Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage V. Jensen Naturfond. CVR-nr. 30 20 55 96"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr Årsrapport

3 indhold Fondsoplysninger m.v. - side 4 Ledelsespåtegning - side 5 Den uafhængige revisors erklæringer - side 6 Ledelsesberetning - side 7 Uddelinger til projekter - side 8 årets projekter - side 9 projektudvælgelse - side 10 Naturområder - side benyttelse - side 14 årets nye projekter - side finansielt resultat - side 22 Bestyrelsen - side 23 Resultatopgørelse - side 24 Balance - side Anvendt regnskabspraksis - side Noter - side

4 Fondsoplysninger Fonden Aage V. Jensen Naturfond Kampmannsgade 1, København V Telefon: Telefax: CVR-nr.: Stiftet: 29. december 2006 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december DIREKTION Direktør Anders Skov Bestyrelse Advokat Leif Skov, formand Professor Katherine Richardson Christensen Direktør, fhv. industriminister Nils Wilhjelm Professor Bent Aaby Advokat Sys Rovsing Revision Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Pengeinstitut Danske Bank Hjemmeside 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Aage V. Jensen Naturfond. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 31/ Bestyrelse Leif Skov, formand Katherine Richardson Christensen Sys Rovsing Nils Wilhjelm Bent Aaby 5

6 Påtegning på årsregnskabet Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond Vi har revideret årsregnskabet for Aage V. Jensen Naturfond for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. maj 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Haugbyrd statsautoriseret revisor 6

7 Ledelsesberetning Naturfondens formål Fonden støtter kun projekter i Danmark. Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved: - At erhverve, eje og drive naturarealer. - At foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer. - At yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark. Støtte til formålet kan ydes såvel i form af aktiviteter i Fondens eget regi som i form af kontante udlodninger, lån eller på lignende vis til modtagere udenfor Fonden. At støtte naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse - Naturfondens formål Vision, mission og værdier For at sikre den bedst mulige anvendelse af de midler, Fonden bevilger til naturbevarende formål, har bestyrelsen vurderet og defineret Fondens strategier og arbejdsmetoder. At bevare, beskytte, udvikle og synliggøre danske naturværdier gennem samarbejde om vigtige naturprojekter - Den overordnede vision for Naturfonden Ved vurdering, udvikling og evaluering af projekter benyttes eksterne eksperter, fagfællevurderinger og samarbejde med myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper. Fonden finder det har stor betydning for naturbeskyttelsen, at befolkningen kommer ud i naturen og får forståelse for dens værdier. At give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur - i dag og i fremtiden - Naturfondens mission 7

8 Ledelsesberetning Uddelinger til projekter Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. I udvælgelsen af projekter lægger fonden vægt på fire nøgleområder: Formidling Øge befolkningens (især børn & unge) bevidsthed om naturens indhold og betydning Uddannelse om naturen Facilitere adgangen til vores naturområder Viden Data om naturens tilstand Støtte til forskning Iværksætte nye forskningstiltag Oprettelse af professorater indenfor nye områder, fx naturforvaltning Formidling Viden Bevarelse Genopretning bevarelse Køb, bevarelse og drift af truede økosystemer Beskyttelse af truede arter Genopretning Genopretning af ødelagte eller forsvundne økosystemer Facilitere arters tilbagekomst 8

9 Ledelsesberetning årets projekter De samlede uddelinger til projekter i 2012 er på knap 80 millioner kr. Fonden opfylder formålet dels ved støtte til eksterne projekter og dels ved erhvervelse, etablering og drift af egne naturområder i Danmark. På de 28 naturområder søges naturen tilgodeset bedst muligt, og fonden arbejder meget med at gøre områderne tilgængelige for alle ved etablering af stier, gangbroer, udsigtstårne, skjul, skiltning og foldere, som kan sikre besøgende en god og lærerig naturoplevelse. Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. Støtten til en række eksterne projekter er fortsat i Det drejer sig bl.a. om: - Atlas over Danmarks Svampe - Atlas over Danske Saltvandsfisk - DOF s Caretaker projekt - Støtte til Københavns Universitet til professorat i naturforvaltning - Naturgenopretning af Portlandmosen 44,9% I år er der bl.a. givet støtte til følgende nye projekter: 55,1% Anskaffelse af og projekter m.v. på egne naturarealer Uddelinger, eksterne 1. DOF fugleovervågning - Atlas III Projektet 2. Zoologisk Museum - Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk 3. Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand 4. Københavns Universitet - Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø 5. Københavns Universitet - Basismonitering af Lille Vildmose 6. Fra kyst til kyst (Naturprogram serie) 7. DCE - Fugle i Vejlerne Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår og et engagement i at bevare naturen. 9

10 Ledelsesberetning projektudvælgelse projektudvælgelse Fonden prioriterer at placere sine midler der, hvor de gør størst nytte og understøtter vores mission. I udvælgelsen lægges der stor vægt på, at projektet peger frem mod det samlede mål om at opleve en rig natur og derfor på, at det kan indgå i en samlet helhed, hvor flere forskellige projekter i sidste ende understøtter hinanden. Et eksempel herpå er, at man har satset på vidensindsamling på flere forskellige artsgrupper og lokaliteter. Den samlede vidensindsamling skal gerne give basis for en forbedret forvaltning og bedre formidling af naturen. I arbejdet søger vi Gerne projekter, hvor fonden er ene om hele donationen til projektet Dog kan også projekter, hvor donationen deles mellem flere fonde, myndigheder el.lign. komme i betragtning Sikring af forståelsen for naturen ved at støtte opbygning af viden både nationalt, men også via lokale organisationer og indsatsgrupper Opbygning og vedligeholdelse af infrastruktur, der understøtter en forståelse for og en holdbar nydelse af naturen Samarbejde med nøgleorganisationer, der har ekspertviden og international bredde Organisationer, der har ekspertise og ressourcer til at gennemføre projekterne, herunder at sikre kontrollen med såvel økonomi som opfølgning Langvarige samarbejder, der bygger på tillid Projekter, der opfylder flere nøgleområder Genopretning af Store naturområder Når Fonden erhverver nye store naturområder, følges følgende proces: 1. Grønne organisationer, eksperter, myndigheder el.lign. foreslår et område 2. Der udføres feasibility study 3. Forhandlinger med ejere og foreløbig aftale indgås 4. Møder med kommuner, naboer, grønne organisationer m.fl. 5. Offentlige informationsmøder, hvor udkastet til projektet forelægges 6. Såfremt møderne under 4 og 5 viser klar positiv interesse for projektet indgås endelig aftale 7. Detailplanlægning af projektet, herunder VVM redegørelser, godkendelser, dispensationer, licitationer etc. 8. Gennemførelse Fonden undgår at konkurrere med det offentlige eller de grønne organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter. Vi deltager kun, hvis det er relevant, og hvis vores medvirken er ønsket og nødvendig for projektets gennemførelse. Alle beslutninger om uddelinger træffes af bestyrelsen. 10

11 Ledelsesberetning Naturområder Fonden arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter indenfor naturbeskyttelse for at nå fælles mål, samt søger samarbejde med kompetente interessenter. Fonden støtter gerne langsigtede projekter, hvori indgår kapacitets- og vidensopbygning. På Fondens egne naturarealer er der altid et samarbejde omkring forvaltningen af naturarealet, enten i form af et naturråd bestående af eksperter i den pågældende biotop og repræsentanter for de grønne organisationer, eller ved et samarbejde med kommune eller Naturstyrelsen, eller for mindre arealer ved at en af de grønne organisationer forestår forvaltningen. Fonden har 28 naturområder, hvor naturværdierne beskyttes, sikres og udvikles, og hvor befolkningen tilskyndes til at opleve naturen fra bl.a. anlagte stier, gangbroer og observationstårne (hvoraf de fleste er udstyret med faste kikkerter og plancher om planter, fugle- og dyreliv) og ved opsatte informationstavler. Ejendommene kan opdeles i fem kategorier efter projekttyper: 1. Genopretning og/eller bevarelse af store sammenhængende områder - Lille Vildmose - Vejlerne - Filsø - Gyldensteen 2. Beskyttelse af stor eller sjælden biodiversitet - Tofte skov og mose højmose og græsningsskov - Høstemark skov og mose højmose og græsningsskov - Æbelø naturskov/urørt skov 3. Særlig artsbeskyttelse - Hulsig Hede klithede - Ovstrup indlandshede - Kaasegaard klippeløkker, hylde-gøgeurt 4. Vådområder (fjernelse af kvælstof og fosfor) med særligt henblik på oprettelse af besøgsfaciliteter - Vilsted sø - Mjels sø - Gudenå-engene 5. Andre områder - Vaserne ved Esrum sø formidling til børnehaver/skoleklasser - Rågø Genbank og fugleø - Nærnatur f.eks. Bjerget, Blegmosen og Sundbakkerne (små områder, der plejes af små lokale grupper) 11

12 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Rågø I 2012 kom havørnen tilbage til Rågø, byggede en rede og havde succesfuld yngel med det resultat, at der kom ørneunger ud af det. Et ørnepar havde for nogle år siden forsøgt sig uden held. Rågø er et naturligt sted for havørnen at yngle her er ro og masser af mad mest fisk, men også blishøns, ænder og gæs. Filsø Den 7. oktober var anlægsarbejderne forud for genskabelsen af Filsø afsluttet, og søen stod klar til atter at blive fyldt med vand efter 160 års dræning. Over mennesker var mødt op til indvielsen, hvor Vardes borgmester Gylling Haahr og bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond, Nils Wilhjelm, holdt taler, og snoren til søen blev klippet. Siden diget i søens sydøstlige hjørne ved Søvig Sund blev brudt den 2. juli, har vandet ophobet sig i Filsøs sydlige del, Sønder Sø. Efter en fugtig september kunne det ikke længere holdes tilbage. Den 4. oktober måtte det store tilløb til resten af Filsø, Mellemsøen, åbnes. I løbet af bare 3 døgn blev store dele af Mellemsøen dækket med vand, så de besøgende allerede ved indvielsen fik et indtryk af det fremtidige vandspejl på over 900 ha. Gennem to kanaler fossede vandet ind i Mellemsøen, og under indvielsen blev den sidste barriere fjernet. Lille vildmose Med støtte fra EU s LIFE+ Nature gennemfører Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab et stort genopretningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet startede i 2011 og fortsætter til og med Målet er at sikre de bevarede højmoseområder for fremtiden og samtidig skabe forudsætninger for, at nedbrudte dele af højmosen kan gendannes. Partnerne har et budget på 41 millioner kroner til rådighed i projektet. Da højmosen er en højt prioriteret natur type i Natura 2000, udgør tilskuddet fra LIFE+ Nature 75 % af udgifterne i projektet og ikke som normalt 50 %. Når LIFE+ projektet er afsluttet i år 2016, er målet, at: Birkesø er genskabt som en lavvandet sø på 130 ha Vandstanden i mosen er hævet på ca. 770 ha Mellemområdet er indhegnet og mindst 50 stykker kronvildt udsat 200 ha er ryddet for træer og buske Rovdyrene mårhund, mink og ræv er en mindre trussel mod de ynglende fugle Der er opsat yderligere 2 udsigtsplatforme og 8 informationsområder I efteråret 2012 blev der talt krikænder, som er et af de højeste antal, der nogenside er talt i Danmark. Vinteren over har hundredevis af svaner holdt til ved Filsø, og ikke mindst er flere havørne set ved søen. Vi har modtaget resultater af de indledende moniteringer for henholdsvis: - Insektovervågning Paddemonitering Fuglene på Filsø Botaniske værdier i kanalerne 2012 I Tofte og Høstemark Skove er der afdrevet store arealer med sitkagran, og vandstanden er hævet i skoven. Den første statusbog blev udgivet for Tofte skov og Mose indeholdende omtale af de aktuelle forekomster af en lang række arter, der er registreret på ejendommen, siden fonden erhvervede denne i

13 Ledelsesberetning Naturområder - årets gang Som en symbolsk godkendelse af starten på det store vådområdeprojekt for Mellemområdet af Lille Vildmose optrådte et ynglepar af den i Danmark ekstremt sjældne Stylteløber i området. Efter parring og lidt omflakken i de nye vådområder valgte parret at yngle i området syd for Hegnsvej. Desværre opgav fuglene sandsynligvis prædateret af enten ræv eller mårhund. I maj 2012 vedtog Nordfyns Kommune det kommuneplantillæg og den VVM-redegørelse, som giver mulighed for gennemførelse af projektet på Gyldensteen Strand. Der blev indgået entreprisekontrakt om anlægsprojektet med TC Anlæg, og arbejdet blev så småt igangsat ultimo 2012, hvor bl.a. P-pladser og en del stier blev færdiggjort. Arbejdet forventes afsluttet i Ølundgård Hele par hættemåger ynglede 2012, hvilket gør området til Fyns vigtigste ynglelokalitet for mågerne. Med hættemågerne kommer mange andre vandfugle, som nyder godt af deres kollektive beskyttelse mod krager og ræve. Gyldensteen Strand På Gyldensteen Strand gennemføres den første store uddigning i Danmark med det formål at sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området, at give offentligheden mulighed for at opleve området, at undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandsstanden på naturområder, og at foretage videnskabelige undersøgelser af havets biodiversitet såvel i det inddæmmede havområde som udenfor. Gudenåengene Randers Naturcenter, som fonden har støttet, er beliggende tæt på Randers Midtby og alligevel lige ved Gudenå. Stedet er flittigt besøgt af både skoleelever, børnehaver og familier. Og nu har stedets besøgende fået endnu en mulighed for at opleve naturen. Til Randers Naturcenter hører en ny handicapvenlig havn og fonden har i 2012 doneret 2 handicapvenlige både. Randers Naturcenter vil løbende arrangere ture, hvor folk både med og uden handicap kan sejle fra den nye naturhavn. Der genskabes et fjordområde på ca. 230 ha, hvoraf de 209 ha vil være vanddækket ved normal vandstand. Resten af fjordområdet omfatter øer og de omgivende strandenge og strandoverdrev. 13

14 Ledelsesberetning benyttelse I Vejlerne og i en del af Lille Vildmose (Tofte og Høstemark) er der gamle begrænsninger i adgangen, fastsat forud for fondens overtagelse, for at beskytte den sårbare natur. Til gengæld er der gjort meget ud af at formidle en oplevelse af denne natur, ved besøgscentre, fugletårne m.v. På alle de øvrige (25) naturarealer er der almindelig adgang, og det er tilfredsstillende at konstatere det meget store og stigende antal besøgende på fondens ejendomme. Alene i ét af fondens områder Vejlerne har der i 2012 været registreret besøgende. Et andet område, der ligeledes har haft rigtig mange besøgende, er den nyoprettede Filsø. Det samlede besøgstal på alle fondens arealer er ikke registreret, idet det ikke alle steder er muligt at opstille tællere, men antallet vil utvivlsomt nærme sig ½ million besøgende årligt. Ud over de mange besøgende foregår der en række moniterings- og forskningsprojekter dels af studerende og forskere fra undervisnings- og forskningsinstitutioner, dels af mange amatørforskere, der alle yder et væsentligt bidrag til undersøgelse og forståelse af den biodiversitet, der findes på de forskellige ejendomme og dermed giver bedre mulighed for den fremadrettede drift af disse. Blandt disse er således i 2012 udgivet en statusbog for Tofte Skov og Mose indeholdende en række indlæg og rapporter fra forskellige forskere. Ligeledes har fonden sammen med Filsøs tidligere ejerkreds udgivet en bog om Filsøs historie og natur. Der har i 2012 været 11 studerende fra Københavns Universitet i gang med specialeprojekter på fondens ejendomme, heraf 8 kandidat afhandlinger og 3 bachelor afhandlinger. 14

15 Atlas III projektet Ledelsesberetning - årets nye projekter Det er ved at være 20 år siden, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sidst gennemførte en storstilet atlaskortlægning af de danske ynglefugles udbredelse. Den sidste kortlægning ( ), såvel som den allerførste atlaskortlægning ( ), var baseret på et stort antal frivillige DOF-medlemmers aktive medvirken, og var banebrydende mht. at tilvejebringe data af uvurderlig værdi for forskning, forvaltning og formidling. Tiden er nu inde til et tredje dansk fugleatlas. Atlas III skal levere helt opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark, herunder tendenser i fuglearternes bestandsudvikling, f.eks. som følge af klimaændringer og andre miljøpåvirkninger. Aage V. Jensens Naturfond har i 2012 bevilget midler til forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af dette projekt i årene Den overordnede tidsplan er følgende: : Projektforberedelse. Metodeudvikling, IT-udvikling, hvervning og oplæring : Feltarbejde. Dataindsamling, hvervning og oplæring : Databehandling og afrapportering. I vil der blive afholdt møder i alle DOF s lokalafdelinger, hvor projektledelsen vil orientere om projektet og undervise i metoder og rapporteringsmoduler. Det fuglefaglige årsmøde i 2013 afholdes i andet halvår og vil først og fremmest omhandle kapacitetsopbygning af lokalafdelingerne. Projektet omfatter tre hovedelementer: - Den basale atlasundersøgelse af alle landets ynglefugle - Tæthedsanalyse af de almindeligste yngle- og vinterfugle - Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte, spredt forekommende fuglearter Projektet forventes udført af mindst tusind frivillige fuglekiggere, som vil rapportere deres registreringer via dofbasen.dk, hvor særlige atlasmoduler vil blive udviklet. Bestandsoptællinger af ca. 20 udvalgte fuglearter ønskes foretaget i hvert kvadrat. Der er tale om spredt forekommende arter udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, samt en vurdering af om de pågældende arter er nogenlunde overkommelige at optælle i hvert kvadrat i forbindelse med den basale atlasundersøgelse. Artslisten indeholder pt. følgende arter: Rørdrum, krikand, engsnarre, trane, lille præstekrave, svaleklire, turteldue, natravn, isfugl, vendehals, sortspætte, lille flagspætte, bjergvipstjert, sortstrubet bynkefugl, rødtoppet fuglekonge, pungmejse, gulirisk og karmindompap. Eksempel på relativ tæthed indsamlet i Atlas II 15

16 Ledelsesberetning - årets nye projekter Tillægsbevilling til atlas over danske saltvandsfisk De danske farvande omfatter et stort antal levesteder lige fra de dybhavslignende dele af Skagerrak til lavvandede kyststræk og brakvandsfjorde. De danske saltvandsfisk er tilpasset denne store variation og består derfor af mange arter omkring 220. Formålet med atlasprojektet er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af de danske saltvandsfisk. Meget tyder på, at klimaet bliver varmere i fremtiden, og for at kunne vurdere eventuelle ændringer i vore fiskebestande er det vigtigt at have en solid viden om tilstanden i disse år. Kortlægningen vil desuden være et vigtigt redskab til at holde øje med status for de introducerede og potentielt invasive arter. Kortlægningen omfatter alle fiskearter, der fanges inden for det danske søterritorium (se kortet) - både de helt almindelige som sild og torsk, de sjældne gæster som fx sværdfisk samt de ferskvandsfisk, der ofte trækker ud i havet fra åer og søer. I forbindelse med projektet vil der blive indsamlet en mængde fisk til forskellige undersøgelser. Mange af disse vil blive konserveret og gemt i Zoologisk Museums videnskabelige fiskesamling, hvor de sammen med den tilknyttede vævsbank vil stå til rådighed for forskere fra hele verden i de næste hundredvis af år. Den eksisterende viden om de fleste af arternes forekomst er mangelfuld dette gælder i særlig grad for det store flertal af arter, som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri. Derfor samarbejder Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult om et atlasprojekt, som skal skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af alle de fiskearter, der forekommer i saltvand i Danmark. Projektet munder ud i en omfattende bog om vore saltvandsfisk i stil med den, der er udkommet om ferskvandsfiskene. Danmarks søterritorium med angivelse af 10 x 10 km UTM-kvadrater 16

17 Ledelsesberetning - årets nye projekter Biologiske undersøgelser omkring den marine lagune ved Gyldensteen Strand Der går ikke mange år, før stigende vandstande er en realitet i Danmark. Men hvad skal vi helt konkret forvente, når havvand begynder at oversvømme det danske kystland? Det får biologer fra Syddansk Universitet nu en unik mulighed for at undersøge i et nyt storstilet forskningsprojekt med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond. Digerne fjernes ved Gyldensteen Strand på Nordfyn, havvandet skyller ind og biologerne kan derved se, hvad en sådan voldsom ændring vil føre med sig. Når digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø ved Gyldensteen Strand fjernes i 2013, vil havet igen indtage omkring 214 ha af det drænede område syd for Lindholm. Der opstår så en lavvandet lagune omgivet af smalle strandenge med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Dette projekt vil give os vigtige informationer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land, forklarer leder af Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer. Før de omfattende landindvindinger og dræninger gjorde deres indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de få tilbageblevne laguner har vist os, at de har vigtige økologiske og miljømæssige funktioner. Lagunernes flora i form af planterne havgræs og ålegræs, samt forskellige grøn-, brun- og rødalger og ikke mindst bundlevende mikroalger - er særdeles produktive, fordi lys og næring sjældent mangler. Derfor vrimler der gerne med små fladfisk samt hav- og vadefugle, som mæsker sig i de bugnende vegetar- og kødretter i disse laguner. Eftersom vi i de seneste årtier har kæmpet med at få begrænset udledningen af især kvælstof fra landbruget til havet, er det en vigtig funktion i dag, siger Marianne Holmer. Aage V. Jensen Naturfond har derfor finansieret biologiske og økologiske undersøgelser af udviklingen i den marine lagune. Dette arbejde udføres af forskere fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Undersøgelserne starter med at beskrive sammensætningen af flora, bundfauna og miljøforholdene i Lillebælt uden for Gyldensteen Strand før digerne fjernes. Efter fjernelsen af digerne og oversvømmelsen af området, bliver et undersøgelsesprogram iværksat for at beskrive udviklingen i flora- og faunasammensætning, udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jorden og vandet, samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav. Når projektet er færdigt i 2021, vil der være indhøstet en unik viden om den biologiske og miljømæssige udvikling i en nyligt oversvømmet marin lagune efter 140 års landbrugsdrift, siger Marianne Holmer. Denne viden vil være værdifuld i årene fremover, når den globale opvarmning får havene til at stige. Projektets resultater kan således hjælpe beslutningstagere i deres vurdering, om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved øget digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med havvand. En anden og mere global funktion er tilbageholdelsen af kulstof i lagunerne. Når en del af det organiske plantemateriale begraves permanent i lagunens bund, vil også kulstoffet blive tilbageholdt. Dette kulstof har planterne optaget som kuldioxid fra atmosfæren. Derved tilbageholdes kuldioxid, som ellers kunne have bidraget til global opvarmning. Den marine lagune ved Gyldensteen Strand anslås at kunne tilbageholde ca tons kulstof om året, hvilket svarer til ca tons kuldioxid. 17

18 Ledelsesberetning - årets nye projekter Københavns Universitet Basismonitering af vandkvaliteten i Filsø Genskabelsen af Filsø er et af de største og mest positive initiativer for at forbedre den danske natur. Derfor er det vigtigt at kunne dokumentere og vurdere, hvordan det kommer til at gå med søens vand- og naturkvalitet. Det er samtidig en oplagt mulighed for at studere, hvordan vandkvaliteten reguleres af tilførsler af næringsstoffer udefra og fra de tidligere dyrkede, nu oversvømmede marker. Endelig danner vandkvaliteten den faglige baggrund for alle vurderinger af biodiversitet og naturkvalitet i søen og dens nærmeste omgivelser. - Professor Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet Baggrund Filsø var før 1850, da de gentagne afvandinger begyndte, Danmarks næststørste sø på ca ha. Efter Aage V. Jensen Naturfond overtog området, er store dele af den oprindelige sø i efteråret 2012 genskabt ved at oversvømme de dyrkede marker. Det er af stor interesse for naturen, forskningen og samfundet at vide, hvordan søen udvikler sig, og hvilken kvalitet den opnår for fugle, pattedyr, fisk, smådyr og planter med baggrund i sin historie og med de næringstilførsler, der fandtes eller fortsat findes. Med målinger og den fornødne indsigt i ferskvandsøkologi er det muligt at vurdere tilstand og udvikling og om nødvendigt foretage mindre opfølgende indgreb for at sikre, at søen får en så optimal kvalitet som muligt. Dette projekt har til formål at måle søens tilstand, påvirkning og foretage disse faglige vurderinger. I de seneste år har Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet stået i spidsen for en national og international udvikling, der satser på at opbygge måleplatforme, der kontinuerligt måler vind, temperatur og indstråling over søer, samt lys, temperatur, ilt, ph og algemængde nede i søvandet. Hermed har vi fat i de centrale elementer, der beskriver søvandets kvalitet. Udover at være kvalitetsmål sætter iltmålinger os i stand til at beregne søens stofproduktion ved fotosyntesen og dens nedbrydning ved respiration. Når vi endvidere supplerer med måling af tilførsler af uorganisk og organisk kulstof i tilløbene og i søvandet, er det muligt at opstille en samlet kulstofbalance for søen. Den giver os tal på, hvor meget kuldioxid søen optager fra eller frigiver til luften, hvor meget kulstof den akkumulerer nede i bunden, og hvor vigtig denne størrelse er sammenlignet med andre nationale initiativer til at fjerne kulstof fra kredsløbet. Vand- og stofbalancer Vandmængder måles kontinuerligt og stofkoncentrationer af totale og uorganiske næringssalte, og kulstof måles hyppigt over året i søens tilløb og afløb. Udvekslingen mellem søbunden og vandet måles sommer og vinter på bundprøver optaget en række steder. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens udvikling og forventede kvalitet i fremtiden. Vandkvalitet og stofomsætning En måleplatform opsættes på dæmningen mellem nordog sydbassinet og bestykkes med udstyr til kontinuerligt at måle indstråling, vind og lufttemperatur. I begge bassiner udsættes udstyr til at måle lys, temperatur, ilt, ph og algemængde i vandet. Målingerne skaber grundlaget for at vurdere søens vandkvalitet og beregne dens omsætning og tilbageholdelse af kulstof. Vandplanternes hyppighed og fordeling Vandplanternes fordeling kortlægges efter 1 og 3 år. Det vurderes, om vegetationen på kort eller mellemlangt sigt kan forventes at rumme særligt værdifulde arter og om den kan stimulere udviklingen frem mod en god eller særligt eftertragtet tilstand. Sideløbende overvåges søens fugle- og fiskeliv. Fisk og fugle reagerer forskelligt på søens udvikling, og de vil blive et synligt resultat af søens vandkvalitet. 18

19 Ledelsesberetning - årets nye projekter københavns universitet - basismonitring i Lille vildmose Tofte Skov og Mose og Høstemark Skov og Mose er to store naturområder i Lille Vildmose, der er udviklet som højmose og gammel græsningsskov. Her findes både den største intakte højmoseflade i det nordvesteuropæiske lavland og Danmarks største sammenhængende, gamle naturskov. I dette særprægede mose- og skovlandskab lever adskillige arter af planter og dyr, der ellers er sjældne og truede i Danmark. Netop i kraft af områdets størrelse og relativt uforstyrrede forhold har disse sårbare arter stor chance for fortsat at kunne trives i Tofte og Høstemark områderne. Statusbøgerne for Høstemark og nyere oplysninger viser, at der inden for de krondyrgræssede 364 ha skov, overdrev og mose findes mindst forskellige arter af planter og dyr. Tofte Skov og Mose har en lignende drift men området er omkring 10 gange større end Høstemark ejendommen og har større landskabelig variation. Det må derfor forventes, at Tofte ejendommen har en større samlet mængde af arter. Det er bekræftet med den netop udkomne statusbog for Tofte Skov og Mose Selvom ejendommene kan dokumentere stor artsrigdom, er der stadig mange muligheder for at forbedre naturværdierne. I den forbindelse har AVJNF udarbejdet Grønne Driftsplaner (2009). Dele af driftsplanerne er allerede iværksat, og i de kommende år vil blandt andet den naturlige hydrologi blive genoprettet ved lukning af grøfter m.m. og store nåleskovsarealer med invasiv sitkagran fældes og vil udvikle sig bl.a. til åbne fattigkær. Her forventes det, at særligt universiteterne vil kunne drage nytte af programmets mange data og inddrage dem i undervisningen, ligesom opfølgende undersøgelser kan danne grundlag for bachelor- og kandidatafhandlinger. Basismoniteringen forestås af Center for Macroecology Evolution and Climate, Københavns Universitet ved professer Anders Tøttrup. Tilrettelægning Moniteringsprogrammet er tilrettelagt, så det omfatter udvalgte, vigtige skovtyper og lysåben natur med og uden væsentlig forudsagt vandstandshævning, samt med og uden rydning af skov med sitkagran. Indenfor hvert område moniteres urte- og trævegetation, epifytter, vedboende svampe og jordbundens biologi i tilfældigt udlagte prøveflader, mens fugle, flagermus, sommerfugle og guldsmede moniteres ved udlagte transekter. For padder benyttes alternative moniteringstilgange. De samme transekter og prøvefelter benyttes til monitering af forskellige organismegrupper, således at ændringer i diversitet i én gruppe kan kobles til ændringer i en anden. Vegetationens struktur og sammensætning definerer i væsentligt omfang levemulighederne for øvrige organismegrupper. Derfor udgør vegetationsmoniteringen kernen i overvågningsprogrammet. Ambitionerne om øget naturbevarelse og artsbeskyttelse er fremherskende i disse driftsplaner. Ambitioner og forventninger er imidlertid ikke nok. Det må også kunne dokumenteres, at planerne gavner den vilde natur. Moniteringsprogrammet er tidsbegrænset og afsluttes i For enkelte dele (vandloggere og epifytiske laver og mosser) er de første vigtige skridt udført i Hovedparten af projektet udføres i Moniteringsprogrammets forskellige dele udføres på en sådan måde, at de kan gentages på et senere tidspunkt. 19

20 fra kyst til kyst Ledelsesberetning - årets nye projekter Danmark kyst til kyst er en stor prime time tv-serie til DR1 og DR-HD, der går tæt på naturen, kulturen, historien og befolkningen langs de danske kyster. Seriens 2. sæson blev sendt hver mandag aften på DR1 i sommeren Formål Formålet med Danmark kyst til kyst er at underholde og samtidig informere: at skabe øget interesse for vores landskab, og give befolkningen anledning og lyst til at bevæge sig udendørs og passe på landskabets natur- og kulturværdier. Ved i 2. sæson at tage udgangspunkt i de mange tiltag, der gøres for at sikre natur- og kulturværdierne i Danmark, søger programmet at give inspiration til yderligere beskyttelse eksempler til efterfølgelse. Målgruppe Familien Danmark, dvs. danskere mellem 12 og 90 år, der vil have glæde af smukke optagelser, overraskende ny viden og spændende beretninger om vores lands natur, kultur og historie. I de fleste programmer indgår et areal ejet og forvaltet af Aage V. Jensen Naturfond, som eksempel på, hvordan forvaltningen kan målrettes mod naturbeskyttelse. Holdninger og følelser Programmernes indslag handler både om natur, kultur og menneskers liv langs kysterne. Indslagene skal gerne have kant og slå på følelserne på en positiv måde. Indslagene, der fokuserer på naturbeskyttelse, kan f.eks. handle om genskabelse af tabt natur, hjælp til dyr og planters overlevelse, hvordan man råder bod på tidligere tiders forurening, sikring af havenes ressourcer, og moderne formidling af viden om naturen til befolkningen. Med den positive holdning til naturen skabes stolthed over og fornyet bevidst om: stenrev i havet, danske havpattedyr, historiske træer, fugles overlevelse, forureningshåndtering, fiskebestande, sjældne planter o.m.a. Det storslåede ved Danmark fremhæves ved flypanoramaer. Baggrund Danmark kyst til kyst er inspireret af BBC-serien Coast, der er blevet vist med stor succes en årrække i Storbritannien. I Danmark er serien blevet vores egen hyldest til landet, dets natur og kultur en farverig og levende beretning om landskabet og folket ved kysten. Fokus for 2. sæson: Naturbeskyttelse og menneskets brug af naturressourcerne i Danmark Hvert program vil være knyttet til en bestemt landsdel og skal i 2. sæson have et særligt fokus inden for naturbeskyttelse og naturressourcer. For hver episode planlægges udvalgte naturbeskyttelses-temaer, som præsenteres ved episodens begyndelse af værterne i fællesskab, og som knytter historierne sammen. 20

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96

Aage V. Jensen Naturfond CVR-nr. 30 20 55 96 CVR-nr. 30 20 55 96 Årsrapport 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere