TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade på gods, der blev transporteret med såkaldte Lavtgående fly. Af Rasmus Køie, advokat Hvad er en multimodal transport? I transportmæssig sammenhæng benævnes transporter, der alene udføres med den samme transportform (på engelsk mode of transport ) som unimodale transporter (og hvis flere på hinanden følgende transporter med samme transportform udføres i samme transportforløb, benævnes dette typisk som successive transporter ). I modsætning hertil benævnes transportforløb, der gennemføres under anvendelse af flere forskellige transportformer, som multimodale transporter. I ganske mange tilfælde udføres transporter netop som led i et mere eller mindre kompliceret logistisk netværk af transportformer, og ikke blot som transporter med den samme transportform fra A til B. Således ses det ikke sjældent, at transportører påtager sig at forestå et transportforløb fra dør til dør, som af forskellige typisk logistiske og/eller transportøkonomiske årsager gennemføres med flere forskellige transportformer fx således, at der gennemføres en hovedtransport med skib eller fly og de nødvendige for- eller eftertransporter med lastbil eller jernbane. Lovgivning og retspraksis For så vidt angår de unimodale transporter, er lovgrundlaget for de enkelte transportformer ganske indgående reguleret i henholdsvis CMR-loven (internationale vejtransporter), søloven, luftfartsloven samt COTIF-konventionen og jernbaneloven (jernbanetransporter). Men dette er ikke tilsvarende gældende for multimodale transporter, for hvilke der foreløbigt ikke fi n des selvstændig lovgivning eller internationale konventioner i samme omfang. Multimodale transporter medfører en række juridiske spørgsmål, herunder hvorvidt det tilkommer parterne selv at aftale deres betingelser for ansvarsgrundlag, og ikke mindst hvordan forholdet skal reguleres, hvis intet er aftalt. Endvidere kan det give anledning til juridiske overvejelser, når man skal finde det rette lovgrundlag for løsning af tvister, hvor en skade er sket under et multimodalt transportforløb, men hvor skaden ikke faktisk kan lokaliseres til at være opstået under transport med et bestemt transportmiddel. Hertil kommer, at retspraksis på området for multimodale transporter, såvel i Danmark som internationalt, er relativt sparsom. For nylig er imidlertid afsagt en dansk højesteretsdom, som omhandler et multimodalt transportforløb. Sagen Den nyligt afsagte højesteretsdom vedrører reguleringen af en del af de nævnte retslige problematikker. Sagen vedrørte tvist i forbindelse med udførslen af en transport i henhold til et Air Way Bill (AWB), men hvor der indtraf skade på et parti lakseørredrogn under en del af transporten, som blev udført med lastbil fra Danmark til Frankfurt, Tyskland, hvorfra lakseørredrognen skulle have været fløjet videre til Japan. Faktum En transportkøber (K) henvendte sig til en speditør (S) med henblik på at få transporteret et parti fersk lakseørredrogn fra Danmark til Japan. Transporten skulle i henhold til aftalen og det udstedte luftfragtbrev ske med Billund Lufthavn som afsendelsessted og med Narita Lufthavn, Japan, som destination. I luftfragtbrevet var indsat en option til at substituere fl y transporten med en anden transportform. Til opfyldelse af transportaftalens udførsel indgik S en aftale med et luftfartsselskab (L), som for så vidt angik transporten fra Billund Lufthavn til Frankfurt Lufthavn yderligere indgik en aftale med en vejtransportør (T) (som benyttede en vognmand til udførslen af den faktiske landevejstransport). Mellem L og T var der udstedt et CMR-fragtbrev, ligesom det af aftalen fremgik, at [... T] dækker luftfragt iht Warzaw den Haag konventionen. (Det skal hertil bemærkes, at Warszawa-konventionen er en international lufttransportkonvention). Under landevejstransporten til Frankfurt blev lastvognen i Tyskland udsat for et singleuheld forårsaget af, at chaufføren blev distraheret af en telefonopringning og kørte ud NUMMER 27 December 2008 I DETTE NUMMER: Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Forældelse af fragtkrav Pas på hvad du indestår for Kend din kunde Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 NSAB 2000 kræver vedtagelse Side 6

2 i rabatten, hvorved lakseørredrognen blev beskadiget. Da der således i praksis var tale om en international landevejstransport, som udførtes under anvendelse af et AWB, opstod der tvist mellem parterne blandt andet om, hvorvidt luftfartsloven eller CMR-loven skulle anvendes. Spørgsmålet om dette lovvalg var centralt for afgørelse af, dels hvorvidt sagen var forældet og dels om begrænsningen af erstatningen for det beskadigede gods. For så vidt angår forældelsesproblematikken, består den afgørende forskel mellem de to nævnte regelsæt i, at beskadigelseskrav efter luftfartsloven er underlagt en forældelsesfrist på to år, hvorimod sådanne krav forælder efter et år i henhold til CMR-loven. Ligeledes er der afgørende forskel i erstatningsbegrænsningen i de to love, idet luftfartsloven fastsætter en ansvarsbegrænsning på 17 SDR pr. kilo beskadiget gods, mens CMR-loven begrænser ansvaret til 8,33 SDR pr. kilo. Det skal her understreges, at luftfartsloven senere er ændret, og at sagen blev behandlet under anvendelse af den luftfartslov, som var gældende i december 2000, hvor skaden indtraf. Dommen Ved afgørelsen af sagen udtalte Højesteret blandt andet følgende: [S] havde som kontraherende fragtfører påtaget sig at transportere godset hele vejen fra Danmark til Japan. Transporten er både i bookingbekræftelse og luftfragtbrev angivet som en flytransport fra Billund i Danmark til Narita i Japan. Højesteret tiltræder, at aftalen om hele denne transport derfor må anses for en aftale om flytransport og som sådan underlagt de regler, der gælder for flytransport. Højesteret bemærker herved, at det forhold, at aftalen indeholdt en option, som gav fragtføreren adgang til uden videre at benytte et andet transportmiddel, ikke kan føre til, at aftalen ikke skal anses for en aftale om flytransport. Udnyttelse af en sådan option indebærer imidlertid, at ladningsejer over for den kontraherende transportør yderligere kan påberåbe sig de ansvarsregler, som gælder for den måde, hvorpå transporten helt eller delvist faktisk blev udført. Aftalen mellem [L] og [T] er en aftale om transport af gods (»air cargo«) med bil fra Billund til Frankfurt, dvs. en aftale om international vejtransport som defineret i CMR-lovens 1. Det forhold, at det i aftalen hedder, at [T]»dækker luftfragt iht Warzaw den Haag konventionen«, kan ikke føre til en forståelse af denne aftale som værende en aftale om flytransport. Skaden skete under transporten med bil fra Billund til Frankfurt. Efter det anførte er [S] ansvarlig for enhver transportskade efter luftfartsloven og for den skete skade yderligere efter CMR-loven, mens [T] alene er ansvarlig efter CMR-loven. Det er ubestridt at [S s] ansvar efter luftfartsloven ikke er forældet. Allerede fordi [L] har anerkendt, at selskabet over for [S] er ansvarlig efter luftfartslovens regler, kan [S s] ansvar videreføres mod [L]. På denne baggrund gav Højesteret transportkøber (K) medhold overfor speditøren (S) i henhold til luftfartslovens regler og yderligere efter reglerne for vejtransport efter transportkøbers (K s) valg. Speditøren (S) kunne tilsvarende videreføre sit tab i regres mod luftfartsselskabet (L) ligeledes i henhold til luftfartsloven. Imidlertid kunne luftfartsselskabet (L) ikke videreføre sit tab mod vejtransportøren (T), idet dette forhold alene var omfattet af CMR-lovens regler, efter hvilke luftfartsselskabets (L s) krav overfor vejtransportøren (T) var forældet. Dommens rækkevidde og perspektiv for speditører I den transportretlige teori har det hidtil været diskuteret, hvorvidt og i givet fald hvordan de unimodale transportlove kan anvendes på et multimodalt transportforløb i de tilfælde, hvor transporten ikke umiddelbart falder ind under lovgivningens anvendelsesområde, eller hvor flere lovgivninger principielt kan tænkes at dække den samme transport. Visse teoretikere har således argumenteret for, at aftalen må være det afgørende, mens andre har argumenteret for, at den faktiske udførsel skulle diktere lovvalget. Med den ovenfor citerede argumentation kan det således umiddelbart se ud til, at Højesteret har valgt at sætte sig mellem to stole (eller måske snarere netop har sat sig på to stole på én gang), idet det blev fastslået, at S overfor K i det hele var ansvarlig i henhold til luftfartsloven og for den konkrete skade yderligere efter CMRloven. 2 Dommens resultat forekommer overraskende, idet Højesteret tilsyneladende tillægger optionen aftaleretlig betydning for anvendelse af CMR-loven (der efter sin ordlyd kræver en aftale om international vejtransport), men desuagtet tilkender erstatning efter luftfartsloven (hvilket burde være afskåret på grund af CMR-lovens ufravigelighed). Uanset at det ikke fremgår af dommen, hvorvidt K var vidende om den praktiske gennemførsel af transporten, må ovennævnte konklusion antageligt være fremkommet, idet der tilsyneladende tilkommer en transportkøber visse hensyn, som skal tages, fordi denne er uvidende om, hvordan godset i praksis transporteres fra A til B. Såfremt dette er tilfældet, må det tillige kunne konkluderes, at risikoen for at skulle bære ansvar parallelt efter to regelsæt vil kunne minimeres ved at indgå denne type aftale på et egentligt multimodalt grundlag og ved, så vidt det er muligt, at informere transportkunder om det påtænkte faktiske logistikforløb, herunder særligt med hvilke transportmidler dette forventes gennemført. Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt den nævnte dom er udtryk for en stillingtagen til en egentlig multimodal transportaftale. Efter min opfattelse er dette ikke tilfældet, idet der derimod er tale om en unimodal transportaftale med en option for anvendelsen af alternative transportformer samt om et konkret multimodalt transportforløb. Efter min opfattelse efterlader dommen derfor fortsat området for regulering af multimodale transportaftaler tilsvarende ubesvaret. Dommen er udtryk for, at unimodale transportaftaler med optionsklausuler, som giver transportøren ret til ensidigt at vælge en anden transportform til den praktiske udførsel, tillige gør transportøren ansvarlig også efter lovgivning, som i givet fald måtte kunne dække sådanne skader, som konkret opstår under denne transportforms udførsel. Efter min vurdering er denne konklusion imidlertid ikke afgørende for, hvordan en egentlig multimodal transportaftale skal reguleres. Et hovedproblem ved bedømmelsen af multimodale transportaftaler består i en latent fare for omgåelse af transportlovgivningen, som ellers ofte tvingende ( automatisk ) og ufravigeligt vil regulere forholdet mellem transportkøber og speditør/transportør, når der foreligger en aftale om en bestemt transportydelse. Udover den rene omgåelse af tvingende lovgivning må en transportaftales parter imidlertid gyldigt kunne aftale sig til håndteringen af ansvar mv. Særligt bør dette være muligt, hvis hensynet til gennemsigtigheden af transportforløbet for transportkøberen iagttages i rimeligt omfang. Alternativt vil det transportjuridiske

3 bevismæssige kvitteringssystem i praksis føre til, at den sidste transportør i kæden og dermed også den transportretlige regulering, som dækker dennes transportform vil blive afgørende for forholdet mellem parterne i de situationer, hvor det ikke kan fastslås, hvor i transportkæden skaden faktisk opstod. Dette medfører potentielt en i praksis tilfældighed for valg af lovgivning (som i øvrigt vil være dikteret af den konkret anvendte sluttransportform), og ikke mindst hvor hovedtransportformen i øvrigt er dominerende blandt andet for fastsættelse af fragten og den øvrige logistik, kan der være rimelige hensyn at tage til den aftalefrihed, som erhvervsdrivende ellers er indrømmet. Multimodale transportaftaler i fremtiden Dommen er efter min vurdering ikke i sig Forældelse af fragtkrav Af Christian Muff Hansen, adv. fm. selv udtryk for fastlæggelse af retstillingen, hvad angår multimodale transportaftaler, men derimod afgørende for håndteringen af unimodale transportaftaler indeholdende en ensidig substitutionsklausul vedrørende den konkrete transportform. Egentligt multimodale transportaftaler bør således fortsat kunne indgås med gyldig virkning. Pas på regresfælder Som det ses af ovenstående og den nævnte højesteretsdom, er det forbundet med visse retslige udfordringer at håndtere reguleringen af multimodale transporter, og det opfordres derfor til, at speditører, der forestår sådanne transporter, skærper opmærksomheden omkring dette. Særligt for en eventuel videreførelse af ansvar til undertransportører kan der opstå situationer, hvor speditører risikerer manglende 3 eller utilstrækkelig regresadgang, og det kan derfor anbefales, at der søges juridisk bistand i forbindelse med aftaleindgåelsen overfor såvel kunder som underleverandører. For yderligere information om håndteringen af multimodale transporter kan Danske Speditørers juridiske afdeling kontaktes på hotline: Som det er de fleste speditører bekendt, så gælder der inden for transportbranchen en række særlige regelsæt. Disse regelsæt regulerer alle en lang række spørgsmål om eksempelvis transportørens ansvarsgrundlag, ansvarsperiodens længde og de i praksis vigtige regler om begrænsning af transportørens ansvar, ligesom der i alle transportlovene gælder regler om reklamation og forældelse. For så vidt angår reglerne om forældelse, er situationen imidlertid særlig, når det kommer til fragtkravet transportørens krav på betaling for transporten. På dette punkt er der ikke ensartede regler for alle transportformer. Danske Speditørers juridiske afdeling varetager inkassation af ubetalte fragtkrav for en lang række af foreningens medlemmer, og det sker med jævne mellemrum, at juridisk afdeling modtager inkassosager, hvor fragtkravet allerede er forældet ved overgivelse til inkasso. Reglerne gennemgås nedenfor, og det er især CMR-transporter, som har kort forældelsesfrist, der er fokus på. Lufttransport Reglerne om forældelse af krav i forbindelse med lufttransport er reguleret i luftfartsloven. Luftfartsloven indeholder således i 118 reglen om, at kundens krav i anledning af bortkomst, beskadigelse og forsinkelse forældes to år efter udleveringen af godset, alternativt det tidspunkt hvor godset i henhold til transportaftalen skulle have været udleveret. Luftfartsloven regulerer imidlertid ikke forældelsen af transportørens fragtkrav. Dette krav forældes efter den almindelige forældelseslov, og forældes således tre år efter forfaldsdatoen, hvilket i praksis oftest vil sige forfaldstid for den faktura, der udstedes til kunden. Søtransport For søtransport gælder lignende regler som ved luftfart. Reglerne om forældelse af krav i forbindelse med søtransport er reguleret i søloven, hvor det dog følger af 501, at kundens krav i anledning af bortkomst, beskadigelse og forsinkelse forældes ét år efter udlevering af godset, alternativt det tidspunkt hvor godset i henhold til transportaftalen skulle have været udleveret. Heller ikke søloven regulerer dog spørgsmålet om forældelse af transportørens fragtkrav, som også her forældes efter den almindelige forældelseslov. Forældelse indtræder således tre år efter forfaldsdatoen. Nationale landevejstransporter og andre ulovregulerede aftaler En række af de opgaver, som speditører forestår for kunderne, er ikke lovregulerede. Således er eksempelvis nationale landevejstransporter, hvorved forstås transporter med både afsendelsessted og destination i Danmark, ikke reguleret af særlig lovgivning. Det samme er tilfældet for en lang række af de serviceydelser, der måske ligger lidt i periferien af speditørens traditionelle ydelser, som tilbydes kunderne i dag. Dette er eksempelvis dokumenthåndtering, toldklarering, handling, warehousing, lageraftaler mv. Kendetegnede for disse aftaler er, at speditørens krav på vederlag ikke er særligt lovreguleret. Dermed finder de almindelige regler i forældelsesloven som udgangspunkt anvendelse, hvorefter forældelse indtræder tre år efter forfaldsdatoen. I praksis vil der oftest være henvist til NSAB 2000 i aftalegrundlaget mellem speditøren og kunden, således at dette regelsæt finder anvendelse. Såfremt NSAB 2000 er vedtaget og finder anvendelse, vil speditørens fragtkrav være undergivet en treårig forældelse, idet NSAB , der foreskriver en étårig forældelsesfrist, alene omhandler kundens krav mod speditøren i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse. Internationale landevejstransporter (CMR) For internationale landevejstransporter (CMR) gælder, modsat de øvrige transportformer, særlige regler. Som det er langt de fleste speditører bekendt, så forældes kundens krav i anledning af bort-

4 komst, beskadigelse og forsinkelse ét år efter udleveringen af godset, alternativt ét år efter det tidspunkt, hvor godset skulle have været udleveret. CMR-loven regulerer som noget særligt også forældelse af transportørens fragtkrav. I henhold til CMR-loven forældes transportørens fragtkrav 15 måneder efter transportaftalens indgåelse. Tidspunktet for transportaftalens indgåelse er i praksis ved kundens booking af transporten. Pas på hvad du indestår for Forældelsens virkning og afbrydelse Forældelsen er en absolut frist, der alene kan afbrydes ved at kunden udtrykkeligt, og af bevismæssige årsager skriftligt, anerkender at skylde beløbet eller ved sagsanlæg. Ved sagsanlæg forstås indlevering af stævning eller betalingspåkrav. Forældelsen afbrydes således hverken ved påmindelse, rykkerskrivelse, overgivelse til inkasso eller lignende. Juridisk afdeling modtager med jævne mellemrum særligt CMR-fragtkrav til inkassation, hvor forældelsesfristen allerede ved overgivelsen til inkasso er udløbet, og kravet er således forældet. 4 Det er således væsentligt, at særligt bogholderierne i speditionsvirksomheder er opmærksom på denne frist, idet de særligt kundevenlige virksomheder, der har en eftergivende debitor- og inkassopolitik, ofte vil kunne risikere, at deres berettigede fragtkrav forældes, mens man venter på kundens betaling. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til Danske Speditørers juridisk afdeling i forbindelse med såvel generelle som konkrete spørgsmål i forbindelse med forældelse. Af Birgitte Louise Sølgaard, adv. fm. Danske Speditørers juridiske afdeling har i den sidste tid oplevet, at medlemsvirksomheder har fået henvendelser fra kontraktsparter typisk udførende søtransportører med anmodning om, at speditøren skal underskrive et dokument om indeståelse for betaling af fragt og andre omkostninger (i det følgende benævnt indeståelseserklæring). Indeståelsens typiske indhold Problemstillingen går ud på, at indeståelsen skal gives i forbindelse med transport af gods eller andre ydelser, som speditøren har bestilt og booket hos transportøren, også når dette alene sker på vegne af en kunde, tredjemand eller for transportydelser, som speditøren alene har formidlet. Ofte skal speditøren indestå for at være selvskyldner og ydermere indestå for hvad end der måtte være aftalt i øvrigt mellem samtlige kontraktsparter. Indeståelsen gælder således også fragt og andre omkostninger i formidlingstilfælde eller tilfælde, hvor den udførende transportør selv har accepteret at opkræve fragten hos tredjemand. Ofte vil det være aftalt, at modregning i fragt er udelukket, ligesom fragtbetalingen ofte skal finde sted inden 10 dage efter modtagelsen af det skriftlige påkrav. Speditørens retsstilling, såfremt der ikke skrives under Såfremt speditøren ikke skriver under på en indeståelseserklæring, vil hans rettigheder og forpligtelser overfor transportører være omfattet af NSAB 2000, i det omfang disse bestemmelser i øvrigt er behørigt vedtaget. Ifølge disse bestemmelser afhænger speditørens retsstilling af, hvorvidt denne fungerer som formidler eller transportør. Har speditøren indgået en formidleraftale og dermed ikke handler i eget navn vil han overfor den udførende transportør ikke være ansvarlig for betaling af fragt. Hvis speditøren derimod har indgået en aftale som transportør, vil han overfor den udførende transportør være ordregiver og dermed bære fragtbetalingsforpligtelsen overfor den udførende transportør. Da den sidstnævnte konstruktion i praksis ofte sker derved, at speditøren overfor transportøren indgår aftale på ét dokument (såkaldt Master -dokument) og overfor kunden på et andet dokument (såkaldt house -dokument), vil speditøren være selvstændigt forpligtet overfor transportøren (typisk også vedrørende fragtbetalingen) allerede i henhold til master-fragtbrevet. Risici ved indeståelse Ud over at indeståelseserklæringer typisk udvider omfanget af formidler-speditørens forpligtelser, kan det være vanskeligt på forhånd at fastslå, hvilke forpligtelser indeståelseserklæringen medfører, også for speditører som i eget navn har indgået fragtaftale med transportøren (fx på et master-dokument). At skrive under på betalingsløfter, som i det ovennævnte eksempel, og dermed indestå herfor, kan være forbundet med uoverskuelige konsekvenser, som speditører oftest ikke har mulighed for fuldt ud at gennemskue på tidspunktet for indeståelsen. Hvad dækker for eksempel udtrykket andre omkostninger over? Det speditøren tager for givet på tidspunktet for aftalens indgåelse, opfattes måske anderledes af speditørens kontraktspart. Således kan ordene andre omkostninger eksempelvis også være tiltænkt betydningen at skulle omfatte tillægsudgifter, demurragekrav eller måske sågar et erstatningskrav. Det kan aldrig på forhånd vides, hvad der pludselig kan hænde af uforudsigelige situationer i forbindelse med udførslen af en transport, og særligt bliver konsekvenserne uoverskuelige, hvis speditøren også indestår for betaling fra tredjemand, hvis adfærd speditøren ikke nødvendigvis kan kontrollere. Således vil det være uden for speditørens kontrol, om fx en kunde afhenter godset til tiden i destinationshavnen men med underskriften af en indeståelseserklæring som den ovennævnte, vil omkostninger til demurrage alligevel skulle afholdes af speditøren, som står med risikoen for efterfølgende at søge omkostningen dækket af kunden. Indeståelsen kan sluttelig være formuleret på en sådan måde, at speditøren påtager sig ansvaret som selvskyldnerkautionist, hvilket vil sige, at speditøren skal betale kreditor (her transportøren) straks ved en kundes misligholdelse af sin forpligtelse, og således at transportøren ikke skal have foretaget retsforfølgning imod kunden, før han kan holde sig til speditøren. Anbefaling Som ovenfor beskrevet medfører de indeståelseserklæringer, som speditører ofte mødes med fra udførende transportører, en markant anderledes retsstilling for speditøren end gældende ret foreskriver, og i visse situationer således at speditøren påtager sig et betydeligt større ansvar end ellers. Om denne situation ønskes skabt for speditøren, er naturligvis en disposition, som må underkastes en almindelig,

5 forretningsmæssig overvejelse. Da indeståelseserklæringerne langt fra er ens udformet og derfor medfører forskellige konsekvenser, anbefales det at få foretaget en juridisk vurdering af den konkrete henvendelse, før underskriften sættes på papiret. For en vurdering af konkrete indeståelseserklæringer er medlemsvirksomheder som altid velkomne til at kontakte Danske Speditørers juridiske afdeling på telefon Kend din kunde Af Philip Graff, advokat I enhver branche er det både vigtigt og nødvendigt at kende sine kunder, og det gælder naturligvis også i transportbranchen, selvom det i visse tilfælde når alt går godt ikke er af betydning om kunden skal have transporteret den ene eller anden type gods i en container. Ligesom i andre brancher kan man kræve forudbetaling, men her adskiller transportbranchen sig fra mange andre brancher, da forudbetaling ikke altid er tilstrækkelig. Selve den fysiske transport kan medføre forpligtelser og omkostninger, som ikke på forhånd kan beregnes eller forudses. Det har normalt været antaget, at godset i sig selv ville repræsentere sikkerhed for eventuelle ekstra omkostninger, som måtte påløbe og som ikke var forudbetalte. Baggrunden har været, at såfremt afsender eller modtager ville bekoste transportomkostninger (og betale købesummen), måtte godset have en noget større værdi, som speditøren i medfør af panteretten i NSAB i normale tilfælde kan søge sig fyldestgjort ved manglende betaling af ekstra omkostninger og/eller fragten. Imidlertid er der særegne forhold omkring transport, som gør, at denne antagelse ikke altid holder stik. Farligt gods Det er oplagt, at gods som udgør fare for andet gods, ejendom eller personer kan medføre langt højere omkostninger end fragtbeløbet, og speditøren vil ofte være ansvarlig overfor en udførende transportør eller tredjemand for eventuel skade forvoldt af sådant farligt gods. Speditøren må herefter henvende sig til sin ordregiver eller den, der er ansvarlig for den manglende eller fejlagtige angivelse af godsets karakter og søge regres for den erstatning og de omkostninger, som speditøren betalt. Der kan være tale om betydelige beløb, men heldigvis er det yderst sjældent, at der opstår sager af denne art, men når de opstår, er de til gengæld komplicerede og involverer som sagt ofte store værdier. Gods uden værdi Juridisk afdeling har i en del tilfælde set sager, hvor godset ikke bliver afhentet af modtageren. I dette tilfælde vil speditøren ofte være den, der i praksis foreløbig afholder container-, lager og/eller havneleje. Der kan være tale om fordærvelige eller sæson-varer, og hvor speditøren i praksis ofte handler hurtigt ved fordærvelige varer, er der i praksis ofte tale om, at andre varer kan henligge længere tid inden det er åbenbart, at modtageren ikke ønsker at afhente godset. Der kan i dette tilfælde være tale om betydelige uforudsete omkostninger for speditøren, og i tilfælde af at godset ikke har nogen værdi, er speditørens panteret ikke af reel værdi. Ofte vil den eller de parter, som speditøren kan kræve erstatning hos, være økonomisk pressede, måske netop fordi godset mod forventning ikke har nogen værdi, og mulighederne for at få erstatning er således i bedste fald besværlige og ressourcekrævende og i værste fald nyttesløs. Et specialtilfælde af gods uden værdi er gods, som krænker andres immatrielle rettigheder. Der kan være tale om plagiatprodukter eller ulovligt parallelimporterede produkter, som ses oftere og oftere at komme til Danmark. Begge dele er forhold, som speditører som udgangspunkt ikke har nogen mulighed for at opdage. Ikke desto mindre kan speditøren blive midtpunkt i en strid mellem SKAT, krænkeren og indehaveren af rettighederne. Bedømmelsen af om der foreligger krænkelse eller ej vil ofte blive bedømt i fogedretten, som træffer en foreløbig kendelse. Denne kendelse følges normalt op af en justifikationssag, som foregår i de almindelige retter, og som godt kan vare ganske lang tid. Såfremt fogedretten har nedlagt fogedforbud mod at bringe produktet i omsætning vil det også være umuligt for speditøren at bortsælge godset på det pågældende marked, da dette også anses for at bringe produktet i omsætning. Speditøren må derfor søge sig inddækket for sine omkostninger (der i disse tilfælde også kan omfatte destruktionsomkostninger) af typisk den krænkede i perioden, hvor der er strid omkring produktets lovlighed. I juridisk afdeling har vi behandlet flere sager, som har involveret gods, hvor der var strid om godset krænkede andres rettigheder i flere lande, og hvor der kun var nedlagt fogedforbud i et land, men ikke i de øvrige lande. Dette giver særlige problemer omkring muligheden for at bringe produktet i omsætning. Da alle statistikker siger, at antallet af disse sager er i kraftig stigning, er der tale om et problem, der kan blive aktuelt for alle speditører. Juridisk afdeling er parat til at bistå med råd, såfremt der opstår sådanne spørgsmål. Konklusionen er dog, at man som speditør, ligesom i andre brancher, står bedst ved at kende sin kunde og dennes gods og behov.

6 NSAB 2000 kræver vedtagelse Rasmus Køie, advokat Byretsdom sætter fokus på vigtigheden af, at speditøren sørger for behørig aftalemæssig vedtagelse af NSAB 2000 med sine samhandelsparter. Størstedelen af Danske Speditørers medlemsvirksomheder betragter det antageligt efterhånden næsten som en selvfølge, at virksomhedens transportmæssige ansvar reguleres af Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2000 NSAB Imidlertid er det vigtigt for anvendelsen af NSAB 2000, at bestemmelserne i hvert enkelt tilfælde er aftalt mellem speditøren og dennes kontraktspart, herunder især transportkunder. Uanset den store udbredelse og anerkendelse, som NSAB 2000 nyder, er der i aftaleretlig forstand fortsat tale om et sæt civilretlige bestemmelser, som skal vedtages individuelt og ikke en lovmæssig regulering, der automatisk finder anvendelse ved bedømmelse af en speditørs retsforhold. Dommen At NSAB 2000 skal vedtages individuelt og at bestemmelserne i øvrigt er vigtige for speditørers retsstilling er atter blevet fremhævet ved en netop afsagt byretsdom. Den afsagte dom omhandler et forhold mellem en dansk speditør og dennes danske kunde. Speditøren havde i sagen påberåbt sig, at NSAB 2000 fandt anvendelse mellem speditøren og kunden, og netop dette spørgsmål blev selvstændigt udskilt til delforhandling, således, at der i første omgang alene skulle tages stilling til, hvorvidt NSAB 2000 overhovedet var vedtaget mellem parterne. Idet speditøren påberåbte sig anvendelse af NSAB 2000, var det også speditøren, som skulle løfte bevisbyrden for, at NSAB 2000 var aftalt. I sagen blev det af retten lagt til grund, at speditøren ikke under aftaleforhandlingerne eller i tilbudsmateriale og heller ikke senere i forløbet havde henvist til NSAB 2000 eller udleveret et eksemplar af bestemmelserne til transportkunden. Uanset at transportkunden for 30 år siden var uddannet speditør, og uanset at der ubestridt var tale om en aftale mellem to professionelle erhvervsdrivende, fandt retten det ikke godtgjort, at NSAB 2000 var behørigt vedtaget. Speditøren skulle derfor anerkende, at NSAB 2000 ikke kunne anvendes i forholdet mellem parterne og ej heller fandt anvendelse for så vidt angik det mellemværende, som den egentlige sag handlede om. Vedtagelse af NSAB 2000 er vigtigt Dommen illustrerer vigtigheden af, at speditøren sørger for vedtagelse af NSAB 2000 overfor sine kunder, samt bevissikring heraf. Efter dansk aftaleret er det afgørende for vurderingen af vedtagelsen af vilkår for en aftale, at sådanne vilkår er gjort til en del af aftalegrundlaget senest på tidspunktet for aftalens indgåelse. Uanset at der findes eksempler på aftaleforhold, hvor speditørens efterfølgende henvisning til NSAB 2000 på en faktura, kunne statuere vedtagelse af bestemmelserne i et i øvrigt længerevarende samhandelsforhold, er det anbefalelsesværdigt, at speditører sørger for, at den behørige henvisning til NSAB 2000 som vilkår for aftalen fremsættes overfor aftaleparter i forbindelse med aftaleindgåelsen. Dette kan ske ved anvendelse af den henvisningsklausul, som er udfærdiget af Nordisk Speditørforbund, og som er almindeligt antaget som instrument for vedtagelse af NSAB 2000 i sin helhed for aftaler med speditører. Henvisningsteksten bør fremgå af al speditørens udgående korrespondance og kan med fordel trykkes på brevpapir, telefaxskabeloner og som en del af autosignaturer i s. Såfremt speditører typisk i længerevarende samarbejdsforhold med større kunder foretager aftaleindgåelse om udførelse af transporter for en given periode (fx i forbindelse med indgåelse af årskontrakter eller lignende), vil det være tilstrækkeligt at vedtage NSAB 2000 én gang for alle med en henvisning hertil i samarbejdskontrakten. Sådan vedtages NSAB 2000 i praksis Sædvanligvis vil aftalevilkår skulle forelægges aftaleparten i sin helhed, ligesom særligt byrdefulde vilkår skal fremhæves særskilt, førend disse kan anerkendes som en del af aftalegrundlaget. Imidlertid har NSAB 2000 aftaleretlig status af såkaldt agreed document, idet tilblivelsen af NSAB 2000 er sket som led i drøftelser mellem såvel Nordisk Speditørforbund som organisationer, der repræsenterede transportkøberinteresser. Således er det for vedtagelsen af NSAB 2000 i hvert fald overfor speditørers erhvervsdrivende kunder tilstrækkeligt alene at henvise til bestemmelserne samt fremhæve indholdet af en mindre del heraf. Henvisningen kan ske ved anvendelse af følgende passus: Medlem af Nordisk Speditørforbund. Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR ( 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år ( 30), og at panteretten ( 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser ( 10). Henvisningsteksten findes foruden på dansk tillige oversat til engelsk, tysk, fransk og spansk på Danske Speditørers hjemmeside, For yderligere information om vedtagelse af NSAB 2000 står Danske Speditørers juridiske afdeling til disposition på telefon

7 5 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Advokat com Lissi Rasmus Andersen Køie Advokat Advokat David Rubin Advokat com Marie Christoffer Overskov SuséDam Advokatfuldmægtig (barsel) Rasmus Ajsa Festic Køie Juridisk bac.jur konsulent Patrick Mette Højlund Dabrowski Advokatfuldmægtig stud.jur. Uffe Christian Egedal Muff Hansen Inkassosagsbehandler Advokatfuldmægtig Anders Birgitte Wahl Louise Sølgaard Stud.jur. Advokatfuldmægtig Peter Bløcher advokatfuldmægtig com

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. VELKOMMEN TIL Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. Advokat Rasmus Køie og advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk ser nærmere på problemstillingen vedrørende kreditsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret? VELKOMMEN TIL Hvem skal have godset udleveret? Det ser ud som et enkelt spørgsmål, som der kan gives et enkelt svar på, men så let slipper man ikke altid. Speditørens ansvar over for kunden er mangesidet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat philip.graff@ Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) This page intentionally left blank Ulla Fabricius Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) 3. udgave Tidligere udgaver ved Kjeld

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 30 APRIL 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET FUPFIRMAER PÅ SPIL I TRANSPORTBRANCHEN MODREGNING FEJL VED START AF FORSENDELSER

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 30 APRIL 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET FUPFIRMAER PÅ SPIL I TRANSPORTBRANCHEN MODREGNING FEJL VED START AF FORSENDELSER SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Denne udgave af SPEDITIONSRET omtaler nogle meget aktuelle emner. Kalenderåret startede lidt kedelig for nogle af vores kolleger, som blev udsat for udspekulerede

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere