PINDSVINET DAR - BLAD FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PINDSVINET DAR - BLAD FOR"

Transkript

1 PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus, der dog ikke havde karakter af et kursus, men derimod den første samling af det nye regiments reservepersonel. Jeg er imponeret over det store fremmøde og den positive stemning, der herskede hos deltagerne. Nu har vi været samlet for første gang i det store forum, så næste år i september er det vores hensigt at gennemføre et rigtigt funktionskursus. Her vil vi primært lægge vægten på funktionerne på underafdelingsniveau, som personellet ikke er i stand til at holde vedlige i forbindelse med indkommanderinger, samt som personellet har behov for i forbindelse med evt. funktionsskift. Hvor mange forskellige emner vi vil være i stand til at tage op afhænger af vores personelmæssige situation samt behovet ved de forskellige enheder, men regimentet vil da gerne høre fra personellet om forslag til emner. Emnet vil endvidere blive taget op på det næste chefmøde, således at cheferne kan fremkomme med deres behov/ ønsker. Det bedste fra to I forbindelse med funktionskurset i september fik vi valgt et nyt OFRU og et nyt STARU er på vej, men begge er jo stadig en del af overgangen ved sammenlægningen af de to regimenter. Vi skal i fremtiden til at tænke som et regiment, også selvom sammenlægningen ikke har medført den personeltilgang fra Skive, som jeg kunne have ønsket mig, og som regimentet kunne have haft godt af. Dette har medført, at det ikke har været nemt for ikke at sige næsten umuligt at tage det bedste fra de Jeg må indrømme, at praksis i dag er, at vi lever med gamle Varde egenskaber og ikke ret mange Skive egenskaber. Stabschefen ved DAR to regimenter. Jeg må indrømme, at praksis i dag er, at vi lever med gamle Varde egenskaber og ikke ret mange Skive egenskaber. Dette sammenholdt med de store personelmangler, som regimentet har, har gjort sammenlægningen meget vanskelig. Disse problemer er vi ikke kommet over endnu, men der går forhåbentlig ikke lang tid, før vi er kommet ind i en god gænge. Den næste store hurdle for regimentet er 3 AA hjemkomst fra Skive, som vil finde sted til sommer næste år. Det er her mit håb, at rigtigt mange af de tjenstgørende ved 3 AA vil flytte med afdelingen til Varde, men helt undgå huller også her er nok illusorisk. For OFRU og STARU vil dette nok også betyde, at vi skal have slanket de to udvalg, således at vi i disse fora ikke tænker i enheder, men i personel af de forskellige kategorier. Det vil jeg senere vende tilbage til i forbindelse med møderne i udvalgene. Endelig skal jeg da også nævne, at jeg i øjeblikket er i gang med at analysere regimentets organisation. I den forbindelse er jeg sammen med CH/BØ på kursus i Forandringsledelse ved FAK. Det er mit håb, at jeg i første halvdel af næste år vil kunne lægge et forslag frem for regimentschefen. Det skulle gerne være et forslag, der udnytter vores ressourcer på en bedre måde, samt sikrer at der kan etableres mere enkle og smidige arbejdsprocedurer ved regimentsstaben. Der er ingen tvivl om, at vi ikke bliver tildelt mere personel til at løse vores opgaver, men jeg er også overbevist om, at vi kan anvende vores ressourcer bedre, end vi gør i dag. Til slut vil jeg gerne ønske alt reservepersonellet ved Dronningens Artilleriregiment en glædelig jul samt et godt nytår med håbet om et godt og frugtbart samarbejde i fremtiden.

2 DAR kalender : Byggeri Sommer 2002 : 3 AA flytter til Varde. : 18 RKBT flytter til KAR. Virksomhedslukning December : Jul skråstreg nytår Marts : Påske Maj : (D. 9. er Kr. Himmelfartsdag) December : Jul/nytår FERIE UNDER FERIEOPHOLD I UDLANDET SKAL ID-KORT OG ANDRE MILITÆRE TEGN OG PAPIRER EFTERLADES I DANMARK. FERIE HUSK AT MELDE UDLANDS- OPHOLD TIL SIKOF DAR PINDSVINET: INDHOLD Funktionskursus , 9 Nye job UAVDET... 7 CIMIC... 7 Samarbejdsudvalg... 1, 16 Stemmeseddel STARU.. 16 UDDANNELSE Videreuddannelse VUT / ML-R... 6 VUT / OF-R... 6 Vedligeholdende udd.... 4, 8, 9 Kurser FAC kursus... 6 Artilleri-historie ENHEDERNE Regiment/Garnison...1, 9-10 Parkering AA:... 1 Ny chef Øvrige HAS , 8, 12, 23, 24, HFT , 14, DIB, KFOR, SFOR RESERVEN Økonomi o.l. Nye kontraktformer Skat: Træk ydelser fra... 5 Beregn VARYD og MF... 5 Udrustning... 8 Klumme... 8 Pindsvinet er en befaling! Diverse... 4, 12 Designering... 4 Indkommanderingsdage. 4 PINDSVINET 13. årgang, nr. 3, december 2001 Pindsvinet udgives af Dronningens Artilleriregiment (DAR) til dets personel af reserven (PSN-R) samt til DIB-personel. Pindsvinet bringer principielt fagligt relaterede indlæg af klassifikation Uklassificeret. Regimentet ser gerne, at Pindsvinet benyttes til at diskutere forholdene for PSN-R ved DAR. REDAKTION Ansv.h. red.: Stabschef OL O.S. Pedersen, Red.sekr. OS-R O.R. Aslaug, Red.udvalg: MJ-R E.W. Sørensen (OFRU) SSG-R L.L. McCraie (STARU) PL-R K. Kærhøj (A-SEK) CSG P.J.L. Jacobsen (U-SEK) TELEFON DAR tlf: (vagten), xx xx (direkte) fax: e-post: DETTE NR. Oplag: Ca. 800 ekspl. DE NÆSTE NUMRE Indlæg til de kommende nr. skal være CSG Jacobsen eller OS-R Aslaug i hænde således: MAR 02: LØR 16 FEB 2002 JUN 02: TOR 16 MAJ 2002 INDLÆG Indlæg sendes til: Pindsvinet Varde Kaserne Hjertingvej Varde Gerne elektronisk aflevering: på diskette eller e-brev: Fremsend evt. papir-kopi. Side 2 Pindsvinet december 2001

3 AF MJ-R FINN JENSEN, NK/7AA Som det fremgik af særnummeret af Reserveofficeren fra november 2001 har Reserveofficersforeningen i Danmark, ROID, forhandlet sig til nye kontraktformer med forsvarsministeriet. Disse kontrakter er udfærdiget efter de anbefalinger som Arbejdsgruppen vedrørende forhold for personel af reserven, AGR, er fremkommet med i deres rapport. Detaljerne i de nye kontraktformer fremgår meget tydeligt af særnummeret af Reserveofficeren, hvorfor jeg i denne artikel kun vil beskrive hovedlinierne i de nye kontraktformer samt knytte nogle få personlige kommentarer. De nye kontraktformer gælder i første omgang kun for officerer af reserven, men det er alles opfattelse, at når kontraktformerne er blevet afprøvet på reserveofficererne, bliver de også indført for stampersonel af reserven. Basiskontrakt til alle Implementeringen af de nye kontraktformer gør, at A- og B-kontrakter forsvinder. Det er således, at der ikke kan tegnes nye A- eller B-kontrakter efter 1. januar De erstattes af en basiskontrakt og en tillægskontrakt. Basiskontrakten, der tegnes for en periode på en-fire år, er en De aktive Kontraktformerne følger det sunde princip, at pengene følger de aktive. kontrakt, der alene sikrer fortsat kontakt mellem reserveofficeren og forsvaret. Der er ikke nogen antalsbegrænsning af basiskontrakter, men den giver ingen aflønning og man kan ikke indkommanderes til tjeneste på en basiskontrakt. Det var ROID opfattelse, at man kunne have sin uniform hjemme med en basiskontrakt, men auditørkorpset mente, at det kunne man ikke med den umiddelbare udformning af PERSONEL AF RESERVEN Nye kontraktformer for OF-R kontrakten. ROID vil dog fortsat arbejde på, at man kan have sin udrustning hjemme på en basiskontrakt. Tillægskontrakt kræver designering Der kan tegnes en tillægskontrakt med alle de officerer af reserven, der har en funktion i krigsstrukturen. Nu er det blot således, at det sidste forsvarsforlig indebar en nedskæring af forsvarets krigsstyrke, og dermed er der blevet officerer af reserven, der ikke har en funktion i krigsstrukturen. Det kan derfor være virkeligheden, at ikke alle officerer af reserven ved Dronningens Artilleriregiment kan få tilbudt en tillægskontrakt. En tillægskontrakt giver et rådighedsvederlag på 450,- kr. pr. måned. Derudover gives der et indkommanderingstillæg på kr. 400,- plus feriepenge i alt ca. 450,- kr. pr. indkommanderingsdag. Tillægskontrakten er individuel og skal tegnes for en periode af enfire år, dog i særlige tilfælde ned til tre måneder. Tillægskontrakten kan også tegnes med henblik på at gennemføre efter- og videreuddannelse (VUT I og VUT II). Individuelle aftaler Da tillægskontrakten er en individuel kontrakt, skal den tegnes efter en forhandling mellem den enkelte officer af reserven og regimentet. Det understreges, at der er tale om en kontrakt, hvilket vil sige at der følger nogle forpligtigelser med. Det er således opfattelsen hos både Hærens Operative Kommando, HOK, og Forsvarskommandoen, FKO, at såfremt en officer af reserven ikke udfylder sin kontraktlige forpligtelser, vil der blive taget juridiske forholdsregler fra forsvarets side. Det er så mit håb, at netop dette syn på at kontrakten forpligter kan fjerne det irritationsmoment, som jeg og andre ansvarsbeviste officerer af reserven føler, når vi gentagne gange bliver konfronteret med, at reserveofficerer aldrig møder til aktiviteterne, og altid melder afbud i allersidste øjeblik eller helt udebliver. Det er således mit håb, at forsvaret nu gør noget ved sagen med dem, der misbruger systemet og derved lader os andre slippe for at høre klagesangen. Kontraktformerne følger det sunde princip, at pengene følger de aktive, således at den officer af reserven, der er aktiv, også har det største udbytte ud af sin kontrakt. Det er i skrivende stund ikke helt klarlagt, hvorvidt kontrakten også forpligter den anden vej, således at hvis forsvaret aflyser aktiviteter efter en i forvejen fastsat tidsfrist, så skal de reserveofficerer, som skulle have været indkommanderet også aflønnes. Andre tillæg ændres Der sker sammen med indførelsen af de nye kontraktformer også en regulering og ændring af forskellige tillæg for på den måde at belønne både den enkelte officer af reserven men også de civile kompetencer som den enkelte officer af reserven måtte have. Militærtillægget forhøjes fra 14 kr. pr. indkommanderingsdag til 47 kr. For 331-majorer sker der den ændring, at de starter som linieofficererne i lrm i stedet for i 31.1 og Der indføres et KC/NK-tillæg på ca. 50,- kr. pr. indkommanderingsdag. Derudover et CIMIC-tillæg på ca. 109,- kr. pr. dag. Officerer af reserven, der forretter tjeneste ved skoler vil få et skoleeller sagsbehandlertillæg. Det er i skrivende stund endnu ikke klart om administrationstillæggene vil fortsætte eller falder bort ved de nye kontrakter. Start: Snart ROID og Forsvarsministeriet har underskrevet aftalen om de nye kontrakter. Denne aftale er nu sendt til godkendelse i Finansministeriet. Pindsvinet december 2001 Side 3

4 PERSONEL AF RESERVEN Så skal der laves en kundgørelse for forsvaret, KFF B. 5-27, en implementeringsskrivelse og forvaltningsregler. Alligevel regner man med, at de nye kontrakter kan tegnes pr. 1. januar Det er ROID håb, at implementeringen af de nye kontrakter vil være tilendebragt pr. 1. september Det tror jeg ikke helt på. Der ligger et stort arbejde ved regimentet med både at gennemgå krigsstrukturen og få alle officerer af reserven på plads i denne (og dermed også i PERSYS), derefter skal tillægskontrakterne forhandles med hver enkelt officer af reserven, både med hensyn til mulig mobiliseringsrelevant tjeneste og med videre- og efteruddannelse. Det er nok rimeligt at antage, at det meste af 2002 vil gå, inden alle er overført til de nye kontrakter. Det gør heller ikke så meget. Det er efter min opfattelse vigtigere at tillægskontrakterne bliver forhandlet så grundigt, at både forsvaret og den enkelte officer af reserven kan være tilfreds. Jeg ser de nye kontrakter som et stort gode for den aktive officer af reserven. Der er nogle ting, der endnu mangler at falde på plads, men det er min helt klare opfattelse, at der er taget et stort skridt i den rigtige retning. Hjemmeværnet har brug for OF-R Prøveklud Det er alles opfattelse, at når kontraktformerne er blevet afprøvet på reserveeofficererne, bliver de også indført for stampersonel af reserven. De officerer af reserven, der ikke kan få en plads i krigsstrukturen kan ikke få en tillægskontrakt, men kan tegne en basiskontrakt og derved bevare kontakten til regimentet. Man kan så håbe, at der eventuelt senere kan blive plads i krigsstrukturen så der kan tegnes en tillægskontrakt eller man kan overveje at søge ind i Hjemmeværnet. Hjemmeværnet skal, som følge af forsvarsforliget oprette en 3000-mands styrke som erstatning for de regionale styrker. Derfor har Hjemmeværnet i øjeblikket et stort behov for uddannede officerer af reserven. Årsagen er, at Hjemmeværnets egne officerer ikke er uddannede til at føre og kæmpe i delings- og kompagniramme. Derfor er der behov for både førere og instruktører med disse kvalifikationer i Hjemmeværnet. Der er indgået en aftale mellem ROID, FKO og Hjemmeværnskommandoen, HJK, om at de officerer af reserven, der forretter frivillig tjeneste i 3000-mands styrken kan bedømmes (FORPUBS) med henblik på at kunne gennemføre videreuddannelse (VUT I). Der mangler endnu nogle endelige afklaringer omkring under hvilke forhold denne bedømmelse skal foregå, men der er truffet principiel enighed om at det skal være muligt. HJK barsler i øjeblikket med nogle brochurer om dette emne. Hvis du efter gennemlæsning af denne artikel samt særnummeret af Reserveoffcereren stadig har nogle spørgsmål, så kan du rette henvendelse enten til mig eller regimentet, der så vil prøve at hjælpe dig. Kritiske vedr. kontraktformer STP-R Den orientering som STA- RU har modtaget vedr. dette emne, giver ikke STARU et indtryk af, at disse former er helt anvendelige for de opgaver som PSN-R af SG/ KSGRP laver. Formanden for STARU, CSG J.P.L. Jacobsen Personel-overskud fordeles PSN-R Afdelinger ved DAR vil blive omenkadreret 21. sept i.f.m. CH-møde. Dette for at skabe en ligelig fordeling af PSN i de forskellige afdelinger. Antal dage nedjusteret PSN-R Antallet af indkommanderingsdage i 2002 var sat til dage. Dette tal er i.f.m. HOK handlingsprogram ændret til dage i I dette tal er inkluderet dage til operative myndigheders aktiviteter. DAR har j.f. handlingsprogrammet ca dage på årsbasis frem til Karriere-planlægning STP-R TU-plan (Tjeneste/ Uddannelse) blev gennemgået og principgodkendt. evt. rettelser skal være formanden i hænde på Funktionskursus 21. sept Der udarbejdes et nyt kapitel vedr. international tjeneste og uddannelse til næste møde. STARU-møde 31. aug Troppetegn og engelsk VEDLIGEHOLDENDE UDD På OF- RU-mødet 31. aug. efterlyste KN-R P. Helbo, 3 AA, efteruddannelse/ opdatering i nye troppetegn og militære engelske forkortelser. STCH ville undersøge men mente at DDIV udgivne hæfter omhandlende troppetegn allerede lå ved afdelingerne. LÆSERBREVE BIDRAG TIL DEBATTEN OM RESERVENS FORHOLD ER VELKOMNE. SE PÅ SIDE 2 HVOR INDLÆGGET SKAL SENDES TIL. Side 4 Pindsvinet december 2001

5 PERSONEL AF RESERVEN Træk dine ydelser fra i skat AF AO-R, PL-R K. Kærhøj Overskriften lyder måske helt forrykt, men den er nu god nok. Baggrunden for denne artikel er, at jeg har erfaret at mange ikke er bekendte med de nye regler i TSS-cirkulære nr. 43 af 20. december Kort fortalt går dette cirkulære ud på, at da ydelser udbetalt i det civile ofte er større end ydelser udbetalt i forsvaret, kompenseres der for dette ved at give mulighed for at trække en del af ydelserne udbetalt af forsvaret - fra i skat. I denne forbindelse er der en række forhold man skal være opmærksom på: - Det er først når man har modtaget over 4400 kr. i ydelser, at der kan trækkes noget fra i skat. - Begrebet ydelser omfatter timeog dagpenge, reducerede time- og dagpenge, fri kost og kontantgodtgørelse, samt kostgodtgørelse samt kontant-godtgørelse. Satserne for hvor meget der kan trække fra er som følger: - Ved fulde time og dagpenge er fradragsmuligheden pr. døgn 52 kr. og fradragsmuligheden pr. overskydende time er 2,71 kr. - Ved reducerede time og dagpenge (udstationering) er fradragsmuligheden pr. døgn 129,75 kr. og fradragsmuligheden pr. overskydende time er 5,41 kr. - Under øvelse, med fri kost samt kontantgodtgørelse, er fradragsmuligheden 2,55 kr. pr. døgn og 0,11 kr. pr. overskydende time. - Ved ophold i øvelse-/skydelejer, med kostgodtgørelse samt kontant godtgørelse, er fradragsmuligheden pr. døgn 180,20 kr. og 7,51 kr. pr. overskydende time. Et eksempel Ja, nemt er det jo ikke, men nok værd at sætte sig ind i. Så vi tager lige et eksempel. En person har i 2001 optjent 40 gange time-/dagpenge af 301 kr. = kr = kr. Disse kr. er det beløb der skal regnes ud fra. 7640/301 = 25 gange fradragsberettigede time-/dagpenge. Ergo kan der trækkes 25 gange 52 kr. fra i skat = Fremgangsmåden er den samme for de andre ydelsesformer. Kommuner ikke fortrolige Da mange kommuner ikke er fuldt fortrolige med de ydelsesrater der ydes inden for forsvaret, og som kan give adgang til ovennævnte fradrag på selvangivelsen - vil det nok være en god ide at besøge HOD s hjemmeside på På denne side kan man også orientere sig om fradragssatserne for årene 1999 og HUSK INDEN NYTÅR HUSK AT REJSEORDRE UDSTEDT I 2001, SKAL VÆRE AFSLUTTET INDEN UDGANGEN AF DECEMBER Beregning af variable ydelser og MF-timer AF AO-R, PL K. Kærhøj Når man som PSN-R er indkommanderet på rejseordre, optjenes der også variable ydelser og MF-timer. Disse fremgår af lønsedlen og den opgørelse regimentet udsender, et stykke tid efter at rejseordren i udfyldt stand er tilsendt regimentet. Hvis man ikke kender systemet, kræver det lidt mere end udvidet ledvogter eksamen at gennemskue om man har modtaget de korrekte ydelser. Derfor vil jeg her kort gøre rede for hvordan systemet virker. Variable ydelser Variable ydelser er natpenge, lørdag/mandagsbetaling og søn- og helligdagsbetaling. De variable ydelser optjenes i 1/2 timer, men på lønsedlen står de for overskuelighedens skyld i hele timer. Ønsker man at regne efter om man har fået udbetalt det rigtige beløb, gøres det på følgende måde og på baggrund af disse satser (pr. okt. 2001): - Natpenge, 17-6: 16,39 kr./ pr. time. - Lørdag/mandagsbetaling: 23,48 kr./ pr. time. - Søn- og helligdagsbetaling: 33,70 kr./ pr. time. På lønsedlen opgøres de variable ydelser i hele timer. Men på den opgørelse over variable ydelser der også udsendes, er de anført i halve timer. Derfor skal du huske at dele med to, hvis du vil beregne dine variable ydelser ud fra opgørelsen. MF-timer MF-timer, kan groft oversættes til overarbejdstimer. Her er der forskel på hvilken personel kategori man tilhører. Officerer: Hver gang man som officer arbejder mere end 7,4 time pr. døgn, optjenes MF-timer i halve timer. Disse udbetales også i halve timer, som en halv timeløn. SG og KS grupperne: Hver gang man som tilhørende SG eller KS grupperne arbejder mere end 7,4 time, optjenes MF-timer ligeledes i halve timer. Hver gang der er optjent 7,4 time godtgøres disse med en dagløn. Det vil sige at man som SG eller KS, rent faktisk godt kan have merarbejde på en øvelse, men hvis det f.eks. kun er 7,2 time, bliver de ikke udbetalt før næste gang man har merarbejde og kan optjent 7,4 time. Pindsvinet december 2001 Side 5

6 UDDANNELSE Videreuddannelse AF AO-R, PL K. KÆRHØJ På denne side vil jeg kort beskrive forudsætninger for - samt indhold af - videreuddannelse for sergentgruppen og officerskorpset af reserven. Grunden hertil er, at jeg i forbindelse med funktionskurset september 2001, erfarede at der er en del der går med tanker om at blive videreuddannet, men ikke er helt på det rene med mulighederne herfor. Groft skitseret er regler, bestemmelser og terminer for de enkelte kurser, som anført i det flg. Ansøgninger til alle de nævnte kurser fremsendes ad kommandovejen, således at AFD har mulighed for at komme med en påtegning. Ansøgningsskemaer rekvireres ved AO-R. Har du spørgsmål til nedenstående, er du naturligvis velkommen til at ringe. VUT I / ML-R Formålet er at give SG-R en sådan uddannelse, at OS-R stillinger kan bestrides. Kurset består af tre brevskoler: - uddannelseslære, - taktik - skydelederuddannelse samt tre tilstedeværelsesdele: - ledelsesmodul - uddannelseslære-modul - skydeledermodul. Optages kan SG-R med rådighedskontrakt og fire års tilfredsstillende tjeneste i graden sergent. Der er kursusstart tre gange i 2002, nemlig: 7. jan., 8. april og 29. april. Ansøgninger skal være regimentet i hænde hhv. 8. okt. 2001, 8. jan og 4. febr VUT-II / ML-R Kurset er p.t. under revision, der forventes afsluttet primo Jeg vil vende tilbage med detaljerne når der kommer noget på skrift vedr. kursets indhold, fra Hærens Operative Kommando. Potentielle ansøgere er direkte blevet kontaktet. VUT-I / OF-R Inden VUT I / OF-R kan påbegyndes skal følgende forudsætningskurser (brevskolekurser) være afsluttet: - Infanteridelingen - Fremmede Hærstyrker - Militær retspleje - Hærens Organisation - Krigens love II Det tager ca. et år at gennemgå disse forudsætnings brevkurser. Selve kurset består af en brevskoledel ved Center for Fjernundervisning og en tilstedeværelsesdel ved Hærens Artilleriskole. Tilstedeværelsesdelen på HAS er af en uges varighed. Optages kan PL-R med fire års tilfredsstillende tjeneste i graden PL-R. Kursusstart: Sept Ansøgningen skal være regimentet i hænde senest 25. april AFDELINGS KURSUS Kurset er i to dele, del I afholdes af Hærens Officersskole, forudsætning for optagelse på del I er tilfredsstillende gennemgang af brevskolekursus infanteridelingen. Antal pladser del I : Del II afholdes af Hærens Artilleriskole, hvor formålet er at ajourføre og udbygge elevens viden, indsigt og færdigheder i relation til funktionen BC, samt at bibringe eleven forståelse for afdelingsstabens virke. For feltartilleriets vedkommende er deltagelsen betinget af at man har gennemført VUT I / OF-R, samt at man er / har været designeret som NK/BT eller OBO/FO. Naturligvis forudsættes en tilfredsstillende gennemgang af AFD kursus del I. Antal pladser: 5-15 For luftværnsartilleriets vedkommende er deltagelsen betinget af at man skal designeres som BC, samt at man har gennemført såvel VUT I / OF-R samt AFD kursus Del I med et tilfredsstillende resultat. Antal pladser: minimum 3. Del I : AUG Del II: Umiddelbart efter del I. Ansøgninger skal være regimentet i hænde senest: 12. april VUT-II / OF-R Formålet er at videreuddanne officerer af reserven til at bestride operative og logistiske stabsstillinger i felthæren og det lokale forsvar på troppeenhedsniveau og højere. Kurset består af: - En brevskoledel på 8 undervisningsbreve. - Tilstedeværelsesdel 1 - Tilstedeværelsesdel 2 - Tilstedeværelsesdel 3 Optages kan OF-R der har gennemgået VUT I + AFD kursus, samt har forrettet mindst syv års tilfredsstillende tjeneste efter afsluttet VUT I. Elever skal være sikkerhedsgodkendt til HEM. HOK modtager max. fire ansøgninger fra hvert regiment. Ansøgning skal være regimentet i hænde ultimo maj Afsted på kursus VUT II/OF-R KN-R J.C. Krabbe indtræder på Videreuddannelsestrin II for officerer af reserven, Kursus i Operationer og Logistik 2001/2002 (VUT II/OF-R, OLOK 2001/2002) ved CFU okt sep FAC kursus 2002 aflyst FAC På grund af reduktioner hos SFOR og KFOR, og et deraf følgende mindre behov for FAC er til udsendelse, er FAC kursus 2002 ved FFOS desværre blevet aflyst. Hvilket naturligvis betyder at der ikke vil være mulighed for at uddanne sig til FAC i 2002, som der ellers blev lagt op til i det seneste nummer af Pindsvinet. Det er der desværre kun en ting at sige til, vi må håbe på et FAC kursus i AO-R, PL K. Kærhøj Side 6 Pindsvinet december 2001

7 JOB Tårnfalke og reserveofficerer AF CH/UAVDET, KN L. MIKKELSEN Dette drejer sig ikke om jagt, men om nye kaptajnsfunktioner, der ønskes besat med reserveofficerer. Tårnfalk er navnet på de nye Unmanned Aerial Vehicle (UAV), der er under implementering i Hæren. Disse Tårnfalke bliver styret af jordkontrolstationer, som normalt befinder sig i divisionens hovedkvarterer og det er her, der åbner sig nye interessante muligheder for kvalificerede reserveofficerer. I en jordkontrolstation er der to besætninger bestående af en Air Vehicle Operator (AVO) (styrer UAV), en Payload Operator (PO) (betjener sensorer) og en Missionplanner (MPL) (planlægger flyveruter og analyserer de indhentede informationer). Derudover er MPL backup for AVO, hvilket stiller krav om en grundlæggende flyteoretisk uddannelse. I de to danske systemer er der i alt otte MPL. Heraf ønskes de fire bemandet med reserveofficerer (kaptajner). Uddannelsen til MPL varer ca. et år og består af ca. tre måneders flygrunduddannelse, ca. tre måneders typekursus, ca. seks ugers efterretnings- og billedtydningsuddannelse, samt ca. fire måneders OJT (on the job training) ved UAVDET ved DAR. I OJT perioden deltager man i øvelsesvirksomhed og flyvninger og bliver rutineret i funktionen. Når året er gået bliver man hjemsendt og står klar til at følge UAVENH, hvis den bliver udsendt på en mission i udlandet. Planen er at uddanne en reserveofficer om året fra august 2002, indtil der er fire uddannet. Dette var utrolig kort om et så vigtigt emne. Hvis man ønsker yderligere information om UAV systemet, kan man kontakte KN L. Mikkelsen, CH/UAVDET ved DAR. Spørgsmål vedrørende kontraktforhold mv. bedes rettet til ASEK ved DAR. Civilt-militært samarbejde AF AO-R, PL K. Kærhøj Hærens Operative kommando er blevet pålagt at opstille en enhed med opgaver indenfor civilt-militært samarbejde (CIMIC). Denne CIMIC enhed vil komme til at bestå af 50 personer, heraf 29 af reserven, fordelt med 18 OF-R, 4 BM-R og 7 MG-R. Formålet med denne artikel er at undersøge interessen blandt regimentets PSN-R, for at tegne en reaktionsstyrkekontrakt, som forpligter til at stå til rådighed i fire år. Inden for denne periode skal PSN være til rådighed for forsvaret med henblik på: - At møde til uddannelse ved CI- MIC enheden, i op til 14 uger inden for kontraktperioden. - At lade sig udsende i enhedsramme, hvis CIMIC enheden aktiveres og udsendes, i et antal perioder, som hver kan have en varighed af op til 7 måneder. Hærens Operative Kommando er interesseret i personel der er mobiliseringsplaceret i CIMIC funktioner i krigsstyrken, samt personel med erfaringer fra tidligere international tjeneste. Skulle ovenstående have din interesse, er du velkommen til at kontakte mig på Pindsvinet december 2001 Side 7

8 UDRUSTNING Nye støvler til Forsvaret HMAK INFO NR. 3/2001 AF 15. AUGUST HMAK iværksætter troppeforsøg Kampuniformsstøvle M/58, der blev introduceret sammen med kampuniformsystem M/58, skal efter 43 års drift og brug udskiftes med en mere moderne støvle. Et større støvleprojekt I den forbindelse igangsætter Hærens Materielkommando efter sommerferien troppeforsøg med støvler - nærmere bestemt i forbindelse med august-indkaldelsen. Forsøget er et led i et større støvleprojekt, der udover Hæren også omfatter Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Selve brugerafprøvningen omfatter fire forskellige typer støvler (se billede), der via Hærens Kampskole vil blive udleveret til forsøgskaniner ved mange af landets tjenestesteder. Moderne og med sokker For alle fire typer støvler gælder, at de er udstyret med en vandtæt membran (Goretex, Sympatex e.l.). Det gør ikke kun støvlerne vandtætte men samtidig åndbare og væsentligt lettere. Det samlede udbud på et nyt kampstøvlesystem blev foretaget i år Systemet består ikke kun af en ny støvle men også en ny type sok, der skal være i stand til at udnytte støvlernes egenskaber. Troppeforsøget er berammet til at vare indtil juni år Herefter skal det vise sig, hvilken type støvle, der er den bedste, og hvilke sokker der er optimale hertil. Dronningens Artilleriregiment får udleveret 40 par nye forsøgsstøvler, som fordeles med 10 par til sergentelever der efter endt uddannelse ved HAS tilgår 14 LVMA, samt 30 par til værnepligtige ved STBT/3 AA. Afprøvningen forløber fra sept til juni Aslaugs klumme Bytning af udrustning PSN-R EWS bad om at få oplyst hvilke muligheder der er for PSN-R for at få byttet udrustning. CH/T MJ J. Bak, svarede at mulighederne er gode, men bad om et varsel så depoterne har mulighed for at forberede ombytningen. Åbningstider UMAK DAR På grund af ændring af brugernes behov er UMAK åbningstider fra 3. dec. 2001: Ma.-ti. 7-16, on.-to og fr Kilde: Garnisonsbef. 89 af 19. nov Katten i (ryg)sækken Ny personlig udrustning, moderne og aftestet af de professionelle. Jo, so ein ding muss Ich auch haben. Forventningens glæde var stor, da jeg stod på munderingsdepotet i sept. under det såkaldte funktionskursus. Rygsækken var stor og vakte minder om en interrail-tur i min ungdom. Der stod KC på den og jeg så for mig en fyrig kompagnichef under march på støvede veje i Bosnien. Der var et sus over det hele. Combatproven. Sækken blev fyldt op med ukendte genstande og den store mængde fik mig til at tænke og spørge praktisk: - Hvordan skal det sættes sammen? Er der sådan noget som en vejledning? Det var der. Dvs. det var der ikke. Altså ikke på lager. Depot-manden tilbød ikke at skrive mig op, og jeg tænkte ikke på at bede om det. For oppakningssystemet blev jo gennemgået for mig om lidt, jf. programmet. Det blev dog ikke til noget. Der var ingen lærer på det befalede tidspunkt og sted. Alligevel overværede nogen undervisningen. En sergentelev kunne have gjort det væsentligt bedre, forstod jeg. Weekenden efter prøvede jeg på egen hånd. Ungerne hjalp med at pakke sækken ud. Det var sjovt at lege soldat sammen med far. Den var godt nok skarp, den kniv. - Hvad skal den her bruges til? - Det ved Far heller ikke. Og var der ikke alt for mange brikker i dette puslespil? At samle en actionman's basis var langt lettere. Hmmm. Jeg opgav. Og overvejede om jeg egentlig havde en tjenstlig forpligtigelse til at få samlet mit basis i min fritid. Havde jeg stadig haft en A-kontrakt, ville jeg have følt det som en naturlig pligt. Med en B-kontrakt var meldingen til mig klar nok: Du skal ikke lave noget som helst uden at få penge for det. - Javel! Så rygsæk med indhold må vente til engang jeg kommer på øvelse. Indtil da lider den samme skæbne som noget af mine børns legetøj: Den er havnet i en sort affaldspose og lagt i glemslens mørke på loftet. OS-R O.R. Aslaug, DAR Side 8 Pindsvinet december 2001

9 DRONNINGENS ARTILLERIREGIMENT Efter funktionskursus : Usikkerhed er væk AF OS-R NIELS VILLADSEN, 7AA, STATSAUT. REVISOR Sammenlægning af kaserner og nedlægning af enheder har givet megen turbulens. Der er en stor risiko for, at man som soldat af reserven mister den tilknytning til sin enhed, at man tager sin kontrakt op til overvejelse. Jeg har selv oplevet en usikkerhed om, hvorvidt jeg bør fortsætte og forny kontrakten. Jeg har i mange år været tilknyttet 10. og tidligere 20. batteri. Nu er disse enheder nedlagt og personellet fordlet på andre enheder. Vi er dog flere, der er tilgået 7 AA. Hvad er nu det for en enhed. Så vidt jeg vidste, var det bl.a. en skoleenhed, men hvad er det ellers? Spørgsmålene var flere end de umiddelbare svar. Jeg var derfor glad for at blive indbudt til funktionskursus. Programmet så spændende ud, og fordi det var lang tid siden, jeg havde besøgt kasernen. Sidst men ikke mindst fik jeg mulighed for at få kontakt med min nye enhed. Det så spændende ud at få lov til at lære noget om gevær M95/karabin M96. Det må siges at være et noget mere effektivt våben end garantgeværet og M49, som jeg oprindeligt blev uddannet på. Der blev desværre ikke tid til at skyde med våbnet - det havde jeg håbet på. Det nye oppakningssystem fik jeg også et lille indtryk af. Jeg håber engang at komme på øvelse og udskifte stålhjælmen m.v. med alt det nye udstyr. Som feltartillerist er det også udmærket at blive orienteret om den fantastiske udvikling, der er sket i luftværnet. Sidst på dagen gav general Hillingsø et interessant foredrag, som blev meget aktuel som følge f terrorangrebet i USA. Jeg kan ikke forestille mig en mere kompetent foredragsholder i den aktuelle situation. Det var en god oplevelse at være sammen med mange fra min nye enhed, 7 AA. Had er opgaverne og hvordan passer vi ind heri? Vi talte noget om behovet for det sociale fællesskab. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke dermed mener flere lag fadøl, men alle vi, der er blevet overført til enheden har lidt svært ved at tage kontakt til enheden. Nu har vi fået nogle kontakter og påbegyndt opbygning af et nyt netværk. Dermed er det lettere at ringe til. Det er faktisk mere end 27 år siden, jeg startede ved HILS, Hærens Ildstøtteskole, i Varde og jeg har besøgt kasernen utrolig mange gange i årene efter. Det har derfor også været interessant at høre om de store og flotte udbygningsprojekter, der i gang. Det er godt nok mange nye bygninger, der skal opføres. Det varer nok også lang tid, inden kasernen bliver færdig med byggerodet. Jeg glæder mig til at se udbygningen skride frem. En stor del af den usikkerhed, jeg i det sidste år har følt, er ryddet af vejen. Nu føler jeg mig klar til nogle flere år. Hvis det er vigtigt for forsvaret, har funktionskurset været en succes. Tak for et godt kursus. Parkering igen tilladt KASERNEN 22. okt. blev der igen indført P-tilladelser på Varde Kaserne: De udleveres til enkeltfunktioner, afdelinger og sektioner. Derfor skal de afleveres igen, når man afgår stillingen/sektionen. Tilladelserne er midlertidige og der vil løbende ske ændringer og nye tildelinger. KASELM og A-SEK/HAS foranstalter. Ved udlevering får man oplyst enten en specifik enkeltplads eller et parkeringsområde (P 18, P 12, etc.) (Det fremgår ikke af selve tilladelsen.) Dette skal overholdes af hensyn til det begrænsede antal P-pladser på kasernen - ellers kan tilladelsen inddrages. Øvrige bilister henvises fortsat til De Små Haver/Hjertingvej. P-tilladelsen skal forevises ved indkørsel på kasernen og lægges synligt i bilens forrude under parkeringen. Kilde: Garnisonsbef. 79 af 22. okt Stormberedskab DAR Som følge af oprettelsen af Lokalforsvarsregion, LFR, Fyn, Syd og Sønderjylland har DAR fået ny opgave. DAR skal i 2001 udarbejde plan for stormberedskabet i et område gående fra grænsen til Henne. Kun artilleristiske vejnavne DAR I forbindelse med byggeriet etableres der blandt andet en ny sydlåge, hvorfra en ny vej fører hen til den nye parkeringsplads og videre til Barbaravej. Den nye vej skal have et navn. Garnisonen udskrev derfor medio nov. en konkurrence om forslag til navne på alle veje og pladser på kasernen. Hidtil var kun to veje direkte artilleristisk relaterede: Kjartansvej (efter den første regimentschef) og Barbaravej (artilleriets skytshelgen). Fremover skal alle navne være artilleristiske, så det tydeligt fremgår, at man befinder sig på en artillerikaserne. Fristen for forslag var 19 dec Kilde: Garnisonsbef. 86 af 14. nov Cafeterie-ændring KASERNEN Udleveringsstedet i cafeteriet skal ændres. Dette var oprindeligt tiltænkt påbegyndt efterår 2001, men grundet bestemmelser for nybyggeri vil ombygningen først blive påbegyndt efterår Pindsvinet december 2001 Side 9

10 REGIMENT / GARNISON / KASERNE Hvem sagde miltbrand? GARNISON Fire medarbejdere fra kasernens administration deltog okt. i et et-dags kursus i behandling af suspekte breve og pakker ved AMMRYDTJ på Skive Kaserne. Terrorberedskab GARNISON Grundet beredskabssituation ophæves aftalen mellem HKKF og GK/Varde om 45 års aldersgrænse for deltagelse i Kasernepatruljevagten midlertidigt indtil videre. Garnisonsbefaling 76 af 11. okt Miljø indskærpelse KASERNEN Grundet byggearbejdet på vaske- og panserpladsen foretages vedligeholdelses- og eftersynstjeneste samt soigneringsarbejder på bæltekøretøjer p.t. på pladsen ved BYG 63 v/skelm. Da der på pladsen ikke er olieudskiller vil eventuelle olie og kemikalieudslip blive udledt til Varde Å. Derfor er en række tiltag/foranstaltninger indført 26. okt. og indskærpet for alle, som benytter pladsen til vartning m.v. af især bæltekøretøjer. (Henvendelse vedr. indskærpelse rettes til SSG B.D. Kristensen.) Kilde: Garnisonsbef. 80 af 26. okt E-skriv til din enhed E-POST Internet forbindelser vil komme til kadreafdelingerne samt A-SEK og U-SEK hvorved personel af reserven kan komme i forbindelse med afdelinger/regiment af den vej. Ref. af møde i OFRU og STARU 1. maj 2001 E-post afløser skrivelser GARNISON Skrivelser mellem forsvarets myndigheder, hvis indhold højst er klassificeret Til tjenestebrug, sendes som udgangspunkt elektronisk. Det er bestemt i FKOBST af , Bestemmelse for elektronisk post i forsvaret. Derfor har DAR og HAS nu en procedure for forsendelse og modtagelse af officiel post. Bl.a. skal der være en godkendt og underskrevet original i papir. Kilde: Garnisonsbefaling nr. 64 af 3. sept Ikke inviteret til fødselsdagsfest DAR I forbindelse med afholdelse af regimentets fødselsdagsfest 02 NOV, har det vist sig at en del DAR personel, tjenstgørende udenfor regimentet, fejlagtigt ikke har modtaget en invitation til festen. Regimentet beklager dybt og håber, at vi, når PERSYS fungerer optimalt, vil være i stand til at udtrække korrekte lister over alt DAR personel, så ingen fremover bliver glemt. Regimentschefen i regimentsbefaling nr. 209 af 9. nov Edb sænker effektivitet DAR Demars systemet til personelforvaltning er i implementeringens 2. fase. Det nye system har indtil videre nedsat effektiviteten i A- sektionen da personellet har skullet bruge ressourcer på at sætte sig ind i det nye system. Enkadreringsoversigt PSN MJ-R E.W. Sørensen efterlyste en enkadreringsoversigt for personel ved DAR. MJ A.P.F.C. Bagge, CH/A, svarede at der til Demars er udviklet et program der giver mulighed for at trække de efterspurgte oplysninger. Dette program er rekvireret. Varde Garnisons Jægerlaug er oprettet GARNISON Varde Garnisons Jægerlaug blev 10. maj oprettet som en underafdeling af IVG. Det skete ved en stiftende generalforsamling. Vedtægter kan bestilles hos formanden, SSG J.C. Jessen. IVG medlemmer kan blive medlemmer ved at henvende sig til et medlem i bestyrelsen. Kilde: Garnisonsbefaling nr. 66 af 5. sept Jagtofficer GARNISON MJ J. Hemmer-Larsen er pr. 1. jan udpeget som garnisonens jagtofficer. HÆDERSTEGN FOR GOD TJENESTE VED HÆREN MJ T. Jensen t.tj.v. HOK KN B.B. Eriksen t.tj.v. HOK SSG K.G. Ahle, HFT MJ S.C. Retoft t.tj.v. JHQ NORTH MJ J. Hemmer-Larsen, U-SEK OKS-1 D.O. Andersen, 3 AA MJ K.A. Nicolaisen t.tj.v. HAS MJ S. Malle t.tj.v. SFOR TJENESTE Den knaldhamrende dygtige stab DAR Regimentsstabens sammensætning er blevet ændret som følge af CH/A tjeneste i Bosnien: CH/A P. Bagge. CH/U J. Hemmer-Larsen. CH/T J. Bak. CH/B&Ø N.M. Pedersen (Tillige overtaget dele af G-SEK) KN E. Schou, 3 AA, er midlertidigt (15. okt juni) PSNOF/A-SEK, fortsat med fast tjenestested i Skive. KN C.E. Skyum, PSNOF/A-SEK, er beordret til tjeneste som UDDO/ U-SEK fra 1. nov. DAR KVO, Kontakt- og Velfærdsofficer, er fra 1. dec en MJstilling, der dog endnu ikke er besat. HAS DESIGNERING MJ B. Møller, HOK, er 1. okt. udnævnt til OL og er chef for UDDAFD. OL har fortsat Karup som fast tjenestested. OL A.V. Schmidt, t.tj.v. HAS (fra 1. dec. MLO/UNMIK), er varig chef for FAAFD/HAS 1. aug Side 10 Pindsvinet december 2001

11 ARTILLERI / HISTORIE Artillerimuseumstøtteforeningen AF FORMANDEN FOR ARTILLERIMUSEUMSTØTTEFORENINGEN, OL O.S. PEDERSEN 2. nov Til medlemmer og andre interesserede i artilleriets historie. Jeg vil gerne indlede med at sige tak for valget som formand på generalforsamlingen 3. juni På en måde var det en genopstart af foreningen, idet arbejdet i foreningen har kørt på lavt blus de seneste år grundet forsvarsforliget og oprettelsen af DAR. Nu hvor vi ved, at DAR er en realitet på Varde kaserne, er det tid til at artillerimuseumstøtteforeningen viderefører støttearbejdet til Artillerimuseet i Varde. Vores forening støtter med to arbejdsgrupper til henholdsvis vedligeholdelse af materiel og til opsætning af særudstillinger på museet. Udover dette arbejde, der er i gang, har foreningen økonomisk støttet udgivelsen af et katalog, der beskriver det udstillede materiel. Kataloget er udarbejdet af Varde Museum og er udgivet her i sommer. Museum bør udvides Foreningen er nu i gang med initiativer, der gerne skulle resultere i at noget af alt det materiel, der i de senere år er udfaset af artilleriet, f.eks. 203 mm haubits, 155 mm haubits og kanon, skydecentraler og køretøjer og morterpejleradar, kommer til at indgå i museets udstilling og dermed styrke artilleriets nyere historie på museet. Der er her tale om så store materielgenstande, at en udvidelse af museet er nødvendigt. Derfor har vi også taget initiativ til henvendelse til museet og Varde kommune om sagen. For foreningens medlemmer har vi forhandlet os frem til, at medlemskab giver fri adgang til Artillerimuseet i Varde og Tirpitzstillingen i Blåvand samt abonnement på museumstidsskriftet Mark og Montre, der udgives en gang om året. På generalforsamlingen blev det vedtaget at for alt dette skal foreningens medlemmer kun betale et årligt kontingent på 50 kr. Bliv medlem Dette var en kort orientering om foreningens arbejde. Tilbage er blot at opfordre til fortsat medlemskab og for andre interesserede at indmelde sig i foreningen. Jo flere vi bliver, desto stærkere bliver foreningen og støttearbejdet, og dermed mulighederne for at styrke artilleriets historie på et museum. Neden for finder du en tilmeldingsslip, som jeg vil bede dig indsende til vores kasserer SSG D. B. Just ved BØ-SEK/DAR. Herefter vil du modtage et indbetalingskort. For nye medlemmer vil kontingentet på kr. 50 udgøre kontingentet for det resterende år, idet bestyrelsen har besluttet ikke at foretage reduktion, da kontingentet ikke er stort. Har du spørgsmål kan du kontakte undertegnede på telefon eller foreningens sekretær B. D. Kristensen på v Undertegnede ønsker at være medlem af artillerimuseumsstøtteforeningen og indbetalingskort bedes sendt til Navn... Adresse Postnr. og by... Bog om artilleri Artilleri i Danmark - redigeret af Mariann Ploug Artillerimuseet er et specialmuseum for artilleriet i Danmark oprettet på Varde Kaserne i 1984 og flyttet til de nuværende lokaler i 1992, da det blev en afdeling af Museet for Varde By og Omegn. Udstillingerne gennemgår dansk artillerihistorie fra middelalderen til vore dage. Publikationen indeholder museets udstillingstekster i en let redigeret form, ligesom de fotograferede genstande og nogle af arkivbillederne kan ses på museet. Til udgivelsen er der givet støtte fra Artillerimuseumsstøtteforeningen, Generalmajor P.M. Knudsen og hustrus legat, Generalmajor Johan Linnemanns legat og Ribe Amt. Publikationen er på 136 sider, hæftet og rigt illustreret i farver. Pris: 100 kr. Udgivet af Varde Artillerimuseum /Museet for Varde By og Omegn, Bogen er også udgivet på tysk og engelsk. TSEK klargør materiel til Litauen DAR T-sektionen har oprettet et nyt element, LITART-ELM. Dette sker som led i donationen af materiel til Litauen, svarende til tre artilleriafdelinger med reservemateriel og ammunition. Her er det DAR opgave at klargøre det nødvendige materiel til både uddannelse af litauisk nøglepersonel og donation, hvilket nu er opgaven for det nye element. Elementet ledes af fungerende materielforvalter I. Pedersen og to materielassistenter. Klargøringen sker især i det tidligere Varde Stålværk, hvor der er lejet en hal til formålet. Elementet er oprettet fra mandag 24. sept. og indtil projektet er afsluttet. Donationen skal forventeligt afskibes sept HAS gennemfører uddannelsen i ART jan.- sept Kilde: Garnisonsbef. 71 af 24. sept Læs mere i nov.-nr. af Libellen Pindsvinet december 2001 Side 11

12 8. ARTILLERIAFDELING FORSAT FPR-R F. Dalum fra GHR MJ-R N.O. Bach, ANK KN-R T.R. Jørgensen, BC1 KN-R J.T. Christensen PL-R S. K. Sørensen, HF2/2BT PL-R T.M. Ladefoged, OBO/2BT PL-R L. Halliday, OBO PL-R K. Hald, DF/FSDEL/STBT PL-R J.M. Petersen, OBO/2BT OS-R M. Gregersen, SBM/A SG-R P.F. Thomsen SG-R S. Hildebrandt UDLØB KS-R I. Schmidt PL-R L. Thomsen 7. ARTILLERIAFDELING MEDALJE SG-R K.Z. Bro, KFOR, nu SF/ SIGBM/STBT, fik medalje i aug. PENSION KN A.K.N. Nielsen efter ansøgn. KORTTIDS PL-R S. Erichsen, 1. sept jan. 2002, som HF2/SKBT. MJ-R F. Jensen, ANK PL-R J.H. Meier, OBO/3BT SSG-R B. Larsen, HBTF/3BT SG-R M.H. Henningsen UDLØB SG-R S. Borg KS-R M.B. Olesen 24. ARTILLERIAFDELING KORTTIDS KS-R J.J. Andreasson, 13 LVMA, 5. nov nov som KT- HJ MJ-R L. Bundgaard, ANK SSG-R P.E. Thrane, DF/VEDL- DEL/ST & STBT SG-R A.G. Bervang UDLØB MJ-R O.K. Skov-Ettrup PL-R M.K. Wildfang, selv opsagt PL-R J.D. Sørensen KS-R O. B. Jensen 12 HN & RSBN Forbliver hos DAR 12 HN & RSBN MJ-R K.L. Schøler, 12 HN & RSBN, forespurgte om PSN ved 12 HN&RSBN havde mulighed for at bevare personelmyndighed, PM, ved DAR og ikke flytte til DANILOG. MJ A.P.F.C. Bagge, CH/A, svarede at personellet kan bibeholde PM DAR. FORSAT PL-R C. Granzow til DANILOG efter ansøgning. Pindsvinet er en befaling! PSN-R Indhold og layout af Pindsvinet blev drøftet. Mødedeltagerne fandt det vigtigt at det overfor PSN-R blev understreget at indholdet i bladet er at betragte som en afdelingsbefaling. OFRU-møde 31. aug OL-R J. Svender MJ-R J. Clausen UDLØB MJ-R K.B. Dressø HFT KORTTIDS LT-R T.H. Jensen, vedr. pilotuddannelse DIVERSE ENHEDER UDNÆVNT TIL PL-R K.T. Saxild, B. Benneskov, C.G. Glæsel, D. Pedersen, U.J. Hansen, M.D. Frederiksen og J. Glistrup. FORSAT MJ-R M. Laigaard til TRR MJ-R K. Aa.T. Eskildsen til DA- NILOG SG-R K.S. Sakariassen til FLV MJ-R S. Würtz, ST/3JBDE, EO/ ST/3JBDE MJ-R K.H. Therkelsen, ST/DDIV 23. ARTILLERIAFDELING FORSAT SG-R K.S. Sakariassen til FLV KORTTIDS KN-R A. Dyring, OO, 1. nov okt PL-R J.B. Ladefoged PL-R S. K. Christoffersen, OBO/1 SSG-R K.H. Nielsen SG-R M. Schousboe Ansvar for indkvartering MILITÆR INDKVARTERING I f.m. indførsel af intern afregning, skete der ændringer i kontering/bogførsel. Bl.a. skal militær indkvartering foregå på en anden måde: Disponenten har ansvar for, at beordring af militær indkvartering optages i befaling, skrivelser eller lignende som dokumentation for rejseordrens udfærdigelse. Beordres rejsen mundtligt, er det disponentens ansvar, at rejseordren er udfærdiget i h.t. beordringen. Ved afvigelser mellem rejseordren og indkvarteringssedlen, behandles afvigelsen i henhold til rejseordrens vejledning pkt. 14. Disponenten har ansvar for, at der sendes skriftlig rekvisition (fax eller e-brev) til indkvarteringsstedet EFM med navn, fulde personnummer, grad/stilling, myndighed, nr. på Regnskabsforvaltende og lønansvarlig Myndighed (RM) samt Omkostningsbærer (ordrenummer eller omkostningssted). Reglerne trådte i kraft pr. 1. jan Garnisonsbefaling 8/2000 af 8 dec Side 12 Pindsvinet december 2001

13 3. ARTILLERIAFDELING Ny chef AF AC3, OL B. MEJLHOLM Det var med stor glæde og forventning, at jeg 1. aug tiltrådte som fungerende chef m.h.p. at overtage kommandoen for 3 AA pr. 1. sept Min baggrund er kort fortalt, at jeg efter HO startede som NK/1/3 AA i 1986 med den selvkørende pjece M 109 og fast PSN og herefter besatte posterne FO, FO/BDE (nu ARTO), og OO i 3 AA sluttende med BC/1/3 AA i Sidstnævnte var naturligvis et højdepunkt, især da vi skulle friske 18 THBBT/DDIVART for - viste det sig siden - sidste gang, inden det udgik af krigsstyrken og blev erstattet af et raketkasterbatteri. BT bestod af otte stk. 203 mm haubitser, og havde en organisatorisk norm på ca. 200 mand. Hertil skal så lægges ca. 40 mand til SG-skole, så vi gennemførte rekrut-uddannelse i otte delinger, hvilket gav min NK en voksen opgave ren planlægningsmæssigt. Det var i øvrigt et pragtfuldt syn at modtage BT ved morgenappel og føre det til/fra parader m.v. for slet ikke at tale om skarpskydningerne. Efter en kort tur til Cypern kom jeg til HOK og derfra på Generalstabskursus i Tyskland. Fra 1995 var jeg fire år i HOK efterfulgt af to år som CH/O ved 3 JBDE. Efter ca. ti års eksil er et af mine største ønsker nu gået i opfyldelse, da jeg kan vende hjem til 3 AA for en to-års periode som chef. Værnepligtige i efteråret Nu til indkaldelsen af værnepligtshold SEP/OKT 2001 ved 3 AA i Skive, hvilket samtidig er sidste hold for 3 AA på Skive Kaserne, idet vi næste sommer flytter til Varde for at blive en integreret del af DAR og den ombyggede kaserne. Dette betyder at jeg som chef - men i øvrigt også mine BT - har relationer til såvel CH/DAR i Varde som CH/PLR i Skive med de fordele og ulemper dette naturligt har. Hertil kommer selvfølgelig vore relationer til CH/1 JBDE i Fredericia, fra jan Haderslev. Indkaldelsen gik planmæssigt og var fordelt på 3. sept. med hovedparten af STBT og hele 1 BT (M 109) samt 1. okt. med resten af STBT (FS- DEL og SANDEL) og hele 2 BT med den trukne pjece M 114/39. AFD består herefter af knap 400 værnepligtige MG og knap 100 fastansatte og værnepligtige BM. 3 AA indkalder således igen et STBT og to KNBT, hvilket er en grundliggende forudsætning for at skabe det rette uddannelsesmiljø og den rette ramme for ledelsen af AFD ild. I denne forbindelse bør det også nævnes, at 3 AA i krigsstrukturen indeholder tre BT med den selvkørende og pansrede pjece M 109, men på hold 2001 bidrager til friskningen af DDIVART i form af det trukne BT, der efter hjemsendelsen designeres som 1BT/24 AA. På dette hold er situationen i øvrigt, at de to andre BT heller ikke designeres til 3 AA, men til 7 AA hhv. 5 AA. Dette ændrer dog ikke på det forhold, at BT og AFD uddannes i rammen af 1 JBDE. Forud for indkaldelsen viste listerne fra FVR et overskud på ca. 50 mand i forhold til organisatorisk norm, hvilket medførte overvejelser om oprettelse af ekstra KN m.m. Det viste sig imidlertid, at der mødte færre end forventet, så nu ser det ud til, at vi efter afgang af SG-eleverne i DEC stort set vil være på organisatorisk norm. Skive Kaserne På Skive Kaserne er der p.t. ca ansatte, heraf godt 1000 værnepligti- Pindsvinet december 2001 Side 13

14 ge menige, hvilket giver meget trange forhold på kasernen. ST/3AA er således placeret ca. en km udenfor kasernen på depot Roslev Huse, og 2 BT placeret i en nybygget pavillon ved siden af 1 BT samt med interimistiske garage- og våbenkammerforhold. Hertil kommer indkvartering af visse SG og praktikanter udenfor kasernen. Der er i den forbindelse vist stor imødekommenhed, kreativitet og pionerånd både ved BT og støttefunktionerne på kasernen for at få tilfredsstillende/tålelige forhold. 3 AA føler sig således godt integreret på kasernen og behandlet/støttet på alle områder på lige vilkår med øvrige enheder, når det tages i betragtning, at vores tid i Skive udløber næste sommer. Udover 3 AA er også I/PLR samt 1 PNIGKMP, der begge indgår i 1 JB- DE, garnisoneret i Skive. Dette giver en oplagt mulighed for et godt samvirke de tre enheder imellem, hvilket vi allerede har set de første positive resultater af. Således er samvirket mellem O- trop/2 BT og I/PLR, herunder også med TMTDEL fra I/PLR, meget gnidningsfrit og uproblematisk, bl.a. som følge af den fælles garnison. Samvirket med 1 PNIGKMP er primært planlagt i f.m. øvelserne i foråret, hvor der er sammenfald mellem 3 AA og 1 PNIGKMP øvelser, således at KMP kan bygge broer og rydde minefelter, som vi efterfølgende kan passere. Uddannelsen frem til jul 3 AA er nu i fuld gang med den grundlæggende kampuddannelse, der afsluttes ultimo dec. med øvelse BAR- BARA (også kendt som opgaveøvelse eller rekruttur). I nov. gennemførtes de første håndvåbenskydninger i Borris, og sideløbende hermed har vi gennemført en række føreruddannelser af BM. Jeg har med stor fornøjelse overværet uddannelsen på kasernen, skydebanen og øvelsespladsen, og er godt tilfreds med den positive holdning og ånd alle lægger for dagen, det tegner godt for det samlede resultat. Ikke overraskende ligger der en betydningsfuld og stor byrde på de værnepligtige BM, og de har allerede udviklet sig positivt bl.a. med støtte fra det faste personel. Sammenfattende er 3 AA kommet godt i gang med det sidste hold i Skive. Paraden 1. nov. var en festdag ikke kun for DAR der fejrede et års dagen, men også for 3 AA, der som REG stamafdeling fejrede sin 121 års dag, og 1JBDE der jo fejrede sin 40 års dag. I den anledning var 3 AA 2. nov. samlet i Varde til parade og HMD overrækkelse af ny fane til DAR samt efterfølgende fødselsdagsfest. Efter nytår Efter velfortjent juleferie går det hastigt videre i et hektisk program med funktionsuddannelse, BT-, AFD- og BDE-øvelser samt tre skarpsskydningsperioder i Oksbøl frem til hjemsendelsen 31 maj For O-troppene suppleres dette med KMP/ESKog BTN-øvelser, så der bliver nok at se til. I denne periode skal vi lære det artilleristiske håndværk, således at vi kan levere den for kamptropperne og BDE altafgørende ild på rette sted, i rette tid samt i rette mængde og art. Efter hjemsendelsen af hovedparten af 3 AA, fortsætter vi i juni/juli med fem ugers resterende uddannelse af det personel, der tegner reaktionsstyrkekontrakt m.h.p. designering i DIB (2BT/5AA). For de der ønsker udsendelse i direkte forlængelse heraf fortsættes med to ugers missionsorienteret uddannelse, og personellet udsendes i august i rammen af STKMP/NPBG/SFOR 14. Da 3 AA i samme periode fysisk skal flyttes til Varde, bliver også dette en hektisk periode, og hovedparten af afspadseringen må formentlig udskydes til august. Behov for at indkommandere PSN-R AA er godt bemandet med fast personel i form af bl.a. ANK, OO, TO og ARTO i ST samt SO/A og SGO i STBT. På AFD-kontoret hersker CSG K.S. Madsen og hans to hjælpere OKS T.B. Pedersen og OKS I. Jensen. Hertil kommer det faste PSN i 1 og 2 BT. Dette ændrer dog ikke ved, at vi har et stort behov for indkommandering af designeret personel, herunder personel i 3 BT, dels for at aflaste det faste personel og dels for at uddanne/efteruddanne det designerede personel. I den forbindelse har vi til alt PSN-R i sept. udsendt en samlet oversigt over AFD behov for indkommandering frem til sommeren 2002 m.h.p. at få tilbagemelding om jeres muligheder for at deltage. De modtagne svar er indtastet og danner baggrunden for udsendelse af endelig oversigt over indkommandering til alt PSN-R. De af jer der af den ene eller anden grund ikke har svaret endnu, beder vi om hurtigst muligt at få dette gjort, således at vi kan udsende den endelige plan senest dec. Dette først og fremmest a.h.t. jeres egen planlægning, men selvfølgelig også AFD interne planlægning af de kommende aktiviteter. Weekendkursus genoplivet I f.m. DAR funktionskursus, hvor jeg selv og ANK MJ. B. Ormstrup deltog, var det en fornøjelse at hilse på en stor del af AFD PSN-R af alle grader. Vi gennemgik her den senest AKOS og PSN-R deltagelse i de enkelte aktiviteter, herunder vores STUPER(DES) jan det tidligere weekendkursus - som vi nu har genoplivet og ser meget frem til. Vi har besluttet at lade jer som de primære deltagere selv være med til at planlægge og tilrettelægge kurset, og i skrivende stund sidder tre af jeres kollegaer faktisk og planlægger kurset i samarbejde med min TO. Med håbet om et godt og udbytterigt samarbejde de kommende to år. FORSAT LT-R K.T. Saxild til KAR KORTTIDS LT-R K.T. Saxild, 1. juni aug. KN-R N. Ponsaing, ARTO PL-R K.J. Kaldahl, HBTF/1 PL-R M.D. Frederiksen PL-R M. Tröster, OBO/1BT PL-R T.L. Jensen SG-R J. Nielsen UDLØB PL-R K.K. Kjær SG-R R. Seistrup SG-R A.F. Edelholt SG-R N.C. Nielsen Side 14 Pindsvinet december 2001

15 FORSAT 13 LVMA OKS-R R.S. Westh, fortsat til LG med tidsubestemt korttidskontrakt (K-35) Forsat fra KAR til DAR: MJ-R J.L. Beiter, FO/ST & STBT KN-R J.M.S. Kristensen, NK/ SGO/ST & STBT KN-R L.B. Bak, OO/EO KN-R J. Engell-Hansen, OO/EO KN-R M. Marott, BC1 KN-R T. Modvig, NK/ABCO/1 BT PL-R K.B. Andersen, DF1/1 PL-R A. Janholt, DF2/2 PL-R C. Bengtson, SF/ILO/LKO PL-R M. Schultz, ILO/1 PL-R C. Høvelt, DF3/1 PL-R M.T. Pagh, NK/SGO/ST & STBT PL-R R.K. Eriksson, DF1/1 PL-R T.K. Oldenburg, ILO/1 BCTGRP/KDODEL/LVMBT/DIB. LT-R M. Wettendorff, DF2/1 FPR-R C. Berg KN-R J. Engell-Hansen PL-R M.P. Asserhøj, DF/ 1LVMDEL/1LVMBT UDLØB SG-R L. Raunkjær, DIB, selv opsagt SG-R B.M. Borch OKS 1-R C.T. Willumsen, KØ/ FSHJ/STBT KS-R B.F. Schrøder TJENESTE 14 LVMA SG-R T. J. Nielsen til rådighed for HQ/KFOR som TRANSCRIBER (KV PIC 009) 24. sept marts 2002 med midlertidig grad af OS. KORTTIDS LT-R M.H. Jørgensen, tidsbestemt korttidskontrakt 12. jan jan som FO/KDODEL/UDDBT i Varde. SG-R M.K. Knudsen, tidsubestemt korttidstjeneste (FM) fra 5. nov som NK/DEL i 1 LVMBT i Varde. RLG-2-R J. Madsen, GF/LG/FBP/ KDODEL/STBT UDLØB OKS-1-R B.W. Jacobsen DIB SG-R M. Wenzel, LVMBT(DIB): Reaktionsstyrkekontrakt (DIB) er efter ansøgning stillet i bero til 31. juli UDNÆVNT KFOR OKS-R J.A. Johnsen, STKMP/ DANBN/KFOR, hold 5 TJENESTE KN-R C.P. Niebuhr ved KFOR hold 6 fra 3. dec til 31. aug som CIMICOF. TJENESTE SFOR KS-R K. Kristensen, KØ/MMEK/ SIGMD, og KS-R C.D. Andersen, KØ/ MMEK/SIGMD, forretter gengangertjeneste ved LOGCOY/SFOR, hold 13, 1. sept febr OKS-R J. S. Jochumsen, KAR t. tj. ved SFOR hold 11, har tegnet reaktionsstyrkekontrakt (DIB) og forsættes til DAR med mob.plac. som KØ/ FSHJ/LVMBT(DIB)/13 LVMA. INDKVARTERING HAR DU UDLEVERET ID-KORT, KAN DU INDKVARTERE DIG PÅ ALLE GARNISONER I DANMARK. ET UDMÆRKET ALTERNATIV TIL VANDREHJEM/HOTEL. MEN BESTIL I GOD TID. BREVKASSE? HAR LAVETTEN EN BREVKASSE?! JA - OG DINE SPØRGSMÅL ER MEGET VELKOMNE! REGIMENTET VIL SVARE EFTER BEDSTE EVNE. Pindsvinet december 2001 Side 15

16 SAMARBEJDSUDVALG Valgte medlemmer af OFRU/DAR Under funktionskursus den sept. 2001, blev der afholdt valg til OFRU/DAR. Dette valg sammensatte OFRU på flg. måde: PL-R L.C. Mogensen, OBO 2/24 AA, Brigadevej 50,3,-411, 2300 København S, tlf: KN-R M. Ørnsholt, BC 3/8AA, Risagervej 4, 7323 Give, tlf: MJ-R F. Jensen, ANK7, Kisumparken 82,3 tv., 2660 Brøndby Strand, tlf: KN-R J.W. Hansen, NK 2/7AA, Ragnhildgade 44,3 th., 2100 København Ø, tlf: MJ-R K.L. Schøler, FO/12 HN & RSBN / DANILOG, Sprogøvej 27, st.th., 2000 Frederiksberg, tlf: MJ-R E.W. Sørensen, SO/MNC/NE, Solvænget 14, 2100 København Ø, tlf: (arb: ) Suppleanter til OFRU/DAR PL-R T.M. Lilja, HF 2/24AA, Floravænget 12, st., 5250 Odense SV, tlf: KN-R M. Marott, BC 1/13 LVMA, Borgergade 93, 1 th., 1300 København K, tlf: KN-R P. Helbo, BC 3/3AA, Blegdamsvej 14 E,2,-24, 2200 København N, tlf: KN-R J. Asp, SF/SO STBT/24AA, Klosterengen 54 B, 4000 Roskilde, tlf: OFRU-landsmøde OL O.S. Pedersen, STCH, og MJ-R F. Jensen, 7 AA, deltog i HOK landsmøde for OFRU i Fredericia 30. nov dec God jul og glædeligt nytår Landsmøde STARU SSG P.J.L. Jacobsen, U-SEK, og SSG-R P.E. Thrane, 24 AA, deltog i HOK landsmøde for STARU i Fredericia dec Valg af kandidater STARU Forslag til kandidater udpeges på Funktionskursus og valg af kandidater udsendes i Pindsvin nov. 2001, med tilbagemelding til formanden. Valgperiode for de enkelte kandidater fastlægges på første møde efter valget, hvor antal stemmer er afgørende. STARU-møde 31. aug Stemmeseddel til valg for STARU/DAR Bemærk: Hvis du stemte på funktionskurset i sept., kan du ikke stemme igen! Husk at skrive navn på dig selv og den du stemmer på. Jeg: Grad NAVN Ønsker: Grad Navn valgt til STARU/DAR Stemmeseddel sendes til formanden for STARU/DAR, CSG P.J.L. Jacobsen/UDDBM. Se adressen s. 2. Inden 14. jan Valg til Stampersonelgruppen af reserven Udvalg (STARU) ved Dronningens Artilleriregiment (DAR), 2002 Kandidater for sergentgruppen: SSG-R L.L. Mac Carie SSG-R B. Larsen SSG-R P.E. Thrane SSG-R K.L. Poulsen SG-R J. Hønning SG-R J.K. Andersen Kandidater for konstabelgruppen. OKS-1-R J. Finmann OKS-R J. Nielsen Side 16 Pindsvinet december 2001

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere