VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015"

Transkript

1 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl Skriftlig beretning

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD 6 MINDRE MEDLEMSGRUPPER 7 ORGANISATORISKE FORHOLD 8 PENSIONISTUDVALGET 9 DRIFTSRESULTAT 2014, KREDSREGNSKAB 10 STATUS 2014, KREDSREGNSKAB 11 REVISORS PÅTEGNING 12 DRIFTSRESULTAT OG STATUS 2014, SÆRLIG FOND 13 STATUS 2014, SÆRLIG FOND 13 GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETTET 14 BUDGET 2015 OG FORELØBIGT BUDGET 2016, KREDSREGNSKAB 15 BUDGET 2015 OG FORELØBIGT BUDGET 2016, SÆRLIG FOND 16 KONTINGENT 2015 OG FORELØBIGT KONTINGENT

4 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (Kredsstyrelsen foreslår konsulent i Danmarks lærerforening, Jakob Munk Jensen) 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning (herunder debat) 4. Regnskab 5. Indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling) 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2015) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2016) 7. Eventuelt Børne- og familieudvalget inviteres til at overvære den mundtlige beretning. Vejle, den 3. marts På kredsstyrelsens vegne Rikke Vagn-Hansen (Kredsformand) Kredsstyrelsen indstiller følgende forretningsorden til generalforsamlingens godkendelse 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af generalforsamlingen. 3. Der vælges et antal stemmetællere til at bistå dirigenten med afstemningen. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Formanden og forslagsstilleren kan dog når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 8. Formanden, eller et flertal af Kredsstyrelsen, kan forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. 9. Kredsens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændringen. Alle andre beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over 50% af de afgivne stemmer for). Skriftlig afstemning foretages, når mindst 1/5 af de tilstedeværende medlemmer begærer det.

5 Landspolitisk Folkeskolereformen Op til ikrafttrædelsen af den nye lov om folkeskolen i august 2014 blev forventningerne skruet helt op. Undervisningsminister, uddannelsesordførere, KL m.fl. lovede forældre og elever en helt forandret skole. Det skulle dog vise sig, at der blev store forskelle kommunerne og skolerne imellem, da der ikke var nogen central ressourcesikring. Niveauet varierer ganske meget og dermed også skoleledernes og lærernes muligheder for at lykkes med opgaven. I pagt med tidens trend håndteres problematikkerne på mange skoler ved at skubbe ansvaret nedad, så det bliver den enkelte lærer, der ender med en uløselig opgave. Det var bagtæppet for forårets overenskomstforhandlinger. I årets løb har der været megen debat om de enkelte elementer i reformen f.eks. bevægelse og lektiehjælp. Uagtet erfaringer fra vore nabolande og forskningsresultater er regeringen utilbøjelig til at revurdere noget som helst. Argumentationen er, at reformen skal have tid til at virke.. OK15 Målsætningen i forhandlingerne om OK15 har været en forbedret kvalitet i undervisningen samt en forbedret social kapital. Allerede under konflikten for to år siden stod det klart, at tiden til forberedelse af undervisningen ville komme under pres, når lærerne skulle finansiere reformen med et øget undervisningstimetal. Det har i den grad vist sig at være tilfældet. Manglende tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen er det største enkeltstående problem i folkeskolen i dag. I OK15 er der aftalt 15 punkter om arbejdstid, hvoraf en del handler om forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Aftalen skubber i langt højere grad end nu ansvaret opad til lederne og politikerne. Der er også aftalt en opfølgning både på skoleniveau, kommuneniveau og centralt. Lærernes mulighed for at løfte opgaven har været omdrejningspunktet. Der er aftalt en generel lønstigning på 5,42 % samt et løntrin til alle lærere. Her udover skal nævnes, at lærerne bliver normaliseret når det gælder 6. ferieuge dvs. ret til at afholde den på skoledage. Hele forliget kan læses på I skrivende stund står vi foran urafstemningen blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer. En enig kredsstyrelse anbefaler medlemmerne at stemme JA. Vi har udsendt en medlemsmail og tillidsrepræsentanterne er velinformerede. På tidspunktet for generalforsamlingen vil vi kende resultatet af urafstemningen. Vejle Kommune Folkeskolereformen i Vejle Kommune I den decentrale virkelighed i Vejle Kommunes skolevæsen er Folkeskolereformen udmøntet vidt forskelligt. Det samme gælder organisering af undervisning og arbejdstid. Det er derfor svært at give et samlet billede. Det er ellers ikke fordi, der ikke måles og vejes. Forvaltningen gennemfører oliepindsmålinger, hvis resultater ikke stemmer overens med den oplevede virkelighed på skolerne. Der gennemføres netop nu forældretilfredshedsmåling, elevernes og personalets trivsel måles, og elevernes faglige niveau testes jævnligt. Resultaterne af alle disse målinger drøftes bl.a. i Administrativ Styregruppe for folkeskolereformen og Skolen i bevægelse, som følger implementeringen af reformen på et overordnet plan. Kredsformanden er repræsenteret i gruppen. Kommunal økonomi Efter år med store besparelser er Vejle Kommunes økonomi i overskud. Det betyder, at der ikke er besparelser på budget 2015 og tilsyneladende heller ikke i årene fremover. I årets løb har flere lokale politikere givet udtryk for, at der måske kan være mulighed for at lægge lidt på i de serviceområder, hvor der er behov. I forbindelse med budgettet for 2014 pålagde Byrådet lærerne at undervise 2,5 time mere end det allerede høje undervisningstimetal i Vejle Kommune. Det er det store antal undervisningstimer, der i den grad presser løsningen af alle andre læreropgaver herunder forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Når Byrådets vision er Danmarks bedste skolevæsen, bør de se på hvilken kvalitet, det er muligt for lærerne at levere under de vilkår. På skoleområdet giver den elevtalsbaserede tildelingsmodel problemer på nogle skoler. Til- eller afgang af blot et par elever har en stor økonomisk indvirkning på skolernes relativt små økonomier. Efter de mange besparelser er der ikke stort andet at justere på end lønudgifterne. Det betyder, at et økonomisk pres giver sig direkte udtryk i den enkelte medarbejders arbejdsbelastning færre skal udføre mere arbejde indenfor samme arbejdstid. I forbindelse med folkeskolereformen afsatte regeringen en pulje midler til kompetenceudvikling, idet alle lærere inden år 2020 skal have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Disse midler må imidlertid ikke anvendes til vikarudgifter. Derfor har den anstrengte økonomi på skolerne resulteret i, at kun et me-

6 get lille antal lærere er sendt på efteruddannelse skolerne har simpelthen ikke råd til at sende dem på betalt efteruddannelse. Såfremt pengene ikke bruges til formålet, vil de skulle sendes retur. Medvirkende til at skolerne ikke kan benytte puljen, er at Vejle Kommune har besluttet at sende alle lærere på en egen efteruddannelse, FISK. Skolerne skal også selv betale vikarudgifterne til dette. Ansættelsesforhold Arbejdsmiljø For fjerde år i træk har kredsen gennemført en medlemsundersøgelse. Lærerne er blevet stillet spørgsmål vedr. inklusion, vilkår, stress og vold og trusler om vold samt vedr. arbejdsforhold. Det er første gang, vi har stillet spørgsmålene vedr. arbejdsforhold, og vi har derfor ikke noget sammenligningsgrundlag fra tidligere år i den kategori. Resultaterne på de andre spørgsmål har ikke tidligere afveget væsentligt over årene. Der har været små variationer i opad- eller nedadgående retning, men i år er der mere markante udsving særligt i spørgsmålene vedr. arbejdsvilkår og inklusion. Der er et bemærkelsesværdigt stort antal kommentarer til de spørgsmål, hvor det var muligt at kommentere. Se hele notatet vedr. undersøgelsen på I indeværende skoleår fylder implementeringen af folkeskolereformen og Lov 409 rigtig meget også i den offentlige debat. Det har skubbet inklusions-udfordringen lidt i baggrunden, men medlemsundersøgelsens resultater vise med al tydelighed, at den udfordring ikke er blevet mindre: 74,4 % (mod sidste år 66,1 %) af lærerne vurderer, at det i mindre grad eller slet ikke er muligt at give elever med særlige behov tilbud af tilstrækkelig kvalitet indenfor de nuværende rammer. 60,8 % (56,8 %) af lærerne mener, at det i mindre grad eller slet ikke er muligt at gennemføre undervisningen, så alle elever får den rette undervisning. De mangler, de fleste lærere peger på i forhold til at kunne opfylde ovenstående, er først og fremmest tid. Der er registreret 121 kommentarer, og de 105 handler om mangel på tid til forberedelse af undervisningen. Tolærerordninger, støttetimer, efteruddannelse og pædagogisk medhjælp er de forhold, som flest lærere savner. I forbindelse med større ændringer på en arbejdsplads, hvilket man må sige, at ændringerne med Lov 409 og skolereformen er, skal der udarbejdes en ny APV. Her spiller arbejdsmiljørepræsentanterne en stor rolle. I MEDsystemet i Vejle Kommune arbejder vi for at få arbejdsmiljørepræsentanterne mere på banen bl.a. via udarbejdelse af en profil, den årlige arbejdsmiljøkonference samt arbejdsmiljørepræsentanternes deltagelse i arrangementer sammen med tillidsrepræsentanterne. For 3 år i træk har Vejle Lærerkreds fulgt udviklingen i lærernes langtidssygefravær. Langtidssygefraværet er stigende og vi ser også en stigning i opsigelser, fyring og fratrædelsesordninger pga. langtidssygemeldinger. I FagMED Uddannelse & Læring har vi i flere år drøftet indeklimaet på skolerne. Kredsen har for år siden indkøbt en CO2-måler, som skolerne har kunnet låne. Vi har dog haft et ønske om en mere systematisk undersøgelse af indeklimaet. Det er nu besluttet, at der skal foretages målinger på alle skoler, men da det er ressourcekrævende, vil det ske over nogle år. Beskæftigelsessituationen I budgetforudsætningerne for 2014 indregnede Vejle Kommune 40 nye lærerstillinger. Noget tyder på, at der er ansat langt færre, men ansættelse af unge, ikke læreruddannede kan være en del af forklaringen. Til gengæld havde skolevæsenet sidste år en personaleomsætning på over 20 %. Vi har oplevet et stigende antal fratrædelsesordninger. Mange af de medlemmer, der kaster håndklædet i ringen, vil simpelthen ikke tilbage til faget. Disse og andre faktorer har medført, at der stort set ikke er ledige lærere i området. Skolerne er begyndt at opleve mangel på lærere med de kompetencer, de netop søger. Flere skoler har måttet lave genopslag af ledige stillinger. På baggrund af ovenstående og den økonomiske situation har vi grund til at formode, at der ikke i år vil blive tale om arbejdsmangel med afskedigelser eller forflyttelser til følge. Til gengæld kan rekruttering blive et stort problem i de kommende år. Der er store forskelle på de arbejdsvilkår, skolerne tilbyder lærerne. Antal undervisningstimer, forberedelsestid, muligheden for flex, arbejdspladser mm kan blive konkurrenceparametre i fremtiden. Skolerne kommer til at konkurrere på det gode arbejdsmiljø. Arbejdstid Skoleåret 2014/2015 er planlagt med Lov 409, og det har været en stor forandring for lærerne. Kredsens medlemsundersøgelse viser, at der er overvejende tilfredshed med fast arbejdstid, da lærerne dermed kan holde helt fri aftener, weekender og ferier. Til gengæld ønsker de fleste en øget fleksibilitet i mødetiden. Det kan være svært i praksis

7 på grund af de mange undervisningstimer. Tiden til fleksibilitet er der simpelthen ikke. Fra årets start skulle lærerne have udleveret en opgaveoversigt med antallet af undervisningstimer og en beskrivelse af årets opgaver. Udarbejdelsen af oversigten skulle foregå i dialog mellem leder og lærer, men vi må konstatere, at det kun var på et fåtal af skolerne, at denne dialog fandt sted. Endvidere må vi konstatere en enorm forskel på kvaliteten af opgaveoversigterne. Nogle af dem overholder end ikke loven. Såfremt OK15 vedtages, er skolelederne forpligtet til i dialogen med læreren at gøre rede for, hvor mange timer der skal bruges på de enkelte opgaver herunder forberedelse og efterbehandling. Tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen er det helt centrale i forhold til lærerens mulighed for at løfte opgaven. Løn Kreds og kommune forhandlede løn i foråret Det lykkedes at lave en forhåndsaftale for folkeskole-området inden sommerferien, men alligevel oplevede mange medlemmer at der var fejl i udbetalingen af augustlønnen. På nogle skoler tog det måneder at få alt udbetalt korrekt. Først i oktober måned udsendte Vejle Kommune brev til alle lærere om den ændrede lønsammensætning. På den baggrund har kreds og kommune en uenighed om manglende varsel, som p.t. er uafklaret. Ved gennemgangen af alle læreres løn viste det sig, at 8 medlemmer ikke havde fået udbetalt forenklingstillæg i en årrække, hvilket for nogle løb op i anselige summer. Også her har vi en uafgjort uenighed, idet Vejle Kommune kun vil tilbagebetale tillægget for de seneste 5 år, mens kredsen mener, at der i dette tilfælde bør gøre brug af den udvidede forældelsesfrist på 10 år. Siden 2008 har kreds og kommune haft en uenighed om udbetaling af vejledertillæg. Vejle Kommune har hidtil hævdet, at ingen lærere har vejlederfunktioner, der berettiger dem til det centralt aftalte vejledertillæg. P.t. er vi så vidt, at Vejle Kommune anerkender, at der er lærere, der har funktionen, og at de bør aflønnes herfor. Til gengæld er vi uenige om funktionsbeskrivelsen, og i skrivende stund venter vi på 2. måned på forvaltningens bidrag til det uenighedspapir, vi sammen vil sende til de centrale parter. Såfremt medlemmerne af Danmarks Lærerforening stemmer ja til OK15, skal vi som konsekvens af aftalen igen til forhandlingsbordet. Der åbnes da for lokale aftaler om tillæg som vores tidligere forenklingstillæg. MED-systemet I HovedMED er der fortsat fokus på Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, som er den store personalepolitiske satsning. Tillid har været fokuspunktet i 2014, og det fortsætter i Ikke mindst på lærerområdet kniber det med tilliden. Tillid mellem leder og lærer skal gå begge veje, og det tager tid. Kredsformanden er næstformand i HovedMED-udvalget. FagMED Uddannelse & Læring har tre overordnede indsatsområder: Forebyggelse af sygefravær: Der er igangsat et sygefraværsprojekt, hvor 12 skoler med henholdsvis højt / lavt sygefravær er udvalgt. Fokus i projektet har været at finde best practice for arbejdet med forebyggelse, nedbringelse og håndtering af sygefravær. Der er udarbejdet en midtvejsrapport og projektet forventes at forsætte i næste skoleår. Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed: Opfølgning på trivselsmålingen med fokus på Trivsel, Arbejdsglæde og Faglig stolthed. Social kapital: Alle skoler skal arbejde med social kapital med udgangspunkt i de 6 guldkorn og de 3 diamanter. Mindre medlemsgrupper PPR/TCBU PPR er nu lagt sammen med Socialfagligt Hus og andre forebyggende instanser, og er dermed blevet en del af en helt ny organisation af sammenbragte kulturer. Kredsen og Vejle Kommune har forhandlet forhåndsaftale om løn på TCBU, men det lykkedes ikke at opnå enighed. Konsekvensen er bl.a., at der ved nyansættelser skal ske individuel forhandling. Dette er en udvidelse af bureaukratiet. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Erhvervsskolereformen har haft store konsekvenser på UU både organisatorisk og økonomisk. De bebudede besparelser opvejes til dels af, at alle skoler i Vejle Kommune køber vejledning af eleverne hos UU. Der var ellers lagt op til, at opgaven skulle udføres af lærerne på skolerne. Sådan blev det ikke, men til gengæld har skolerne fået endnu en u-finansieret udgift, hvilket kan mærkes på et i forvejen presset budget. I DLF har vejlederne arbejdet for at blive hørt i den store organisation, og det har resulteret i Regionsnetværk med større kontakt til Hovedstyrelsen. UU-vejlederne er for første gang kommet med i overenskomsten med en grundlønsforbedring.

8 Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) Lov 409 og den fulde tilstedeværelse har også på CSV fyldt meget. Lærerne arbejder efter en model for tilrettelæggelsen af arbejdstiden, hvor der har været en høj grad af medarbejderindflydelse. Lærerne kan lægge deres opgave- /forberedelsestid før eller efter undervisningstiden, alt efter behov og temperament. CSV har fået til opgave at løse en række opgaver som Vejle Kommune har hjemtaget i forbindelse med nedlæggelsen af Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM). Dette har krævet etableringen af en ny afdeling; CSV Kommunikation og Teknologi, med ansættelse af en række specialister som kan servicere borgere med specifikke problematikker indenfor Tale, Høre og Syn. Medarbejderne fra CKHM er i et vist omfang fulgt med opgaverne. Etableringen af den nye afdeling har været præget af uvished, forvirring, ombygninger og i sidste ende flytningen af kolleger til ny matrikel på Boulevarden, hvilket har belastet arbejdsmiljøet. Økonomisk er det fælles for vores tre afdelinger, VSU, Kommunikation og STU'en, at de i meget høj grad påvirkes af svingninger i de indtægter der kommer fra opgaveløsningen for en række forskellige samarbejdspartnere, primært i kommunalt regi. Indskrives der færre elever på STU'en eller mistes opgaver/hold grundet politiske beslutninger, er det ensbetydende med nedskæringer. De selvejende statslige institutioner På Skolen for gastronomi, musik og design er det lykkedes at indgå en lokal arbejdstidsaftale fra 1. august Vilkårene er i store træk uændrede fra tidligere. På Bøgevangskolen arbejder man med fuld tilstedeværelse og følger Lov 409. Der er sket en omlægning af lønnen, som har betydet en lønnedgang for nogle få medlemmer. Generelt er der opmærksomhed på, lønnen på det statslige område er mindre end på det kommunale. Organisatoriske forhold Danmarks Lærerforening Hovedforeningens økonomi er under pres, og Hovedstyrelsen arbejder på at rette op denne. Blandt initiativer i den forbindelse er afskaffelse af lærerkalenderen og organisatoriske ændringer. Der er en række besparelsesforslag på vej til Kongressen såsom færre pladser i Hovedstyrelsen og Kongressen samt færre kongresser. Det er Kredsstyrelsens holdning, at det er vigtigt at se nærmere på opgavefordelingen mellem de lokale og det centrale led. Det er vores holdning, at vi som faglig organisation bør være stærke på kredsniveau det er her, den direkte medlemsservice udføres. Kredsforhold Vejle Lærerkreds har pt aktive medlemmer pensionister. Det er en ganske lille stigning på 8 i antallet af aktive medlemmer. Vejle Kommune budgetterede med 40 nye lærerstillinger i Vi afventer p.t. kvalitetsrapporten, hvori vi vil kunne se antallet af stillinger. Vi vil således kunne se, om skolelederne har været ekstra forsigtige med ansættelserne. En sådan adfærd vil nødvendigvis betyde, at de allerede ansatte har måttet løfte flere opgaver på samme tid. Alternativt er de 40 stillinger oprettet. I det tilfælde har vi i Kredsen en udfordring angående medlemshvervning. På kredskontoret har vi oplevet et øget pres på rådgivningen. Kontoret er i øjeblikket bemandet af sekretær Sonja Andresen, konsulent Hanne Rosendal, frikøbt konsulent Lene Køhler, en fuldtidsfrikøbt formand og deltidsfrikøbt næstformand. Kredsstyrelsesmedlem Brian Bruntse Munch har pr. 1. marts 2015 fået ansættelse som leder i Billund Kommune, hvorfor 1. suppleant Lene Køhler er indtrådt i Kredsstyrelsen. Med Lov 409 har tillidsrepræsentanterne oplevet vanskelige vilkår. Mange har fået rigtig mange undervisningstimer og problemer med at løse TR-opgaven på trods af den indgåede TR-aftale. Denne indeholder en aftale om evaluering, hvorfor Kredsen har rettet henvendelse til Vejle Kommune. Vi ønsker en evaluering af TR-aftalen samt en forhandling på baggrund af denne + evt. OK15. Vi har i Kredsstyrelsen konstateret, at de nye arbejdstider og det store pres i arbejdet ikke levner vores medlemmer meget overskud til at deltage i arrangementer udenfor arbejdstiden. Således var fremmødet til vores årlige temaaften om forældre/voksenrollen ikke overvældende. Kredsformanden og næstformanden og i nogle tilfælde andre kredsstyrelsesmedlemmer - deltager i møder i Faglig klub på alle skoler og andre institutioner, hvor vi kommer i direkte kontakt med rigtig mange medlemmer. Vi prioriterer klubmøderne højt, da det er vigtigt for os at kende stemningen på skolerne og at vide, hvad der optager medlemmerne.

9 Organisationssamarbejde Kredsen er aktiv i samarbejdet med de andre organisationer i Vejle Kommune kaldet Mini-KTO. Kredsformanden er medlem af forretningsudvalget for Mini-KTO. Kredsformanden deltager ligeledes i det forhandlingsudvalg, som er i gang med at forhandle ændringer i vores lokale MED-aftale. Forhandlingerne har strakt sig over mere end et år men forventes afsluttet snarest. Kredsen deltager også i det forpligtende kredssamarbejde med Esbjerg, Varde, Billund/Grindsted, Vejen og Fredericia. Samarbejdet er bestemt af kongressen i Danmarks Lærerforening, og vi arbejder fortløbende på at få det bedste udbytte af samarbejdet, men grundlaget for dette samarbejde udfordres fortsat af Lov 409, de kommunale forskelle og kredsenes økonomi. Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening er i dialog om eventuelle ændringer af kredssamarbejdsmodellen. Kredsen er i dialog med Skolelederforeningen på formandsniveau. Der er planlagt et møde med skoleledernes kontaktudvalg i forvaltningsregi. Kredsstyrelsen søger øget dialog og samarbejde med skolelederne. Pensionistudvalget Det fremgik af Skriftlig beretning 2013 at vi så frem til den kommende sæsons pensionistmøder, idet vi havde fået en fin aftale med vores skønne ejendom, Haraldskær. Vores forventninger blev fuldt indfriet, og vi forventer også fremover at holde vores møder på Haraldskær til glæde for såvel nuværende som kommende medlemmer. Vores arrangementer har alle været afholdt med god tilslutning, nogle med rigtig mange og enkelte med færre end 40 deltagere. Der er i 2014 afviklet fem frokosttræf, alle på Sinatur Hotel Haraldskær bl.a. et Jeppe Aakjær causeri som oplæg til Sommer tur 2015, som går til Jeppe Aakjærs, Jenle - og middelalderborgen Spøttrup. Et enkelt godt besøgt fagpolitisk møde blev holdt på kredsen med deltagelse af vores HS-repræsentant, vores kongresdelegerede og Rikke. Vi har endvidere afholdt to "Kør - selv - Arrangementer", hhv. i det nye TV Syd i Kolding og igen i år et besøg på vingården, Skærsøgård i Almind. Endelig har vi haft to sommer - ture til Sønderjylland / Sydslesvig og med spisning i Südwesthorn ved Vadehavet. På turen var der bl.a. besøg på Nolde - Museet og Tønder Museum. Vores julefrokost på Haraldskær blev nydt efter den traditionelle kirkegang, i år selvfølgelig i Skibet kirke. Kredsens pensionistudvalg deltager i "Det forpligtende kredssamarbejde" med to repræsentanter. Samarbejdet omfatter Esbjerg, Varde, Vejen, Billund, Fredericia og Vejle Lærerkreds, der årligt afvikler tre møder. Vi er desuden repræsenterede i årsmødet, hvor pensionisternes kongresdelegerede vælges. Vi orienterer vore medlemmer i fraktion 4 om de planlagte arrangementer gennem to årlige "Pensionistorientering", ligesom arrangementerne omtales på Kredsens hjemmeside:

10 VEJLE Indtægter: Driftsresultat 2014 Kredsregnskab Resultat 2014 Budget 2014 Kontingent Kredskontingent ,00 kr ,00 kr Kontingent DLF 1.506,00 kr. 0,00 kr. Kontingent i alt ,00 kr ,00 kr. Akutfond 5210 Kredsaktiviteter ,71 kr ,00 kr Frikøb af tillidsrepræsentanter ,25 kr ,00 kr. Akutfond i alt ,96 kr ,00 kr. Andre indtægter 5670 Admin. særlig fond ,00 kr ,00 kr Renter og udbytter ,36 kr ,00 kr. Andre indtægter i alt ,36 kr ,00 kr. Samlede indtægter ,32 kr ,00 kr. Udgifter: Frikøb m.m Frikøb KS og sagsbehandlere ,68 kr ,00 kr Kurser og tjenestefrihed 0,00 kr ,00 kr Vederlag ,38 kr ,00 kr Tjenestefrihed / akut ,25 kr ,00 kr. Frikøb i alt ,31 kr ,00 kr. Kørsel og diæt Kørsel ,49 kr ,00 kr Skattepligtige diæter m.m ,00 kr ,00 kr. Kørsel og diæt i alt ,49 kr ,00 kr. Aktiviteter Kongres- og Hovedstyrelsesudgifter ,22 kr ,00 kr Generalforsamling ,43 kr ,00 kr Udvalgs-, KS. og TR møder ,91 kr ,00 kr Arrangementer m.m ,20 kr ,00 kr Skoleklubber ,82 kr ,00 kr. Arrangementer i alt ,58 kr ,00 kr. Personaleudgifter Løn ,40 kr ,00 kr Fagpension, ATP m.m ,76 kr ,00 kr. Personaleudgifter i alt ,16 kr ,00 kr. Kommunikation Web-site, mm ,00 kr ,00 kr. Kommunikation i alt 3.765,00 kr ,00 kr. Kontoret 6240 Husleje ,00 kr ,00 kr (Varme, el,) forsikringer ,88 kr ,00 kr Tlf., fax, tyverialarm, LAN-forbind ,76 kr ,00 kr Porto + gebyr bank og giro ,97 kr ,00 kr Kontorartikler og kopimaskine ,82 kr ,00 kr EDB-programmel 2.670,00 kr ,00 kr Forbrugsvarer m.m ,72 kr ,00 kr. Kontoret i alt ,15 kr ,00 kr. Andre udgifter 6400 Kunstindkøb 0,00 kr. 0,00 kr Tilbageførte hensættelse - tidligere år 0,00 kr. 0,00 kr Gaver ,49 kr ,00 kr Revision ,05 kr ,00 kr Afskrivninger og hensættelser 0,00 kr. 0,00 kr Kampagnevirksomhed 0,00 kr. 0,00 kr. Andre udgifter i alt ,54 kr ,00 kr. Samlede udgifter ,23 kr ,00 kr. Årets resultat: Overskud ,91 kr ,00 kr.

11 Status 2014 Kredsregnskab Aktiver : 7402 Inventar ,85 kr Afskrevet inventar ,85 kr. Nettoinventar 0,00 kr Girokonto ,60 kr Checkkonto ,35 kr Kassekonto 4.853,50 kr Værdipapirer ,55 kr Mellemregning ,05 kr Kontingentrestancer 0,00 kr Andre tilgodehavender 1.640,32 kr Renteperiodisering 0,00 kr Tilgodehavende akut 0,00 kr Akutrådighedsbeløb i DLF ,00 kr Bundne akutmidler i DLF ,00 kr. Aktiver i alt ,37 kr. Gæld : 7560 Gæld til DLF 0,00 kr Frikøb kommuner 0,00 kr Frikøb i bankordninger 0,00 kr Feriepengeforpligtelse ,50 kr Hensættelse 0,00 kr Hensættelse til inventar ,27 kr Anden gæld ,55 kr. Gæld i alt ,32 kr. Egenkapital: 7200 Fra driftsregnskabet ,91 kr Egenkapital primo ,96 kr. Egenkapital ultimo ,05 kr. Passiver i alt ,37 kr. Noter: Forpligtelser: 1. For at kunne betale de kredsstyrelsestildelte frikøbstimer (p.t /2.519 timer) i op til et halvt år i forbindelse med et eventuelt mistillidsvotum til den samlede kredsstyrelse, bør formuen mindst udgøre kr. 2. Kredsen har forpligtet sig til over for frikøbte kredsstyrelsesmedlemmer at betale frikøb for disse indtil Kredsen har indgået leasingkontrakt vedrørende kopimaskine. Restforpligtelsen udgør t.kr. 47 og den årlige leasingydelse udgør t.kr. 27.

12

13 Kredsstyrelsen indstiller foranstående regnskab til godkendelse af generalforsamlingen. Vejle, den / DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne af Vejle Lærerkreds og Særlig Fond Vi har revideret årsregnskabet for Vejle Lærerkreds og Særlig Fond for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Vejle, den 28. januar ReviPartner, Vejle godkendt revisionsaktieselskab Søren Kahr, Statsautoriseret revisor Vedtaget på kredsens generalforsamling den 19. marts 2015

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Årsregnskab EY Building a better working world Arhus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Arsregnskab Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015

Boldklubben Skjold CVR-nr Per Henrik Lings Allé København Ø Årsregnskab 2015 BK SKJOLD Boldklubben Skjold CVR-nr. 30 30 93 16 Per Henrik Lings Allé 10 2100 København Ø Årsregnskab 2015 Boldklubben Skjold Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2015 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 15/3-2016 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.250.000 4.199.992 AKUT-fondsrefusion 775.000 855.427 Renteindtægter 100.000 107.556 Andre indtægter 345.000 319.590 Indtægter i alt 5.470.000 5.482.563 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere