Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr Årsrapport

3 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning - side 7 Uddelinger til projekter - side 8 årets projekter - side 9 projektudvælgelse - side 10 Naturområder - side benyttelse - side 14 årets nye projekter - side finansielt resultat - side 22 Bestyrelsen - side 23 Resultatopgørelse - side 24 Balance - side Anvendt regnskabspraksis - side Noter - side

4 Fondsoplysninger Fonden Aage V. Jensen Naturfond Kampmannsgade 1, København V Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 29. december 2006 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december DIREKTION Direktør Anders Skov Bestyrelse Advokat Leif Skov, formand Professor Katherine Richardson Christensen Direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm Professor Bent Aaby Advokat Sys Rovsing Revision Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Pengeinstitut Danske Bank Hjemmeside 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Aage V. Jensen Naturfond. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 31/ Bestyrelse Leif Skov, formand Katherine Richardson Christensen Sys Rovsing Nils Wilhjelm Bent Aaby 5

6 Påtegning på årsregnskabet Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Haugbyrd statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Naturfondens formål Fonden støtter kun projekter i Danmark. Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved: - At erhverve, eje og drive naturarealer. - At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer. - At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. At støtte naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse - Naturfondens formål Vision, mission og værdier For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejdsmetoder. At bevare, beskytte, udvikle og synliggøre danske naturværdier gennem samarbejde om vigtige naturprojekter - Den overordnede vision for Naturfonden Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper. Fonden finder det har stor betydning for naturbeskyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse for dens værdier. At give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur - i dag og i fremtiden - Naturfondens mission 7

8 Ledelsesberetning Uddelinger til projekter Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. I udvælgelsen af projekter lægger fonden vægt på fire nøgleområder: Formidling Øge befolkningens (især børn & unge) bevidsthed om naturens indhold og betydning Uddannelse om naturen Facilitere adgangen til vores naturområder Viden Data om naturens tilstand Støtte til forskning Iværksætte nye forskningstiltag Oprettelse af professorater indenfor nye områder, fx naturforvaltning Formidling Viden Bevarelse Genopretning bevarelse Køb, bevarelse og drift af truede økosystemer Beskyttelse af truede arter Genopretning Genopretning af ødelagte eller forsvundne økosystemer Facilitere arters tilbagekomst 8

9 Ledelsesberetning årets projekter De samlede uddelinger til projekter i 2012 er på knap 80 millioner kr. Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift af egne naturområder i Danmark. På de 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse. Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. Støtten til en række eksterne projekter er fortsat i Det drejer sig bl.a. om: - Atlas over Danmarks Svampe - Atlas over Danske Saltvandsfisk - DOF s Caretaker projekt - Støtte til Københavns Universitet til professorat i naturforvaltning - Naturgenopretning af Portlandmosen 44,9% I år er der bl.a. givet støtte til følgende nye projekter: 55,1% Anskaffelse af og projekter m.v. på egne naturarealer Uddelinger, eksterne 1. DOF fugleovervågning - Atlas III Projektet 2. Zoologisk Museum - Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk 3. Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand 4. Københavns Universitet - Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø 5. Københavns Universitet - Basismonitering af Lille Vildmose 6. Fra kyst til kyst (Naturprogram serie) 7. DCE - Fugle i Vejlerne Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. 9

10 Ledelsesberetning projektudvælgelse projektudvælgelse Fonden prioriterer at placere sine midler der, hvor de gør størst nytte og understøtter vores mission. I udvælgelsen lægges der stor vægt på, at projektet peger frem mod det samlede mål om at opleve en rig natur og derfor på, at det kan indgå i en samlet helhed, hvor flere forskellige projekter i sidste ende understøtter hinanden. Et eksempel herpå er, at man har satset på vidensindsamling på flere forskellige artsgrupper og lokaliteter. Den samlede vidensindsamling skal gerne give basis for en forbedret forvaltning og bedre formidling af naturen. I arbejdet søger vi Gerne projekter, hvor fonden er ene om hele donationen til projektet Dog kan også projekter, hvor donationen deles mellem flere fonde, myndigheder el.lign. komme i betragtning Sikring af forståelsen for naturen ved at støtte opbygning af viden både nationalt, men også via lokale organisationer og indsatsgrupper Opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, der understøtter en forståelse for og en holdbar nydelse af naturen Samarbejde med nøgleorganisationer, der har ekspertviden og international bredde Organisationer, der har ekspertise og ressourcer til at gennemføre projekterne, herunder at sikre kontrollen med såvel økonomi som opfølgning Langvarige samarbejder, der bygger på tillid Projekter, der opfylder flere nøgleområder Genopretning af Store naturområder Når Fonden erhverver nye store naturområder, følges følgende proces: 1. Grønne organisationer, eksperter, myndigheder el.lign. foreslår et område 2. Der udføres feasibility study 3. Forhandlinger med ejere og foreløbig aftale indgås 4. Møder med kommuner, naboer, grønne organisationer m.fl. 5. Offentlige informationsmøder, hvor udkastet til projektet forelægges 6. Såfremt møderne under 4 og 5 viser klar positiv interesse for projektet indgås endelig aftale 7. Detailplanlægning af projektet, herunder VVM redegørelser, godkendelser, dispensationer, licitationer etc. 8. Gennemførelse Fonden undgår at konkurrere med det offentlige eller de grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter. Vi deltager kun, hvis det er relevant, og hvis vores medvirken er ønsket og nødvendig for projektets gennemførelse. Alle beslutninger om uddelinger træffes af bestyrelsen. 10

11 Ledelsesberetning Naturområder Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. På Fondens egne naturarealer er der altid et samarbejde omkring forvaltningen af naturarealet, enten i form af et naturråd bestående af eksperter i den pågældende biotop og repræsentanter for de grønne organisationer, eller ved et samarbejde med kommune eller Naturstyrelsen, eller for mindre arealer ved at en af de grønne organisationer forestår forvaltningen. Fonden har 28 naturområder, hvor naturværdierne beskyttes, sikres og udvikles, og hvor befolkningen tilskyndes til at opleve naturen fra bl.a. anlagte stier, gangbroer og observationstårne (hvoraf de fleste er udstyret med faste kikkerter og plancher om planter, fugle- og dyreliv) og ved opsatte informationstavler. Ejendommene kan opdeles i fem kategorier efter projekttyper: 1. Genopretning og/eller bevarelse af store sammenhængende områder - Lille Vildmose - Vejlerne - Filsø - Gyldensteen 2. Beskyttelse af stor eller sjælden biodiversitet - Tofte skov og mose højmose og græsningsskov - Høstemark skov og mose højmose og græsningsskov - Æbelø naturskov/urørt skov 3. Særlig artsbeskyttelse - Hulsig Hede klithede - Ovstrup indlandshede - Kaasegaard klippeløkker, hylde-gøgeurt 4. Vådområder (fjernelse af kvælstof og fosfor) med særligt henblik på oprettelse af besøgsfaciliteter - Vilsted sø - Mjels sø - Gudenå-engene 5. Andre områder - Vaserne ved Esrum sø formidling til børnehaver/skoleklasser - Rågø Genbank og fugleø - Nærnatur f.eks. Bjerget, Blegmosen og Sundbakkerne (små områder, der plejes af små lokale grupper) 11

12 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Rågø I 2012 kom havørnen tilbage til Rågø, byggede en rede og havde succesfuld yngel med det resultat, at der kom ørneunger ud af det. Et ørnepar havde for nogle år siden forsøgt sig uden held. Rågø er et naturligt sted for havørnen at yngle her er ro og masser af mad mest fisk, men også blishøns, ænder og gæs. Filsø Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og snoren til søen blev klippet. Siden diget i søens sydøstlige hjørne ved Søvig Sund blev brudt den 2. juli, har vandet ophobet sig i Filsøs sydlige del, Sønder Sø. Efter en fugtig september kunne det ikke længere holdes tilbage. Den 4. oktober måtte det store tilløb til resten af Filsø, Mellemsøen, åbnes. I løbet af bare 3 døgn blev store dele af Mellemsøen dækket med vand, så de besøgende allerede ved indvielsen fik et indtryk af det fremtidige vandspejl på over 900 ha. Gennem to kanaler fossede vandet ind i Mellemsøen, og under indvielsen blev den sidste barriere fjernet. Lille vildmose Med støtte fra EU s LIFE+ Nature gennemfører Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab et stort genopretningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet startede i 2011 og fortsætter til og med Målet er at sikre de bevarede højmoseområder for fremtiden og samtidig skabe forudsætninger for, at nedbrudte dele af højmosen kan gendannes. Partnerne har et budget på 41 millioner kroner til rådighed i projektet. Da højmosen er en højt prioriteret natur type i Natura 2000, udgør tilskuddet fra LIFE+ Nature 75 % af udgifterne i projektet og ikke som normalt 50 %. Når LIFE+ projektet er afsluttet i år 2016, er målet, at: Birkesø er genskabt som en lavvandet sø på 130 ha Vandstanden i mosen er hævet på ca. 770 ha Mellemområdet er indhegnet og mindst 50 stykker kronvildt udsat 200 ha er ryddet for træer og buske Rovdyrene mårhund, mink og ræv er en mindre trussel mod de ynglende fugle Der er opsat yderligere 2 udsigtsplatforme og 8 informationsområder I efteråret 2012 blev der talt krikænder, som er et af de højeste antal, der nogenside er talt i Danmark. Vinteren over har hundredevis af svaner holdt til ved Filsø, og ikke mindst er flere havørne set ved søen. Vi har modtaget resultater af de indledende moniteringer for henholdsvis: - Insektovervågning Paddemonitering Fuglene på Filsø Botaniske værdier i kanalerne 2012 I Tofte og Høstemark Skove er der afdrevet store arealer med sitkagran, og vandstanden er hævet i skoven. Den første statusbog blev udgivet for Tofte skov og Mose indeholdende omtale af de aktuelle forekomster af en lang række arter, der er registreret på ejendommen, siden fonden erhvervede denne i

13 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Som en symbolsk godkendelse af starten på det store vådområdeprojekt for Mellemområdet af Lille Vildmose optrådte et ynglepar af den i Danmark ekstremt sjældne Stylteløber i området. Efter parring og lidt omflakken i de nye vådområder valgte parret at yngle i området syd for Hegnsvej. Desværre opgav fuglene sandsynligvis prædateret af enten ræv eller mårhund. I maj 2012 vedtog Nordfyns Kommune det kommuneplantillæg og den VVM-redegørelse, som giver mulighed for gennemførelse af projektet på Gyldensteen Strand. Der blev indgået entreprisekontrakt om anlægsprojektet med TC Anlæg, og arbejdet blev så småt igangsat ultimo 2012, hvor bl.a. P-pladser og en del stier blev færdiggjort. Arbejdet forventes afsluttet i Ølundgård Hele par hættemåger ynglede 2012, hvilket gør området til Fyns vigtigste ynglelokalitet for mågerne. Med hættemågerne kommer mange andre vandfugle, som nyder godt af deres kollektive beskyttelse mod krager og ræve. Gyldensteen Strand På Gyldensteen Strand gennemføres den første store uddigning i Danmark med det formål at sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området, at give offentligheden mulighed for at opleve området, at undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandsstanden på naturområder, og at foretage videnskabelige undersøgelser af havets biodiversitet såvel i det inddæmmede havområde som udenfor. Gudenåengene Randers Naturcenter, som fonden har støttet, er beliggende tæt på Randers Midtby og alligevel lige ved Gudenå. Stedet er flittigt besøgt af både skoleelever, børnehaver og familier. Og nu har stedets besøgende fået endnu en mulighed for at opleve naturen. Til Randers Naturcenter hører en ny handicapvenlig havn og fonden har i 2012 doneret 2 handicapvenlige både. Randers Naturcenter vil løbende arrangere ture, hvor folk både med og uden handicap kan sejle fra den nye naturhavn. Der genskabes et fjordområde på ca. 230 ha, hvoraf de 209 ha vil være vanddækket ved normal vandstand. Resten af fjordområdet omfatter øer og de omgivende strandenge og strandoverdrev. 13

14 Ledelsesberetning benyttelse I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, fastsat forud for fondens overtagelse, for at beskytte den sårbare natur. Til gengæld er der gjort meget ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved besøgscentre, fugletårne m.v. På alle de øvrige (25) naturarealer er der almindelig adgang, og det er tilfredsstillende at konstatere det meget store og stigende antal besøgende på fondens ejendomme. Alene i ét af fondens områder Vejlerne har der i 2012 været registreret besøgende. Et andet område, der ligeledes har haft rigtig mange besøgende, er den nyoprettede Filsø. Det samlede besøgstal på alle fondens arealer er ikke registreret, idet det ikke alle steder er muligt at opstille tællere, men antallet vil utvivlsomt nærme sig ½ million besøgende årligt. Ud over de mange besøgende foregår der en række moniterings- og forskningsprojekter dels af studerende og forskere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner, dels af mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der findes på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre mulighed for den fremadrettede drift af disse. Blandt disse er således i 2012 udgivet en statusbog for Tofte Skov og Mose indeholdende en række indlæg og rapporter fra forskellige forskere. Ligeledes har fonden sammen med Filsøs tidligere ejerkreds udgivet en bog om Filsøs historie og natur. Der har i 2012 været 11 studerende fra Københavns Universitet i gang med specialeprojekter på fondens ejendomme, heraf 8 kandidat afhandlinger og 3 bachelor afhandlinger. 14

15 Atlas III projektet Ledelsesberetning - årets nye projekter Det er ved at være 20 år siden, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sidst gennemførte en storstilet atlaskortlægning af de danske ynglefugles udbredelse. Den sidste kortlægning ( ), såvel som den allerførste atlaskortlægning ( ), var baseret på et stort antal frivillige DOF-medlemmers aktive medvirken, og var banebrydende mht. at tilvejebringe data af uvurderlig værdi for forskning, forvaltning og formidling. Tiden er nu inde til et tredje dansk fugleatlas. Atlas III skal levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, herunder tendenser i fuglearternes bestandsudvikling, f.eks. som følge af klimaændringer og andre miljøpåvirkninger. Aage V. Jensens Naturfond har i 2012 bevilget midler til forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af dette projekt i årene Den overordnede tidsplan er følgende: : Projektforberedelse. Metodeudvikling, IT-udvikling, hvervning og oplæring : Feltarbejde. Dataindsamling, hvervning og oplæring : Databehandling og afrapportering. I vil der blive afholdt møder i alle DOF s lokalafdelinger, hvor projektledelsen vil orientere om projektet og undervise i metoder og rapporteringsmoduler. Det fuglefaglige årsmøde i 2013 afholdes i andet halvår og vil først og fremmest omhandle kapacitetsopbygning af lokalafdelingerne. Projektet omfatter tre hovedelementer: - Den basale atlasundersøgelse af alle landets ynglefugle - Tæthedsanalyse af de almindeligste yngle- og vinterfugle - Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte, spredt forekommende fuglearter Projektet forventes udført af mindst tusind frivillige fuglekiggere, som vil rapportere deres registreringer via dofbasen.dk, hvor særlige atlasmoduler vil blive udviklet. Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte fuglearter ønskes foretaget i hvert kvadrat. Der er tale om spredt forekommende arter udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, samt en vurdering af om de pågældende arter er nogenlunde overkommelige at optælle i hvert kvadrat i forbindelse med den basale atlasundersøgelse. Artslisten indeholder pt. følgende arter: Rørdrum, krikand, engsnarre, trane, lille præstekrave, svaleklire, turteldue, natravn, isfugl, vendehals, sortspætte, lille flagspætte, bjergvipstjert, sortstrubet bynkefugl, rødtoppet fuglekonge, pungmejse, gulirisk og karmindompap. Eksempel på relativ tæthed indsamlet i Atlas II 15

16 Ledelsesberetning - årets nye projekter Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk De danske farvande omfatter et stort antal levesteder lige fra de dybhavslignende dele af Skagerrak til lavvandede kyststræk og brakvandsfjorde. De danske saltvandsfisk er tilpasset denne store variation og består derfor af mange arter omkring 220. Formålet med atlasprojektet er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af de danske saltvandsfisk. Meget tyder på, at klimaet bliver varmere i fremtiden, og for at kunne vurdere eventuelle ændringer i vore fiskebestande er det vigtigt at have en solid viden om tilstanden i disse år. Kortlægningen vil desuden være et vigtigt redskab til at holde øje med status for de introducerede og potentielt invasive arter. Kortlægningen omfatter alle fiskearter, der fanges inden for det danske søterritorium (se kortet) - både de helt almindelige som sild og torsk, de sjældne gæster som fx sværdfisk samt de ferskvandsfisk, der ofte trækker ud i havet fra åer og søer. I forbindelse med projektet vil der blive indsamlet en mængde fisk til forskellige undersøgelser. Mange af disse vil blive konserveret og gemt i Zoologisk Museums videnskabelige fiskesamling, hvor de sammen med den tilknyttede vævsbank vil stå til rådighed for forskere fra hele verden i de næste hundredvis af år. Den eksisterende viden om de fleste af arternes forekomst er mangelfuld dette gælder i særlig grad for det store flertal af arter, som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri. Derfor samarbejder Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult om et atlasprojekt, som skal skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af alle de fiskearter, der forekommer i saltvand i Danmark. Projektet munder ud i en omfattende bog om vore saltvandsfisk i stil med den, der er udkommet om ferskvandsfiskene. Danmarks søterritorium med angivelse af 10 x 10 km UTM-kvadrater 16

17 Ledelsesberetning - årets nye projekter Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand Der går ikke mange år, før stigende vandstande er en realitet i Danmark. Men hvad skal vi helt konkret forvente, når havvand begynder at oversvømme det danske kystland? Det får biologer fra Syddansk Universitet nu en unik mulighed for at undersøge i et nyt storstilet forskningsprojekt med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. Digerne fjernes ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, havvandet skyller ind og biologerne kan derved se, hvad en sådan voldsom ændring vil føre med sig. Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2013, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Dette projekt vil give os vigtige informationer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land, forklarer leder af Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer. Før de omfattende landindvindinger og dræninger gjorde deres indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de få tilbageblevne laguner har vist os, at de har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner. Lagunernes flora i form af planterne havgræs og ålegræs, samt forskellige grøn-, brun- og rødalger og ikke mindst bundlevende mikroalger - er særdeles produktive, fordi lys og næring sjældent mangler. Derfor vrimler der gerne med små fladfisk samt hav- og vadefugle, som mæsker sig i de bugnende vegetar- og kødretter i disse laguner. Eftersom vi i de seneste årtier har kæmpet med at få begrænset udledningen af især kvælstof fra landbruget til havet, er det en vigtig funktion i dag, siger Marianne Holmer. Aage V. Jensen Naturfond har derfor finansieret biologiske og økologiske undersøgelser af udviklingen i den marine lagune. Dette arbejde udføres af forskere fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Undersøgelserne starter med at beskrive sammensætningen af flora, bundfauna og miljøforholdene i Lillebælt uden for Gyldensteen Strand før digerne fjernes. Efter fjernelsen af digerne og oversvømmelsen af området, bliver et undersøgelsesprogram iværksat for at beskrive udviklingen i flora- og faunasammensætning, udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jorden og vandet, samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav. Når projektet er færdigt i 2021, vil der være indhøstet en unik viden om den biologiske og miljømæssige udvikling i en nyligt oversvømmet marin lagune efter 140 års landbrugsdrift, siger Marianne Holmer. Denne viden vil være værdifuld i årene fremover, når den globale opvarmning får havene til at stige. Projektets resultater kan således hjælpe beslutningstagere i deres vurdering, om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved øget digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand. En anden og mere global funktion er tilbageholdelsen af kulstof i lagunerne. Når en del af det organiske plantemateriale begraves permanent i lagunens bund, vil også kulstoffet blive tilbageholdt. Dette kulstof har planterne optaget som kuldioxid fra atmosfæren. Derved tilbageholdes kuldioxid, som ellers kunne have bidraget til global opvarmning. Den marine lagune ved Gyldensteen Strand anslås at kunne tilbageholde ca tons kulstof om året, hvilket svarer til ca tons kuldioxid. 17

18 Ledelsesberetning - årets nye projekter Københavns Universitet Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø Genskabelsen af Filsø er et af de største og mest positive initiativer for at forbedre den danske natur. Derfor er det vigtigt at kunne dokumentere og vurdere, hvordan det kommer til at gå med søens vand- og naturkvalitet. Det er samtidig en oplagt mulighed for at studere, hvordan vandkvaliteten reguleres af tilførsler af næringsstoffer udefra og fra de tidligere dyrkede, nu oversvømmede marker. Endelig danner vandkvaliteten den faglige baggrund for alle vurderinger af biodiversitet og naturkvalitet i søen og dens nærmeste omgivelser. - Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet Baggrund Filsø var før 1850, da de gentagne afvandinger begyndte, Danmarks næststørste sø på ca ha. Efter Aage V. Jensen Naturfond overtog området, er store dele af den oprindelige sø i efteråret 2012 genskabt ved at oversvømme de dyrkede marker. Det er af stor interesse for naturen, forskningen og samfundet at vide, hvordan søen udvikler sig, og hvilken kvalitet den opnår for fugle, pattedyr, fisk, smådyr og planter med baggrund i sin historie og med de næringstilførsler, der fandtes eller fortsat findes. Med målinger og den fornødne indsigt i ferskvandsøkologi er det muligt at vurdere tilstand og udvikling og om nødvendigt foretage mindre opfølgende indgreb for at sikre, at søen får en så optimal kvalitet som muligt. Dette projekt har til formål at måle søens tilstand, påvirkning og foretage disse faglige vurderinger. I de seneste år har Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet stået i spidsen for en national og international udvikling, der satser på at opbygge måleplatforme, der kontinuerligt måler vind, temperatur og indstråling over søer, samt lys, temperatur, ilt, ph og algemængde nede i søvandet. Hermed har vi fat i de centrale elementer, der beskriver søvandets kvalitet. Udover at være kvalitetsmål sætter iltmålinger os i stand til at beregne søens stofproduktion ved fotosyntesen og dens nedbrydning ved respiration. Når vi endvidere supplerer med måling af tilførsler af uorganisk og organisk kulstof i tilløbene og i søvandet, er det muligt at opstille en samlet kulstofbalance for søen. Den giver os tal på, hvor meget kuldioxid søen optager fra eller frigiver til luften, hvor meget kulstof den akkumulerer nede i bunden, og hvor vigtig denne størrelse er sammenlignet med andre nationale initiativer til at fjerne kulstof fra kredsløbet. Vand- og stofbalancer Vandmængder måles kontinuerligt og stofkoncentrationer af totale og uorganiske næringssalte, og kulstof måles hyppigt over året i søens tilløb og afløb. Udvekslingen mellem søbunden og vandet måles sommer og vinter på bundprøver optaget en række steder. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens udvikling og forventede kvalitet i fremtiden. Vandkvalitet og stofomsætning En måleplatform opsættes på dæmningen mellem nordog sydbassinet og bestykkes med udstyr til kontinuerligt at måle indstråling, vind og lufttemperatur. I begge bassiner udsættes udstyr til at måle lys, temperatur, ilt, ph og algemængde i vandet. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens vandkvalitet og beregne dens omsætning og tilbageholdelse af kulstof. Vandplanternes hyppighed og fordeling Vandplanternes fordeling kortlægges efter 1 og 3 år. Det vurderes, om vegetationen på kort eller mellemlangt sigt kan forventes at rumme særligt værdifulde arter og om den kan stimulere udviklingen frem mod en god eller særligt eftertragtet tilstand. Sideløbende overvåges søens fugle- og fiskeliv. Fisk og fugle reagerer forskelligt på søens udvikling, og de vil blive et synligt resultat af søens vandkvalitet. 18

19 Ledelsesberetning - årets nye projekter københavns universitet - basismonitring i Lille vildmose Tofte Skov og Mose og Høstemark Skov og Mose er to store naturområder i Lille Vildmose, der er udviklet som højmose og gammel græsningsskov. Her findes både den største intakte højmoseflade i det nordvesteuropæiske lavland og Danmarks største sammenhængende, gamle naturskov. I dette særprægede mose- og skovlandskab lever adskillige arter af planter og dyr, der ellers er sjældne og truede i Danmark. Netop i kraft af områdets størrelse og relativt uforstyrrede forhold har disse sårbare arter stor chance for fortsat at kunne trives i Tofte og Høstemark områderne. Statusbøgerne for Høstemark og nyere oplysninger viser, at der inden for de krondyrgræssede 364 ha skov, overdrev og mose findes mindst forskellige arter af planter og dyr. Tofte Skov og Mose har en lignende drift men området er omkring 10 gange større end Høstemark ejendommen og har større landskabelig variation. Det må derfor forventes, at Tofte ejendommen har en større samlet mængde af arter. Det er bekræftet med den netop udkomne statusbog for Tofte Skov og Mose Selvom ejendommene kan dokumentere stor artsrigdom, er der stadig mange muligheder for at forbedre naturværdierne. I den forbindelse har AVJNF udarbejdet Grønne Driftsplaner (2009). Dele af driftsplanerne er allerede iværksat, og i de kommende år vil blandt andet den naturlige hydrologi blive genoprettet ved lukning af grøfter m.m. og store nåleskovsarealer med invasiv sitkagran fældes og vil udvikle sig bl.a. til åbne fattigkær. Her forventes det, at særligt universiteterne vil kunne drage nytte af programmets mange data og inddrage dem i undervisningen, ligesom opfølgende undersøgelser kan danne grundlag for bachelor- og kandidatafhandlinger. Basismoniteringen forestås af Center for Macroecology Evolution and Climate, Københavns Universitet ved professer Anders Tøttrup. Tilrettelægning Moniteringsprogrammet er tilrettelagt, så det omfatter udvalgte, vigtige skovtyper og lysåben natur med og uden væsentlig forudsagt vandstandshævning, samt med og uden rydning af skov med sitkagran. Indenfor hvert område moniteres urte- og trævegetation, epifytter, vedboende svampe og jordbundens biologi i tilfældigt udlagte prøveflader, mens fugle, flagermus, sommerfugle og guldsmede moniteres ved udlagte transekter. For padder benyttes alternative moniteringstilgange. De samme transekter og prøvefelter benyttes til monitering af forskellige organismegrupper, således at ændringer i diversitet i én gruppe kan kobles til ændringer i en anden. Vegetationens struktur og sammensætning definerer i væsentligt omfang levemulighederne for øvrige organismegrupper. Derfor udgør vegetationsmoniteringen kernen i overvågningsprogrammet. Ambitionerne om øget naturbevarelse og artsbeskyttelse er fremherskende i disse driftsplaner. Ambitioner og forventninger er imidlertid ikke nok. Det må også kunne dokumenteres, at planerne gavner den vilde natur. Moniteringsprogrammet er tidsbegrænset og afsluttes i For enkelte dele (vandloggere og epifytiske laver og mosser) er de første vigtige skridt udført i Hovedparten af projektet udføres i Moniteringsprogrammets forskellige dele udføres på en sådan måde, at de kan gentages på et senere tidspunkt. 19

20 fra kyst til kyst Ledelsesberetning - årets nye projekter Danmark kyst til kyst er en stor prime time tv-serie til DR1 og DR-HD, der går tæt på naturen, kulturen, historien og befolkningen langs de danske kyster. Seriens 2. sæson blev sendt hver mandag aften på DR1 i sommeren Formål Formålet med Danmark kyst til kyst er at underholde og samtidig informere: at skabe øget interesse for vores landskab, og give befolkningen anledning og lyst til at bevæge sig udendørs og passe på landskabets natur- og kulturværdier. Ved i 2. sæson at tage udgangspunkt i de mange tiltag, der gøres for at sikre natur- og kulturværdierne i Danmark, søger programmet at give inspiration til yderligere beskyttelse eksempler til efterfølgelse. Målgruppe Familien Danmark, dvs. danskere mellem 12 og 90 år, der vil have glæde af smukke optagelser, overraskende ny viden og spændende beretninger om vores lands natur, kultur og historie. I de fleste programmer indgår et areal ejet og forvaltet af Aage V. Jensen Naturfond, som eksempel på, hvordan forvaltningen kan målrettes mod naturbeskyttelse. Holdninger og følelser Programmernes indslag handler både om natur, kultur og menneskers liv langs kysterne. Indslagene skal gerne have kant og slå på følelserne på en positiv måde. Indslagene, der fokuserer på naturbeskyttelse, kan f.eks. handle om genskabelse af tabt natur, hjælp til dyr og planters overlevelse, hvordan man råder bod på tidligere tiders forurening, sikring af havenes ressourcer, og moderne formidling af viden om naturen til befolkningen. Med den positive holdning til naturen skabes stolthed over og fornyet bevidst om: stenrev i havet, danske havpattedyr, historiske træer, fugles overlevelse, forureningshåndtering, fiskebestande, sjældne planter o.m.a. Det storslåede ved Danmark fremhæves ved flypanoramaer. Baggrund Danmark kyst til kyst er inspireret af BBC-serien Coast, der er blevet vist med stor succes en årrække i Storbritannien. I Danmark er serien blevet vores egen hyldest til landet, dets natur og kultur en farverig og levende beretning om landskabet og folket ved kysten. Fokus for 2. sæson: Naturbeskyttelse og menneskets brug af naturressourcerne i Danmark Hvert program vil være knyttet til en bestemt landsdel og skal i 2. sæson have et særligt fokus inden for naturbeskyttelse og naturressourcer. For hver episode planlægges udvalgte naturbeskyttelses-temaer, som præsenteres ved episodens begyndelse af værterne i fællesskab, og som knytter historierne sammen. 20

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 05 65 63 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V

Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V Elephant Hotel Group ApS c/o Copenhagen Crown, Vesterbrogade 41, 1620 København V CVR-nr. 31 87 49 47 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24.

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere