PINDSVINET DAR - BLAD FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PINDSVINET DAR - BLAD FOR"

Transkript

1 PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus, der dog ikke havde karakter af et kursus, men derimod den første samling af det nye regiments reservepersonel. Jeg er imponeret over det store fremmøde og den positive stemning, der herskede hos deltagerne. Nu har vi været samlet for første gang i det store forum, så næste år i september er det vores hensigt at gennemføre et rigtigt funktionskursus. Her vil vi primært lægge vægten på funktionerne på underafdelingsniveau, som personellet ikke er i stand til at holde vedlige i forbindelse med indkommanderinger, samt som personellet har behov for i forbindelse med evt. funktionsskift. Hvor mange forskellige emner vi vil være i stand til at tage op afhænger af vores personelmæssige situation samt behovet ved de forskellige enheder, men regimentet vil da gerne høre fra personellet om forslag til emner. Emnet vil endvidere blive taget op på det næste chefmøde, således at cheferne kan fremkomme med deres behov/ ønsker. Det bedste fra to I forbindelse med funktionskurset i september fik vi valgt et nyt OFRU og et nyt STARU er på vej, men begge er jo stadig en del af overgangen ved sammenlægningen af de to regimenter. Vi skal i fremtiden til at tænke som et regiment, også selvom sammenlægningen ikke har medført den personeltilgang fra Skive, som jeg kunne have ønsket mig, og som regimentet kunne have haft godt af. Dette har medført, at det ikke har været nemt for ikke at sige næsten umuligt at tage det bedste fra de Jeg må indrømme, at praksis i dag er, at vi lever med gamle Varde egenskaber og ikke ret mange Skive egenskaber. Stabschefen ved DAR to regimenter. Jeg må indrømme, at praksis i dag er, at vi lever med gamle Varde egenskaber og ikke ret mange Skive egenskaber. Dette sammenholdt med de store personelmangler, som regimentet har, har gjort sammenlægningen meget vanskelig. Disse problemer er vi ikke kommet over endnu, men der går forhåbentlig ikke lang tid, før vi er kommet ind i en god gænge. Den næste store hurdle for regimentet er 3 AA hjemkomst fra Skive, som vil finde sted til sommer næste år. Det er her mit håb, at rigtigt mange af de tjenstgørende ved 3 AA vil flytte med afdelingen til Varde, men helt undgå huller også her er nok illusorisk. For OFRU og STARU vil dette nok også betyde, at vi skal have slanket de to udvalg, således at vi i disse fora ikke tænker i enheder, men i personel af de forskellige kategorier. Det vil jeg senere vende tilbage til i forbindelse med møderne i udvalgene. Endelig skal jeg da også nævne, at jeg i øjeblikket er i gang med at analysere regimentets organisation. I den forbindelse er jeg sammen med CH/BØ på kursus i Forandringsledelse ved FAK. Det er mit håb, at jeg i første halvdel af næste år vil kunne lægge et forslag frem for regimentschefen. Det skulle gerne være et forslag, der udnytter vores ressourcer på en bedre måde, samt sikrer at der kan etableres mere enkle og smidige arbejdsprocedurer ved regimentsstaben. Der er ingen tvivl om, at vi ikke bliver tildelt mere personel til at løse vores opgaver, men jeg er også overbevist om, at vi kan anvende vores ressourcer bedre, end vi gør i dag. Til slut vil jeg gerne ønske alt reservepersonellet ved Dronningens Artilleriregiment en glædelig jul samt et godt nytår med håbet om et godt og frugtbart samarbejde i fremtiden.

2 DAR kalender : Byggeri Sommer 2002 : 3 AA flytter til Varde. : 18 RKBT flytter til KAR. Virksomhedslukning December : Jul skråstreg nytår Marts : Påske Maj : (D. 9. er Kr. Himmelfartsdag) December : Jul/nytår FERIE UNDER FERIEOPHOLD I UDLANDET SKAL ID-KORT OG ANDRE MILITÆRE TEGN OG PAPIRER EFTERLADES I DANMARK. FERIE HUSK AT MELDE UDLANDS- OPHOLD TIL SIKOF DAR PINDSVINET: INDHOLD Funktionskursus , 9 Nye job UAVDET... 7 CIMIC... 7 Samarbejdsudvalg... 1, 16 Stemmeseddel STARU.. 16 UDDANNELSE Videreuddannelse VUT / ML-R... 6 VUT / OF-R... 6 Vedligeholdende udd.... 4, 8, 9 Kurser FAC kursus... 6 Artilleri-historie ENHEDERNE Regiment/Garnison...1, 9-10 Parkering AA:... 1 Ny chef Øvrige HAS , 8, 12, 23, 24, HFT , 14, DIB, KFOR, SFOR RESERVEN Økonomi o.l. Nye kontraktformer Skat: Træk ydelser fra... 5 Beregn VARYD og MF... 5 Udrustning... 8 Klumme... 8 Pindsvinet er en befaling! Diverse... 4, 12 Designering... 4 Indkommanderingsdage. 4 PINDSVINET 13. årgang, nr. 3, december 2001 Pindsvinet udgives af Dronningens Artilleriregiment (DAR) til dets personel af reserven (PSN-R) samt til DIB-personel. Pindsvinet bringer principielt fagligt relaterede indlæg af klassifikation Uklassificeret. Regimentet ser gerne, at Pindsvinet benyttes til at diskutere forholdene for PSN-R ved DAR. REDAKTION Ansv.h. red.: Stabschef OL O.S. Pedersen, Red.sekr. OS-R O.R. Aslaug, Red.udvalg: MJ-R E.W. Sørensen (OFRU) SSG-R L.L. McCraie (STARU) PL-R K. Kærhøj (A-SEK) CSG P.J.L. Jacobsen (U-SEK) TELEFON DAR tlf: (vagten), xx xx (direkte) fax: e-post: DETTE NR. Oplag: Ca. 800 ekspl. DE NÆSTE NUMRE Indlæg til de kommende nr. skal være CSG Jacobsen eller OS-R Aslaug i hænde således: MAR 02: LØR 16 FEB 2002 JUN 02: TOR 16 MAJ 2002 INDLÆG Indlæg sendes til: Pindsvinet Varde Kaserne Hjertingvej Varde Gerne elektronisk aflevering: på diskette eller e-brev: Fremsend evt. papir-kopi. Side 2 Pindsvinet december 2001

3 AF MJ-R FINN JENSEN, NK/7AA Som det fremgik af særnummeret af Reserveofficeren fra november 2001 har Reserveofficersforeningen i Danmark, ROID, forhandlet sig til nye kontraktformer med forsvarsministeriet. Disse kontrakter er udfærdiget efter de anbefalinger som Arbejdsgruppen vedrørende forhold for personel af reserven, AGR, er fremkommet med i deres rapport. Detaljerne i de nye kontraktformer fremgår meget tydeligt af særnummeret af Reserveofficeren, hvorfor jeg i denne artikel kun vil beskrive hovedlinierne i de nye kontraktformer samt knytte nogle få personlige kommentarer. De nye kontraktformer gælder i første omgang kun for officerer af reserven, men det er alles opfattelse, at når kontraktformerne er blevet afprøvet på reserveofficererne, bliver de også indført for stampersonel af reserven. Basiskontrakt til alle Implementeringen af de nye kontraktformer gør, at A- og B-kontrakter forsvinder. Det er således, at der ikke kan tegnes nye A- eller B-kontrakter efter 1. januar De erstattes af en basiskontrakt og en tillægskontrakt. Basiskontrakten, der tegnes for en periode på en-fire år, er en De aktive Kontraktformerne følger det sunde princip, at pengene følger de aktive. kontrakt, der alene sikrer fortsat kontakt mellem reserveofficeren og forsvaret. Der er ikke nogen antalsbegrænsning af basiskontrakter, men den giver ingen aflønning og man kan ikke indkommanderes til tjeneste på en basiskontrakt. Det var ROID opfattelse, at man kunne have sin uniform hjemme med en basiskontrakt, men auditørkorpset mente, at det kunne man ikke med den umiddelbare udformning af PERSONEL AF RESERVEN Nye kontraktformer for OF-R kontrakten. ROID vil dog fortsat arbejde på, at man kan have sin udrustning hjemme på en basiskontrakt. Tillægskontrakt kræver designering Der kan tegnes en tillægskontrakt med alle de officerer af reserven, der har en funktion i krigsstrukturen. Nu er det blot således, at det sidste forsvarsforlig indebar en nedskæring af forsvarets krigsstyrke, og dermed er der blevet officerer af reserven, der ikke har en funktion i krigsstrukturen. Det kan derfor være virkeligheden, at ikke alle officerer af reserven ved Dronningens Artilleriregiment kan få tilbudt en tillægskontrakt. En tillægskontrakt giver et rådighedsvederlag på 450,- kr. pr. måned. Derudover gives der et indkommanderingstillæg på kr. 400,- plus feriepenge i alt ca. 450,- kr. pr. indkommanderingsdag. Tillægskontrakten er individuel og skal tegnes for en periode af enfire år, dog i særlige tilfælde ned til tre måneder. Tillægskontrakten kan også tegnes med henblik på at gennemføre efter- og videreuddannelse (VUT I og VUT II). Individuelle aftaler Da tillægskontrakten er en individuel kontrakt, skal den tegnes efter en forhandling mellem den enkelte officer af reserven og regimentet. Det understreges, at der er tale om en kontrakt, hvilket vil sige at der følger nogle forpligtigelser med. Det er således opfattelsen hos både Hærens Operative Kommando, HOK, og Forsvarskommandoen, FKO, at såfremt en officer af reserven ikke udfylder sin kontraktlige forpligtelser, vil der blive taget juridiske forholdsregler fra forsvarets side. Det er så mit håb, at netop dette syn på at kontrakten forpligter kan fjerne det irritationsmoment, som jeg og andre ansvarsbeviste officerer af reserven føler, når vi gentagne gange bliver konfronteret med, at reserveofficerer aldrig møder til aktiviteterne, og altid melder afbud i allersidste øjeblik eller helt udebliver. Det er således mit håb, at forsvaret nu gør noget ved sagen med dem, der misbruger systemet og derved lader os andre slippe for at høre klagesangen. Kontraktformerne følger det sunde princip, at pengene følger de aktive, således at den officer af reserven, der er aktiv, også har det største udbytte ud af sin kontrakt. Det er i skrivende stund ikke helt klarlagt, hvorvidt kontrakten også forpligter den anden vej, således at hvis forsvaret aflyser aktiviteter efter en i forvejen fastsat tidsfrist, så skal de reserveofficerer, som skulle have været indkommanderet også aflønnes. Andre tillæg ændres Der sker sammen med indførelsen af de nye kontraktformer også en regulering og ændring af forskellige tillæg for på den måde at belønne både den enkelte officer af reserven men også de civile kompetencer som den enkelte officer af reserven måtte have. Militærtillægget forhøjes fra 14 kr. pr. indkommanderingsdag til 47 kr. For 331-majorer sker der den ændring, at de starter som linieofficererne i lrm i stedet for i 31.1 og Der indføres et KC/NK-tillæg på ca. 50,- kr. pr. indkommanderingsdag. Derudover et CIMIC-tillæg på ca. 109,- kr. pr. dag. Officerer af reserven, der forretter tjeneste ved skoler vil få et skoleeller sagsbehandlertillæg. Det er i skrivende stund endnu ikke klart om administrationstillæggene vil fortsætte eller falder bort ved de nye kontrakter. Start: Snart ROID og Forsvarsministeriet har underskrevet aftalen om de nye kontrakter. Denne aftale er nu sendt til godkendelse i Finansministeriet. Pindsvinet december 2001 Side 3

4 PERSONEL AF RESERVEN Så skal der laves en kundgørelse for forsvaret, KFF B. 5-27, en implementeringsskrivelse og forvaltningsregler. Alligevel regner man med, at de nye kontrakter kan tegnes pr. 1. januar Det er ROID håb, at implementeringen af de nye kontrakter vil være tilendebragt pr. 1. september Det tror jeg ikke helt på. Der ligger et stort arbejde ved regimentet med både at gennemgå krigsstrukturen og få alle officerer af reserven på plads i denne (og dermed også i PERSYS), derefter skal tillægskontrakterne forhandles med hver enkelt officer af reserven, både med hensyn til mulig mobiliseringsrelevant tjeneste og med videre- og efteruddannelse. Det er nok rimeligt at antage, at det meste af 2002 vil gå, inden alle er overført til de nye kontrakter. Det gør heller ikke så meget. Det er efter min opfattelse vigtigere at tillægskontrakterne bliver forhandlet så grundigt, at både forsvaret og den enkelte officer af reserven kan være tilfreds. Jeg ser de nye kontrakter som et stort gode for den aktive officer af reserven. Der er nogle ting, der endnu mangler at falde på plads, men det er min helt klare opfattelse, at der er taget et stort skridt i den rigtige retning. Hjemmeværnet har brug for OF-R Prøveklud Det er alles opfattelse, at når kontraktformerne er blevet afprøvet på reserveeofficererne, bliver de også indført for stampersonel af reserven. De officerer af reserven, der ikke kan få en plads i krigsstrukturen kan ikke få en tillægskontrakt, men kan tegne en basiskontrakt og derved bevare kontakten til regimentet. Man kan så håbe, at der eventuelt senere kan blive plads i krigsstrukturen så der kan tegnes en tillægskontrakt eller man kan overveje at søge ind i Hjemmeværnet. Hjemmeværnet skal, som følge af forsvarsforliget oprette en 3000-mands styrke som erstatning for de regionale styrker. Derfor har Hjemmeværnet i øjeblikket et stort behov for uddannede officerer af reserven. Årsagen er, at Hjemmeværnets egne officerer ikke er uddannede til at føre og kæmpe i delings- og kompagniramme. Derfor er der behov for både førere og instruktører med disse kvalifikationer i Hjemmeværnet. Der er indgået en aftale mellem ROID, FKO og Hjemmeværnskommandoen, HJK, om at de officerer af reserven, der forretter frivillig tjeneste i 3000-mands styrken kan bedømmes (FORPUBS) med henblik på at kunne gennemføre videreuddannelse (VUT I). Der mangler endnu nogle endelige afklaringer omkring under hvilke forhold denne bedømmelse skal foregå, men der er truffet principiel enighed om at det skal være muligt. HJK barsler i øjeblikket med nogle brochurer om dette emne. Hvis du efter gennemlæsning af denne artikel samt særnummeret af Reserveoffcereren stadig har nogle spørgsmål, så kan du rette henvendelse enten til mig eller regimentet, der så vil prøve at hjælpe dig. Kritiske vedr. kontraktformer STP-R Den orientering som STA- RU har modtaget vedr. dette emne, giver ikke STARU et indtryk af, at disse former er helt anvendelige for de opgaver som PSN-R af SG/ KSGRP laver. Formanden for STARU, CSG J.P.L. Jacobsen Personel-overskud fordeles PSN-R Afdelinger ved DAR vil blive omenkadreret 21. sept i.f.m. CH-møde. Dette for at skabe en ligelig fordeling af PSN i de forskellige afdelinger. Antal dage nedjusteret PSN-R Antallet af indkommanderingsdage i 2002 var sat til dage. Dette tal er i.f.m. HOK handlingsprogram ændret til dage i I dette tal er inkluderet dage til operative myndigheders aktiviteter. DAR har j.f. handlingsprogrammet ca dage på årsbasis frem til Karriere-planlægning STP-R TU-plan (Tjeneste/ Uddannelse) blev gennemgået og principgodkendt. evt. rettelser skal være formanden i hænde på Funktionskursus 21. sept Der udarbejdes et nyt kapitel vedr. international tjeneste og uddannelse til næste møde. STARU-møde 31. aug Troppetegn og engelsk VEDLIGEHOLDENDE UDD På OF- RU-mødet 31. aug. efterlyste KN-R P. Helbo, 3 AA, efteruddannelse/ opdatering i nye troppetegn og militære engelske forkortelser. STCH ville undersøge men mente at DDIV udgivne hæfter omhandlende troppetegn allerede lå ved afdelingerne. LÆSERBREVE BIDRAG TIL DEBATTEN OM RESERVENS FORHOLD ER VELKOMNE. SE PÅ SIDE 2 HVOR INDLÆGGET SKAL SENDES TIL. Side 4 Pindsvinet december 2001

5 PERSONEL AF RESERVEN Træk dine ydelser fra i skat AF AO-R, PL-R K. Kærhøj Overskriften lyder måske helt forrykt, men den er nu god nok. Baggrunden for denne artikel er, at jeg har erfaret at mange ikke er bekendte med de nye regler i TSS-cirkulære nr. 43 af 20. december Kort fortalt går dette cirkulære ud på, at da ydelser udbetalt i det civile ofte er større end ydelser udbetalt i forsvaret, kompenseres der for dette ved at give mulighed for at trække en del af ydelserne udbetalt af forsvaret - fra i skat. I denne forbindelse er der en række forhold man skal være opmærksom på: - Det er først når man har modtaget over 4400 kr. i ydelser, at der kan trækkes noget fra i skat. - Begrebet ydelser omfatter timeog dagpenge, reducerede time- og dagpenge, fri kost og kontantgodtgørelse, samt kostgodtgørelse samt kontant-godtgørelse. Satserne for hvor meget der kan trække fra er som følger: - Ved fulde time og dagpenge er fradragsmuligheden pr. døgn 52 kr. og fradragsmuligheden pr. overskydende time er 2,71 kr. - Ved reducerede time og dagpenge (udstationering) er fradragsmuligheden pr. døgn 129,75 kr. og fradragsmuligheden pr. overskydende time er 5,41 kr. - Under øvelse, med fri kost samt kontantgodtgørelse, er fradragsmuligheden 2,55 kr. pr. døgn og 0,11 kr. pr. overskydende time. - Ved ophold i øvelse-/skydelejer, med kostgodtgørelse samt kontant godtgørelse, er fradragsmuligheden pr. døgn 180,20 kr. og 7,51 kr. pr. overskydende time. Et eksempel Ja, nemt er det jo ikke, men nok værd at sætte sig ind i. Så vi tager lige et eksempel. En person har i 2001 optjent 40 gange time-/dagpenge af 301 kr. = kr = kr. Disse kr. er det beløb der skal regnes ud fra. 7640/301 = 25 gange fradragsberettigede time-/dagpenge. Ergo kan der trækkes 25 gange 52 kr. fra i skat = Fremgangsmåden er den samme for de andre ydelsesformer. Kommuner ikke fortrolige Da mange kommuner ikke er fuldt fortrolige med de ydelsesrater der ydes inden for forsvaret, og som kan give adgang til ovennævnte fradrag på selvangivelsen - vil det nok være en god ide at besøge HOD s hjemmeside på På denne side kan man også orientere sig om fradragssatserne for årene 1999 og HUSK INDEN NYTÅR HUSK AT REJSEORDRE UDSTEDT I 2001, SKAL VÆRE AFSLUTTET INDEN UDGANGEN AF DECEMBER Beregning af variable ydelser og MF-timer AF AO-R, PL K. Kærhøj Når man som PSN-R er indkommanderet på rejseordre, optjenes der også variable ydelser og MF-timer. Disse fremgår af lønsedlen og den opgørelse regimentet udsender, et stykke tid efter at rejseordren i udfyldt stand er tilsendt regimentet. Hvis man ikke kender systemet, kræver det lidt mere end udvidet ledvogter eksamen at gennemskue om man har modtaget de korrekte ydelser. Derfor vil jeg her kort gøre rede for hvordan systemet virker. Variable ydelser Variable ydelser er natpenge, lørdag/mandagsbetaling og søn- og helligdagsbetaling. De variable ydelser optjenes i 1/2 timer, men på lønsedlen står de for overskuelighedens skyld i hele timer. Ønsker man at regne efter om man har fået udbetalt det rigtige beløb, gøres det på følgende måde og på baggrund af disse satser (pr. okt. 2001): - Natpenge, 17-6: 16,39 kr./ pr. time. - Lørdag/mandagsbetaling: 23,48 kr./ pr. time. - Søn- og helligdagsbetaling: 33,70 kr./ pr. time. På lønsedlen opgøres de variable ydelser i hele timer. Men på den opgørelse over variable ydelser der også udsendes, er de anført i halve timer. Derfor skal du huske at dele med to, hvis du vil beregne dine variable ydelser ud fra opgørelsen. MF-timer MF-timer, kan groft oversættes til overarbejdstimer. Her er der forskel på hvilken personel kategori man tilhører. Officerer: Hver gang man som officer arbejder mere end 7,4 time pr. døgn, optjenes MF-timer i halve timer. Disse udbetales også i halve timer, som en halv timeløn. SG og KS grupperne: Hver gang man som tilhørende SG eller KS grupperne arbejder mere end 7,4 time, optjenes MF-timer ligeledes i halve timer. Hver gang der er optjent 7,4 time godtgøres disse med en dagløn. Det vil sige at man som SG eller KS, rent faktisk godt kan have merarbejde på en øvelse, men hvis det f.eks. kun er 7,2 time, bliver de ikke udbetalt før næste gang man har merarbejde og kan optjent 7,4 time. Pindsvinet december 2001 Side 5

6 UDDANNELSE Videreuddannelse AF AO-R, PL K. KÆRHØJ På denne side vil jeg kort beskrive forudsætninger for - samt indhold af - videreuddannelse for sergentgruppen og officerskorpset af reserven. Grunden hertil er, at jeg i forbindelse med funktionskurset september 2001, erfarede at der er en del der går med tanker om at blive videreuddannet, men ikke er helt på det rene med mulighederne herfor. Groft skitseret er regler, bestemmelser og terminer for de enkelte kurser, som anført i det flg. Ansøgninger til alle de nævnte kurser fremsendes ad kommandovejen, således at AFD har mulighed for at komme med en påtegning. Ansøgningsskemaer rekvireres ved AO-R. Har du spørgsmål til nedenstående, er du naturligvis velkommen til at ringe. VUT I / ML-R Formålet er at give SG-R en sådan uddannelse, at OS-R stillinger kan bestrides. Kurset består af tre brevskoler: - uddannelseslære, - taktik - skydelederuddannelse samt tre tilstedeværelsesdele: - ledelsesmodul - uddannelseslære-modul - skydeledermodul. Optages kan SG-R med rådighedskontrakt og fire års tilfredsstillende tjeneste i graden sergent. Der er kursusstart tre gange i 2002, nemlig: 7. jan., 8. april og 29. april. Ansøgninger skal være regimentet i hænde hhv. 8. okt. 2001, 8. jan og 4. febr VUT-II / ML-R Kurset er p.t. under revision, der forventes afsluttet primo Jeg vil vende tilbage med detaljerne når der kommer noget på skrift vedr. kursets indhold, fra Hærens Operative Kommando. Potentielle ansøgere er direkte blevet kontaktet. VUT-I / OF-R Inden VUT I / OF-R kan påbegyndes skal følgende forudsætningskurser (brevskolekurser) være afsluttet: - Infanteridelingen - Fremmede Hærstyrker - Militær retspleje - Hærens Organisation - Krigens love II Det tager ca. et år at gennemgå disse forudsætnings brevkurser. Selve kurset består af en brevskoledel ved Center for Fjernundervisning og en tilstedeværelsesdel ved Hærens Artilleriskole. Tilstedeværelsesdelen på HAS er af en uges varighed. Optages kan PL-R med fire års tilfredsstillende tjeneste i graden PL-R. Kursusstart: Sept Ansøgningen skal være regimentet i hænde senest 25. april AFDELINGS KURSUS Kurset er i to dele, del I afholdes af Hærens Officersskole, forudsætning for optagelse på del I er tilfredsstillende gennemgang af brevskolekursus infanteridelingen. Antal pladser del I : Del II afholdes af Hærens Artilleriskole, hvor formålet er at ajourføre og udbygge elevens viden, indsigt og færdigheder i relation til funktionen BC, samt at bibringe eleven forståelse for afdelingsstabens virke. For feltartilleriets vedkommende er deltagelsen betinget af at man har gennemført VUT I / OF-R, samt at man er / har været designeret som NK/BT eller OBO/FO. Naturligvis forudsættes en tilfredsstillende gennemgang af AFD kursus del I. Antal pladser: 5-15 For luftværnsartilleriets vedkommende er deltagelsen betinget af at man skal designeres som BC, samt at man har gennemført såvel VUT I / OF-R samt AFD kursus Del I med et tilfredsstillende resultat. Antal pladser: minimum 3. Del I : AUG Del II: Umiddelbart efter del I. Ansøgninger skal være regimentet i hænde senest: 12. april VUT-II / OF-R Formålet er at videreuddanne officerer af reserven til at bestride operative og logistiske stabsstillinger i felthæren og det lokale forsvar på troppeenhedsniveau og højere. Kurset består af: - En brevskoledel på 8 undervisningsbreve. - Tilstedeværelsesdel 1 - Tilstedeværelsesdel 2 - Tilstedeværelsesdel 3 Optages kan OF-R der har gennemgået VUT I + AFD kursus, samt har forrettet mindst syv års tilfredsstillende tjeneste efter afsluttet VUT I. Elever skal være sikkerhedsgodkendt til HEM. HOK modtager max. fire ansøgninger fra hvert regiment. Ansøgning skal være regimentet i hænde ultimo maj Afsted på kursus VUT II/OF-R KN-R J.C. Krabbe indtræder på Videreuddannelsestrin II for officerer af reserven, Kursus i Operationer og Logistik 2001/2002 (VUT II/OF-R, OLOK 2001/2002) ved CFU okt sep FAC kursus 2002 aflyst FAC På grund af reduktioner hos SFOR og KFOR, og et deraf følgende mindre behov for FAC er til udsendelse, er FAC kursus 2002 ved FFOS desværre blevet aflyst. Hvilket naturligvis betyder at der ikke vil være mulighed for at uddanne sig til FAC i 2002, som der ellers blev lagt op til i det seneste nummer af Pindsvinet. Det er der desværre kun en ting at sige til, vi må håbe på et FAC kursus i AO-R, PL K. Kærhøj Side 6 Pindsvinet december 2001

7 JOB Tårnfalke og reserveofficerer AF CH/UAVDET, KN L. MIKKELSEN Dette drejer sig ikke om jagt, men om nye kaptajnsfunktioner, der ønskes besat med reserveofficerer. Tårnfalk er navnet på de nye Unmanned Aerial Vehicle (UAV), der er under implementering i Hæren. Disse Tårnfalke bliver styret af jordkontrolstationer, som normalt befinder sig i divisionens hovedkvarterer og det er her, der åbner sig nye interessante muligheder for kvalificerede reserveofficerer. I en jordkontrolstation er der to besætninger bestående af en Air Vehicle Operator (AVO) (styrer UAV), en Payload Operator (PO) (betjener sensorer) og en Missionplanner (MPL) (planlægger flyveruter og analyserer de indhentede informationer). Derudover er MPL backup for AVO, hvilket stiller krav om en grundlæggende flyteoretisk uddannelse. I de to danske systemer er der i alt otte MPL. Heraf ønskes de fire bemandet med reserveofficerer (kaptajner). Uddannelsen til MPL varer ca. et år og består af ca. tre måneders flygrunduddannelse, ca. tre måneders typekursus, ca. seks ugers efterretnings- og billedtydningsuddannelse, samt ca. fire måneders OJT (on the job training) ved UAVDET ved DAR. I OJT perioden deltager man i øvelsesvirksomhed og flyvninger og bliver rutineret i funktionen. Når året er gået bliver man hjemsendt og står klar til at følge UAVENH, hvis den bliver udsendt på en mission i udlandet. Planen er at uddanne en reserveofficer om året fra august 2002, indtil der er fire uddannet. Dette var utrolig kort om et så vigtigt emne. Hvis man ønsker yderligere information om UAV systemet, kan man kontakte KN L. Mikkelsen, CH/UAVDET ved DAR. Spørgsmål vedrørende kontraktforhold mv. bedes rettet til ASEK ved DAR. Civilt-militært samarbejde AF AO-R, PL K. Kærhøj Hærens Operative kommando er blevet pålagt at opstille en enhed med opgaver indenfor civilt-militært samarbejde (CIMIC). Denne CIMIC enhed vil komme til at bestå af 50 personer, heraf 29 af reserven, fordelt med 18 OF-R, 4 BM-R og 7 MG-R. Formålet med denne artikel er at undersøge interessen blandt regimentets PSN-R, for at tegne en reaktionsstyrkekontrakt, som forpligter til at stå til rådighed i fire år. Inden for denne periode skal PSN være til rådighed for forsvaret med henblik på: - At møde til uddannelse ved CI- MIC enheden, i op til 14 uger inden for kontraktperioden. - At lade sig udsende i enhedsramme, hvis CIMIC enheden aktiveres og udsendes, i et antal perioder, som hver kan have en varighed af op til 7 måneder. Hærens Operative Kommando er interesseret i personel der er mobiliseringsplaceret i CIMIC funktioner i krigsstyrken, samt personel med erfaringer fra tidligere international tjeneste. Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til at kontakte mig på Pindsvinet december 2001 Side 7

8 UDRUSTNING Nye støvler til Forsvaret HMAK INFO NR. 3/2001 AF 15. AUGUST HMAK iværksætter troppeforsøg Kampuniformsstøvle M/58, der blev introduceret sammen med kampuniformsystem M/58, skal efter 43 års drift og brug udskiftes med en mere moderne støvle. Et større støvleprojekt I den forbindelse igangsætter Hærens Materielkommando efter sommerferien troppeforsøg med støvler - nærmere bestemt i forbindelse med august-indkaldelsen. Forsøget er et led i et større støvleprojekt, der udover Hæren også omfatter Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Selve brugerafprøvningen omfatter fire forskellige typer støvler (se billede), der via Hærens Kampskole vil blive udleveret til forsøgskaniner ved mange af landets tjenestesteder. Moderne og med sokker For alle fire typer støvler gælder, at de er udstyret med en vandtæt membran (Goretex, Sympatex e.l.). Det gør ikke kun støvlerne vandtætte men samtidig åndbare og væsentligt lettere. Det samlede udbud på et nyt kampstøvlesystem blev foretaget i år Systemet består ikke kun af en ny støvle men også en ny type sok, der skal være i stand til at udnytte støvlernes egenskaber. Troppeforsøget er berammet til at vare indtil juni år Herefter skal det vise sig, hvilken type støvle, der er den bedste, og hvilke sokker der er optimale hertil. Dronningens Artilleriregiment får udleveret 40 par nye forsøgsstøvler, som fordeles med 10 par til sergentelever der efter endt uddannelse ved HAS tilgår 14 LVMA, samt 30 par til værnepligtige ved STBT/3 AA. Afprøvningen forløber fra sept til juni Aslaugs klumme Bytning af udrustning PSN-R EWS bad om at få oplyst hvilke muligheder der er for PSN-R for at få byttet udrustning. CH/T MJ J. Bak, svarede at mulighederne er gode, men bad om et varsel så depoterne har mulighed for at forberede ombytningen. Åbningstider UMAK DAR På grund af ændring af brugernes behov er UMAK åbningstider fra 3. dec. 2001: Ma.-ti. 7-16, on.-to og fr Kilde: Garnisonsbef. 89 af 19. nov Katten i (ryg)sækken Ny personlig udrustning, moderne og aftestet af de professionelle. Jo, so ein ding muss Ich auch haben. Forventningens glæde var stor, da jeg stod på munderingsdepotet i sept. under det såkaldte funktionskursus. Rygsækken var stor og vakte minder om en interrail-tur i min ungdom. Der stod KC på den og jeg så for mig en fyrig kompagnichef under march på støvede veje i Bosnien. Der var et sus over det hele. Combatproven. Sækken blev fyldt op med ukendte genstande og den store mængde fik mig til at tænke og spørge praktisk: - Hvordan skal det sættes sammen? Er der sådan noget som en vejledning? Det var der. Dvs. det var der ikke. Altså ikke på lager. Depot-manden tilbød ikke at skrive mig op, og jeg tænkte ikke på at bede om det. For oppakningssystemet blev jo gennemgået for mig om lidt, jf. programmet. Det blev dog ikke til noget. Der var ingen lærer på det befalede tidspunkt og sted. Alligevel overværede nogen undervisningen. En sergentelev kunne have gjort det væsentligt bedre, forstod jeg. Weekenden efter prøvede jeg på egen hånd. Ungerne hjalp med at pakke sækken ud. Det var sjovt at lege soldat sammen med far. Den var godt nok skarp, den kniv. - Hvad skal den her bruges til? - Det ved Far heller ikke. Og var der ikke alt for mange brikker i dette puslespil? At samle en actionman's basis var langt lettere. Hmmm. Jeg opgav. Og overvejede om jeg egentlig havde en tjenstlig forpligtigelse til at få samlet mit basis i min fritid. Havde jeg stadig haft en A-kontrakt, ville jeg have følt det som en naturlig pligt. Med en B-kontrakt var meldingen til mig klar nok: Du skal ikke lave noget som helst uden at få penge for det. - Javel! Så rygsæk med indhold må vente til engang jeg kommer på øvelse. Indtil da lider den samme skæbne som noget af mine børns legetøj: Den er havnet i en sort affaldspose og lagt i glemslens mørke på loftet. OS-R O.R. Aslaug, DAR Side 8 Pindsvinet december 2001

9 DRONNINGENS ARTILLERIREGIMENT Efter funktionskursus : Usikkerhed er væk AF OS-R NIELS VILLADSEN, 7AA, STATSAUT. REVISOR Sammenlægning af kaserner og nedlægning af enheder har givet megen turbulens. Der er en stor risiko for, at man som soldat af reserven mister den tilknytning til sin enhed, at man tager sin kontrakt op til overvejelse. Jeg har selv oplevet en usikkerhed om, hvorvidt jeg bør fortsætte og forny kontrakten. Jeg har i mange år været tilknyttet 10. og tidligere 20. batteri. Nu er disse enheder nedlagt og personellet fordlet på andre enheder. Vi er dog flere, der er tilgået 7 AA. Hvad er nu det for en enhed. Så vidt jeg vidste, var det bl.a. en skoleenhed, men hvad er det ellers? Spørgsmålene var flere end de umiddelbare svar. Jeg var derfor glad for at blive indbudt til funktionskursus. Programmet så spændende ud, og fordi det var lang tid siden, jeg havde besøgt kasernen. Sidst men ikke mindst fik jeg mulighed for at få kontakt med min nye enhed. Det så spændende ud at få lov til at lære noget om gevær M95/karabin M96. Det må siges at være et noget mere effektivt våben end garantgeværet og M49, som jeg oprindeligt blev uddannet på. Der blev desværre ikke tid til at skyde med våbnet - det havde jeg håbet på. Det nye oppakningssystem fik jeg også et lille indtryk af. Jeg håber engang at komme på øvelse og udskifte stålhjælmen m.v. med alt det nye udstyr. Som feltartillerist er det også udmærket at blive orienteret om den fantastiske udvikling, der er sket i luftværnet. Sidst på dagen gav general Hillingsø et interessant foredrag, som blev meget aktuel som følge f terrorangrebet i USA. Jeg kan ikke forestille mig en mere kompetent foredragsholder i den aktuelle situation. Det var en god oplevelse at være sammen med mange fra min nye enhed, 7 AA. Had er opgaverne og hvordan passer vi ind heri? Vi talte noget om behovet for det sociale fællesskab. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke dermed mener flere lag fadøl, men alle vi, der er blevet overført til enheden har lidt svært ved at tage kontakt til enheden. Nu har vi fået nogle kontakter og påbegyndt opbygning af et nyt netværk. Dermed er det lettere at ringe til. Det er faktisk mere end 27 år siden, jeg startede ved HILS, Hærens Ildstøtteskole, i Varde og jeg har besøgt kasernen utrolig mange gange i årene efter. Det har derfor også været interessant at høre om de store og flotte udbygningsprojekter, der i gang. Det er godt nok mange nye bygninger, der skal opføres. Det varer nok også lang tid, inden kasernen bliver færdig med byggerodet. Jeg glæder mig til at se udbygningen skride frem. En stor del af den usikkerhed, jeg i det sidste år har følt, er ryddet af vejen. Nu føler jeg mig klar til nogle flere år. Hvis det er vigtigt for forsvaret, har funktionskurset været en succes. Tak for et godt kursus. Parkering igen tilladt KASERNEN 22. okt. blev der igen indført P-tilladelser på Varde Kaserne: De udleveres til enkeltfunktioner, afdelinger og sektioner. Derfor skal de afleveres igen, når man afgår stillingen/sektionen. Tilladelserne er midlertidige og der vil løbende ske ændringer og nye tildelinger. KASELM og A-SEK/HAS foranstalter. Ved udlevering får man oplyst enten en specifik enkeltplads eller et parkeringsområde (P 18, P 12, etc.) (Det fremgår ikke af selve tilladelsen.) Dette skal overholdes af hensyn til det begrænsede antal P-pladser på kasernen - ellers kan tilladelsen inddrages. Øvrige bilister henvises fortsat til De Små Haver/Hjertingvej. P-tilladelsen skal forevises ved indkørsel på kasernen og lægges synligt i bilens forrude under parkeringen. Kilde: Garnisonsbef. 79 af 22. okt Stormberedskab DAR Som følge af oprettelsen af Lokalforsvarsregion, LFR, Fyn, Syd og Sønderjylland har DAR fået ny opgave. DAR skal i 2001 udarbejde plan for stormberedskabet i et område gående fra grænsen til Henne. Kun artilleristiske vejnavne DAR I forbindelse med byggeriet etableres der blandt andet en ny sydlåge, hvorfra en ny vej fører hen til den nye parkeringsplads og videre til Barbaravej. Den nye vej skal have et navn. Garnisonen udskrev derfor medio nov. en konkurrence om forslag til navne på alle veje og pladser på kasernen. Hidtil var kun to veje direkte artilleristisk relaterede: Kjartansvej (efter den første regimentschef) og Barbaravej (artilleriets skytshelgen). Fremover skal alle navne være artilleristiske, så det tydeligt fremgår, at man befinder sig på en artillerikaserne. Fristen for forslag var 19 dec Kilde: Garnisonsbef. 86 af 14. nov Cafeterie-ændring KASERNEN Udleveringsstedet i cafeteriet skal ændres. Dette var oprindeligt tiltænkt påbegyndt efterår 2001, men grundet bestemmelser for nybyggeri vil ombygningen først blive påbegyndt efterår Pindsvinet december 2001 Side 9

10 REGIMENT / GARNISON / KASERNE Hvem sagde miltbrand? GARNISON Fire medarbejdere fra kasernens administration deltog okt. i et et-dags kursus i behandling af suspekte breve og pakker ved AMMRYDTJ på Skive Kaserne. Terrorberedskab GARNISON Grundet beredskabssituation ophæves aftalen mellem HKKF og GK/Varde om 45 års aldersgrænse for deltagelse i Kasernepatruljevagten midlertidigt indtil videre. Garnisonsbefaling 76 af 11. okt Miljø indskærpelse KASERNEN Grundet byggearbejdet på vaske- og panserpladsen foretages vedligeholdelses- og eftersynstjeneste samt soigneringsarbejder på bæltekøretøjer p.t. på pladsen ved BYG 63 v/skelm. Da der på pladsen ikke er olieudskiller vil eventuelle olie og kemikalieudslip blive udledt til Varde Å. Derfor er en række tiltag/foranstaltninger indført 26. okt. og indskærpet for alle, som benytter pladsen til vartning m.v. af især bæltekøretøjer. (Henvendelse vedr. indskærpelse rettes til SSG B.D. Kristensen.) Kilde: Garnisonsbef. 80 af 26. okt E-skriv til din enhed E-POST Internet forbindelser vil komme til kadreafdelingerne samt A-SEK og U-SEK hvorved personel af reserven kan komme i forbindelse med afdelinger/regiment af den vej. Ref. af møde i OFRU og STARU 1. maj 2001 E-post afløser skrivelser GARNISON Skrivelser mellem forsvarets myndigheder, hvis indhold højst er klassificeret Til tjenestebrug, sendes som udgangspunkt elektronisk. Det er bestemt i FKOBST af , Bestemmelse for elektronisk post i forsvaret. Derfor har DAR og HAS nu en procedure for forsendelse og modtagelse af officiel post. Bl.a. skal der være en godkendt og underskrevet original i papir. Kilde: Garnisonsbefaling nr. 64 af 3. sept Ikke inviteret til fødselsdagsfest DAR I forbindelse med afholdelse af regimentets fødselsdagsfest 02 NOV, har det vist sig at en del DAR personel, tjenstgørende udenfor regimentet, fejlagtigt ikke har modtaget en invitation til festen. Regimentet beklager dybt og håber, at vi, når PERSYS fungerer optimalt, vil være i stand til at udtrække korrekte lister over alt DAR personel, så ingen fremover bliver glemt. Regimentschefen i regimentsbefaling nr. 209 af 9. nov Edb sænker effektivitet DAR Demars systemet til personelforvaltning er i implementeringens 2. fase. Det nye system har indtil videre nedsat effektiviteten i A- sektionen da personellet har skullet bruge ressourcer på at sætte sig ind i det nye system. Enkadreringsoversigt PSN MJ-R E.W. Sørensen efterlyste en enkadreringsoversigt for personel ved DAR. MJ A.P.F.C. Bagge, CH/A, svarede at der til Demars er udviklet et program der giver mulighed for at trække de efterspurgte oplysninger. Dette program er rekvireret. Varde Garnisons Jægerlaug er oprettet GARNISON Varde Garnisons Jægerlaug blev 10. maj oprettet som en underafdeling af IVG. Det skete ved en stiftende generalforsamling. Vedtægter kan bestilles hos formanden, SSG J.C. Jessen. IVG medlemmer kan blive medlemmer ved at henvende sig til et medlem i bestyrelsen. Kilde: Garnisonsbefaling nr. 66 af 5. sept Jagtofficer GARNISON MJ J. Hemmer-Larsen er pr. 1. jan udpeget som garnisonens jagtofficer. HÆDERSTEGN FOR GOD TJENESTE VED HÆREN MJ T. Jensen t.tj.v. HOK KN B.B. Eriksen t.tj.v. HOK SSG K.G. Ahle, HFT MJ S.C. Retoft t.tj.v. JHQ NORTH MJ J. Hemmer-Larsen, U-SEK OKS-1 D.O. Andersen, 3 AA MJ K.A. Nicolaisen t.tj.v. HAS MJ S. Malle t.tj.v. SFOR TJENESTE Den knaldhamrende dygtige stab DAR Regimentsstabens sammensætning er blevet ændret som følge af CH/A tjeneste i Bosnien: CH/A P. Bagge. CH/U J. Hemmer-Larsen. CH/T J. Bak. CH/B&Ø N.M. Pedersen (Tillige overtaget dele af G-SEK) KN E. Schou, 3 AA, er midlertidigt (15. okt juni) PSNOF/A-SEK, fortsat med fast tjenestested i Skive. KN C.E. Skyum, PSNOF/A-SEK, er beordret til tjeneste som UDDO/ U-SEK fra 1. nov. DAR KVO, Kontakt- og Velfærdsofficer, er fra 1. dec en MJstilling, der dog endnu ikke er besat. HAS DESIGNERING MJ B. Møller, HOK, er 1. okt. udnævnt til OL og er chef for UDDAFD. OL har fortsat Karup som fast tjenestested. OL A.V. Schmidt, t.tj.v. HAS (fra 1. dec. MLO/UNMIK), er varig chef for FAAFD/HAS 1. aug Side 10 Pindsvinet december 2001

11 ARTILLERI / HISTORIE Artillerimuseumstøtteforeningen AF FORMANDEN FOR ARTILLERIMUSEUMSTØTTEFORENINGEN, OL O.S. PEDERSEN 2. nov Til medlemmer og andre interesserede i artilleriets historie. Jeg vil gerne indlede med at sige tak for valget som formand på generalforsamlingen 3. juni På en måde var det en genopstart af foreningen, idet arbejdet i foreningen har kørt på lavt blus de seneste år grundet forsvarsforliget og oprettelsen af DAR. Nu hvor vi ved, at DAR er en realitet på Varde kaserne, er det tid til at artillerimuseumstøtteforeningen viderefører støttearbejdet til Artillerimuseet i Varde. Vores forening støtter med to arbejdsgrupper til henholdsvis vedligeholdelse af materiel og til opsætning af særudstillinger på museet. Udover dette arbejde, der er i gang, har foreningen økonomisk støttet udgivelsen af et katalog, der beskriver det udstillede materiel. Kataloget er udarbejdet af Varde Museum og er udgivet her i sommer. Museum bør udvides Foreningen er nu i gang med initiativer, der gerne skulle resultere i at noget af alt det materiel, der i de senere år er udfaset af artilleriet, f.eks. 203 mm haubits, 155 mm haubits og kanon, skydecentraler og køretøjer og morterpejleradar, kommer til at indgå i museets udstilling og dermed styrke artilleriets nyere historie på museet. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Derfor har vi også taget initiativ til henvendelse til museet og Varde kommune om sagen. For foreningens medlemmer har vi forhandlet os frem til, at medlemskab giver fri adgang til Artillerimuseet i Varde og Tirpitzstillingen i Blåvand samt abonnement på museumstidsskriftet Mark og Montre, der udgives en gang om året. På generalforsamlingen blev det vedtaget at for alt dette skal foreningens medlemmer kun betale et årligt kontingent på 50 kr. Bliv medlem Dette var en kort orientering om foreningens arbejde. Tilbage er blot at opfordre til fortsat medlemskab og for andre interesserede at indmelde sig i foreningen. Jo flere vi bliver, desto stærkere bliver foreningen og støttearbejdet, og dermed mulighederne for at styrke artilleriets historie på et museum. Neden for finder du en tilmeldingsslip, som jeg vil bede dig indsende til vores kasserer SSG D. B. Just ved BØ-SEK/DAR. Herefter vil du modtage et indbetalingskort. For nye medlemmer vil kontingentet på kr. 50 udgøre kontingentet for det resterende år, idet bestyrelsen har besluttet ikke at foretage reduktion, da kontingentet ikke er stort. Har du spørgsmål kan du kontakte undertegnede på telefon eller foreningens sekretær B. D. Kristensen på v Undertegnede ønsker at være medlem af artillerimuseumsstøtteforeningen og indbetalingskort bedes sendt til Navn... Adresse Postnr. og by... Bog om artilleri Artilleri i Danmark - redigeret af Mariann Ploug Artillerimuseet er et specialmuseum for artilleriet i Danmark oprettet på Varde Kaserne i 1984 og flyttet til de nuværende lokaler i 1992, da det blev en afdeling af Museet for Varde By og Omegn. Udstillingerne gennemgår dansk artillerihistorie fra middelalderen til vore dage. Publikationen indeholder museets udstillingstekster i en let redigeret form, ligesom de fotograferede genstande og nogle af arkivbillederne kan ses på museet. Til udgivelsen er der givet støtte fra Artillerimuseumsstøtteforeningen, Generalmajor P.M. Knudsen og hustrus legat, Generalmajor Johan Linnemanns legat og Ribe Amt. Publikationen er på 136 sider, hæftet og rigt illustreret i farver. Pris: 100 kr. Udgivet af Varde Artillerimuseum /Museet for Varde By og Omegn, Bogen er også udgivet på tysk og engelsk. TSEK klargør materiel til Litauen DAR T-sektionen har oprettet et nyt element, LITART-ELM. Dette sker som led i donationen af materiel til Litauen, svarende til tre artilleriafdelinger med reservemateriel og ammunition. Her er det DAR opgave at klargøre det nødvendige materiel til både uddannelse af litauisk nøglepersonel og donation, hvilket nu er opgaven for det nye element. Elementet ledes af fungerende materielforvalter I. Pedersen og to materielassistenter. Klargøringen sker især i det tidligere Varde Stålværk, hvor der er lejet en hal til formålet. Elementet er oprettet fra mandag 24. sept. og indtil projektet er afsluttet. Donationen skal forventeligt afskibes sept HAS gennemfører uddannelsen i ART jan.- sept Kilde: Garnisonsbef. 71 af 24. sept Læs mere i nov.-nr. af Libellen Pindsvinet december 2001 Side 11

12 8. ARTILLERIAFDELING FORSAT FPR-R F. Dalum fra GHR MJ-R N.O. Bach, ANK KN-R T.R. Jørgensen, BC1 KN-R J.T. Christensen PL-R S. K. Sørensen, HF2/2BT PL-R T.M. Ladefoged, OBO/2BT PL-R L. Halliday, OBO PL-R K. Hald, DF/FSDEL/STBT PL-R J.M. Petersen, OBO/2BT OS-R M. Gregersen, SBM/A SG-R P.F. Thomsen SG-R S. Hildebrandt UDLØB KS-R I. Schmidt PL-R L. Thomsen 7. ARTILLERIAFDELING MEDALJE SG-R K.Z. Bro, KFOR, nu SF/ SIGBM/STBT, fik medalje i aug. PENSION KN A.K.N. Nielsen efter ansøgn. KORTTIDS PL-R S. Erichsen, 1. sept jan. 2002, som HF2/SKBT. MJ-R F. Jensen, ANK PL-R J.H. Meier, OBO/3BT SSG-R B. Larsen, HBTF/3BT SG-R M.H. Henningsen UDLØB SG-R S. Borg KS-R M.B. Olesen 24. ARTILLERIAFDELING KORTTIDS KS-R J.J. Andreasson, 13 LVMA, 5. nov nov som KT- HJ MJ-R L. Bundgaard, ANK SSG-R P.E. Thrane, DF/VEDL- DEL/ST & STBT SG-R A.G. Bervang UDLØB MJ-R O.K. Skov-Ettrup PL-R M.K. Wildfang, selv opsagt PL-R J.D. Sørensen KS-R O. B. Jensen 12 HN & RSBN Forbliver hos DAR 12 HN & RSBN MJ-R K.L. Schøler, 12 HN & RSBN, forespurgte om PSN ved 12 HN&RSBN havde mulighed for at bevare personelmyndighed, PM, ved DAR og ikke flytte til DANILOG. MJ A.P.F.C. Bagge, CH/A, svarede at personellet kan bibeholde PM DAR. FORSAT PL-R C. Granzow til DANILOG efter ansøgning. Pindsvinet er en befaling! PSN-R Indhold og layout af Pindsvinet blev drøftet. Mødedeltagerne fandt det vigtigt at det overfor PSN-R blev understreget at indholdet i bladet er at betragte som en afdelingsbefaling. OFRU-møde 31. aug OL-R J. Svender MJ-R J. Clausen UDLØB MJ-R K.B. Dressø HFT KORTTIDS LT-R T.H. Jensen, vedr. pilotuddannelse DIVERSE ENHEDER UDNÆVNT TIL PL-R K.T. Saxild, B. Benneskov, C.G. Glæsel, D. Pedersen, U.J. Hansen, M.D. Frederiksen og J. Glistrup. FORSAT MJ-R M. Laigaard til TRR MJ-R K. Aa.T. Eskildsen til DA- NILOG SG-R K.S. Sakariassen til FLV MJ-R S. Würtz, ST/3JBDE, EO/ ST/3JBDE MJ-R K.H. Therkelsen, ST/DDIV 23. ARTILLERIAFDELING FORSAT SG-R K.S. Sakariassen til FLV KORTTIDS KN-R A. Dyring, OO, 1. nov okt PL-R J.B. Ladefoged PL-R S. K. Christoffersen, OBO/1 SSG-R K.H. Nielsen SG-R M. Schousboe Ansvar for indkvartering MILITÆR INDKVARTERING I f.m. indførsel af intern afregning, skete der ændringer i kontering/bogførsel. Bl.a. skal militær indkvartering foregå på en anden måde: Disponenten har ansvar for, at beordring af militær indkvartering optages i befaling, skrivelser eller lignende som dokumentation for rejseordrens udfærdigelse. Beordres rejsen mundtligt, er det disponentens ansvar, at rejseordren er udfærdiget i h.t. beordringen. Ved afvigelser mellem rejseordren og indkvarteringssedlen, behandles afvigelsen i henhold til rejseordrens vejledning pkt. 14. Disponenten har ansvar for, at der sendes skriftlig rekvisition (fax eller e-brev) til indkvarteringsstedet EFM med navn, fulde personnummer, grad/stilling, myndighed, nr. på Regnskabsforvaltende og lønansvarlig Myndighed (RM) samt Omkostningsbærer (ordrenummer eller omkostningssted). Reglerne trådte i kraft pr. 1. jan Garnisonsbefaling 8/2000 af 8 dec Side 12 Pindsvinet december 2001

13 3. ARTILLERIAFDELING Ny chef AF AC3, OL B. MEJLHOLM Det var med stor glæde og forventning, at jeg 1. aug tiltrådte som fungerende chef m.h.p. at overtage kommandoen for 3 AA pr. 1. sept Min baggrund er kort fortalt, at jeg efter HO startede som NK/1/3 AA i 1986 med den selvkørende pjece M 109 og fast PSN og herefter besatte posterne FO, FO/BDE (nu ARTO), og OO i 3 AA sluttende med BC/1/3 AA i Sidstnævnte var naturligvis et højdepunkt, især da vi skulle friske 18 THBBT/DDIVART for - viste det sig siden - sidste gang, inden det udgik af krigsstyrken og blev erstattet af et raketkasterbatteri. BT bestod af otte stk. 203 mm haubitser, og havde en organisatorisk norm på ca. 200 mand. Hertil skal så lægges ca. 40 mand til SG-skole, så vi gennemførte rekrut-uddannelse i otte delinger, hvilket gav min NK en voksen opgave ren planlægningsmæssigt. Det var i øvrigt et pragtfuldt syn at modtage BT ved morgenappel og føre det til/fra parader m.v. for slet ikke at tale om skarpskydningerne. Efter en kort tur til Cypern kom jeg til HOK og derfra på Generalstabskursus i Tyskland. Fra 1995 var jeg fire år i HOK efterfulgt af to år som CH/O ved 3 JBDE. Efter ca. ti års eksil er et af mine største ønsker nu gået i opfyldelse, da jeg kan vende hjem til 3 AA for en to-års periode som chef. Værnepligtige i efteråret Nu til indkaldelsen af værnepligtshold SEP/OKT 2001 ved 3 AA i Skive, hvilket samtidig er sidste hold for 3 AA på Skive Kaserne, idet vi næste sommer flytter til Varde for at blive en integreret del af DAR og den ombyggede kaserne. Dette betyder at jeg som chef - men i øvrigt også mine BT - har relationer til såvel CH/DAR i Varde som CH/PLR i Skive med de fordele og ulemper dette naturligt har. Hertil kommer selvfølgelig vore relationer til CH/1 JBDE i Fredericia, fra jan Haderslev. Indkaldelsen gik planmæssigt og var fordelt på 3. sept. med hovedparten af STBT og hele 1 BT (M 109) samt 1. okt. med resten af STBT (FS- DEL og SANDEL) og hele 2 BT med den trukne pjece M 114/39. AFD består herefter af knap 400 værnepligtige MG og knap 100 fastansatte og værnepligtige BM. 3 AA indkalder således igen et STBT og to KNBT, hvilket er en grundliggende forudsætning for at skabe det rette uddannelsesmiljø og den rette ramme for ledelsen af AFD ild. I denne forbindelse bør det også nævnes, at 3 AA i krigsstrukturen indeholder tre BT med den selvkørende og pansrede pjece M 109, men på hold 2001 bidrager til friskningen af DDIVART i form af det trukne BT, der efter hjemsendelsen designeres som 1BT/24 AA. På dette hold er situationen i øvrigt, at de to andre BT heller ikke designeres til 3 AA, men til 7 AA hhv. 5 AA. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at BT og AFD uddannes i rammen af 1 JBDE. Forud for indkaldelsen viste listerne fra FVR et overskud på ca. 50 mand i forhold til organisatorisk norm, hvilket medførte overvejelser om oprettelse af ekstra KN m.m. Det viste sig imidlertid, at der mødte færre end forventet, så nu ser det ud til, at vi efter afgang af SG-eleverne i DEC stort set vil være på organisatorisk norm. Skive Kaserne På Skive Kaserne er der p.t. ca ansatte, heraf godt 1000 værnepligti- Pindsvinet december 2001 Side 13

14 ge menige, hvilket giver meget trange forhold på kasernen. ST/3AA er således placeret ca. en km udenfor kasernen på depot Roslev Huse, og 2 BT placeret i en nybygget pavillon ved siden af 1 BT samt med interimistiske garage- og våbenkammerforhold. Hertil kommer indkvartering af visse SG og praktikanter udenfor kasernen. Der er i den forbindelse vist stor imødekommenhed, kreativitet og pionerånd både ved BT og støttefunktionerne på kasernen for at få tilfredsstillende/tålelige forhold. 3 AA føler sig således godt integreret på kasernen og behandlet/støttet på alle områder på lige vilkår med øvrige enheder, når det tages i betragtning, at vores tid i Skive udløber næste sommer. Udover 3 AA er også I/PLR samt 1 PNIGKMP, der begge indgår i 1 JB- DE, garnisoneret i Skive. Dette giver en oplagt mulighed for et godt samvirke de tre enheder imellem, hvilket vi allerede har set de første positive resultater af. Således er samvirket mellem O- trop/2 BT og I/PLR, herunder også med TMTDEL fra I/PLR, meget gnidningsfrit og uproblematisk, bl.a. som følge af den fælles garnison. Samvirket med 1 PNIGKMP er primært planlagt i f.m. øvelserne i foråret, hvor der er sammenfald mellem 3 AA og 1 PNIGKMP øvelser, således at KMP kan bygge broer og rydde minefelter, som vi efterfølgende kan passere. Uddannelsen frem til jul 3 AA er nu i fuld gang med den grundlæggende kampuddannelse, der afsluttes ultimo dec. med øvelse BAR- BARA (også kendt som opgaveøvelse eller rekruttur). I nov. gennemførtes de første håndvåbenskydninger i Borris, og sideløbende hermed har vi gennemført en række føreruddannelser af BM. Jeg har med stor fornøjelse overværet uddannelsen på kasernen, skydebanen og øvelsespladsen, og er godt tilfreds med den positive holdning og ånd alle lægger for dagen, det tegner godt for det samlede resultat. Ikke overraskende ligger der en betydningsfuld og stor byrde på de værnepligtige BM, og de har allerede udviklet sig positivt bl.a. med støtte fra det faste personel. Sammenfattende er 3 AA kommet godt i gang med det sidste hold i Skive. Paraden 1. nov. var en festdag ikke kun for DAR der fejrede et års dagen, men også for 3 AA, der som REG stamafdeling fejrede sin 121 års dag, og 1JBDE der jo fejrede sin 40 års dag. I den anledning var 3 AA 2. nov. samlet i Varde til parade og HMD overrækkelse af ny fane til DAR samt efterfølgende fødselsdagsfest. Efter nytår Efter velfortjent juleferie går det hastigt videre i et hektisk program med funktionsuddannelse, BT-, AFD- og BDE-øvelser samt tre skarpsskydningsperioder i Oksbøl frem til hjemsendelsen 31 maj For O-troppene suppleres dette med KMP/ESKog BTN-øvelser, så der bliver nok at se til. I denne periode skal vi lære det artilleristiske håndværk, således at vi kan levere den for kamptropperne og BDE altafgørende ild på rette sted, i rette tid samt i rette mængde og art. Efter hjemsendelsen af hovedparten af 3 AA, fortsætter vi i juni/juli med fem ugers resterende uddannelse af det personel, der tegner reaktionsstyrkekontrakt m.h.p. designering i DIB (2BT/5AA). For de der ønsker udsendelse i direkte forlængelse heraf fortsættes med to ugers missionsorienteret uddannelse, og personellet udsendes i august i rammen af STKMP/NPBG/SFOR 14. Da 3 AA i samme periode fysisk skal flyttes til Varde, bliver også dette en hektisk periode, og hovedparten af afspadseringen må formentlig udskydes til august. Behov for at indkommandere PSN-R AA er godt bemandet med fast personel i form af bl.a. ANK, OO, TO og ARTO i ST samt SO/A og SGO i STBT. På AFD-kontoret hersker CSG K.S. Madsen og hans to hjælpere OKS T.B. Pedersen og OKS I. Jensen. Hertil kommer det faste PSN i 1 og 2 BT. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har et stort behov for indkommandering af designeret personel, herunder personel i 3 BT, dels for at aflaste det faste personel og dels for at uddanne/efteruddanne det designerede personel. I den forbindelse har vi til alt PSN-R i sept. udsendt en samlet oversigt over AFD behov for indkommandering frem til sommeren 2002 m.h.p. at få tilbagemelding om jeres muligheder for at deltage. De modtagne svar er indtastet og danner baggrunden for udsendelse af endelig oversigt over indkommandering til alt PSN-R. De af jer der af den ene eller anden grund ikke har svaret endnu, beder vi om hurtigst muligt at få dette gjort, således at vi kan udsende den endelige plan senest dec. Dette først og fremmest a.h.t. jeres egen planlægning, men selvfølgelig også AFD interne planlægning af de kommende aktiviteter. Weekendkursus genoplivet I f.m. DAR funktionskursus, hvor jeg selv og ANK MJ. B. Ormstrup deltog, var det en fornøjelse at hilse på en stor del af AFD PSN-R af alle grader. Vi gennemgik her den senest AKOS og PSN-R deltagelse i de enkelte aktiviteter, herunder vores STUPER(DES) jan det tidligere weekendkursus - som vi nu har genoplivet og ser meget frem til. Vi har besluttet at lade jer som de primære deltagere selv være med til at planlægge og tilrettelægge kurset, og i skrivende stund sidder tre af jeres kollegaer faktisk og planlægger kurset i samarbejde med min TO. Med håbet om et godt og udbytterigt samarbejde de kommende to år. FORSAT LT-R K.T. Saxild til KAR KORTTIDS LT-R K.T. Saxild, 1. juni aug. KN-R N. Ponsaing, ARTO PL-R K.J. Kaldahl, HBTF/1 PL-R M.D. Frederiksen PL-R M. Tröster, OBO/1BT PL-R T.L. Jensen SG-R J. Nielsen UDLØB PL-R K.K. Kjær SG-R R. Seistrup SG-R A.F. Edelholt SG-R N.C. Nielsen Side 14 Pindsvinet december 2001

15 FORSAT 13 LVMA OKS-R R.S. Westh, fortsat til LG med tidsubestemt korttidskontrakt (K-35) Forsat fra KAR til DAR: MJ-R J.L. Beiter, FO/ST & STBT KN-R J.M.S. Kristensen, NK/ SGO/ST & STBT KN-R L.B. Bak, OO/EO KN-R J. Engell-Hansen, OO/EO KN-R M. Marott, BC1 KN-R T. Modvig, NK/ABCO/1 BT PL-R K.B. Andersen, DF1/1 PL-R A. Janholt, DF2/2 PL-R C. Bengtson, SF/ILO/LKO PL-R M. Schultz, ILO/1 PL-R C. Høvelt, DF3/1 PL-R M.T. Pagh, NK/SGO/ST & STBT PL-R R.K. Eriksson, DF1/1 PL-R T.K. Oldenburg, ILO/1 BCTGRP/KDODEL/LVMBT/DIB. LT-R M. Wettendorff, DF2/1 FPR-R C. Berg KN-R J. Engell-Hansen PL-R M.P. Asserhøj, DF/ 1LVMDEL/1LVMBT UDLØB SG-R L. Raunkjær, DIB, selv opsagt SG-R B.M. Borch OKS 1-R C.T. Willumsen, KØ/ FSHJ/STBT KS-R B.F. Schrøder TJENESTE 14 LVMA SG-R T. J. Nielsen til rådighed for HQ/KFOR som TRANSCRIBER (KV PIC 009) 24. sept marts 2002 med midlertidig grad af OS. KORTTIDS LT-R M.H. Jørgensen, tidsbestemt korttidskontrakt 12. jan jan som FO/KDODEL/UDDBT i Varde. SG-R M.K. Knudsen, tidsubestemt korttidstjeneste (FM) fra 5. nov som NK/DEL i 1 LVMBT i Varde. RLG-2-R J. Madsen, GF/LG/FBP/ KDODEL/STBT UDLØB OKS-1-R B.W. Jacobsen DIB SG-R M. Wenzel, LVMBT(DIB): Reaktionsstyrkekontrakt (DIB) er efter ansøgning stillet i bero til 31. juli UDNÆVNT KFOR OKS-R J.A. Johnsen, STKMP/ DANBN/KFOR, hold 5 TJENESTE KN-R C.P. Niebuhr ved KFOR hold 6 fra 3. dec til 31. aug som CIMICOF. TJENESTE SFOR KS-R K. Kristensen, KØ/MMEK/ SIGMD, og KS-R C.D. Andersen, KØ/ MMEK/SIGMD, forretter gengangertjeneste ved LOGCOY/SFOR, hold 13, 1. sept febr OKS-R J. S. Jochumsen, KAR t. tj. ved SFOR hold 11, har tegnet reaktionsstyrkekontrakt (DIB) og forsættes til DAR med mob.plac. som KØ/ FSHJ/LVMBT(DIB)/13 LVMA. INDKVARTERING HAR DU UDLEVERET ID-KORT, KAN DU INDKVARTERE DIG PÅ ALLE GARNISONER I DANMARK. ET UDMÆRKET ALTERNATIV TIL VANDREHJEM/HOTEL. MEN BESTIL I GOD TID. BREVKASSE? HAR LAVETTEN EN BREVKASSE?! JA - OG DINE SPØRGSMÅL ER MEGET VELKOMNE! REGIMENTET VIL SVARE EFTER BEDSTE EVNE. Pindsvinet december 2001 Side 15

16 SAMARBEJDSUDVALG Valgte medlemmer af OFRU/DAR Under funktionskursus den sept. 2001, blev der afholdt valg til OFRU/DAR. Dette valg sammensatte OFRU på flg. måde: PL-R L.C. Mogensen, OBO 2/24 AA, Brigadevej 50,3,-411, 2300 København S, tlf: KN-R M. Ørnsholt, BC 3/8AA, Risagervej 4, 7323 Give, tlf: MJ-R F. Jensen, ANK7, Kisumparken 82,3 tv., 2660 Brøndby Strand, tlf: KN-R J.W. Hansen, NK 2/7AA, Ragnhildgade 44,3 th., 2100 København Ø, tlf: MJ-R K.L. Schøler, FO/12 HN & RSBN / DANILOG, Sprogøvej 27, st.th., 2000 Frederiksberg, tlf: MJ-R E.W. Sørensen, SO/MNC/NE, Solvænget 14, 2100 København Ø, tlf: (arb: ) Suppleanter til OFRU/DAR PL-R T.M. Lilja, HF 2/24AA, Floravænget 12, st., 5250 Odense SV, tlf: KN-R M. Marott, BC 1/13 LVMA, Borgergade 93, 1 th., 1300 København K, tlf: KN-R P. Helbo, BC 3/3AA, Blegdamsvej 14 E,2,-24, 2200 København N, tlf: KN-R J. Asp, SF/SO STBT/24AA, Klosterengen 54 B, 4000 Roskilde, tlf: OFRU-landsmøde OL O.S. Pedersen, STCH, og MJ-R F. Jensen, 7 AA, deltog i HOK landsmøde for OFRU i Fredericia 30. nov dec God jul og glædeligt nytår Landsmøde STARU SSG P.J.L. Jacobsen, U-SEK, og SSG-R P.E. Thrane, 24 AA, deltog i HOK landsmøde for STARU i Fredericia dec Valg af kandidater STARU Forslag til kandidater udpeges på Funktionskursus og valg af kandidater udsendes i Pindsvin nov. 2001, med tilbagemelding til formanden. Valgperiode for de enkelte kandidater fastlægges på første møde efter valget, hvor antal stemmer er afgørende. STARU-møde 31. aug Stemmeseddel til valg for STARU/DAR Bemærk: Hvis du stemte på funktionskurset i sept., kan du ikke stemme igen! Husk at skrive navn på dig selv og den du stemmer på. Jeg: Grad NAVN Ønsker: Grad Navn valgt til STARU/DAR Stemmeseddel sendes til formanden for STARU/DAR, CSG P.J.L. Jacobsen/UDDBM. Se adressen s. 2. Inden 14. jan Valg til Stampersonelgruppen af reserven Udvalg (STARU) ved Dronningens Artilleriregiment (DAR), 2002 Kandidater for sergentgruppen: SSG-R L.L. Mac Carie SSG-R B. Larsen SSG-R P.E. Thrane SSG-R K.L. Poulsen SG-R J. Hønning SG-R J.K. Andersen Kandidater for konstabelgruppen. OKS-1-R J. Finmann OKS-R J. Nielsen Side 16 Pindsvinet december 2001

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 15. årgang, nr. 2 - JULI 2003 Ansættelsesstop gav problemer Uklarhed om besparelser på lønkronerne, var et stort problem for DAR i 2002 og langt ind i 2003.

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 15. årgang, nr. 1 - APRIL 2003 DeMars: Nye rejseordrer AF SBH/PSN-R, KN K.N. KÆRHØJ 30. jan. 2003 Så skete det, den gamle rejseordre er historie. DeMars har

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Så er vi gået ind i det nye år, hvor mange og store opgaver venter på at blive løst. For det første skal jeg nævne byggeriet, som skrider

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår

FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 1 Nytår 2 3 4 5 6 7 8 OSA S HVE 286 VB Eftersyn Søgård 9 HJV ledelse rund rejse 08 TFR midt OSA S HVE 284 VB eftersyn HJV ledelse Herning hallerne

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008

Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Referat fra Brugerbestyrelsesmødet den 8 januar 2008 Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Theis Wieder (TW), Carl Larsen (CL) og Richard

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED AFTC 11. MAJ 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 13. august 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE/UDVIDET d. 10 AUG 2015. 1. Generelt. Foreningen gennemførte udvidet bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Referat af PARU møde HQ MNC NE

Referat af PARU møde HQ MNC NE RESERVE FORCES COMMITTEE The Danish Element MULTINATIONAL CORPS NORTHEAST Referat af PARU møde HQ MNC NE Dato: 05 MAR 2012 (0830-1230) Til stede: OB Søren Bojesen (Formand) OL-R Jørn Arne Nielsen (Næstformand)

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE!

RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! RESERVESTYRKEN VED 4 NSBTN LD-R MJ-R FRANK DAVIDSEN 4. NATIONALE STØTTEBATALJON HAR BRUG FOR EN AKTIV RESERVE! AGENDA Reservens organisation Gensidige forventninger Uddannelse og aktiviteter Kontraktforhold

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014

DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 17 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 HÆRENS SERGENTSKOLE Information Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Varde. I løbet af uddannelsen i Varde, vil du modtage undervisning

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013

DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 1 N INFO No. 1 DECEMBER Dragon info nr. 7 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013

OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 1 N INFO No. 1 OKTOBER Dragon info nr. 5 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Referat af landstalsmandsmødet afholdt ved Center for Sergent og Maritim Uddannelse 8. maj 2015

Referat af landstalsmandsmødet afholdt ved Center for Sergent og Maritim Uddannelse 8. maj 2015 Referat af landstalsmandsmødet afholdt ved Center for Sergent og Maritim Uddannelse 8. maj 2015 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Søværnets sergent og grundskole 10. april 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes bestemmelse FBEBST 610-1.

Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes bestemmelse FBEBST 610-1. Udgivet af: Forsvarets Boligkontor Arsenalvej 55 9800 Hjørring Tlf. 9924 1404 Nr.: 2 Dato: 3-3-2010 Forsvarskommandoens (FKO) Boligavis, udsendes i henhold til Forsvarets Etablissementstjenestes bestemmelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017

Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017 Aktiviteter for personel af reserven ved 4 NSBTN 2017 Opdateret: 24. AUGUST 2017 Tilmelding via mail sendes til RESELM trr-ktp-4n-in-reselm@mil.dk Emne: Tilmelding RESPSN [Aktivitetens navn] Indhold MA-

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere