Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag."

Transkript

1 Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle gardere fra 46 indenlandske garderforeninger med et samlet antal stemmer på 153 ud af 224 mulige. Inden mødet startede lod Præsidenten repræsentantskabet mindes de faldne i Afghanistan og de to unge gardere, der på tragisk vis omkom i Oksbøl den 11. juni samt de afdøde kammerater og udtalte et Æret være deres minde. Præsidenten viderebragte en hilsen fra Chef for Livgarden oberst Lasse Harkjær, der havde meldt afbud sammen med AD/LG grundet den tragiske ulykke i Oksbøl. Som traditionen byder, blev der sunget en enkelt sang i år I Danmark er jeg født.. Tambourerne spillede herefter Garderforeningernes Festsignal skrevet af Hans Fulling i 1981 i anledning af Garderforeningernes 70 årsdag. Forretningsfører 578-JUL-62 Hans-Erik Skov Nielsen foretog navneopråb. 46 af de 79 garderforeninger var repræsenteret med 153 stemmer ud af 224 mulige. Der deltog ingen foreninger fra DGU. I alt var 142 gamle gardere tilmeldt mødet. (Det blev efterfølgende meddelt forsamlingen, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt.) Præsidenten indledte herefter mødet med at uddele Præsidiets Hæderstegn til MAJ 74 Karsten Guldbjerg Holm efter 4 år som vicepræsident. SEP 85 Henrik Agerlin Rasmussen efter 4 år som formand for Præsidiets Bowlingudvalg JAN 70 Ole Andkjær Christensen efter adskillige år som sekretær i Garderforeningerne. 1. Valg af dirigent. Præsidenten indstillede, at Maj-90 Frank Rasmussen, Frederiksborg Amts Garderforening, blev valgt til dirigent. Frank Rasmussen blev for 6. gang valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen. 2. Præsidentens beretning. Præsidenten indledte med at takke for alle de invitationer, som han i det forgangne år havde modtaget om deltagelse i foreningsarrangementer, og udtalte, at han med glæde deltager i alle de arrangementer hans tid tillader, uagtet hvor i landet det foregår. Præsidenten nævnte, at han var dybt imponeret over, hvordan foreningerne værnede om traditionerne og samtidig forsøgte at skabe fornyelse, specielt for de unge. Præsidenten takkede 004-NOV-53 Josef Jezewski og 800-JAN- 65 Henning Lajer for den store indsats, som de udførte i forbindelse med Fødselsdagsgaven. Der var også en stor tak til Garderforeningen for Ringkøbing og Omegn for Vandskiarrangementet i Arrangementet vil blive gentaget i august Ligeledes var der en stor tak til Bornholms Garderforening for det flotte aftenarrangement i forbindelse med ISAF 8 s eventuge på Bornholm. Præsidenten takkede endvidere formanden for Præsidiets Skydeudvalg og formanden for Præsidiets Bowlingudvalg for indsatsen for at få så mange til at deltage i aktiviteterne. Præsidenten takkede foreningerne for indsatsen for at bevare medlemstallet på det nuværende niveau. Der var Desuden en stor tak til Hverveudvalget for den store indsats. Det var aldrig forgæves at kalde på Steen V. Grubert eller de andre i Hverveudvalget.

2 Præsidenten opfordrede foreningerne til at følge op på tilmeldinger på hver deres måde, at huske, at vi skal alle nyde, men også yde. Dette kan gøres gennem bl.a. økonomisk støtte. Præsidenten nævnte, at der er 225 årgangsforeninger. Der er mange gamle gardere, der er medlem af en årgangsforening, men som ikke er medlem af en garderforening. Omkring årgangsparaderne nævnte præsidenten, at vi aldrig når til 100 % enighed om, der skal være en eller to parader om året. På baggrund af drøftelser har præsidiet besluttet at foreslå CH/LG, at der fra 2014 afholdes en årgangsparade om året i maj måned. Om Garderbladet. Præsidenten takkede for ris og ros i det forløbne år. Han synes, at vi er ved at have et rigtigt flot blad, men vi skal hele tiden forsøge at gøre det endnu bedre, og nævnte blandt andet at vi forsøgte at presse det udsendte til Afghanistan til at skive om, hvordan det er at være udsendt der. Ligesom det bliver forsøgt, at få de vagtgående gardere til at skive om de nye vagtstuer bland andet på Amalienborg Slot. Præsidenten bad om accept af, at Garderbladet kunne sendes som Pdf-fil til foreningerne af DGU. Desuden om accept af at oktober eller november bladet blev sendt som Pdf-fil til de indenlandske foreninger. Præsidenten nævnte, at vi havde modtaget et nyt tilbud på trykning af Garderbladet. Tilbuddet vil blive vurderet og holdt op mod alle de merydelser (uden betaling) vi får hos det nuværende trykkeri. Om Gaven til de udsendte. Præsidenten opfordrede foreningerne til fortsat at samle ind til Gaven til de udsendte. Specielt de næste par gange har Livgarden rigtig mange udsendt til Afghanistan. Lad os vise omverdenen, at vi står sammen. Om Gardershop. Det går fremad. Præsidenten er overbevist om, at vi vil have en butik, hvor kvalitet og pris kan matche det, som omverdenen kan tilbyde. Om Hjemmesiden. Præsidenten nævnte den nye hjemmeside Der var en stor ros til webmaster Frank Scheegell, Sydsjællands Garderforening. Samtidig opfordrede præsidenten alle med at komme med nye ideer til Hjemmesiden, så det kunne blive den allerbedste hjemmeside. Om Strukturudvalget. Præsidenten nævnte kort Strukturudvalget. Forhåbentligt er udvalget klar med de nye vedtægter til Repræsentantskabsmødet i Horsens 2011, ellers bliver det i Om Økonomi. Præsidenten nævnte, at resultatet for 2009 viste et overskud på ca. DKK , hvilket var tilfredsstillende. Der er i årets løb afholdt en række IT-udgifter. Disse var afholdt, da en række opdateringer var nødvendige. Det kunne lade sig gøre, da DG havde modtaget et større beløb i tilskud fra Tips- og lottomidlerne. Om Præsidiemøderne. Præsidenten oplyste, at der fremover vil blive afholdt fire præsidiemøder om året. Det forventes ikke at blive dyrere end den nuværende ordning. Om de nye fonde og foreninger.. Præsidenten orienterede om de nye fonde Henning Remmens Fond (omtalt i et tidligere nummer af Garderbladet), og Flemming Andresens Forening, hvor Øst Kanadas Garderforening har modtaget den første donation til hjælp til de nye skilderhuse (omtalt i bladet Juni/Juli 2010). Om Nordisk Samarbejde. Præsidenten nævnte, at vi sætter pris på samarbejdet. Vi finder garderudvekslingen vigtig for de værnepligtige. Garderforeningerne har i år doneret et beløb til netop garderudvekslingen.

3 Den Nationale Flagdag. Præsidenten opfordrede alle foreningerne til aktivt at deltage i de lokale arrangementer i forbindelse med den Nationale Flagdag 5. september Om Det Nationale Monument. Præsidenten oplyste, at grundet mindre problemer, vil grundstenen først blive lagt i foråret Det forventes, at indvielse finder sted 5. september Om Garderforeningernes faner. Præsidenten takkede for, at så mange stillede med fanerne til forskellige events, når DG anmodede om det. Præsidenten nævnte, at Livgarden satte stor pris på fremmødet. Præsidenten benyttede samtidig lejligheden til at opfordrede til at så mange kom den 25. juni 2010 til Livgardens Årsdagsparade. Præsidenten takkede for medspil og modspil i løbet af året og overlod beretningen til forsamlingen. På et spørgsmål om, hvem er rigtige gardere, nævnte præsidenten, at en garder er enhver, der har forrettet tjeneste Ved Den Kongelige Livgarde, altså båret regimentets sol. På et spørgsmål fra MAJ- 77 Bo Nielsen, Helsingør, om deltagelse i Nijmegen, nævnte præsidenten, at Bo fik opgaven på årgangsformandsmødet i april Gaven til Hendes Majestæt Dronningen blev vist på storskærm. Præsidentens beretning blev godkendt. 3. Beretningen fra Redaktøren er indeholdt i Præsidentens beretning. 4. Beretning fra Skydeudvalget. Jan Stoltenborg takkede for foreningernes indsats til egne skydninger, landsskydningerne og skydningen i Vingsted. Ligesom han takkede regionsskydelederne for deres indsats. Stoltenborg nævnte endvidere, at det ikke kun var nogle autister, der farer ud for at skyde. Skydning er en naturlig del af foreningens liv, på linie med bowling, foredrag, udflugter, gule ærter m.m.. Endnu en gang opfordrede Skydeudvalgsformanden til at de enkelte foreninger svarer på de mail de får tilsendt. Stoltenborg opfordrede alle til at komme til Vingsted den 18. september På et tidligere rejst spørgsmål om Præsidiets forsikringsforhold omkring fugleskydning m.m. blev det oplyst, at 37 foreninger er medlem af DDSF eller Firmaskytternes Foreninger, og disse er hermed dækket ind forsikringsmæssigt. Det blev opfordret til at de øvrige foreninger gjorde ligeså. JAN-72 Anders Bjerg spurgte til præmiefordeling. Jan Stoltenborg svarede, at der var præmier til de første 20 % i hver række. Herefter blev der uddelt skydepræmier. Skydeudvalgets beretning blev godkendt. 5. Bowlingudvalgets beretning Henrik Agerlin takkede for Præsidiets Hæderstegn og så frem til de næste 4 år som formand for bowlingudvalget. Henrik Agerlin glædede sig over, at så mange bowler så tit, og at mange har familien med. For at få sat lidt mere skub i REG. I og II afholdes der en turnering 30. januar 2011 for foreningerne i disse regioner. Herefter blev der uddelt bowlingpræmier. Bowlingudvalgets beretning blev godkendt. 6. Hverveudvalgets beretning. Steen V. Grubert uddybede sin skriftlige beretning og opfordrede foreninger til et endnu mere levende engagement, for det nytter noget. På Gardens Dag 5/ blev der hvervet 12 nye medlemmer, og dagen efter til Danish Air Show i Skrydstrup fik vi 11 nye medlemmer. Ja Hverveudvalget har ikke en eneste gang stillet op til diverse arrangementer uden, at der er tegnet nye medlemmer.

4 Steen V. Grubert havde i den skriftlige beretning opfordret til, at lokalforeningerne fik ændret vedtægterne så civile kunne blive medlem. 115-AUG-67 John Lange, Nordre Birk, oplyste, at det havde man allerede gjort i hans forening. Der var mange blandt andet pårørende til udsendte, der ønskede at være medlem. Hverveudvalgets beretning blev godkendt. 7. Forelæggelse af regnskabet for Michael Wienberg, ekstern revisor, gennemgik regnskabet. Kritisk revisor NOV-71 Claus Jæger oplyste, at de kritiske revisorer var fuldt ud tilfredse med de svar, de havde fået. Erling Schrøder, Garderforeningen i København, opfordrede til, at Præsidiet passe nøje på med at acceptere et tilbud fra anden side på trykning af Garderbladet. Niels Weber, Kolding, spurgte til eventualforpligtelsen. Præsidenten svarede, at forpligtelsen var overfor en leverandør, der lå med beholdninger af merchandise, som Vi kunne aftage efter behov indenfor en årrække, men som betød, at vi fik varerne til den rette pris. Præsidenten oplyste, at den kvartalsmæssige opfølgning på regnskabet nu var på skinner. Præsidiet fik decharge for regnskabet af Repræsentantskabet. 8. Fastsættelse af Medlemsafgiften Forretningsføreren orienterede om Pristalsberegningen, som afstedkommer en medlemsafgift for 2011 på. DKK 176,00. Der var ingen kommentarer. Medlemsafgiften for 2011 blev godkendt. 9. Budget for Forretningsfører forelagde budgettet for 2011 til orientering. Der var ingen kommentarer. 10. Valg. Flemming Martinussen blev valgt som kritisk revisor for en 4-årig periode. Orientering om valg. I Region I er Niels Godiksen, Formand for Thisted og Omegns Garderforening valgt som ny Vicepræsident. I Region III er Karsten G. Holm genvalgt som Vicepræsident. Randers Garderforening, Anders Bach Andersen. Nyborg og Omegns Garderforening, Donald Petterson. Pacific Northwest Garderforening, Philip Dyhre Hansen. Nordsjællands Garderforening, Bjørn E. Rosenkrantz Hansen. Gl. Roskilde Amts Garderforening, Leif Fokking. Holbæk Amts Garderforening, Kaj Kristensen. Hjørring og Omegns Graderforening, Bent Mikkelsen. Varde og Omegns Garderforening, Carsten Christensen. Herning og Omegns Garderforening, Per Vestergaard Storbritanniens Garderforening, Anders M. Hansen Endvidere er: Præsidiets Skydeudvalgsformand Jan Stoltenborg blevet valgt til en ny 4-årig periode Præsidiets Bowlingudvalgsformand Henrik Agerlin blevet valgt til en ny 4-årig periode 11. Indkomne forslag. Ingen. 12. Information om repræsentantskabsmødet i 2011 i Horsens. Jørgen Bojsen orienterede kort historien bag repræsentantskabsmødet i Horsens Jørgen Bojsen opfordrede alle til at deltage. 13. Fastsættelse af mødested for Fredericia og Omegns Garderforening ønskede at afholde mødet. Det er samme år som foreningen fylder 100 år. Repræsentantskabet godkendte Fredericia som mødested i 2012.

5 14. Eventuelt Niels Weber, Kolding, gav Garderforeninger en check på DKK fra Olav Vibild. Nordjylland, beløbet var overskud i forbindelse med salg af Cd er. Beløbet går til Gaven til de udsendte. Niels Weber, Kolding, medbragte 100 sæt Garderspillekort. Provenuet skal gå til Gaven til de udsendte. Josef Jezewski, HøjeTaastrup, slog et slag for Fødselsdagsgaven. Laurids Mink takkede Præsidiet og Præsidenten for god ledelse. Karsten Holm, Vicepræsident REG. III viste billeder fra Danish Air Show i Skrydstrup. Ulrik Baunsgaard, Midtjyske, omtalte, at på en RAF Flyveplads står der et par mindesten med en smuk tekst for faldne allierede soldater under Anden Verdenskrig. Det fik Ulrik Baunsgaard til at udtale: Jeg er stolt af mit regiment, og jeg er stolt af vore gardere, og den indsats de gør for Danmark. Desværre betaler nogen den højeste pris deres Liv Æret være deres minde. Præsidenten takkede for gaverne til de udsendte. Herudover blev alle opfordrede til at melde sig til DG-Golf i september. Det afholdes på Eventyrbanen på Fyn. Præsidenten opfordrede endvidere alle motorcykelentusiaster til at kontakte Ole Louring, REG. II, så vi kan få endnu mere gang i DG s MC-Club. Præsidenten lopfordrede endvidere til, at man kom med indspark til hjemmesiden, og omtalte muligheden for, at strukturen kunne anvendes til de lokale foreningers hjemmeside. Præsidenten kom ind på nogle af de tanker, der rører sig for at få flere deltagere med til repræsentantskabsmøderne. Skal der holdes et stort arrangement hvert 4-5 år og endagsmøder de andre? Vi vil sammen med Fredericia forsøge at justere i Ved afslutningen af Repræsentantskabsmødet takkede Præsidenten for god ro og orden. Takkede Dirigenten for god ledelse og kvitterede med en vingave. Som tak til Frederiksborg Amts Garderforening overrakte Præsidenten en faneplade til formanden Frank Rasmussen. Referent: Forretningsfører Hans-Erik Skov Nielsen Godkendt af dirigent: Originalreferat er godkendt og underskrevet af Frank Rasmussen (Frank Rasmussen)

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere