VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3. Stk. 1-2 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 4. Stk Kap. 5 Foreningens ledelse og administration 5. Stk Kap. 6 Foreningens bestyrelse. 6 stk Kap. 7 Regnskab og revision 7. Stk. 1-4 Kap. 8 Forskellige bestemmelser 8. Stk Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Sommerhusbyen Houstrup og dens hjemsted Varde Kommune. 2. Foreningens område og medlemskreds. 2. Foreningen består af ejere af parceller udstykket i S3-syd (jf. vedlagte kort) omfattet af Varde Kommunes byudviklingsplan (Tidligere Blåbjerg kommune). 3. Foreningens formål og opgaver. 3. stk. 1 Foreningen har til formål: At varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier, fællesanlæg m.v. At sikre overholdelse af de tinglyste deklarationer Udgifter, som Varde kommune efter grundvandssænkningsanlæggets (jf. kort) overgang til offentligt vandløb opkræver for resterende og fremtidig renovering af anlægget, anses for en fællesudgift, som afholdes af foreningen. Disse udgifter skal behandles på samme måde som foreningens udgift i 2013 til renovering af dele af anlægget. 4. Medlemmernes forhold til foreningen. 4. Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. 1

2 Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Et sådant medlem kan heller ikke anmode om en ekstraordinær generalforsamling. Stk. 5. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle medlemmer. Stk. 6. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Stk. 7. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue. Stk. 8. Ved enhver overgang af ejendomsretten indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Stk. 9. Generalforsamlingen kan med 2/3dels majoritet af de afgivne fraregnet blanke stemmer - beslutte, at der skal foretages nødvendige henlæggelser til specifikke formål. Ved en sådan beslutning skal formålet nærmere præciseres og hvis muligt budget fremlægges. Henlæggelseskontoen holdes adskilt fra grundejerforeningens almindelige driftskonto. Stk. 10. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at foreningens driftskonto har en sådan størrelse, at der til enhver tid er dækning til afholdelse af de løbende driftsomkostninger. Stk. 11. Foranstaltninger på egen grund er foreningen uvedkommende. 5. Foreningens ledelse og administration. 2

3 5. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes Skærtorsdag hvert år på et egnet sted i nærheden af foreningens område. Medlemmer af ejerens husstand og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Kommunen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, være ledsaget af det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Endvidere skal rettidige indkomne forslag være oplyst. Stk. 5. Forslag til dagsorden skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Stk. 6. Generalforsamlingen kan kun tage beslutning om forhold, som er optaget på den udsendte dagsorden. Stk. 7. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for foreningens almindelige drift og for evt. henlæggelseskonti 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 6. a. Forslag til kontingent for grundejerforeningens almindelige drift. b. Forslag til evt. indbetaling på henlæggelseskonti. 7. Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Valg af evt. ad hoc udvalg til specifikke opgaver. 11. Eventuelt. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig krav herom til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens medlemmer., der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme procedure som den ordinære generalforsamling. 3

4 Stk. 9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. Stk. 10. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Stk. 11. Der kan på generalforsamlingen afgives én stemme for hver ejendom. Stemmeberettigede er ejere. En ejer kan lade sig repræsentere ved sin ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog kan et medlem kun repræsentere 3 fuldmagter fra andre medlemmer. Såfremt en ejendom ejes af et selskab eller forening, kan stemmeret udøves af den, der tegner selskabet/foreningen eller i henhold til fuldmagt fra denne til fast funktionær i selskabet/foreningen. Fuldmagterne skal afleveres til bestyrelsen inden generalforsamlingens begyndelse og godkendes af dirigenten. Stk. 12. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. Stk. 13. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Stk. 14. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse skal referatet kunne læses på foreningens hjemmeside. Stk. 15. Når der på generalforsamlingen er truffet beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 6. Bestyrelsen 6 Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Valgbare til bestyrelse og andre tillidshverv i foreningen er ejerne eller disses ægtefæller. Dog kan der kun vælges én person pr. ejendom. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår og vælges 2 medlemmer af bestyrelsen. I ulige år afgår og vælges 3 medlemmer af bestyrelsen. 4

5 Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, skal bestyrelsen straks supplere sig med et nyt medlem fra de valgte suppleanter og denne/disse fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 7. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 8. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. Stk. 9. Bestyrelsen har pligt til at opkræve kontingent fra medlemmerne, men kan aftale, at den praktiske gennemførelse varetages af en anden f.eks. Kommunen. Stk. 10. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Stk. 11. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Stk. 13. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 14. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen eller disses ægtefæller. Der skal dog være et bestyrelsesmedlem i et sådant udvalg. Stk

6 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 7. Regnskab og revision. 7. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, der på foreningens vegne kan kvittere for indbetalinger. Udbetalinger kan kun ske af kasserer og formand i forening. Det af bestyrelsen godkendte regnskab tilstilles revisor senest 2 uger før udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Revisionen skal være afsluttet så betids, at det reviderede regnskab med revisors påtegning kan udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling. Revisor, som skal være regnskabskyndig, behøver ikke at være medlem af grundejerforeningen men han/hun skal være uafhængig af foreningens bestyrelse. 8. Forskellige bestemmelser. 8. Stk. 1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved afstemninger efter denne bestemmelse og efter 8 stk. 2 medregnes blanke stemmer ikke. Ændring af foreningens vedtægt kræver Varde Kommunes godkendelse. Stk. 5 Ophævelse af foreningen kan kun vedtages under samme betingelser, som anført under denne paragrafs stk. 1, 2 og 3. 6

7 Vedtægten er udformet og vedtaget på generalforsamlingen d. 18. november Vedtægten ændret d. 29. juni 1979 i henhold generalforsamlingens beslutning d. 12. april Vedtægten ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 21. april Vedtægterne ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 15. april Vedtægterne ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 17.april

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere