiftsdækning Procent Total Procent Total Procent Total Afslag Bevilling Delvis bevilling I alt Side 5 af 14 Tabt arbejdsfortjeneste Afslag Bevilling Delvis bevilling I alt Timeafløsning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning Afslag Bevilling Delvis bevilling I alt Andet** Afslag Bevilling Delvis bevilling I alt Samlet Afslag Bevilling Delvis bevilling I alt Kilde: KMD Sag/CSC Social Note: * Dækker over eksempelvis ansøgninger om visse hjælpemidler, konsulentbistand, og dækning af udgifter til efterskoleophold m.v. Som det fremgår ovenfor er det samlede antal behandlede ansøgningsager steget fra sager i 2014 til sager i Den største antalsmæssige stigning er sket på ansøgninger om merudgiftsdækning, mens den største procentvise stigning er sket for kategorien andet.

6 I forhold til hvor mange afslag, der er givet er der samlet set en mindre stigning i andelen af ansøgningerne, hvor der er givet et afslag. Fra 41 procent i 2014 til 44 procent i Side 6 af 14 Inden for de forskellige ydelseskategorier er andelen af afslag steget inden for samtlige kategorier med undtagelse af timeafløsning m.v., hvor der er et markant fald i andelen. I forhold til de sager, hvor der er givet bevilling til en ydelse, er der samlet set sket en stigning i antallet af ansøgninger, hvor den ansøgte ydelse er blevet bevilliget fuldt ud, mens andelen af sager, hvor det ansøgte er blevet delvist bevilliget, er faldet. Spørgsmål 5: Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på en ansøgning til støtteforanstaltninger har anket afgørelsen til ankestyrelsen (abs/målt i procent i forhold til alle ansøgninger)? Forældre kan klage til Ankestyrelsen over alle afgørelser, der træffes af Handicapcentret for Børn. Dette betyder, at man som forældre både kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning og på en afgørelse om delvis bevilling af den ansøgte ydelse. Ankestyrelsen offentliggør årligt en statistik over antallet af klagesager behandlet i Ankestyrelsen og Ankestyrelsens afgørelse i disse sager. Der er endnu ikke offentliggjort en statistik for Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne antallet af de klagesager, der er behandlet i Ankestyrelsen med antallet af afgørelser, der er truffet af Handicapcentret for Børn. Dette skyldes for det første, at der kan være en tidsforskydning mellem årene som følge af sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen. Således vil der være sager, hvor Handicapcentret for Børns afslag på ansøgningen og forældrenes klage herover sker i et år, men selve behandlingen af sagen og Ankestyrelsens afgørelse herom først blive afsluttet i det efterfølgende år. For det andet er det i Ankestyrelsens statistik ikke muligt at foretage en entydig udskillelse af klager, der vedrører afgørelser på handicapområdet og afgørelser på udsatteområdet. Nogle af de paragraffer, der fremgår af Ankestyrelsens opgørelse, anvendes og behandles således både på handicapområdet og på udsatteområdet.

7 Der er dog nogle ydelser, der entydigt hører under Handicapcentret for Børn. Antallet af klager, der omhandlede disse ydelser, og som er sendt til behandling i Ankestyrelsen, er opstillet nedenfor. Side 7 af 14 Klager afgjort i Ankestyrelsen vedrørende ydelser henhørende under Handicapcentret for Børn i perioden * Ydelseskategorier Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Timeafløsning, personlig hjælp, ledsagelse og vedligeholdelsestræning I alt Kilde: Ankestyrelsens klagestatistik * Dækker alene afgørelser i sager, hvor ydelsen (paragraffen) hører entydigt under Handicapcentret for Børn. Af oversigten fremgår, at inden for de opstillede ydelseskategorier er antallet af klager faldet markant fra 2015 til Der er samlet set tale om en halvering fra 2014 til Spørgsmål 6: I hvor mange af de klagesager, som forældrene har sendt i til ankestyrelsen har forældrene fået medhold i deres klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? Som beskrevet i ovenstående svar på spørgsmål 5, er det ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over de klager fra handicapområdet, der er sendt til afgørelse i Ankestyrelsen. Nedenfor er opstillet Ankestyrelsens afgørelser på klager omhandlede de ydelser, der entydigt hører under Handicapcentret for Børn for perioden 2014 til Der foreligger endnu ikke tal fra Ankestyrelsen for Der findes i alt fire kategorier af afgørelser i Ankestyrelsen. Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og der sker ingen ændringer for den, der har klaget. Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den. En ændring er ikke ensbetydende med, at den der klager får medhold i dennes klage.

8 Hjemvist: Ankestyrelsen finder, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Sagen sendes derfor tilbage kommune til genbehandling med henblik på, at der træffes en ny afgørelse i sagen. Det skal i denne forbindelse understreges, at kommunen godt kan komme frem til samme afgørelse. Som alle andre afgørelser kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen. Side 8 af 14 Afvisning/henvisning: Sagen henhører ikke under Ankestyrelsens ansvarsområde eller at klagefristen er overskredet.

9 Afgørelser i Ankestyrelsen for Handicapcentret for Børn i perioden 2014 til 2016* Ankestyrelsesafgørelse Antal Procent** Antal Procent** Antal Procent** Merudgiftsydelse Side 9 af 14 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvisning/henvisning Afgjorte sager i alt Tabt arbejdsfortjeneste Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvisning/henvisning Afgjorte sager i alt Timeafløsning, personlig hjælp og ledsagelse, vedligeholdelsestræning Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvisning/henvisning Afgjorte sager i alt Kilde: Ankestyrelsens klagestatistik * Dækker alene afgørelser i sager, hvor ydelsen (paragraffen) hører entydigt under Handicapcentret for Børn. ** Beregnet som andelen ud af det samlede antal afgjorte sager inden for den givne ydelseskategori. I forhold til klager over afslag over merudgiftsydelser har Ankestyrelsen i 2014 ændret Handicapcentret for Børns afgørelse i 10 procent af det samlede antal afgjorte sager. Andelen af ændrede sager stiger i 2015 til 14 procent, hvorefter andelen i 2016 igen falder til at udgøre 9 procent af sagerne.

10 For så vidt angår klager over afslag på tabt arbejdsfortjeneste er der også her en stigning i andelen af ændrede sager. Fra 11 procent i 2014 til 15 procent i Herefter falder andelen af ændrede sager igen, og udgør i 2016 i alt 13 procent af alle afgjorte sager, Side 10 af 14 Endelig for så vidt angår klager over afslag på timeafløsning m.fl., er der fra 2014 til 2016 en stigning i andelen af ændrede sager. Fra ingen sager i 2014 til 3 sager i 2016 svarende til en andel på 14 procent af de afgjorte sager på området Som nævnt ovenfor er Ankestyrelsens ændring af sagen ikke nødvendigvis ensbetydende med, at forældrene får fuldt medhold i deres klage. For så vidt angår andelen af sager, der hjemvises er der særligt for sager om tabt arbejdsfortjeneste en markant stigning. Fra 9 procent af sagerne i 2014 til 30 procent i Der er også en stigning i andelen af hjemviste sager på merudgiftsområdet. Om end den procentvise stigning ikke ligeså stor er der i 2016 dog 22 procent af sagerne, der hjemvises til genbehandling på Handicapcentret for Børn. På området for timeafløsning m.fl. er andelen af hjemviste sager faldet lidt. Dette skal dog også ses i lyset af, at der er tale om et meget lille antal sager. Spørgsmål 7: Hvor mange børn og unge med handicap er blevet målgruppeafklaret og i forhold til hvilke bestemmelser (paragraffer) i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? En sag sendes til målgruppeafklaring på Handicapcentret for Børn, når følgende forhold gør sig gældende: Når der er en mistanke om, at barnet/den unge har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse og der er behov for støtte i forhold til funktionsnedsættelsen. Når familien ansøger om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven 41 eller tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42. I nedenstående oversigt er opstillet antallet af unikke børn og unge, der blevet målgruppeafklaret på Handicapcentret for Børn i perioden Der findes ikke tal for 2014.

11 Det fremgår af oversigten, at det samlede antal børn og unge, der er blevet målgruppeafklaret er faldende fra 2015 til I alt er der tale om et fald på 167 unikke børn og unge. Side 11 af 14 For så vidt angår konklusionen på målgruppeafklaringen er der tale om et mindre fald i andelen af børn og unge, der falder inden for målgruppen. Fra 61 procent i 2015 til 58 procent i Der findes ingen opgørelse af målgruppeafklaringen fordelt på enkeltparagraffer. Unikke børn og unge, der er blevet målgruppeafklaret på Handicapcentret for Børn Målgruppe Antal Procent Antal Procent Antal Procent I målgruppen Ikke i målgruppen I alt Kilde: KMD Sag/CSC Social Spørgsmål 8: Hvor mange af de forældre, som har fået afslag på, at deres barn er i målgruppen på handicapcentret ( ikke vores målgruppe ) har klaget til ankestyrelsen i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? Det er ikke muligt, at foretage en separat opgørelse af, hvorvidt en klage til Ankestyrelsen dækker over, at forældrene har fået afslag begrundet i ikke at tilhøre målgruppen for den ansøgte ydelse. Det kan alene opgøres, hvor mange klager over afgørelser, der er fremsendt til behandling i Ankestyrelsen fordelt på de enkelte paragraffer se svar på spørgsmål 5 ovenfor. En klage over en afgørelse inden for de enkelte paragraffer kan dels dække over et afslag på ansøgningen, fordi barnet/den unge ikke vurderes at tilhøre målgruppen. Men en klage kan også dække over, at barnet/den unge er i målgruppen, men hvor forældrene klager over et afslag på enten selve ydelsen eller over omfanget heraf.

12 Det skal i forbindelse med målgruppeafklaringen understreges, at selvom Handicapcentret for Børn tidligere har vurderet, at barnet/den unge ikke tilhører målgruppen for den ansøgte ydelse, kan sagen sendes til fornyet målgruppeafklaring, hvis der kommer nye oplysninger som beskriver en betydelig ændring i barnets/den unges funktionsniveau. Side 12 af 14 Det skal endvidere understreges, at uagtet om barnet/den unge vurderes at være i målgruppen for ydelser fra Handicapcentret for Børn eller ej, har forældrene altid mulighed for at søge råd og vejledning hos Handicapcentret for Børn og vil ligeledes kunne ansøge om en ydelse. Spørgsmål 9: Hvor mange af de forældre, som har klaget til Ankestyrelsen over, at deres barn ikke er placeret i målgruppen på handicapcentret ( ikke vores målgruppe ) har fået medhold i deres klage i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? Det er ikke muligt at opgøre antallet af sager, hvor forældrene af Ankestyrelsen har fået medhold på deres klage over ikke at kunne få en ydelse begrundet i ikke at tilhøre målgruppen herfor. Se endvidere svar på spørgsmål 8 ovenfor. Spørgsmål 10: Hvor mange af de sager, hvor HCB har målgruppeafklaret til "ikke vores målgruppe", har HCB oversendt ansøgningerne til andre kommunale siloer inden for og uden for rådmandens afdeling som fx. Familiecentret i henholdsvis 2014, 2015, 2016 og 2017? Såfremt Handicapcentret for Børn vurderer, at barnet/den unge ikke tilhører målgruppen for den ansøgte ydelse, foretager Handicapcentret for Børn en vurdering af hvilken kommunal eller ikke-kommunal afdeling/instans sagen, i givet fald vil kunne henhøre under, og i den forbindelse rådgives familien herom. I processen og ved vurderingen af, om et barn/en ung er målgruppen for Handicapcentret for Børn, vil der som oftest blive afholdt møder med alle dem, der er omkring barnet, og som kan bidrage til at støtte forældrene og barnet/den unge. Dette omfatter oftest Børn og Unge, da de er i kontakt med de fleste af de børn og unge, der kommer på Handicapcentret for Børn. Der vil i tilfælde af, at barnet/den unge ikke vurderes at være omfattet af målgruppen ikke ske en formel overdragelse af sagen til Børn og Unge.

13 Det betyder ikke, at der ikke afholdes netværksmøder, eller at der ikke pågår en dialog, men at Børn og Unge fortsætter deres arbejde med børnene, uanset om børnene er målgruppen for Handicapcentret for Børn eller ej Side 13 af 14 Handicapcentret for Børn tilstræber altid at følge sagerne til dørs ved en overlevering. Såfremt det vurderes, at barnet/den unge ikke er i målgruppen, vil der, alt efter behov, være mulighed for, at en rådgiver fra Handicapcentret for Børn i en kortere periode vedbliver som aktiv i sagen og varetager en koordinerende opgave i form af eksempelvis facilitering af netværksmøder m.m. Dette for at sikre, at de aftaler, der er omkring barnet, forsætter, og overleveringen understøttes bedst muligt. Hvis der er behov for en yderligere indsats i form af et råd-og vejledningsforløb til familierne, vil dette blive bevilliget af Handicapcentret for Børn - også selv om barnet ikke tilhører målgruppen. Dette for at sikre, at familierne får den støtte og vejledning, de har behov for, for at kunne støtte deres barn. Hvis der er behov for en indsats efter serviceloven omkring et barn, der er vurderet til ikke at være i målgruppen for Handicapcentret for børn, overleveres sagen, i dialog med forældrene, til Familiecentret. Hvor mange sager, der oversendes og til hvilke afdelinger, findes der ingen opgørelse af. Spørgsmål 11: Hvor lang tid har afklaringerne/oversendelserne til andre afdelinger taget, når HCB har målgruppeafklaret ansøgningerne til "ikke vores målgruppe" - i henholdsvis 2014, 2015, 2016 (og 2017)? Handicapcentret for Børn arbejder altid på, at alle sager, hvor barnet/den unge ikke falder inden for målgruppen for den ansøgte ydelse, oversendes til afklaring i andre afdelinger hurtigst muligt. Der findes imidlertid ikke en opgørelse over, hvor lang tid afklaringerne/oversendelserne fra Handicapcentret for Børn har taget. Det skal understreges, at såfremt det vurderes, at barnet/den unge har behov for støtte fra en anden afdeling, vil Handicapcentret for Børn varetage sagsbehandlingen i sagen, indtil en eventuel oversendelse er gennemført, så familien ikke står i en periode uden en rådgiver. Særligt i forhold til de sager, der oversendes fra Handicapcentret for Børn til Familiecentret, gælder, at hvis familien er bevilget støtte, eller det vurderes, at der er behov for udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, vil en overdragelse ikke stoppe processen omkring den bevilligede støtte eller forsinke

14 udarbejdelsen, den børnefaglige undersøgelse. Den børnefaglige undersøgelse vil i givet fald blive opstartet på Handicapcentret for Børn. Side 14 af 14

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager.

Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering 10. oktober Side 1 af 6 Udsættelsessager pr. Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager. En udsættelsessag opstår,

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 11-04-2018 19:00 Side 1 BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over s afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 15/4894 Resumé: Sagen præsenterer en oversigt over

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie 06.17 Handicapteamet Fagcenter børn & Familie Handicapteamet -en del af Fagcenter Børn & Familie. Teamet består af 7 rådgivere, der sammen dækker hele målgruppen for Handicapteamets indsats: Børn og Unge

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Bilag 9. Aarhus Kommune. 1 Baggrund. 2 Området i dag

Bilag 9. Aarhus Kommune. 1 Baggrund. 2 Området i dag Bilag 9 Emne Til Kopi til Status på analyse af ½ behandlingsmæssig fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge Den 20. august

Læs mere

Klager. Hvilken klagemuligheder har borger

Klager. Hvilken klagemuligheder har borger Klager Hvilken klagemuligheder har borger Klagemuligheder Information gives sammen med afgørelsen Klage over afgørelsen sendes til Ankestyrelsen Klage over sagsbehandlingen og personalets optræden sendes

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Folkeparti om anbringelser af børn og unge Side 1 af 18 Til Til Byrådet Orientering Baggrund Folkeparti har stillet en række spørgsmål til Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 Punkt 11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 2018-021868 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s og Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der orienteres om Ankestyrelsens

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser

Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

Bilag 6.3. Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området. 0.

Bilag 6.3. Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området. 0. Bilag 6.3 Den 23. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Analyse af ½ behandlingsmæssigt fripladstilskud med henblik på vurdering af de økonomiske styringsmuligheder på området 0. Resume MBA-Budget

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider 2 Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider Indledning Ifølge Retssikkerhedslovens 3 skal Kommunalbestyrelsen på de

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent afgørelser fra Ankestyrelsen i procent 3 1 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist 16 17 Der er sket en positiv udvikling i de sager fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 17

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Jette Jensen, Enhedslisten Orientering Aarhus Byråd Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedrørende indlagte hjemløse Byrådsmedlem Jette Jensen, Enhedslisten har fremsendt

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation

NOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til

Læs mere

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune

Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i. Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden. i Ringsted Kommune Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden i Ringsted Kommune 2 Indhold Indledning...3 Underretninger...3 Særligt om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Enhedslisten i Århus byråd

Enhedslisten i Århus byråd Enhedslisten i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 Kære borgmester Jacob Bundsgaard Vil du sikre, at nedenstående forespørgsel til rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse besvares.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Notat. Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015

Notat. Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015 Notat Vedrørende: Halvårsrapport for myndighedsområdet, Center for Social Service 2015 Præsentation Halvårsrapporten på myndighedsområdet har til formål at beskrive udviklingen i de vigtigste borgerrettede

Læs mere

Program for i aften Velkommen og lidt fra formanden Præsentation af valgforløb Præsentation af kandidater og afstemning

Program for i aften Velkommen og lidt fra formanden Præsentation af valgforløb Præsentation af kandidater og afstemning Program for i aften 19.00 Velkommen og lidt fra formanden 19.15 Præsentation af valgforløb 19.20 Præsentation af kandidater og afstemning 20.15 Pause og stemmeoptælling 20.30 Rune Meyer fortæller om Centrets

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013

Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Sagstidsmåling for juli 2012 juni 2013 Socialforvaltningen har i perioden gennemført målinger af overholdelse sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Målingen

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Sager bag Ankestyrelsens omgørelser v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne

Sager bag Ankestyrelsens omgørelser v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne Tema: Sager bag Ankestyrelsens omgørelser 2018 v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne Social- & Sundhedsudvalget den 26. august 2019 Begrebsafklaring Ankestyrelsen kan

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det... Page 1 of 3 St1 Of 500411111INIS-TERIET e Lovstof English Cookies Regeringen.dk in ARBEJDSOMRÅDER N. MINISTERIET v

Læs mere

Afgørelser i Ankestyrelsen Sag ikke behandles, da klagen er modtaget for sent.

Afgørelser i Ankestyrelsen Sag ikke behandles, da klagen er modtaget for sent. Norddjurs Kommune Familierådgivningen. Afgørelser i 2010 Modtaget Dato Afsender Beskrivelse 20.01.2010 Statsforvaltningen 01.02.2010 Statsforvaltningen Sag er ikke genvurderet, da klagefristen er overskredet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening Oplæg for Danmarks Bløderforening d. 9. september 2017 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke Dagens program Præsentation af DUKH Støttemuligheder: Sociale rettigheder og pligter Klagemuligheder Pause

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Velfærdsministeriet 10. december 2008 J.nr. 2008-3296 ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Vigtigt: Læs vejledningen til ansøgningsskemaet inden nedenstående udfyldes. Alle felter

Læs mere

Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling

Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling Punkt 11. Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling 2014-19434 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender At de skitserede

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE Borger og Social Borger og Social Organisationen Flemming Bøchmann Andersen Afdelingschef for Borger og Social Personale- og faglig ledelse af økonomi,

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere