Ansøger ønsker at skabe mulighed for at etablere et lagerhotel på ejendommen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøger ønsker at skabe mulighed for at etablere et lagerhotel på ejendommen."

Transkript

1 Baggrundsnotat til forslag til Kommuneplan 2011 Bilag 4 Ændringer for konkrete rammeområder På baggrund af henvendelser fra grundejere, ændret anvendelse af enkeltejendomme samt aktuel planlægning indeholder forslag til Kommuneplan 2011 forslag om rammeændringer for en række ejendomme og områder. Ændringerne og baggrunden herfor er beskrevet i tabel 1. Områderne er desuden vist på kortbilag. Der er vedtaget 8 kommuneplantillæg til Kommuneplan De er alle blevet indarbejdet i kommuneplanforslaget. Der er herudover udarbejdet 11 forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009, som forventes at blive endeligt vedtaget i løbet af Disse kommuneplantillæg vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2011 i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. De endeligt vedtagne kommuneplantillæg og forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 fremgår af tabel 2. Tabel 1: Forslag til konkrete rammeændringer Navn Ramme i Kommuneplan Indre By Kalkbrænderihavnsgade 3, T1 matr.nr. 943 Østervold Kvarter, København Baggrund Forslag til ramme i Kommuneplan 2011 Ansøger ønsker at skabe mulighed for at etablere et lagerhotel på ejendommen. De tidligere banearealer langs Folke Bernadottes Allé og Kalkbrænderihavnsgade er delvist overflødiggjorte. S2* Der fastsættes en fælles ramme for matr.nr. 940 og 943 Østervold Kvarter, København. Der fastlægges følgende særlige bestemmelse: Forvaltningerne vurderer, at der kan placeres serviceerhverv på strækningen, herunder fx kontorerhverv, men også lagerfunktioner til betjening af nærområdet. Refshaleøen E1* / H1 Refshaleøens Ejendomsselskab ønsker udpegning af nye muligheder for etablering af husbåde, fx i Lynettehavnen, samt bredere anvendelsesmuligheder i eksisterende bygninger, fx institutioner og På matr.nr. 943 Østervold Kvarter, København, fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 230. Ved etablering af lagerhotel på ejendommen skal der etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 400 m2 etageareal. E1* / H1*. Der tilføjes følgende særlige bestemmelse for E1*- og H1*-området:

2 undervisning. Refshaleøens Ejendomsselskab ønsker desuden at kunne indrette boligfunktioner i tilknytning til virksomheder, jf. bestemmelserne for de kreative zoner. Økonomiforvaltningen vurderer, at det vil understøtte målsætningen om at kunne genanvende eksisterende funktionstømte bygninger at udvide de midlertidige anvendelsesmuligheder, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. Der kan indrettes én boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed. Boligandelen må ikke overstige 40 procent af virksomhedens areal. Der må maksimalt etableres 50 boligfunktioner på hele Refshaleøen. Der tilføjes følgende særlige bestemmelse for E1*-området: Økonomiforvaltningen vurderer, at muligheden for kan etablere flere husbåde i området vil medvirke til at imødekomme efterspørgslen efter boliger på husbåde. Dokkerne i området kan anvendes til husbåde i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt for V-områder. Husbådene må maksimalt være 7 m høje. Økonomiforvaltningen vurderer desuden, at det vil understøtte områdets kreative vækstpotentiale at muliggøre boligfunktioner i lighed med de udpegede kreative zoner. Det lægges i den forbindelse til grund, at de tidligere industri- og havnefunktioner er fuldstændigt ophørt i området. Der anbefales, at der maksimalt kan etableres 50 boligfunktioner. Ordningen vil blive vurderet i forbindelse med Kommuneplan Endvidere udpeges den vestvendte kaj syd for Nordre Refshalebassin til husbåde. Lynettehavnen samt den vestvendte kaj nord for Nordre Refshalebassin kan ikke udpeges til husbåde, bl.a. pga. afstandskrav til fremtidige vindmøller på Refshaleøen, jf. forslag til kommuneplantillæg herom. Kommuneplanens generelle bestemmelser for midlertidige anvendelser i perspektivområder udvides til også at omfatte muligheden for institutioner og undervisning, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. 2. Østerbro Svanemøllehallen O3 Bymidte Østerbrogade. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at overføre en del af ejendommen til vejareal, idet der er behov for parkeringspladser, bl.a. til Svanemøllehallen. O3 fastholdes. Afgrænsningen af bymidten Østerbrogade ændres, så ejendom udgår.

3 3. Nørrebro Rosenørns Allé 16 B5 Ansøger ønsker at skabe mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til m2 i karréen. Området ligger uden for centerstrukturen i Kommuneplan Der er dog allerede i dag en koncentration af butikker i området mellem Åboulevard, Rosenørns Allé og Julius Thomsens Gade, herunder bl.a. to større tøjbutikker, en møbelforretning samt række små udvalgsvarebutikker og en kiosk. Der er desuden et par restauranter i området. Der er skønnet m2 butiksareal. B5 Der udlægges et bydelscenter i området mellem Åboulevard, Rosenørns Allé og Julius Thomsens Gade. Det eksisterende butiksareal skønnes at være m2. Centeret kan maksimal udvides med m2. De maksimale butiksstørrelser til m2 og 500 m2 for dagligvare- hhv. udvalgsvarebutikker. Området ligger ved metrostation Forum, det tidligere radiohus, handelsskolen m.v. Rosenørns Allé er desuden udpeget som bydelscenter / lokalcenter i Frederiksberg Kommune. Heimdalsgade C1 Ansøger ønsker at ændre kommuneplanrammen fra C (boliger og serviceerhverv) til S (serviceerhverv). Ejendommen består af gamle industribygninger i rimelig god stand, som ikke er velegnede til boligformål, ligesom det er vanskeligt at indrette tilstrækkelige friarealer til boliger. S1 Farmaceutisk Fakultet/ Pharma Science Center Nørre Allé m.fl., matr Udenbys Klædebo Kvarter O4 Ansøger ønsker at opføre ny bebyggelse til universitetsformål. Der ønskes endvidere en reduceret parkeringsnorm i sammenhæng med det øvrige universitetsområde. O3* (O5* i tidligere rammesystem) Maksimale bebyggelsesprocent: 160 % Der fastlægges følgende særlige bestemmelse: For Nørre Campus (matr.nr. 6310, 2579, 5735, 6301 Udenbys Klædebo Kvarter, København) gælder følgende særlige bestemmelser:

4 A. Der skal etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 250 m2 etageareal. Parkeringsdækningen beregnes under ét. B. Der kan i begrænset omfang etableres publikumsorienterede serviceerhverv såsom caféer, butikker og lignende i tilknytning til områdets funktion som universitets- og campusområde. Nørre Campus O4 og O5* Ansøger ønsker at opføre ny bebyggelse til universitetsformål. Der ønskes endvidere en reduceret parkeringsnorm i sammenhæng med det øvrige universitetsområde. O3* (O5* i tidligere rammesystem) Der fastlægges følgende særlige bestemmelse: For Nørre Campus (matr.nr. 6310, 2579, 5735, 6301 Udenbys Klædebo Kvarter, København) gælder følgende særlige bestemmelser: A. Der skal etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 250 m2 etageareal. Parkeringsdækningen beregnes under ét. B. Der kan i begrænset omfang etableres publikumsorienterede serviceerhverv såsom caféer, butikker og lignende i tilknytning til områdets funktion som universitets- og campusområde. Rovsingsgade J1* Økonomiforvaltningen har gennemgået kommuneplanens områder udlagt til industri (J) og blandet erhverv (E). E1* Området langs Rovsingsgade indeholder ikke egentlige industrivirksomheder, og har som et område med blandet erhverv. Området anbefales derfor ændret til blandet erhverv (E).

5 4. Vesterbro / Kgs. Enghave Sommerstedgade 5-7 S2 Ansøger ønsker at konvertere en del af karréen fra erhvervsformål til boligformål. C3 Økonomiforvaltningen vurderer, at det er foreneligt med områdets karakter. Rammen ændres til C3, idet det bedre afspejler ejendommens faktiske bebyggelsesforhold (tæt bebyggelse med høj bebyggelsesprocent). Enghavevej 81 T1 Ansøger har indsendt projektforslag til opførsel af butik, idrætshal m.v. Ejerfuldmagt foreligger. S1 Lokalcenteret udvides til også at omfatte ejendommen. Tømmergraven Areal udpeget til husbåde (V) Administrativ justering: Udpegning af vandarealer til husbåde justeres, så der er sammenhæng til brygger. Karens Minde mv. O1 Administrativ justering: I forbindelse med Kommuneplan 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at ændre Tippen og et areal i Karens Minde til O1. I den forbindelse kom forvaltningen ved en fejl til at flytte en del eksisterende institutioner fra O2 og O3 til O1. Det var ikke hensigten og rettes derfor i Kommuneplan O2 (O2 og O3 i tidligere rammesystem) Et areal syd for Ellebjergvej, øst for jernebanen, vest for Spontinisvej. Matr.nr Valby, København B1 Arealet fungerer i dag som parkeringsplads. I forbindelse med planlægning for Valby Idrætspark har kommunen overvejet at sælge arealet til bebyggelse. Arealet er ikke velegnet til boligformål, og anbefales derfor ændret til serviceerhverv (S) i lighed med de omkringliggende arealer langs Ellebjergvej. S1

6 5. Valby Parkstien 11 og 15 Matr.nr Vigerslev og 2107 Valby, København T3 Valby gasbeholder er blevet nedlagt. Der er ikke fastlagt en fremtidig anvendelse af ejendommen. For at muliggøre en anvendelse af ejendommen udlægges den til blandet erhverv (E). E1 Umatrikuleret vejareal ved Ellebjergvej / Gl. Køge Landevej - (ingen ramme) Arealet er umatrikuleret vejareal. For at muliggøre en udvikling af arealet, der ligger centralt i forhold til Valby Industrikvarter og Valby Idrætspark, udlægges det til blandet erhverv (E) i sammenhæng med naboområdet. E1 Danshøjvej 1, matr.nr. 124 Vigerslev, København m.fl. B2 Ejendommens anvendelse til lærlingehjem er ophørt. Det forventes dog fortsat anvendt til boligformål. B3 De faktiske bebyggelsesprocenter for de 4 matrikler i karréen er 104, 137, 185, 205. På baggrund af bebyggelsens karakter og ejendommenes bebyggelsesprocenter anbefales karréens ramme ændret fra B2 til B3. Roskildevej B1 Ansøger ønsker at etablere erhverv og detailhandel på Roskildevej Ejendommene langs Roskildevej er støjbelastede. Der er tidligere muliggjort serviceerhverv (S) på strækningen umiddelbart øst for de aktuelle ejendomme. S1 Udvidelse af bydelscenteret så det omfatter randbebyggelsen på begge sider af Roskildevej frem til Valby Langgade og Peter Bangs Vej Forvaltningen anbefaler, at ejendommen ændres til serviceerhverv (S), og at bydelscenteret udvides til at omfatte de nævnte ejendomme, samt randbebyggelsen på sydsiden af Roskildevej frem til Valby Langgade. 6. Vanløse Apollovej 28, matr.nr. 436 m.fl. B3 Ansøger ønsker at opføre en kontorbygning på S3

7 hjørnet af Apollovej og Vanløse Allé. Projektet, Hjørnestenen, bidrager til fornyelsen og omdannelsen omkring Vanløse Station og Vanløse Bymidte. Jernbane Allé 41-43, matr.nr. 3269, 13 cy Vanløse, København (andre?) C1 Ansøger ønsker at opføre en markant bygning med kontor og detailhandel ved Jernbane Allé. Projektet, V360, bidrager til fornyelsen og omdannelsen omkring Vanløse Station og Vanløse Bymidte. S3* Der kan i lokalplan fastlægges et byggefelt med en maksimal bygningshøjde på 40 meter. 7. Brønshøj / Husum Bystævneparken O2 Økonomiforvaltningen har gennemgået kommuneplanens områder udlagt til offentlige formål (O). B2 Bystævneparken anbefales ændret til område for boliger (B), idet det giver mulighed for at integrere andre boligtyper i området. 9. Amager Øst Sundby Gasbeholder T2* Sundby Gasbeholder er blevet nedlagt. Kulturarvstyrelen har afgjort at gasbeholderen ikke bliver ikke fredet. Ejendommens fremtidige anvendelse er ikke endeligt fastlagt. Der vurderes dog ikke hensigtsmæssigt fortsat at lokalisere virksomheder med særlige beliggenhedskrav på ejendommen. Strandlodsvej m.fl J2 Økonomiforvaltningen har gennemgået kommuneplanens områder udlagt til industri (J) og blandet erhverv (E). T2* Områdets særlige bestemmelse om mulighed for placering af virksomhed med særlige beliggenhedskrav udgår. Området er forsat omfattet af rækkefølgebestemmelser. E2 Der er ingen industrivirksomheder i området. Området omfatter kontorer, lokaler til tv-produktion, engroshandel m.v. Området ligger endvidere i umiddelbar nærhed til boligområder. Det anbefales

8 på den baggrund, at området udlægges til blandet erhverv (E). Amager Strandvej 20 64, J1 Økonomiforvaltningen har gennemgået kommuneplanens områder udlagt til industri (J) og blandet erhverv (E). E1 Den sydlige del af Prøvestenen H1*/ O1* Området er omfattet af rækkefølgebestemmelser Der er ingen forurenende virksomheder i områdets sydlige del. Området fremstår nedslidt. Området ligger endvidere i umiddelbar nærhed til det planlagte boligområde på den anden side af Amagerbanens trace. Det anbefales, at området udlægges til blandet erhverv (E). Et område på den sydlige del af Prøvestenen er omfattet af rækkefølgebestemmelser, idet der i første del af planperioden kan etableres havnerelaterede virksomheder samt rekreative arealer og en stor lystbådehavn. Økonomiforvaltningen anbefaler, at området udgår af rækkefølgen for byudvikling. Der er allerede etableret havnerelaterede virksomheder, og lystbådehavnen er muliggjort ved lokalplanlægning. Udviklingsmulighederne i området vurderes ikke at have et omfang som har regional betydning eller er væsentligt for kommunens rækkefølgeplanlægning. H1*/ O1* Området udgår af rækkefølgen for byudvikling 10. Amager Vest Parcelforeningen Kongelund, Kongelundsvej 115 O1 Ansøger ønsker status som boligområde i lighed med andre ikke-varige kolonihaveforeninger. B1* Der fastlægges følgende særlige bestemmelse: Områdets karakter som havehusområde søges opretholdt. Hørhusvej 7, matr.nr. 15 l O3 Ansøger ønsker at omdanne den tidligere S1

9 Sundbyvester, Københavm lokalpolitistation til kontorformål samt fitnesscenter og butikker. Ejendommen ligger i et udpræget boligområde mindre end m fra nærmeste station. Forvaltningen vurderer, at det er fornuftigt at genanvende bygningen til kontorformål eller boliger. Der er dog ikke grundlag for at etablere butikker. Det anbefales endvidere, at Biblioteksskolen umiddelbart syd omfattes af rammeændringen. Rammeændringen omfatter også Biblioteksskolen umiddelbart syd for ejendommen.

10 Tabel 2: Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009 Navn Kort beskrivelse Tidsplan Endeligt vedtagne tillæg til Kommuneplan 2009 Dalslandsgade VVM udarbejdet af Miljøcenter Roskilde. Miljøcenter Roskilde bekendtgjorde kommuneplantillægget 7. december Marmormolen Fastlæggelse af C3* og S3* Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 10. december Nordhavn/Krydstogt Fastlæggelse af T1* og H1*. Kommuneplantillæg med VVM samt lokalplan. Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 11. februar Nordhavnsvej Plangrundlag for Nordhavnsvej (med lokalplan 445) Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 29. april Panum Fastlæggelse af O5* Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 20. maj Hvide Kødby Fastlæggelse af O5* med mulighed for grundskole Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 4. november Sundholm Syd Fastlæggelse af B3* (med lokalplan 453) med en maksimal bebyggelsesprocent på 120 og en maksimal bygningshøjde på 8 etager. Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 2. december Faste Batteri Fastlæggelse af C3* (med lokalplan 456) Vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 27. januar Forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 Jagtvej 171 Fastlæggelse af C2* Forslag har været i offentlig høring frem til den 21. januar Det videre forløb afventer sag i Naturklagenævnet. Borgervænget Rigshospitalet Skelbækgade Fastlæggelse af C2, herunder ændret anvendelse og højere bebyggelsesprocent. Fastlæggelse af O5* med en maksimal bebyggelsesprocent på 260 og en maksimal bygningshøjde på 60 m. Lokalplan og kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger området til et S3* med maksimal bebyggelsesprocent på 250, samt ændret afgræsning af bydelscenter. Forslag vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. februar Forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen i september Forslag fremlægges for Borgerrepræsentationen den 10. marts Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen i efteråret Forslag fremlægges for Borgerrepræsentationen den 10. marts Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 25. august Udvalgsvarebutikker over Fastlæggelse af rammer for udvalgsvarebutikker over m2 Forslag fremlægges for Borgerrepræsentationen

11 m2 Falckhuset Grønttorvet Nordhavn Byudvikling Vindmøller Amagerforbrændingen / Kraftværkshalvøen Niels Bohr Science Park Kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplantillægget ændrer rammen til S3* med maksimal bebyggelsesprocent på 270 og maksimal bygningshøjde på 53 m. Justering af områdets rammer, rækkefølgeplan og detailhandelsbestemmelser. Fastlæggelse af C3*, C3*, C2*, T1-områder samt retningslinjer for byudviklingen. Fastlæggelse af rammer for Kalvebod Syd (O1*), Prøvestenen (O1*) og Lynetten (T*). Justering af områdernes rammer samt retningslinjer for vindmøller. Der udarbejdes desuden VVM-redegørelse for Kalvebod Syd og Prøvestenen er med VVM. VVM for Amagerforbrændingen udarbejdes af Miljøcenter Roskilde. Justering af rammer og retningslinjer. Københavns Kommune ændrer rammer og udarbejder lokalplan for hele Kraftværkshalvøen. Kommuneplantillæg og lokalplan. Kommuneplantillægget ændrer rammen fra S2 til O5. den 14. april Forventes vedtaget endelig den 22. september Forslag forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen den 14. april. Forventes fremlagt til endelig godkendelse den 22. september. Forslag fremlægges for Borgerrepræsentationen den 5. maj Forventes vedtaget endeligt den 15. december Forslag forelægges Borgerrepræsentationen den 26. maj. Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 15. december Forslag forelægges Borgerrepræsentationen den 26. maj. Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 15. december Forslag forelægges Borgerrepræsentationen den 26. maj. Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 15. december Forslag forelægges Borgerrepræsentationen den 26. maj. Forventes vedtaget endeligt af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer findes nu kun digitalt på følgende adresse.

Kommuneplanens retningslinjer og rammer findes nu kun digitalt på følgende adresse. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Bilag 2 - Digital kommuneplan Kommuneplanens retningslinjer og rammer findes nu kun digitalt på følgende adresse. www.kk.dk/kp11

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby)

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bydel: Vesterbro Beliggenhed/adresse: Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevgade II samt det meste

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 24.

Læs mere

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser I forbindelse med vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2015 besluttede Borgerrepræsentationen,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

Oversigt over forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan 2011 som følge af høringssvar

Oversigt over forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan 2011 som følge af høringssvar Oversigt over forslag til ændringer af Forslag til Kommuneplan 2011 som følge af høringssvar Høringssvar 2 Miljøministeriet, Naturstyrelsen Indsigers ændringsforslag Indsiger gør indsigelse (statsligt

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 27 Kommuneplan 2009 Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro Udkast 19-02-2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

På indgangssiden udgår tekst om byfornyelsesbeslutninger, idet disse beslutninger nu er så gamle, at de vurderes at være uden betydning.

På indgangssiden udgår tekst om byfornyelsesbeslutninger, idet disse beslutninger nu er så gamle, at de vurderes at være uden betydning. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling INDSTILLING Til Bilag 3. Væsentlige ændringer i kommuneplanens rammer Forslag til Kommuneplan 2015 indeholder rammer for lokalplanlægningen.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Gladsaxe Kommune: Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Detailhandel Arealanvendelse Byomdannelse Detailhandel Bymidter og bydelscentre Hovedstrøg Plads

Gladsaxe Kommune: Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Detailhandel Arealanvendelse Byomdannelse Detailhandel Bymidter og bydelscentre Hovedstrøg Plads Gladsaxe Kommune: Tillæg 20 og lokale butikker http://gladsaxe.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplan_2013/kommuneplantillaeg/forsla... Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Forslag Tillæg 20 og lokale butikker

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Klimatilpasning Klimatilpasning (side 5) Retningslinjekort og alle retningslinjer er opdateret. Ændringerne er i overensstemmelse

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 30

Forslag til Kommuneplantillæg 30 Forslag til Kommuneplantillæg 30 Sortekilde et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde 15. juni 2016 Kerteminde Kommune Tlf. 65 15 15 15 Hans Schacksvej 4 www.kerteminde.dk 5300 Kerteminde plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014)

Bilag 1.1. Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING. 1. del af planperioden (2009-2014) Bilag 1.1 Kommuneplantegninger RÆKKEFØLGE FOR BYUDVIKLING 1. del af planperioden (2009-2014) 2. del af planperioden (2015-2020) Perspektivområder (2021 -) Særlige regler for at fremme byomdannelse Indre

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere