Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet."

Transkript

1 Beretning for Vrist Pumpelag Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget i gang. Med alt det der er gået forud for den praktiske udførelse, var det selvfølgelig spændende at se, hvorledes man ville tilrettelægge arbejdet, og se hvilke udfordringer der kom i forhold til ikke mindst grundvandsproblemer. Og man kan roligt sige, at der var tale om både udfordringer og problemer. Det var desværre ikke kun i starten at udfordringerne viste sig, for de har vist været der konstant, og vi kan sikkert forvente, at de ikke bliver meget mindre de næste par år. Jeg tror, at det har været en fordel, at der er tale om lokal entreprenør, der før har prøvet at arbejde med grundvandsforhold som vi finder her i Vrist. Entreprenøren har i hvert fald fundet praktiske løsninger på en masse problemer med at kunne bortlede de meget store oppumpede vandmængder. Arbejdet langs banen har tilsvarende budt på udfordringer. Arbejdet har således måttet indstilles helt, når toget skulle passere Vrist. Arbejdet har endda skullet indstilles i den tid det tager at køre strækningen fra Strande til Harboøre selv om det kun varer et øjeblik at passere entreprenørens arbejdsplads, og selv om banen har haft en mand stående ved arbejdsstedet hele dagen lang - i rigtig mange dage. Havde man på forhånd vidst, at der ville være behov for en banevagt i så lang tid som det har været tilfældet, ville man formodentlig have valgt det næstbilligste tilbud på det samlede arbejde, og Vrist pumpelag, ville i så fald have fået et MEGET dyrere projekt. Udgifterne til banevagt er blevet meget dyrere end forventet. Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. I 2013 er der således blevet sat over 5000 sugespidser og lavet flere boringer. Oprindelig var der forudsat nedsat 2700 sugespidser. Desuden har man skulle drive pumperne i meget længere tid end forudsat. Men der har også været tale om ekstreme forhold. Langs Fourmivej har man således nedsat 4 sugespidser for hver ca. 1,5 m, svarende til en sugespids for hver ca. 35 cm. Disse sugespidser er sat ned i en dybde på 4 5 m. og tilsluttet pumper. For hver 12 m. ledninger, har det været nødvendigt med 4 pumper, der har pumpet i alt ca l. vand væk i timen døgnet rundt altså godt 7 millioner liter vand i døgnet pr. 12 m. vej, næsten ubegribelige mængder. På et tidspunkt blev det anslået, at der blev pumpet mill. liter vand væk i døgnet.!!! Så omkostningerne for at få lavet kloak og drænledninger er noget større end forudsat, og det har selvfølgelig også været forhold, der er blevet drøftet ved hvert byggemøde.

2 Blandt andet på grund af grundvandsforholdene, har man også flere steder overvejet at ændre projektet, og projektændringer er vedtaget flere steder. Det gælder både for kloakledninger og drænledninger. Projektændringer skyldes i de fleste tilfælde, at man har søgt at få ledningerne så højt op mod terræn som muligt for at minimere grundvandsproblemerne. Det har så samtidig den konsekvens, at der har skullet laves flere pumpestationer. Alene her i etape 5, forventes der en samlet regning på ca. 3,2 mill. kr. til at sænke grundvandet så arbejdet har kunnet udføres. Selv om der på den måde har været tale om masser af problemer, projektændringer og relativt store ekstraudgifter, har vi ved byggemøderne fået aftalt, at pumpelagets udgifter ikke med de nuværende ændringer påvirkes. Vores budget er derfor stadig stort set det samme som oprindelig fastlagt. Der er dog formodentlig en lille udvidelse af vores samlede projekt i 2014, idet kloakprojektet er udvidet lidt ved Flyvholmvej, og da vi tidligere har besluttet, at der lægges dræn alle steder hvor der kloakeres, bliver der også lavet lidt ved Flyvholmvej. Der er dog tale om relativ små udvidelser af vores samlede projekt, og derfor heller ikke noget større økonomisk problem. Gener ved arbejdet. Når alt dette så er sagt, ved vi godt, at der er mange, der har været generet af arbejdet, nogle har endog været stærkt generet af arbejdet, og det gælder selvfølgelig ikke mindst dem, der har haft entreprenørens oplagsplads som nærmeste nabo, og dem der har haft midlertidige veje over deres grund. Men det er svært, eller nærmest umuligt at undgå sådanne gener, med de forhold der har været tale om. Arbejdet har jo også strakt sig over en meget længere periode end forventet. Der har været perioder med trælse veje, men entreprenøren har også op til højtider sørget for, at vejene var fint fremkommelige og opgravninger var tildækket. Så han har faktisk også fået ros, bl.a. fra nogle af udlejningsbureauerne. Vi kan kun håbe, at entreprenøren kommer bedre igennem arbejdet i resten af 2014, både for hans egen skyld, men sandelig også for grundejernes skyld. Vedtægten og tinglysning Vi har også forsøgt at få vores vedtægt tinglyst. Men det har ikke kunnet lade sig gøre, idet der i vedtægten er krav om, at der skal være et bilag, der meget præcist beskriver både det samlede ledningsnet og pumperne, samt driften af pumperne. Der er jo ikke muligt at lave noget sådant før det samlede anlæg er færdigt. Det gav så anledning til, at vi virkelig nærlæste det samlede indhold igen, og stillede både os selv og kommunen en række spørgsmål omkring det fornuftige, i den udformning vedtægten har. Både vi og kommunens medarbejdere er enige om, at den nuværende vedtægt i princippet er lavet efter gældende lovgivning, men at den også er meget tung at administrere og meget lidt hensigtsmæssig. Desuden kan den ikke tinglyses på grundene før efter det samlede anlæg er udført og målt op, og en ny tinglysning på alle grunde er nødvendig, såfremt der efterfølgende sker selv mindre ændringer. Det er så baggrunden for, at vi har valgt at lade udarbejde forslag til en revision af den gældende vedtægt, noget jeg kommer tilbage til senere.

3 Kommunegaranteret lån. Vi skal jo have finansieret vores samlede anlæg, og det sker dels via de allerede opkrævede bidrag til pumpelaget, dels via låneoptagelse. For at sikre den bedst mulige økonomi, er det aftalt med Lemvig Vand og Spildevand, at vi betaler for etapen der udføres nu, når det samlede arbejde der vedrører 2013 er udført at LVS betaler alle udgifter der vedrører pumpeleverancer så de indgår i den samlede opgørelse for 2013 at LVS desuden betaler alle udgifter vedrører tilslutning til NOE og udgifter til den fysiske tilslutning og opsætning af SRO-anlæg at LVS tilsvarende i første omgang betaler alle udgifter vedrørende erstatninger. Da arbejdet jo er blevet en del forsinket, betyder denne aftale, at vi endnu ikke har betalt noget til LVS, og at jeg forventer, at det tidligst vil ske i løbet af maj måned. Så vi har en del i kassen til at betale den første store udgift, og vi har så desuden mulighed for at trække på vores byggekredit, idet byrådet i maj 2013 godkendte, at vi kunne få en kommunegaranti på op til 3,0 mill. kr. Det betyder, at vi nu har sikkerhed for at kunne få det samlede anlæg finansieret på den absolut billigst mulige måde gennem Kommunekredit og det er jo ikke så ringe endda. Da vi endnu ikke har betalt noget til LVS for det der er udført i 2013, har vi heller ikke haft behov for at trække på den byggekredit, vi i budgettet havde regnet med. Så vi har en rigtig god økonomi lige nu. Udledningstilladelse. Vores udledningstilladelse for lovligt at kunne aflede drænvand til diverse grøfter og kanaler er nu endelig på plads, og der har ikke været klager over den tilladelse, som kommunen har meddelt. Vi kan fremover aflede op til 150 liter pr. sekund til det er kaldt bikanal nr. 11 A. 150 l/sek. svarer til ca. 13 mill. liter pr. døgn eller kbm. /døgn. Der må naturligvis ikke afledes sedimenter og forurenende stoffer til kanalen. Det betyder også, at vi i princippet kan komme til at skulle lave et såkaldt udfældningsbassin, såfremt vores drænvand indeholder okker som vil udfældes ved udledning i kanalen. Okker er en jern- og svovlforbindelse der bliver til okker ved iltning, og okkeren kan medføre at fiskenes gælder lukkes til og ikke kan optage ilt. Så okker er altså til skade for fisk og smådyr. Det er forhold vi senere må iagttage og tage stilling til sammen med Lemvig kommune. Er det nødvendigt med et sådant bassin, er det pumpelaget der skal afholde udgifterne til dette, og det vil så være en ekstra udgift i forhold til vores nuværende langtidsbudget.

4 Harboøre Pumpelag. Vi har tidligere omtalt det nye Harboøre Pumpelag som kommunen har arbejdet på at få oprettet til afløsning for 3 gamle pumpelag. Det nye Harboøre Pumpelag er nu på plads efter en stiftende generalforsamling. Vi har som sådan ikke noget med dette pumpelag at gøre, men afleder dog alt vores drænvand til Harboøre Pumpelag, og vi har derfor også haft kontakt til kommunen omkring praktiske spørgsmål i forbindelse med oprettelsen af Harboøre Pumpelag. Vi skal årligt betale 7 % af Harboøre Pumpelags samlede udgifter til drift af pumpelaget. Vi har ikke nogen indflydelse på driften og dermed på de omkostninger der følger med denne drift. Kommunen er tilsynsmyndighed på vandløbsområdet, og det er derfor også dem vi skal kontakte, såfremt der mod forventning skulle være problemer med at kunne aflede vores drænvand. De 7 % i driftsbidrag er besluttet af Lemvig kommune som vandløbsmyndighed. Nyt stort digelag for Harboøreland. Der er endnu ikke rigtig nyheder omkring det nye store digelag, der har været omtalt i forbindelse med kommunens Masterplan for Harboøreland. Men i forbindelse med vores drøftelser med kommunen omkring diverse forhold, har vi forstået, at der formodentlig her i 2014 vil blive søgt oprettet et sådant stort digelag. Det er noget som I alle, i givet fald vil blive nærmere underrettet om. Formålet med et sådant nyt digelag, vil bl.a. være at sikre området mod oversvømmelser fra Limfjorden, og samtidigt sikre, at både vores område og området ved Vejlby kan afvandes, når der i længere perioder er høj vandstand i Limfjorden og samtidigt er høj vandstand inden for det område som digeanlægget skal beskytte. Der ligger flere oplysninger om grundvandsændringer og nedbørsforhold på nettet, bl.a. under Borgmesteren i Lemvig kommune har afholdt møde med andre Limfjordsborgmestre for at søge opnået aftale om, at indsejlingen til Limfjorden ved Thyborøn skal indsnævres, idet bl.a. Kystinspektoratet har oplyst, at en sådan indsnævring vil bevirke mindre risiko for oversvømmelse af arealer grænsende til Limfjorden. Nyhedsmails. Jeg har siden sidste generalforsamling lavet 9 nyhedsmails, og jeg håber, at det er materiale som I finder lidt nyttigt og oplysende. Det er i hvert fald et forsøg på at holde alle bedst muligt opdateret med hvad der sker, og oplyse lidt om hvorfor det nu er gået, som det har gjort, og hvad man som grundejer måske kan forvente fremover. Planen er at søge at fortsætte dette arbejde, og vi har derfor også taget hul på 2014 med en nyhedsmail, for blot at orientere om, at der jo er andre ting på bedding end lige pumpelagets arbejder nemlig en kystnær vindmøllepark og det er jo noget helt andet.

5 Men jeg forventer, at det i al væsentlighed er pumpelagets forhold der orienteres om fremover, herunder hvad der eventuel sker med det kommende store digelag, da der kan have interesse for hvorledes Vrist Pumpelag fremover kan komme til at aflede vores drænvand til Harboøre Pumpelag. Samarbejdet med Lemvig Vand og spildevand. Vi har i det forgangne år haft et godt samarbejde med både ingeniør Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand, samt ingeniør Mikael Huber fra Orbicon. Der er selvfølgelig vigtigt, at der kan samarbejdes om så store opgaver, som der her er tale om. Det er derfor også beklageligt, at vi lige har fået oplyst, at Jesper Primdahl har fået nyt job i Varde. Vi havde gerne set, at de samlede arbejder kunne afsluttes sammen med Jesper, der har været med under hele projekteringen og udførelsen. Vi ved ikke hvem der tager over fra Jesper, men håber selvfølgelig, at det fornuftige samarbejde kan fortsættes. Jeg håber også, at vi sammen med Jesper kan få afsluttes alle økonomiske mellemværende, for det der er kaldt etape 5, og som vedrører det arbejde der udført i 2013 frem til maj måned. Som afslutning på min beretning, vil jeg gerne rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forgangne år. Samtidigt også en stor tak til vores revisor Mikael Mikkelsen, der har kontrolleret at der er orden i regnskabet. Bendt Bjergaard Formand for Vrist Pumpelag

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere