Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling"

Transkript

1 Punkt 4. Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At indsatsen ift. Løvbakken omlægges jf. sagsbeskrivelsen som en konsekvens af budgetreduktionen for 2017 ift. Løvbakkens klubaktiviteter. Helt overordnet omlægges fritidscentret til et ungeaktivitetshus målrettet de årige med fortsat stort fokus på det opsøgende arbejde og den boligsociale indsats i området. Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Baggrund Som konsekvens af lukning af Løvvangskolen er der i budget 2017 sket en reduktion i Løvbakkens budget ift. klubaktiviteter. I 2017 er der 4,55 mio. kr. til klubaktiviteter og opsøgende arbejde i området, mens der fra 2018 og fremadrettet er 2,65 mio. kr. årligt. Budgetreduktionen betyder, at Fritidscenter Løvbakken i den nuværende form lukker. Driftsoverenskomsten med tilbuddet er opsagt med virkning fra 1. august Arbejdsgiverkompetencen er overgivet til Aalborg Kommune pr. februar Tilpasning ift. medarbejderressourcerne er igangsat. Der er fortsat afsat driftsmidler (rengøring og forbrugsudgifter) i budgettet til aktiviteter i Fritidscenter Løvbakkens nuværende lokaler. På baggrund af ovenstående blev der igangsat en undersøgelse, der havde til formål at indhente viden og erfaringer, der skal medvirke til at nytænke og forme Løvbakkens fremtidige tilbud. Samtidig skulle der findes en model for at videreføre kerneopgaven i fritidscenterregi samt den opsøgende og boligsociale indsats. Kommissoriet for arbejdet blev godkendt i Familie- og Socialudvalget den 23. januar Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunale aktører fra området fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen samt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundby Hvorup Boligselskab, Politiet samt det frivillige område. I tillæg til arbejdsgruppemøderne er der afholdt en workshop for unge og forældre fra området. Hovedpointerne fra drøftelserne på workshoppen var: Der er et stort ønske om tilbud om aftenen, i weekenderne og i ferieperioder. Ift. aktiviteter efterspørges der udeaktiviteter samt oplevelser/ture. De unge vil også gerne have et sted, hvor de kan være sig selv i trygge rammer. Der efterspørges aktiviteter på tværs af området. Relationer med de voksne fremhæves som rigtig vigtige også i det nye tilbud. Der skal være fokus på, at de voksne sætter rammerne og laver regler. Det er vigtigt med brobygning til det nye sted mhp. at de unge føler ejerskab. I forbindelse med at de årige fra Løvvangsskolen pr. 1. august 2017 flytter skole til Nr. Uttrup Skole og Gl. Lindholm Skole, bliver de tilknyttet henholdsvis Fritidscenter Gl. Kongevej og Fritidscenter Lindholm. Anbefalingerne ift. Løvbakkens fremtidige tilbud er derfor målrettet de årige i området. Denne målgruppe er særlig vigtig at være opmærksom på de kommende 2-3 år i forbindelse med overgangsfasen med lukningen af Løvvangskolen og omlægningen af Løvbakken i den nuværende form. Efter denne periode må de kommende årige forventes at have en øget tilknytning til de fritidscentre, der ligger i relation til deres skole. Det er ligeledes afgørende at fastholde den opsøgende funktion og den boligsociale indsats i området, da Fritidscenter Lindholm og Fritidscenter Gl. Kongevej ikke dækker disse opgaver i Løvvangen. Der er foretaget en kortlægning af målgruppen. Det er kortlagt, hvor mange unge der er i området og i skoledistrikterne samt de nuværende kommunale tilbud og foreningstilbud i området. Der er i alt årige i hele Nørresundby (heraf 245 i Nørresundby Midt, 119 i Løvvangen, 164 i Lindholm samt 214 i Nr. Uttrup). Der henvises til indstillingens bilag for de øvrige opgørelser. På baggrund af kortlægningsmaterialet samt input fra områdets unge og forældre, er der udarbejdet anbefalinger ift. det fremadrettede tilbud. Anbefalinger ift. det fremadrettede tilbud for de årige Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at der frem mod den samlede undersøgelse af tilbudsviften i Løvvangsområdet, som er forankret i Sundheds- og Kulturforvaltningen og som afsluttes ultimo 2018, arbejdes med en række tiltag ift. målgruppen årige. Dette med henblik på at gøre sig erfaringer, inden der fastlægges en mere langsigtet model i forbindelse med den samlede udvikling af området. Følgende initiativer foreslås: Etablering af et ungeaktivitetshus, der geografisk er placeret på Løvbakken. Ungeaktivitetshuset skal samle de kompetencer, der allerede er i området, og på den måde bidrage til øget sammenhæng og mere fællesskab i Nørresundby. Ungeaktivitetshuset skal være base for det opsøgende og boligsociale arbejde. kl Side 2 af 5

3 Igangsætning af matrikelløse tilbud (eksempelvis i form af en bus) samt ad hoc projekter med fleksibel beliggenhed. Det kan eksempelvis være en række udeaktiviteter som skatebane/parkour, fodbold, crossfit, containere som musikstudier mv. Det pædagogiske personale i fritidscentrene, herunder ungeaktivitetshuset, vil have et fælles ansvar for at koordinere og samarbejde ift. sådanne projekter på tværs af området og tilbud. Ungeaktivitetshuset skal være et samlingssted for hele Nørresundbyområdets unge og samtidigt understøtte den enkeltes unges udvikling samt evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber, herunder at indgå i foreningslivet på lige fod med andre unge. Ungeaktivitetshuset skal desuden være rammen om et kulturarbejde med fokus på at opbygge en fælles identitet - en øget vi-følelse - blandt hele Nørresundbyområdets unge og forældre. Processen har således vist, at alle aktører i området, herunder de unge og forældrene, ønsker at det fremadrettede tilbud skal have fokus på at arbejde med at opbryde de nuværende grænser mellem de forskellige bydele i Nørresundby. For at realisere ambitionen ift. ungeaktivitetshuset er det afgørende at have fokus på relationsarbejdet. Gode relationer mellem de unge og det pædagogiske personale er bærende for de nuværende fritidstilbud. Det er derfor vigtigt, at personale fra fritidscentrene er tilknyttet ungeaktivitetshuset og på den måde medvirker til brobygning til det nye tilbud. De midler der er afsat til Løvbakken ift. klubaktiviteter samt det boligsociale/opsøgende arbejde tilknyttes ungeaktivitetshuset. De to øvrige fritidscentre (Gl. Kongevej og Lindholm), Ung Aalborg samt foreningslivet og frivillige organisationer indgår i samarbejdet i ungeaktivitetshuset. Der vil være tale om en udvidelse af det eksisterende samarbejde. Endelig kan de unges familier inddrages, bl.a. til spisning, og andre aktiviteter i huset. Et samarbejde mellem disse aktører muliggør etablering af forskelligartede aktiviteter, så som sportsaktiviteter, kreative aktiviteter, madlavning mv. Mange af de unge har ikke mulighed for at få hjælp til skolearbejdet i hjemmet. Den uddannelsesorienterede indsats, herunder lektiehjælp, kan derfor indtænkes i ungeaktivitetshuset i samarbejde med UU og evt. frivillige organisationer. I den forbindelse kan der også trækkes på praktikcoachen. Der vil være en opsøgende funktion tilknyttet ungeaktivitetshuset med følgende formål: At skabe brobygning mellem lokalområdets børn og unge med specifikke forebyggelsesbehov og centrenes tilbud. At formidle viden til samarbejdspartnere på børn og ungeområdet om udvikling og tendenser blandt børn og unge i lokalområdet, der har behov for en specifik forebyggende indsats. At der sikres kontakt mellem relevante samarbejdspartnere og børn og unge med behov for en specifik og/eller individuel forebyggende indsats. Der vil være en boligsocial funktion tilknyttet ungeaktivitetshuset med følgende formål: At indgå i et samarbejde med boligorganisationerne om arbejdet med børn, unge og familier i området, herunder kriminalpræventive indsatser. De unge og forældre i området efterspørger særligt tilbud om aftenen og i weekenden. Der skal så vidt muligt tages højde for dette ift. ungeaktivitetshusets åbningstider. Det anbefales, at der er en 7 dages åbningstid på tværs af fritidstilbuddene i området (ungeaktivitetshuset, Fritidscenter Lindholm og Fritidscenter Gl. Kongevej), hvilket fordrer, at ressourcerne samtænkes på tværs af centrene. Forvaltningen anbefaler, at der ikke er brugerbetaling ift. ungeaktivitetshuset. Forvaltningen noterer sig, at arbejdsgruppen har drøftet, at det kan være en fordel at vælge andre lokaler end Løvbakken til ungeaktivitetshuset, da nye rammer tydeliggør, at der er tale om et nyt tilbud. Forvaltningen ønsker dog at fastholde, at lokalerne på Løvbakken anvendes til ungeaktivitetshuset. Ungeaktivitetshusets placering kan genovervejes ved afslutning af den store undersøgelse af Løvvangsområdet, såfremt der her tilvejebringes nye muligheder ift. lokaler. Endelig skal der fremadrettet være fokus på det tværfaglige samarbejde, herunder arbejdet med at synliggøre tilbuddene ift. børn, unge og forældre i området både de eksisterende og de fremtidige tilbud. Skolerne er i den forbindelse en vigtig samarbejdspartner. kl Side 3 af 5

4 Konsekvenser Etablering af et ungeaktivitetshus fordrer et tæt samarbejde mellem fritidscentrene i Nørresundby. Dette vil medføre et ressourcetræk på Fritidscenter Gl. Kongevej og Fritidscenter Lindholm, hvilket betyder, at der er færre ressourcer til at løse opgaven i de respektive centre. Der er en udfordring ift. at sikre, at fritidscentrenes kerneopgave varetages i området, da der er det samme antal unge i området, på trods af lukning af Løvvangskolen og Løvbakken. Etableringen af ungeaktivitetshuset vil ligeledes medføre et ressourcetræk hos UngAalborg og biblioteket. Indeværende indstilling blev godkendt i Familie- og Socialudvalget den 24. marts 2017, hvorefter den har været i høring. Der er indkommet høringssvar fra OMU i Center for Tværfaglig Forebyggelse, bestyrelsen i Børne- og Ungehuset Løvbakken samt Sundheds- og Kulturforvaltningen. Høringssvarene ses i indstillingens bilag. Overordnet er der stor opbakning til de beskrevne initiativer, herunder oprettelse af et ungeaktivitetshus placeret på Løvbakken samt fokus på et mere fælles Nørresundby. Sundheds- og Kulturforvaltningen finder initiativerne understøttende for det videre arbejde med udvikling af Løvvangsområdet, som forvaltningen er tovholder for. Der fremhæves dog også nogle opmærksomhedspunkter ift. det fremadrettede arbejde, herunder følgende: OMU i Center for Tværfaglig Forebyggelse ytrer bekymring omkring den økonomiske ramme ift. ungeaktivitetshuset samt ressourcetrækket på Fritidscenter Gl. Kongevej og Fritidscenter Lindholm. Det skal afstemmes, hvordan ressourcerne fra fritidscentrene bruges i området, ligesom der skal etableres en samarbejdsstruktur internt mellem fritidscentrene omkring ungeaktivitetshuset, men også ift. andre samarbejdspartnere. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er aftalt kompensation jf. fritidsanalysen (side 5). Bestyrelsen i Børne- og Ungehuset Løvbakken påpeger, at der pt. er en sammenblanding af driftsbudgettet for børnehaven og fritidscenterdelen på Løvbakken. Forvaltningen vil være opmærksom på dette, når der laves en ny driftsaftale med den selvejende børnehave på Løvbakken. Tidsplan FL 1. behandling 15. marts 2017 FSU 1. behandling 24. marts 2017 Høringsperiode 25. marts 1. maj FL 2. behandling 10. maj 2017 FSU 2. behandling 19. maj 2017 kl Side 4 af 5

5 Bilag: Familie- og Socialudvalget Bilag 1 - Kortlægningsmateriale Bilag 2 - Kortlægning af nuværende foreningstilbud i 9400 Bilag 3 - Høringssvar ift. Løvbakkens fremtidige tilbud kl Side 5 af 5

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 19.05.2017 kl. 09.00-12.15 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af forslag til Moderniserings-

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 24.03.2017 kl. 09.00-10.45 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Drøftelse af fritidsanalyse

Drøftelse af fritidsanalyse Punkt 6. Drøftelse af fritidsanalyse 2015-067117 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalgets drøftelse, de foreløbige resultater

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3.

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 28.10.2016 kl. 09.00-11.30 Mødelokale E, 3. Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af økonomirapportering

Læs mere

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling

Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar

Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Pointe 1: Bevar ungdomsklubben på Gug skole Indhold Høringssvar Skoleforvaltningens kommentar Gug ungdomsklub er et samlingssted for områdets unge Bekymring for at de unge vil udøve uhensigtsmæssige aktiviteter

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling

Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling Oprettelse af Center for Tværfaglig Forebyggelse 2. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At SSP konsulenten i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende

Læs mere

Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området

Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området Punkt 4. Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området 2018-092812 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender at

Læs mere

Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling

Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling Punkt 11. Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet 2. behandling 2014-19434 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender At de skitserede

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Punkt 2. Orientering om omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder 2018-043153 Familie- og Socialudvalget fremsender til byrådets

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling Punkt 2. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling 2019-019361 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Høring af vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2019-030315 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s høring ændring

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling Punkt 3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling.

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. Punkt 7. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. 2011-63361. Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Mål og principper for den gode overgang i

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene

Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene 2017-029282 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at og Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Byudvikling i det nordlige Nørresundby

Byudvikling i det nordlige Nørresundby Byudvikling i det nordlige Nørresundby Borgermøde tirsdag d. 27. november 2018 kl. 19.00 21.00 I Løvvanghallen Dagsorden 19:00 Velkommen v/rådmænd Hans Henrik Henriksen og Mads Duedahl 19:15 Baggrund og

Læs mere

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder Indsatsområde 1: Fokus på de unges fritidsliv: Kortlægge aktuel og brugbar viden om de unges fritidsliv. Med udgangspunkt i denne kortlægning udpeges fokusområde(r). Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier Punkt 6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier 2017-050917 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der

Læs mere

Godkendelse af effektiviseringspotentialer for specialbefordring

Godkendelse af effektiviseringspotentialer for specialbefordring Punkt 3. Godkendelse af effektiviseringspotentialer for specialbefordring 2016-022642 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der ikke foretages ændringer

Læs mere

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr.

Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard, MB E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 03-11-2016 Sagsnr. 2016-0000192 Dokumentnr.

Læs mere

Kommissorium. Udvikling af Løvvangsområdet Pia Juul Eriksen Sundheds- og Kulturforvaltningen

Kommissorium. Udvikling af Løvvangsområdet Pia Juul Eriksen Sundheds- og Kulturforvaltningen Kommissorium Udvikling af Løvvangsområdet 2017-2019 Pia Juul Eriksen Sundheds- og Kulturforvaltningen 16-06-2017 Baggrund og formål Byrådet i Aalborg Kommune har i forbindelse med Budget 2017 valgte at

Læs mere

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling

Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling Punkt 4. Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling 2015-048520 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder

Læs mere

LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL

LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL VELKOMMEN I KVARTERETS HUS Du er altid velkommen i Kvarterets Hus, Vangen 83 C. Vi er her på forskellige tidspunkter men som udgangspunkt i dagtimerne.

Læs mere

Center for Tværfaglig Forebyggelse Det boligsociale, opsøgende og forebyggende arbejde v/centerleder Denise Bakholm

Center for Tværfaglig Forebyggelse Det boligsociale, opsøgende og forebyggende arbejde v/centerleder Denise Bakholm Center for Tværfaglig Forebyggelse Det boligsociale, opsøgende og forebyggende arbejde v/centerleder Denise Bakholm Program for intro til området Velkommen Organisering i CFTF Boligstrategisk og boligsocialt

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling

Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling 2015-043093 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie-

Læs mere

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken Punkt 5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken 2018-089964 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, udkast til ny sundhedspolitik

Læs mere

Godkendelse af koordinatorfunktion for seksuel sundhed

Godkendelse af koordinatorfunktion for seksuel sundhed Punkt 9. Godkendelse af koordinatorfunktion for seksuel sundhed 2017-052645 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender koordinatorfunktionen for seksuel sundhed.

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 2016-018466 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Bilag 1 udgør udviklingsstrategien

Læs mere

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling Punkt 6. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling 2019-019361 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS

Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af Fælles mål for DUS 2017-027206 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 2. behandling af Fælles mål for DUS. Beslutning: Godkendt. Helle Frederiksen

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Høring - Fritidstilbud til unge med fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18+

Høring - Fritidstilbud til unge med fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18+ Punkt 4. Høring - Fritidstilbud til unge med fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18+ 2019-042214 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Byudvikling i Nørresundby

Byudvikling i Nørresundby Byudvikling i Nørresundby Borgermøde tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 16.30-18.30 på Gl. Lindholm Skole Dagsorden 16:30 Velkommen v/rådmand Hans Henrik Henriksen 16:40 Baggrund for mødet og intro til temaworkshops

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion

Læs mere

Organisering af 10. klasse

Organisering af 10. klasse Punkt 2. Organisering af 10. klasse 2014-35882 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune forbliver driftsherre på hele 10. klasse, at der fysisk placeres et 10. klassetilbud på

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling 2016-018466 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie-

Læs mere

Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2.

Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. Punkt 9. Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. behandling 2017-021924 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Mandag d. 22. august kl Afbud: Lisa var syg, Lars havde meldt ud, at han først kunne være med fra kl grundet arbejde.

Mandag d. 22. august kl Afbud: Lisa var syg, Lars havde meldt ud, at han først kunne være med fra kl grundet arbejde. Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22. august kl. 17-19.30. Afbud: Lisa var syg, Lars havde meldt ud, at han først kunne være med fra kl. 17.30 grundet arbejde. Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER.

6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER. 6. BESLUTNINGSSAG: HANDLINGSPLAN FOR FN'S VERDENSMÅL I REGION HOVEDSTADEN - METODE TIL VURDERING AF POTENTIELLE FREMADRETTEDE INDSATSER. BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Miljø- og klimaudvalget godkendte

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 06.09.2016 kl. 08.30-11.00 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af forslag om at nedlægge Løvvangskolen

Læs mere

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018.

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018. Punkt 5. Orientering om samarbejde med boligorganisationerne Alabu Bolig og Lejerbo om boligsocial helhedsplan i Aalborg øst, for perioden 1. januar 2017-31. januar 2021 2016-072864 Skoleforvaltningen

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Rådmand Mai-Britt Iversen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Centerleder Denise Bakholm Center for Tværfaglig

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Beslutning: Afrapportering på Fortsat Fremgang for Furesø: Løft af elever, der har svært ved indlæring (pkt. 3.6) Sagsnr. i ESDH: 18/18826 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted!

#BREVFLE. Fælles portal. Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! #BREVFLE Fæ Fælles portal Vi samler alle lærings- og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser ét sted! Kommissorium Fælles portal for lærings- og dannelsestilbud i Aalborg Kommune

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling

Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling Punkt 6. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling 2019-019361 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at, Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 17 Fremtidens Fritidstilbud ved Christianshavns Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den oprindelige

Læs mere

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby Punkt 5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby 2019-025285 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender igangsætning af ovennævnte fordebat i perioden

Læs mere

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele 1. Baggrund Gladsaxe Kommune har allerede i dag en lang række fagsystemer, der rummer en betydelig viden om kommunens borgere og fysiske forhold.

Læs mere

Orientering om status på Projekt Job og Familie

Orientering om status på Projekt Job og Familie Punkt 7. Orientering om status på Projekt Job og Familie 2017-002572 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering en status på "Projekt Job og Familie". Beskæftigelsesudvalget behandler

Læs mere

Referat af møde i Skoleudvalget

Referat af møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 11-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Sportspark Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:51 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE

BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE BILAG 26 VIBENSHUS SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vibenhus Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem

Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem Punkt 8. Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem 2017-051818 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til s godkendelse at der etableres et ledelsesfelt mellem Mou Plejehjem

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling 2019-023127 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer

Læs mere

Høringsmateriale. Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe

Høringsmateriale. Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe Høringsmateriale Indhold og organisering af Ung i Gladsaxe 17. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund... 3 2. Forslagets hovedindhold... 5 2.1. Uddybende beskrivelse af ideerne bag

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning

Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning Punkt 9. Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning 2018-054442 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for projekt Udvidet

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen

Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen Punkt 12. Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen 2014-17318 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering Beslutning: Til orientering at der er gennemført et udviklingsprojekt

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål 2017 1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

Boligsocial beredskabsplan for afdeling 12, Løvvangen, Sundby-Hvorup Boligselskab

Boligsocial beredskabsplan for afdeling 12, Løvvangen, Sundby-Hvorup Boligselskab Boligsocial beredskabsplan for afdeling 12, Løvvangen, Sundby-Hvorup Boligselskab Jf. Regulativ om boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2015 2018 midlerne), 6, stk. 6 nr. 5 skal alle godkendte

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere