Gedebjerg Skoles værdigrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gedebjerg Skoles værdigrundlag"

Transkript

1 Gedebjerg Skoles værdigrundlag November

2 Indhold Indhold... 2 De fire kerneværdier Faglighed Ansvar Åbenhed Fleksibilitet

3 De fire kerneværdier Skolens overordnede mål er at uddanne og danne elever til hele mennesker, så de på bedst mulig måde rustes til et voksenliv i et samfund, hvor mulighederne er mangfoldige. Værdigrundlaget er vores fælles anker. Det er de fælles ideer, tanker og holdninger, der er vores ledetråd i dagligdagen. Samtidig med, at værdierne er med til at tegne skolens profil i forhold til omverdenen. Værdigrundlaget er bygget op omkring fire kerneværdier. De er nært forbundet med Gedebjerg Skoles mission, som er det skolen står for i dag og stræber efter at opnå i fremtiden. De fire kerneværdier er: Faglighed Ansvar Åbenhed Fleksibilitet Værdigrundlaget forventes brugt i praksis i dagligdagen på Gedebjerg Skole. Det indgår som et vigtigt element i forbindelse med interne møder, ved løsning af konkrete opgaver, konflikter og udfordringer, og i forbindelse med det eksterne samarbejde med kommuner, forældre og opholdssteder. Værdigrundlaget tjener til at synliggøre grundlaget i det daglige arbejde og den retning skolens beslutninger og handlinger giver i praksis. De fire kerneværdier gennemgås på samme måde, nemlig: A) Overordnet beskrivelse af værdien B) Det pædagogiske arbejde (indsatsen overfor eleverne) C) Samarbejdspartnere (forældre, opholdssteder, kommuner m.fl.) D) Kollegaer (samarbejdet med andre kollegaer) E) Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere F) Se også i A-Z (henvisning til relevante punkter i A-Z ). Punkterne B), C), D), E) og F) er skolens forventninger til, hvordan medarbejdere og ledelse handler ud fra de enkelte værdier. Det handler om at synliggøre, hvordan værdierne forventes at vise sig i praktisk handling. 3

4 1. Faglighed A. Udvikling, professionalitet, autencitet, rollemodel Gedebjerg Skole sætter fokus både på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, og på medarbejdernes indsats og udvikling. Overordnet er skolens mål at uddanne og danne eleverne til hele mennesker. Vi tror på, at de faglige og sociale kompetencer er vigtige i forhold at udruste den enkelte elev til voksenlivet. Det betyder, at den faglige undervisning prioriteres højt samtidig med, at elevernes personlige og sociale udvikling vægtes højt igennem fokus på relationsarbejdet. For de yngre elever prioriteres desuden socialiseringen i forhold til det at gå i skole. Vores perspektiv bygger således på at skabe et undervisningsmiljø, hvor mulighederne er mangfoldige og med fokus på relationen mellem lærer og elev. B. Det pædagogiske arbejde 1. Medarbejderne prioriterer at levere en velforberedt undervisning ud fra såvel fagfaglige som didaktiske og pædagogiske perspektiver. 2. Det pædagogiske arbejde varetages ud fra konkrete og realistiske faglige, samt personlige og sociale mål, der er udarbejdet for den enkelte elev. 3. Den fagfaglige undervisning prioriteres højt, og anvendes i nogen udstrækning også som et middel i det relationelle behandlingsarbejde. 4. Et overordnet mål er, at så mange elever som muligt såfremt de afslutter deres skolegang på Gedebjerg Skole - skal kunne afslutte deres forløb med en afgangsprøve eller dele heraf. 5. Med fokus på elevernes personlige og sociale udvikling prioriteres det højt at gøre ting sammen med eleverne, hvor de voksne som autentiske og professionelle har blik for rollemodeleffekten. 6. Medarbejderne optræder som autentiske, professionelle og følelsesmæssigt modne i relationen til eleverne. Medarbejderne viser eleverne gennem egen praktisk handling, hvordan man hensigtsmæssigt, klart og tydeligt kan kommunikere sine grænser til andre, så man på en god og konstruktiv måde formår at sige fra i forskellige situationer. 7. Fagmålsplaner og konkrete undervisningsdelmål er et redskab i arbejdet med den enkelte elevs faglige udvikling. 8. Pædagogiske mål og handleplaner for den enkelte elevs personlige og sociale udvikling er styrende for det pædagogiske arbejde og evalueres løbende i forhold til elevens aktuelle situation. 9. Pædagogiske mål og handleplaner bygger på en realistisk tilgang til den enkeltes handlemuligheder. 10. Indsatsen i forhold til den enkelte elev bygger på en løbende vurdering af den aktuelle situation. 11. Elevinterview er en metode, som anvendes i tilpasset form i de enkelte afdelinger. Metoden skal hjælpe den enkelte elev til refleksion og forståelse af egne ressourcer og handlingers betydning i sociale sammenhænge og dermed personlig og social udvikling. 4

5 C. Samarbejdspartnere 1. Skolens arbejde i forhold til den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling vurderes løbende og dokumenteres i elevens årsrapport. Rapporten er tilgængelig for relevante samarbejdspartnere. 2. Forældre, plejeforældre og opholdssteder kan følge deres eget barns aktuelle status og udvikling såvel fagligt, som personligt og socialt via logbogen og forældreintra. D. Kollegaer 1. Medarbejderne forventer af dem selv og hinanden, at de møder velforberedte til undervisning, møder og andre aktiviteter. 2. Supervision ved skolens psykologer samt den kollegiale sparring skal hjælpe til at finde forståelse for elevernes handlinger samt nye og positive handlemuligheder i situationer, der ellers kan synes fastlåste. 3. Balancen mellem at være autentisk og professionel skal udmøntes i forhold til, at vi alle er forskellige og derfor kan tilbyde de enkelte elever noget forskelligt i relationen. Dette ses som en styrke og en ressource, således at man bruger hinanden og træder til i de situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt. 4. Medarbejderne har forståelse for, at egen adfærd og tilgang har en afsmittende betydning for elevernes adfærd og udvikling, hvorfor en god omgangstone prioriteres højt. 5. For at kunne højne og udvikle kvaliteten af den faglige undervisning og den pædagogiske indsats prioriteres det at dele viden og erfaringer i arbejdet på at opbygge en fælles vidensbank også i forhold til den enkelte elev. 6. Medarbejderne har forståelse for betydningen af dokumentationsarbejdet i forhold til den interne pædagogiske udvikling og læring. 7. Nyansatte medarbejdere tilknyttes en ressourceperson i form af en erfaren medarbejder i afdelingen, som de kan gå til og bede om hjælp, råd og vejledning. E. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere 1. Ledelsen forventer at medarbejderne møder velforberedte til undervisning, møder og andre planlagte aktiviteter. 2. Medarbejderne kan forvente, at ledelsen møder velforberedt til indkaldte møder og andre planlagte aktiviteter. 3. Ledelsen prioriterer en god omgangstone og har forståelse for betydningen heraf i forhold til arbejdsmiljøet på skolen og i forhold til rollemodeleffekten med henblik på elevernes adfærd og udvikling. F. Se også i A-Z Biblioteket Fagmålsplaner Konflikter Kursus 5

6 Supervision Undervisning Vikarplaner Årsplaner Årsrapporter 6

7 2. Ansvar A. Omtanke, loyalitet, ressourcer Kerneværdien ansvar handler om skolens og medarbejdernes ansvar overfor såvel eleverne, som opgaverne og hinanden. Frem for alt prioriterer skolen ansvaret for elevernes sikkerhed, trivsel, udvikling og læring. Skolen er ansvarlig for, at prioritere ressourcerne. Det gælder såvel økonomiske som personalemæssige. Kræfterne bruges bedst muligt i forhold til at løse dagligdagens konkrete udfordringer og nå de overordnede mål. Det handler om at skabe de bedst mulige betingelser for at uddanne og danne de enkelte elever til fagligt kompetente og hele mennesker. Medarbejderne har forskellige ansvarsområder, som de på loyal og kompetent vis varetager. Alle handler med ansvarlighed og omtanke. B. Det pædagogiske arbejde 1. Lærerne har ansvaret for at varetage undervisningen på kompetent vis, så den enkelte elevs mulighed for at udvikle faglige, personlige og sociale ressourcer er bedst mulig. 2. De ansatte har handlepligt i situationer, hvor en elevs sikkerhed eller inventar vurderes truet. 3. Undervisningen og de pædagogiske handleplaner skal lægge op til, at den enkelte elev med tiden udvikler kompetencer til i højere grad selv at tage ansvar for egne handlinger. Dette bygger blandt andet på, at den enkelte elev hjælpes til at forstå betydningen af egne handlinger i konkrete situationer både i forhold til eleven selv og andre. 4. Skolen udviser ansvarlighed og handlepligt i forhold til situationer, der har betydning for elevens læring og trivsel i skolen. C. Samarbejdspartnere 1. Skolen er ansvarlig for løbende at vurdere og tilpasse indsatsen i forhold til den enkelte elev. D. Kollegaer 1. Ansvar for at hjælpe hinanden og gribe ind i situationer, der kræver det. 2. Det skal være muligt at bede om assistance eller hjælp hos hinanden, ligesom andre situationer vil kræve, at kollegaer uopfordret tilbyder deres hjælp. 3. Medarbejderne udviser respekt og loyalitet i forhold til hinanden og hinandens beslutninger. Det er en del af vores kultur på en konstruktiv måde at spørge ind til hinandens praksis, således at dette kan føre til kollegial sparring og udvikling. 2. I situationer hvor en medarbejder er nødt til at omstøde en andens beslutning skal dette ske på en anerkendende og respektfuld måde i situationen og med mulighed for senere opfølgning. 3. Alle handler med omtanke og har blik for hvilke situationer og betingelser egne beslutninger og handlinger risikerer at afstedkomme for andre. Hvis man for eksempel vælger at sende en elev over i en anden afdeling uden en forudgående aftale med en kollega. 4. Forståelse for betydningen af at følge fælles regelsæt i forhold til eleverne. 5. Medarbejderne har en opmærksomhed på ressourcer såvel økonomiske som personalemæssige i forhold til de ansvarsområder den enkelte varetager. 7

8 6. Medarbejderne er opmærksomme på, at det kan skabe uheldige og uhensigtsmæssige situationer for kollegaerne, hvis ikke der er konsistens omkring de regelsæt der følges i forhold til eleverne. E. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere 1. Ledelsen opmuntrer til initiativ og ansvar hos medarbejderne. 2. Ledelsen udviser tillid til at medarbejderne lever op til og udfylder de aftalte ansvarsområder på kompetent vis, og medarbejderne i nødvendigt omfang beder ledelsen om råd, hjælp og vejledning. 3. Medarbejderne forventes at tilkendegive overfor ledelsen, hvis de oplever ikke at kunne udfylde opgaver og ansvarsområder på tilfredsstillende og kompetent vis. 4. Ledelsen udviser tillid frem for kontrol i forhold til medarbejdernes håndtering af aftalte opgaver og ansvarsområder. 5. Ledelsen opfatter fejl som noget, der forekommer utilsigtet og som en del af en læreproces. Målet er at lære af fejlen og at sikre, at det ikke gentager sig. 6. Ledelsen forventer at medarbejderne beslutter og handler med omtanke indenfor de nærmere aftalte rammer og med baggrund i det fælles værdigrundlag. 7. Ledelsen bakker generelt op om medarbejdernes beslutninger og handlinger i konkrete situationer, men skaber også plads til efterfølgende refleksion samt konstruktiv og åben dialog. 8. I situationer hvor en leder er nødt til at omstøde en andens beslutning skal dette ske på en anerkendende og respektfuld måde og med mulighed for senere opfølgning. F. Se også i A-Z Biblioteket Bogindkøb Dobbeltlærer Fravær Konflikter Legeplads Lærerintra Tilkaldevagt Tilsyn 8

9 3. Åbenhed A. Samarbejde, kommunikation og anerkendelse Åbenhed er for Gedebjerg Skole en forudsætning for et godt samarbejde og udvikling. Det drejer sig såvel om åbenhed i det eksterne samarbejde og skolens profil udadtil, som for skolens interne læring og udvikling. Skolen arbejder for en kultur, der bygger på åbenhed og anerkendelse. Der skal være plads til konstruktiv undren over praksis, refleksion og dialog. Vi skaber de bedste betingelser for at uddanne og danne den enkelte elev til et helt menneske. Vi udvikler os og bliver bedre til at løse denne opgave ved at dele viden og erfaringer i arbejdet. Gedebjerg Skole skal være indenfor rækkevidde for eksterne samarbejdspartenere. Arbejdet med dokumentation prioriteres højt i forhold til omverdenen. Samtidig støtter dokumentationsarbejdet den interne pædagogiske erfaringsopsamling, læring og udvikling på skolen. B. Det pædagogiske arbejde 1. Skolen prioriterer en åben og anerkendende dialog med eleverne. Det er vigtigt i dagligdagen, at give sig tid til at tale med og lytte til eleverne. 2. Elevinterview som metode understøtter udvikling af en spørgekultur, hvor man finder tid til at lytte aktivt til den enkelte elev. Målet er at understøtte elevens egen nysgerrighed og forståelse af sig selv og omverdenen. 3. Konflikter og uoverensstemmelser skal følges op af dialog og reflekterende samtaler med de enkelte elever. Formålet er at forsøge at forstå den enkelte elev og samtidigt bibringe den enkelte elev forståelse for betydningen af egen ageren i forskellige sociale sammenhænge. C. Samarbejdspartnere 1. Skolen ønsker at være genkendelig, tilgængelig og åben for dialog med omverdenen. 2. Det skal være let for eksterne samarbejdspartnere at få fat i en kompetent medarbejder, der kan hjælpe i en konkret situation. 3. Dialogen mellem forældre, plejeforældre, opholdssteder, kommuner og andre eksterne samarbejdspartnere skal bygge på ligeværdighed og anerkendelse. 4. Skolen skaber blandt andet åbenhed igennem dokumentationsarbejdet i arbejdet med elevernes årsrapporter bliver det synligt for de eksterne samarbejdspartnere, hvad der vægtes i indsatsen i forhold til den enkelte elev, og hvilke pædagogiske argumenter og overvejelser indsatsen hviler på. D. Kollegaer 1. Samarbejdet kollegaerne imellem skal bygge på den åbne, konstruktive og respektfulde dialog. Det er en vigtig forudsætning for udvikling såvel fagligt, pædagogisk og personligt. Metoderne er brug af fælles refleksion, vidensdeling og erfaringsudveksling. 2. Medarbejderne skal turde bruge hinanden i såvel kritiske situationer som i mere refleksive stunder. Det skal være legalt på anerkendende, konstruktiv og respektfuld vis at undres og spørge åbent til egen og andres praksis. 3. Medarbejderne forventes at hjælpe hinanden på en anerkendende og respektfuld måde i kritiske situationer. Det skal være legalt at bede om hjælp i en situationer, man vurderer, at man ikke har 9

10 optimalt hånd om. På samme måde skal en kollega være i stand til at tage over for en anden kollega, hvis vedkommende vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt i situationen. 4. I situationer der kræver, at der handles anderledes end én i første omgang har bestemt, er det vigtigt at kommunikationen omkring dette er åben, tydelig og konstruktiv. Der skal være mulighed for efterfølgende at have en åben og anerkendende dialog omkring situationen og fremtidige beslutninger. E. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere 1. Ledelsen prioriterer at melde klart ud, hvad der er til debat og hvilke beslutninger, der allerede er truffet. 2. Ledelsen indgår i dialog med medarbejderne og handler ud fra en tro på det gode og konstruktive samarbejde. 3. Den åbne dialog betyder også, at der ledelse og medarbejdere imellem kan tales om uenigheder på tryg, konstruktiv og anerkendende vis. 4. Ledelsens forventninger til medarbejderne og medarbejdernes forventninger til ledelsen skal afstemmes i en åben og anerkendende kommunikationsform, så alle parter oplever tryghed ved at indgå i konstruktiv dialog med hinanden også omkring uenigheder. 5. Ledelse såvel som medarbejder forventes at henvende sig direkte til hinanden, hvis de oplever sig uenige eller på anden måde oplever uoverensstemmelser. Den åbne dialog prioriteres højt. F. Se også i A-Z Afhentning af elever Arbejdsmiljø Dagbog Kommunikation generelt Kommunikation med hjemmet mv. Konflikter Logbøger Tavshedspligt Ugentlig information Årsrapporter 10

11 4. Fleksibilitet A. Rammer og struktur i forhold til funktionelle løsninger Fleksibilitet betyder for Gedebjerg Skole, at ledelse og medarbejdere har fokus på muligheder frem for begrænsninger. Alle ansatte arbejder ud fra at såvel elever som eksterne samarbejdspartnere og medarbejder oplever skolen som fleksibel i forhold til at finde brugbare løsninger. I arbejdet med eleverne betyder det, at skolen ønsker at finde løsninger, der i videst muligt omfang tilgodeser den enkelte elevs behov. Formålet er at skabe de mest optimale betingelser for at støtte den enkelte elevs mulighed for at dannes og uddannes til et helt og fagligt kompetent menneske. Den enkelte elevs behov er styrende for skolens indsats. B. Det pædagogiske arbejde 1. Skolen vil altid være fleksibel i forhold til at søge løsninger, der tilgodeser den enkelte elevs behov. 2. Skolen er til stadighed opmærksom på at finde den rigtige balance mellem på den ene side en fast og genkendelig struktur og på den anden side fleksibilitet i forhold til løbende at tilgodese den enkelte elevs behov. C. Samarbejdspartnere 1. Forældre, plejeforældre, opholdssteder og andre samarbejdspartnere kan forvente, at skolen er fleksibel i sin søgen på funktionelle og brugbare løsninger, der tilgodeser den enkelte elevs aktuelle behov. D. Kollegaer 1. Medarbejderne forventes at være omstillingsparate. Det betyder også en parathed til at træde ind for hinanden i situationer, hvor kræfterne kræves fordelt anderledes hvis eksempelvis en elev ikke kommer ind til timen. E. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 2. Såvel ledelsen som medarbejderne forventes at være fleksible og initiativrige, samt åbne for konstruktiv kritik. 3. Alle må være omstillingsparate, så muligheden for at skabe løsninger, der tilgodeser den enkelte elev styrkes. 4. Det er ikke de praktiske udfordringer, der skal stoppe skolen i at handle konstruktivt i forhold til den enkelte medarbejder. Derfor er udgangspunktet, at der er vide rammer for at finde gode og konstruktive løsninger. Fokus er fantasifuldhed i forhold til at finde løsningen og samtidig opmærksomhed på, at der arbejdes ud fra skolens grundlag. F. Se også i A-Z 1. Egne børn 11

Værdigrundlag Ishøj Skole

Værdigrundlag Ishøj Skole Værdigrundlag Ishøj Skole Ishøj Skole er skolen for alle, præget af åbenhed, gensidig tillid og respekt for hinanden. Vi ønsker, at alle til stadighed skal være i en proces, der er kendetegnet ved videns-

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier

Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdigrundlag for Galten / Låsby Dagtilbud Med Udgangspunkt i Skanderborg Kommunes værdier Værdi: I forhold til børnene: I forhold til forældrene: I forhold til kollegerne: Åbenhed Vi lytter til hvad børnene

Læs mere

Værdiregelsæt for Hærvejsskolen

Værdiregelsæt for Hærvejsskolen Værdiregelsæt for Hærvejsskolen Indhold 1. Hærvejsskolens værdier... 1 2. Værdierne i praksis... 2 3. Ordensregler... 4 4. Hvad gør vi for at leve op til vores værdier... 4 5. Hvad gør vi ved brud på det

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Sunds-Ilskov Skoles. kerneværdier

Sunds-Ilskov Skoles. kerneværdier Sunds-Ilskov Skoles kerneværdier Faglighed På Sunds-Ilskov Skole gør vi os umage med, at fagligheden er til stede i alle aspekter af skolens virke. Faglighed forstået som den faglighed eleverne møder i

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE. Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen

PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE. Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen PERSONALEPOLITIK HORNUM SKOLE Rammer for konstruktiv håndtering af: - uoverensstemmelser - misforståelser - aktive udviklingsønsker på skolen vigtige værdier på skolen vigtige spilleregler for teamsamarbejdet

Læs mere

Lundehusskolens Værdigrundlag

Lundehusskolens Værdigrundlag Lundehusskolens Værdigrundlag Stærk Faglighed Trivsel for Alle Den Åbne og Mangfoldige Skole Det Forpligtende Fællesskab Anerkendende Børnesyn Stærk faglighed På Lundehusskolen lægger vi vægt på en stærk

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Gældende fra den August Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab

Gældende fra den August Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab Antimobbestrategi for Suldrup Skole Gældende fra den August 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Suldrup Skole har visionen Vi tager alle et ansvar for det gode fællesskab Suldrup Skole

Læs mere

Anti-mobbestrategi for Risingskolen

Anti-mobbestrategi for Risingskolen Anti-mobbestrategi for Risingskolen Skolens kerneopgave Alle elever skal opleve personlig optimisme, og udvikle sig i fællesskaber Kerneværdier - skolens værdigrundlag som tager sit udgangspunkt i skolens

Læs mere

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole

Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper for God kommunikation og samarbejde på Ordrup Skole Principper Vi mødes i de forskellige fora, når det er relevant og efter behov. Som udgangspunkt afholder vi forældremøde og skole-hjemsamtale

Læs mere

Evaluering af organisering af rehabiliteringsteam Januar 2015

Evaluering af organisering af rehabiliteringsteam Januar 2015 Referencegruppe: Ledelse, medarbejdere og beboere. Mål 1: At der etableres 3 rehabiliteringsteams, hvor beboerne inddeles i henholdsvis rehabiliteringsteam 1, 2 og 3 med udgangspunktet i beboernes aktuelle

Læs mere

Job- og kompetenceprofil, Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil, Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil, Center Nord-Vest Stillingsbetegnelse Kontaktperson Aktivitets- og samværsmedarbej der Hjemmevejleder Juni 2013 Job- og kompetenceprofilen beskriver de generelle forudsætninger

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG

MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG VÆRDIGRUNDLAG 1 MUNKEBO SKOLES VÆRDIGRUNDLAG Vi vokser og udvikler os sammen! Folkeskolen er for alle et fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed. På Munkebo Skole ønsker vi, at du kan se

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Beders Skoles værdier og værdigrundlag

Beders Skoles værdier og værdigrundlag Beders Skoles værdier og værdigrundlag Udvikling, læring, trivsel, engagement og forpligtende fællesskaber Vi skaber rammer så børn og unge kan udvikle sig med henblik på at være fagligt og socialt kompetente,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

vision og strategi en kristen friskole i tiden VISION OG STRATEGI

vision og strategi en kristen friskole i tiden VISION OG STRATEGI vision og strategi 2013-18 PÅ JOHANNESSKOLEN Johannesskolen en kristen friskole i tiden VISION OG STRATEGI 2013-18 1 INDLEDNING VÆRDIGRUNDLAG En ny vision for Johannesskolen er blevet til. Skolens elever,

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Vision for Holmebækskolen

Vision for Holmebækskolen Vision for Holmebækskolen Holmebækskolen er en skole med en stærk kultur og et fælles sprog, hvor fællesskaber styrkes omkring: Børnene, klassen og klassesamarbejdet Forældre Samarbejdspartnere (foreninger,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

Korsvejens Skoles Vision

Korsvejens Skoles Vision Korsvejens Skoles Vision Det er Korsvejens skole ønsker at tænke som en samlet institution anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt alle skolens børn udvikler deres faglige,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg

VESTBJERG SKOLE Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Princip om samarbejde mellem skole og hjem PRINCIPPET: I henhold til folkeskoleloven forventes et tæt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. Et samarbejde, der er præget af dialog, medansvar,

Læs mere

Antimobbestrategi. Gældende fra den 1. januar 2017

Antimobbestrategi. Gældende fra den 1. januar 2017 Antimobbestrategi Gældende fra den 1. januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil: Have tolerante børn Skabe trygge forpligtende fællesskaber Have at ethvert barn oplever at være

Læs mere

Førskolegruppens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Førskolegruppens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Førskolegruppens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Førskolegruppen Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper 1. Princip for arbejde med elevernes læring 2. Princip for information mellem skole og hjem 3. Princip for kost og måltider 4. Princip for overgange 5. Princip for skole-hjem

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18

Antimobbestrategi for Seden Skole. Gældende fra den Skoleåret 2017/18 Antimobbestrategi for Seden Skole Gældende fra den Skoleåret 2017/18 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi på Seden Skole? Formålet med antimobbestrategien er at: alle børn er glade for at gå

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Vores værdiregelsæt er blevet til i et samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse.

Vores værdiregelsæt er blevet til i et samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse. VÆRDIREGELSÆT FOR GASVÆRKSVEJENS SKOLE OG KKFO GASVÆRKSTEDET Vores værdiregelsæt er blevet til i et samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse. Værdiregelsættet skal bidrage til

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014

Nærvær. I forhold til børn. Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde Børnehuset Skovbjørnen 2014 Nærvær I forhold til børn Vi vil have fokus på, at det enkelte barn får en god start på dagen, og møde barnet og forældre med et "godmorgen" og øjenkontakt. Vi forventer ikke, at barnet nødvendigvis responderer,

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Gældende fra den Revurderet april Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Revurderet april Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Sparkær LBO Gældende fra den Revurderet april 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Det er vores mål, at vi gennem fokus på den enkeltes trivsel også kan skabe de optimale

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Antimobbestrategi. Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning.

Antimobbestrategi. Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning. Antimobbestrategi Gældende fra: 1. maj 2018 Revideret d. Formål Hvad er formålet med antimobbestrategien? Skolens formål med antimobbestrategien er at tydeliggøre skolens holdning til mobning. - Forebygge

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Gældende fra den Oktober En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever:

Gældende fra den Oktober En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Antimobbestrategi for eleverne på Maglebjergskolen Gældende fra den Oktober 2017 En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Maglebjergskolen er en specialskole

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Velkommen i praktik på Odder lille Friskole

Velkommen i praktik på Odder lille Friskole Velkommen i praktik på Odder lille Friskole Vi håber, du/i må trives med at være i praktik på Odder lille Friskole. Vi vil gerne lære af jer som praktikanter ligesom I forhåbentlig vil opleve at jeres

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Dette dokument er udarbejdet af de forældrevalgte i Skolebestyrelsen på Nærum Skole, juni 2017

Dette dokument er udarbejdet af de forældrevalgte i Skolebestyrelsen på Nærum Skole, juni 2017 Sammen om TRIVSEL OG RESPEKT på Nærum Skole Dette dokument er udarbejdet af de forældrevalgte i Skolebestyrelsen på Nærum Skole, juni 2017 L FÆLLES FORSTÅELSE FOREBYGGENDE ARBEJDE / Fokus på trivsel /

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Adfærd. Selvværd. Hvordan handler jeg i dagligdagen på Funder Skole for at styrke selvværd overfor barnet/kollegaen/forældrene?

Adfærd. Selvværd. Hvordan handler jeg i dagligdagen på Funder Skole for at styrke selvværd overfor barnet/kollegaen/forældrene? Hvad forstår vi ved selvværd på Funder Skole? Hvordan handler jeg i dagligdagen på Funder Skole for at styrke selvværd overfor barnet/kollegaen/forældrene? Selvværd Et menneske med selvværd - har lyst

Læs mere

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Faglighed og fællesskab Velkommen til Hellebækskolen Det er med stor glæde, at vi byder jer forældre og elever velkommen på

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017

Antimobbestrategi for Resenbro Skole. Gældende fra januar 2017 Antimobbestrategi for Resenbro Skole Gældende fra januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I vores værdigrundlag fortæller vi, at Resenbro Skole er stedet, hvor alle børn og voksne gennem

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Holbæk Private Realskole

Holbæk Private Realskole Holbæk Private Realskole På vores skole går trivsel og læring hånd i hånd. Det lykkes når skole, forældre og elever i fællesskab forstår, hvilken rolle de hver især spiller, og hvilke muligheder vi sammen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Værdigrundlagets opbygning. Den sociale kompetence. Faglighed. Forskellighed. Samarbejde. Læsø Skoles indsatsområder

Indholdsfortegnelse. Værdigrundlagets opbygning. Den sociale kompetence. Faglighed. Forskellighed. Samarbejde. Læsø Skoles indsatsområder Indholdsfortegnelse Værdigrundlagets opbygning Den sociale kompetence Faglighed Forskellighed Samarbejde Læsø Skoles indsatsområder Værdigrundlagets opbygning Skolens værdigrundlag er det pædagogiske fundament

Læs mere

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi?

Langelinieskolens målsætning Missionen hvordan gør vi? Langelinieskolens målsætning 2013-2018 Vision hvor vil vi gerne hen som skole? På Langelinieskolen skaber vi stærke og inkluderende læringsrum for vores elever. Ved afslutningen af 9. klasse har alle elever

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere