Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet deltager: Afbud: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Adm. direktør Jacob Brønnum Direktionssekretær Helle Andersen Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 8 Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti til Helsingør Kommune Varme A/S 5. Energivejprojekterne FH A/S, Service A/S 6. Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening Affald A/S Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 7. Affaldsdag 2014 Regulering, rammevilkår & økonomi 8. Status for årsregnskab 2013 Alle selskaber Tavshedspligt ikke fraveget Styringsmæssige relationer 9. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster 10. Ejerstrategi 11. Årsmøder 12. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 13. Kommunikation 14. Mødeplan Eventuelt

2 Bilagsoversigt: Bilag 4.1 Erklæring om låneberettigede investeringer Varme A/S Bilag 6.1 Brev fra DAF Bilag 6.2 Notat fra DAF om gennemførelse af valg til bestyrelsen Bilag 6.3 Repræsentanter DAF 2014 Bilag 8.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Helsingør Forsyning A/S Tavshedspligt ikke fraveget Bilag: 10.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør AS

3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om det sidste byrådsmøde, som kan ses på: 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Direktionen orienterede om, at Helsingør Kraftvarmeværk har 20 års jubilæum i marts måned, hvor der inviteres til fødselsdag den 15. marts kl

4 Punkter til beslutning: 4. Ansøgning om lånegaranti til Helsingør Kommune Bilag 4.1 Erklæring om låneberettigede investeringer VarmeAS Direktionen har vurderet lånebehovet for 2013 på baggrund af de foretagne anlægsinvesteringer. For at sikre den billigste låneform for Forsyning Helsingør, er der behov for en kommunal lånegaranti over for KommuneKredit. Lånebekendtgørelsen regulerer hvilke anlægsinvesteringer, der er låneberettigede. Direktionen har sammen med selskabets revisor vurderet, at der er lånebehov i selskabet Forsyning Helsingør Varme A/S på 21 mio. kr. for de samlede anlægsinvesteringer i For de øvrige selskaber vurderes der ikke p.t. at være et lånebehov, da investeringerne kan dækkes over taksterne. Der er i lighed med tidligere år tale om låneberettigede investeringer, hvorved Helsingør Kommune jf. lånebekendtgørelsen kan stille lånegaranti og beløbet belaster ikke Helsingør Kommunens låneramme. Lånegaranti og udbetaling fra KommuneKredit skal ske senest 31. marts 2014 for investeringer i regnskabsåret Bestyrelsen skal i løbet af året tage stilling til selskabets principper for finansiering, herunder løbetid og renteform. Lånoptagelsen i er foretaget i konverterbare lån med variabel rente, således at disse kan omlægges, når principperne er fastlagt. Der vil efter bestyrelsens godkendelse blive fremsendt ansøgning til Helsingør Kommune om kommunal lånegaranti. Erklæring fra PwC om berettigelse af beløbet er vedlagt. Direktionen indstiller, at: Helsingør Kommune ansøges om lånegaranti på 21 mio. kr. til Forsyning Helsingør Varme A/S. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

5 5. Energivejprojekterne Bestyrelsen besluttede på deres møde den 6. februar 2014, at Energivejprojekterne skal behandles på den ordinære generalforsamling i foråret Bestyrelsen besluttede endvidere på deres møde, at arbejdet med Energivejprojekterne skal Indeholde følgende: - Det videre arbejde med lokalplanforslaget og VVM redegørelsen - Drifts- og anlægsøkonomi for driftscenteret herunder disponering af bestående ejendomme og grunde i selskabet. Endvidere forankring af forarbejdet og forudsætninger for lokalisering af driftscentret på Energivej. - Anlægs- og driftsøkonomi for genbrugspladsen på Energivej - Tids- og procesplan for biomassebaseret kraftvarmeværk samt udarbejdelse af samlet beslutningsgrundlag for investeringsbeslutningen. Som led i arbejdet med forankringen af lokaliseringen af driftscentret er det formandens og direktionens vurdering, at det med henblik på generalforsamlingen vil være hensigtsmæssigt, at vurdere en lokalisering af driftscentret på Helsingør Hospital nærmere. Der foregår en række overvejelser i Helsingør Kommune om disponeringen af arealer og bygninger på hospitalet. Det er derfor formandens og direktionens vurdering, at spørgsmålet om hospitalets egnethed som lokaliseringsmulighed for driftscentret med stor sandsynlighed vil blive rejst på generalforsamlingen. Ved at gennemføre en vurdering af denne case kan bestyrelsen i sit arbejde med indstilling til generalforsamlingen, tage stilling til lokaliseringen på et bredere grundlag end det bestående. Vurderingen bør tage udgangspunkt i det bestående byggeprogram for driftscentret således at arealbehov, funktioner med videre er identiske med det nuværende projekt på Energivej. Undersøgelsen vil kræve involvering af arkitekt og ingeniørressourcer, således at der udarbejdes en idéskitse og at der på den baggrund, kan gennemføres en overslagsberegning på casen på Helsingør Hospital. Dette vil kræve en ramme på op til kr , der kan finansieres af de afsatte midler til nyt driftscenter under budget Direktionen indstiller, at Der afsættes en ramme på op til kr inden for anlægsbudget 2014 til udarbejdelse af idéskitse og overslagsberegning for lokalisering af driftscentret på Helsingør Hospital til brug for bestyrelsens arbejde med indstillingen til generalforsamlingen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der nedsættes en styregruppe bestående af formand, næstformand og administrationen.

6 6. Udpegning af repræsentanter til Dansk Affaldsforening (DAF) Bilag 6.1 Brev fra DAF Bilag 6.2 Notat fra DAF om gennemførelse af valg til bestyrelsen Bilag 6.3 Repræsentanter DAF 2014 Der skal udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter til DAF s generalforsamling. Som udpeget repræsentant til generalforsamlingen i DAF er man valgbar til DAF s bestyrelse. Selvom DAF er en forholdsvis ny forening DAF har eksisteret siden 1. januar 2012, og er en sammensmeltning af de 2 gamle foreninger på affaldsområdet RenoSam og AffaldDanmark så er der tradition for, at det primært er folkevalgte (byrådsmedlemmer) som sidder i bestyrelsen. Dette kommer sig af, at et af kriterierene for at være fuldgyldigt medlem af foreningen er, at selskabet skal være 100 % ejet af en eller flere kommuner. Selve valghandlingen til bestyrelsen er beskrevet i bilag 6.2 Notat fra Dansk Affaldsforening. En liste over allerede udpegede repræsentanter er ligeledes vedlagt i bilag 6.3. Såfremt en eller flere af repræsentanterne ønsker at opstille til DAF s bestyrelse, bedes dette meddelt FH s direktion, som herefter vil bistå medlemmet. Direktionen indstiller, at: Der udpeges 2 repræsentanter blandt de byrådsudpegede medlemmer Bestyrelsen udpegede Gitte Kondrup og Ib Kirkegaard som repræsentanter. Som suppleant for Gitte Kondrup blev Peter Poulsen valgt og som suppleant for Ib Kirkegaard blev Per Tærsbøl valgt.

7 Punkter til orientering Drifts- og myndighedsforhold 7. Affaldsdag 2014 Kommunens årlige affaldsdag afholdes i år søndag den 27. april. Affaldsdagen er blevet en fast tradition, hvor borgerne mv. giver kommunen en forårsrengøring. Dagen afholdes som et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 s Affaldsgruppe, Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Sidste år startede indsamlingen fra 17 lokaliteter spredt over hele kommunen. Der deltog omkring 250 borgere, politikere og ansatte i Forsyning Helsingør, og der blev samlet omkring 300 sække affald ind. Affaldsdagen henvender sig igen i år til alle. Borgerne kan enten på egen hånd samle affald i deres nærområde eller melde sig til en organiseret indsamling i et udvalgt område. Inden selve Affaldsdagen vil der blive lavet pressemateriale mv., og så vidt muligt vil der blive forsøgt afholdt forskellige arrangementer i forbindelse med dagen. Mange beboerforeninger og brugere af naturområder har de andre år valgt at gøre dagen til et hyggeligt fælles samlingspunkt, der fx afsluttes med en frokost. Udgifter til affaldsbortskaffelse afholdes af CTM, mens udgifter til handsker, affaldstænger, annoncer - samt en øl/vand til deltagerne afholdes af Forsyning Helsingør. Det drejer sig om et beløb på ca kr. Interesserede bestyrelsesmedlemmer bedes sætte kryds i kalenderen og venligst give en tilbagemelding, om de ønsker at deltage. Mere information om aktiviteterne og de forskellige indsamlingssteder følger på et senere tidspunkt. Der afsættes kr. fra affaldsbudgettet til afholdelse af Affaldsdagen. Bestyrelsen samt Udvalget for Teknik, Miljø og Klima opfordres endvidere til at deltage i Affaldsdagen. Interesserede bedes sætte kryds i kalenderen den 27. april 2014 mellem kl og venligst give en tilbagemelding om deltagelse til Lotte W. Rahbek, Forsyning Helsingør, på eller Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8 Regulering, rammevilkår & økonomi 8. Status for årsregnskab 2013 Bilag 8.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Forsyning Helsingør Tavshedspligt ikke fraveget Arbejdet med årsregnskabet er godt i gang og direktionen fremlægger de foreløbige resultater af arbejdet. Der må tages et generelt forbehold for at der er tale om et estimat og at revisionen endnu ikke er afsluttet. Reguleringsregnskaberne er ikke færdige og sambeskatningsvurderinger er ikke foretaget. Direktionen vil foretage en gennemgang af de foreløbige resultater. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9 Styringsmæssige relationer 9. Markedsrapport: Sammenligning af priser & takster Udvikling takster siden etablering af Forsyning Helsingør Nedenstående tabel viser udviklingen i Forsyning Helsingør takster og priser gennem de sidste 5 år, set fra en privatkundes synspunkt og baseret på et gennemsnitligt forbrug. Beløbene er inklusiv gældende moms og afgifter til staten. Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter Ændring Årlige beløb Pct Kr Inflation EL Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug = kwh 13,0% ,5% VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år 19,3% ,5% SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år 9,5% ,5% VARME Anslået standard varmeforbrug pr. år for parcelhus 130 m2 16,5% ,5% 18,1 MwH AFFALD Renovationstaksten privat husstand 1,3% ,5% Samlede takster & priser FH 13,7% ,5% Den generelle prisudvikling (inflation) har i samme periode været på 9,5 %, hvor FH s samlede takster er steget med 13,7 % inkl. stigning i afgifter og moms. For EL beløber de stigende elafgifter sig til 560 kr., så den reelle ændring for El er en stigning på 6 %. For Vand beløber de stigende vandafgifter sig til 200 kr., så den reelle ændring er 12 %. For Spildevand er der ingen direkte afgifter forbundet med kundens faktiske forbrug. For varme gælder det, at der heller ikke er direkte afgifter forbundet med kundens faktiske forbrug. Afgifterne for varme er pålagt produktionen af varme og kraftvarme. I 2014 er der indregnet en ny forsyningssikkerhedsafgift, som i gennemsnit betyder en stigning i de samlede varmeudgifter på ca. 850 kr./årligt. For affald er der tale om et reelt prisfald, når der ses bort fra inflationen. Fordelingen af de samlede priser på hvad der går til forsyningsleverancer og afgifter & moms fremgår af figuren til højre. Afgifter & moms udgør i 2014 lidt mere end 37 % af de samlede udgifter og dermed en stigning i forhold til tidligere år.

10 Sammenligning til omkringliggende forsyningsselskaber Nedenstående tabel viser Forsyning Helsingørs priser for 2014 sammenlignet med de omkringliggende multiforsyningsselskaber. Konsekvens forbrugerpriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter EL FH Årlige beløb DONG Verdo (Hillerød) SEAS-NVE Parcelhus, der ikke er elopvarmet, standardforbrug = kwh VAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år SPILDEVAND FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år VARME FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Anslået standard varmeforbrug pr. år for parcelhus 130 m ,1 MwH AFFALD FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Renovationstaksten privat husstand Samlet ekskl. EL Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

11 10. Ejerstrategi Bilag 10.1 Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør AS Helsingør Kommune har vedtaget en ejerstrategi for selskabet, Direktionen vil gennemgå denne på mødet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12 11. Årsmøder 2014 Bestyrelsen er inviteret til en række årsmøder i brancheorganisationerne. Nedenfor er de næstkommende årsmøder kort beskrevet. Bestyrelsesmedlemmerne bør afdække deres muligheder og interesse i årsmøderne med henblik på, at tilmeldingen prioriteres og koordineres. Årsmøde, repræsentantskabsmøde og generalforsamling i Dansk Energi Der holdes årsmøde og generalforsamling onsdag den 11. juni 2014 fra kl til i TAP1, Ny Carlsberg Vej 91, 1799 København V. Årsmøde i Dansk Fjernvarme Der holdes årsmøde torsdag den 30. til fredag den 31.oktober program og sted forligger senere. Direktionen indstiller, at: Bestyrelsen koordinerer deres deltagelse i årsmødet i Dansk Energi, og Dansk Fjernvarme. Bestyrelsen besluttede at deltage i årsmødet i Dansk Fjernvarme.

13 12. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges for punkt 1-7, 9-15 Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

14 13. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en pressemeddelelse om undersøgelsen af Helsingør Hospital. 14. Mødeplan 2014 Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S: Mandag den 7. april kl Torsdag den 26. juni kl Fredag den september* Onsdag den 5. november kl Mandag den 1. december kl * Strategiseminar 15. Eventuelt

15

16

17

18

19

20

21 Revideret Selskab Navn Parti AffaldPlus Jørgen Egede Johansen AffaldPlus Thor Temte AffaldPlus Niels O. Pedersen * A AffaldPlus Jørn Elo Hansen V AffaldVarme Århus Kommer ultimo februar ARC Lars Weiss A ARC Margit Ørsted C ARC Birger Larsen O ARC Rikke Lauritzen Ø Arwos Jørgen Witte * A Kolstrup 74 Arwos Erwin Andresen S Almstrupvej 71 AVV I/S Hildo Rasmussen A AVV I/S Birthe Andersen V AVV I/S Jørgen Bing SF AVV I/S Børge Bech A AVØ A/S Peter Frigaard C AVØ A/S Jens Hedegaard Kristensen A AVØ A/S Jens Ole Jensen V AVØ A/S Peter Høstgaard-Jensen BOFA Steen Frandsen A BOFA Torben Rønne-Larsen O Dansk Affald Thies Mathiasen * O Dansk Affald Jørn Dohrmann O Deponi Syd I/S Ivar Nørlund V Deponi Syd I/S John Snedker A ESØ 90 I/S Efter den 18/2 ESØ 90 I/S Favrskov Affald A/S Nikolaj Per Schøler * V Haarvadbro 12 Favrskov Affald A/S Michael P. Tersbøl F Overdrevet 18 Faxe Affald A/S Klaus Holdorf Jespersen Johansgade 6 Faxe Affald A/S Per Thomsen Hørvænget 56 Forsyning Helsingør Forsyning Helsingør FREDERICIA KOMMUNE Christian Bro A FREDERICIA KOMMUNE Steen Wrist Ørts A Greve Solrød Forsyning Bjarke Abel Greve Solrød Forsyning Halsnæs Affald Annette Westh A Halsnæs Affald Thomas Møller V 1

22 Revideret Selskab Navn Parti Holbæk Forsyning A/S Christian Ahlefeldt-Laurvig Holbæk Forsyning A/S Steen Klink Pedersen HORSENS KOMMUNE Ole Pilgaard Andersen O HORSENS KOMMUNE Niels Peter Bøgballe A I/S FÆLLES FORBRÆNDING Niels Peter Christoffersen A I/S FÆLLES FORBRÆNDING Jens Peter Hansen V I/S REFA Henrik Høegh V I/S REFA Lene Hatt F I/S REFA Gert Mortensen I/S REFA Poul-Henrik Pedersen G IRF Árni Jacobsen IRF Bardur Olsen KARA/NOVEREN Lars Berg Olsen V KARA/NOVEREN Flemming Petersen V KARA/NOVEREN Niels Hörup V KARA/NOVEREN John Harpøth O Kerteminde Forsyning KLINTHOLM I/S Jens Munk O KLINTHOLM I/S Albert Pedersen A L-90 Anders Kronborg A L-90 Preben Friis-Hauge V L-90 Ole Kamp V L-90 Allan Clifford Christensen V Middelfart Affald Modtagestation Vendsyssel I/S Folmer Hjorth Kristensen A Modtagestation Vendsyssel I/S Irene Hjortshøj A Modtagestation Vendsyssel I/S Jette Kirkeby A Modtagestation Vendsyssel I/S Pia Karlsen V Motas Kommer senere Motas Nomi4s Bente Østergaard A Nomi4s Mads Jakobsen V NORDFORBRÆNDING Jens Ive V NORDFORBRÆNDING Jørgen Johansen C NORDFORBRÆNDING Thomas Lykke Pedersen A NORDFORBRÆNDING Benedikte Kiær C Odense Renovation A/S Peter Rahbæk Juel A Odense Renovation A/S Lars Havelund C Odense Renovation A/S Brian Skov Nielsen Ø 2

23 Revideret Selskab Navn Parti Odense Renovation A/S Vagn Erichsen O Provas Reno Djurs I/S Kan først udpege primo marts Reno Djurs I/S Reno Djurs I/S Reno Djurs I/S Reno Djurs I/S Reno Fyn i/s Jesper Trampedach B Reno Fyn i/s Terje Pedersen O Reno-Nord Daniel Nyboe Andersen B Reno-Nord Jørgen Hammer Sørensen O Reno-Nord Lasse Frimand Jensen A Reno-Nord Mariann Nørgaard V Renosyd I/S Kristian Skovhuus Renosyd I/S Elvin Hansen * Renosyd I/S Hans Hammann Renosyd I/S Claus Bloch Renovest I/S Klavs Boisen C Renovest I/S Torben Sørensen V Revas Jens Ravn A Islandsvej 52 Revas Claus Clausen V Vrouevej 8 Ringkøbing-Skjern Kommune Ole Nyholm Knudsen V Ringkøbing-Skjern Kommune Niels Rasmussen F Silkeborg Genbrug og Affald A/S Ingen repræsentanter før maj Skovsted Losseplads Henning Holm A Stensgårdsvej 10 Skovsted Losseplads Ansgar Riis Nygaard V Årbækmøllevej 17 Svendborg Kraftvarme Jesper Kiel Ø Svendborg Kraftvarme Jesper Ullemose V Svendborg Kraftvarme Ove Engstrøm C Svendborg Kraftvarme Sønderborg Forsyning Svend Erik Petersen A Sønderborg Forsyning Jan Rytkjær Callesen O TAS I/S Knud Erik Langhoff C TAS I/S Per Bødker Andersen A TAS I/S Peder Hummelmose V TAS I/S Kenny Bruun Olsen V Torshavn Kommune Elin Lindenskov Torshavn Kommune Sigrun Mohr Tønder Affald A/S Bente Koudal Sørensen V Grænsevej 2 3

24 Revideret Selskab Navn Parti Tønder Affald A/S Frede Jensen A Rolighedsvej 18 Vand og Affald Kommer senere Vand og Affald Kommer senere Varde Forsyning A/S Preben Olesen V Varde Forsyning A/S Jens Stræde Bondesen Vejen Kommune Jørgen Latstein V Vejen Kommune Claus Grimm O Vestforbrænding Ole Bondo Christensen A Vestforbrænding Hans toft C Vestforbrænding Tina Tving Stauning A Vestforbrænding Franz Hansen A 4

25

26

27

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget

Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Dagsorden Teknik- og miljøudvalget Mødedato: 6. marts 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 2, Adm. Faaborg Indkaldelse Grete Justesen Henning Andersen Søren Kristensen Lennart Mogensen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere