Nyere &ds arkæologi - mellem to stole. Trine Borake Sydvestsjællands Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyere &ds arkæologi - mellem to stole. Trine Borake Sydvestsjællands Museum"

Transkript

1 Nyere &ds arkæologi - mellem to stole Trine Borake Sydvestsjællands Museum

2 Den kulturhistoriske stoledans Hvem sidder hvor??

3 6 indgangsvinkler &l historisk arkæologi The interpre&ve material approach Mul&ple voices Post- koloniale arkæologiske teorier Udviklingen &l det moderne samfund The familiar past?.. making the familiar unfamiliar. Historical interpre&ve archaeology

4 Historical interpre&ve archaeology a) Aktørerne, repræsenterede i det arkæologiske materiale, formes af og former den sociale kontekst. b) Inddragelse af et bredt empirisk kildemateriale for at skabe en holis&sk tolkning. c) Fortolkerens baggrund og kontekst former fortolkning og fortolkningerne er genstand for dialog d) Resultaterne skal være &lgængelige og relevante for en bred skare.

5 Eksempler på historisk arkæologi metoder og mening Space arkæologi (Dr. Space Junk) fænomenologisk registrering Fes&valarkæologi (Beck, Albris og Sørensen 2006) etnoarkæologi ( hvad vi siger og hvad vi gør) Klude, klæder og kilder ( mag art speciale Trine Borake) Perspek&ver og nuancere andre kilder og dermed vores kulturhistoriske opfavelse Poli&sk og e&ske studier (Ludlow Massacre) Ak&v deltagen i poli&ske og e&ske spørgsmål

6 Musealt 27. Den arkæologiske kulturarv omfaver spor af menneskelig virksomhed, der er e[erladt fra "dligere "der, dvs. strukturer, konstruk"oner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Være modig, krea&v og nytænkende. Udfyld rammen &l det yderste. Hvad kan vi selv gøre?

7 Den mul&diciplinære stoledans TAK

8 Middelalderarkæologiske metodenetværk Nyere og nyeste tids arkæologi Horsens d Oplæg af Trine Borake Men hvordan skal vi operere metodisk og teoretisk i det nye arbejdsfelt? Hvilken type viden kan vi bidrage med i forhold til andre faggrupper? Og hvilke udfordringer står vi overfor? Historiogra5i Man har altid interesseret sig for den nære for tid. I 1700 tallet undersøgte man eksempelvis tals missionsstationer på den amerikanske prærie. I 1930érne begyndte man så småt at lave historisk arkæologi mere systematisk. James Deetz I skriver i1977 In Small Things Forgotten, hvilket bliver startskudet til en professionalisering af historisk arkæologi. Herhjemme har vi Axel Steensberg. Han udgraver Store Valby i årene (publiceret i 1974). Store Valby er en landsby med rødder tilbage fra tidlig middelalder nedlagt i Af de 17 gårde er 5 udgravet. Steensberg deltog i alt fra Historisk samfund, Dansk selskab for oldtids- og middelalderforskning, styrelsen for foreningen Danmarks folkeminder, Nordisk institut for folkedigtning, Forhistorisk- arkæologisk forsøgscenter i Lejre, hvortil han havde været initiativtager. Historisk arkæologi er således ikke en ny disciplin, men kulturhistoriker begrebet forstået som en tværfaglig disciplin trænger til en revitalisering. Historisk arkæologi betragtes som en Nordamerikansk op5indelse, men praktiseres overalt. I USA er der tradition for en antropologisk tilgang her taler man om four- 5ield approach (efter Franz Boas 1904): antropologisk biologi, lingvistiske studier (i samfund uden skriftsprog), etnogra5i (blandet samfund uden historiske kilder) samt forhistorisk arkæologi. Denne sammensætning, der i sit udgangspunkt var holistisk sejrede ad helvede til så at sig, idet der opstod en større og større specialisering i de enkelte retninger og dermed mistede diciplinen det holistiske greb. Man mistede desuden grebet om kulturbegrebet, der blev bredt voldsomt ud. Overordnet bygger antropologien på en empirisk tilgang med systematisk og objektiv materiale indsamling. Den tilsvarende etnogra5iske tilgang man benyttede på kontinentet, er i sit udgangspunkt knyttet til studier af levevilkår og levevis indenfor angivne rammer. Det er studier af etniske grupper, deres sammensætning, bosættelsesmønstre, sociale karakteristika og deres kosmologiske og materielle kultur. Den anglo- saksiske tradition er knyttet til en historisk tradition, hvor de skrevne kilder har haft stor ind5lydelse på de kulturhistoriske analyser. Men i og med man studere etniske gruppers levevis og leevevilkår bliver meget store og komplekse grupper vanskelige at studere uden for meget 5limmer. Derfor har etnologien haft vanskeligt ved at kaste sløret af sig og er stadigt forbundet med studier af primitive folkeslag det kan være afrikanske stammefolk eller tals bønder eller 50ér familien. Desuden blev der teoretisk gjort op med en af de vigtigste metodiske analyseformer nemlig objektiviteten i det observerende feltarbejde og interwievs. Der blev sadlet om til anvendt etnogra5i eller anvendt kulturanalyse og der kommer ikke mange kulturhistoriske specialer mere efter sigende. I den anden ende af arenaen står arkæologi forhistorisk og middelalder med vores ofte arkaiske og positivistiske teoretiske og metodiske tradition.

9 I en stadig mere globaliseret verden er der en stadig større kontakt5lade og derfor er det bedste fra den amerikanske antropologiske tradition, den europæiske etnologiske tradition samt arkæologien sammensmeltet og taget et nyt sted hen i nyere tids arkæologi. Teoretisk afsæt Processuel videnskab uden forbindelse til den sociale kontekst. Postprocessuel den sociale kontekst er den primære Hodder introducerer i 1984 postprocessualismen. Kendetegnet ved at være fortolkende, refelksivt og tillade mange sandheder. Jeg vil skitserer nogle af de vigtigste teoreiske retninger, jeg 5inder interessante og som giver god meneing i forhold til historisk arkæologi. 1) The interpretive material approach Hodder de5inerer materialitet som noget der medvirker til at konstituere sociale forbindelser og ikke blot afspejler det. For at kunne a5kode eller fortolke materiel kultur er det vigtigt at studere den i sin kulturelle historiske kontekst. Det rammer ned i nyere tids forskeres turban, da der argumenteres for at materiel kultur skal ses i historisk lys. Schiffer: Fokus for materielle kulturstudier 5lyttes fra at være genstande fra en hedengangen fortid til at være materiel kultur i tid og rum dermed blev materielle kultur studier relevente for den moderne samtidige verden. Materielle kulturstudier i historisk lys: Materiel kultur ses som kultur (tidlige cultur archaeology the parts stands for the whole), som sprog (lingustic turn signalere speci<ikke betydninger) eller som sociale netværks hvor både mennesker og ting er aktører. 2) Multiple voices. I de sidste 15 år har der i socialvidenskaben været en drejning eller erkendelse af en større fokus på de sociale elementer - væk fra det objektive mod identitet, mening og agens. Re5leksiviteten står i højsæde. Det er blevet understreget (blandet forskere), at den videnskabelige indgangsvinkel eller fortolkning ikke kan stå alene, men at der er mange interessenter og parter i en forståelse og disse skal også høres. (Preucell 2010: 4) Det er ikke et argument for total relativisme, men al viden skal sammenholdes op mod hinanden i dialog og diskussion. 3) Post- koloniale arkæologiske teorier. Der er en øget bevidsthed om, eller kritisk forholden sig til, en Eurocenteret tilgang til verden omkring os. Det er strømninger fra USA, hvor post- columbianske eller post- colonialske studier har sat fokus på kolonimagtens rolle. M. Liebmann fra Harvard university 2008: Postkolonioal arkæologisk teorier kan bidrage på 3 niveauer:1) Fortolkende i undersøgelsen af kolonialiseringen, 2) historisk, arkæologiens rolle i konstruktionen og dekonstruktionen af kolonialismen og 3) som en metodiske disiplin der bidrager til dekoloniaseringen på en etisk baggrund. 4) Udviklingen til det modern samfund. Udsprunget af amerikansk historisk antropologi, har der været en tradition for at beskæftige sig med de store rammer og det normative narrative. Man har kigget på kulturelle forandringer og forskelligheder i brede perspektiver og har derfor beskæftiget sig med ideologier og strukturer. Det udmønter sig i konkrete studier af forbrugerisme, kapitalisme og industrialisme mm. 5) The familiar past? Making the familiar unfamiliar. (Susy West Uni. Of Wales) Når vi studere the recent past tillægger vi ny mening til genstande og steder. Ved at være os bevidst om at gøre det familiære eller genkendeligt ufamiliært eller ugenkendeligt stiller vi os i en bedre

10 fortolkende position til at se tingene i deres kontekst. Dermed kan man bedre forstå udvikling og dermed den verden vi lever i i dag. Eksempelvia har et stråtækt sommerhus en helt anden mening i dag end det havde da det blev bygget. 6) Historical interpretiv archaeology. (Laurie A. Wilkie: I Gamister 2009) 4 dogmer Aktørerne, repræsenterede i det arkæologiske materiale, formes af og former den sociale kontekst. Integreret del af vores sociale liv, vores identitet, tilhørsforhold mm. Inddragelse af et bredt empirisk kildemateriale for at skabe en holistisk tolkning. Fænomenologi, (over)regionale analyser, typologier, øvrige genstande, sociologi, antropology kunsthistorie. Dertil kommer indsamligs, - overleverings,- eller deponeringsforhold. Indbyrdes forbunden og uadskillelige. Fortolkerens baggrund og kontekst former fortolkning og fortolkningerne er genstand for dialog og discussion Eksplicit, synlig og tilgængelig vidensproduktionen. Politisk engagement, fokus på strukturelle uligheder. Resultaterne skal være tilgængelige og relevante for en bred skare. Databaser, monogra5ier, artikler eller fortællinger. - Og så kunne jeg blive ved. Cognitiv Indigenous Gender Feminist Evolutionary Behavioral Semiotic Symmetrical Actor network Thing Theory Theories of practices Fælles for de her retninger, er, at de kan tages som udgangspunkt for studier af såvel forhistorisk arkæologi som historisk arkæologi og er blevet benyttet i de sidste år på forskellig vis. De indgangsvinkler jeg har skiftseret her er dem jeg synes spiller bedst sammen med den forståelsesramme og det genstandsmateriale man operer med i nyere tids arkæologi. Overordnet har Hicks og Beaudry 2006 de5ineret to studie retninger inden for historisk arkæologi nemlig en materiale empiriskbaseret videnskab og en mere fortolkende, re5lekterende og teoretisk videnskab. Metodisk: Historisk arkæologi adskiller sig fra forhistorisk arkæologi alene fordi materialet er større og mere forskelligartet. Det skal alene ses som en mulighed og ikke som en forhindring. Jeg kan ikke se at den metodiske indgangsvinkle adskiller sig meget fra den traditionelle arkæologiske metodik som udgangspunkt.

11 Man udgraver, registrerer, stratigraferer, associerer til hinanden til andre genstande, konstruktioner, og omgivelserene. Man laver landskabs, - bygnings og genstandsanalyser Vi skal selvfølgelig benytte nye metoder som lidar scanninger og magnatometer, og mm. Vi skal benyttet nyeste teknologiske hjælpemidler og computerprogrammer til at systematisere og kvanti5isere. Det skal man huske ikke er forbudt. Hvilken type viden kan vi bidrage med i forhold til andre faggrupper? Kan vi det? Skal vi vælge at gå ind den diskurs eller konstruktion, hvor vi måler og vejer os selv i forhold til andre faggrupper? Jeg ved godt, at man konstant bliver stillet til ansvar for det spørgsmål og jeg ville ønske jeg kunne svare på det, men jeg er ikke sikker på vi kan bidrag med noget i forhold til andre faggrupper ihverfald ikke noget samfundet ikke 5int kunne klare sig uden, men jeg er til gengæld sikker på, at vi kan bidrage med noget helt unikt i samspil med andre faggrupper. jeg tror vi skal passe på ikke at male os selv op i et hjørne og forsøge at passe ind i nogle rammer ingen rigtigt har de5ineret. Det vi altså kan bidrage med er en multidiciplinær tilgang. Fordi vi arbejder i et felt hvor materialet er meget nuanceret - med landskaber, monumenter, genstande og lokaliteter fra bondhuse til porcelænskopper til industilandskaber mm. og hele tiden med forskellige social kontektuelle briller, der trækker på sociologi, psykologi og 5iloso5i mm., så arbejder vi på et multidiciplinært niveau, der ikke 5indes magen i traditionel arkæologisk forskning og ej heller i historisk eller etnogra5isk forskning. CASESTUDIES Eksempler på undersøgelser med historisk arkæologi der præsentere nye indgangsvinkler, persepktiver og metoder. A) Space arkæologi: Dr. Alice Gorman arbejder med the cultural heritage of space exploration på Flinders University, Adelaide, Australien. Her registrerer hun med sine studerende et moderne nedlagt space kommunikationscenter med traditionelle arkæologiske metoder - survey, opmålinger, beskrivelser. Men i den videnskabelige beskrivelse er det blevet påpeget (Davis, Pearson og Shanks og Scho5ield), at der mangler en kvalitativ beskrivelse der fortæller om fornemmelsen eller de æstetiske kvaliteter - hvordan det opleves at være der. På den baggrund udført hun et forsøg med sine studerende. Hun gav dem til opgaven at indfange stemningen/oplevelsen af landskabet, anlægget, monumentet via lyde, billeder, beskrivelser gerne med en lyrisk klang. Det resulterede i mange gode input, - elementer hun ikke selv tidligere havde bemærket: Striberne på parkeringspladsen, billeder fra samme sted før og nu, skulpturelle foto af antennefoden m.m. Indbudte kollegaer der overværede fremlæggelsen af forsøgsresultaterne pointerede det formidlingsmæssige potentiale: I alt 9 små snapshots alle med fokus på forskellige elementer med forskellige metoder, ville appellere til et meget sammensat publikum. Alle ville føle sig berørt om ikke af det ene så af det andet. Overordnet er der tale om en fænomenologisk metode der er ideel for et historisk arkæologisk materiale. archaeology- of.html B) Festival arkæologi I 2006 udførte 3 arkæologistuderende en arkæologisk udgravning på Roskilde festivallen - Laurine Albris, Anna Beck og Lasse Sørensen.

12 De udgravede, lavede surveys og genstandsanalyser og registrerede forskellige områder. De registrerede bl. a. en dans og en svensk lejr og mest overraskende var den markante forskel mellem affaldshåndteringen i den svenske og de danske lejre. Beboerne i den svenske lejr ryddede grundigt op hver dag og sorterede omhyggeligt deres affald, f.eks. sorterede de glas5lasker efter farve. I de danske lejre var man mindre systematiske. Her var mængden af affald generelt større og lejren 5lød ligefrem med skrald og alt røg ud i samme bunke. Denne forskel kan tolkes som et resultat af de forskellige traditioner for affaldshåndtering i Danmark og Sverige. Sverige har en temmelig udbygget affaldssortering, som slet ikke 5indes tilsvarende i Danmark, og som kan forklare den næsten rituelle håndtering af affald i den svenske lejr. De lavede også interwievs og et andet interessant var resultat sammenholdt med deres undersøgelser var forskellen i hvad folk siger og tror de gør og hvad man kan se i det arkæologiske materiale at de faktisk gør. Der benyttes en etnoarkæologisk metode og resultatet siger noget om menneskets handlemønstre. Her er den multudiciplinære indgang i spil da det ville være oplagt her at samarbejde med etnologer der har den fornødne viden og erfaring i interwievs som arkæologer ikke besidder. C) Historisk og arkæologisk kilde material Med et eksemple fra egne studier skal det illustreres hvordan arkæologiske og historiske kilder fortæller forskellige historier. Udgravning og undersøgelser af et tals udsmidsmateriale i det nordlige København resulterede i en stor mængde fragmenteret tekstil materiale. Dette blev detaljeret undersøgt og analyseret med fokus på dragter som et repræsentativt billede på tidens tekstile udtryk og indhold. Herefter blev det tilsvarende historiske materiale undersøgt: Primære og sekundære skriftlige kilder, ikonogra5isk materiale, indsamlet eller overleveret materiale i museernes udstillinger og samlinger samt samtidige tekstilprøver fra grossister. Resultat viste et sammenfald mellem de samtidige tekstilprøver og det arkæologiske materiale, mens det øvrige historiske materiale efterlod et ganske andet indtryk. Denne diskrepans mellem de forskellige kildetyper skal ses som et argument for en stadig perspektiveren og en kritisk forholden sig til vores kulturhistoriske opfattelse og forståelse. D) Politiske emner Endelig synes jeg historisk arkæologi har en rolle at spille som en etisk arktør i en kon5liktfyldt verden. Et eksempel er the Ludlow Massacre (1914), hvor en strejke blandt miniarbejdere ved Ludlow I Colorado blev brutal majet ned af Colorado National Guard. Episoden er signi5ikant i amerikansk arbejderhistorie, men udfaldet og de egentlige omstændigeheder er stadig omdiskuterede. I blev der således i værksat en arkæologisk undersøgelse der skulle skabe klarhed over massakrens omfang og udfald. Historisk arkæologi kan bidrage med ny viden eller nye perspektiver i etiske og politiske konhlikter, hvis vi tillader det og tør. Og hvilke udfordringer står vi overfor? Vi operer under fastlagte præmisser og vilkår, men ofte tror jeg vi er for dårlige til selv at udfylde rammen. På årets Nyborgmøde fremlagde Lars Krants fra Moesgård resultater og overvejelser fra en 1800tals bebyggelse ved Stavtrup. Det var utroligt spændende og forfriskende indlæg. Det arkæologiske argumentet var, som han sagde, det sædvanlige, at de katerogra5iske kilder og de skriftlige kilder ikke stemte overens, hvorfor de arkæologiske evt. kunne kaste lys over konstruktion, struktur og udseende. Hans undersøgelse var et supplement til allerede eksisterende kilder eller for at udfylde det der mangler i det vi gerne vil vide noget om - strukturer, opbygninger og konstruktion. En hurtig gennemgang af billeder af det fundne genstandsmateriale afslørede en del interessante fund bl.a. legetøj og her tænker jeg det kunne være spændende med en argumentation der gik på andre elementer og hvor menneskerne og ikke bygningen var i fokus. Hvis vi kendte de mennesker der havde beboet huset fra de skriftlige kilder, hvordan så da deres genstands materiale ud? Stemte det med vores forventninger?

13 Kigger man på museumslovens 27 står der at: Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, 5lytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Der er faktisk belæg for at lave nyere tids undersøgelser, da tidligere tider er et spørgsmål om de5inition. Vær modig, nytænkende og kreativ! We suspect that unless archaeologist 5ind ways to make their research increasingly relevant to the modern world, the modern world will 5ind itself increasingly capable of getting along without archaeologist (John Fritz and Fred Plog 1970: ). LITTERATUR Harrison and Scho5ield 2010: After modernity: archaeological approaches to the comtemporary past. Oxford university press. Leone, Mark P. & Potter, Parker B. 1999: Historical archaeologies of capitalism. Plenum Publishers, NY. Lydon, Jane & Rizvi, Uzma 2010: Handbook of Postcolonial Archaeology. World Archaeological Congress Research Tarlow, S., & West, S. 1999: Familiar Past? Archaeologies of Later History. Routlegde. Orser, Charles E 1996: Images of the recent past: readings in historical archaeology. AltaMira Press. Holtorf, Cornelius & Piccini, Angela 2010: Contemporary Archaeologies: Excavating Now. Peter Lang, Frankfurt/Main. Majewski, Teresita; Gaimster, David (Eds.) 2009: International Handbook of Historical Archaeology. Springer. Beaudry, Mary Carolyn & Hicks, Dan 2006: The Cambridge companion to historical archaeology Preucel, Robert W. and Stephen Mrozowski (eds.) Contemporary Archaeology in Theory: The New Pragmatism. 2nd ed., Wiley- Blackwell, New York

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Hvor sidder stregkoden på en flygtning? Om faglig formidling af interkulturelle problemstillinger

Hvor sidder stregkoden på en flygtning? Om faglig formidling af interkulturelle problemstillinger Hvor sidder stregkoden på en flygtning? Om faglig formidling af interkulturelle problemstillinger HANNE LØNGREEN 1 Hvor ville alt være lettere hvis flygtninge var udstyret med en stregkode som vi elektronisk

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

At lære at blive lærer med en teknologi

At lære at blive lærer med en teknologi At lære at blive lærer med en teknologi Af Ann-Thérèse Arstorp & Tobias Heiberg UCC, januar 2014 Tak til KMD for deres støtte til DigiGuides! 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Historiefagets forhold til redegørelse Nordidactica 2015:1 ISSN 2000-9879 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det?

Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det? Hvad er corporate image og corporate identity - og hvorfor hører man så meget om det? Image, identitet og kultur er begreber, man er optaget af i vor tids virksomheder og organisationer, fordi man skal

Læs mere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere

En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Unges museumsbrug En målgruppeundersøgelse af museernes unge brugere og ikke-brugere Undersøgelsen er udarbejdet af DAMVAD og Center for Museologi, Aarhus Universitet for Kulturstyrelsen Titel: Unges museumsbrug

Læs mere