for Andelsselskabet Slamforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Andelsselskabet Slamforbrænding"

Transkript

1 Sagsnr FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er ANDELSSELSKABET SLAMFORBRÆNDING Selskabets hjemsted er Herning Selskabet er et andelsselskab Selskabets andelshavere er følgende kommuner: Aulum-Haderup Billund Brande Give Gram Hedensted Billund Haderslev Hedensted Herning Helle Herning Silkeborg Varde Vejle Ikast-Brande Silkeborg Varde Vejle

2 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 At sikre andelshaverne en miljøforsvarlig bortskaffelse af spildevandsslam og at bortskaffe dette til forbrænding. At indsamle og forbrænde andelshavernes spildevandsslam. 2.2 At forestå indsamling af spildevandsslammet fra de af andelshaverne tilsluttede renseanlæg At tilvejebringe et økonomisk grundlag for selskabets virksomhed ud fra en solidarisk omkostningsfordeling, hvorefter selskabets omkostninger fordeles deltagerne imellem i forhold til leverede slammængder. At drive virksomheden med en solidarisk udgiftsfordeling, hvor andelshaverne betaler selskabets driftsomkostninger proportionalt i forhold til leverede slammængder At opføre og drive et slamforbrændingsanlæg med henblik på bortskaffelse af spildevandsslammet. 2.5 Håndtering af spildevandsslammet påbegyndes, når et slamforbrændingsanlæg er opført, eller når andelsselskabet finder alternativ mulighed for bortskaffelse inden dette tidspunkt. 3. FORPLIGTELSER 3.1 Indtil eget forbrændingsanlæg er etableret indgår selskabet aftale med entreprenør om bortskaffelse og forbrænding af andelshavernes slam. 3.2 Andelshaverne skal ved aftalens indgåelse oplyse mængde og sammensætning af slammet samt fra hvilke renseanlæg, det hidrører afhentes fra. Så længe aftalen løber, ændres eller ny indgås, kan der kun ske ændringer heri ifølge aftale mellem selskabet og andelshaverne. 3.3 Andelshaverne forestår selv læsning af slammet på af dem indrettede og drevne læssepladser, som skal opfylde de af entreprenøren fastsatte minimumskrav til indretning og drift. 3.4 Afhentningen af slam skal af entreprenøren være tilrettelagt således, at der ikke sker ophobninger af slam på læssepladserne, udover disses kapacitet. 2

3 3.5 Når slammet er læsset på entreprenørens indsatte lastbiler, overtager denne det fulde ansvar for læsset i forhold til transporten og den efterfølgende behandling. 3.6 Andelshaveren hæfter for håndteringen og bortskaffelsen af effekter i slammet, som kan hindre eller skade entreprenørens håndtering. 4. DELTAGERE 4.1. Deltagerne kan alene være kommuner Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om optagelse som ny andelshaver kan imødekommes samt om vilkårene for optagelse. 5. FINANSIERING OG HÆFTELSE 5.1. Selskabets kapital er vekslende Selskabet hæfter overfor kreditorerne for samtlige gældsforpligtelser, som det pådrager sig. Andelshaverne hæfter subsidiært og solidarisk for opfyldelsen af denne forpligtelse. I det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles denne hæftelse i forhold til den spildevandsslammængde fra andelshaverne, som er leveret i de foregående tre hele regnskabsår. 5.3 Repræsentantskabet fastsætter for det kommende år et kontingent, hvis størrelse er ens for alle andelshavere. Kontingentet skal dække udgifter til bestyrelsesarbejde og afholdelse af repræsentantskabsmøder. 5.4 Herudover fastsætter repræsentantskabet ligeledes, for det kommende år, håndteringsgebyr pr. ton for det af selskabet modtagede slam. Betalingsbetingelser er løbende mdr dage. 5.5 Ved udløbet af hvert regnskabsår foretages endelig opgørelse og bestyrelsen har på grundlag heraf mulighed for at træffe bestemmelse om efterbetaling eller tilbagebetaling for at sikre dækning af selskabets omkostninger. 6. REGNSKAB OG ØKONOMI I ØVRIGT 6.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret Selskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet valgt statsaut. revisor. Revisor fungerer, indtil repræsentantskabet vælger en ny revisor i stedet. 3

4 Antagelse og afskedigelse af selskabets revisor kan alene ske med godkendelse af tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og af selskabets økonomiske stilling. Resultatet skal opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Budget og regnskab skal udformes efter kommunale regler og i øvrigt, hvor det er muligt, følge årsregnskabsloven Godkendte regnskaber tilstilles tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland Regnskabet med revisionens bemærkninger sendes, efter godkendelse af repræsentantskabet, til andelshaverne Det endeligt godkendte årsregnskab offentliggøres efter Lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 3, sammen med én af andelshavernes endeligt godkendte regnskab Det endeligt vedtagne budget med flerårige budgetoverslag skal offentliggøres efter Lov om kommunernes styrelse, 39, sammen med én af deltagerkommunernes endeligt vedtagne årsbudget og flerårige budgetoverslag. 6.8 Løn- og ansættelsesforhold for personalet skal være i overensstemmelse med de for kommuner gældende regler. 7. EGENKAPITAL 7.1. Selskabets egenkapital fordeles ikke mellem andelshaverne Det tilstræbes, at egenkapitalen ikke overstiger, hvad der er fornødent til dækning af løbende omkostninger, herunder til imødegåelse af risici. 8. REPRÆSENTANTSKABET 8.1. Selskabets øverste ledelse er et repræsentantskab, der udpeges af andelshaverne, og repræsentantskabet er udpeget i en periode, som tilsvarer den kommunale valgperiode. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, hvis medlemmer er udpeget af andelshaverne i en periode, som svarer til den kommunale valgperiode. 4

5 8.2 Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om optagelse som ny andelshaver kan imødekommes samt om vilkårene for optagelse Hver andelshaver vælger udpeger 2 medlemmer til repræsentantskabet fra kommunalbestyrelsen og udpeger suppleanter, også fra kommunalbestyrelsen, som indtræder, hvis de valgte repræsentanter har forfald Formanden for bestyrelsen er samtidig formand i repræsentantskabet, hvor han leder møderne Medlemmerne i repræsentantskabet har stemmeret i forhold til andelshaverens tilmeldte mængde spildevandsslam, således at for hver påbegyndt 500 t spildevandsslam har andelshaverne to stemmer. Stemmerne opgøres hvert år på baggrund af budgetterede mængder. Såfremt medlemmerne i repræsentantskabet ikke er meddelt bundet mandat, og repræsentanterne er uenige, deles stemmerne lige mellem de to medlemmer. Andelshaverne har stemmeret i repræsentantskabet som følger: Andelshaverne har på basis af kontingentbetalingen hver 2 stemmer. Andelshaverne har derudover 2 stemmer for hver påbegyndt 500 t spildevandsslam, som blev leveret året før. 8.6 Andelshavernes stemmeret udøves ved personligt fremmøde af repræsentanterne eller disses suppleanter: Hvis begge repræsentanter er mødt, eller er repræsenteret, fordeles de tildelte stemmer lige blandt dem Repræsentantskabet holder møde én gang årligt, når årsregnskabet er revideret, senest ved udgangen af maj måned Repræsentantskabet skal holde møde hvert år inden udgangen af maj måned. Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, vedlagt dagsorden for mødet, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt budgetforslag for de kommende 3 driftsår. Indkomne forslag skal være vedlagt dagsordenen. Forslag fra andelshaverne til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indgivet senest den 1. marts. 5

6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis 3 medlemmer af bestyrelsen kræver dette, eller 1/3 af det samlede antal stemmer i repræsentantskabet kræver det Repræsentantskabet skal godkende selskabets regnskab for det foregående år og budget for det kommende år Repræsentantskabet har følgende dagsorden på det årlige møde: Repræsentantskabets årlige møde har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og håndteringsgebyr. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt Forslag fra andelshaverne til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Repræsentantskabet holder et særligt møde med henblik på valg af bestyrelse. Mødet skal afholdes inden udgangen af januar i året efter, der har været afholdt kommunalvalg Repræsentantskabets formand forestår indkaldelse til repræsentantskabets møde. Senest 14 dage før repræsentantskabets møde skal dagsorden og de fuldstændige forslag tillige med årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver andelshaver. Den siddende repræsentantskabsformand forestår indkaldelse til det særlige møde med mindst 14 dages varsel og tager initiativ til konstituering af bestyrelse efter mødet. 6

7 8.11 Repræsentantskabets særlige møde har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 5. Eventuelt 8.12 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved flertalsvalg efter i Lov om Kommunernes Styrelse, 24, således at der på hver stemmeseddel påføres lige så mange navne, som der er ledige bestyrelsesposter at besætte. Der må ikke stemmes på flere kandidater, end der er poster at besætte. En repræsentant kan undlade at stemme, eller alene påføre navnene på de kandidater, der ønskes valgt. Der kan kun vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver andelshaver. 9. BESTYRELSEN 9.1. Selskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, der vælges for en periode, der tilsvarer den kommunale valgperiode. Der må kun vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver andelshaver. Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, træffer bestemmelser om selskabets daglige drift. Fra næste valgperiode består bestyrelsen af 5 medlemmer Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Den er beslutningsdygtig, når flertallet det vil sige mindst 4 - af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede, og alle medlemmerne er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen samles, så ofte den finder det nødvendigt og kan indkaldes efter begæring af 1 bestyrelsesmedlem eller af selskabets revisor. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald er den suppleant, som har fået flest stemmer, berettiget til at deltage, subsidiært den anden suppleant. Det medlem, som har forfald, forestår selv indkaldelse af suppleant. 7

8 9.5. Bestyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om sin virksomhed ved en forretningsorden., som skal godkendes af repræsentantskabet Bestyrelsen træffer bestemmelse om administration af selskabets aktiviteter, eventuelt ved aftale herom med et affaldsselskab eller en af de deltagende kommuner Beslutning om vederlag til bestyrelsesformanden skal godkendes af tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland. Selskabet udreder mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse. 10. TEGNINGSRET 10.1.Selskabet kan forpligtes ved underskrift af formanden og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. 11. UDTRÆDEN 11.1.Andelshaverne kan ikke udtræde af selskabet, medmindre der er enighed herom mellem de øvrige andelshavere, og i så fald alene med et skriftligt varsel på 12 måneder til udløb af et regnskabsår. Hvis en andelshaver tillades at udtræde, er denne ikke berettiget til nogen form for formueandel og er først frigjort fra sin hæftelse, når der efter udtræden er aflagt og godkendt årsregnskab, der dokumenterer, at der utvivlsomt er dækning for selskabets forpligtelser Såfremt tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland i henhold til Lov om kommunernes styrelse tillader en kommune at udtræde af selskabet, inden dette automatisk ophører, skal den udtrædende indfri sin forholdsmæssige andel af selskabets gæld pr. udtrædelsestidspunktet. 12. KOMPETENCEOVERFØRSEL 12.1.Underskrevne kommuner er bekendt med, at kommunerne har en forpligtelse til at sørge for bortskaffelse af spildevandsslam og er indforstået med, at andelsselskabet har selvstændig kompetence i såvel juridisk som økonomisk henseende i forbindelse med afhentning og forbrænding af spildevandsslam, herunder bortskaffelse af restprodukterne. Selskabet er etableret som et kommunalt fællesskab i medfør af reglen i Lov om kommunernes styrelse, 60, stk. 1, og etablering sker med godkendelse af tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland. 8

9 12.2.Betegnelsen selskab er at sammenligne med en "specialkommune", og andelsselskabet er herefter det direkte ansvarlige, offentligretlige organ på dette område, og der er således afgivet kompetence fra den enkelte deltagende kommune til andelsselskabet. De enkelte andelshaveres beslutning om overførsel af de beskrevne opgaver har fundet sted ved andelshavernes tiltrædelse af nærværende vedtægt, som er sket med tilsynsmyndighedens Statsforvaltningen Midtjyllands efterfølgende godkendelse Der kan mellem selskabet og de enkelte andelshavere indgås mere detaljerede aftaler om beskrivelsen af den enkelte opgaveudførelse, men det ligger fast, at den fulde opgaveudførelse - kompetence og ansvar for den konkrete opgave herefter befinder sig hos andelsselskabet, og at en opgavetilbageførsel alene kan ske i henhold til reglerne i nærværende vedtægt, og i den forbindelse henvises til reglerne vedrørende vedtægtsændring, udtræden og opløsning. 13. VEDTÆGTSÆNDRINGER, LÅNEOPTAGELSE OG OPLØSNING 13.1.Til beslutning om ændring af nærværende vedtægter, om låneoptagelse, om selskabets opløsning og om opførelse af et slamforbrændingsanlæg kræves der tilslutning fra mindst 2/3 af stemmerne i repræsentantskabet, som samtidig skal udgøre min. 50 % af selskabets andelshavere. Vedtægtsændringer skal forelægges tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland til godkendelse. For selskabets låntagning gælder de af Indenrigsministeriet til enhver gældende regler for kommuners låntagning Selskabet opløses pr. 31. december 2012, medmindre andelshaverne i enighed træffer anden beslutning Ved selskabets opløsning fordeles selskabets formue, efter at selskabets gæld er betalt, mellem selskabets andelshavere i forhold til de af selskabet behandlede slammængder i de seneste 3 regnskabsår. 14. TVISTER 14.1.Eventuelle tvister angående selskabet mellem dets andelshavere eller mellem andelshavere og selskabet afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en voldgiftsret, nedsat af Det danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med instituttets regler. efter dansk rets almindelige regler. 9

10 15. FORUDSÆTNINGER 15.1.Nærværende vedtægt for andelsselskabet vil være at godkende af tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen Midtjylland og vedtægterne er fra andelshavernes side betinget af denne godkendelse. 10

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere