KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 76/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (4) Obligatoriske krav til miljøvenligt design gælder for produkter, som bringes i omsætning på EF-markedet, uanset hvor de installeres eller anvendes, og derfor kan sådanne krav ikke kan gøres afhængige af produktets anvendelse (til f.eks. boligbelysning). under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF ( 1 ), særlig artikel 15, stk. 1, efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og (5) Produkter, som er omfattet af denne forordning er hovedsageligt udformet til fuldstændig eller delvis belysning af et rum i boligen, idet de erstatter eller supplerer dagslys med kunstlys, så synsforholdene bedres i det pågældende rum. Speciallyskilder, der hovedsageligt er udformet til andre anvendelsesformål (f.eks. trafiksignaler, terrariumsbelysning eller husholdningsapparater), og som klart er angivet som sådanne i den ledsagende produktinformation, bør ikke underkastes kravene til miljøvenligt design i denne forordning. ud fra følgende betragtninger: (6) Ny teknologi, der fremkommer på markedet, f.eks. lysdioder, bør omfattes af denne forordning. (1) I henhold til direktiv 2005/32/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning, og har et betydeligt potentiale, når det gælder om at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger. (2) I artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2005/32/EF hedder det, at Kommissionen i givet fald, efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, vedtager gennemførelsesforanstaltninger for belysningsprodukter til boligen. (7) Miljøaspekterne af de omfattede energiforbrugende produkter, der er udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er energiforbruget i brugsfasen såvel som kviksølvindhold og -udledninger. (8) Det årlige elforbrug i Fællesskabet for produkter, der er omfattet af denne forordning, er anslået til 112 TWh i 2007, svarende til 45 mio. t CO 2 -emssioner. Hvis der ikke iværksættes målrettede foranstaltninger, skønnes forbruget at ville stige til 135 TWh i De forberedende undersøgelser har vist, at elforbruget for produkter, der er omfattet af denne forordning, kan reduceres væsentligt. (3) Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse for at få analyseret de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af belysningsprodukter, der typisk anvendes i boliger. Undersøgelsen blev tilrettelagt i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er offentliggjort på Kommissionens websted»europa«. ( 1 ) EUT L 191 af , s. 29. (9) Kviksølvudledningen i de forskellige faser af lyskildernes livscyklus, bl.a. fra elproduktion i brugsfasen og fra den andel på 80 % af kviksølvholdige kompakt-lysstofrør, som antages ikke at blive genanvendt, når de er udtjent, er blevet anslået til 2,9 tons i 2007 fra bestanden af lyskilder. Hvis der ikke iværksættes målrettede foranstaltninger, anslås kviksølvudledningerne fra bestanden af lyskilder at stige til 3,1 tons i 2020, til trods for, at det er påvist, at denne mængde kan nedbringes væsentligt.

2 L 76/4 Den Europæiske Unions Tidende Selv om kviksølvindholdet i kompaktlysstoflamper anses for at være et væsentligt miljøaspekt, er det hensigtsmæssigt at regulere dette spørgsmål under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ( 1 ). Fastsættelse af energieffektivitetskrav for lyskilder omfattet af denne forordning vil medvirke til, at de samlede kviksølvudledninger mindskes. (10) Artikel 10, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr ( 2 ) bør gennemføres fuldt ud med henblik på at mindske de potentielle risici for miljø og sundhed, der kan opstå, når kompaktlysstoflamper går i stykker, eller når de er udtjent. (11) Elforbruget for produkter omfattet af denne forordning bør forbedres, ved at der anvendes eksisterende teknologier, som ikke er beskyttet af ejendomsret, som er omkostningseffektive, og som giver lavere samlede udgifter til anskaffelse og drift af udstyr. (12) Der bør stilles krav til miljøvenligt design af produkter omfattet af denne forordning med henblik på at forbedre de pågældende produkters miljømæssige egenskaber, bidrage til et velfungerende indre marked og til Fællesskabets mål om at mindske energiforbruget med 20 % frem til 2020, sammenholdt med det beregnede energiforbrug i 2020, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger. (13) Denne forordning ventes at øge udbredelsen på markedet af energieffektive produkter omfattet af denne forordning og dermed resultere i en anslået energibesparelse på 39 TWh i 2020, sammenholdt med det beregnede energiforbrug i 2020, hvis der ikke træffes sådanne foranstaltninger. udstyrs brugsegenskaber undgås, og der tages hensyn til omkostningsvirkningen for slutbrugere og producenter, herunder navnlig SMV, samtidig med at forordningens målsætninger nås. (16) Der bør gennemføres målinger af de relevante produktparametre under hensyntagen til de alment anerkendte nyeste målemetoder; producenterne kan anvende harmoniserede standarder fastlagt i henhold til artikel 10 i direktiv 2005/32/EF, så snart de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. (17) I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2005/32/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. (18) For at lette kontrollen af overholdelsen bør producenterne give oplysninger i den i bilag V og VI i direktiv 2005/32/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning. (19) Ud over de retligt bindende krav, burde en angivelse af vejledende referenceværdier for de bedste tilgængelige teknologier for produkter omfattet af denne forordning bidrage til at sikre omfattende og lettere adgang til information. Det kan yderligere fremme integrationen af de bedste designteknologier til forbedring af de miljømæssige egenskaber ved produkter omfattet af denne forordning i hele deres livscyklus. (20) Ved revisionen af denne foranstaltning bør der tages særligt hensyn til udviklingen i salget af speciallyskilder til kontrol af, at de ikke anvendes til almen belysning, til udviklingen af ny teknologi, f.eks. lysdioder (LED), og til muligheden for at opstille energieffektivitetskrav på kategori A-niveau som defineret i Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af husholdningslamper ( 3 ). (14) Kravene til miljøvenligt design bør hverken påvirke produktets brugsegenskaber eller skade sundhed, sikkerhed eller miljø. Navnlig bør fordelene ved at nedbringe elforbruget i brugsfasen for produkter omfattet af denne forordning mere end udligne eventuelle ekstra miljøpåvirkninger i produktionsfasen. (15) Ved at indføre krav til miljøvenligt design i flere faser skulle producenterne være sikret en passende tidsramme for designændringer af produkter omfattet af denne forordning. Indførelsen af krav i flere omgange bør planlægges sådan, at negative virkninger for det markedsførte ( 1 ) EUT L 37 af , s. 19. ( 2 ) EUT L 37 af , s. 24. ( 3 ) EFT L 71 af , s. 1. (21) Ifølge kravene i denne foranstaltning kan halogenglødelamper med sokkel G9 og R7s forblive på markedet i et begrænset tidsrum. Herved erkendes behovet for at betjene den bestående bestand af armaturer, forhindre urimelige omkostninger for forbrugerne og give fabrikanterne tid til at udvikle armaturer under hensyntagen til mere effektiv belysningsteknologi. (22) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF

3 Den Europæiske Unions Tidende L 76/5 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design med henblik på omsætning af ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger, også når de afsættes til ikke-boligbrug, eller når de er integreret i andre produkter. Den fastsætter også krav til produktinformation for speciallyskilder. med kunstlys, så synsforholdene i det pågældende rum forbedres 2)»lyskilde«: en kilde til fremstilling af (oftest synlig) optisk stråling, herunder eventuelle yderligere komponenter til tænding, strømforsyning eller stabilisering af lyskildens drift eller til fordeling, filtrering eller omdannelse af den optiske stråling, for så vidt som disse komponenter ikke kan fjernes uden blivende beskadigelse af enheden Kravene i denne forordning gælder ikke for følgende lyskilder til boliger og speciallyskilder: 3)»lyskilde til bolig«: en lyskilde beregnet til rumbelysning i boliger; omfatter ikke speciallyskilder a) lyskilder med følgende farvekoordinater x og y: x < 0,200 eller x > 0,600 y< 2,3172 x 2 + 2,3653 x 0,2800 eller y> 2,3172 x 2 + 2,3653 x 0,1000 b) retningsbestemte lyskilder 4)»speciallyskilde«: en lyskilde, der ikke er beregnet til rumbelysning i bolig, enten som følge af lyskildens tekniske parametre, eller fordi det af den tilhørende produktinformation fremgår, at den er uegnet til rumbelysning i boliger 5)»retningsbestemt lyskilde«: en lyskilde, som afgiver mindst 80 % af sit lys inden for en rumvinkel på π sr (hvilket svarer til en kegle med topvinkel 120 ) c) lyskilder med en lysstrøm på under 60 lumen eller over lumen 6)»ikke-retningsbestemt lyskilde«: en lyskilde, som ikke er en retningsbestemt lyskilde d) lyskilder, for hvilke det gælder, at: mindst 6 % af deres samlede udstråling i intervallet nm afgives i intervallet nm 7)»glødetrådslyskilde«: en lyskilde, hvori lys frembringes, ved at en trådlignende leder ophedes til glødepunktet af en elektrisk strøm. Lyskilden kan eventuelt indeholde gasser, der påvirker glødeprocessen de har deres udstrålingsmaksimum i området nm (UVA) eller nm (UVB) e) lysstofrør uden indbygget forkoblingsenhed 8)»glødelampe«: en glødetrådslyskilde, hvori glødetråden er omsluttet af en lufttom glaskolbe eller af en glaskolbe med en inaktiv gas f) højtryksdamplamper g) glødelamper med sokkel E14/E27/B22/B15, med en spænding på eller under 60 volt og uden indbygget transformer i fase 1-5, jf. artikel 3. Artikel 2 Definitioner I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2005/32/EF. Herudover forstås ved: 1)»rumbelysning i bolig«: fuldstændig eller delvis belysning af et rum i boligen, hvorved dagslys erstattes eller suppleres 9)»halogenglødelampe«: en glødetrådslyskilde, hvor glødetråden består af wolfram og er omsluttet af gas indeholdende halogener eller halogenforbindelser. Halogenglødelamper leveres med eller uden indbygget strømforsyning 10)»udladningslampe«: en lyskilde, hvor lyset direkte eller indirekte produceres ved en elektrisk udladning i en gas, en metaldamp eller en blanding af flere gasser og dampe 11)»lysstofrør«: kviksølv-lavtryksudladningslampe, hvor det meste af lyset udsendes af et eller flere lag lysstof, som rammes af den ultraviolette stråling fra udladningen. Lysstofrør leveres med eller uden indbygget forkobling

4 L 76/6 Den Europæiske Unions Tidende )»forkobling«: en anordning, som anvendes til at begrænse strømstyrken til den krævede værdi for en eller flere lyskilder, når den er indsat mellem strømforsyningen og en eller flere udladningslamper Den kan også omfatte anordninger til transformering af forsyningsspændingen, lysdæmpning, korrektion af effektfaktoren og, enten alene eller i kombination med en startanordning, til at skabe de nødvendige betingelser for at lyskilden eller lyskilderne kan starte. Den kan være indbygget i eller være adskilt fra lyskilden 13)»strømforsyning«: en anordning beregnet til at omforme vekselstrøm fra el-nettet til jævnstrøm eller til en anden vekselstrøm 14)»kompaktlysstoflampe«: en enhed, som ikke kan demonteres uden blivende beskadigelse, forsynet med en sokkel og indbygget lysstofrør samt eventuelle yderligere komponenter til tænding og stabil drift 15)»lysstofrør uden indbygget forkobling«: lysstofrør med enkelt eller dobbelt sokkel uden indbygget forkobling 16)»højtryksdamplampe«: en elektrisk udladningslampe, hvor lysbuen stabiliseres af vægtemperaturen, og hvor energistrømmen mod og gennem udladningsrørets væg overstiger 3 watt pr. kvadratcentimeter 17)»lysdiode«eller»LED«: en halvlederanordning med en p-nsamling, der udsender optisk stråling, når den exciteres af en elektrisk strøm 18)»LED-lampe«: en lyskilde, der indeholder en eller flere lysdioder. I forbindelse med bilag II-IV finder definitionerne i bilag I også anvendelse. Artikel 3 Krav til miljøvenligt design 1. Ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger skal opfylde kravene til miljøvenligt design i bilag II. De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft som følger: Fase 1: 1. september Fase 2: 1. september Fase 3: 1. september Fase 4: 1. september 2012 Fase 5: 1. september 2013 Fase 6: 1. september Alle krav gælder i forening med andre senere indførte krav, medmindre de bliver afløst eller på anden måde ophævet. 2. Fra den 1. september 2009: For speciallyskilder skal følgende oplysninger angives klart og tydeligt på emballagen og i alle former for produktinformation, der ledsager lyskilden, når den bringes i omsætning: a) hvad de forudsættes anvendt til, og b) at de ikke er egnet til rumbelysning i boliger. Den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2005/32/EF, skal indeholde de (eventuelle) tekniske parametre, der gør lyskilden egnet til det formål, der er angivet på emballagen. Artikel 4 Overensstemmelsesvurdering 1. Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8, i direktiv 2005/32/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V. 2. I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2005/32/EF skal den tekniske dokumentation omfatte en kopi af den produktinformation, der stilles til rådighed i henhold til bilag II, del 3. Artikel 5 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF, anvende verifikationsproceduren i denne forordnings bilag III for de i denne forordnings bilag II anførte krav. Artikel 6 Vejledende referenceværdier De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste produkter og teknologier, der findes på markedet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, er anført i bilag IV. Artikel 7 Revision Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fem år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet resultaterne af revisionen.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 76/7 Artikel 8 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts På Kommissionens vegne Andris PIEBALGS Medlem af Kommissionen

6 L 76/8 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I Tekniske parametre og definitioner for bilag II-IV 1. TEKNISKE PARAMETRE VEDRØRENDE KRAV TIL MILJØVENLIGT DESIGN Ved overholdelse og kontrol af overholdelse af kravene i denne forordning bestemmes nedenstående parametre ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender alment anerkendte måleteknikker. a)»lyskildes lysudbytte«(η lamp ): forholdet mellem den udsendte lysstrøm (Ф) og lyskildens effektforbrug (P lamp ): η lamp = Ф /P lamp (enhed: lm/w). Effekt, der optages i ikke-indbygget tilhørende udstyr såsom forkoblinger, transformere og strømforsyning, medregnes ikke til lyskildens effektforbrug b)»vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm«(llmf): forholdet mellem lysstrømmen fra lyskilden på et givet tidspunkt og lyskildens oprindelige (efter indbrændingstid på 100 timer) lysstrøm c)»lyskildeoverlevelsesfaktor«(lsf): den andel af det samlede antal lyskilder, som på et givet tidspunkt stadig fungerer under nærmere angivne betingelser og ved nærmere angiven tændings- og slukningshyppighed d)»lyskildelevetid«: den driftstid, efter hvilken den andel af det samlede antal lyskilder, som stadig fungerer, svarer til lyskildens overlevelsesfaktor under nærmere angivne betingelser og ved nærmere angiven tændings- og slukningshyppighed e)»lysfarve«: en farvestimulus' egenskab som defineret enten ved dens farvekoordinater eller ved en kombination af dens renhed og dens dominerende eller komplementære bølgelængde f)»lysstrøm«(φ): en størrelse, der er afledt af strålingsstrømmen (strålingseffekten) under hensyntagen til det menneskelige øjes spektrale følsomhed, målt efter 100 timers brændtid g)»korreleret farvetemperatur«(tc [K]): temperaturen af det sortlegeme, hvis farve opfattes som liggende tættest på en given stimulus ved samme lyshed under bestemte betragtningsforhold h)»farvegengivelse«(ra): en lyskildes indvirkning på opfattelsen af genstandes farver ved bevidst eller ubevidst sammenligning med opfattelsen ved belysning med en referencelyskilde i)»specifik effektiv UV-strålingsstrøm«: effekten af en lyskildes UV-stråling, vægtet i overensstemmelse med de spektrale korrektionsfaktorer og i forhold til dens lysstrøm (enhed: mw/klm) j)»tændtid«: den tid, det tager, før lyskilden efter tilslutning af forsyningsspændingen lyser stabilt k)»opvarmningstid«: den tid, det tager, før lyskilden efter tænding udsender en nærmere bestemt andel af sin stabiliserede lysstrøm l)»effektfaktor«: forholdet mellem den absolutte værdi af indgangseffekten og den tilsyneladende effekt under periodiske betingelser m)»luminans«: den lysstrøm pr. enhed synlig overflade og pr. enhed rumvinkel, der udsendes eller reflekteres af en given overflade i retninger inden for en given rumvinkel (enhed: cd/m 2 ) n)»kviksølvindhold«: den mængde kviksølv, en lyskilde indeholder, målt i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens beslutning 2002/747/EF ( 1 ). ( 1 ) EFT L 242 af , s. 44.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 76/9 2. DEFINITIONER a)»faktisk værdi«: en kvantitativ værdi for en produktegenskab, der er konstateret for nærmere angivne driftsbetingelser. Medmindre andet er anført, er alle krav fastsat i faktiske værdier b)»nominel værdi«: en kvantitativ værdi, der benyttes til at karakterisere og identificere et produkt c)»ekstra kolbe«: en ekstra ydre lyskildekolbe, der ikke er nødvendig for lysfrembringelsen, eksempelvis en udvendig kappe, der forhindrer udslip af kviksølv og glas til miljøet, hvis lyskilden går itu, beskytter mod ultraviolet stråling eller tjener som lysspreder d)»klar lyskilde«: en lyskilde (bortset fra kompaktlysstoflamper) med en luminans på over cd/m 2 for lyskilder med en lysstrøm på under lm, og på over cd/m 2 for lyskilder med større lysstrøm, udstyret med gennemsigtige kolber, som glødetråden, LED eller udladningsrøret er klart synlige igennem e)»ikke-klar lyskilde«: en lyskilde, som ikke opfylder specifikationerne i litra d), herunder kompaktlysstoflampe f)»tænd- og slukcyklus«: en sekvens med tænding og slukning af lyskilden med bestemte intervaller g)»for tidligt funktionssvigt«: en situation, hvor en lyskilde er udtjent efter en driftstid, som er kortere end den faktiske levetid, der er anført i den tekniske dokumentation h)»sokkel«: den del af en lyskilde, som forbinder den til strømforsyningen via en fatning eller en tilslutning, og som i de fleste tilfælde også tjener til at fastholde lyskilden i fatningen i)»fatning«: en anordning, som fastholder lyskilden, oftest ved at soklen indsættes heri, i hvilket tilfælde den også tjener til at slutte lyskilden til strømforsyningen.

8 L 76/10 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II Krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger 1. KRAV TIL LYSKILDERS LYSUDBYTTE Glødelamper med sokkel S14, S15 eller S19 er undtaget fra kravene til lysudbytte i fase 1 til 4 som defineret i artikel 3, men ikke fra kravene i fase 5 og 6. Den maksimale faktiske effekt (P max ) for en given faktisk lysstrøm (Φ) er anført i tabel 1. Undtagelserne fra disse krav er anført i tabel 2 og korrektionsfaktorerne for den maksimale faktiske effekt i tabel 3. Tabel 1 Anvendelse Maksimal faktisk effekt (P max ) for en given faktisk lysstrøm (Φ) (W) Klare lyskilder Ikke-klare lyskilder Fase 1-5 0,8 * (0,88 Ф+0,049Ф) 0,24 Ф+0,0103Ф Fase 6 0,6 * (0,88 Ф+0,049Ф) 0,24 Ф+0,0103Ф Tabel 2 Undtagelser Anvendelsesområde for undtagelsen Klare lyskilder 60 lm Φ 950 lm i fase 1 Klare lyskilder 60 lm Φ 725 lm i fase 2 Klare lyskilder 60 lm Φ 450 lm i fase 3 Klare lyskilder med G9 eller R7s sokkel i fase 6 Maksimal faktisk effekt (W) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 0,8 * (0,88 Ф+0,049Ф) Korrektionsfaktorerne i tabel 3 er i givet fald akkumulative og gælder også for produkter omfattet af undtagelserne i tabel 2. Tabel 3 Korrektionsfaktor Anvendelsesområde for korrektionen Maksimal faktisk effekt (W) Glødetrådslampe, der kræver ekstern strømforsyning P max /1,06 Udladningslampe med sokkel GX53 P max /0,75 Ikke-klar lyskilde med farvegengivelsesindeks 90 og P 0,5 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max /0,85 Udladningslampe med farvegengivelsesindeks 90 og Tc K P max /0,76 Ikke-klar lyskilde med ekstra kolbe og P 0,5 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max /0,95 LED-lyskilde, der kræver ekstern strømforsyning P max /1,1 2. KRAV TIL LYSKILDERS BRUGSEGENSKABER Kravene til lyskilders brugsegenskaber er anført i tabel 4 for kompaktlysstoflamper og i tabel 5 for andre lyskilder end kompaktlysstoflamper og LED-lamper.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 76/11 Er den faktiske lyskildelevetid længere end timer, gælder fase 1-kravene for parametrene»faktisk lyskildelevetid«,»lyskildeoverlevelsesfaktor«og»vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm«i tabel 4 og 5 først fra og med fase 2. Til afprøvning af, hvor mange gange lyskilden kan tændes og slukkes, før den svigter, holdes den skiftevis tændt i et minut og slukket i tre minutter, mens de andre prøvningsbetingelser defineres i overensstemmelse med bilag III. Til afprøvning af lyskildelevetid, lyskildeoverlevelsesfaktor, vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og for tidligt funktionssvigt anvendes standard-tænd- og slukcyklen i overensstemmelse med bilag III. Tabel 4 Krav til brugsegenskaber for kompaktlysstoflamper Brugsegenskaber Fase 1 Fase 5 Lyskildeoverlevelsesfaktor ved timer 0,50 0,70 Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm Ved timer: 85 % ( 80 % for lyskilder med ekstra kolbe) Ved timer: 88 % ( 83 % for lyskilder med ekstra kolbe) Ved timer: 70 % Antal tænd-sluk-cykler inden svigt halvdelen af lyskildelevetiden udtrykt i timer hvis lyskildens tændtid er > 0,3 s lyskildelevetiden udtrykt i timer hvis lyskildens tændtid er > 0,3 s Tændtid < 2,0 s < 1,5 s hvis P < 10 W < 1,0 s hvis P 10 W Opvarmningstid til 60 % Φ < 60 s eller < 120 s for lyskilder indeholdende kviksølv i form af amalgam <40s eller < 100 s for lyskilder indeholdende kviksølv i form af amalgam For tidligt funktionssvigt 2,0 % ved 200 timer 2,0 % ved 400 timer UVA + UVB-stråling 2,0 mw/klm 2,0 mw/klm UVC-stråling 0,01 mw/klm 0,01 mw/klm Effektfaktor 0,50 hvis P < 25 W 0,90 hvis P > 25 W 0,55 hvis P < 25 W 0,90 hvis P > 25 W Farvegengivelse (Ra) Tabel 5 Krav til lyskilders brugsegenskaber, undtagen for kompaktlysstoflamper og LED-lamper Brugsegenskaber Fase 1 Fase 5 Faktisk lyskildelevetid timer timer Vedligeholdelsesesfaktor for lyskildelysstrøm Antal tænd-sluk-cykler 85 % ved 75 % af den faktiske gennemsnitlige levetid fire gange den faktiske lyskildelevetid udtrykt i timer 85 % ved 75 % af den faktiske gennemsnitlige levetid fire gange den faktiske lyskildelevetid udtrykt i timer Tændtid < 0,2 s < 0,2 s Opvarmningstid til 60 % Φ 1,0 s 1,0 s For tidligt funktionssvigt 5,0 5,0 UVA + UVB-stråling 2,0 mw/klm 2,0 mw/klm UVC-stråling 0,01 mw/klm 0,01 mw/klm Effektfaktor 0,95 0,95

10 L 76/12 Den Europæiske Unions Tidende KRAV TIL PRODUKTINFORMATION OM LYSKILDER For ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger anføres følgende oplysninger fra og med fase 2, medmindre andet er fastsat Oplysninger, der inden salg tydeligt skal vises slutbrugerne på emballagen og på websteder med fri adgang Oplysninger, der inden salg tydeligt skal vises slutbrugerne på emballagen og på websteder med fri adgang Disse oplysningskrav gælder ikke for glødetrådslyskilder, der ikke opfylder kravene til lysudbytte i fase 4. a) Hvis lyskildens nominelle effekt anføres uden for energimærket i overensstemmelse med direktiv 98/11/EF, skal lyskildens nominelle lysstrøm også anføres separat med en skrift, der er mindst dobbelt så stor som angivelsen af lyskildens nominelle effekt uden for mærket b) Lyskildens nominelle levetid i timer (ikke længere end den faktiske levetid) c) Antal tænd-sluk-cykler inden for tidligt funktionssvigt d) Farvetemperatur (også udtrykt i Kelvin) e) Opvarmningstid op til 60 % af den fulde lysstrøm (kan angives som»øjeblikkelig fuld lysstyrke«, hvis opvarmningstiden er under 1 sekund) f) En advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes eller kun kan dæmpes med særlige lysdæmpere g) Hvis lyskilden er optimeret til brug under andre forhold end standardbetingelserne (såsom en omgivelsestemperatur på Ta 25 C), gives oplysninger om disse betingelser h) Lyskildens dimensioner i millimeter (længde og diameter) i) Angives det på emballagen, at lyskilden kan ligestilles med en glødelampe, skal den angivne tilsvarende glødelampeeffekt (afrundet til 1W) være den effekt, der i tabel 6 svarer til lysstrømmen for den lyskilde, der er indeholdt i emballagen. De mellemliggende værdier for både lysstrøm og den angivne glødelampeeffekt (afrundet til 1W) beregnes med lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier. Tabel 6 Faktisk lysstrøm Φ [lm] Anført tilsvarende glødelampeeffekt Kompaktlysstoflampe Halogenglødelampe LED og andre lyskilder [W]

11 Den Europæiske Unions Tidende L 76/13 j) Udtrykket»energisparelampe«eller tilsvarende produktrelaterede salgsfremmende erklæringer om lyskildens lysudbytte må kun anvendes, hvis lyskilden opfylder kravene til lysudbytte for ikke-klare lyskilder i fase 1 i overensstemmelse med tabel 1, 2 og 3. Hvis lyskilden indeholder kviksølv k) Lyskildens kviksølvindhold i X,X mg l) Angivelse af websted med oplysninger om, hvordan rester af lyskilden fjernes, hvis lyskilden går i stykker Oplysninger, der skal stilles til rådighed for offentligheden på websteder med fri adgang Som minimum skal følgende oplysninger mindst udtrykkes som værdier. a) Oplysningerne i punkt 3.1 b) Faktisk effekt (nøjagtighed på 0,1 W) c) Faktisk lysstrøm d) Faktisk lyskildelevetid e) Effektfaktor f) Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm ved slutningen af lyskildens nominelle levetid g) Tændtid (i X,X sekunder) h) Farvegengivelse Hvis lyskilden indeholder kviksølv i) Instrukser om, hvordan rester af lyskilden fjernes, hvis lyskilden går i stykker j) Anbefalinger om, hvordan lyskilden bortskaffes, når den er udtjent.

12 L 76/14 Den Europæiske Unions Tidende BILAG III Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaternes myndigheder tester et prøveparti på mindst tyve lyskilder af samme model fra samme producent; lyskilderne udvælges vilkårligt. Prøvepartiet anses for at overholde de relevante bestemmelser i bilag II, hvis gennemsnitsresultaterne for partiet ikke afviger fra grænseværdier, tærskelværdier eller anførte værdier med mere end 10 %. Overskrides værdierne, anses modellen ikke for at være overensstemmende. Ved verifikation af overensstemmelse med kravene skal medlemsstaternes myndigheder anvende nøjagtige og pålidelige tidssvarende målemetoder, som giver reproducerbare resultater, herunder: harmoniserede standarder, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i direktiv 2005/32/EF findes sådanne standarder ikke, anvendes de metoder, der er anført i følgende dokumenter: Målt parameter Organisation ( 1 ) Reference Titel Lyskilders kviksølvindhold Europa-Kommissionen Beslutning 2002/747/EF (bilag) Kommissionens beslutning 2002/747/EF af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF Lysudbytte Cenelec EN 50285:1999 Energy efficiency of electric lamps for household use - Measurement methods Lyskildesokler Cenelec EN 60061:1993 Alle ændringer op til A40:2008 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety Part 1: Lamp caps Lyskildelevetid Cenelec EN 60064:1995 Ændringer A2:2003 A3:2006 A4:2007 A11:2007 Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements Cenelec EN 60357:2003 Ændring A1:2008 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications Cenelec EN 60969:1993 Ændringer A1:1993 A2:2000 Self-ballasted lamps for general lighting services Performance requirements Tændtid /opvarmningstid Cenelec EN 60969:1993 Ændringer A1:1993 A2:2000 Self-ballasted lamps for general lighting services Performance requirements

13 Den Europæiske Unions Tidende L 76/15 Målt parameter Organisation ( 1 ) Reference Titel Effektfaktor Cenelec EN :2006 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2: Limits Limits for harmonic current emissions (equipment input current < = 16 A per phase) Specifik effektiv UVstrålingsstrøm Cenelec EN 62471:2008 Photobiological safety of lamps and lamp systems Farvegengivelse Den Internationale Belysningskommission CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources Lysfarve Korreleret farvetemperatur (Tc [K]) Den Internationale Belysningskommission CIE 15:2004 Colorimetry Luminans Den Internationale Belysningskommission CIE 18.2:1983 The Basis of Physical Photometry Lysstrøm Den Internationale Belysningskommission CIE 84:1989 The Measurement of Luminous Flux Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF) Den Internationale Belysningskommission CIE 97:2005 Maintenance of indoor electric lighting systems Lyskildeoverlevelsesfaktor (LSF) ( 1 ) Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tlf.:(32-2) , fax: (32-2) (http://www.cenelec.org). Den Internationale Belysningskommission: CIE Central Bureau Kegelgasse 27 A-1030 Wien, Østrig, tlf.: (43) fax: (43) (http://www.cie.co.at/).

14 L 76/16 Den Europæiske Unions Tidende BILAG IV Vejledende referenceværdier for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger (til orientering) På tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for de pågældende produkter: 1. LYSUDBYTTE Det højeste identificerede lysudbytte var 69 lm/w. 2. BRUGSEGENSKABER Tabel 7 Brugsegenskaber Kompaktlysstoflamper Faktisk lyskildelevetid Vedligeholdelse timer 90 % ved den faktiske lyskildelevetid Antal tænd-sluk-cykler Tændtid Opvarmningstid til 80 % Φ < 0,1 s 15s, eller 4 s for specielle blandede kompaktlysrør / halogenglødelamper Effektfaktor 0,95 3. LYSKILDERS KVIKSØLVINDHOLD Energieffektive kompaktlysstoflamper med det laveste kviksølvindhold indeholder højst 1,23 mg kviksølv.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0244 DA 01.09.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 342/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17

24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 24.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 76/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 104/20 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0245 DA 13.04.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1015 DA 01.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Kviksølvlampens udfasning

Kviksølvlampens udfasning Kviksølvlampens udfasning Michael Raunkjær Dansk Center for Lys Hvad er udgangspunktet? HQL (Osram), HPL (Philips), MFB (Thorn), HME (ZVEI) Fordeling 300.000 højtrykskviksølvlamper Fordelt på 50W 80W 125W

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 165/28 Den Europæiske Unions Tidende 26.6.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 547/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten

Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten EU Eco-design krav til belysnings produkter lyskilder / LYS 02-2009 / 23 Gennemførelsen af kravene vil blive til gavn for miljøet og pengepungen uden, at det behøver at gå udover lyskvaliteten Af Peder

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Opdatering sdato 10175914 HALOGEN pærer G9 40W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20152808 HALOGEN pærer E14 28W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20168381 HALOGEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 26.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 258/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Produkt. MASTERColour CDM-T. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Produkt En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys Fordele Stabil lysfarve i hele lampens levetid Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Kontor EU klima og international energi Sagsbehandler: ansam Dato 1. december 2008 J. nr. 2199-0026 Kommissionens forslag til fælles europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010

Udfasning af kviksølvlampen. Kviksølvlampens udfasning, september 2010 Udfasning af kviksølvlampen Program 13.00 Velkomst Kenneth Munck, DCL 13.15 EU-krav og regler, Michael Raunkjær, DCL 13.45 Alternativer til kviksølv, Peder Øbro, ÅF HH 14.00 Pause og miniudstilling - kaffe

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder

Den originale! MASTER PL-S 4P. Fordele. Funktioner. Anvendelsesområder Lighting Den originale! MASTER 4P MASTER er et effektivt, kompakt lysstofrør med lavt wattforbrug, der som regel bruges i dekorative og retningsbestemte armaturer. Den originale Philips-broteknologi garanterer

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Fluorescent Lamps and Starters

Fluorescent Lamps and Starters Meget effektivt lysstofrør Denne TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0642 DA 12.09.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere