TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade på gods, der blev transporteret med såkaldte Lavtgående fly. Af Rasmus Køie, advokat Hvad er en multimodal transport? I transportmæssig sammenhæng benævnes transporter, der alene udføres med den samme transportform (på engelsk mode of transport ) som unimodale transporter (og hvis flere på hinanden følgende transporter med samme transportform udføres i samme transportforløb, benævnes dette typisk som successive transporter ). I modsætning hertil benævnes transportforløb, der gennemføres under anvendelse af flere forskellige transportformer, som multimodale transporter. I ganske mange tilfælde udføres transporter netop som led i et mere eller mindre kompliceret logistisk netværk af transportformer, og ikke blot som transporter med den samme transportform fra A til B. Således ses det ikke sjældent, at transportører påtager sig at forestå et transportforløb fra dør til dør, som af forskellige typisk logistiske og/eller transportøkonomiske årsager gennemføres med flere forskellige transportformer fx således, at der gennemføres en hovedtransport med skib eller fly og de nødvendige for- eller eftertransporter med lastbil eller jernbane. Lovgivning og retspraksis For så vidt angår de unimodale transporter, er lovgrundlaget for de enkelte transportformer ganske indgående reguleret i henholdsvis CMR-loven (internationale vejtransporter), søloven, luftfartsloven samt COTIF-konventionen og jernbaneloven (jernbanetransporter). Men dette er ikke tilsvarende gældende for multimodale transporter, for hvilke der foreløbigt ikke fi n des selvstændig lovgivning eller internationale konventioner i samme omfang. Multimodale transporter medfører en række juridiske spørgsmål, herunder hvorvidt det tilkommer parterne selv at aftale deres betingelser for ansvarsgrundlag, og ikke mindst hvordan forholdet skal reguleres, hvis intet er aftalt. Endvidere kan det give anledning til juridiske overvejelser, når man skal finde det rette lovgrundlag for løsning af tvister, hvor en skade er sket under et multimodalt transportforløb, men hvor skaden ikke faktisk kan lokaliseres til at være opstået under transport med et bestemt transportmiddel. Hertil kommer, at retspraksis på området for multimodale transporter, såvel i Danmark som internationalt, er relativt sparsom. For nylig er imidlertid afsagt en dansk højesteretsdom, som omhandler et multimodalt transportforløb. Sagen Den nyligt afsagte højesteretsdom vedrører reguleringen af en del af de nævnte retslige problematikker. Sagen vedrørte tvist i forbindelse med udførslen af en transport i henhold til et Air Way Bill (AWB), men hvor der indtraf skade på et parti lakseørredrogn under en del af transporten, som blev udført med lastbil fra Danmark til Frankfurt, Tyskland, hvorfra lakseørredrognen skulle have været fløjet videre til Japan. Faktum En transportkøber (K) henvendte sig til en speditør (S) med henblik på at få transporteret et parti fersk lakseørredrogn fra Danmark til Japan. Transporten skulle i henhold til aftalen og det udstedte luftfragtbrev ske med Billund Lufthavn som afsendelsessted og med Narita Lufthavn, Japan, som destination. I luftfragtbrevet var indsat en option til at substituere fl y transporten med en anden transportform. Til opfyldelse af transportaftalens udførsel indgik S en aftale med et luftfartsselskab (L), som for så vidt angik transporten fra Billund Lufthavn til Frankfurt Lufthavn yderligere indgik en aftale med en vejtransportør (T) (som benyttede en vognmand til udførslen af den faktiske landevejstransport). Mellem L og T var der udstedt et CMR-fragtbrev, ligesom det af aftalen fremgik, at [... T] dækker luftfragt iht Warzaw den Haag konventionen. (Det skal hertil bemærkes, at Warszawa-konventionen er en international lufttransportkonvention). Under landevejstransporten til Frankfurt blev lastvognen i Tyskland udsat for et singleuheld forårsaget af, at chaufføren blev distraheret af en telefonopringning og kørte ud NUMMER 27 December 2008 I DETTE NUMMER: Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Forældelse af fragtkrav Pas på hvad du indestår for Kend din kunde Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 NSAB 2000 kræver vedtagelse Side 6

2 i rabatten, hvorved lakseørredrognen blev beskadiget. Da der således i praksis var tale om en international landevejstransport, som udførtes under anvendelse af et AWB, opstod der tvist mellem parterne blandt andet om, hvorvidt luftfartsloven eller CMR-loven skulle anvendes. Spørgsmålet om dette lovvalg var centralt for afgørelse af, dels hvorvidt sagen var forældet og dels om begrænsningen af erstatningen for det beskadigede gods. For så vidt angår forældelsesproblematikken, består den afgørende forskel mellem de to nævnte regelsæt i, at beskadigelseskrav efter luftfartsloven er underlagt en forældelsesfrist på to år, hvorimod sådanne krav forælder efter et år i henhold til CMR-loven. Ligeledes er der afgørende forskel i erstatningsbegrænsningen i de to love, idet luftfartsloven fastsætter en ansvarsbegrænsning på 17 SDR pr. kilo beskadiget gods, mens CMR-loven begrænser ansvaret til 8,33 SDR pr. kilo. Det skal her understreges, at luftfartsloven senere er ændret, og at sagen blev behandlet under anvendelse af den luftfartslov, som var gældende i december 2000, hvor skaden indtraf. Dommen Ved afgørelsen af sagen udtalte Højesteret blandt andet følgende: [S] havde som kontraherende fragtfører påtaget sig at transportere godset hele vejen fra Danmark til Japan. Transporten er både i bookingbekræftelse og luftfragtbrev angivet som en flytransport fra Billund i Danmark til Narita i Japan. Højesteret tiltræder, at aftalen om hele denne transport derfor må anses for en aftale om flytransport og som sådan underlagt de regler, der gælder for flytransport. Højesteret bemærker herved, at det forhold, at aftalen indeholdt en option, som gav fragtføreren adgang til uden videre at benytte et andet transportmiddel, ikke kan føre til, at aftalen ikke skal anses for en aftale om flytransport. Udnyttelse af en sådan option indebærer imidlertid, at ladningsejer over for den kontraherende transportør yderligere kan påberåbe sig de ansvarsregler, som gælder for den måde, hvorpå transporten helt eller delvist faktisk blev udført. Aftalen mellem [L] og [T] er en aftale om transport af gods (»air cargo«) med bil fra Billund til Frankfurt, dvs. en aftale om international vejtransport som defineret i CMR-lovens 1. Det forhold, at det i aftalen hedder, at [T]»dækker luftfragt iht Warzaw den Haag konventionen«, kan ikke føre til en forståelse af denne aftale som værende en aftale om flytransport. Skaden skete under transporten med bil fra Billund til Frankfurt. Efter det anførte er [S] ansvarlig for enhver transportskade efter luftfartsloven og for den skete skade yderligere efter CMR-loven, mens [T] alene er ansvarlig efter CMR-loven. Det er ubestridt at [S s] ansvar efter luftfartsloven ikke er forældet. Allerede fordi [L] har anerkendt, at selskabet over for [S] er ansvarlig efter luftfartslovens regler, kan [S s] ansvar videreføres mod [L]. På denne baggrund gav Højesteret transportkøber (K) medhold overfor speditøren (S) i henhold til luftfartslovens regler og yderligere efter reglerne for vejtransport efter transportkøbers (K s) valg. Speditøren (S) kunne tilsvarende videreføre sit tab i regres mod luftfartsselskabet (L) ligeledes i henhold til luftfartsloven. Imidlertid kunne luftfartsselskabet (L) ikke videreføre sit tab mod vejtransportøren (T), idet dette forhold alene var omfattet af CMR-lovens regler, efter hvilke luftfartsselskabets (L s) krav overfor vejtransportøren (T) var forældet. Dommens rækkevidde og perspektiv for speditører I den transportretlige teori har det hidtil været diskuteret, hvorvidt og i givet fald hvordan de unimodale transportlove kan anvendes på et multimodalt transportforløb i de tilfælde, hvor transporten ikke umiddelbart falder ind under lovgivningens anvendelsesområde, eller hvor flere lovgivninger principielt kan tænkes at dække den samme transport. Visse teoretikere har således argumenteret for, at aftalen må være det afgørende, mens andre har argumenteret for, at den faktiske udførsel skulle diktere lovvalget. Med den ovenfor citerede argumentation kan det således umiddelbart se ud til, at Højesteret har valgt at sætte sig mellem to stole (eller måske snarere netop har sat sig på to stole på én gang), idet det blev fastslået, at S overfor K i det hele var ansvarlig i henhold til luftfartsloven og for den konkrete skade yderligere efter CMRloven. 2 Dommens resultat forekommer overraskende, idet Højesteret tilsyneladende tillægger optionen aftaleretlig betydning for anvendelse af CMR-loven (der efter sin ordlyd kræver en aftale om international vejtransport), men desuagtet tilkender erstatning efter luftfartsloven (hvilket burde være afskåret på grund af CMR-lovens ufravigelighed). Uanset at det ikke fremgår af dommen, hvorvidt K var vidende om den praktiske gennemførsel af transporten, må ovennævnte konklusion antageligt være fremkommet, idet der tilsyneladende tilkommer en transportkøber visse hensyn, som skal tages, fordi denne er uvidende om, hvordan godset i praksis transporteres fra A til B. Såfremt dette er tilfældet, må det tillige kunne konkluderes, at risikoen for at skulle bære ansvar parallelt efter to regelsæt vil kunne minimeres ved at indgå denne type aftale på et egentligt multimodalt grundlag og ved, så vidt det er muligt, at informere transportkunder om det påtænkte faktiske logistikforløb, herunder særligt med hvilke transportmidler dette forventes gennemført. Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt den nævnte dom er udtryk for en stillingtagen til en egentlig multimodal transportaftale. Efter min opfattelse er dette ikke tilfældet, idet der derimod er tale om en unimodal transportaftale med en option for anvendelsen af alternative transportformer samt om et konkret multimodalt transportforløb. Efter min opfattelse efterlader dommen derfor fortsat området for regulering af multimodale transportaftaler tilsvarende ubesvaret. Dommen er udtryk for, at unimodale transportaftaler med optionsklausuler, som giver transportøren ret til ensidigt at vælge en anden transportform til den praktiske udførsel, tillige gør transportøren ansvarlig også efter lovgivning, som i givet fald måtte kunne dække sådanne skader, som konkret opstår under denne transportforms udførsel. Efter min vurdering er denne konklusion imidlertid ikke afgørende for, hvordan en egentlig multimodal transportaftale skal reguleres. Et hovedproblem ved bedømmelsen af multimodale transportaftaler består i en latent fare for omgåelse af transportlovgivningen, som ellers ofte tvingende ( automatisk ) og ufravigeligt vil regulere forholdet mellem transportkøber og speditør/transportør, når der foreligger en aftale om en bestemt transportydelse. Udover den rene omgåelse af tvingende lovgivning må en transportaftales parter imidlertid gyldigt kunne aftale sig til håndteringen af ansvar mv. Særligt bør dette være muligt, hvis hensynet til gennemsigtigheden af transportforløbet for transportkøberen iagttages i rimeligt omfang. Alternativt vil det transportjuridiske

3 bevismæssige kvitteringssystem i praksis føre til, at den sidste transportør i kæden og dermed også den transportretlige regulering, som dækker dennes transportform vil blive afgørende for forholdet mellem parterne i de situationer, hvor det ikke kan fastslås, hvor i transportkæden skaden faktisk opstod. Dette medfører potentielt en i praksis tilfældighed for valg af lovgivning (som i øvrigt vil være dikteret af den konkret anvendte sluttransportform), og ikke mindst hvor hovedtransportformen i øvrigt er dominerende blandt andet for fastsættelse af fragten og den øvrige logistik, kan der være rimelige hensyn at tage til den aftalefrihed, som erhvervsdrivende ellers er indrømmet. Multimodale transportaftaler i fremtiden Dommen er efter min vurdering ikke i sig Forældelse af fragtkrav Af Christian Muff Hansen, adv. fm. selv udtryk for fastlæggelse af retstillingen, hvad angår multimodale transportaftaler, men derimod afgørende for håndteringen af unimodale transportaftaler indeholdende en ensidig substitutionsklausul vedrørende den konkrete transportform. Egentligt multimodale transportaftaler bør således fortsat kunne indgås med gyldig virkning. Pas på regresfælder Som det ses af ovenstående og den nævnte højesteretsdom, er det forbundet med visse retslige udfordringer at håndtere reguleringen af multimodale transporter, og det opfordres derfor til, at speditører, der forestår sådanne transporter, skærper opmærksomheden omkring dette. Særligt for en eventuel videreførelse af ansvar til undertransportører kan der opstå situationer, hvor speditører risikerer manglende 3 eller utilstrækkelig regresadgang, og det kan derfor anbefales, at der søges juridisk bistand i forbindelse med aftaleindgåelsen overfor såvel kunder som underleverandører. For yderligere information om håndteringen af multimodale transporter kan Danske Speditørers juridiske afdeling kontaktes på hotline: Som det er de fleste speditører bekendt, så gælder der inden for transportbranchen en række særlige regelsæt. Disse regelsæt regulerer alle en lang række spørgsmål om eksempelvis transportørens ansvarsgrundlag, ansvarsperiodens længde og de i praksis vigtige regler om begrænsning af transportørens ansvar, ligesom der i alle transportlovene gælder regler om reklamation og forældelse. For så vidt angår reglerne om forældelse, er situationen imidlertid særlig, når det kommer til fragtkravet transportørens krav på betaling for transporten. På dette punkt er der ikke ensartede regler for alle transportformer. Danske Speditørers juridiske afdeling varetager inkassation af ubetalte fragtkrav for en lang række af foreningens medlemmer, og det sker med jævne mellemrum, at juridisk afdeling modtager inkassosager, hvor fragtkravet allerede er forældet ved overgivelse til inkasso. Reglerne gennemgås nedenfor, og det er især CMR-transporter, som har kort forældelsesfrist, der er fokus på. Lufttransport Reglerne om forældelse af krav i forbindelse med lufttransport er reguleret i luftfartsloven. Luftfartsloven indeholder således i 118 reglen om, at kundens krav i anledning af bortkomst, beskadigelse og forsinkelse forældes to år efter udleveringen af godset, alternativt det tidspunkt hvor godset i henhold til transportaftalen skulle have været udleveret. Luftfartsloven regulerer imidlertid ikke forældelsen af transportørens fragtkrav. Dette krav forældes efter den almindelige forældelseslov, og forældes således tre år efter forfaldsdatoen, hvilket i praksis oftest vil sige forfaldstid for den faktura, der udstedes til kunden. Søtransport For søtransport gælder lignende regler som ved luftfart. Reglerne om forældelse af krav i forbindelse med søtransport er reguleret i søloven, hvor det dog følger af 501, at kundens krav i anledning af bortkomst, beskadigelse og forsinkelse forældes ét år efter udlevering af godset, alternativt det tidspunkt hvor godset i henhold til transportaftalen skulle have været udleveret. Heller ikke søloven regulerer dog spørgsmålet om forældelse af transportørens fragtkrav, som også her forældes efter den almindelige forældelseslov. Forældelse indtræder således tre år efter forfaldsdatoen. Nationale landevejstransporter og andre ulovregulerede aftaler En række af de opgaver, som speditører forestår for kunderne, er ikke lovregulerede. Således er eksempelvis nationale landevejstransporter, hvorved forstås transporter med både afsendelsessted og destination i Danmark, ikke reguleret af særlig lovgivning. Det samme er tilfældet for en lang række af de serviceydelser, der måske ligger lidt i periferien af speditørens traditionelle ydelser, som tilbydes kunderne i dag. Dette er eksempelvis dokumenthåndtering, toldklarering, handling, warehousing, lageraftaler mv. Kendetegnede for disse aftaler er, at speditørens krav på vederlag ikke er særligt lovreguleret. Dermed finder de almindelige regler i forældelsesloven som udgangspunkt anvendelse, hvorefter forældelse indtræder tre år efter forfaldsdatoen. I praksis vil der oftest være henvist til NSAB 2000 i aftalegrundlaget mellem speditøren og kunden, således at dette regelsæt finder anvendelse. Såfremt NSAB 2000 er vedtaget og finder anvendelse, vil speditørens fragtkrav være undergivet en treårig forældelse, idet NSAB , der foreskriver en étårig forældelsesfrist, alene omhandler kundens krav mod speditøren i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse. Internationale landevejstransporter (CMR) For internationale landevejstransporter (CMR) gælder, modsat de øvrige transportformer, særlige regler. Som det er langt de fleste speditører bekendt, så forældes kundens krav i anledning af bort-

4 komst, beskadigelse og forsinkelse ét år efter udleveringen af godset, alternativt ét år efter det tidspunkt, hvor godset skulle have været udleveret. CMR-loven regulerer som noget særligt også forældelse af transportørens fragtkrav. I henhold til CMR-loven forældes transportørens fragtkrav 15 måneder efter transportaftalens indgåelse. Tidspunktet for transportaftalens indgåelse er i praksis ved kundens booking af transporten. Pas på hvad du indestår for Forældelsens virkning og afbrydelse Forældelsen er en absolut frist, der alene kan afbrydes ved at kunden udtrykkeligt, og af bevismæssige årsager skriftligt, anerkender at skylde beløbet eller ved sagsanlæg. Ved sagsanlæg forstås indlevering af stævning eller betalingspåkrav. Forældelsen afbrydes således hverken ved påmindelse, rykkerskrivelse, overgivelse til inkasso eller lignende. Juridisk afdeling modtager med jævne mellemrum særligt CMR-fragtkrav til inkassation, hvor forældelsesfristen allerede ved overgivelsen til inkasso er udløbet, og kravet er således forældet. 4 Det er således væsentligt, at særligt bogholderierne i speditionsvirksomheder er opmærksom på denne frist, idet de særligt kundevenlige virksomheder, der har en eftergivende debitor- og inkassopolitik, ofte vil kunne risikere, at deres berettigede fragtkrav forældes, mens man venter på kundens betaling. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til Danske Speditørers juridisk afdeling i forbindelse med såvel generelle som konkrete spørgsmål i forbindelse med forældelse. Af Birgitte Louise Sølgaard, adv. fm. Danske Speditørers juridiske afdeling har i den sidste tid oplevet, at medlemsvirksomheder har fået henvendelser fra kontraktsparter typisk udførende søtransportører med anmodning om, at speditøren skal underskrive et dokument om indeståelse for betaling af fragt og andre omkostninger (i det følgende benævnt indeståelseserklæring). Indeståelsens typiske indhold Problemstillingen går ud på, at indeståelsen skal gives i forbindelse med transport af gods eller andre ydelser, som speditøren har bestilt og booket hos transportøren, også når dette alene sker på vegne af en kunde, tredjemand eller for transportydelser, som speditøren alene har formidlet. Ofte skal speditøren indestå for at være selvskyldner og ydermere indestå for hvad end der måtte være aftalt i øvrigt mellem samtlige kontraktsparter. Indeståelsen gælder således også fragt og andre omkostninger i formidlingstilfælde eller tilfælde, hvor den udførende transportør selv har accepteret at opkræve fragten hos tredjemand. Ofte vil det være aftalt, at modregning i fragt er udelukket, ligesom fragtbetalingen ofte skal finde sted inden 10 dage efter modtagelsen af det skriftlige påkrav. Speditørens retsstilling, såfremt der ikke skrives under Såfremt speditøren ikke skriver under på en indeståelseserklæring, vil hans rettigheder og forpligtelser overfor transportører være omfattet af NSAB 2000, i det omfang disse bestemmelser i øvrigt er behørigt vedtaget. Ifølge disse bestemmelser afhænger speditørens retsstilling af, hvorvidt denne fungerer som formidler eller transportør. Har speditøren indgået en formidleraftale og dermed ikke handler i eget navn vil han overfor den udførende transportør ikke være ansvarlig for betaling af fragt. Hvis speditøren derimod har indgået en aftale som transportør, vil han overfor den udførende transportør være ordregiver og dermed bære fragtbetalingsforpligtelsen overfor den udførende transportør. Da den sidstnævnte konstruktion i praksis ofte sker derved, at speditøren overfor transportøren indgår aftale på ét dokument (såkaldt Master -dokument) og overfor kunden på et andet dokument (såkaldt house -dokument), vil speditøren være selvstændigt forpligtet overfor transportøren (typisk også vedrørende fragtbetalingen) allerede i henhold til master-fragtbrevet. Risici ved indeståelse Ud over at indeståelseserklæringer typisk udvider omfanget af formidler-speditørens forpligtelser, kan det være vanskeligt på forhånd at fastslå, hvilke forpligtelser indeståelseserklæringen medfører, også for speditører som i eget navn har indgået fragtaftale med transportøren (fx på et master-dokument). At skrive under på betalingsløfter, som i det ovennævnte eksempel, og dermed indestå herfor, kan være forbundet med uoverskuelige konsekvenser, som speditører oftest ikke har mulighed for fuldt ud at gennemskue på tidspunktet for indeståelsen. Hvad dækker for eksempel udtrykket andre omkostninger over? Det speditøren tager for givet på tidspunktet for aftalens indgåelse, opfattes måske anderledes af speditørens kontraktspart. Således kan ordene andre omkostninger eksempelvis også være tiltænkt betydningen at skulle omfatte tillægsudgifter, demurragekrav eller måske sågar et erstatningskrav. Det kan aldrig på forhånd vides, hvad der pludselig kan hænde af uforudsigelige situationer i forbindelse med udførslen af en transport, og særligt bliver konsekvenserne uoverskuelige, hvis speditøren også indestår for betaling fra tredjemand, hvis adfærd speditøren ikke nødvendigvis kan kontrollere. Således vil det være uden for speditørens kontrol, om fx en kunde afhenter godset til tiden i destinationshavnen men med underskriften af en indeståelseserklæring som den ovennævnte, vil omkostninger til demurrage alligevel skulle afholdes af speditøren, som står med risikoen for efterfølgende at søge omkostningen dækket af kunden. Indeståelsen kan sluttelig være formuleret på en sådan måde, at speditøren påtager sig ansvaret som selvskyldnerkautionist, hvilket vil sige, at speditøren skal betale kreditor (her transportøren) straks ved en kundes misligholdelse af sin forpligtelse, og således at transportøren ikke skal have foretaget retsforfølgning imod kunden, før han kan holde sig til speditøren. Anbefaling Som ovenfor beskrevet medfører de indeståelseserklæringer, som speditører ofte mødes med fra udførende transportører, en markant anderledes retsstilling for speditøren end gældende ret foreskriver, og i visse situationer således at speditøren påtager sig et betydeligt større ansvar end ellers. Om denne situation ønskes skabt for speditøren, er naturligvis en disposition, som må underkastes en almindelig,

5 forretningsmæssig overvejelse. Da indeståelseserklæringerne langt fra er ens udformet og derfor medfører forskellige konsekvenser, anbefales det at få foretaget en juridisk vurdering af den konkrete henvendelse, før underskriften sættes på papiret. For en vurdering af konkrete indeståelseserklæringer er medlemsvirksomheder som altid velkomne til at kontakte Danske Speditørers juridiske afdeling på telefon Kend din kunde Af Philip Graff, advokat I enhver branche er det både vigtigt og nødvendigt at kende sine kunder, og det gælder naturligvis også i transportbranchen, selvom det i visse tilfælde når alt går godt ikke er af betydning om kunden skal have transporteret den ene eller anden type gods i en container. Ligesom i andre brancher kan man kræve forudbetaling, men her adskiller transportbranchen sig fra mange andre brancher, da forudbetaling ikke altid er tilstrækkelig. Selve den fysiske transport kan medføre forpligtelser og omkostninger, som ikke på forhånd kan beregnes eller forudses. Det har normalt været antaget, at godset i sig selv ville repræsentere sikkerhed for eventuelle ekstra omkostninger, som måtte påløbe og som ikke var forudbetalte. Baggrunden har været, at såfremt afsender eller modtager ville bekoste transportomkostninger (og betale købesummen), måtte godset have en noget større værdi, som speditøren i medfør af panteretten i NSAB i normale tilfælde kan søge sig fyldestgjort ved manglende betaling af ekstra omkostninger og/eller fragten. Imidlertid er der særegne forhold omkring transport, som gør, at denne antagelse ikke altid holder stik. Farligt gods Det er oplagt, at gods som udgør fare for andet gods, ejendom eller personer kan medføre langt højere omkostninger end fragtbeløbet, og speditøren vil ofte være ansvarlig overfor en udførende transportør eller tredjemand for eventuel skade forvoldt af sådant farligt gods. Speditøren må herefter henvende sig til sin ordregiver eller den, der er ansvarlig for den manglende eller fejlagtige angivelse af godsets karakter og søge regres for den erstatning og de omkostninger, som speditøren betalt. Der kan være tale om betydelige beløb, men heldigvis er det yderst sjældent, at der opstår sager af denne art, men når de opstår, er de til gengæld komplicerede og involverer som sagt ofte store værdier. Gods uden værdi Juridisk afdeling har i en del tilfælde set sager, hvor godset ikke bliver afhentet af modtageren. I dette tilfælde vil speditøren ofte være den, der i praksis foreløbig afholder container-, lager og/eller havneleje. Der kan være tale om fordærvelige eller sæson-varer, og hvor speditøren i praksis ofte handler hurtigt ved fordærvelige varer, er der i praksis ofte tale om, at andre varer kan henligge længere tid inden det er åbenbart, at modtageren ikke ønsker at afhente godset. Der kan i dette tilfælde være tale om betydelige uforudsete omkostninger for speditøren, og i tilfælde af at godset ikke har nogen værdi, er speditørens panteret ikke af reel værdi. Ofte vil den eller de parter, som speditøren kan kræve erstatning hos, være økonomisk pressede, måske netop fordi godset mod forventning ikke har nogen værdi, og mulighederne for at få erstatning er således i bedste fald besværlige og ressourcekrævende og i værste fald nyttesløs. Et specialtilfælde af gods uden værdi er gods, som krænker andres immatrielle rettigheder. Der kan være tale om plagiatprodukter eller ulovligt parallelimporterede produkter, som ses oftere og oftere at komme til Danmark. Begge dele er forhold, som speditører som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at opdage. Ikke desto mindre kan speditøren blive midtpunkt i en strid mellem SKAT, krænkeren og indehaveren af rettighederne. Bedømmelsen af om der foreligger krænkelse eller ej vil ofte blive bedømt i fogedretten, som træffer en foreløbig kendelse. Denne kendelse følges normalt op af en justifikationssag, som foregår i de almindelige retter, og som godt kan vare ganske lang tid. Såfremt fogedretten har nedlagt fogedforbud mod at bringe produktet i omsætning vil det også være umuligt for speditøren at bortsælge godset på det pågældende marked, da dette også anses for at bringe produktet i omsætning. Speditøren må derfor søge sig inddækket for sine omkostninger (der i disse tilfælde også kan omfatte destruktionsomkostninger) af typisk den krænkede i perioden, hvor der er strid omkring produktets lovlighed. I juridisk afdeling har vi behandlet flere sager, som har involveret gods, hvor der var strid om godset krænkede andres rettigheder i flere lande, og hvor der kun var nedlagt fogedforbud i et land, men ikke i de øvrige lande. Dette giver særlige problemer omkring muligheden for at bringe produktet i omsætning. Da alle statistikker siger, at antallet af disse sager er i kraftig stigning, er der tale om et problem, der kan blive aktuelt for alle speditører. Juridisk afdeling er parat til at bistå med råd, såfremt der opstår sådanne spørgsmål. Konklusionen er dog, at man som speditør, ligesom i andre brancher, står bedst ved at kende sin kunde og dennes gods og behov.

6 NSAB 2000 kræver vedtagelse Rasmus Køie, advokat Byretsdom sætter fokus på vigtigheden af, at speditøren sørger for behørig aftalemæssig vedtagelse af NSAB 2000 med sine samhandelsparter. Størstedelen af Danske Speditørers medlemsvirksomheder betragter det antageligt efterhånden næsten som en selvfølge, at virksomhedens transportmæssige ansvar reguleres af Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2000 NSAB Imidlertid er det vigtigt for anvendelsen af NSAB 2000, at bestemmelserne i hvert enkelt tilfælde er aftalt mellem speditøren og dennes kontraktspart, herunder især transportkunder. Uanset den store udbredelse og anerkendelse, som NSAB 2000 nyder, er der i aftaleretlig forstand fortsat tale om et sæt civilretlige bestemmelser, som skal vedtages individuelt og ikke en lovmæssig regulering, der automatisk finder anvendelse ved bedømmelse af en speditørs retsforhold. Dommen At NSAB 2000 skal vedtages individuelt og at bestemmelserne i øvrigt er vigtige for speditørers retsstilling er atter blevet fremhævet ved en netop afsagt byretsdom. Den afsagte dom omhandler et forhold mellem en dansk speditør og dennes danske kunde. Speditøren havde i sagen påberåbt sig, at NSAB 2000 fandt anvendelse mellem speditøren og kunden, og netop dette spørgsmål blev selvstændigt udskilt til delforhandling, således, at der i første omgang alene skulle tages stilling til, hvorvidt NSAB 2000 overhovedet var vedtaget mellem parterne. Idet speditøren påberåbte sig anvendelse af NSAB 2000, var det også speditøren, som skulle løfte bevisbyrden for, at NSAB 2000 var aftalt. I sagen blev det af retten lagt til grund, at speditøren ikke under aftaleforhandlingerne eller i tilbudsmateriale og heller ikke senere i forløbet havde henvist til NSAB 2000 eller udleveret et eksemplar af bestemmelserne til transportkunden. Uanset at transportkunden for 30 år siden var uddannet speditør, og uanset at der ubestridt var tale om en aftale mellem to professionelle erhvervsdrivende, fandt retten det ikke godtgjort, at NSAB 2000 var behørigt vedtaget. Speditøren skulle derfor anerkende, at NSAB 2000 ikke kunne anvendes i forholdet mellem parterne og ej heller fandt anvendelse for så vidt angik det mellemværende, som den egentlige sag handlede om. Vedtagelse af NSAB 2000 er vigtigt Dommen illustrerer vigtigheden af, at speditøren sørger for vedtagelse af NSAB 2000 overfor sine kunder, samt bevissikring heraf. Efter dansk aftaleret er det afgørende for vurderingen af vedtagelsen af vilkår for en aftale, at sådanne vilkår er gjort til en del af aftalegrundlaget senest på tidspunktet for aftalens indgåelse. Uanset at der findes eksempler på aftaleforhold, hvor speditørens efterfølgende henvisning til NSAB 2000 på en faktura, kunne statuere vedtagelse af bestemmelserne i et i øvrigt længerevarende samhandelsforhold, er det anbefalelsesværdigt, at speditører sørger for, at den behørige henvisning til NSAB 2000 som vilkår for aftalen fremsættes overfor aftaleparter i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan ske ved anvendelse af den henvisningsklausul, som er udfærdiget af Nordisk Speditørforbund, og som er almindeligt antaget som instrument for vedtagelse af NSAB 2000 i sin helhed for aftaler med speditører. Henvisningsteksten bør fremgå af al speditørens udgående korrespondance og kan med fordel trykkes på brevpapir, telefaxskabeloner og som en del af autosignaturer i s. Såfremt speditører typisk i længerevarende samarbejdsforhold med større kunder foretager aftaleindgåelse om udførelse af transporter for en given periode (fx i forbindelse med indgåelse af årskontrakter eller lignende), vil det være tilstrækkeligt at vedtage NSAB 2000 én gang for alle med en henvisning hertil i samarbejdskontrakten. Sådan vedtages NSAB 2000 i praksis Sædvanligvis vil aftalevilkår skulle forelægges aftaleparten i sin helhed, ligesom særligt byrdefulde vilkår skal fremhæves særskilt, førend disse kan anerkendes som en del af aftalegrundlaget. Imidlertid har NSAB 2000 aftaleretlig status af såkaldt agreed document, idet tilblivelsen af NSAB 2000 er sket som led i drøftelser mellem såvel Nordisk Speditørforbund som organisationer, der repræsenterede transportkøberinteresser. Således er det for vedtagelsen af NSAB 2000 i hvert fald overfor speditørers erhvervsdrivende kunder tilstrækkeligt alene at henvise til bestemmelserne samt fremhæve indholdet af en mindre del heraf. Henvisningen kan ske ved anvendelse af følgende passus: Medlem af Nordisk Speditørforbund. Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR ( 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år ( 30), og at panteretten ( 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser ( 10). Henvisningsteksten findes foruden på dansk tillige oversat til engelsk, tysk, fransk og spansk på Danske Speditørers hjemmeside, For yderligere information om vedtagelse af NSAB 2000 står Danske Speditørers juridiske afdeling til disposition på telefon

7 5 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Advokat com Lissi Rasmus Andersen Køie Advokat Advokat David Rubin Advokat com Marie Christoffer Overskov SuséDam Advokatfuldmægtig (barsel) Rasmus Ajsa Festic Køie Juridisk bac.jur konsulent Patrick Mette Højlund Dabrowski Advokatfuldmægtig stud.jur. Uffe Christian Egedal Muff Hansen Inkassosagsbehandler Advokatfuldmægtig Anders Birgitte Wahl Louise Sølgaard Stud.jur. Advokatfuldmægtig Peter Bløcher advokatfuldmægtig com

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET. Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET. Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor Philip Graff, advokat philip.graff@ Fra denne dag er der indført

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Speditøren og forældelse Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Dette indlæg omhandler ikke de materielle regler omkring forældelse,

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Debitoropfølgning Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Det er gode tider i dansk erhvervsliv i øjeblikket, men på trods

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Advokat Per Vestergaard Pedersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. 72 27 00 00 Fax 72 27 00 27 www.bechbruundragsted.com

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s LEMAN ROAD: BASIC Produktet der har været kendt i generationer, og tilpasset kunderne i Europa. Det er stabilt, regulært og pålideligt Ugentlige faste afgange D irekte

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 48 Januar 2016 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 48 Januar 2016 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET I denne udgave af SPEDITIONSRET sætter vi fokus på, hvordan NSAB 2015 integreres i parternes aftale. Endvidere ser vi på spørgsmålet om moms på erstatningskrav

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor Vejledning til DANSK GOLF UNION Vejledning til H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor H O V E D S P O N S O R oktober 2008 Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Golf Union og knytter

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV 25.11.2016 Forældelsen af resthæftelseskrav i kommanditselskaber skal som udgangspunkt afbrydes senest 3 år efter sidste afbrydelse. Da afbrydelse

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt

1 Disse bestemmelser er såfremt ikke andet udtrykkeligt er aftalt NSAB2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: DANMARK: Erhvervenes

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere