Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Torsdag den 18. april 2013 kl i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport 2012 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 5. Godkendelse af det af Djøfs Forbundsbestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse 6. Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision 7. Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for hver af disse 8. Forslag fra medlemmer af pensionskassen 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant¹ 10. Eventuelt København, den 2. april 2013 Pbv. Agnete Raaschou-Nielsen 1) Bestyrelsen stiller under dagsordenens pkt. 4 forslag om, at der ikke længere vælges en politisk revisor. Hvis dette forslag ikke vedtages, skal der vælges to revisorer og to revisorsuppleanter. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

3 3 Generalforsamling 2013 Hvem kan deltage? Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Fuldmagter Medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan afgive stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen, der kan være et andet tilstedeværende medlem, kan have fuldmagt fra flere ikke tilstedeværende medlemmer. Der er ikke begrænsninger i det antal fuldmagter, som en fuldmægtig kan medbringe. Sådan giver du fuldmagt Fuldmagt gives elektronisk og kan tilbagekaldes elektronisk. Gå ind på hjemmesiden under Generalforsamling og log ind på fuldmagt. Du skal bruge NemID. Som alternativ til NemID kan der hentes fuldmagtsformular på hjemmesiden under Generalforsamling. Skriftlige fuldmagter bedes indsendt til JØP inden generalforsam lingen, så de er modtaget i JØP senest tirsdag den 16. april Dette letter udlevering af stemmesedler på generalforsamlingen. Det er ikke en betingelse for at anvende fuldmagterne på generalforsamlingen, at de indsendes på forhånd. Deltagerregistrering på hjemmesiden Medlemmer, der ønsker at deltage i general forsamlingen, opfordres til at tilmelde sig på hjemmesiden under Generalforsamling; Log ind på Tilmelding. Vi opfordrer til at printe tilmeldingen og medbringe printet på generalforsamlingen. Det vil lette registreringen på generalforsamlingen. Tilmeldingen er ikke bindende. Forslag om taletidsregler på generalforsamlingen Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender følgende taletidsregler: Taletid for indlæg, efter at et punkt på dagsordenen er forelagt af bestyrelse eller administration. Hver taler kan få 8 minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med 4 minutter til første indlæg og herudover 2 gange 2 minutters taletid. Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til at forelægge forslaget med højst 6 minutters taletid og efterfølgende at svare på spørgsmål i højst 2 gange 2 minutter. Formålet med taletidsregler er både at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde og at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen. Retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen Kan læses på hjemmesiden eller rekvireres hos JØP. GENERALFORSAMLING 2013

4 4 Dagsordenens punkt 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægt, pensionsregulativ 1 og pensionsregulativ 2 Almindelige bemærkninger Vedtægten På grund af flytning ændres pensionskassens hjemsted til Frederiksberg Kommune. Samtidig foreslås, at generalforsamlingen fortsat skal kunne afholdes i København. Der stilles forslag om, at pensionskassen skal kunne udbyde pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven ( 53 a-ordninger). Det overlades til bestyrelsen at fastsætte nærmere regler for det nye produkt. Pensionskassens mulighed for at udbyde Unit Link-ordninger udgår. Hvervet som politisk revisor foreslås nedlagt med virkning fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Området for den politiske revisor er blevet mindre i takt med, at pensionskassens virke i stigende omfang er blevet reguleret i den finansielle lovgivning, og opgaverne varetages i dag af den statsautoriserede revisor. Endvidere foretages enkelte sproglige korrektioner uden indholdsmæssige ændringer. Regulativerne Bestyrelsen foreslår, at adgangen til bidragshenstand og bidragsfritagelse bliver afskaffet. Herudover foreslås, at hidtidige pensionsrettigheder ikke længere opretholdes ved bidragsnedsættelse. Der stilles forslag om en ny bestemmelse i regulativerne, som giver mulighed for at overføre en hvilende ordning i afdeling 1 eller 2 til medlemmets ordning i den anden afdeling. Overførsel kan kun ske, hvis medlemmets depot ligger under en beløbsgrænse, som fastsættes af bestyrelsen. Hvis et medlem ikke efterkommer et pålæg fra pensionskassen om at overføre en hvilende ordning, skal ordningen kunne bringes til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelsen. Specielle bemærkninger til ændringen af vedtægten Nugældende Forslag til ændring 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Pensionskassen anvender tillige binavnet JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Dens hjemsted er Københavns Kommune. 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Pensionskassen anvender tillige binavnet JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse). Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Pensionskassen er flyttet fra Københavns Kommune til Frederiksberg Kommune. Hjemstedet for pensionskassen ændres til Frederiksberg Kommune. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

5 5 Nugældende Forslag til ændring 2. Formål Stk. 1. Pensionskassen har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælleeller samleverpension og børnepension i overensstemmelse med de i vedtægten og regulativerne fastsatte regler. Som led i sin forsikringsvirksomhed kan pensionskassen desuden efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler etablere kollektiv summaforsikring af pensionskassens medlemmer, i form af livs-, invalidesums- og ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan endelig efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler tilbyde pensionskassens medlemmer kapitalforsikring i pensionsøjemed, rateforsikring i pensionsøjemed. Rateforsikringen i pensionsøjemed og kapitalforsikringen i pensionsøjemed kan tilbydes pensionskassens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom efter forsikringsklasse I og forsikringsklasse III (unit linkpension). 2. Formål Stk. 1. Pensionskassen har til formål at drive livsforsikringsvirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælleeller samleverpension og børnepension i overensstemmelse med de i vedtægten og regulativerne fastsatte regler. Som led i sin forsikringsvirksomhed kan pensionskassen desuden efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler etablere kollektiv summaforsikring af pensionskassens medlemmer, i form af livs-, invalidesums- og ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, der står i naturlig forbindelse med de af pensionskassen ydede pensioner. Pensionskassen kan endelig efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler tilbyde pensionskassens medlemmer rateforsikring i pensionsøjemed samt pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Rateforsikringen i pensions øjemed og pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven kan tilbydes pensionskassens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom efter forsikringsklasse I. Pensionsbeskatningsloven er med virkning for indkomståret 2013 ændret, således at der ikke kan opnås fradrag for indbetalinger til kapitalpension. Som følge heraf fjernes muligheden for, at pensionskassen kan udbyde kapitalpension. Herudover indføjes en mulighed for at tilbyde medlemmerne pensionsordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. Der er tale om ordninger efter reglerne i 53 a i Pensionsbeskatningsloven. Ordningerne er karakteriseret ved, at der ikke er fradragsret for indbetalinger til ordningen i medlemmets skattepligtige indkomst og indbetalinger til ordningen, som foretages af arbejdsgiveren, indgår i den skattepligtige indkomst og beskattes hos medlemmet. Udbetalinger er skattefrie. Det er navnlig for medlemmer beskæftiget på Færøerne, hvor pensionsbeskatningen er anderledes, at disse ordninger kan være relevante. Muligheden for at udbyde Unit Link-ordninger efter forsikringsklasse III anvendes ikke og foreslås derfor fjernet fra formålsbestemmelsen. Nugældende Forslag til ændring 5. Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i de til denne vedtægt knyttede regulativer og regler for rateforsikring. 5. Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1. Medlemmernes og de pensionsberettigedes rettigheder og pligter er fastsat i de til denne vedtægt knyttede regulativer samt i regler for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven. DAGSORDENENS PUNKT 4

6 6 Stk. 2. Ændringer i regulativerne vedtages efter samme regler som ændringer af denne vedtægt. Reglerne for rateforsikring fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Ændringer i regulativerne vedtages efter samme regler som ændringer af denne vedtægt. Reglerne for rateforsikring og ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven fastsættes af bestyrelsen. Det foreslås, at det overlades til bestyrelsen at fastsætte detailreglerne for ordninger efter Afsnit II A i Pensionsbeskatningsloven ( 53 a-ordninger). Nugældende Forslag til ændring 6. Generalforsamling Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af pensionskassens revisorer ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Generalforsamling afholdes i København. Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Såfremt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til begæring herom, fremsat af pensionskassens medlemmer, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker dels ved offentlig bekendtgørelse på pensionskassens hjemmeside og ved opslag i JØP Nyhedsbrev senest otte uger forud for generalforsamlingen, dels ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Den offentlige indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Sammen med den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside til pensionskassens medlemmer om afholdelse af generalforsamling vises (endelig) dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle forslag, som der af generalforsamlin- 6. Generalforsamling Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for den i lovgivningen angivne frist efter udløbet af det foregående regnskabsår. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en af pensionskassens revisorer ønsker det, eller mindst 1/3 pct. af pensionskassens medlemmer, beregnet pr. 1. januar i det pågældende år, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse af, hvilke emner, der ønskes optaget på dagsordenen. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune. Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Såfremt ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til begæring herom, fremsat af pensionskassens medlemmer, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker dels ved offentlig bekendtgørelse på pensionskassens hjemmeside og ved opslag i JØP Nyhedsbrev senest otte uger forud for generalforsamlingen, dels ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved elektronisk meddelelse på pensionskassens hjemmeside med mindst to og højst fire ugers varsel til pensionskassens medlemmer. Den offentlige indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Sammen med den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside til pensionskassens medlemmer om afholdelse af generalforsamling vises (endelig) dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

7 7 gen skal tages stilling til, og fortegnelse over delegerede til generalforsamlingen udpeget i henhold til stk. 10, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende regnskab og revisionsberetning, som alt kan rekvireres i papirform ved henvendelse til pensionskassen. Såfremt der i forbindelse med generalforsamlingen skal afholdes bestyrelsesvalg, skal den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside angive oplysning om de af DJØFs Forbundsbestyrelse i henhold til 8, stk. 1, valgte medlemmer af bestyrelsen og om forslag fra pensionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 6, til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt om bestyrelsens indstilling efter 8, stk. 1, sidste punktum. forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, og fortegnelse over delegerede til generalforsamlingen udpeget i henhold til stk. 10, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport, som alt kan rekvireres i papirform ved henvendelse til pensionskassen. Såfremt der i forbindelse med generalforsamlingen skal afholdes bestyrelsesvalg, skal den elektroniske meddelelse på pensionskassens hjemmeside angive oplysning om de af DJØFs Forbundsbestyrelse i henhold til 8, stk. 1, valgte medlemmer af bestyrelsen og om forslag fra pensionskassens bestyrelse i henhold til 8, stk. 6, til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt om bestyrelsens indstilling efter 8, stk. 1, sidste punktum Efter lovgivningen skal generalforsamlingen afholdes på pensionskassens hjemsted, medmindre vedtægterne bestemmer, at den skal eller kan afholdes på andet nærmere angivet sted, jf. selskabslovens 87. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fortsat skal kunne afholdes i Københavns Kommune, selvom JØP s hjemsted ændres til Frederiksberg Kommune. Forslaget er praktisk begrundet og skal give bedre muligheder for at finde egnede lokaler til arrangementet. Et medlem har foreslået at klargøre, at generalforsamlingen stemmer om ledelsesberetningen, og har foreslået, at regnskab og revisionsberetning erstattes af årsrapport. Ledelsesberetningen er en del af årsrapporten. Herudover har medlemmet givet forslag til sproglige forbedringer af bestemmelsen. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Nugældende Forslag til ændring 8. Bestyrelsen Stk. 1. Pensionskassens bestyrelse består af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af DJØFs Forbundsbestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens og DJØF Overenskomstforenings bestyrelser, og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for DJØF Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. De fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer, idet hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Det sidste medlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Stk. 2. Bestyrelsens syv medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Med- 8. Bestyrelsen Stk. 1. Pensionskassens bestyrelse består af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af DJØFs Forbundsbestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens og DJØF Overenskomstforenings bestyrelser, og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for DJØF Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. Fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer, idet hver afdeling skal være repræsenteret med mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Det sidste medlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Stk. 2. Syv af bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Med- DAGSORDENENS PUNKT 4

8 8 lemmet valgt efter stk. 1, sidste punktum, må ikke være medlem af pensionskassen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. De skal have bopæl her i landet og ikke være knyttet til kassens administration Stk. 6. Forslag til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse efter stk. 1, 5. punktum, kan stilles af bestyrelsen eller af pensionskassens medlemmer. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer. Forslag skal være pensionskassen i hænde senest to uger efter den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen kan foreslå de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse genvalgt og skal i fornødent omfang stille forslag om kandidater til bestyrelsesposterne og suppleanter for disse, hvis der er fremkommet forslag til færre end fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en afdelings repræsentation i bestyrelsen. lemmet med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision må ikke være medlem af pensionskassen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og rådige over deres bo. De skal have bopæl her i landet og ikke være knyttet til kassens administration Stk. 6. Forslag til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, jf. stk. 1, 5. punktum, kan stilles af bestyrelsen eller af pensionskassens medlemmer. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse stillet af pensionskassens medlemmer skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer. Forslag skal være pensionskassen i hænde senest to uger efter den pågældende generalforsamling. Bestyrelsen kan foreslå de medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse genvalgt og skal i fornødent omfang stille forslag om kandidater til bestyrelsesposterne og suppleanter for disse, hvis der er fremkommet forslag til færre end fire medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en afdelings repræsentation i bestyrelsen. Et medlem har givet bestyrelsen forslag til sproglige forbedringer af 8. Bestyrelsen foreslår på den baggrund en justering af visse formuleringer. Der sker ikke indholdsmæssige ændringer i bestemmelsen. Nugældende Forslag til ændring 14. Revision Stk. 1. Pensionskassens årsrapport revideres af en revisor, som tillige med en suppleant vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret revisor og skal opfylde de ved lov eller i henhold til lov fastsatte habilitetsbetingelser. Udover den statsautoriserede revisor vælger generalforsamlingen yderligere en person og en suppleant for denne til at deltage i revisionen, som kan aflægge særskilt beretning om forhold, som ikke er omfattet af den lovpligtige revision af årsrapporten. Stk. 2. Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisorerne adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskassens kasser og beholdninger. Be- 14. Revision Stk. 1. Pensionskassens årsrapport revideres af en revisor, som tillige med en suppleant vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret revisor og skal opfylde de ved lov eller i henhold til lov fastsatte habilitetsbetingelser. Stk. 2. Under revisionen, der skal udøves under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, har revisoren adgang til alle bøger vedrørende pensionskassens regnskabsvæsen samt til at efterse pensionskassens kasser og behold- GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

9 9 styrelsen og pensionskassens daglige ledelse er pligtige at meddele dem enhver oplysning, de forlanger, og at yde revisorerne den bistand, som de anser for nødvendig for udførelsen af deres hverv. Stk. 3. Revisorerne skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori de skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende pensionskassens bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal fremlægges på det første, derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 4. Revisorerne er forpligtede til i overensstemmelse med lovgivningens regler at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. Stk. 5. Revisorerne kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen. ninger. Bestyrelsen og pensionskassens daglige ledelse er pligtige at meddele revisoren enhver oplysning, revisoren forlanger, og at yde revisoren den bistand, som revisoren anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Stk. 3. Revisoren skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori revisoren skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende pensionskassens bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal fremlægges på det første, derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 4. Revisoren er forpligtet til i overensstemmelse med lovgivningens regler at hemmeligholde, hvad revisoren får at vide gennem sin virksomhed. Stk. 5. Revisoren kan til enhver tid afskediges af generalforsamlingen. Området for den politiske revisor er blevet mindre i takt med, at pensionskassens virke i stigende omfang er blevet reguleret i den finansielle lovgivning, og opgaverne varetages i dag af den statsautoriserede revisor. Det foreslås derfor, at hvervet bortfalder. Ikrafttrædelse Ændringerne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ændringen af 14 har i tilfælde af vedtagelse virkning for generalforsamlingen Ændringen af 14 indebærer, at der under dagsordenens punkt 9 kun skal foretages valg af én revisor og én revisorsuppleant. Specielle bemærkninger til ændringen af regulativ 1 Nuværende Foreslået ændring 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 7, kan bestyrelsen bevilge henstand med eller fritagelse for betaling af pensionsbidrag, mens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får løn i fritagelsesperioden. (udgår) DAGSORDENENS PUNKT 4

10 10 Bestyrelsen foreslår, at adgangen til bidragshenstand og bidragsfritagelse bliver afskaffet. Ydelserne bevilges kun i meget få tilfælde, hvilket blandt andet skyldes, at medlemmer, der ikke får løn på grund af uarbejdsdygtighed, er sikret efter reglerne om bidragsfri dækning. Hertil kommer, at pensionskassens nye it-system ikke understøtter ydelserne. Det vil derfor kræve særskilt systemudvikling, hvis ydelserne skal opretholdes i fremtiden. Efter bestyrelsens vurdering, står IT-udviklingsomkostningerne ikke mål med behovet for ydelserne. Regulativets 4 a bliver herefter 4. Nuværende Foreslået ændring 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører eller nedsættes, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. Det foreslås, at pensionskassen ikke fremover opretholder medlemmets pensionsrettigheder i en periode, hvis bidragsbetalingen bliver sat ned. Ændringen skyldes, at pensionskassens it-system udvikles i fællesskab med andre pensionskasser, der ikke opretholder pensionsrettighederne ved bidragsnedsættelse, og at omkostningerne til særskilt systemudvikling ikke står mål med reglens praktiske betydning. Medlemmer, der ønsker at opretholde pensionsrettighederne, kan efter aftale med pensionskassen selv indbetale et supplerende bidrag. Desuden foretages en konsekvensrettelse som følge af, at regulativets 4 om bidragsfritagelse er foreslået ophævet. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 12 c. Overførsel mv. Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende pensionsordning i afdeling 1 til en pensionsordning i afdeling 2, hvis depotet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb. Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor depotet ikke overstiger grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende eller aktiv pensionsordning i afdeling 2 eller til en pensionsordning i et andet pensionsinstitut. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

11 11 Overfører medlemmet ikke pensionsordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Pensionskassen har en del mindre, hvilende pensionsordninger, som de pågældende medlemmer af omkostningsmæssige grunde burde enten ophæve eller overføre til deres hovedpensionsordning. Endvidere udgør de små, hvilende pensionsordninger en uforholdsmæssig stor belastning af pensionskassens administration. Bestyrelsen har på den baggrund stillet forslag om en ny bestemmelse, der giver mulighed for overførsel eller kapitalisering af små depoter. Det foreslås, at der gives medlemmerne adgang til at overføre mindre, hvilende pensionsordninger i afdeling 1 til en pensionsordning i afdeling 2. Bestyrelsen foreslår endvidere, at pensionskassen gives mulighed for at pålægge et medlem at overføre en mindre pensionsordning til afdeling 2 eller til et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensionsordningen, foreslås det, at pensionskassen skal kunne bringe ordningen til ophør mod at betale medlemmet sædvanlig udtrædelsesgodtgørelse. Efter forslaget skal muligheden for overførsel mv. kun gælde mindre pensionsordninger, hvormed der tænkes på depoter på kr eller derunder. Da der pågår politiske overvejelser om samlingen af små pensionsordninger, foreslås det, at det overlades til bestyrelsen at fastsætte beløbsgrænsen. Ikrafttrædelse Ophævelsen af 4 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af 5, stk. 2, og for 12 c fastsættes af bestyrelsen. Ændringen af 5, stk. 2, og indsættelse af ny 12 c, kræver tilpasning af pensionskassens it-system. Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen af 5, stk. 2, og af 12 c. Specielle bemærkninger til ændringen af regulativ 2 Nuværende Foreslået ændring 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag Hvis et medlem på grund af sygdom for længere tid bliver helt eller delvis uarbejdsdygtig, uden dog at være berettiget til invalidepension i henhold til 7, kan bestyrelsen bevilge henstand med eller fritagelse for betaling af pensionsbidrag, mens den pågældende er uarbejdsdygtig. Fritagelse vil i almindelighed være betinget af, at den pågældende ikke får løn i fritagelsesperioden. (Udgår) Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 4. DAGSORDENENS PUNKT 4

12 12 Nuværende Foreslået ændring 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører eller nedsættes, uden at medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse eller pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. 5. Pensionsbidragenes betaling Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte, at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller på medlemmets begæring forinden finder reglerne i 12 a-b anvendelse. Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, 5, stk. 2. Nuværende Foreslået ændring (Ny bestemmelse) 12 c. Overførsel mv. Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende pensionsordning i afdeling 2 til en pensionsordning i afdeling 1, hvis depotet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb. Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor depotet ikke overstiger grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende pensionsordning i afdeling 1 eller til en pensions ordning i et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensionsordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. Bestemmelsen svarer til regulativ 1, 12 c. De berørte medlemmer kan ikke have aktive pensionsordninger i afdeling 1. En overførsel bliver derfor kun aktuel, hvis medlemmet har en hvilende pensions ordning i afdeling 1. I øvrigt henvises til bemærkningerne til regulativ 1, 12 c. Ikrafttrædelse Ophævelsen af 4 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen. Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af 5, stk. 2, og for 12 c fastsættes af bestyrelsen. Ændringen af 5, stk. 2, og indsættelse af ny 12 c, kræver tilpasning af pensionskassens it-system. Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen af 5, stk. 2, og af 12 c. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

13 13 Dagsordenens punkt 5 Godkendelse af det af Djøfs Forbundsbestyrelse i henhold til vedtægtens 8, stk. 1, foretagne valg af formand for pensionskassens bestyrelse. Formanden for pensionskassens bestyrelse vælges af Djøfs Forbundsbestyrelse efter indstilling(er) fra pensionskassens bestyrelse og bestyrelsen i Djøf Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. I begge bestyrelser var der enighed om at indstille lic.polit. Agnete Raaschou-Nielsen til formand. En enig forbundsbestyrelse har valgt Agnete Raaschou-Nielsen til formand. Dagsordenens punkt 6 Valg af et uafhængigt medlem af bestyrelsen med kvalifikationer inden for Regnskabsvæsen eller revision Bestyrelsen foreslår genvalg af Vice President Group Accounting Carlsberg, statsaut. revisor Tina Aggerholm.. Dagsordenens punkt 7 Forslag om valg af fire medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. I henhold til pensionskassens vedtægt består pensionskassens bestyrelse af formand, næstformand og seks andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden, næstformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Djøfs Forbundsbestyrelse. Valget af formand sker efter indstilling(er) fra pensionskassens bestyrelse og bestyrelsen for Djøf Overenskomstforening og valget af næstformand efter indstilling fra bestyrelsen for Djøf Overenskomstforening. Valget af formand skal godkendes af pensionskassens medlemmer ved generalforsamling eller urafstemning. Det uafhængige medlem, der ikke må være medlem af pensionskassen, vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. Der vælges en suppleant for hver af de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. DAGSORDENENS PUNKT 5-7

14 14 Djøfs Forbundsbestyrelse har udpeget følgende tre bestyrelsesmedlemmer for Agnete Raaschou-Nielsen, 55 år, lic.polit. (Formand, jf. dagsordenens punkt 5). Medlem af afdeling 1. Lars Qvistgaard, 45 år, cand.jur. Formand for Djøf Overenskomstforening Medlem af afdeling 1. Charlotte Münter, 46 år, cand.jur. Direktør for Domstolsstyrelsen Medlem af afdeling 1 For så vidt angår de fire medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for hver af disse, foreslår JØPs bestyrelse følgende valgt for : Bestyrelsesmedlem Suppleant Vicedirektør, cand. scient. pol., ph.d. Senior investeringsrådgiver, cand. merc. Torben Huss, 50 år, IFU Lisbeth Erlands, IFU Afdeling 1 Afdeling 2 Professor, cand. scient. pol., ph.d. Lektor, cand. oecon., ph.d. Peter Løchte Jørgensen, 46 år, Charlotte Christiansen, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Afdeling 1 Afdeling 2 Fuldmægtig, cand. scient. pol. Chefkonsulent, cand. polit. og bach. jur. Martin Randrup Klintholm, 33 år, Gregers Drôge Bruun, Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdeling 2 Afdeling 2 Underdirektør, cand. polit. Fhv. vicedirektør, cand. polit. Sven-Karsten Topp, 61 år, Anders Møller Christensen, Regionale Bankers Forening Danmarks Nationalbank Afdeling 1 Afdeling 1 Hæftet Bestyrelsesvalg 2013, der kan hentes på JØPs hjemmeside, indeholder en nærmere præsentation af alle kandidater samt bestyrelsens begrundelse for valg af kandidaterne. Herudover kan pensionskassens medlemmer i henhold til vedtægtens 8, stk. 6, stille forslag til medlemsvalgte medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for hver af disse. Forslag skal afgives skriftligt og være underskrevet af mindst 25 medlemmer. Forslag skal være indkommet senest to uger efter generalforsamlingen, dvs. torsdag den 2. maj Såfremt der indkommer forslag om kandidater fra medlemmerne, vil der blive afholdt skriftlig afstemning. Er der ikke indkommet forslag inden fristens udløb, er bestyrelsens kandidater valgt for en toårig periode. GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

15 15 Dagsordenens punkt 8 Forslag fra medlemmerne af pensionskassen Forslag 1 fra Christen Sørensen I henhold til indkaldelsen til generalforsamlingen skal forslag for medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt meddeles pensionskassen senest torsdag 7. marts 2013 kl. 16. Jeg skal tillade mig at stille følge forslag: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse skal i alle de børsnoterede selskaber, som pensionskassen har aktier i, være forpligtiget til skriftligt at stille følgende forslag, som kan behandles på de pågældende børsnoterede selskabers generalforsamlinger: Den samlede aflønning, årsløn, bonus, optioner, fratrædelsesgodtgørelse m.v., til medlemmer af selskabets direktion være sig i det børsnoterede selskab eller i datterselskaber o. lign., kan på årsbasis ikke overstige flg. multipla af årslønnen for tjenestemænd i lønramme 37: Antal ansatte i det børsnoterede selskab og 100 pct. ejede datterselskaber under 100: 3 Antal ansatte i det børsnoterede selskab og 100 pct. ejede datterselskaber under 500: 5 Antal ansatte i det børsnoterede selskab og 100 pct. ejede datterselskaber under 1000: 7 Antal ansatte i det børsnoterede selskab og 100 pct. ejede datterselskaber over 1000: 10 Højere aflønning kan dog gives, hvis det forinden er godkendt på en generalforsamling. Denne godkendelse skal indhentes hvert år samtidig med fremlæggelsen af direktionens aflønningsforhold. Begrundelse Det følger af forslaget, at der ikke sættes loft over aflønningen af direktionsmedlemmer. Forslaget vil derfor først og fremmest medføre åbenhed om dette forhold. Den finansielle krise har vist, at principal agent problemstillingen var stærkt medvirkende til denne krise, idet direktioners aflønningsforhold i flere tilfælde førte til en alt for risikopræget adfærd. Dette følger bl.a. af den amerikanske kongresudredning herom, der udkom i jan (Financial Crisis Inquiry Report), og hvor der i det efterfølgende skema er givet eksempler på aflønningsforhold hos en række store børsnoterede selskaber i den finansielle sektor i USA. De alvorlige og negative følger af den grundlæggende principal agent problemstilling er også et fremtrædende punkt i den såkaldte Liikanen-rapport, som udkom i oktober Rapporten med titlen: High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, var bestilt af EU-kommissær Michel Barnier. Som det også fremgår af Financial Crisis Inquiry Report, har der ikke kunnet konstateres nogen sammenhæng mellem aflønning og ledelseskvalitet måske nærmere omvendt. Dette er desværre også blevet alt for tydeligt demonstreret i Danmark i de senere år. Principal agent problemstillingen er desuden efter forslagsstillerens opfattelse meget ødelæggende for mulighederne for at opretholde et samfund uden store interne spændinger med heraf følgende meget negative virkninger. Udviklingen i indkomstfordelingen i de senere år må også ses på denne baggrund. Hvor ødelæggende lønninger og bonus mv. til direktionsmedlemmer mv., der skal ses i sammenhæng med principal agent problemstillingen, kan være, fremgår med al ønskelig tydelighed af nedenstående oversigt. DAGSORDENENS PUNKT 8

16 16 Lønninger og bonus m.v. i større selskaber Selskab m.v. Uddrag fra Financial Crisis Inquiry Report Kilde Generelt Stock options became a popular form of compensation, Side 63 These pay structures had the unintended consequence of creating incentives to increase both risk and leverage, which could lead to larger jumps in a company s stock price. Fannie Mae Tying compensation to earnings also, in some cases, created Side 64 (se også ud- the temptation to manipulate the numbers. Fannie began Written testimony draget I dette the temptation to manipulate the numbers. Fannie began for the FCIC, April skema fra the last decade with an ambitious goal double earnings in 9, side 122 og 180) 5 years A large part of the executives compensation was (k4,f73) tied to meeting this goal. Achieving it brought CEO Franklin Raines $ 52 million of his $ 90 million pay from 1998 to However the goal turned out to be unachievable without breaking rules and hiding risks Generelt Many major financial institutions created asymmetric Side 64 compensation packages that paid employees enormous Written testimony sums for short-term success, even if these same decisions for the FCIC m.v., result in significant long-term losses or failure for investors January 14, and taxpayers. (k4,f75) Fannie Mae In September 2004, OFHEO (tilsynsmyndigheden for Fannie Side 122 Mae, tilføjelse) reported that Fannie had overstated earnings In 2006, OFHEO from 1998 through 2002 by $ 11 billion and that it, too, had issued its final manipulated accounting in ways influenced by compen- Report of the sationplans. Special Examination Fra fodnoten: of Fannie Mae. OFHEO said that management engaged in numerous acts (k7,f125) of misconduct, involving well over a dozen different forms of accounting manipulation and violations of generally accepted accounting principles. Bear Stearns, Cioffi (CEO for Bear Stearns Asset Management eller kort Side 137 BSAM BSAM, tilføjelse) was rewarded with total compensation (k8,f51) worth more than $ 41 million from 2005 to In 2007, the year the two hedge funds (som BSAM styrede, tilføjelse) filed for bankruptcy, Cioffi made more than $ 17.6 million in total compensation. AIG, Between 2002 and 2007, the least amount Cassano (CEO Side 141 Financial for datterselskabet Financial Products under AIG, tilføjelse) Provided by AIG to Products paid himself in a year was $ 38 million. the FCIC. (k8,f91) Fannie Mae Its (OFHEOs, tilføjelse) May 2006 special examination report Side 180 on Fannie Mae detailed the arrogant and unethical corpor- May 23, ate culture where Fannie Mae employees manipulated (k9,f164) accounting and earnings to trigger bonuses for senior executives from 1998 to Freddie Mac CEO Richard Syron s compensation totaled $ 23.2 million Side 181 for 2005 and 2006 combined. (k9.f175) GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

17 17 Citigroup Traders on the desk would get credit for those revenues Side 197 (fra formidling af CDOer, tilføjelse) at bonus time. But Citigroup would also be on the hook for any losses incurred on assets stuck in the warehouse. When the financial crisis deepened, many CDO transactions could not be completed; Citigroup and other investment banks were forced to write down the value of securities held in their warehouses. The result would be substantial losses Merrill Lynch On October 30, when O Neal (tidligere CEO for Merrill Lynch, Side 259 tilføjelse) resigned, he left with a severance package worth Bloomberg, $ million on top of the $ 91.4 million in total compen- November 2, sation he earned in 2006, when his company was still expan- (k14,f21) ding its mortgage banking operations. Citigroup Though Prince (CEO, Citigroup) had resigned, he remained Side 265 on Citigroup s payroll until the end of the year, and the board (k14,f70) of directors gave him a generous parting compensation package: $ 11.9 million in cash and $ 24 million in stock, bringing his total compensation to $ 79 million from 2004 to AIG Despite PwC s (PricewaterhouseCoopers, tilføjelse) findings, Side 273 Sullivan (CEO for AIG, tilføjelse) received $ 107 million over Testimony before four years in compensation from AIG, including a severange the FCIC, June 30, package of $ 18 million. When asked about these figures at a FCIC hearing, he said, I have no knowledge or recollection (k14,f129) of those numbers whatsoever, sir. I certainly don t recall earning that amount of money, sir. AIG Along with the losses, Sullivan announced Cassano s retire- Side 274 Financial ment, but the news wasn t all bad for the former Financial Testimony before Products Products chief: He made more than $ 300 million from the the FCIC, June 30, time he joined AIG Financial Products in January 1987 until his retirement in 2008, including a $ 1 million-a-month con- (k14,f131) sulting agreement after his retirement. Bear Stearns From 2000 through 2008, the top five executives at Bear Side 285 Stearns took home over $ million in cash and over $ 1.1 billion from stock sales Fannie Mae Mudd (CEO for Fannie Mae, tilføjelse), who made approxi- Side 322 mately $ 65 million from 2000 to 2008 Testimony before the FCIC, April 9, (k17,f87) Anm.: I kildekolonnen står (k17,f87) eksempelvis for, at dokumentationen kan findes i kapitel 17, fodnote 87. Ovenstående forslag vil blive nærmere begrundet på min hjemmeside: under fanebladet jøp og naturligvis på generalforsamlingen, hvis dette ønskes. DAGSORDENENS PUNKT 8

18 18 Bestyrelsens bemærkninger Der er næppe tvivl om, at aflønnings- og incitamentssystemer inden for især den internationale banksektor har været en medvirkende årsag til omfanget af finanskrisen. Det er grunden til, at myndighederne i Danmark, EU, USA, m.fl. har indført skærpet regulering af især finanssektoren, der rummer en række eksempler på ekstreme aflønninger, som forslagsstilleren redegør for. Hvad angår regulering af lønforholdene i finanssektoren, opstillede EU-kommissionen i 2009 et sæt principper for lønpolitik i finanssektoren, som desuden i 2010 blev indarbejdet i Kapitalkravsdirektivet. På denne baggrund blev der i 2010 vedtaget en række ændringer i den finansielle lovgivning i Danmark, der bl.a. indførte krav til lønpolitikken i finansielle virksomheder. Fra bemærkningerne til lovforslag vedr. ændring af Lov om Finansiel Virksomhed citeres: EU-Kommissionen vurderer, at det var en medvirkende faktor til finanskrisen, at der bl.a. var en uhensigtsmæssig aflønningspraksis, der indbød til overdreven risikovillig adfærd, i en række finansielle virksomheder. I store dele af finanssektoren havde den gældende aflønningspraksis en tendens til at belønne kortsigtede gevinster og tilskynde medarbejderne til risikofyldte aktiviteter, som gav mulighed for høj indtjening på kort sigt, og som samtidig gjorde virksomhederne sårbare for store tab på længere sigt. EU-Kommis sionen opstillede på den baggrund en række generelle principper for lønpolitik i sin henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (2009/384/EF). Henstillingen supplerer Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om ordningen for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber (2009/385/EF). Lovforslag LSF 49 af 9. november Lovgivningen er efterfølgende tilpasset i flere omgange. De gældende regler i Danmark fremgår af den reviderede lønbekendtgørelse og tilhørende vejledning, der trådte i kraft 1. marts Ifølge bekendtgørelsen skal lønpolitikken være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel, harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag Lønpolitikken skal fastlægge løn for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, indeholde bestemmelser vedrørende anvendelse af variabel løn, herunder bonus og fratrædelsesgodtgørelser, samt tildelingskriterier og begrænsninger på variabel løn. Bekendtgørelsen stiller endvidere krav om, at lønpolitik og lønoplysninger mindst én gang årligt skal offentliggøres, herunder aflønningsstruktur, resultatkriterier, vigtigste parametre og begrundelser samt samlet aflønning fordelt på forretningsområder. Lønoplysningerne skal indeholde oplysning om samlet optjent løn fordelt på fast og variabel løn samt antallet af modtagere, den optjente variable løn fordelt på kontant løn, aktier mv., udbetalte nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser og antallet af modtagere mv. Det er bestyrelsens opfattelse, at der med Danmarks og EUs detaljerede krav til oplysning om lønpolitik og aflønning for ledelsen i finansielle virksomheder, er skabt en tilstrækkelig åbenhed og gennemsigtighed vedr. aflønningsforholdene. Senest er der i marts i år vedtaget et nyt kapitalkravsdirektiv i EU (CRD4), der lægger loft over bonusudbetalinger i finansielle virksomheder i EU. Efter tekniske tilpasninger forventes det nye, skærpede regelsæt indført fra 1. januar GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

19 19 Hvad angår børsnoterede selskaber, som ikke driver finansielle virksomhed, er reglerne om åbenhed om aflønningsforhold også skærpet efter finanskrisen. Selskaber børsnoteret i Danmark skal oplyse om aflønning af direktion og bestyrelse i henhold til Selskabsloven Heraf fremgår blandt andet, at vederlaget til selskabets ledelse ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til kapitalselskabets og, i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling. Det fremgår endvidere, at selskabets bestyrelse skal fastsætte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Retningslinjerne skal godkendes på selskabets generalforsamling og efter vedtagelsen hurtigst muligt offentliggøres på selskabets hjemmeside. Oplysninger om aflønning indgår som et vigtigt element, når JØPs porteføljeforvaltere skal tage stilling til, hvilke selskaber der skal investeres i. Bestyrelsen vurderer på denne baggrund, at sigtet med medlemsforslaget at skabe åbenhed omkring aflønningsforhold i de børsnoterede selskaber - i nogen grad allerede er opfyldt, og at yderligere regulering er på vej. Bestyrelsen er enig i, at fremsættelse af forslag på selskabernes generalforsamlinger om indførelse af den foreslåede aflønningsmodel for selskabernes direktion vil sætte fokus på aflønningsforhold, som i mange tilfælde kan være relevant. Bestyrelsen sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om en systematisk fremsættelse af forslaget i de børsnoterede aktieselskaber over hele verden, som pensionskassen pt. har investeret i, er den rigtige fremgangsmåde. Bestyrelsen finder i øvrigt, at det næppe er hensigtsmæssigt at benytte samme aflønningsmodel generelt, men at fastsættelse af en rimelig aflønning til ledelsen i selskaberne bør ske under hensyn til de forhold, der gør sig gældende i de lande og brancher, hvor virksomheden opererer. En gennemførelse af forslaget vil desuden være forbundet med ikke ubetydelige omkostninger, hvis pensionskassen skal sikre sig, at forslaget blive behandlet på samtlige selskabers generalforsamlinger, at der bliver fulgt op på resultatet af generalforsamlingernes behandling af forslaget, og eventuelt videreført en dialog med selskaberne om lønspørgsmål. Bestyrelsen mener ikke, at JØP har ressourcer til at påtage sig en sådan opgave, og at sigtet med medlemsforslaget mere effektivt vil fremmes gennem lovgivning. Udøvelse af mere aktivt ejerskab bør efter bestyrelsens opfattelse ske med baggrund i den enkelte virksomheds helt konkrete forhold. Dette gælder lønpolitik såvel som andre forhold. Med næsten selskaber i porteføljen langt de fleste i udlandet er det klart, at JØP ikke generelt har ressourcer til at udøve aktivt ejerskab direkte. Nogle pensionskasser har valgt at outsource forvaltningen af ejerinteresser i aktieselskaber til konsulenter. Bestyrelsen vil følge udviklingen på dette område og overveje, om der behov for en ændret politik for forvaltningen af ejerinteresser. Bestyrelsen anerkender de problematikker, som forslaget tager sigte på at imødegå, men kan med ovenstående bemærkninger ikke anbefale, at medlemsforslaget gennemføres. Forslag 2 fra Jørgen S. Søndergaard, Torben Jakobsen og Niels Refslund For en bæredygtig pensionsopsparing. Forslag til beslutning Det foreslås, at der med reference til JØP s bestyrelse nedsættes en særskilt pensionsudredningsgruppe, som får til opgave at foretage en nærmere belysning af mulighederne for at sikre det langsigtede økonomiske afkast af medlemmernes pensionsopsparing. Det forudsættes i den forbindelse, at økonomisk bæredygtighed i det lange løb er tæt forbundet med en bæredygtig udnyttelse af jordens knappe ressourcer. Udredningsgruppen skal efter dialog med medlemmerne fremlægge forslag til anbefalinger til JØP s bestyrelse og generalforsamling. DAGSORDENENS PUNKT 8

20 20 Vejledende kommissorium Udredningsgruppens sammensætning Pensionsudredningsgruppen nedsættes med 7 deltagere fordelt således: 2 medlemmer af JØP s bestyrelse 2 medarbejdere fra JØP s administration, herunder admin. direktør (fmd.) 2 særligt sagkyndige vedr. ressourcer og bæredygtig ressourceøkonomi/-investeringer 1 særligt sagkyndig vedr. internationale kapitalmarkeder Deltagerne bør så vidt muligt være medlemmer af JØP. Udredningsgruppens opgaver Begrundet oversigt/udredning Gruppen skal med grundlag i eksisterende viden og foreliggende undersøgelser i Danmark såvel som i internationale faglige fora tilvejebringe en begrundet sammenfattende oversigt over de langsigtede forventninger til globale og nationale investeringsmuligheder i ressourcesektorer med aktuelle eller forventede knaphedstendenser (fx energi, visse råstoffer, fødevarer, rent vand, ren luft) samt i indsatsområder til understøttelse af en global bæredygtig klima- og miljøudvikling, jfr. FN s bæredygtighedsbegreb. Der kan opstilles flere scenarier. Foreløbig bedømmelse af muligheder Gruppen skal foretage en foreløbig bedømmelse af investeringsmulighederne med hensyn til såvel efterspørgsel, afkast, risici m.v. og vurdere i hvilken udstrækning JØP s aktuelle investeringsstrategi er opmærksom på de belyste muligheder. Retningsgivende anbefalinger Gruppen skal efter dialog med medlemmerne, herunder eksperter i medlemskredsen afgive en samlet redegørelse inklusive retningsgivende anbefalinger til JØP s bestyrelse og generalforsamling om tilrettelæggelse og udformning af JØP s fremtidige strategi og basale forretningsmodel. Udredningsgruppens arbejdsform, midler og tidsfrister Gruppen fastsætter selv sin arbejdsform og arbejdsplan. JØP s sekretariat stiller administrativ støtte til rådighed i passende omfang. Dialog med medlemmerne kan ske på de måder, som JØP har gode traditioner for eksempelvis medlemsmøder, målrettet skriftlig information, elektroniske meddelelser etc. Som udgangspunkt gives der alene honorar til de udpegede særligt sagkyndige. Der kan inddrages eksperter på ad hoc basis, som ligeledes kan honoreres. Gruppen slutrapporterer til JØP-generalforsamlingen Uddybende motivering for forslaget Motiverne bag forslaget er både kort- og langsigtede Dagsaktuelle motiverende forhold Pensionskasserne står overfor umiddelbare udfordringer, når seriøse grønne energiselskaber (som danske DONG A/S) appellerer til pensionskasser om at indgå som betydende investorer og som medejere i fremtidsorienterede energiinvesteringer som fx havvindmølleparker. Er JØP afklaret i sin strategi, når sådanne muligheder viser sig? Nogle pensionskasser har allerede engageret sig i grønne investeringer som fx bæredygtig skovdrift i regnskovsområder i bl.a. Sydamerika. Imidlertid synes offentlig debat at pege på væsentlige tvivlsspørgsmål omkring den faktiske bæredygtighed, ligesom nødvendige afkasthensyn måske i nogle tilfælde er blevet tilsidesat af idéelle hensyn. Spørgsmålet er, om JØP forholder sig oplyst, nøgternt og proaktivt til sådanne optioner, som måske er tvivlsomme, måske er attraktive? Langsigtede motiverende forhold Den pågående internationale økonomiske og finansielle krise må forventes at vare længe, dvs. mange år. Og tilbagevendende kriser må anses for normaliteten snarere end undtagelsen. Adskillige forhold både i fortid og nutid sandsynliggør fortsatte krisecykliske tendenser: GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

FCM HOLDING A/S CVR-NR.

FCM HOLDING A/S CVR-NR. 12013-005 FJ/fj V E D T Æ G T E R for FCM HOLDING A/S CVR-NR. 83 56 74 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. 2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune. 3. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere