Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Bo-Hedensted tlf Bygmarken 25, 8722 Hedensted Hus 23 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 7. juni 2011 Dato Indledning og formalia Bo-Hedensted er et specialiseret bo- og aktivitetstilbud til voksne, der har autisme og/eller betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. På Bækketoften er der 19 pladser til borgere med autisme (Lov om Social Service 108/ 104), og på Bygmarken er der 24 pladser til borgere med væsentlig funktionsnedsættelse (Lov om Almene Boliger m.v. 105 stk. 2/Lov om Social Service 83-87). Bo- og aktivitetstilbuddet er integreret og gives som et helhedstilbud. Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsyn og den udarbejdede handleplan for opmærksomhedspunktet, rapporten fra det seneste uanmeldte tilsyn og den udarbejdede handleplan, to magtindberetninger, samt hjemmesiden og Tilbudsportalen. Under tilsynsbesøget blev der udleveret lokale tilføjelser til retningslinjer for individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse, udkast til årshjul, beskrivelse af diverse faner og oversigter i Bosted System, kommunikations-observationsskemaer i forhold til den enkelte borger, oversigt over graden af indflydelse på eget liv individuelt og i fællesskabet samt en instruks for medicinhåndtering. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted den 30. september Der var følgende opmærksomhedspunkt i tilsynsrapporten: Medicinadministration: Tilbuddet bør udvikle procedurer for hvordan fejl og utilsigtede hændelser anvendes til fælles læring i afdelingen og i hele organisationen. Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside og på Region Midtjyllands hjemmeside, men ikke på Tilbudsportalen. Dette uanmeldte tilsyn på Bygmarken havde fokus på: - Opfølgning på relevante opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn. - Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet i forhold til individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse. - Forhold vedrørende magtanvendelse og medicinhåndtering. Deltagere i tilsynet

2 Ledelsen: Forstander Karen Bro Pædagogisk leder Pia Graakjær Medarbejder: Pædagog Gennemgang af individuel plan Bruger: Født i 1952, boet i tilbuddet siden juli 2010 Født i 1932, boet i tilbuddet siden juli 1985 Program Tilsynet gennemførte interview med den pædagogiske leder og en medarbejder. Der blev gennemgået to individuelle planer i Bosted System med henblik på at undersøge implementeringen af de regionale retningslinjer i Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet og de lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter. Planerne blev tilfældigt udvalgt af tilsynskonsulenterne som en stikprøvekontrol. Afrunding af tilsynet blev foretaget sammen med forstanderen. Tilsynets samlede vurdering Bo-Hedensted har lavet lokale tilføjelser til de retningsgivende dokumenter vedrørende individuelle planer, kommunikation og brugerinddragelse. En gruppe bestående af den pædagogiske leder, arbejdsmiljøkoordinatoren og fire medarbejdere har arbejdet med den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område (DDKM), Social Indikator Projekt (SIP) og implementeringen i Bosted System på fuld tid i den seneste måned. Der afholdes nu temadage for medarbejderne, så de bliver introduceret i anvendelsen af de nye muligheder i Bosted System. Der er endvidere udarbejdet et årshjul, som giver overblik over årets forløb. Individuelle planer skal fremover udarbejdes af dokumentationsteamet i dialog med kontaktpersonerne. Planerne skal indeholde en funktionsbeskrivelse, livshistorie, livskvalitetsskema og en helbredsmæssig beskrivelse. Der formuleres mål og delmål, og kommunikationsobservationsskemaet og skemaet vedrørende indflydelse på eget liv indgår som arbejdsredskab. Konceptet er nylig udmøntet i en skabelon i Bosted System, og den skal anvendes ved udarbejdelse af fremtidige planer. I skabelonen er der en hjælpetekst blandt andet med det formål at sikre borgerens inddragelse eller beskrivelse af manglende inddragelse. Den overordnede og koordinerende handleplan er udarbejdet på halvdelen af borgerne i forbindelse med statusmøder i efteråret, og det forventes, at den anden halvdel af borgerne får en handleplan i forbindelse med statusmøderne i foråret. De konkrete planer, som der blev taget udgangspunkt i under tilsynet, er forskellige, idet den ene består af et SIP skema, og der er diagrammer for borgerens tilfredshed i forhold til de enkelte livsområder, men der er ikke formuleret mål. Den anden plan er en egentlig individuel plan, der indeholder mål, indsatser og evaluering, lige som borgerens eventuelle ønsker/foretrukne aktiviteter fremgår. Der er udfyldt et medbestemmelses- og medindflydelsesskema, og borgeren har været inddraget i arbejdet. Side 2

3 Kommunikation afdækkes fremover via kommunikations-observationsskemaet, som udfyldes senest tre måneder efter indflytning og for nuværende borgere inden den 1. november Det samlede skema ligges som bilag til den individuelle plan i Bosted System. I den ene konkrete plan er der et særskilt punkt, der hedder kommunikation, som er udfyldt. Brugerinddragelse beskrives via en oversigt over graden af indflydelse på eget liv individuelt og i fællesskabet. Der tages udgangspunkt i borgerens funktionsbeskrivelse, og for hvert punkt vurderes indflydelsen på henholdsvis individuelt og fælles niveau, og svaret begrundes fagligt. I den ene konkrete plan er der vedlagt et medbestemmelses- og medindflydelsesskema samt et ugeskema. Indflydelsen fremgår tydeligt, og der gives relevante valg. Bygmarken har haft to indberettede akutte magtanvendelser i 2011, og magtindberetningerne viser, at der har været en dialog mellem tilbuddet og regionens konsulent omkring proceduren. Magtanvendelse er et fast punkt på vagtgruppemøder, både hvis der har været en episode og i forhold til hvordan medarbejderne må og kan agere i konkrete situationer. Nye medarbejdere bliver introduceret til magtanvendelse, og tilsynskonsulenterne kan anbefale, at der med et fast interval afholdes tematimer i forhold til lov og praksis, så det sikres, at medarbejdere, der har været ansat i flere år, er opdaterede i forhold til magtanvendelse. Medicinhåndtering beskrives i en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering for Bo- Hedensted, der opfylder kravene i gældende vejledninger og bekendtgørelser. Der er en tydelig praksis omkring medicinhåndtering, og der er taget højde for betydningsfulde detaljer, som øger sikkerheden for borgeren, for eksempel popper medicininstruksen op på Bosted System første gang, en medarbejder logger på og ved ændringer, og medarbejderen skal bekræfte, at den er læst og forstået. Der er tydelige forholdsregler ved fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser, og arbejdsmiljøkoordinatoren er nøgleperson i dette arbejde sammen med medicinteamet. Siden sidste tilsyn er der strammet op på opfølgningen af sådanne hændelser, og de drøftes og anvendes nu med henblik på læring og fremtidig forebyggelse. Tilbudsportalen giver relevante informationer, og taksterne fremgår. Hjemmesiden giver sparsomme informationer og er ikke opdateret i forhold til taksterne. Det er fortsat tilsynets anbefaling at arbejde med profilering af tilbuddet via udvikling af hjemmesiden, ligesom de korrekte takster bør fremgå. Tilsynskonsulenterne ser ingen opmærksomhedspunkter Den generelle faglige indsats Aktuelt bor der 17 borgere samt to borgere i enkeltmandsprojekter på Bækketoften og 21 borgere på Bygmarken, og der er således ledige pladser. Bygmarken 19, 21 og 23 fungerer nu som ét hus med to ledere, dels en pædagogisk leder, dels en personale leder. Der er nedsat seks tværgående team dokumentationsteam, pædagogisk udviklingsteam, aktivitetsteam, økonomiteam, forflytningsteam og medicinteam. Side 3

4 Individuelle planer Bo-Hedensted har udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer for individuelle planer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Retningslinjerne omfatter indhold og formål, beskrivelse, indsats og ansvarlig, kvalitetsmål samt evaluering ud fra otte forskellige områder af betydning for arbejdet med individuelle planer. Individuelle planer skal udarbejdes af dokumentationsteamet i dialog med kontaktpersonerne, og de skal tjekkes fagligt af den pædagogiske leder, ligesom en administrativ medarbejder skal læse korrektur i forhold til det sproglige. Planerne skal indeholde en funktionsbeskrivelse, livshistorie, livskvalitetsskema (bygger på livsområderne i SIP) og en helbredsmæssig beskrivelse. Der formuleres mål og delmål, og kommunikations-observationsskemaet og skemaet vedrørende indflydelse på eget liv indgår som bilag. Konceptet er udmøntet i en skabelon i Bosted System, som skal anvendes ved udarbejdelse af fremtidige planer. I skabelonen er der en hjælpetekst, som blandt andet har til formål at sikre borgerens inddragelse eller beskrivelse af manglende inddragelse. På forsiden i Bosted System vil de ansvarlige personer blive benævnt, ligesom mål og delmål vil fremgå og kommunikere med dagbogsnotaterne. Den overordnede og koordinerende handleplan, jf. Lov om Social Service 141, er blevet udarbejdet på halvdelen af borgerne i forbindelse med statusmøder i efteråret, og det forventes, at den anden halvdel af borgerne får en handleplan i forbindelse med statusmøderne i foråret. En lovændring har bevirket, at borgerne nu har forskellige sagsbehandlere, idet de har forskellige handlekommuner. Borgerne i Hus 23 kan ikke deltage direkte i arbejdet med handleplaner og individuelle planer på grund af deres funktionsnedsættelser, men de inddrages via dialog med medarbejderne og medarbejdernes tolkninger. Tilsynskonsulenterne udvalgte tilfældigt to individuelle planer i Bosted System. Den første plan er scannet ind som et pdf-dokument. Planen blev forsøgsvis lavet som et SIP-skema, men hverken tilbuddet eller kommunerne syntes, at det var fyldestgørende. Der er udarbejdet diagrammer for borgerens tilfredshed i forhold til de enkelte livsområder, men der er ikke formuleret mål. Den anden plan er ikke et SIP-skema, men en egentlig individuel plan, der indeholder mål, indsatser og evaluering, ligesom borgerens eventuelle ønsker/foretrukne aktiviteter fremgår. Der er udfyldt et medbestemmelses- og medindflydelsesskema, og borgeren har været inddraget i arbejdet. En væsentlig samarbejdspartner har været fysioterapeuten, som har lavet en selvstændig beskrivelse. De ansvarlige medarbejdere er ikke synlige i denne plan, som er udarbejdet af kontaktpersonerne. Kommunikation Omkring kommunikation er der udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Retningslinjerne omfatter indhold og formål, beskrivelse, indsats og ansvarlig, kvalitetsmål samt evaluering ud fra seks forskellige områder af betydning for arbejdet med kommunikation. Kommunikation afdækkes via kommunikations-observationsskemaet, som udreder og vurderer kommunikationen ud fra tre områder borgerens sprog og signaler i forhold til at udtrykke ja og nej, borgerens sprog og signaler i forhold til hvad borgeren kan lide og ikke kan lide, og hvordan borgeren udtrykker grundfølelser. Skemaet udfyldes senest tre måneder efter indflytning og for nuværende borgere inden den 1. november Det samlede skema ligges som bilag til den individuelle plan i Bosted System. Side 4

5 I den ene konkrete plan er der et særskilt punkt, der hedder kommunikation, som er udfyldt. Kommunikations-observationsskemaet er først udarbejdet nu og skal anvendes frem over, hvilket ifølge den pædagogiske leder vil styrke fagligheden i afdækningen af borgerens kommunikation og dermed medvirke til at præcisere mål og indsats. Brugerinddragelse Omkring brugerinddragelse er der udarbejdet lokale tilføjelser til de regionale retningslinjer i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Retningslinjerne omfatter indhold og formål, beskrivelse, indsats og ansvarlig, kvalitetsmål samt evaluering ud fra ni forskellige områder af betydning for arbejdet med brugerinddragelse. Brugerinddragelse beskrives via en oversigt over graden af indflydelse på eget liv individuelt og i fællesskabet. Der tages udgangspunkt i borgerens funktionsbeskrivelse, som omhandler 16 forskellige punkter. For hvert punkt vurderes om der er indflydelse på henholdsvis individuelt og fælles niveau, og svaret begrundes fagligt. Hvis der er indflydelse afkrydses der i forhold til graden af indflydelse bestemmer selv, har indflydelse på eller bestemmes af andre. På organisatorisk niveau har borgerne ikke direkte indflydelse, men forstanderen og nogle pårørende er organiseret i en boligforening. I den ene konkrete plan er der vedlagt et medbestemmelses- og medindflydelsesskema samt et ugeskema. Det fremgår tydeligt, hvilke aktiviteter og arrangementer borgeren kan vælge til og fra. Der arbejdes målrettet med at flytte fokus fra, at alt skal gøres i fællesskab til, at borgeren vælger sit fællesskab selv. Aktiviteter skal være et tilbud, når det giver mening for borgeren. Oversigten over graden af indflydelse på eget liv individuelt og i fællesskabet er en videreudvikling af medbestemmelses- og medindflydelsesskemaet, hvilket ifølge den pædagogiske leder forventes at forbedre arbejdet med brugerinddragelse. Magtanvendelse Bygmarken har haft to indberettede akutte magtanvendelser i Begge episoder omhandlede samme borger, der i forbindelse med konflikter blev ført til egen lejlighed, jf. Lov om Social Service 126 stk. 1. Den ene magtanvendelse er ulovlig, idet den ikke var nødvendig i henhold til loven. Magtindberetningerne viser, at der har været en dialog mellem tilbuddet og regionens konsulent omkring proceduren. Magtanvendelse er et fast punkt på vagtgruppemøder. Hvis der har været en episode eller en voldsom situation, drøftes den, og i nogle tilfælde udarbejdes der særlige forholdsregler i forhold til en enkelt borger med henblik på at undgå magt og vold. Der er ligeledes løbende drøftelser af, hvordan medarbejderne må og kan agere i konkrete situationer. Nye medarbejdere får magtbekendtgørelsen udleveret og skriver under på at efterleve den. Indenfor det første års ansættelse deltager medarbejderne i en introduktionsdag, hvor forstanderen blandt andet fortæller om magtanvendelse. Medarbejderne modtager ekstern supervision ved behov. Tilsynskonsulenterne kan anbefale, at der med et fast interval afholdes tematimer i forhold til lov og praksis, eventuel med deltagelse af regionens konsulent, så det sikres, at medarbejdere, der har været ansat i flere år, er opdaterede i forhold til magtanvendelse. Side 5

6 De sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Der er udarbejdet en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering for Bo-Hedensted, der opfylder kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni 2006 og i relevante bekendtgørelser. Instruksen følger endvidere DDKMs standard for medicin. Der er en tydelig praksis omkring medicinhåndtering, og der er taget højde for betydningsfulde detaljer, som øger sikkerheden for borgeren. Ved ændringer i medicininstruksen popper den op på Bosted System første gang, en medarbejder logger på, og medarbejderen skal bekræfte, at den er læst og forstået. Først derefter kan medicinskemaerne ses, og arbejdet med borgerens medicin kan påbegyndes. Kompetencefordelingen i forhold til medicinhåndtering og andre funktioner er tilgængelig på Bosted System, og oplysningerne kan søges og findes hurtigt. Der er tydelige forholdsregler ved fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser, og arbejdsmiljøkoordinatoren er nøgleperson i dette arbejde sammen med medicinteamet. Siden sidste tilsyn er der strammet op på opfølgningen af sådanne hændelser, og de drøftes og anvendes nu med henblik på læring og fremtidig forebyggelse. Medicinen opbevares i aflåste skabe på gangen, og de sidste elementer i medicinmodulet i Bosted System tages i anvendelse i slutningen af denne måned, blandt andet dokumentationen ved udlevering af dosis. Andre forhold Tilbudsportalen giver relevante informationer, og døgntaksten for Bygmarken, der omfatter både bo- og aktivitetstilbud, er 2067 kr. Der er nævnt flere lovparagraffer, men ikke hvilke love de omhandler. Hjemmesiden giver sparsomme informationer og er ikke opdateret i forhold til taksterne. Ved tidligere tilsyn blev det anbefalet at arbejde med profilering af tilbuddet, herunder udvikling af hjemmesiden, og det er fortsat tilsynets anbefaling. Endvidere bør de korrekte takster fremgå af hjemmesiden. Forstanderen oplyser, at der er iværksat et arbejde i regionen omkring udvikling af nye hjemmesider, og personale lederen fra Bo-Hedensted deltager. Side 6

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på rehabiliteringscenteret den 29. juni Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på rehabiliteringscenteret den 29. juni Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og rehabiliteringscenter Fogedvænget, tlf. 76 74 12 90 Bocenteret Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 14.

Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 14. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gårdhaven, tlf. 86 61 46 66 Stokrosevej 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Bo- og dagtilbuddet Stormly tlf. 78 47 69 50 Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf , Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald.

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf , Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf. 96 99 29 29, Koglely Grønbjergvej 26, 6971 Spjald. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Hinnerup Kollegiet, tlf. 86 91 10 55 Bag Værket Markedsgade og Vestervold Markedsgade 16 F, 8900 Randers Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf , Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen

Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf , Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Kildebjerget, tlf. 75 89 74 55, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Kostskolen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9

Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Høskoven Trænings- Bo- og Aktivitetshus, tlf. 87 33 89 00 Damagervej 26, 8260 Viby J. Boenhederne - Hus 9 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. Dalstrup Kronen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf , Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej

Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf , Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, tlf. 78 47 71 00, Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Afdeling Møgelkjærvej Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning

Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Nørholm Kollegiet, tlf. 78 47 68 00 Afdeling A4 Hvidkildevej 12-14, 7400 Herning Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 50 Afdeling Gården Nedergaardsvej 8, 8960 Randers SØ. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Vest den 11. marts Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Vest den 11. marts Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Pilebakken, tlf. 87 28 84 00 Pilevej 4, Salten, 8651 Them Afdeling Vest Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Afdelingen Standet Hovedgård beliggende i Skive Kommune er overdraget til et andet regionalt botilbud den 1. september 2010.

Afdelingen Standet Hovedgård beliggende i Skive Kommune er overdraget til et andet regionalt botilbud den 1. september 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Blåkærgård, tlf. 87 28 87 20 Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup. Afdeling Lindehuset Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr Afdeling Regensen, Dalstrup

Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr Afdeling Regensen, Dalstrup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Møllebækken, tlf.nr. 7847 8200 Afdeling Regensen, Dalstrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken:

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken: Regionshuset Viborg Bo-Hedensted Bygmarken 25 8722 Hedensted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf , Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf , Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75 69 51 22, Engvej 5, 7130 Juelsminde. Afdeling Solsiden Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf Afdeling Suset. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 29.

Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf Afdeling Suset. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 29. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård, tlf. 7847 6600 Afdeling Suset Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Hald Ege, tlf. 87 25 76 76, Videbechs Allé 11, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf , Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet

Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf , Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tagdækkervej, tlf. 87 61 31 90, Tagdækkervej 10, 8450 Hammel Rehabiliteringstilbuddet Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Dette uanmeldte tilsyn var på Bomiljø HC og havde fokus på: Handleplaner, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø.

Dette uanmeldte tilsyn var på Bomiljø HC og havde fokus på: Handleplaner, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkær, tlf. 87867793 Bomiljø HC Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010 Regionshuset Viborg Direktions- og Rådssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset

Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Koglen, tlf. 96 99 29 29 Timlundvej 44, 7270 Stakroge Afdeling Granhuset Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tagdækkervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken:

Tlf.: Bo-Hedensted har to målgrupper på henholdsvis Bækketoften og Bygmarken: Regionshuset Viborg Bo-Hedensted Bygmarken 25 8722 Hedensted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Bo-Hedensted,

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Svalevej Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. juni 2012 Dato 16-08-2012

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest Uanmeldt tilsyn Den 23. Marts 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Klokkebo, Stålbjergvej 43, 5672

Læs mere

Bækketoften. Afdelingsleder: Pia Kjeldal

Bækketoften. Afdelingsleder: Pia Kjeldal Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Bækketoften Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 21. maj 2013 Dato 20-06-2013

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.1 Kommunikation Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Gudenåkollegiet Skolevænget 5 7160 Tørring Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Kollegiet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: 8728 8640 Søndersøparken 3, 8800 Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven. Udført den 28. februar Boenhederne, Høskoven

Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven. Udført den 28. februar Boenhederne, Høskoven Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Boenhederne, Høskoven Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 28. februar 2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Børnehusene, Billeshavevej 49, 5500 Middelfart

Uanmeldt tilsyn 2008 Børnehusene, Billeshavevej 49, 5500 Middelfart Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 15. august 2008 08/7288 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn foretaget den 12.8.2008. Uanmeldt tilsyn 2008 Børnehusene, Billeshavevej 49, 5500 Middelfart

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere