Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Torsdag den 18. april 2013 kl i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2012 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 5. Godkendelse af det af Djøfs Forbundsbestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse 8. Forslag fra medlemmer af pensionskassen 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant¹ 10. Eventuelt København, den 2. april 2013 Pbv. Agnete Raaschou-Nielsen 1) Bestyrelsen stiller under dagsordenens pkt. 4 forslag om, at der ikke længere vælges en politisk revisor. Hvis dette forslag ikke vedtages, skal der vælges to revisorer og to revisorsuppleanter. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

3 3 Generalforsamling 2013 Hvem kan deltage? Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Fuldmagter Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikke tilstedeværende medlemmer. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe. Sådan giver du fuldmagt Fuldmagt gives elektronisk og kan tilbagekaldes elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge NemID. Som alternativ til NemID kan der hentes fuldmagtsformular på hjemmesiden under Generalforsamling. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsam lingen, så de er modtaget i JØP senest tirsdag den 16. april Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd. Deltagerregistrering på hjemmesiden Medlemmer, der ønsker at deltage i general forsamlingen, opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden under Generalforsamling; Log ind på Tilmelding. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen på generalforsamlingen. Tilmeldingen er ikke bindende. Forslag om taletidsregler på generalforsamlingen Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler: Taletid for indlæg, efter at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration. Hver taler kan få 8 minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med 4 minutter til første indlæg og herudover 2 gange 2 minutters taletid. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst 6 minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst 2 gange 2 minutter. Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen. Retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen Kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos JØP. GENERALFORSAMLING 2013

4 4 Dagsordenens punkt 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 Almindelige bemærkninger Vedtægten På grund af flytning ændres pensionskassens hjemsted til Frederiksberg Kommune. Samtidig foreslås, at generalforsamlingen fortsat skal kunne afholdes i København. Der stilles forslag om, at pensionskassen skal kunne udbyde pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven ( 53 a-ordninger). Det overlades til bestyrelsen at fastsætte nærmere regler for det nye produkt. Pensionskassens mulighed for at udbyde Unit Link-ordninger udgår. Hvervet som politisk revisor foreslås nedlagt med virkning fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Området for den politiske revisor er blevet mindre i takt med, at pensionskassens virke i stigende omfang er blevet reguleret i den finansielle lovgivning, og opgaverne varetages i dag af den statsautoriserede revisor. Endvidere foretages enkelte sproglige korrektioner uden indholdsmæssige ændringer. Regulativerne Bestyrelsen foreslår, at adgangen til bidragshenstand og bidragsfritagelse bliver afskaffet. Herudover foreslås, at hidtidige pensionsrettigheder ikke længere opretholdes ved bidragsnedsættelse. Der stilles forslag om en ny bestemmelse i regulativerne, som giver mulighed for at overføre en hvilende ordning i afdeling 1 eller 2 til medlemmets ordning i den anden afdeling. Overførsel kan kun ske, hvis medlemmets depot ligger under en beløbsgrænse, som fastsættes af bestyrelsen. Hvis et medlem ikke efterkommer et pålæg fra pensionskassen om at overføre en hvilende ordning, skal ordningen kunne bringes til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelsen. Specielle bemærkninger til ændringen af vedtægten Nugældende Forslag til ændring 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Pensionskassen anvender tillige binavnet JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Dens hjemsted er Københavns Kommune. 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Pensionskassen anvender tillige binavnet JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Pensionskassen er flyttet fra Københavns Kommune til Frederiksberg Kommune. Hjemstedet for pensionskassen ændres til Frederiksberg Kommune. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

5 5 Nugældende Forslag til ændring 2. Formål Stk. 1. Pensionskassen har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælleeller samleverpension og børnepension i overensstemmelse med de i vedtægten og regulativerne fastsatte regler. Som led i sin forsikringsvirksomhed kan pensionskassen desuden efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler etablere kollektiv summaforsikring af pensionskassens medlemmer, i form af livs-, invalidesums- og ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan endelig efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler tilbyde pensionskassens medlemmer kapitalforsikring i pensionsøjemed, rateforsikring i pensionsøjemed. Rateforsikringen i pensionsøjemed og kapitalforsikringen i pensionsøjemed kan tilbydes pensionskassens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom efter forsikringsklasse I og forsikringsklasse III (unit linkpension). 2. Formål Stk. 1. Pensionskassen har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælleeller samleverpension og børnepension i overensstemmelse med de i vedtægten og regulativerne fastsatte regler. Som led i sin forsikringsvirksomhed kan pensionskassen desuden efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler etablere kollektiv summaforsikring af pensionskassens medlemmer, i form af livs-, invalidesums- og ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan endelig efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler tilbyde pensionskassens medlemmer rateforsikring i pensionsøjemed samt pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Rateforsikringen i pensions øjemed og pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven kan tilbydes pensionskassens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom efter forsikringsklasse I. Pensionsbeskatningsloven er med virkning for indkomståret 2013 ændret, således at der ikke kan opnås fradrag for indbetalinger til kapitalpension. Som følge heraf fjernes muligheden for, at pensionskassen kan udbyde kapitalpension. Herudover indføjes en mulighed for at tilbyde medlemmerne pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Der er tale om ordninger efter reglerne i 53 a i Pensionsbeskatningsloven. Ordningerne er karakteriseret ved, at der ikke er fradragsret for indbetalinger til ordningen i medlemmets skattepligtige indkomst og indbetalinger til ordningen, som foretages af arbejdsgiveren, indgår i den skattepligtige indkomst og beskattes hos medlemmet. Udbetalinger er skattefrie. Det er navnlig for medlemmer beskæftiget på Færøerne, hvor pensionsbeskatningen er anderledes, at disse ordninger kan være relevante. Muligheden for at udbyde Unit Link-ordninger efter forsikringsklasse III anvendes ikke og foreslås derfor fjernet fra formålsbestemmelsen. Nugældende Forslag til ændring 5. Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i de til denne vedtægt knyttede regulativer og regler for rateforsikring. 5. Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i de til denne vedtægt knyttede regulativer samt i regler for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. DAGSORDENENS PUNKT 4

6 6 Stk. 2. Ændringer i regulativerne vedtages efter samme regler som ændringer af denne vedtægt. Reglerne for rateforsikring fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Ændringer i regulativerne vedtages efter samme regler som ændringer af denne vedtægt. Reglerne for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven fastsættes af bestyrelsen. Det foreslås, at det overlades til bestyrelsen at fastsætte detailreglerne for ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven ( 53 a-ordninger). Nugældende Forslag til ændring 6. Generalforsamling Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af pensionskassens revisorer ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Generalforsamling afholdes i København. Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Såfremt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til begæring herom, fremsat af pensionskassens medlemmer, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker dels ved offentlig bekendtgørelse på pensionskassens hjemmeside og ved opslag i JØP Nyhedsbrev senest otte uger forud for generalforsamlingen, dels ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Den offentlige indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Sammen med den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside til pensionskassens medlemmer om afholdelse af generalforsamling vises (endelig) dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle forslag, som der af generalforsamlin- 6. Generalforsamling Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af pensionskassens revisorer ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune. Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Såfremt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til begæring herom, fremsat af pensionskassens medlemmer, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker dels ved offentlig bekendtgørelse på pensionskassens hjemmeside og ved opslag i JØP Nyhedsbrev senest otte uger forud for generalforsamlingen, dels ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Den offentlige indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Sammen med den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside til pensionskassens medlemmer om afholdelse af generalforsamling vises (endelig) dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

7 7 gen skal tages stilling til, og fortegnelse over delegerede til generalforsamlingen udpeget i henhold til stk. 10, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende regnskab og revisionsberetning, som alt kan rekvireres i papirform ved henvendelse til pensionskassen. Såfremt der i forbindelse med generalforsamlingen skal afholdes bestyrelsesvalg, skal den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside angive oplysning om de af DJØFs Forbundsbestyrelse i henhold til 8, stk. 1, valgte medlemmer af bestyrelsen og om forslag fra pensionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 6, til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt om bestyrelsens indstilling efter 8, stk. 1, sidste punktum. forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, og fortegnelse over delegerede til generalforsamlingen udpeget i henhold til stk. 10, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport, som alt kan rekvireres i papirform ved henvendelse til pensionskassen. Såfremt der i forbindelse med generalforsamlingen skal afholdes bestyrelsesvalg, skal den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside angive oplysning om de af DJØFs Forbundsbestyrelse i henhold til 8, stk. 1, valgte medlemmer af bestyrelsen og om forslag fra pensionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 6, til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt om bestyrelsens indstilling efter 8, stk. 1, sidste punktum Efter lovgivningen skal generalforsamlingen afholdes på pensionskassens hjemsted, medmindre vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes på andet nærmere angivet sted, jf. selskabslovens 87. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fortsat skal kunne afholdes i Københavns Kommune, selvom JØP s hjemsted ændres til Frederiksberg Kommune. Forslaget er praktisk begrundet og skal give bedre muligheder for at finde egnede lokaler til arrangementet. Et medlem har foreslået at klargøre, at generalforsamlingen stemmer om ledelsesberetningen, og har foreslået, at regnskab og revisionsberetning erstattes af årsrapport. Ledelsesberetningen er en del af årsrapporten. Herudover har medlemmet givet forslag til sproglige forbedringer af bestemmelsen. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Nugældende Forslag til ændring 8. Bestyrelsen Stk. 1. Pensionskassens bestyrelse består af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af DJØFs Forbundsbestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens og DJØF Overenskomstforenings bestyrelser, og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for DJØF Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. De fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer, idet hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Det sidste medlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Stk. 2. Bestyrelsens syv medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Med- 8. Bestyrelsen Stk. 1. Pensionskassens bestyrelse består af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af DJØFs Forbundsbestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens og DJØF Overenskomstforenings bestyrelser, og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for DJØF Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. Fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer, idet hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Det sidste medlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Stk. 2. Syv af bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Med- DAGSORDENENS PUNKT 4

8 8 lemmet valgt efter stk. 1, sidste punktum, må ikke være medlem af pensionskassen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. De skal have bopæl her i landet og ikke være knyttet til kassens administration Stk. 6. Forslag til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse efter stk. 1, 5. punktum, kan stilles af bestyrelsen eller af pensionskassens medlemmer. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer. Forslag skal være pensionskassen i hænde senest to uger efter den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen kan foreslå de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse genvalgt og skal i fornødent omfang stille forslag om kandidater til bestyrelsesposterne og suppleanter for disse, hvis der er fremkommet forslag til færre end fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en afdelings repræsentation i bestyrelsen. lemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision må ikke være medlem af pensionskassen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. De skal have bopæl her i landet og ikke være knyttet til kassens administration Stk. 6. Forslag til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, jf. stk. 1, 5. punktum, kan stilles af bestyrelsen eller af pensionskassens medlemmer. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer. Forslag skal være pensionskassen i hænde senest to uger efter den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen kan foreslå de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse genvalgt og skal i fornødent omfang stille forslag om kandidater til bestyrelsesposterne og suppleanter for disse, hvis der er fremkommet forslag til færre end fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en afdelings repræsentation i bestyrelsen. Et medlem har givet bestyrelsen forslag til sproglige forbedringer af 8. Bestyrelsen foreslår på den baggrund en justering af visse formuleringer. Der sker ikke indholdsmæssige ændringer i bestemmelsen. Nugældende Forslag til ændring 14. Revision Stk. 1. Pensionskassens årsrapport revideres af en revisor, som tillige med en suppleant vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret revisor og skal opfylde de ved lov eller i henhold til lov fastsatte habilitetsbetingelser. Udover den statsautoriserede revisor vælger generalforsamlingen yderligere en person og en suppleant for denne til at deltage i revisionen, som kan aflægge særskilt beretning om forhold, som ikke er omfattet af den lovpligtige revision af årsrapporten. Stk. 2. Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisorerne adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskassens kasser og beholdninger. Be- 14. Revision Stk. 1. Pensionskassens årsrapport revideres af en revisor, som tillige med en suppleant vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret revisor og skal opfylde de ved lov eller i henhold til lov fastsatte habilitetsbetingelser. Stk. 2. Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisoren adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskassens kasser og behold- GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

9 9 styrelsen og pensionskassens daglige ledelse er pligtige at meddele dem enhver oplysning, de forlanger, og at yde revisorerne den bistand, som de anser for nødvendig for udførelsen af deres hverv. Stk. 3. Revisorerne skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori de skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende pensionskassens bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal fremlægges på det første, derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 4. Revisorerne er forpligtede til i overensstemmelse med lovgivningens regler at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. Stk. 5. Revisorerne kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen. ninger. Bestyrelsen og pensionskassens daglige ledelse er pligtige at meddele revisoren enhver oplysning, revisoren forlanger, og at yde revisoren den bistand, som revisoren anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Revisoren skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisoren skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende pensionskassens bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal fremlægges på det første, derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 4. Revisoren er forpligtet til i overensstemmelse med lovgivningens regler at hemmeligholde, hvad revisoren får at vide gennem sin virksomhed. Stk. 5. Revisoren kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen. Området for den politiske revisor er blevet mindre i takt med, at pensionskassens virke i stigende omfang er blevet reguleret i den finansielle lovgivning, og opgaverne varetages i dag af den statsautoriserede revisor. Det foreslås derfor, at hvervet bortfalder. Ikrafttrædelse Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringen af 14 har i tilfælde af vedtagelse virkning for generalforsamlingen Ændringen af 14 indebærer, at der under dagsordenens punkt 9 kun skal foretages valg af én revisor og én revisorsuppleant. Specielle bemærkninger til ændringen af regulativ 1 Nuværende Foreslået ændring 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 7, kan bestyrelsen bevilge henstand med eller fritagelse for betaling af pensionsbidrag, mens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får løn i fritagelsesperioden. (udgår) DAGSORDENENS PUNKT 4

10 10 Bestyrelsen foreslår, at adgangen til bidragshenstand og bidragsfritagelse bliver afskaffet. Ydelserne bevilges kun i meget få tilfælde, hvilket blandt andet skyldes, at medlemmer, der ikke får løn på grund af uarbejdsdygtighed, er sikret efter reglerne om bidragsfri dækning. Hertil kommer, at pensionskassens nye it-system ikke understøtter ydelserne. Det vil derfor kræve særskilt systemudvikling, hvis ydelserne skal opretholdes i fremtiden. Efter bestyrelsens vurdering, står IT-udviklingsomkostningerne ikke mål med behovet for ydelserne. Regulativets 4 a bliver herefter 4. Nuværende Foreslået ændring 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører eller nedsættes, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. Det foreslås, at pensionskassen ikke fremover opretholder medlemmets pensionsrettigheder i en periode, hvis bidragsbetalingen bliver sat ned. Ændringen skyldes, at pensionskassens it-system udvikles i fællesskab med andre pensionskasser, der ikke opretholder pensionsrettighederne ved bidragsnedsættelse, og at omkostningerne til særskilt systemudvikling ikke står mål med reglens praktiske betydning. Medlemmer, der ønsker at opretholde pensionsrettighederne, kan efter aftale med pensionskassen selv indbetale et supplerende bidrag. Desuden foretages en konsekvensrettelse som følge af, at regulativets 4 om bidragsfritagelse er foreslået ophævet. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 12 c. Overførsel mv. Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende pensionsordning i afdeling 1 til en pensionsordning i afdeling 2, hvis depotet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb. Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor depotet ikke overstiger grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende eller aktiv pensionsordning i afdeling 2 eller til en pensionsordning i et andet pensionsinstitut. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

11 11 Overfører medlemmet ikke pensionsordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Pensionskassen har en del mindre, hvilende pensionsordninger, som de pågældende medlemmer af omkostningsmæssige grunde burde enten ophæve eller overføre til deres hovedpensionsordning. Endvidere udgør de små, hvilende pensionsordninger en uforholdsmæssig stor belastning af pensionskassens administration. Bestyrelsen har på den baggrund stillet forslag om en ny bestemmelse, der giver mulighed for overførsel eller kapitalisering af små depoter. Det foreslås, at der gives medlemmerne adgang til at overføre mindre, hvilende pensionsordninger i afdeling 1 til en pensionsordning i afdeling 2. Bestyrelsen foreslår endvidere, at pensionskassen gives mulighed for at pålægge et medlem at overføre en mindre pensionsordning til afdeling 2 eller til et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensionsordningen, foreslås det, at pensionskassen skal kunne bringe ordningen til ophør mod at betale medlemmet sædvanlig udtrædelsesgodtgørelse. Efter forslaget skal muligheden for overførsel mv. kun gælde mindre pensionsordninger, hvormed der tænkes på depoter på kr eller derunder. Da der pågår politiske overvejelser om samlingen af små pensionsordninger, foreslås det, at det overlades til bestyrelsen at fastsætte beløbsgrænsen. Ikrafttrædelse Ophævelsen af 4 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af 5, stk. 2, og for 12 c fastsættes af bestyrelsen. Ændringen af 5, stk. 2, og indsættelse af ny 12 c, kræver tilpasning af pensionskassens it-system. Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen af 5, stk. 2, og af 12 c. Specielle bemærkninger til ændringen af regulativ 2 Nuværende Foreslået ændring 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 7, kan bestyrelsen bevilge henstand med eller fritagelse for betaling af pensionsbidrag, mens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får løn i fritagelsesperioden. (Udgår) Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 4. DAGSORDENENS PUNKT 4

12 12 Nuværende Foreslået ændring 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører eller nedsættes, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 5, stk. 2. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 12 c. Overførsel mv. Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende pensionsordning i afdeling 2 til en pensionsordning i afdeling 1, hvis depotet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb. Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor depotet ikke overstiger grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende pensionsordning i afdeling 1 eller til en pensions ordning i et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensionsordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Bestemmelsen svarer til regulativ 1, 12 c. De berørte medlemmer kan ikke have aktive pensionsordninger i afdeling 1. En overførsel bliver derfor kun aktuel, hvis medlemmet har en hvilende pensions ordning i afdeling 1. I øvrigt henvises til bemærkningerne til regulativ 1, 12 c. Ikrafttrædelse Ophævelsen af 4 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af 5, stk. 2, og for 12 c fastsættes af bestyrelsen. Ændringen af 5, stk. 2, og indsættelse af ny 12 c, kræver tilpasning af pensionskassens it-system. Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen af 5, stk. 2, og af 12 c. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere