Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl til ca Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard Asger Rasmussen Bent Astrup AH CK PJ AR BA Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen stemmer, hvoraf 5 ved fuldmagt, var repræsenteret på generalforsamlingen. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsen foreslog Poul Møller, VK 117, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt pr mail og dermed beslutningsdygtig i h. t. vedtægterne. Valg af stemmetællere afventer evt. behov. 2) Aflæggelse af formandens beretning for 2014 Sommeren 2014 var lang og varm og rigtigt mange nød deres ferie i Vorupør Klit. Legepladserne og boldbanen blev brugt flittigt og mange gik ture i det smukke klitlandskab eller tilbragte tiden med at slappe af på stranden eller terrassen. Vorupør Marked havde også fin omsætning fra beboere fra Vorupør Klit, var det mit indtryk, for jeg mødte mange ejere herfra på markedet. Ved landingspladsen blev det nye havbad indviet, men mange sværger nu stadig til den ægte vare: havet. Vinterens storme sørgede i øvrigt så for næsten at tildække hele havbadet, men ifølge kommunens udtalelser, har man fra starten kalkuleret med at skulle oprense det nogle gange pr. år, Heldigvis for den store velbesøgte og meget omtalte vinterbadefestival, var det først efter denne, at sandet for alvor lagde sig i bassinet, selvom det også var blevet renset en gang inden. Problemet med campingvogne i Vorupør Klit Gennem sommeren 2014 har mange medlemmer spurgt til problemet omkring de lejere og i nogle tilfælde også ejere, der ikke overholder bestemmelserne om, at der ikke må camperes i Vorupør Klit. 1

2 Som ejer må det klart være en pligt, at man fortæller sin familie og sine venner, at de ikke må ankomme med en campingvogn til Vorupør Klit. Dette har jeg selv gjort, for så står man ikke pludselig med problemet, at et venne-hold banker på døren med håb om at måtte blive natten over (på vej fra eller til Norge eller Sverige) og har en campingvogn holdende udenfor. Hvis ens omgangskreds på forhånd ved, at det ikke er hverken tilladt eller velset, så man antage, at de vil rette sig efter det. Når man lejer ud, har man ligeledes pligt til at fortælle lejere, og/eller det eventuelle udlejningsbureau, at det ikke er tilladt med campering i Vorupør Klit. Der er mange årsager til at dette forbud er nødvendigt, men den væsentlige er, at det ville slide voldsomt meget mere på hele området, hvis alle huse på den måde pludselig kunne udvide deres areal med plads til en hel familie mere. Der er også et æstetisk synspunkt, for der er flere ejere, der gennem sommeren har følt sig generet af, at andre ejere og lejere har opstillet parkerede campingvogne eller autocampere lige uden for deres terrasse. Jeg ved, at nogle ejere siger jamen én nat betyder vel ikke noget, hvis vores venner lige kommer forbi med campingvognen men i det store billede og hvis alle sagde det, ville det jo allerede i princippet være 218 nætter vi taler om så. Nogle ejere har ønsket, at vi skiltede mere tydeligt ved indkørslerne til Vorupør Klit, at der er indkørsel forbudt for campingvogne til supplering af skiltningen med al campering forbudt, men vi har i bestyrelsen ment, at det er bedre at appellere til alle ejerne om at holde selvjustits. Så husk derfor at overholde bestemmelserne, der er gældende for Vorupør Klit til gavn for fællesskabet og for naturen. Hvorfor er Rynket Rose (Hybenrose) et problem i naturen? Rynket rose er en af de mest problematiske invasive arter i dansk natur. Den er især en trussel mod naturen langs med vores kyster, hvor den hurtigt spreder sig og bliver altdominerende, hvis den ikke bekæmpes. Vi skal derfor også bekæmpe den i Vorupør Klit, så vores arealer ikke pludselig har store områder, der er blevet gjort utilgængelige pga. hybenroser. Danmark er forpligtet til at sikre biodiversitet og en god bevaringsstatus langs Vestkysten. Denne forpligtelse varetages bla. via projektet: Restoration of Danish Costal Habitats med projektparterne Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern kommune og Thisted Kommune. Bekæmpelse af hybenrose indgår som en del af dette projekt. Man skal være opmærksom på, at der rent faktisk er en række andre plantearter, der kan bruges i stedet for Rynket Rose: Klit-Rose (Rosa. pimpinellifolia) Æble-Rose (R. rubiginosa) Blågrøn Rose (R. dumalis) Hunde-Rose (R. canina) Havtorn (Hippophae rhamnoides) Gråris/Krybende Pil (Salix arenariae/salixrepens) Hvidtjørn (Crataegus monogyna) Stilkeg (Quercus robur) Skovfyr (Pinus sylvestris) Tørst (Frangula alnus) 2

3 Vand i lavningen og på Bredkærvej: I den forløbne vinter har der endnu en gang været problemer med megen nedbør, som bevirker at vi i vores lavning modtager en alt for stor mængde vand gennem grøfterne øst- og sydfra. Der arbejder stadig på, at kommunen får gennemført det underløb under Bredkærvej, som allerede sidste år blev tilkendegivet fra kommunen ville blive udført, men de meldinger vi på det seneste har fået fra kommunen har været noget modsatrettede. Bestyrelsen har holdt løbende kontakt med kommunen herom og forventer en snarlig løsning. I denne vinter er pumpen i lavningen blevet tændt efter anmodning fra Thisted Kommune og med tilsagn fra kommunen om, at denne betaler strømudgifterne, som dette har medført. Veje: Vi er gået over til at lave vejene, så der ikke længere skal bruges store mængder stabilgrus, bl.a. fordi vejene nu tromles. Flere veje har også fået reguleret deres fald, så vi på den måde får et bedre afløb af regnvand fra vejene, således at der heller ikke dannes så mange huller. Vi er jo desværre oppe imod en klimaændring, der betyder, at der vil komme flere og flere store regnskyl - og dette betyder også, at der kan blive behov for mere arbejde omkring vejene. Her kan jeg som vanligt kun appellere til, at alle, der bevæger sig rundt i Vorupør Klit overholder vores fartgrænse på 15 km i timen til glæde for alle. Mange henvendelser, som jeg får fra ejere, omhandler netop farten på vejene og måden der køres på, Der klages over, at lastbiler med leverancer hertil kører hensynsløst og ikke holder sig vejene, samt at andre bilister også kører alt for hurtigt. Jeg har flere gange indsendt klager til postvæsenet og andre firmaer, når deres biler er set med alt for stor hastighed her, ligesom jeg nogle gange har stoppet bilister, der havde for høj fart og henvist til vores hastighedsgrænser derfor sørg for selv altid at være et godt eksempel ved at overholde vores hastighedsgrænser, sørg for at køre langsomt gennem Vorupør Klit. Grenaffald: Som det ses på skiltningen ved pumpestationerne, må man udelukkende lægge grenaffald der mellem 1. marts og påske. Vi beklager, at reguleringen af bevoksningen omkring vejene skete på et tidspunkt, hvor foreningen selv blev nødsaget bryde disse regler og lægge grenaffald uden for anførte tidspunkt. Dette skyldes, at vi blev pålagt disse nedskæringer af væksterne af kommunen/renovationsfolkene og samtidigt ikke mente, at det var rimeligt at bruge mange penge på at få kørt dette grenaffald væk. Vi vil selvfølgelig for eftertiden bestræbe os på, at også foreningen selv overholder sine egne regler! Hvis man på andre tider af året har grenaffald, vil vi henstille til, at man kører til genbrugsstation i Thisted med det og ikke lader det ligge i naturen, fordi det udgør en stor brandrisiko. Beplantning: Vi har i efteråret 2014 fået ryddet et stykke bevoksning vel uden for husenes 10 meter grænser - for gamle, visne og ubrugelige træer i området tæt ved Bredkærvej, og der bliver efterfølgende nyplantet der, men vi er stadig nødt til at tage et forholdsvis lille stykke ad gangen, fordi naturen er meget sårbar over for stormene, hvis man tager for meget væk på én gang. Jeg vil gerne rettet en stor tak til de ejere, 3

4 der på frivillig basis har hjulpet de medlemmer af bestyrelsen, der havde ansvar for dette stykke arbejde. Det er også vigtigt, at de enkelte ejere holder øje med, om der er træer, som er blevet så ustabile, at de er i fare for at falde i den næste storm, for så vil det være bedre at være på forkant og få fældet træet inden, hvor det kan gøres uden fare for menneskeliv. Hvis ikke man selv magter opgaven, eller det evt. er uden for ens 10 meter linie, så giv os et praj i bestyrelsen, så opgaven kan udføres. Det er dejligt at se, at nogle steder i vores område er 3-4 naboer, der støder op til et fælles ingenmandsland, gået sammen om at fælde og nyplante imellem deres huse. En tak skal lyde til dem, der selv tager et ansvar på den måde. Video-overvågning i Vorupør Klit: På baggrund af de indbrud, der hvert år finder sted i Vorupør Klit, og på baggrund af henvendelser fra medlemmer, har vi i bestyrelsen (endnu en gang) diskuteret muligheden for at opsætte en form for overvågning ved de to indkørsler. Vi har derfor fremsendt en ansøgning til politiet med henblik på godkendelse af et sådan projekt, men det har vist sig ikke at være så ligetil, som vi troede, idet vi mente, at en generalforsamling kunne tage stilling hertil. Politiet vil nemlig overhovedet ikke behandle en sådan ansøgning med mindre et ganske betydeligt flertal af ejerne (over 80 %) har tilkendegivet skriftligt, at de går ind for at få etableret en video overvågning. En beslutning af et flertal på en generalforsamling er i deres øjne overhovedet ikke tilstrækkelig, da alle ejere jo ikke møder frem på en generalforsamling. Projektet synes derfor at støde på store vanskeligheder, som vi ikke i starten havde forudset. Vi stiller derfor på denne generalforsamling et forslag, hvor vi beder generalforsamlingen tage stilling til, om man ønsker, at vi bruger tid og penge på at iværksætte en skriftlig afstemning blandt alle ejere. De ejere, som har opgivet en mailadresse, vil kunne modtage og afsende via mail, men resten vil vi blive nødt til at bruge postvæsenet til. Det handler jo om at kunne minimere indbrud her i Vorupør Klit, så for at forsøge at minimere indbruddene og følgeskader efter disse, vil vi stadig opfordre til udbredt nabohjælp, som vi også ved, bliver praktiseret mange steder herude. Kik altid til naboernes huse, når I er her og giv besked ved uregelmæssigheder. Det er noget, som alle vil værdsætte. Legepladser og boldbaner: Legepladser og boldbaner er som vanligt blevet efterset her før påsken, og der vil i løbet af de næste dage ske en udskiftning af nedslidte og ødelagte net i målene, så det hele er klart til at blive brugt gennem foråret og sommeren Maillisten et hjertesuk Jeg oplever stadigt, at hver gang der udsendes noget via maillisten, er der minimum 10 mailadresser, der ikke længere er i funktion og således ikke kan modtage det fremsendte. Husk derfor at give besked, når der skiftes mailadresse, hvis man fortsat vil modtage besked fra foreningen. Jeg vil opfordre til, at man melder sig på maillisten, hvis man ikke allerede har gjort det. Jeg vil gerne slutte med at ønske alle en god påske og et godt år i Vorupør Klit fra hele bestyrelsen. 4

5 Beretningen gav anledning til spørgsmål som følger : VK 187 : Angående indbrud. Kendes antal af indbrud i PJ :Bestyrelsen har ikke modtaget information herom, men kan anmode om at få dette oplyst. Dirigenten supplerede med at oplyse, at han i 2014 havde indbrud 2 gange. VK 58 : Skraldemænd skærer hjørner af i sving og udvider dermed vejene uhensigtsmæssigt. AH : Retter henvendelse til firmaet for at stoppe dette. Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 3) Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse PJ fremlagde regnskabet. Der var ikke spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt med akklamation. 4) Indkomne forslag Fra bestyrelsen er fremlagt følgende forslag : "Bestyrelsen foreslår, at der etableres en afstemning via brev blandt alle medlemmer om, hvorvidt ejerne i Ejerforeningen Vorupør Klit ønsker, at der etableres en videoovervågning ved indkørslerne til Vorupør Klit." AH begrundede forslaget med, at der efter henvendelse til politiet om mulighederne for at etablere videoovervågning er blevet svaret, at en klar forudsætning for at tilladelse kan gives er, at et betydeligt flertal af medlemmerne er enige heri. En flertalsbeslutning på en generalforsamling er ikke tilstrækkeligt - derfor afstemning bland alle medlemmerne Der fremkom bemærkninger og spørgsmål som følger : VK 58 : Hvor store er udgifterne og tvivler på, at politiet vil bruge ressourcer på gennemgang. PJ : Har deltaget i møde i Thisted om indbrudssikring, og her blev det oplyst, at et sommerhusområde, som havde etableret videoovervågning, fik mere end halveret antallet af indbrud. Udgift til etablering er og drift mindre end pr. år. VK 198 : Indbrud skal anmeldes til politiet, og de kommer. VK 58 : Har haft indbrud, hvor politiet efter anmeldelse kom. VK 213 : har haft indbrud 3 gange som alle blev anmeldt til politiet, der kun kom den ene gang. VK 8 : Deltager hjemme i naboovervågning - og det hjælper. VK CK : Forslaget vedrører mulighed for at etablere en overvågning, som erfaringsmæssigt 5

6 reducerer antallet af indbrud - og dermed behov for at politiet skal møde op. Og hertil ikke mindst et redskab for politiet til at opklare indbrud. VK 31 : Foreslår at undersøge mulighederne for at få rabat på forsikringen, dersom der etableres videoovervågning. PJ : Har spurgt forsikringsselskabet, men har ikke endnu fået svar. VK 123 : Det fremsatte forslag vedrører alene om bestyrelsen skal arbejde videre med mulighederne for at etablere videoovervågning. Afstemning ved håndsoprækning medførte at 16 stemte imod og mere end 40 for. Forlaget er dermed vedtaget. 5) Godkendelse af budget for 2015 PJ fremlagde budgettet, som indebærer forhøjelse af kontingentet fra til pr år. Forhøjelsen giver merindtægt, der svarer til de seneste års underskud Budget med kontingent hævet til kr pr år og rykkergebyr på 100 kr blev godkendt med akklamation. 6) Valg af formand for 2 år. Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt i 2013 og er derfor på valg, og villig til genvalg. AH genvalgt med akklamation 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Bent Astrup og Per Jespersgaard, og begge er villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. 8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Elmo Kristensen, VK 25, Blåbærvej 2, blev i 2014 valgt for 2 år og er derfor ikke på valg. Peter Leander, VK 102, blev i 2013 valgt for 2 år, og er på valg. Peter deltog og ønsker ikke genvalg.. Rita Højbjerg, VK 218, blev valgt med akklamation 6

7 9) Valg af revisor Revisionsfirmaet BDO Varde blev genvalgt 10) Eventuelt VK 70 : Grenaffald i lavningen ved pumpestationen ved Blåmunkevej har medført dybe kørespor i vejen. Håber vejen bliver genoprettet. BA : Skal ske. AR : Der er ved de 2 opsamlingssteder for grene opsat skilte for at markere hvornår grene må henlægges. Alle anmodes om at søge at undgå henlæggelse af grene tæt på skilte - for at undgå at de bliver ødelagt under knusning af grenene. AH : Efter generalforsamlingen kommer repræsentant fra XL Byg for at fortælle om optimal vedligeholdelse af træværk. Dirigent og formand takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Vorupør d.. Poul Møller, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand 7

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere