Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra 1960-2010. udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv"

Transkript

1 Minkavl i Alslev gennem 50 år 1 Rapport om Minkavl i Alslev fra udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv

2 Minkavl i Alslev gennem 50 år 2 Indholdsfortegnelse: Side 01: Forside, Side 02: Indholdsfortegnelse Side 03-06: Rapport om minkavl i Alslev Side Kort beskrivelse af de enkelte farme Bilag 1 Oversigt over farme Bilag 2 Lidt statistik over minkavl i Danmark Navnehenvisninger: Andreasen, Bjarne side nr. 12 Buurgaard, Henning side nr. 17 Christensen, Claus side nr 20. Christensen, Hans side nr 20. Danielsen, Viggo side nr. 23 Gade, Søren side nr. 22 Gregersen, Britta side nr 16. Hansen, Johanne side nr. 11 Hansen, Ole side nr. 11 Hansen, Søren side nr. 14 Hjort, Søren side nr. 19 Jacobsen, Egon Krath side nr. 17 Jensen, Bent Lykke side nr 22. Jensen, Gunnar Helth side nr. 24 Jepsen, Jens P. side nr. 24 Jepsen, Chr side nr 24. Knudsen Niels H side nr. 23 Mortensen, Bjarne side nr. 13 Møller, Arne side nr. 9 Nissen, Hilmer side nr. 18 Pedersen, Eivind side nr. 21 Petersen, Hans Esbjerg side nr. 15 Pedersen, Inger side nr. 16 Pedersen, Poul side nr. 16 Rahbek, Knud side nr. 25 Rahbek, Thora side nr. 25 Rhod, Hans side nr. 21 Smedegård, Kresten E. side nr. 21 Sørenen, Birthe side nr. 18 Thestrup, Seir side nr. 10 Thuesen, Eivind side nr. 19 Wolf, Kim side nr. 17

3 Minkavl i Alslev gennem 50 år 3 Gennem de seneste 2 generationer har erhvervsudviklingen i Alslev Sogn været negativ - bortset fra minkavl - og derfor har Alslev Sognearkiv ønsket at beskrive minkavlens udvikling i sognet fra begyndelsen af 60erne frem til i dag Rapporten er udarbejdet på grundlag af interviews med hovedparten af alle de personer, der har drevet minkfarm i sognet, og hvor dette ikke har været muligt, er informationer hentet ind ved familie og naboer. Indledning. Pelsdyravl var blevet startet op i Danmark omkring 1930, men slog først igennem herude i Alslev langt senere, nemlig i begyndelsen af 60erne. Traditionel vestjysk landbrugsdrift tilpasset klima og afsætningsmuligheder har gennem generationer - helt frem til omkring været eksistensgrundlaget for beboerne i området omkring Alslev Å udløb i Varde Å et område bestående af de 6 ejerlav, der tilsammen udgør Alslev Sogn Produktionen på gårdene skulle dække familiernes selvforsyning med kød, korn og uld samt materialer til bygningerne/driftsmidler, og så skulle der fremskaffes tørv til brændsel. Derudover skulle der være en merproduktion, som ved aflevering eller salg kunne dække hartkornsskat til kongen, tiende til kirken og landgilde til herremanden. Nye tider med nye dyrkningsformer og produkter spirede frem efter de store landboreformer omkring 1790, hvor driftsformen ændres, så hver enkel gård fik sine egne marker. I Alslev Sogn fandt den store udskiftning af Alslev og Toftnæs ejerlav sted i 1794 og 1795, og dette blev starten på en kraftig udvidelse af både landbrugsarealerne og i antallet af bedrifter. Udmarkerne mellem Alslev/Forum, Alslev/Torrup og Alslev/Hostrup blev inddraget og opdyrket. Omkring udskiftningen ved år 1800 var der 50 ejendomme i sognet, og ved kulminationen i 1954, hvor den sidste landejendom blev etableret på Forumvej 101, var sognets gårdantal steget til over det dobbelte. Med etablering af andelsmejeriet i Alslev 1885 blev det også her i sognet muligt at producere og sælge mælkeprodukter af høj kvalitet, og frem til omkring 1965 var sognets erhvervsaktivitet og skattegrundlag - som nævnt - stadig total domineret af landbruget, primært med mælkeproduktion, der blev suppleret med svinedrift og lidt fjerkræ. Så ændrede situationen sig for dansk landsbrugsdrift markant fra omkring Rentabilitet krævede store enheder, og antallet af ejendomme, hvor hovedindtægten kom fra traditionelt landbrug faldt hurtigt, og her i 2010 er antallet af heltids landbrugsbedrifter faldet til 1 stk. svinegård, 7 stk. gårde med mælkeproduktion samt et par gårde med blandet drift og så en masse fritidsejendomme med heste. I denne omstillingsproces blev der plads og basis for minkfarme i Alslev, og dem er der nu lige så mange af, som der er af traditionelle landbrug..

4 Minkavl i Alslev gennem 50 år 4 Minkavlens opstart Forud for etableringen af disse nye pelsfarme, havde der under Besættelsen været en lille produktion af skind fra sumpbævere i Alslev. Rhod på Damsmark havde disse dyr ved gårdens ler- og mergelgrave, Andreas Gade fra Kirkegade havde nogle i bækken ved Løvmose, og så havde Chr. Eg Petersen fra Kirkegade dyr nede i Ålegrøften. Det drejede sig kun om et mindre antal bævere, og tilbagevending til en mere almindelig forsyningssituation efter krigen lukkede hurtigt denne lille nicheproduktion. Esbjerg-området blev arnestedet for pelsdyravl i Vestjylland med opstart sidst i 30erne. En mængde, men overvejende små pelsdyrfarme, som kunne anvende affaldsprodukterne fra den stedlige store fiskeindustri til mink- og rævefoder, skød op. Efterhånden voksede flere af farmene sig så store, at der skulle ansættes medhjælpere, og så begyndte kendskabet til pelsdyrsproduktionen at brede sig som ringe i vandet, og nåede også ud til Alslev Sogn. Flere af minkfarmerne herude bl.a. Arne Møller og Poul Pedersen havde haft ansættelse på farme i Esbjerg, inden de selv startede produktion. De første minkfarme i Alslev. De 2 første farme blev startet op helt fra grunden på nye parceller. Så fulgte de efterfølgende etableringer som supplement til den bestående landbrugsproduktion, og så er de seneste 2 etableringer igen sket på nyoprettede ejendomme. Næsten alle, der startede på minkproduktion, havde en eller anden form for landbrugsmæssig uddannelse som basis for opstarten, men enkelte begyndte alene med lysten til at tjene penge og være selvstændig minkfarmer som motivation. (se ved omtalen af de enkelte farme) Seir Thestrup, Torrupvej 18 og Arne Møller, Forumvej 48 etablerede de første farme omkring 1963/1964, og begge købte omkring 1 tdr. land og byggede såvel beboelse som farm op på bar mark.. Efterfølgende og næsten samtidig blev der ved flere gårde bygget nogle små minkhaller. Det var ved Thomas Hansen, Forumvej 112, Viggo Danielsen, Torrupvej 17, Hans Jørgen Rhod på Damsmark, og ved Gunnar Helth Jensen på Tulsmarkvej 48. Henry Christensen på Hjerting Landevej havde også nogle få mink, men vist ikke minkhal. Mange steder var der medinvestorer af primært fiskeskippere fra Esbjerg. Dog gik stigningen i Danmark fra farme med 1.1 mil. solgte minkskind i 1960 til farme med produktion af 3.2 mill skind i 1969 stort set uden om Alslev. Rentabiliteten i pelsproduktionen har altid bølget op og ned, hvor gode tider blev efterfulgt af dårlige tider. Omkring 1970 faldt salgsprisen pr. skind fra omkring kr. 100 i 60erne til kr. 75, og produktionen gav nu underskud. Dette fik antallet af danske farme til at blive halveret på 5 år, så der i 1975 kun var tilbage, men farmene var nu til gengæld blevet større.

5 Minkavl i Alslev gennem 50 år 5 Her i Alslev lukkede de 3 små farme, medens de 2 først etablerede fortsatte. Nyetablering fandt dog også sted for Poul og Inger Pedersen flyttede deres farm fra Sædding til Tulsmarkgård i 1970, og det samme gjorde Søren Hansen, Tulsmarkvej 37. omkring Priserne for minkskind steg dog igen fra omkring 1975 og denne opgangsperiode varede i næsten 15 år. Ole Hansen, Forumvej 112 genoptog produktionen i 1974, og Hans Christensen startede også samme år med mink ved siden af sin sædvanlige landbrugsproduktion, og på Damsmark og ved Chr. Jepsen på Tulsmarkvej blev der også bygget minkhaller. Den store etableringsperiode. I løbet af 80erne steg priserne på minkskind, og antallet af farme og avlstæver fulgt med. På landsplan passerede den årlige produktion 10 millioner stk. skind, og disse økonomisk gode forhold medførte etablering af mange nye farme i Alslev. Egon K. Jakobsen og Henning Buurgaard etablerede farm i 1979 på Forumvej 80, Bent Lykke Jensen, Torrupvej 53 i 1982, Bjarne Andreasen Forumvej 113 i 1984, Hilmer Nissen Torrupvej 35 i 1984, Niels Henrik Knudsen, Forumvej 74 i 1985 Hans Esbjerg Petersen Hjerting Landevej 135 i 1987, dog allerede i 1982 uden for sognet Smedegård & Pedersen på Torrupvej 12 i 1988 Søren Hjort Vibækvej 34 i 1988 Bølgetoppen og de høje priser blev efterfulgt af en dyb bølgedal fra Frem til omkring 1995 var det meget vanskeligt - nogle siger endda umuligt - at drive rentabel minkproduktion, og antallet af farme i Danmark faldt igen fra i 1989 til år senere. Produktionen blev også reduceret over denne 10 års periode fra omkring 3 mill. avlstæver til 2 mil. avlstæver, men farmene blev større og de fleste deltidsbrug forsvandt. Der var kun overlevelsesmuligheder for de professionelle og der er da heller ikke sket nyetableringer af minkfarme i Alslev de seneste 20 år. Generationsskifte på minkfarmene. Derimod har de første generationsskifter fundet sted. Arne Møller solgte i 1999 sine bygninger m.m. til Bjarne O. Mortensen, og produktion blev flyttet til Forumvej 101. Ved Søren Hansen på Torrupvej 37 blev produktionen forpagtet ud i 1999 og senere solgtes farmen til Hilmer Nissen. Tulsmarkgård blev i 2003 købt af Knud Rahbek som yderligere i 2009 købte Hilmer Nissens gård og minkproduktion.

6 Minkavl i Alslev gennem 50 år 6 Sådan har ejerforholdene omkring minkfarme i Alslev Sogn udviklet sig over 50 år. Fra en start med små deltidsfarme på samlet under avlstæver til nu omkring her i 2010 eller næsten 1 % af Danmarks avlstæver fordelt på 9 farme, og hvor flere af driftsenhederne nu er så store, at der er året rundt er ansat personale. Leverandører til minkfarmene. I Alslev har der kun fundet produktion af minkfoder sted hos Seir Thestrup. Efter de dårlige tider omkring 1970 vurderede han, at der var rentabilitet og besparelser i egenproduktion af foder, og dette fortsatte indtil 1976, hvorefter det blev næsten umuligt at opkøbe fiskeaffald på havnen i Esbjerg. Så solgte han sit fryseanlæg til Carsten Carstensen i Toftnæs og klarede sig på anden vis. Niels Henrik Knudsen brugte kun tørfoder i de 3 år han havde mink. De øvrige har købt foder ved fodercentralerne, og flertallet af minkfarmere i Alslev var med som andelshavere, da Dooleweerdts fodercentral i Tarp blev overtaget af egnens minkfarmere. I begyndelsen skulle foderet i Tarp hentes i 40 l spande, senere blev det bragt, men først fra 1983 kom der tankbiler med det færdiglavede minkfoder til køletankene ved farmene. Bygningen og udvidelserne af minkfarmene gav også arbejde til lokale håndværkere, hvor bl.a. Hans Esbjerg Petersen, før sin egen etablering som minkfarmer, var stærkt involveret. Alslev Rustfri Stål snuste også til minkbranchen og udviklede omkring 1987 en aftrykker som bl.a. blev testet ved Jacobsen & Buurgaard, og forhandlet af Jasopan, men opbremsningen og lavkonjunkturerne omkring 1990 stoppede denne produktion Billedet er af en Alslev-afrykker Rævefarme. Udover minkproduktion har Jacobsen & Buurgaard, Tulsmarkgård samt Ole Hansen i kortere perioder omkring 1983 haft ræve, men denne produktion er nu væk fra Alslev. Udvikling frem mod nuværende niveau. På alle områder indenfor pelsdyravlen er der sket store forandringer. Da de første farmere startede op var der næsten ingen lovkrav af nogen art, men snart efter begyndte en lind strøm af cirkulærer og bekendtgørelser at tilflyde pelsdyrsbranchen med mangeartede krav, så som regulering af afstandskrav til naboer, dokumentation for

7 Minkavl i Alslev gennem 50 år 7 medicinforbrug, indhegning, arealkrav, regler for bortskaffelse af gylle, krav om gyllerender, krav om burstørrelser og meget mere. Avlsarbejdet omkring mink har over tid forbedret mulighederne for rentabel drift. Før var mink små hidsige krabater, medens de i 2010 er noget mere rolige og omgængelige samt markant større. Den samme positive trend har også gjort sig gældende for hvalpeantallet pr. kuld. Tallene på landsbasis er steget fra omkring 3,3 hvalp pr. tæve i 1960 til 5,0 i 1990, men siden er udvikling stabiliseret og gennemsnittet er i ,4, dog lidt højere her i Vestjylland. Dette kan primært tilskrives de bedre sundhedsforhold for såvel tæver som hvalpe. Minkfarmernes faglige ballast forud for etableringen har primært været en landbrugsopvækst efterfulgt af en landbrugsuddannelse med skole og arbejde på gård/minkfarm. Mekaniseringen af minkdriften startede med motoriserede fodervogne til erstatning af en manuel skubbet vogn og en såkaldt foderkop, som blev brugt til at placerede foderet med ovenpå burene, og næsten samtidig kom de automatiske og frostsikre vandingssystemer. Gyllehåndteringen er også blevet udbygget og forbedret med render og gylletanke. Løbende og i takt med at farmene er blevet større, er der udviklet flere og flere maskiner til hjælp ved behandlingen af skindene. Tromler med forskellige funktioner, skindskraberne som efterhånden er blevet fuldt automatiserede, og tanemaskiner som er blevet udviklet, så de passer rationelt sammen med tørringen af skindene, samt - som det væsentligste - mere og mere effektive pelsningsmaskiner, som nu er blevet til pelsningsrobotter, hvor minkpelsen bliver skilt fra kroppen med minimal brug af muskelkraft. Alle disse forbedringer har medført en kolossal produktivitetsstigning ved pasning af mink. Hvor Poul Petersen kan berette om, at en person omkring 1953 skulle passe omkring 250 tæver godt nok inkl. fremstilling af foder så er kravet nu, at en person skal kunne magte pasningen af op mod tæver uden at det af den grund går ud over minkenes trivsel og velvære. Samarbejde mellem minkavlerne. Der har været tradition for samarbejde omkring pelsning. Søren Hjort og Bjarne Andreasen har altid fået pelset ved Ole Hansen, Hans Esbjerg og Hans Christensen fik nogle par år pelset ved Jacobsen & Buurgaard, hvorefter Hans Esbjerg etablerede eget pelseri, medens Bjarne Mortensen og Smedegård har egne pelsningsfaciliteter.

8 Minkavl i Alslev gennem 50 år 8 Afslutning. Denne beskrivelse af minkavlens første 50 år i Alslev med oversigt over farme og bilag - er lavet for at fortælle om de forandringens vinde, der har blæst hen over vort sogn. Alle erhverv - såvel håndværk, butik som landbrug - er blevet reduceret i betydning. Eneste undtagelse er minkavl, der har vokset sig stadig større og som i dag beskæftiger omkring 25 personer og således er det største produktionserhverv i Sognet. Tak til alle som uden undtagelse har taget mod invitationen om at medvirke ved Alslev Sognearkivs projekt, og også tak til de mange, som har indleveret materiale, bøger og billeder, så Arkivet nu har en brugbar dokumentation for udviklingen. Udarbejdet fra januar til september 2010 af Hans Ole Villadsen Arkivleder for Alslev Sognearkiv.

9 Minkavl i Alslev gennem 50 år 9 Forumvej 48, matr.nr. 9u Alslev Arne Graversen Møller Farmen blev startet i 1964 og solgt til flytning i Grunden til farmen på 0,6 ha blev udstykket fra naboejendommen tilhørende svigerfaderen Mads Møller Christensen. Forud for opstarten havde A.G.M. været ansat på pelsdyrfarmen Fox, Darumvej, Esbjerg fra , og derefter et år ved Carl Højbo Nielsen. Starten skete i finansielt samarbejde med 3 fiskeskippere fra Esbjerg, der i 2 omgange blev købt ud, og fra 1976 havde A.G.M. farmen alene. Hustruen Jytte har været medhjælpende i hele ejerperioden blev der bygget parcelhus og en 4-rækkers hal på 9 fag, som udvides i Senere tilkøbtes mere jord, og der blev bygget 4 stk. 2-rækkers haller i 13 fag. I 1982 blev der bygget et hus til pelsning m.m. og i en årrække herefter var der ansat medhjælper. Tanemaskine, strygemaskine blev købt i 1985, afstifter i Pelsning skete manuelt med eksterne medhjælpere. Driften har haft fokus på avlsarbejde, og der er solgt en del avlsdyr fra farmen. Fra starten var der 300 tæver og ved afhændelsen i 1999 omkring Billedet viser Arne på pelsudstilling i Tarp 2010

10 Minkavl i Alslev gennem 50 år 10 Torrupvej 18, matr.nr. 3ab Alslev Seir Thestrup Nielsen, fd Seir Thestrup var udlært elektriker, men blev i 1959 inspireret til at forsøge sig med minkavl sammen med brødrene Andreas og Thue Thuesen på deres fødegård i Hjerting, Starten var 10 tæver opkøbt ved en minkfarmer Filskov, der havde farm i Måde ved Esbjerg. (Han spiste på Hjerting Badehotel, hvad Seir også gjorde) I 1962 købtes 1½ tdr. land frijord ved Torrupvej af Otto Hansen fra Tulsmark, (senere jordkøb bragte grunden op på m 2) og her blev der i 1963 bygget et parcelhus på 98m 2 samt en 6-rækkers hal. Der var kapacitet til 100 egne tæver, samt 70 tæver, som var i pension for hans bror. Senere blev der bygget pelsningsrum samt yderligere 3 stk. 2-rækkers haller, så kapaciteten kom op på 400 tæver. De første år blev foderet købt ved Dooleweerdt i Tarp, men i 1970, hvor pelspriserne var i bund, blev der bygget et frysehus, for Seir mente, at egen foderproduktion ville være billigst.. Derfor blev han den eneste minkfarmer i Alslev, der selv har produceret foder. Det foregik i Derefter blev der vanskeligt at skaffe fiskeaffald fra Esbjerg Havn, og han stoppede med foderproduktionen, og frysefaciliteterne blev solgt til gartner Carsten Carstensen i Toftnæs. Derefter købte han foder nogle år ved Fox på Darumvej i Esbjerg, og de sidste år frem til ophør af produktion i 1991, anvendte han tørfoder. Billederne viser Seir i 2010 ved en af sine gamle maskiner samt luftfoto af farmen fra ca. 1965

11 Minkavl i Alslev gennem 50 år 11 Forumvej 112, matr.nr. Østermarkens Minkfarm. Ole Hansen og tidligere moderen Johanne Hansen I samarbejde med brugsuddeler Simonsen startede Oles mor, Johanne Hansen farmen omkring 1965, hvor der blev bygget en 4-rækkers hal til 125 tæver. Simonsen udtrådte efter et par år, og Johanne drev farmen indtil sin død i 1968, hvorefter driften blev indstillet. Produktionen blev genoptaget af Ole Hansen i 1976 med 150 tæver og samtidig blev hallen forlænget. Ole Hansen havde bl.a. arbejdet for Ravn i Forum, og derfra købt de første avlsdyr. I 1979 blev farmen udvidet til tæver, og faderen Thomas Hansen og Viggo Loklindt trådte ind i et interessentskab. Der skete løbende udvidelser til tæver, og der blev bygget til, så farmen kom op på 4 stk. 4-rækkers haller og 10 stk. 2-rækkers. Loklindt udtrådte i 1983, Thomas i 1987 og derefter har O.H. været eneejer af farmen. I 2007 blev der bygget en stor 20-rækkers dobbelthal med bure, og produktionen udvidet til tæver. Ole H. påbegyndte omkring 1981 en produktion af ræveskind og havde også nogle mårhunde, men denne produktion blev efter en kort årrække nedlagt, bl.a. fordi de nødvendige tilladelser ikke var indhentet. Der har været medhjælpere på farmen bl.a. Freddy Borgwardt, Alslev og svogeren Bjarne Andreasen, som senere etablerede en farm på nabogården til Ole. Nu er sønnen Kasper tilknyttet driften. Medhjælpere ved pelsning har bl.a. været Niels Skovgaard Nielsen, Esbjerg (lastoptager) og hustru. Første pelsningsmaskine blev købt i 1987, men skrottet, da den ikke fungerede rationelt, og først i 1994 blev der igen købt pelsningsudstyr nu en BS-afrykker. Maskinparken er løbende opgraderet og tørrefaciliteterne ligeså. Der pelses også for Bjarne Andreasen og Søren Hjort. Billederne er af den oprindelige gård samt luftfoto med den første hal.

12 Minkavl i Alslev gennem 50 år 12 Forumvej 113, matr.nr. 20i Alslev Bjarne Peder Christian Andreasen Ejendommen fra 1939 nu på 3,2 ha blev købt til overtagelse primo 1984 med henblik på etablering af deltidsfarm. Jorden var da af sælger afhændet særskilt til naboen Henning Andersen, Langsomgård. Der blev bygget 2 stk. haller i 1984, 1 stk. i 1986 og 4 stk. i 1989, og alle haller blev forlænget i 2002, så på nuværende tidspunkt er der 7 haller, hvoraf 2 stk. er 6-rækkers og 5 stk. er 2-rækkers. Der blev bygget gylletank på 1050 m 3 og gyllesystem i Opstarten var med 200 tæver og efterhånden udvidet til 1200 tæver. Pelsforarbejdningen er i hele perioden sket ved naboen/svogeren Ole Hansen, så udover fodermaskine er der ikke inventar. Foder er hele tiden blevet købt i Tarp, og avlsdyr er købt rundt omkring på egnen. Forud for etableringen var Bjarne Andreasen tømrer, og arbejdede heltids uden for farmen frem til omkring år Billedet er af gården på Forumvej, som ligger foran farmen.

13 Minkavl i Alslev gennem 50 år 13 Forumvej 101, matr.nr. 1f Langsom gdr. Bjarne Overgaard Mortensen Bjarne Mortensen købte i 1999 besætning, inventar og bygninger af Arne Møller på Forumvej og flyttede bedriften over en 2-årig periode til sin ejendom på Forumvej 101. Han overtog tæver i 9 stk. 2-rækkers haller på 30 fag, som senere er udvidet til 15 stk. haller med nu tæver. Havde forud for etableringen arbejdet som vikar bl.a. på minkfarme. I.f.m. lovkrav fra 2010 om større bure reduceres besætning, da placeringen nær naturområdet ved Alslev Å forhindrer udvidelser. Byggede pelsrum m.m. i 2005 og fik samtidig pelsningsrobot. Passer selv farmen med løs hjælp fra familie m.fl. Billederne viser Bjarne 2010 med mink og ejendommen, der er fra 1954

14 Minkavl i Alslev gennem 50 år 14 Torrupvej 37, matr.nr. 16h Alslev Søren Hansen, Sædding. Farmen blev i 1978 flyttet fra Sædding til Torrupvej, hvor Søren Hansen havde købt et areal af Hilmer Nissen. Arealet var købt allerede i 1976, men på grund af uklarhed om jordkøbet hos Jordbrugskommissionen for Ribe Amt blev etableringen trukket over 2 år, og Søren måtte et år have sine dyr parkeret midlertidig på anden farm. Startede minkproduktion på farm ved fødegården i Sædding med 300 tæver, men p.g.a. byudviklingen blev gården der solgt til udstykning og Søren skulle finde et nyt sted til sine mink. Kontakten til Hilmer Nissen blev skabt gennem Poul Pedersen på Tulsmarkgård. Opstarten var i en 4-rækkers hal sammen med 3 stk. 2-rækkers. Udvidede i 1993 med yderligere 5 stk. 2-rækkers haller samt servicebygning. (Denne stålhal nedbrændte i 1995, men blev genopbygget) Sluttede i 1999 som 60-årig med tæver. Har selv passet farmen med hjælp både til drift og pelsning. Forpagtede farmen ud i 1999 til Poul Erik Mathiesen, Sædding og fra 2001 til Hilmer Nissen, der så i 2005 købte farm med jord og lagde det sammen igen med Torrupvej 35. Billederne viser branden 1995 samt den nyopførte farm.

15 Minkavl i Alslev gennem 50 år 15 Hjerting Landvej 135, matr.nr. 1ah Toftnæs Hans Esbjerg Petersen Hans Esbjerg afviklede i 1996 sin tømrerforretning, men havde allerede i 1981/2 startet en minkfarm op. Først i Knoldeflod med haller fra Damsmark (sammen med Robert Hansen i selskabsregi - RH blev dog allerede blev købt ud i 1983), og i 1984 en nybygget 4-rækkers hal. I 1985 blev der købt 1,5 ha fra Poul Andersen Hjertingvej, og farmen blev flyttet til Toftnæs i 1986, men farmen i Knoldeflod blev først afhændet i Senere i 2004/5 købes yderligere 18,1 ha af Carsten Carstensen, Toftnæs for at opfylde arealkrav, så antal af avlstæver kunne udvides. Farmen i Toftnæs startede med 750 tæver fra Knoldeflod, og via mange løbende udvidelser senest i 2006 øges besætningen løbende til tæver, hvilket gør farmen i 2010 til den største i området. Første maskinhus bygges i 1990 og udvidedes i 1997 med pelseri, frokoststue, toiletter m.m. Foder blev først leveret fra OK pelsdyrfoder på Darumvej, senere Scanfrost på Havnen i Esbjerg og nu fra Sydvestjysk Fodercentral i Tarp. Hallerne er 4 eller 6-rækkers og er mellem 100 og 160 m lange. Ved opstarten i Toftnæs blev der etableret gyllerender forsynet med skrabeanlæg, der dog viste sig begrænset effektiv, og senere er udskiftet. Pelsningshal er fra 1997 og med frokoststue, badefaciliteter, pelseri, tørreri samt lade. I fik H.E. pelset ved Egon K. Jakobsen på Forumvej, men derefter etableredes eget pelseri, først i Bredgade i Alslev og senere fra 1997 på farmen. De første pelsningsmaskiner og tørreri blev købt brugt, men fra 1997 er såvel tørrefaciliteter (nu med tørrevogne) som pelsmaskiner løbende blevet opgraderet. Ny tanemaskine og computerstyret skrabemaskine anskaffes i 1998, og fra 2004 til 2010 udskiftes/ anskaffes yderligere maskiner til pelsningsarbejdet senest ny flå robot. Har fra 2005 haft 2-4 lettere til at hjælpe i pelsningssæson, hvor der også pelses for Hans Christensen, Kirkegade, så der samlet pelses omkring mink. Noget medhjælp frem til 1987, hvorefter farmen i 11 år passes alene af Hans og hustruen Anne Lise. Fra en heltidsansat og efterfølgende 2 medhjælpere. I pelsningssæsonen 2009 var der 12 personer ansat, heraf 4 lettere, og der blev forarbejdet stk. minkskind. Luftfoto af farmen 2009

16 Minkavl i Alslev gennem 50 år 16 Damsmarkvej 6, matr.nr. 2a Tulsmark, Tulsmarkgård Poul og Inger Petersen og fra 1992 Britta Gregersen (datter) Ejendommen Tulsmarkgård blev købt omkring årsskiftet 1969/70, og familiens farm fra Sædding på 550 tæver blev flyttet derud. Poul Pedersen var allerede omkring 1946 begyndte at arbejde med mink i Nordjylland, og familien flyttede til Esbjerg området i 1953, hvor han blev ansat på Pazhasina , og efterfølgende var driftsleder på Johan Olsens minkfarm, først i Måde og senere i Tjæreborg Hustruen Inger startede i 1961 med 10 tæver på en lille farm i Måde og flyttede senere til Sædding stadig på lejet grund med 50 tæver. Måtte ligesom Søren Hansen, Torrupvej flytte fra Sædding p.g.a. byudvikling. Farmens bygninger bestod da af 1 stk. 4-rækkers hal og 6 stk. 2-rækkers haller, som alle blev flyttet til Tulsmark. Her blev farmen udvidet til 15 stk. 2-rækkers haller, og i 1987 bygges vest for gården et medhjælper hus til datteren Britta og manden Jens - der begge fra 1982, var medhjælpere på farmen - samt yderligere 5 stk. 2-rækkers haller på 80 m ved dette hus. Disse haller blev benyttet som sommerfarm. Naboerne i området benyttedes i stor udstrækning som hjælpere, bl.a. Leo og Nelly Sørensen, Inger Alslev og Vera Hansen, samt sønnen Søren, alle Tulsmark. Niels Hansen tidl. Torrupvej 35 var fra ansat fast på timeløn. Farmen blev i 1982 A-farm, og der var fokus på avlsarbejde. Fik i 1983 Top lot med et bundt hvide skind. Har fået foder fra Dooleweerdt/Tarp hele perioden som selvstændige farmere. Første fodermaskine købt i 1970, tanemaskiner fra omkring 1977 medens afrykker først blev anskaffet omkring I 1999 blev farmen først oversvømmet d p.g.a. skybrud, og senere d under orkanen - skete der skader for over 1 million på farmen. Udviklingen i produktivitet er over de 50 år som Poul P. har arbejdet med mink, steget markant. Omkring 1952 skulle en mand passe 150 tæver, omkring 1960 var kravet fordoblet til 300 tæver, dog indbefattede arbejdet også produktion af foder. Her 2010 ligger kravet omkring tæver pr. heltidsansat.

17 Minkavl i Alslev gennem 50 år 17 Forumvej 80 og 82, matr.nr. 8q Alslev Egon Krath Jakobsen og Henning Buurgaard Kim Wolf fra 2004 Farmen blev etableret på Egons gård, som han købte i 1962 (26,6 ha). Havde da blandet drift med svin og køer. Svinene blev sat ud i 1972, og køerne i 1982, og herefter var driften alene baseret på pelsdyrsavl samt markdrift. Opstarten skete for sjov i 1979 med et par ræve i Hennings hønsehus. I 1981 blev der etableret et interessentskab, som byggede en lukket 4-rækkers hal med en startbesætning på 10 ræve og 50 minktæver. På dette tidspunkt krævedes formel offentlig godkendelse for pelsdyrsdrift. Bygningerne blev udvidet til 3 stk. lukkede 4-rækkers haller med 51 fag på 110 m. Alle bure blev lavet som 90 cm mod lovkrav 75 cm. Gyllerender og gyllebeholder kom til i Gyllekapacitet 750m 3 Minkproduktionen steg efterhånden til omkring tæver. Ræveproduktionen øgedes til 75 hunner, (blåræv, sølvræv og mix) men blev nedlagt i 1986, da produktionen var for besværligt i forhold til minkavl. Toppris for et ræveskind blev kr Ud over pelsning af egen produktion, er der også blev pelset for Hans Christensen, Kirkegade og Hans Esbjerg Petersen, Toftnæs. Der blev i samarbejde med Alslev Rustfri v/søren Peter Bjerre udviklet en Alslev Aftrækker omkring 1987, som senere er blevet afløst af en Gøl-afrykker Farmen afhændet i 2004 til Kim Wolf, der havde en landbrugsmæssig uddannelse fra Ladelund Landbrugsskole og ved kvægbesætninger, men også 2 år på minkfarm i Rousthøje tilhørende Hans Ellegaard. Kim Wolf har fortsat produktionen med en lille reduktion til tæver. Har dog mod syd bygget en 8-rækkers hal på 25 fag med 1400 burrum. Passer selv farmen med lidt løs hjælp. Avlsdyr købes ved Give. Pelsning sker nu eksternt ved Kim Jensen, Rousthøje, hvorfor egen maskinpark er under reduktion/afvikling.

18 Minkavl i Alslev gennem 50 år 18 Torrupvej 35, matr.nr. 16g Alslev Hilmer Nissen Udvikling. Konen startede i 1984, sammen med Hilmers kusine Birthe Sørensen, en lille farm op på familiens ejendom, som var købt i Der blev bygget en 4-rækkers hal til 100 tæver, som med årene blev forlænget efter behov. (blev til sidst 156 m lang) I 1988 blev farmen opdelt, og ægtefællerne var nu også kommet med i driften. Birthe Sørensen og ægtefælle Henning etablerede med deres andel på 300 tæver egen ny farm i Sig. Besætningen blev forsat udvidet med omkring 250 tæver om året, og da ejendommen blev solgt til Knud Rahbek i 2009 var der tæver. I starten skete pelsning og skinforarbejdning ved naboen Søren Hansen. Derefter i eget regi. Afrykker købt i Sideløbende med minkavl blev der på ejendommen produceret tdr. kartofler. Maskinerne til denne avl ejedes sammen med Ejnar Lauridsen, Hjerting Landevej. Der blev i flere omgange købt jord til ejendommen bl.a. fra Ilsøgård, Nabofarmen tilhørende Søren Hansen blev overtaget i først forpagtet og senere i 2006 købt. Søren Hansen havde i 1976 købt jord til minkfarmen fra Hilmer Nissen. Hilmar Nissen havde ved starten begrænset kendskab til minkavl, da opvækst på gården Torrupvej 30 var blevet afløst af et job som chauffør og et parcelhus i Guldager. Avlsdyr bl.a. købt ved Smedegård og Pedersen, Alslev. Ejendommen sælges i 2009 til Knud og Thora Rahbek, der med det samme tilbygger en stor 10-rækkers lukket hal.

19 Minkavl i Alslev gennem 50 år 19 Vibækvej 30, matr.nr. 6a Vibæk Søren Hjort Søren Hjort startede sammen med svogeren tømrermester Eivind Thuesen op i 1987 med 50 tæver i en lukket 6-rækkers stålhal. Denne hal er senere forlænget og derefter yderligere udvidet med 3 stk. åbne 2-rækkers haller i tilknytning til stålhallen. Kapacitet er nu til 625 avlstæver. Etableringen skete for at have et alternativ til mælkeproduktionen. Avlsdyr er primær købt ved Niels Chr. Sørensen, Sadbjerg og dennes svigersøn Carsten Schmidt. E. Thuesen udtrådte af driften i Der pelses ved Ole Hansen, og foderet er købt i Tarp. Hustruen Elin hjælper til ved driften. Billederne viser Eivind Thuesen og farmen ude og inde under stormflod

20 Minkavl i Alslev gennem 50 år 20 Kirkegade 44, matr.nr. 15b Alslev, Elkærgård Hans Christensen medejer fra 2002 sønnen Claus Christensen Ejendommen købt i 1972 og med svineproduktion frem til Der er foretaget tilkøb af jord fra Peter Nørby i 1972, Søren P. Jensen, Kirkegade 57 i 1979, og desuden er fødegården i Lifstrup købt i 1995, hvor sønnen Claus nu bor. Gården i Lifstrup er blevet suppleret med yderligere 18 ha i 2009 købt fra nabogården. Minkproduktion startede i 1974 med 20 tæver i en 2-rækkers hal. Frem til 1988 bygges yderligere 4 stk. 2-rækkers haller til samlet 600 tæver. I 1988 bygges en lukket 6-rækkers hal og produktionen sættes op til tæver. I 2002 køber sønnen Claus 50 % af hele bedriften og med bygning af yderligere 9 stk. 2-rækkers haller bringes produktionen op på tæver. Samtidig bliver der opsat gyllesystem. Foderet er altid blevet leveret fra Tarp - i starten kom svigerfaderen med 1-2 spande med foder fra Tarp i privatbilen. De første år pelsede svogeren Harald Slagter Nielsen fra Alslev, senere skete pelsning ved Poul Møller, Sædding. I i perioden ved Jacobsen og Burgård, og derefter ved Hans Esbjerg Petersen i Toftnæs. Avlsdyr er primær købt ved svigersøn, der har farm i Lifstrup. Farmen var ramt af plastmacytose i Da der pelses eksternt, er der kun begrænsede maskininvesteringer til minkproduktionen. Forud for sønnens indtræden i driften, var der ikke fast ansatte medarbejdere. Nabodrengene fra Knud Thomsen Ivan og Per hjalp dog ofte til. I Lifstrup - ved fødegården - var der mink på flere af nabogårdene, og svigerfaderen havde minkfarm i Sædding, og derigennem var det en naturlig udvikling for Hans C. at etablere minkproduktion på ejendommen som supplement til svinedriften. Billederne viser byggeri i 1988 samt følger af orkan

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Alslev Brugs 1898-2012

Alslev Brugs 1898-2012 1 Det var en gruppe fremsynede Alslev-Hostrup folk, der i 1897 med førstelærer H.P.H. Novrup (1861) som formand, stod bag etableringen af en vareindkøbsforening, som skulle betjene indbyggerne i dobbeltsognet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning

Kopenhagen Fur. -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Kopenhagen Fur -fra farm til frakke.. = Styrkelse mellem produktion og afsætning Vi har gode historier Tonsvis af god presseomtale Frederik IX s eksportpris.. Og landbrugets vækstpris Politiken giver os

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 115 Dato: Mandag den 20. januar kl. 13.00 Sted: Nordfyn Erhverv, Sunekær 1, 5471 Søndersø SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45 63 88

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere