V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3 4 Indskud p. 5 5 Hæftelse p. 5 6 Generalforsamling p. 6 7 Bestyrelsen p. 7 8 Kontingent/bidrag p. 8 9 Budget og regnskab p Revision p Tegningsret p Udmeldelse p Opløsning p Vedtægtsændringer m.v. p Ikrafttræden p

3 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) 1.2 Foreningens hjemsted og sekretariat følger valget af formand og placeres i formandens hjemkommune. FORMÅL Foreningens formål er at danne ramme for et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles, som understøtter implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for 1. innovation, videndeling og videnopbygning 2. anvendelse af ny teknologi 3. etablering og udvikling af nye virksomheder 4. udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer 5. vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6. udviklingsaktiviteter i yderområderne jfr. erhvervsfremmelovens 9 stk. 1 samt 13 stk. 1. Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark og kommunerne i henhold til en resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og må ikke være i konkurrence med private virksomheder. FORENINGSMEDLEMMER Foreningsmedlemmerne kan være enhver kommune i Region Syddanmark samt Region Syddanmark. Foreningens medlemmer var ved stiftelsen; - 3 -

4 Region Syddanmark Assens Kommune Billund Kommune Bogense Kommune Esbjerg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fanø Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Ærø Kommune Aabenraa Kommune 3.2. Foreningens medlemmer registreres første gang i forbindelse med den stiftende generalforsamling Fordelingen af foreningskontingent blandt de kommunale foreningsmedlemmer revurderes hvert 4. år, hvor der sker en omfordeling af foreningsmedlemmernes kontingent på baggrund af de aktuelle indbyggertal. Reguleringen sker dog pr , når de nye storkommuner er etableret. Næste revurdering/omfordeling blandt de eksisterende foreningsmedlemmer følger valgåret og gennemføres januar 2010 med baggrund i de relative indbyggertal for januar 2009, jf. Danmarks Statistik Optages andre kommuner som foreningsmedlemmer, skal kontingent betales i forhold til indbyggerantal med samme kontingent pr. indbygger, som der er afsat i budgettet, samt forholdsmæssigt for det resterende regnskabsår

5 4 INDSKUD 4.1. Foreningsmedlemmerne forpligter sig til pr. 1. januar hvert år forlods at indbetale deres kontingent, jf. 8. HÆFTELSE Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. forventer ikke selv at skulle ansætte personale. Personalet ansættes enten i den kommune, hvor formanden for bestyrelsen har hjemsted eller i Region Syddanmark og udlånes til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. med tjenestested indtil videre i Bruxelles. Medlemmerne af Foreningen EU og international samarbejde Syddanmark f.m.b.a. accepterer herved at friholde de myndigheder, hvor personalet er ansat, for enhver forpligtelse ansættelsesmyndigheden måtte pådrage sig i forbindelse med ansættelsesforholder og ophøret heraf i forhold til de enkelte medarbejdere. Forpligtelsen er solidarisk for de enkelte medlemmer, dog således at størrelsen af de enkelte medlemmers økonomiske ansvar fordeles i henhold til vedtægtens 8.2 og 8.3. Forpligtelsen består også efter et medlems eventuelle udmeldelse af foreningen, såfremt forholdet vedrører et anliggende, der er opstået under medlemskabet eller er en følge af udmeldelsen Ovenstående er gældende for personale, der udlånes til Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. fra det tidspunkt, foreningens aktiviteter påbegyndes

6 6 GENERALFORSAMLINGEN 6.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Generalforsamlingen skal have forelagt store og betydende dispositioner til godkendelse. Beslutning om permanent etablering af kontor/forretningssted andre steder end i Bruxelles skal vedtages af generalforsamlingen Generalforsamlingen kan vedtage at anmode bestyrelsen om en redegørelse om forhold, der vedrører foreningen Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i marts måned og indvarsles ved almindeligt brev/mail til samtlige medlemmer senest 1 måned før Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og handlingsplan forelægges til orientering 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent/bidrag 6. Valg af 5 kommunale repræsentanter til bestyrelsen (hvert 4. år) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 6.6. Forslag til behandling under dagsordenens punkter vedrørende forslag og kontingentsats/bidrag skal ved navns underskrift tilstiles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 15 medlemmer senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal på nær de i 14 anførte Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer. Medlemskab og stemmeret opnås formelt ved sekretariatets registrering af det til foreningen indbetalte kontingent/bidrag

7 6.10. Alle medlemmer har til generalforsamlingen adgang til maksimalt at deltage med 3 repræsentanter Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem Forudsætningen for deltagelse på generalforsamlingen er betalt kontingent/bidrag til foreningen Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen Derudover er Region Syddanmark ved Regionsrådet og Vækstforum repræsenteret med henholdsvis 2 medlemmer og 1 medlem i foreningens bestyrelse og deltager ligeledes på foreningens generalforsamling med henholdsvis 2 repræsentanter og 1 repræsentant og et tilsvarende antal stemmer Regionsrådet og Vækstforum udpeger selv deres repræsentanter til bestyrelsen Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. BESTYRELSEN Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer (5 kommunale repræsentanter samt 2 repræsentanter fra Regionsrådet og 1 repræsentant fra Vækstforum), der vælges for 4 år ad gangen følgende valgperioden Den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse er således valgt frem til den ordinære generalforsamling efter førstkommende kommune/regionsvalg (2009/2010) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden skal altid repræsenterer en medlemskommune Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af direktør for den fælles enhed, der således har det daglige ledelsesansvar for den fælles enhed Direktøren refererer til bestyrelsen via formanden Det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid sammensættes således, at den bredt repræsenterer medlemskredsen af deltagende kommuner

8 7.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige drift, herunder eventuelt etablering af formandskab, udvalg m.m. under bestyrelsen. KONTINGENT / BIDRAG Bestyrelsen udarbejder forsalg til medlemskontingent/bidrag for det kommende år til godkendelse på generalforsamlingen. Det vil sige, at generalforsamlingen i marts 2007 vedtager bidrag for regnskabsåret 2008 og så fremdeles Kontingent / bidrag skal dække udgifterne for samarbejdet og fastlægges efter kommunernes indbyggertal pr. 1. januar året forud for regnskabsåret. Vedrørende indbyggertal henvises til 3. Bidraget fastsættes til et fast beløb pr. indbygger Regionen / Vækstforum betaler samme bidrag pr. indbygger som kommunerne i forhold til Regionens indbyggertal, jfr. 3, det vil sige Region Syddanmark minimum vil skulle betale 50% af det samlede medlemsbidrag Kontingent/bidrag skal betales senest 1. januar Kontingent/bidrag skal være betalt for at opnå stemmeret på generalforsamlingen. BUDGET OG REGNSKAB Foreningens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber til 31. december På ordinære generalforsamlinger fastsættes næstes års kontingent, jfr Bestyrelsen godkender og fremlægger til orientering på generalforsamlingen årligt handlingsplan for EU-kontorets virke Foreningens årsregnskab udarbejdes i henhold til Årsregnskabsloven Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor

9 10 REVISION Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Revisor vælges på generalforsamlingen Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsesmøderne. TEGNINGSRET Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. UDMELDELSE Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden pr. 1. september, hvormed medlemskabet ophør med udgangen af indeværende kalenderår. Udmeldelse sket efter 1. september ophører medlemskabet med udgangen af næste kalenderår Såfremt foreningen på tidspunktet for en foreningsmedlemmets udtræden måtte have optaget lån, for hvilke foreningsmedlemmerne hæfter i forhold til særskilt aftale, er den udtrædende foreningsmedlems forpligtet til ved udtrædelsen at indfri sin forholdsmæssige andel heraf Det udtrædende foreningsmedlem får intet udbetalt af foreningen i forbindelse med udtrædelsen, hverken sin andel af foreningens kapital eller af den likvide kapital, eller af foreningens aktiver i øvrigt

10 13 OPLØSNING Foreningen kan opløses af generalforsamlingen efter godkendelse af 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning tilbagegå til medlemmerne i overensstemmelse med de principper, der gælder for betaling af kontingent/bidrag. VEDTÆGTSÆNDRINGER M.V Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer herfor Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. IKRAFTTRÆDEN Foreningen stiftes pr. 31. august 2006 og foreningens aktivitet påbegyndes den 1. januar

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere