REGLEMENT FOR WORKING TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR WORKING TEST"

Transkript

1 REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet

2 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser... side 4 6. Bedømmelse... side 5 7. Praktiske forhold ved bedømmelse... side 6 8. Klasser og præmiering... side 8 9. Instruks til dommere og WT ledere... side Instruks til dommere vedr. pointgivning... side Instruks til WT leder... side Regler for opnåelse af championat... side Klager og protester... side Generel opførsel... side Administrativ behandling af klager... side 11 Supplerende reglement for WT Mocktrial 1. Indledning... side Klasser... side Afvikling... side Instruks til dommer vedr. point... side Instruks til WT leder og ordf. dommer... side Præmiering... side 14 Reglement udarbejdet marts udgave - udgivet marts 2017 Godkendt i DKK. Dette reglement er udarbejdet af DRK og godkendt af DKK som det nationalt gældende WT reglement under FCI. DRK administrerer og fortolker dette reglement. 2

3 Reglement for officielle Working Test i Dansk Retriever Klub 1. Indledning a) En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere, uden at der fældes vildt, brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. b) Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp på en jagtdag. Målet for afholdelse af WT er at finde de hunde, som besidder de bedste jagtlige egenskaber, et godt temperament og god markerings evne, som bruger sin næse godt og viser vedholdenhed i arbejdet og som har en god vildtbehandling. Handling skal kun vurderes som et nødvendigt værktøj for: for at holde hunden korrekt fri ved fod, ro på post og på dirigeringsopgaver, hvor hunden ikke har haft mulighed for at markere. 2. Administrative bestemmelser a) Antallet af officielle prøver - fælles for alle retrieverracer - fastsættes og administreres hvert år af markprøveudvalget efter aftale med DRK s bestyrelse. b) Antallet af officielle prøver for de enkelte racer fastsættes og administreres af de pågældende raceledelser efter forudgående koordination med markprøveudvalget og DRK s bestyrelse. c) DRK administrerer og fortolker dette reglement godkendt af DKK. d) DRK udarbejder og varetager de i tilslutning til markprøvereglementet nødvendige, tilhørende vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser. e) Prøvernes administration og økonomi varetages af markprøveudvalget efter fælles procedure og regler fastsat af DRK s bestyrelse. 3. Tilrettelæggelse af en WT a) Tilrettelæggelsen af en WT skal forestås af en eller flere personer med erfaring i hundearbejde i jagt situationer. Opgaverne skal planlægges så ens for alle hunde, som det er muligt. Held og tilfældigheder skal spille så lille en rolle som muligt. b) På en WT skal situationerne minde så meget om en jagtdag som overhovedet muligt. Opgaverne skal planlægges på en måde så godt jagthundearbejde tilgodeses og ikke på en måde så hundene forhindres i at vise evne for markering og naturlige anlæg for arbejdet. Det er meget vigtigt at skytter såvel som hjælpere holder sig dette for øje. c) Ved apporteringsopgaverne må dummierne ikke ligge urimeligt tæt på hinanden. d) Arrangerende organisation/wt-leder og dommere skal ved tilrettelæggelse af prøven tage hensyn til hundenes sikkerhed og ikke udsætte dem unødigt for at komme fysisk til skade. 3

4 4. Etiske regler a) Dommerens afgørelse er inappellabel. Deltagerne må ikke så tvivl om dommernes afgørelser, kritisere dommere eller terrænværten, terrænet, WT-lederen eller hjælperne. b) WT-leder og dommere er bemyndiget til at bortvise en deltager fra prøven, hvis disse regler ikke er overholdt og forseelsen er alvorlig. Der skal altid finde en indberetning sted til Dansk Retriever Klub indenfor en uge. c) Arrangerende organisation kan fastsætte en øvre grænse for antallet af deltagere. I tilfælde af for mange tilmeldte skal udvælgelse ske ved lodtrækning. d) Alle dommere skal have erfaring med hundearbejde i jagtsituationer. For at dømme officielle WT i Danmark skal dommeren have autorisation som markprøve B dommer eller autorisation som WT dommer. For udenlandske dommere gælder tilsvarende FCI autorisation. Blandt WT ens dommere skal der altid være mindst en fuldt uddannet markprøvedommer på A-niveau. e) Alle deltagere skal følge dommerens instrukser. Dommeren er bemyndiget til at bortvise en deltager, som bevidst ikke følger anvisningerne eller som påvirker afprøvningen af en meddeltagers hund. f) Løbske tæver har ingen adgang til prøven eller til terrænet hvor afprøvningen skal foregå. g) Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage. h) Afstraffelse og hårdhændet håndtering af hunden er ikke tilladt. Dette gælder såvel under som før og efter afprøvningen af hunden og for hele terrænet hvor WT afholdes. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation og bortvisning. Indberetning til DRK foretages efterfølgende af dommer eller WT-leder. g) Fysisk kontakt under afprøvningen er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt hverken at fodre eller tvinge hunden til at drikke vand under afprøvning. 5. Adgangsbetingelser a) Dette reglement gælder for disse retrieverracer: Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever, Labrador Retriever samt Novia Scotia Duck Tolling Retriever b) Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK. Udenlandske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub. c) Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK - dersom deres udenlandske stamtavle er 4

5 godkendt af DKK - få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er under registrering. d) Udenlandske hunde, som ejerskiftes til dansk ejer, hvor hunden får udstedt DKK stambog, kan ansøge om deltagelse på samme niveau i DK, hvortil de har opnået præmiering i tidligere hjemland på officielle prøver. Desuden skal følgende betingelser være opfyldt: Hanhunde skal enten have en dansk dyrlægeattest på at hunden ikke er kryptorchid, bestået brugsprøve i DK efter eller en officiel udstillingspræmiering. Dokumentation vedlægges ansøgning. e) Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogførte i hjemlandets klub/ organisation anerkendt af FCI (Federation Cynologique Internationale). f) Kryptorcide hunde kan deltage, såfremt de opfylder betingelser i pkt. 7 g) Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne. DKK s regler (dopingreglement) herfor er gældende. h) Dommer, dommer-aspirant, dommerelev eller disses husstand kan ikke være ejer eller fører af hund i den klasse vedkommende fungerer. Markprøveudvalget kan i specielle tilfælde dispensere for ovenstående. Har dommer, dommer-aspirant, dommer-elev eller disses husstand ejet, ført eller personligt trænet en hund i privat regi, kan denne hund ikke stille op i den klasse vedkommende fungerer i, før 6 måneder efter ejerskiftet eller træningens ophør. Markprøveudvalget kan i specielle tilfælde dispensere for ovenstående. Det må ikke være muligt for en prøvedeltager på nogen måde at opnå fordele ved at kende til prøvens indhold og planlægning. Prøveleder samt assistenter og hjælpere skal derfor respektere fortrolighed i forhold til nærtstående husstand og familie, når disse stiller i den eller de klasser hvor prøveleder, assistenter og famlie er aktiv i forhold til planlægning og udførelse. Ejeren (anmelderen) af en hund til DRK s prøver bekræfter med sin anmeldelse at kende til dette reglement og accepterer dermed også at overholde reglerne 6. Bedømmelse a) Når hunden kaldes frem til bedømmelse skal den være i snor. Dommeren vil herefter forklare opgavens forløb og hvad der forventes af hunden. Fører må ikke være i besiddelse af disciplineringsmidler (line skal være i lommen). Det er dommerens ansvar, at tilskuere står i tilstrækkelig afstand af prøvedeltagerne under afprøvningen. b) Ved at sørge for at betingelserne er så optimale som muligt for hundene, skal dommerne give hundene de bedste muligheder for at vise deres fortrin. I bedømmelserne lægges der især vægt på at handling reduceres til et minimum og at hunden viser naturlige jagtlige egenskaber. 5

6 c) Hos alle retrievere lægges der vægt på god markeringsevne, hurtig opsamling og hurtig returnering til føreren. Under opsamling og returnering vil et enkelt grebskifte ikke give anledning til voldsom anmærkning, dog må dette ikke forveksles med en sløset vildtbehandling/opsamling. Hunde, som viser markeringsevne og vedholdenhed, bør placeres over hunde, som skal dirigeres til dummierne. d) Diskvalificerende fejl og fejl som udløser et 0 på posten vil afholde en hund fra enhver præmiering. e) Dommerne kan vælge ikke at placere hundene eller tildele præmieringer, hvis de skønner at kvaliteten ikke er høj nok. f) Hundene tildeles point på hver opgave. 7. Praktiske forhold ved bedømmelse a) Inden prøven skal arrangør/ WT-lederen sikre sig at den rigtige hund/fører er fremme til start. b) En retriever skal være rolig i skuddet og apportere på kommando. Desuden bør alle hunde, når det er muligt, afprøves i markeringsarbejde, ro på post, walk-up og i vandarbejde. Hunden skal kunne gå fri ved fod. c) Under afprøvning på WT vil der kun blive anvendt standard dummier (500 gr.) - helst grønne. Undtagelse: Dummier fra en dummykaster eller til specielle opgaver, hvor farven ikke har betydning eller hvor f.eks. en grøn/hvid dummy kan gøre opgaven bedre. d) Når der kastes dummier og der affyres skud, skal skuddet altid affyres før eller i forbindelse med at dummien kastes opad, så hunden har optimale muligheder for at markere skud og dummi. Skytten bør ikke stå længere væk fra kasteren end ca. 35 m. Ved dirigeringer til dummier er affyring af skud ikke obligatorisk. Hvor det er muligt anvendes jagtgeværer frem for signalpistoler. e) En WT skal omfatte mindst 5 poster f) Afstanden til en apportering bør altid være afpasset til klassens niveau og ikke overstige 150 m. g) Fortrin, som skal vægtes positivt ved præmiering og tildeling af point: - god kontrol, - hurtig returnering til fører og pæne afleveringer - arbejdsiver, - naturlig markeringsevne og jagtlige egenskaber, - næsearbejde, - diskret handling, 6

7 - kvik opsamling, - stil og fart h) Belastende fejl, som skal vægtes negativt ved præmiering og tildeling af point: - dårlig kontrol over hunden, - unødig forstyrrelse af terræn, - dårlig fri ved fod, - dårlig markeringsevne, hvor hunden er afhængig af førers hjælp under apporteringen, - mangelfuld markeringsevne, hvor hunden er afhængig af førers hjælp under markeringen, - uselvstændigt arbejde, hvor hunden er afhængig af fører, - uro på post, hvor hunden kræver førers opmærksomhed, - støjende handling, - sløset apportering, f.eks. smider dummi en gang under øvelsen på vej hjem, - mangel på arbejdslyst, - mangel på initiativ, - vægrer ved vand. i) Fejl som skal udløse 0 på posten: - jagter levende vildt, - jager med dummy i munden, - bytter, - nægter at gå i vand, - nægter at apportere, - skudræd, - ude af hånd, - knaldapportering - hvis hunden forlader føreren uden tilladelse på et hvilket som helst tidspunkt under testen, - piberi, - gøen, - dårlige apporteringer, f.eks. smider dummi flere gang under øvelsen, - apportering, hvor hunden smider dummy tæt på fører inden aflevering. Hvis en hund begår en af disse fejl vil den blive tildelt 0 på posten. Hvis en hund ikke løser hele opgaven på posten vil den blive tildelt 0. Hund/fører vil dog få lov at fuldføre de resterende poster. j) Diskvalificerende fejl: - aggressiv opførsel, - hårdmundethed, - fysisk afstraffelse af hunden. Hvis der forekommer diskvalificerende fejl udelukkes deltageren fra videre afprøvning. 7

8 8. Klasser og præmiering Begynderklasse, alderskrav: 1 år og hundens fødselsdag gælder som skæringsdato. Øvrige adgangskrav som til begynderklasse markprøve B: dvs.: bestået brugsprøve, bestået kvalifikationsprøve, hvor der for hanhunde af racerne Curly Coated og Chesa peake Bay Retrievere kræves kryptorchidattest udstedt af dyrlæge eller en officiel udstillingspræmiering bestået Jægerforbundets apporteringsprøve, hvor der for hanhunde alle racer desuden kræves kryptorchidattest udstedt af dyrlæge eller en officiel udstillingspræmiering. FCI working certifikat eller en tilsvarende udenlandsk prøve. Hunde som er over 24 måneder og er præmieret med 2 x bestået i klassen, 2 x 1. præmie markprøve B - eller kombination heraf kan ikke fortsat tilmelde i begynderklasse WT. På testen præmieres og placeres op til 5 hunde, der har opnået flest point og som har fået point på alle poster og har opnået min. 50% af mulige point. Placeres som: 1. WT-beg. 2. WT-beg. osv. Ved pointlighed er der fortrin til den hund med højeste pointscore på en post. Er der fortsat pointlighed afgøres placeringerne i klassen med run-off bland de hunde som står lige. Øvrige hunde, som har opnået point på alle poster, min. 50% af mulige point, har bestået testen og tildeles præmieringen: bestået WT begynderkl. Hundene bedømmes enkeltvis i begynderklassen. Hvis der på testen deltager mere end 20 hunde udløser hver femte deltager en placering, således giver 21 deltagere mulighed for 6 placeringer og 26 deltagere mulighed for 7 placeringer. Åben klasse, adgangskrav som er 2 gange præmieret på WT begynderklasse, eller hvis hunden er kvalificeret til åben klasse markprøve B: mindst en førstepræmie i begynderklassen og er mindst tyve måneder på prøvedagen eller har opnået to første præmier i begynderklasse inden hunden er 20 måneder gammel. Hunde som har opfyldt adgangskrav til åben klasse efter tilmelding og er tilmeldt begynderklasse, kan flytte til klassen ifølge gældende administrative regler. På testen præmieres og placeres op til 5 hunde, der har opnået flest point og som har fået point på alle poster og har opnået min. 60% af mulige point. Placeres som: 1. WT-åben, 2. WT-åben osv. Ved pointlighed er der fortrin til den hund med højeste pointscore på en post. Er der fortsat pointlighed afgøres placeringerne i klassen med run-off bland de hunde som står lige. 8

9 Øvrige hunde, som har opnået point på alle poster, min. 60% af mulige point, har bestået testen og tildeles præmieringen: bestået WT åben klasse. Hundene i åben klasse kan i momenter bedømmes med anden hund under disciplinerne: ro på post, trampejagt, søg eller kombinationer heraf. Hvis der på testen deltager mere end 20 hunde udløser hvert femte deltager en placering, således giver 21 deltagere mulighed for 6 placeringer osv. Vinderklasse, adgangskrav som til vinderklasse markprøve B eller 2 gange præmieret på WT åben klasse. Hunde som har opfyldt adgangskrav til åben klasse efter tilmelding og er tilmeldt begynderklasse, kan flytte til klassen ifølge gældende administrative regler. På testen præmieres og placeres op til 5 hunde, der har opnået flest point og som har fået point på alle poster og har opnået min. 60% af mulige point. Placeres som: 1. WT-vin, 2. WT-vin, osv. Ved pointlighed er der fortrin til den hund med højeste pointscore på en post. Er der fortsat pointlighed afgøres placeringerne i klassen med run-off bland de hunde som står lige. Øvrige hunde, som har opnået point på alle poster, min. 60% af mulige point, har bestået testen og tildeles præmieringen: bestået WT vinder klasse. Hundene i vinderkl. kan i momenter bedømmes med andre hund under disciplinerne: ro på post, trampejagt, søg eller kombinationer heraf. Desuden kan der arrangeres klapjagtslignende situationer, hvor flere hunde afprøves i forskellige discipliner på samme tid. Hvis der på testen deltager mere end 20 hunde udløser hvert femte deltager en placering, således giver 21 deltagere mulighed for 6 placeringer osv. 9. Instruks til dommere og WT-ledere Det er såvel WT-lederes som dommeres pligt at sørge for at terrænnet udnyttes som godt som muligt under hensyntagen til at WT skal simulere jagtsituationer, der svarer til den enkelte klasses niveau. I begynderklassen skal hunden primært bedømmes på de naturlige medfødte egenskaber og dermed talentet som jagthund. I åben klasse skal resultatet af træningen til færdiguddannet jagthund kunne bedømmes. I denne klasse skal dressuren vises i harmoni med hundens naturlige medfødte egenskaber. I vinderklasse er kravene væsentligt skærpede set i forhold til åben klasse. Her bedømmes hundenes færdigheder sam brugbar jagthund og det forventes at hundene er trænet noget over niveauet til åben klasse. Der bør ikke i nogen klasser simuleres situationer, der ikke med rimelighed vil forekomme på en jagt. Af samme grund er placering af skytten med gevær meget vigtig, idet hunden skal gives de bedste betingelser for at registrere skuddet og for siden at kunne løse opgaven optimalt. Det anbefales at posterne planlægges og afvikles således at de ikke indeholder for mange elementer, således at dommeren har mulighed for at have hele opmærksomheden på hundens arbejde. 9

10 Ved afprøvning af flere hunde i åben klasse og vinderklasse anbefales det at dette moment dømmes af flere dommere. Det anbefales at mindst en af posterne indeholder vandarbejde, hvis der er mulighed for det på terrænet. 10. Instruks til dommere vedrørende pointgivning Der gives point fra 0-20 på hver post. I tilfælde af diskvalificerende fejl skal deltagelse stoppes. Dommeren skal inddrage deltagerens nummer og evt. kort. I tilfælde af fejl, som udløser udløser 0, kan hunden fortsætte på testen. Hele opgaven skal være løst for at hunden kan få point fra Mangler hunden f.eks. en apportering, kan den ikke tildeles point og dermed bestå WT. Belastende fejl gradueres efter dommerens skøn, idet der tages hensyn til hvilken effekt fejlen ville have på jagt. F.eks. vil der være forskel på en hund, der går så dårligt fri ved fod at den heller ikke får markeret og den hund, som ikke har set en markering, men som let kan dirigeres til området. 0 point - diskvalificerende fejl ifølge liste/opgaven løses ikke point - den meget usikre og mangelfulde præstation, hvor hunden har stort besvær med opgaven og præstationen er præget af belastende fejl i varieret grad point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Ubetydelige fejl kan accepteres point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaverne løses, så det ser let ud. Præstationen er præget af hundens fortrin og der begås ikke fejl under udførelsen af opgaven. Det anbefales at dommeren tager notater. Ved pointlighed tæller højeste pointtal på post først. 11. Instruks til WT leder Det er WT leders ansvar at præmielister er korrekt udfyldte og point er korrekt sammentalte og kontrollerede. Husk at anføre pointtal på 1. WT vinder på præmieliste og diplom. WT afholdes over min. 5 poster og den praktiske gennemførelse er WT leders ansvar. I tilfælde af at dommerne skal lave posterne, skal disse inviteres i så god tid at instruks af hjælpere kan finde sted. Det er muligt at afvikle flere klasser på samme post. Der skal altid tages praktiske hensyn til at deltagere kan have tilmeldt flere hunde på samme prøve. 10

11 12. Regler for opnåelse af championat Der kan tildeles nationalt WT championat til retrievere. DKWTCH - tildeles retrievere, der har opnået tre placeringer som 1. WT vinder i vinderklasse med mindst 70% af mulige point. Mindst en på WT fælles for alle retrieverracer. Desuden er det et krav at der er min. 10 deltagende hunde i klassen, hvis præmieringen skal tælle til championat. Eksteriørkrav: Flatcoat, chesapeake bay og curlycoated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering very good, efter den er fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling. Golden: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. præmiering good på officiel udstilling. Labrador: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. præmiering good på officiel udstilling og første pr. markpr. B. 13. Klager og protester Klager eller protester vedrørende WT arrangement eller dommerafgørelser skal rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen. Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren indenfor den følgende uge indsende en skriftlig klage til DRK på klubbens adresse. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. 14. Generel opførelse Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse eller dommer(e), som kan indberette hændelsen til DRK s bestyrelse, der derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn jvf. DRK s vedtægter 16 stk. 2 til behandling i henhold til DKK s love. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier, m.v., at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. 15. Administrativ behandling af klager Det er klubbens bestyrelse, der administrativt behandler klager indsendt fra klubbens arrangementer. Gældende vejledning og blanket kan findes på - under faneblad Downloads. 11

12 Supplerende reglement for officielle Working Test i Dansk Retriever Klub afviklet som Mock Trial - WT Mock Trial 1. Indledning WT Mock Trial holdes som walk-up og små drev alt efter terrænets muligheder. Den praktiske gennemførelse er WT leders ansvar i samarbejde med dommerne. I tilfælde af at dommerne skal lave oplægget, skal disse inviteres i så god tid at instruks af hjælpere kan finde sted. Deltagerne kan ikke forvente at få ens opgaver på en WT Mock Trial. Administrative regler og procedurer for klager er som WT. Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis markprøveudvalget henholdsvis raceledelsen finder det nødvendigt af hensyn til en forsvarlig bedømmelse på prøven. Udvalg blandt de anmeldte hunde finder sted ved lodtrækning. 2. WT Mock Trial afvikles som åben klasse og vinderklasse Åben klasse, adgangskrav som til åben klasse markprøve B eller 2 gange præmieret på WT begynderklasse. Vinderklasse, adgangskrav som til vinderklasse markprøve B eller 2 gange præmieret på WT åben klasse. 3. Afvikling Hundene kan afprøves i walk-up og drev situationer. Ved walk-up har dommer 2 hunde i linje og ved drev max. 6 hunde i linje - optimalt er 4 hunde, men kan fraviges af praktiske årsager. Laveste nummer placeres th. og hundene sendes altid i nummerorden. Grundomgang - kan afvikles som: 1. runde: 2 apporteringer pr. hund. 2. runde: 1 apportering pr. hund. eller 2 eller 3 runder med 1 apportering pr. hund. - dommeres voterer med henblik på at kalde de hunde ind, som fortsætter efter grundomgangen. Hunde stopper afprøvning på WT Mock Trial efter grundomgang ved pointtal på 10 og derunder (B-apportering(er). Øvrige hunde med min. 11 point på alle apporteringer fortsætter til næste runde. Følgende runder: 1 eller 2 apporteringer pr. hund. I forhold til konkurrencen og præmiering udgår hunde med 10 point og derunder efter hver runde. Belastende fejl, som skal vægtes negativt ved præmiering og tildeling af point: - dårlig kontrol over hunden, - unødig forstyrrelse af terræn, - dårlig fri ved fod, 12

13 - dårlig markeringsevne, hvor hunden er afhængig af førers hjælp under selve apporteringen, - mangelfuld markeringsevne, hvor hunden er afhængig af førers hjælp under markeringen, - uselvstændigt arbejde, hvor hunden er afhængig af fører, - uro på post, hvor hunden kræver førers opmærksomhed, - støjende handling, - sløset apportering, f.eks. smider dummi en gang under øvelsen på vej hjem, - mangel på arbejdslyst, - mangel på initiativ, - vægrer ved vand. Eliminerende fejl, som skal udløse 0: - jagter levende vildt, - jager med dummy i munden, - bytter, - nægter at gå i vand, - nægter at apportere, - skudræd, - ude af hånd, - knaldapportering - hvis hunden forlader føreren uden tilladelse på et hvilket som helst tidspunkt under testen, - piberi, - gøen, - dårlige apporteringer, f.eks. smider dummi flere gang under øvelsen. - apportering, hvor hunden smider dummy tæt på fører inden aflevering. - hunden fejler og anden hund eller dommer (dommers hjælper) finder dummy. Diskvalificerende fejl: - aggressiv opførsel, - hårdmundethed, - fysisk afstraffelse af hunden. Hvis der forekommer diskvalificerende fejl udelukkes deltageren fra videre afprøvning med det samme. I forhold til WT afviklet på poster, vil der på en WT Mock Trial ikke blive tilbudt yderligere apporteringer hvis hunden laver belastende fejl i et omfang at dommer vurderer at mulighed for præmiering er væk. Hunden udgår af testen efter runden. Under WT Mock Trial vil hunde som laver fejl (eliminerende) jvf. pkt. i) blive stoppet med det samme. Hunden tildeles et 0 i forhold til opgaven. 4. Instruks til dommere vedrørende pointgivning Der kan gives point fra 0-20 for hver apportering eller dommer kan vælge at bruge bogstavsystem med A, A minus og B. 13

14 I tilfælde af diskvalificerende fejl skal deltagelse stoppes. I tilfælde af fejl, som udløser udløser 0, stoppes hundens deltagelse med det samme. Hele opgaven skal være løst for at hunden kan få point fra Mangler hunden f.eks. en apportering, kan den ikke tildeles point og består ikke. Belastende fejl gradueres efter dommerens skøn, idet der tages hensyn til hvilken effekt fejlen ville have på jagt. 0 point - diskvalificerende fejl ifølge liste/opgaven løses ikke point - den meget usikre og mangelfulde præstation, hvor hunden har stort besvær med opgaven og præstationen er præget af belastende fejl i varieret grad. (B apportering) point - den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Ubetydelige fejl kan accepteres. (A minus apportering) point - den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. Opgaverne løses, så det ser let ud. Præstationen er præget af hundens fortrin og der begås ikke fejl under udførelsen af opgaven. (A apportering) Hundene sendes altid i nummerorden. Det anbefales at dommeren tager notater. Ved pointlighed tæller højeste pointtal på apportering først. Fortsat pointlighed arrangeres run-off 5. Instruks til WT leder og ordførende dommer Det er WT leders ansvar at præmielister er korrekt udfyldte og point er korrekt sammentalte og kontrollerede. Husk at anføre pointtal på 1. WT vinder på præmieliste og diplom. Hvis der er brugt bogstavsystem ved vurdering af apporteringerne, er det ordførende dommers ansvar at konvertere til antal point for 1. WT vinder, da resultatet er tællende til WT championat. 6. Præmiering: Hunde som gennemfører WT Mock Trial består prøven, når der har været min. 5 apporteringsopgaver - alle i pointskala og med min. 60% af mulige point. Præmieres ellers som nævnt tidligere i dette reglement. 14

15 15

16 16

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011.

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Deltagere: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Bodil Jensen, Kirsten Lilholm, Birger Knudsen, Marlene Birkebæk, Charlotte Lia, Henrik

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe Prøveleder-mappe 2006, Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordeling af mappen...1 1.3 Ajourføring...1 2. MARKPRØVEUDVALG...1 2.1 Sammensætning...1 2.2 Ansvar og kompetence...1 3.

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Jagtgebrauchshundverband. e. V.

Jagtgebrauchshundverband. e. V. Jagtgebrauchshundverband. e. V. Ordnung für Verbandszuchtprüfungen Stand 2006 Prøveregler for Verbands-Jugendprüfung VJP Gennemførelsen af prøven Bedømmelse 13 Skal- og bør- bestemmelser (1) Prøvereglerne

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler afløser de pr 1. januar 2003 med senere ændringer gældende regler og træder i kraft den 1. februar 2004 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige.

Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige. Nordisk Avlsrå dsmøde 2014, Sverige. Den 15.-16. marts 2014 var den svenske Flatcoated Retrieverklub (FRK) værter for en nordisk avlsrådskonference. Danmark havde værtskabet for den seneste konference,

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

DKK s Dommerhistorik-/prognose program

DKK s Dommerhistorik-/prognose program DKK s Dommerhistorik-/prognose program Dommerhistorikprogrammet er et værktøj til planlægning af dommerpåsætningen på fremtidige udstillinger. Som det første skal udstillingen der skal laves prognose for

Læs mere