Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr Årsrapport

3 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning - side 7 Uddelinger til projekter - side 8 årets projekter - side 9 projektudvælgelse - side 10 Naturområder - side benyttelse - side 14 årets nye projekter - side finansielt resultat - side 22 Bestyrelsen - side 23 Resultatopgørelse - side 24 Balance - side Anvendt regnskabspraksis - side Noter - side

4 Fondsoplysninger Fonden Aage V. Jensen Naturfond Kampmannsgade 1, København V Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 29. december 2006 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december DIREKTION Direktør Anders Skov Bestyrelse Advokat Leif Skov, formand Professor Katherine Richardson Christensen Direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm Professor Bent Aaby Advokat Sys Rovsing Revision Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Pengeinstitut Danske Bank Hjemmeside 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Aage V. Jensen Naturfond. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 31/ Bestyrelse Leif Skov, formand Katherine Richardson Christensen Sys Rovsing Nils Wilhjelm Bent Aaby 5

6 Påtegning på årsregnskabet Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Haugbyrd statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Naturfondens formål Fonden støtter kun projekter i Danmark. Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved: - At erhverve, eje og drive naturarealer. - At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer. - At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. At støtte naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse - Naturfondens formål Vision, mission og værdier For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejdsmetoder. At bevare, beskytte, udvikle og synliggøre danske naturværdier gennem samarbejde om vigtige naturprojekter - Den overordnede vision for Naturfonden Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper. Fonden finder det har stor betydning for naturbeskyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse for dens værdier. At give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur - i dag og i fremtiden - Naturfondens mission 7

8 Ledelsesberetning Uddelinger til projekter Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. I udvælgelsen af projekter lægger fonden vægt på fire nøgleområder: Formidling Øge befolkningens (især børn & unge) bevidsthed om naturens indhold og betydning Uddannelse om naturen Facilitere adgangen til vores naturområder Viden Data om naturens tilstand Støtte til forskning Iværksætte nye forskningstiltag Oprettelse af professorater indenfor nye områder, fx naturforvaltning Formidling Viden Bevarelse Genopretning bevarelse Køb, bevarelse og drift af truede økosystemer Beskyttelse af truede arter Genopretning Genopretning af ødelagte eller forsvundne økosystemer Facilitere arters tilbagekomst 8

9 Ledelsesberetning årets projekter De samlede uddelinger til projekter i 2012 er på knap 80 millioner kr. Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift af egne naturområder i Danmark. På de 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse. Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. Støtten til en række eksterne projekter er fortsat i Det drejer sig bl.a. om: - Atlas over Danmarks Svampe - Atlas over Danske Saltvandsfisk - DOF s Caretaker projekt - Støtte til Københavns Universitet til professorat i naturforvaltning - Naturgenopretning af Portlandmosen 44,9% I år er der bl.a. givet støtte til følgende nye projekter: 55,1% Anskaffelse af og projekter m.v. på egne naturarealer Uddelinger, eksterne 1. DOF fugleovervågning - Atlas III Projektet 2. Zoologisk Museum - Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk 3. Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand 4. Københavns Universitet - Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø 5. Københavns Universitet - Basismonitering af Lille Vildmose 6. Fra kyst til kyst (Naturprogram serie) 7. DCE - Fugle i Vejlerne Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. 9

10 Ledelsesberetning projektudvælgelse projektudvælgelse Fonden prioriterer at placere sine midler der, hvor de gør størst nytte og understøtter vores mission. I udvælgelsen lægges der stor vægt på, at projektet peger frem mod det samlede mål om at opleve en rig natur og derfor på, at det kan indgå i en samlet helhed, hvor flere forskellige projekter i sidste ende understøtter hinanden. Et eksempel herpå er, at man har satset på vidensindsamling på flere forskellige artsgrupper og lokaliteter. Den samlede vidensindsamling skal gerne give basis for en forbedret forvaltning og bedre formidling af naturen. I arbejdet søger vi Gerne projekter, hvor fonden er ene om hele donationen til projektet Dog kan også projekter, hvor donationen deles mellem flere fonde, myndigheder el.lign. komme i betragtning Sikring af forståelsen for naturen ved at støtte opbygning af viden både nationalt, men også via lokale organisationer og indsatsgrupper Opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, der understøtter en forståelse for og en holdbar nydelse af naturen Samarbejde med nøgleorganisationer, der har ekspertviden og international bredde Organisationer, der har ekspertise og ressourcer til at gennemføre projekterne, herunder at sikre kontrollen med såvel økonomi som opfølgning Langvarige samarbejder, der bygger på tillid Projekter, der opfylder flere nøgleområder Genopretning af Store naturområder Når Fonden erhverver nye store naturområder, følges følgende proces: 1. Grønne organisationer, eksperter, myndigheder el.lign. foreslår et område 2. Der udføres feasibility study 3. Forhandlinger med ejere og foreløbig aftale indgås 4. Møder med kommuner, naboer, grønne organisationer m.fl. 5. Offentlige informationsmøder, hvor udkastet til projektet forelægges 6. Såfremt møderne under 4 og 5 viser klar positiv interesse for projektet indgås endelig aftale 7. Detailplanlægning af projektet, herunder VVM redegørelser, godkendelser, dispensationer, licitationer etc. 8. Gennemførelse Fonden undgår at konkurrere med det offentlige eller de grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter. Vi deltager kun, hvis det er relevant, og hvis vores medvirken er ønsket og nødvendig for projektets gennemførelse. Alle beslutninger om uddelinger træffes af bestyrelsen. 10

11 Ledelsesberetning Naturområder Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. På Fondens egne naturarealer er der altid et samarbejde omkring forvaltningen af naturarealet, enten i form af et naturråd bestående af eksperter i den pågældende biotop og repræsentanter for de grønne organisationer, eller ved et samarbejde med kommune eller Naturstyrelsen, eller for mindre arealer ved at en af de grønne organisationer forestår forvaltningen. Fonden har 28 naturområder, hvor naturværdierne beskyttes, sikres og udvikles, og hvor befolkningen tilskyndes til at opleve naturen fra bl.a. anlagte stier, gangbroer og observationstårne (hvoraf de fleste er udstyret med faste kikkerter og plancher om planter, fugle- og dyreliv) og ved opsatte informationstavler. Ejendommene kan opdeles i fem kategorier efter projekttyper: 1. Genopretning og/eller bevarelse af store sammenhængende områder - Lille Vildmose - Vejlerne - Filsø - Gyldensteen 2. Beskyttelse af stor eller sjælden biodiversitet - Tofte skov og mose højmose og græsningsskov - Høstemark skov og mose højmose og græsningsskov - Æbelø naturskov/urørt skov 3. Særlig artsbeskyttelse - Hulsig Hede klithede - Ovstrup indlandshede - Kaasegaard klippeløkker, hylde-gøgeurt 4. Vådområder (fjernelse af kvælstof og fosfor) med særligt henblik på oprettelse af besøgsfaciliteter - Vilsted sø - Mjels sø - Gudenå-engene 5. Andre områder - Vaserne ved Esrum sø formidling til børnehaver/skoleklasser - Rågø Genbank og fugleø - Nærnatur f.eks. Bjerget, Blegmosen og Sundbakkerne (små områder, der plejes af små lokale grupper) 11

12 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Rågø I 2012 kom havørnen tilbage til Rågø, byggede en rede og havde succesfuld yngel med det resultat, at der kom ørneunger ud af det. Et ørnepar havde for nogle år siden forsøgt sig uden held. Rågø er et naturligt sted for havørnen at yngle her er ro og masser af mad mest fisk, men også blishøns, ænder og gæs. Filsø Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og snoren til søen blev klippet. Siden diget i søens sydøstlige hjørne ved Søvig Sund blev brudt den 2. juli, har vandet ophobet sig i Filsøs sydlige del, Sønder Sø. Efter en fugtig september kunne det ikke længere holdes tilbage. Den 4. oktober måtte det store tilløb til resten af Filsø, Mellemsøen, åbnes. I løbet af bare 3 døgn blev store dele af Mellemsøen dækket med vand, så de besøgende allerede ved indvielsen fik et indtryk af det fremtidige vandspejl på over 900 ha. Gennem to kanaler fossede vandet ind i Mellemsøen, og under indvielsen blev den sidste barriere fjernet. Lille vildmose Med støtte fra EU s LIFE+ Nature gennemfører Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab et stort genopretningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet startede i 2011 og fortsætter til og med Målet er at sikre de bevarede højmoseområder for fremtiden og samtidig skabe forudsætninger for, at nedbrudte dele af højmosen kan gendannes. Partnerne har et budget på 41 millioner kroner til rådighed i projektet. Da højmosen er en højt prioriteret natur type i Natura 2000, udgør tilskuddet fra LIFE+ Nature 75 % af udgifterne i projektet og ikke som normalt 50 %. Når LIFE+ projektet er afsluttet i år 2016, er målet, at: Birkesø er genskabt som en lavvandet sø på 130 ha Vandstanden i mosen er hævet på ca. 770 ha Mellemområdet er indhegnet og mindst 50 stykker kronvildt udsat 200 ha er ryddet for træer og buske Rovdyrene mårhund, mink og ræv er en mindre trussel mod de ynglende fugle Der er opsat yderligere 2 udsigtsplatforme og 8 informationsområder I efteråret 2012 blev der talt krikænder, som er et af de højeste antal, der nogenside er talt i Danmark. Vinteren over har hundredevis af svaner holdt til ved Filsø, og ikke mindst er flere havørne set ved søen. Vi har modtaget resultater af de indledende moniteringer for henholdsvis: - Insektovervågning Paddemonitering Fuglene på Filsø Botaniske værdier i kanalerne 2012 I Tofte og Høstemark Skove er der afdrevet store arealer med sitkagran, og vandstanden er hævet i skoven. Den første statusbog blev udgivet for Tofte skov og Mose indeholdende omtale af de aktuelle forekomster af en lang række arter, der er registreret på ejendommen, siden fonden erhvervede denne i

13 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Som en symbolsk godkendelse af starten på det store vådområdeprojekt for Mellemområdet af Lille Vildmose optrådte et ynglepar af den i Danmark ekstremt sjældne Stylteløber i området. Efter parring og lidt omflakken i de nye vådområder valgte parret at yngle i området syd for Hegnsvej. Desværre opgav fuglene sandsynligvis prædateret af enten ræv eller mårhund. I maj 2012 vedtog Nordfyns Kommune det kommuneplantillæg og den VVM-redegørelse, som giver mulighed for gennemførelse af projektet på Gyldensteen Strand. Der blev indgået entreprisekontrakt om anlægsprojektet med TC Anlæg, og arbejdet blev så småt igangsat ultimo 2012, hvor bl.a. P-pladser og en del stier blev færdiggjort. Arbejdet forventes afsluttet i Ølundgård Hele par hættemåger ynglede 2012, hvilket gør området til Fyns vigtigste ynglelokalitet for mågerne. Med hættemågerne kommer mange andre vandfugle, som nyder godt af deres kollektive beskyttelse mod krager og ræve. Gyldensteen Strand På Gyldensteen Strand gennemføres den første store uddigning i Danmark med det formål at sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området, at give offentligheden mulighed for at opleve området, at undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandsstanden på naturområder, og at foretage videnskabelige undersøgelser af havets biodiversitet såvel i det inddæmmede havområde som udenfor. Gudenåengene Randers Naturcenter, som fonden har støttet, er beliggende tæt på Randers Midtby og alligevel lige ved Gudenå. Stedet er flittigt besøgt af både skoleelever, børnehaver og familier. Og nu har stedets besøgende fået endnu en mulighed for at opleve naturen. Til Randers Naturcenter hører en ny handicapvenlig havn og fonden har i 2012 doneret 2 handicapvenlige både. Randers Naturcenter vil løbende arrangere ture, hvor folk både med og uden handicap kan sejle fra den nye naturhavn. Der genskabes et fjordområde på ca. 230 ha, hvoraf de 209 ha vil være vanddækket ved normal vandstand. Resten af fjordområdet omfatter øer og de omgivende strandenge og strandoverdrev. 13

14 Ledelsesberetning benyttelse I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, fastsat forud for fondens overtagelse, for at beskytte den sårbare natur. Til gengæld er der gjort meget ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved besøgscentre, fugletårne m.v. På alle de øvrige (25) naturarealer er der almindelig adgang, og det er tilfredsstillende at konstatere det meget store og stigende antal besøgende på fondens ejendomme. Alene i ét af fondens områder Vejlerne har der i 2012 været registreret besøgende. Et andet område, der ligeledes har haft rigtig mange besøgende, er den nyoprettede Filsø. Det samlede besøgstal på alle fondens arealer er ikke registreret, idet det ikke alle steder er muligt at opstille tællere, men antallet vil utvivlsomt nærme sig ½ million besøgende årligt. Ud over de mange besøgende foregår der en række moniterings- og forskningsprojekter dels af studerende og forskere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner, dels af mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der findes på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre mulighed for den fremadrettede drift af disse. Blandt disse er således i 2012 udgivet en statusbog for Tofte Skov og Mose indeholdende en række indlæg og rapporter fra forskellige forskere. Ligeledes har fonden sammen med Filsøs tidligere ejerkreds udgivet en bog om Filsøs historie og natur. Der har i 2012 været 11 studerende fra Københavns Universitet i gang med specialeprojekter på fondens ejendomme, heraf 8 kandidat afhandlinger og 3 bachelor afhandlinger. 14

15 Atlas III projektet Ledelsesberetning - årets nye projekter Det er ved at være 20 år siden, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sidst gennemførte en storstilet atlaskortlægning af de danske ynglefugles udbredelse. Den sidste kortlægning ( ), såvel som den allerførste atlaskortlægning ( ), var baseret på et stort antal frivillige DOF-medlemmers aktive medvirken, og var banebrydende mht. at tilvejebringe data af uvurderlig værdi for forskning, forvaltning og formidling. Tiden er nu inde til et tredje dansk fugleatlas. Atlas III skal levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, herunder tendenser i fuglearternes bestandsudvikling, f.eks. som følge af klimaændringer og andre miljøpåvirkninger. Aage V. Jensens Naturfond har i 2012 bevilget midler til forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af dette projekt i årene Den overordnede tidsplan er følgende: : Projektforberedelse. Metodeudvikling, IT-udvikling, hvervning og oplæring : Feltarbejde. Dataindsamling, hvervning og oplæring : Databehandling og afrapportering. I vil der blive afholdt møder i alle DOF s lokalafdelinger, hvor projektledelsen vil orientere om projektet og undervise i metoder og rapporteringsmoduler. Det fuglefaglige årsmøde i 2013 afholdes i andet halvår og vil først og fremmest omhandle kapacitetsopbygning af lokalafdelingerne. Projektet omfatter tre hovedelementer: - Den basale atlasundersøgelse af alle landets ynglefugle - Tæthedsanalyse af de almindeligste yngle- og vinterfugle - Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte, spredt forekommende fuglearter Projektet forventes udført af mindst tusind frivillige fuglekiggere, som vil rapportere deres registreringer via dofbasen.dk, hvor særlige atlasmoduler vil blive udviklet. Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte fuglearter ønskes foretaget i hvert kvadrat. Der er tale om spredt forekommende arter udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, samt en vurdering af om de pågældende arter er nogenlunde overkommelige at optælle i hvert kvadrat i forbindelse med den basale atlasundersøgelse. Artslisten indeholder pt. følgende arter: Rørdrum, krikand, engsnarre, trane, lille præstekrave, svaleklire, turteldue, natravn, isfugl, vendehals, sortspætte, lille flagspætte, bjergvipstjert, sortstrubet bynkefugl, rødtoppet fuglekonge, pungmejse, gulirisk og karmindompap. Eksempel på relativ tæthed indsamlet i Atlas II 15

16 Ledelsesberetning - årets nye projekter Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk De danske farvande omfatter et stort antal levesteder lige fra de dybhavslignende dele af Skagerrak til lavvandede kyststræk og brakvandsfjorde. De danske saltvandsfisk er tilpasset denne store variation og består derfor af mange arter omkring 220. Formålet med atlasprojektet er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af de danske saltvandsfisk. Meget tyder på, at klimaet bliver varmere i fremtiden, og for at kunne vurdere eventuelle ændringer i vore fiskebestande er det vigtigt at have en solid viden om tilstanden i disse år. Kortlægningen vil desuden være et vigtigt redskab til at holde øje med status for de introducerede og potentielt invasive arter. Kortlægningen omfatter alle fiskearter, der fanges inden for det danske søterritorium (se kortet) - både de helt almindelige som sild og torsk, de sjældne gæster som fx sværdfisk samt de ferskvandsfisk, der ofte trækker ud i havet fra åer og søer. I forbindelse med projektet vil der blive indsamlet en mængde fisk til forskellige undersøgelser. Mange af disse vil blive konserveret og gemt i Zoologisk Museums videnskabelige fiskesamling, hvor de sammen med den tilknyttede vævsbank vil stå til rådighed for forskere fra hele verden i de næste hundredvis af år. Den eksisterende viden om de fleste af arternes forekomst er mangelfuld dette gælder i særlig grad for det store flertal af arter, som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri. Derfor samarbejder Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult om et atlasprojekt, som skal skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af alle de fiskearter, der forekommer i saltvand i Danmark. Projektet munder ud i en omfattende bog om vore saltvandsfisk i stil med den, der er udkommet om ferskvandsfiskene. Danmarks søterritorium med angivelse af 10 x 10 km UTM-kvadrater 16

17 Ledelsesberetning - årets nye projekter Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand Der går ikke mange år, før stigende vandstande er en realitet i Danmark. Men hvad skal vi helt konkret forvente, når havvand begynder at oversvømme det danske kystland? Det får biologer fra Syddansk Universitet nu en unik mulighed for at undersøge i et nyt storstilet forskningsprojekt med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. Digerne fjernes ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, havvandet skyller ind og biologerne kan derved se, hvad en sådan voldsom ændring vil føre med sig. Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2013, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Dette projekt vil give os vigtige informationer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land, forklarer leder af Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer. Før de omfattende landindvindinger og dræninger gjorde deres indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de få tilbageblevne laguner har vist os, at de har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner. Lagunernes flora i form af planterne havgræs og ålegræs, samt forskellige grøn-, brun- og rødalger og ikke mindst bundlevende mikroalger - er særdeles produktive, fordi lys og næring sjældent mangler. Derfor vrimler der gerne med små fladfisk samt hav- og vadefugle, som mæsker sig i de bugnende vegetar- og kødretter i disse laguner. Eftersom vi i de seneste årtier har kæmpet med at få begrænset udledningen af især kvælstof fra landbruget til havet, er det en vigtig funktion i dag, siger Marianne Holmer. Aage V. Jensen Naturfond har derfor finansieret biologiske og økologiske undersøgelser af udviklingen i den marine lagune. Dette arbejde udføres af forskere fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Undersøgelserne starter med at beskrive sammensætningen af flora, bundfauna og miljøforholdene i Lillebælt uden for Gyldensteen Strand før digerne fjernes. Efter fjernelsen af digerne og oversvømmelsen af området, bliver et undersøgelsesprogram iværksat for at beskrive udviklingen i flora- og faunasammensætning, udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jorden og vandet, samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav. Når projektet er færdigt i 2021, vil der være indhøstet en unik viden om den biologiske og miljømæssige udvikling i en nyligt oversvømmet marin lagune efter 140 års landbrugsdrift, siger Marianne Holmer. Denne viden vil være værdifuld i årene fremover, når den globale opvarmning får havene til at stige. Projektets resultater kan således hjælpe beslutningstagere i deres vurdering, om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved øget digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand. En anden og mere global funktion er tilbageholdelsen af kulstof i lagunerne. Når en del af det organiske plantemateriale begraves permanent i lagunens bund, vil også kulstoffet blive tilbageholdt. Dette kulstof har planterne optaget som kuldioxid fra atmosfæren. Derved tilbageholdes kuldioxid, som ellers kunne have bidraget til global opvarmning. Den marine lagune ved Gyldensteen Strand anslås at kunne tilbageholde ca tons kulstof om året, hvilket svarer til ca tons kuldioxid. 17

18 Ledelsesberetning - årets nye projekter Københavns Universitet Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø Genskabelsen af Filsø er et af de største og mest positive initiativer for at forbedre den danske natur. Derfor er det vigtigt at kunne dokumentere og vurdere, hvordan det kommer til at gå med søens vand- og naturkvalitet. Det er samtidig en oplagt mulighed for at studere, hvordan vandkvaliteten reguleres af tilførsler af næringsstoffer udefra og fra de tidligere dyrkede, nu oversvømmede marker. Endelig danner vandkvaliteten den faglige baggrund for alle vurderinger af biodiversitet og naturkvalitet i søen og dens nærmeste omgivelser. - Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet Baggrund Filsø var før 1850, da de gentagne afvandinger begyndte, Danmarks næststørste sø på ca ha. Efter Aage V. Jensen Naturfond overtog området, er store dele af den oprindelige sø i efteråret 2012 genskabt ved at oversvømme de dyrkede marker. Det er af stor interesse for naturen, forskningen og samfundet at vide, hvordan søen udvikler sig, og hvilken kvalitet den opnår for fugle, pattedyr, fisk, smådyr og planter med baggrund i sin historie og med de næringstilførsler, der fandtes eller fortsat findes. Med målinger og den fornødne indsigt i ferskvandsøkologi er det muligt at vurdere tilstand og udvikling og om nødvendigt foretage mindre opfølgende indgreb for at sikre, at søen får en så optimal kvalitet som muligt. Dette projekt har til formål at måle søens tilstand, påvirkning og foretage disse faglige vurderinger. I de seneste år har Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet stået i spidsen for en national og international udvikling, der satser på at opbygge måleplatforme, der kontinuerligt måler vind, temperatur og indstråling over søer, samt lys, temperatur, ilt, ph og algemængde nede i søvandet. Hermed har vi fat i de centrale elementer, der beskriver søvandets kvalitet. Udover at være kvalitetsmål sætter iltmålinger os i stand til at beregne søens stofproduktion ved fotosyntesen og dens nedbrydning ved respiration. Når vi endvidere supplerer med måling af tilførsler af uorganisk og organisk kulstof i tilløbene og i søvandet, er det muligt at opstille en samlet kulstofbalance for søen. Den giver os tal på, hvor meget kuldioxid søen optager fra eller frigiver til luften, hvor meget kulstof den akkumulerer nede i bunden, og hvor vigtig denne størrelse er sammenlignet med andre nationale initiativer til at fjerne kulstof fra kredsløbet. Vand- og stofbalancer Vandmængder måles kontinuerligt og stofkoncentrationer af totale og uorganiske næringssalte, og kulstof måles hyppigt over året i søens tilløb og afløb. Udvekslingen mellem søbunden og vandet måles sommer og vinter på bundprøver optaget en række steder. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens udvikling og forventede kvalitet i fremtiden. Vandkvalitet og stofomsætning En måleplatform opsættes på dæmningen mellem nordog sydbassinet og bestykkes med udstyr til kontinuerligt at måle indstråling, vind og lufttemperatur. I begge bassiner udsættes udstyr til at måle lys, temperatur, ilt, ph og algemængde i vandet. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens vandkvalitet og beregne dens omsætning og tilbageholdelse af kulstof. Vandplanternes hyppighed og fordeling Vandplanternes fordeling kortlægges efter 1 og 3 år. Det vurderes, om vegetationen på kort eller mellemlangt sigt kan forventes at rumme særligt værdifulde arter og om den kan stimulere udviklingen frem mod en god eller særligt eftertragtet tilstand. Sideløbende overvåges søens fugle- og fiskeliv. Fisk og fugle reagerer forskelligt på søens udvikling, og de vil blive et synligt resultat af søens vandkvalitet. 18

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere