Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN 7 BILAG 4: ORIENTERING FRA RUSUDVALGET 8 BILAG 5: ORIENTERING FRA CIP 10 BILAG 6: ORIENTERING FRA FANE 11 BILAG 7: MEDLEMSKAB OG MEDLEMSKAMPAGNE 12 BILAG 8: SAMARBEJDSAFTALE MED. 13 1

2 Dagsorden 1. FORMALIA 16:00 16:10 A) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT B) GODKENDELSE AF REFERAT C) GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2.OPLÆG OG WORKSHOP 16:10 16:50 OM OPKVALIFICERING OG REKRUTTERING VED MIE SCOTT 3. ORIENTERINGER :15 4.MEDLEMSKAB OG MEDLEMSKAMPGNE 17:15-17:45 PAUSE 17:45 18:00 5. WORKSHOP OM INTERNATIONAL WEEK 18:00-18:30 6. GODKENDELSE AF SAMARBEJDSAFTALE 18:30 18:40 MELLEM STUDENTERRÅDET OG FORMANDEN FOR REPRÆSENTANTERNE I AKADEMISK RÅD 7. EVT. 18:40-18:50 2

3 Referat af bestyrelsesmøde d. 7/3 Formalia: Dirigent:Stefan Referent:Stinus Tilstede Stefan,Jesper,Mikkel,Sidsel,Stinus,Andreas,Emil,Sofie,Drude,Mads,Astrid, Nicola,Stine,Henrik,Lasse,Maria,Anna,Nanna Dagsordengodkendes Referaternefradesidstetobestyrelsesmødergodkendes Orienteringer: LPU landspolitiskharderprimærtværetfokuspåsukampagne.derervedatblive udarbejdetetfinansieringspapiridanskesuderendesfællesråd(dsf)derskalbehandlespå næstepolitikkonference. UB derharværetetenkeltmødesidensidsthvorderbl.a.ersnakketom uddannelseskvalitet,optagelsestaloghurtigereigennemdagsordenen.dererinternuenighed mellemuniversiteterneomkringfordelingafbasismidler. RBC kiggerpåhvordanomkostningernetilarrangementerkanmindskes.derharværet afholdtmgp,medetunderskudpå kr. STUDU fokusererpåatfåfagudvalgogsn repindovermasterplanen. RUS udvalg dererplanlagttreeftermiddagsmødermedforskelligetemaer,bl.a.rusvejledningeniforholdtilbachelorreformen.derarbejdesogsåmedplaceringafbachhusene. UNIPOL erførstligevedatstarteopnupgasu.kommertilatarbejdemedpladsproblemer, timetalogmedmasterplan. Formandskab dereransatnyesekretærer.arbejdermedstudenterhusogharovergivet fredagsbarentilstudenterhuset.viharfåetekstraansvarsopgaverpåroskildefestivalhvilket ogsågiverosnogleekstrapenge. Arbejdsgrupper og udvalg: HandlingsplanforRUS udvalgetgodkendes. Arbejdsbeskrivelsenforkommunikations arbejdsgruppengodkendes.formandskabetgår videremedstudenterrådetsgenerellekommunikationsstrategisåderkantagesendiskussion pånæstebestyrelsesmøde. Godkendelse af bestyrelsens årshjul: 3

4 Derskullehaveværetbilagmedhvaddeenkeltebestyrelsesmøderskalhandleom.Dette sendesistedetudmandagogallehartiltorsdagtilatforeslåændringer.derskallavesen ordlisteoverforkortelser,samtenversionderermereletlæseligsomkanlæggesoffentligt ud. 40 års jubilæum: Brainstormpåhvadvikanlaveiforbindelsemedjubilæet: Inviterdenførsteformandtilatfortællerøvere.Kiggetilbagepådesidste40årgennem forskelligetalere.kollageafbillederfrastudenterrådetgennemtiden.oversigtoverdetingvi harlavetigennemtiden.nedslagomkringspecifikkesejre.slideshowmedhistoriskebilleder. Sigteefteratfåmangemennesker.Merefestendreception.Gratisøltilenvisgrænseforatfå folktilatdukkeop(kanværefarligthvisdetforbindesmedenvalgkamp).derskalogså kiggesfremadgenneminddragelseafstuderende,hvormankanønskehvadstudenterrådet fremadrettetskalgøre.gøredettilenjubilæumsugederslutterafmedenfest.viskalkomme bredtud.vikanbrugeenperformancedesigngruppetilathjælpe. Dernedsættesenarbejdsgruppetilatarbejdevideremeddet.Henrik,Drude,Stine,Mikkel, Sofie,MariaogMads(hvisdetbliveriefteråret)sidderigruppen. Politikkonference april: Afholdes aprilpåCBS.Derholdesformøderfordelegationend.2/4kl.17.30påDSFog d.9/4kl.17.30pådsf. Dererdeadlineforattilmeldesigd.29/3. Sidselvælgessomdelegationsleder.Formandskabetskalhyggemedrestenafdelegationen imenssidselslåsmeddeandre. Workshop om masterplan: Viskalsatsepåatinddragedestuderendedersidderiinstitutråd,studienævnoginddrage diverseråd.vikanbrugenyhedsbrevtilatopreklamereetfællesarrangement,hvorvikan diskuteredemuligekonsekvenservedplanen.inddragerhvervslivderkansigenogetom hvorforruc skombistrukturerfed.viskalhavemangehøringssvarsåvikanviseatderer bredopbakningtilkombistrukturen.derskallavesetargumentpapirderogsåvisernogleaf demulighederogproblemersommasterplanenkanendeudi.vikanevt.snakkemedffog FS,såvikanlaveetsamletsvarfradestuderende.Mangestuderendevilikkefindeinteressei nogleafdeproblematikkerdererbl.a.omkringsmåfag. FormandsskabetogSTUDUgårvideremedsagen. Valg af valgudvalg: DernedsættesetvalgudvalgmedStefan,Sidsel,SofieogDrude. Godkendelse af samarbejdsaftale med Studenterrådets repræsentant i universitetsbestyrelsen (lukket): Studenterhus: 4

5 TheisLykkegårdogAstridØstergårdindstillestilatsiddeistudenterhusetsbestyrelsefor studenterrådet. TheisogAstridervalgt. Evt: DerarbejdesmedenopgørelseaftimetalpåISG suddannelser.detvilblivetagetopi studienævnetpåforvaltningogsocialvidenskab.vihåberpåatarbejdetsnarestmuligtkangå igangpådeandreinstitutter. DrudeogMarialaversocialteventforbestyrelsen+Unipol Evaluering: Derskalikkelavessåmegette. 5

6 Orientering Fra STUDU(FUNE): Sidensidst,harmegetaffokusliggetpåmasterplanen.SammenmedStefanogSofie,harjeg brugttidenpåathavefølereudepådeforskelligestudienævnoginstitutrådforatfindeudaf hvordandenneblevetmodtaget.modtagelsenformasterplanenharblandedereaktioner,og interessenfordenvarierer,erdetumiddelbareindtryk. Detblevogsåbesluttet,atderskulleværeenformformøde/seminaromkringmasterplanen. Detudmundedei,atderskalværeetfyraftensmødeonsdagd.3april,hvorfokuserpå, hvordanvisomstuderendekanfåindflydelsepåfremtidensstrategi.damødetliggerdagen førbestyrelsesmødet,såmåreferatframødetskemundtligtsomendelaf orienteringspunktetpåbestyrelsesmødet. Derudovererderikkesketsåmegetiudvalget.Ligenukiggerjegpåatholdeet seminar/kursusislutningenafaprilforfagudvalgsmedlemmerogstudienævnmv.jegerdog lidtitvivlomhvaddetskalhandleom.jegharovervejetenklassikersomf.eks. evalueringsteknikellernogetidenretning.jegvilforsøgeathøretilmødetonsdagomderer nogengodeideer.hvisnogenafjeribestyrelsenhargodeideer,ellervedatderernogetder efterspørges,måiendeligsigetil. 6

7 Orientering fra Universitetsbestyrelsen April2012 Siden sidst Sidensidstharderikkeværetafholdtfleremøderiuniversitetsbestyrelsen,såfradenkanter derikkemegetnytatfortælle. Iforholdtilsidstemødespunkter(uddannelseskvalitet,hurtigereigennem,uddannelsesprofil ogtilsynsrapport)kommeropfølgningenpådemtilatforegåløbende Frem til næste møde Næste møde i UB afholdes den 24. april. Dagsordenen er ikke sendt ud endnu, men på bestyrelsensårshjulstårderfølgende: Strategisktema:Økonomiogadministration Årsrapportogrevision2012 Afrapporteringafudviklingskontrakt2011 Revurdering/klarlæggelseafmålforRUC sgenerationsskifte Indtiljegharmodtagetdenendeligedagsordeneringenafemnernesærligtspecifikke.Deter dogkommetfremiforholdtilårsrapporten2012,atrucharklaretsig26,9mio.kr. bedre end forventet. Det vil også sige, at der er et overskud, som bestyrelsen skal tage stilling til disponeringen af. Rektoratet er kommet med et forslag om at ansætte en række adjunkter (detvilsigevidenskabeligtpersonale)itreårigestillinger,hvorefterderskalopslåslektorater i forlængelse af adjunktstillingerne. Dette spiller også ind i RUC s generationsskiftestrategi (somogsåerpådagsordenentilmødet),fordimanmeddenyeadjunktersandsynligvisogså vilforsøgeatudskiftenogleafdeældremedarbejdere.deterselvfølgeligenfølsomsag,ogdet bliverspændendeathøre,hvordanrektoratetharlagtoptil,atdetskalske. I forhold til selve prioriteringen af nye adjunktstillinger, lyder det fra studentersynspunkt megetfornuftigt.detsværebliveratsikre,atinstitutternefårtingenetilathængesammen, nårdeefterenperiodeselvskalovertageudgifternetilstillingerne. 7

8 Skriftlig orientering fra Rus udvalget, marts 2013 Orienteringenindeholderenredegørelsefor1)afholdteogfremtidigeEftermiddagsmøderi foråret2013og2)engenerelopdateringomhvadderpt.skerirus udvalget. 1. Planlagte eftermiddagsmøder i Rus udvalget SombeskrevetihandlingsplanenforRus udvalget,erdetisamarbejdemedårets rusformandsskabblevetbesluttetatafholdetreeftermiddagsmøderirus udvalgetheri foråret,hvorafdetførstemødeerafholdt(senedenfor).dertilerdernukommetetemnepå detandetmøde,sombliverafholdttodageførdetkommendebestyrelsesmøde: Torsdagd.14/3kl : Hvadkanrusvejledningenbrugebachelorreformentil? Tirsdagd.2/4kl : ForholdetmellemRus formandsskabetogrusvejlederne. Torsdagd.9/5kl (harfortsatåbentemne opdateringfølger) Det første Eftermiddagsmøde i Rus udvalgethavdetemaet"hvadkanrusvejledningen brugebachelorreformentil",meddetformålatdiskuterehvordanrusvejledningenkanbyde indpåatskabeenstærkeresammenhængskraftmellembachelorårgangene,startendefra sommeren2013,hvordervilværetogenerationerafdennyereform.mødetresulteredeiat derblevnedsattrearbejdsgrupper henholdsvissam/sib,hum/hib,nat/nib derkommer tilatarbejdemedatforberededekommendeandetårsstuderendepåatmodtagederes lillesøterhusetilsommerogintegreredemideressociale,fagligeogøkonomiskearbejde. Arbejdsgrupperneerselvkørende,medmulighedforassistancefraRusformændendeog formandenforrus udvalget.dertilvilarbejdsgrupperneaflæggestatusrapportvedhvert enkelteftermiddagsmødeirus udvalget,hvordetblandtandetvilværemuligtforat nytilkomnekangåindiarbejdet.dermødteikkenogenhumtek'ereoptildetførstemøde,så RusformændendeogformandenforRus udvalgetharindtilviderepåtagetsigatarbejdemed denneretning.referatetafmødetkansespårus Udvalgetshjemmeside. Det andet Eftermiddagsmøde i Rus Udvalgetkommertilathavetemaet"Forholdet mellemrus formandsskabetogrusvejlederne".dettemedfokuspåfølgendeemner: Hvordanskalrusvejlederuddannelsenvære? Hvordankanformandskabettagerusvejledernemedpårådibeslutningsprocesserne? Eventuelt mulighedforatdefremmødtekanbringeemnerpåbanenangående kommunikationenogforholdetmellemformandskabetogrusvejlederne(seeventet forenmereuddybetdagsorden: 5/). 8

9 EmneterblevetvalgtgennemdialogmeddetnuværendeRusformandsskaboghensigtenfor mødeteratsnakkeom,hvordanformandskabetsbeslutningsprocesserkanblivemere gennemsigtigeogskabemindreanledningtilutilfredshedhosrusvejlederne. 2. Generel opdatering om hvad der pt. sker i Rus udvalget (Dettepunktharikkeforandretsigsidensidsteberetning) SombeskrevetihandlingsplanenforRus udvalgeterdethovedsageligtpåovenstående EftermiddagsmøderiRus udvalgetatjegforestillermigatudvalgetsarbejdsopgaverforiår skalidentificeres,menjegerdesudenigangmedatforberedeforskelligeaktiviteter: Evalueringen af Rusvejledningen 2013 Jegharsnakketmedrusformandsskabetforiåromkringevalueringenaf rusvejledningen2013,somdegernevilhavehjælptil(detteikkemindstdadetvarmig dervartovholderpådeni2012). Administrative opgaver der kan varetages af Rus udvalget i fremtiden Jegergåetigangmedatsnakkemedrusformandskabetomhvorvidtderer administrativearbejdsopgaverderkanovertagesafudvalget,såformandskabetkan fokuserermerepårusvejlederuddannelsenogdenyestuderende.eteksempelpådette erbookningenafrustursstederogbusser,somrikkedandanellogjegtænkeratsidde oggøresammeniår,hvorefterjegviludarbejdeenguidesomdelafberetningender skaloverdragestilnæsteårsformandforrus udvalget. Rusgruppe DNA Irusvejledningenliggesdertraditioneltvægtpåathverenkeltrusgruppelaveren målsætningfordereshus hvadvildegernehaveudafrusperiodenogisærhvadde nyestuderendeskalhaveudafforløbet.denneproceshardogimangerusgrupper væretensmuleufrugtbar,ogjegerderforisamarbejdemedmathiasrasmussen(ja, denergodnok)gåetigangmedatudformeetalternativ,somvikommertilatholdeen workshopforrusvejledernemed.ibundoggrundhandlerdetomatfårusvejlederne tilattænkefølgendeseksaspekterindideresplanlægningafevents,ogatdekan brugeaspekternetilatdiskutereformåletmed ogindholdetafeventsne: o Faglighed o Informativ o Fællesskabs ogidentitetsskabende o Underholdnings faktor o Aktivinddragelse o Inklusion Placeringen af bach husene JegerigangmedatfølgeoppåAsksarbejdemedhvorbach huseneskalligge.som udgangspunkterdetisærhum husenederkanbliveenudfordring.detteeren processderindeholderdialogmelleminstitutlederneforbach retningerne,arkitekten, HanneLethAndersenogrusformandsskabet2013. Mads Fahnøe, Formand for Rus Udvalget

10 Committee of Internationalization and Practice Updates for April 4th Held a workshop on Monday the 18th of March about discussing the challenges present in the international educations at RU and what solutions could be implemented. Approximately a dozen attendees, including 3 lecturers. Created a list of people to contact to involve in this - how to get the student's and the lecturer's/supervisor's expectations on the same level. Agreed upon creating a facebook page, so that there is a place to direct questions or keep track of upcoming events in a more visible way. 10

11 Orientering fra Fagligt Netværk AfAstridHjermind Førstemartstiltrådtejegstillingensommedlemssekretær,ogiløbetafmartsmånedharder væretenmasseaktiviteterifane.dererblevetafholdttokurserihhv.projektstyring (torsdagd.7/3 2013)ogakademiskargumentation(mandag18/3 13).Beggekurserforløb fint.specieltvarmichaelbager,kursusholderiførstnævntekursus,utroligdygtig,ogvi planlæggeratbrugehamigen. Desværrevardervedbeggekurserkunfådeltagere(hhv.22og12).Detteblevdiskutereti FANEpåvoresmånedligemøde,tirsdagd.26/3 13,ogvierigangmedatudformeenstørre strategitilatfåfleretilatdeltageidekommendekurser.blandtandetvilviforsøgeatblive meresynligeudeihuseneogvedstudiestartsamtmereaktivepåfacebooko.lign. Iforbindelsemeddeterkursernesomnogetnytblevetoptagetpåvideo.Detskalbrugestilat lavesmåvideoer,somkanpostespåfacebook,vimeoosv.måleteratgørefanemeresynlig ogsamtidigatgiveudefrakommendeenideom,hvadkursernegårudpå. Andrearbejdsopgaverharværetatundersøgemulighederneforatfåtryktdeltagermapper. Umiddelbarteromkostningerneforstore,menviarbejderstadigpåatfindeenløsning. Tirsdagden9.aprilerderendnuetFANE kursus( Komikommaform ),ogforberedelserog opreklameringervoreshovedprioritetpånuværendetidspunkt. 11

12 Medlemskab og medlemskampagne (Indstillingogorientering) UdgangspunktetforudviklingenafmedlemskabetafStudenterrådettageri2013 udgangspunktibestyrelsensarbejdsplans.4fraafsnittet sideomsidemeddestuderende: Ydermere skal vi udvikle et attraktivt medlemskab, og sikre at vores medlemmer ved hvad der sker i organisationen og ser sig som en del af et fællesskab. Ibudgetteterderafsat2.000kr.tilenkampagnederskalvaretageopgavenatudviklenetop medlemskabet. MedafsætidissetoforholdindstillerFormandskabettil,atbestyrelsenførstnedsætterenad hocarbejdsgruppetilatvaretageopgaven.derpåtagesenbrederediskussionomudviklingen afmedlemskabet. Indstilling fra formandskabet Påmødetnedsættesenarbejdsgruppe,somhartilopgaveatfådeeksisterendefordeleved medlemskabetsatisystemogudbredttilvoresmedlemmer.formandskabetorientererpå mødetomdekonkreteudfordringerderliggeriatrealiseredeeksisterendefordele.denne opgaveløsesmedde2.000kr.dererafsatibudgettet.resultatetmeddelesibestyrelsens beretningtilgenerelforsamlingeninovember. Diskussion i bestyrelsen Bestyrelsentagerengenereldiskussionom,hvordanvipåsigtudviklerStudenterrådets medlemskab.outputafdiskussionendannergrundlagforformandskabetshandlingfremad ogbrugessomprincipperiudviklingenafdetattraktivemedlemsskab. Formandskabetindbydertilatbestyrelsensomminimumforholdersigtilfølgendespørgsmål angåendemedlemskabet. Kvalitet><kvantitet IøjeblikketharStudenterrådetetlilleudvalgafkontantefordeleograbatter.Skal medlemskabetudviklesigienretningdervægterfåattraktivefordele,ellerienretningder prioritereretstortantalfordeleograbatter? Pris Hvilkenbetydningharprisenpåmedlemskabet?Skaldetværebilligereellerdyrereogefter hvilkeprincipperbørprisenfastsættes? Studenterhus Hvilkeudfordringerkanopståvedåbningenafdetnyestudenterhusoghvordankanvi imødegådem?hvisstudenterhusetlaverbetalendemedlemskaber,somligeledesgiver rabatter,hvordanforholderviossåtildet? 12

13 Samarbejdsaftale for formanden for Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd Formålet med denne aftale er at definere samarbejdet mellem formanden for Studenterrådets repræsentanter i akademisk råd (AR-formanden) og resten af organisationen. Aftalen ligger til grund for Studenterrådets opstilling af kandidater til akademisk råd og definerer hvilke arbejdsopgaver det forventes at vedkommende påtager sig for Studenterrådet. AR-formanden vælges i henhold til Studenterrådets vedtægter 19 stk. 2 når universitetspolitisk udvalg konstituerer sig. AR-formandens opgaver AR-formanden indgår som en del af gruppen af indvalgte i Akademisk Råd, og det forventes derfor at vedkommende deltager i alle møder i de officielle råd han eller hun er indvalgt i. Derudover har AR-formanden en koordinerende rolle i forhold til AR-gruppen. Her forventes det at ARformanden udfører følgende opgaver: Ansvarlig mellem møderne når der opstår uventede sager. Det vil bl.a. sige, at formanden er ansvarlig for, at pludseligt opståede arbejdsopgaver bliver uddelt på en hensigtsmæssig måde til AR-medlemmerne. Ansvarlig for kommunikation med rektoratet på vegne af AR gruppen. Deltager i koordinerende og strategiske diskussioner med Studenterrådets Forretningsudvalg mellem møderne i AR-gruppen. Ansvarlig for at AR-gruppen arbejder efter sin arbejdsplan og årshjul og for, at der løbende sker en justering af begge. Ansvarlig for udsendelse af møde indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til AR-gruppens møder, samt ansvarlig for i samarbejde med gruppens medlemmer at prioritere dagsordenens punkter. Ansvarlig for udarbejdelse af orienteringer til Studenterrådets bestyrelse. Ansvarlig for at orientere AR-gruppen om hvad der sker i Studenterrådets bestyrelse med relevans for gruppens arbejde. Sikre at relevante dokumenter i forbindelse med det universitetspolitiske arbejde er organiserede og tilgængelige på Studenterrådets hjemmeside. Varetage, koordinere og fordele de arbejdsopgaver der er i forbindelse med de vigtige politiske processer Studenterrådet indgår i, herunder den årlige valgkamp og eventuelle kampagner. Sikre at kommunikere vigtige politiske beslutninger og sejre ud til Studenterrådets forretningsudvalg med henblik på viderekommunikation til de studerende på RUC. 13

14 AR-formanden forventes desuden at sidde i Studenterrådets bestyrelse og deltage aktivt i arbejdet heri, samt at holde denne orienteret om arbejdet i Akademisk Råd, efter nærmere aftale med Studenterrådets formandskab. Øvrige områder Det forventes at AR-formanden inden for rimelighedens grænser står til rådighed for de øvrige aktive i Studenterrådet, fx som sparringspartner i politiske spørgsmål mv. Desuden forventes det at AR-formanden deltager i arbejdet med at rekruttere nye repræsentanter til Akademisk Råd, og sikrer en fyldestgørende overdragelse til dem. Udover de områder er der opridset i denne aftale kan AR-formanden udføre andre opgaver i forbindelse med Studenterrådets arbejde. Det forventes at AR-formanden indgår i Studenterrådets forretningsudvalg og arbejdet heri. Studenterrådets forpligtelser Studenterrådet forpligter sig til at understøtte AR-formandens arbejde. Herunder indgår Studenterrådets forretningsudvalg i et mandatafklarende arbejde med AR-formanden i det omfang det skønnes nødvendigt. Studenterrådets formandskab bistår AR-formanden ved politisk koordinering og samarbejde med de resterende universitetspolitiske studenterorganisationer når dette skønnes nødvendigt. På baggrund af dette koordinerende arbejde forpligter Studenterrådets formandskab sig til at yde organisatorisk opbakning og politisk sparring til repræsentanterne i akademisk råd når dette skønnes nødvendigt. Honorering Studenterrådet anerkender at AR-formanden udfører et stort og meget centralt stykke arbejde for Studenterrådet. For at forbedre vedkommendes mulighed for at udføre dette arbejde, honoreres han eller hun med kr. årligt, udbetalt efter nærmere aftale med Studenterrådets formandskab. Opfølgning på samarbejdsaftalen Studenterrådets formandskab sørger for halvårligt at følge op på samarbejdsaftalen og evaluere arbejdet sammen med AR-formanden. Dette sker i marts og oktober måned. 14

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 25. marts 2011 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 1. Formalia Til stede: Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014... 2 4 Bestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 16:00 17:15 6 8 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 1. november 2010 1) Præsentation af prorektor Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål. 2) Formalia A) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1 ORIENTERINGER 3 BILAG 2 FOLKETINGSVALG 6 BILAG 3 STUDIESTART 2011 8 1 af 8 Dagsorden 1. Formalia 14:00-14:10 a) Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28.01.2013 3 BILAG 2: REFERAT KONSTITUERENDE MØDE 8.02.2013 5 BILAG 3: ORIENTERINGER 6 BILAG 4: HANDLINGSPLAN

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC. Mødebilag, 31. januar 2011. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde 6.

Bestyrelsesmøde. 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC. Mødebilag, 31. januar 2011. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde 6. Bestyrelsesmøde 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC Mødebilag, 31. januar 2011 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 3 Bilag 1: Principper for referater af bestyrelsesmøder i Studenterrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 Bestyrelsesmøde 5. maj 015 kl. 1:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE BILAG : ÅRSRAPPORT 7 BILAG 3: ORIENTERING

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 10. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 1. Formalia a) Valg af dirigent og referent Dirigent: Toke Referent: Cecilie b) Optælling af stemmeberettigede Stemmeberettigede: Morten Brandrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør tirsdag den 1. oktober 2013 kl.17.15 14. oktober 2013 Til stede: Kim Carlsen Knud Erik Andersen Liss Porsborg ( afbud ) Jørgen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TUSINDFRYD 1. NAVN a. Foreningens navn er Foreningen Tusindfryd. b. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL a. Foreningens formål er at danne rammen om et fællesejet kulturmiljø

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC 1 af 29 Indholdfortegnelse DAGSORDEN...3 BILAG 1: ORIENTERINGER... 4 ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG...4 ORIENTERING FRA RBC...5 BILAG

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Velkomst 16:00-16:10 Alle kommer på plads og vi tager en runde. 1) Formalia 16:10 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00

Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 Referat fra generalforsamlingen i Politrådet 8. oktober 2012 19.00-21.00 1) Åbning af generalforsamlingen. Nanna åbner generalforsamlingen 2) Valg af dirigent. Nickels vælges som dirigent 3) Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i ELSA Copenhagen ELSA Copenhagen 2016/2017

Forretningsorden for bestyrelsen i ELSA Copenhagen ELSA Copenhagen 2016/2017 for bestyrelsen i ELSA Copenhagen ELSA Copenhagen 2016/2017 KAPITEL 1 1 Denne forretningsorden gælder for bestyrelsesarbejdet i ELSA Copenhagen. KAPITEL 2 Bestyrelsesposter 2 Formand (President) og bestyrelse

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 Bestyrelsesmøde 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN... BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 BILAG 2: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSESREPRÆSENTANTERNE...

Læs mere

Referat SR Bestyrelsesmøde den kl

Referat SR Bestyrelsesmøde den kl 19. januar 2010 Referat SR Bestyrelsesmøde den 19-01-10 kl. 16.00-20-00 1. Formalia a) Dirigent: Toke Referent: Kristin b)stemmeberettigede: Til stede: Anders Berner, Magne Vilshammer, Lena Scotte, Nina

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC

Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC Indholdfortegnelse DAGSORDEN...3 BILAG 1: ORIENTERINGER...4 ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG (UNIPOL)...4 ORIENTERING FRA FUNE...5 ORIENTERING

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved. Indhold

Vedtægter for Studenterrådet ved. Indhold Vedtægter for Studenterrådet ved University College Sjælland Indhold 1 Navn og Formål... 1 2 Sammensætning af Studenterrådet UCSJ... 2 4 Årsmødet / Generalforsamling... 4 6 Ekstraordinært Årsmøde... 6

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Kompendie til Bestyrelsesseminar

Kompendie til Bestyrelsesseminar Kompendie til Bestyrelsesseminar Indholdsfortegnelse Program til Bestyrelsesweekend d. 8 til 10 februar... 2 Studenterrådets bestyrelse, kritisk revision og lovudvalg 2013... 4 Forslag til Forretningsorden

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING 1 Navn og tilhørsforhold stik 2: Foreningens navn er Odontologisk Forening OF og hører til på Københavns Tandlægeskole, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat til koordinationsmøde 24. oktober 2011 Tilstede: Michelle, mikkel, ea, ea, ena, sandra, hack, kirsten, sally, mathias, natasja, mille, sidsel, bjørn, ida, christoffer og ronja

Læs mere

Vedtægt for studentermenigheden i København

Vedtægt for studentermenigheden i København Vedtægt for studentermenigheden i København 1 Grundlag 2Formål 3 Ordinær Generalforsamling 4 Ekstraordinær Generalforsamling 5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmøder 7 Udvalg 8 Valg 9 Planlægningsmødet 10 Økonomi

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Bestyrelsesmøde 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Indhold Bilag 1: Referat af sidste bestyrelsesmøde s. 3 Bilag 2: Orienteringer s. 5 Bilag 3: Studenterrådets økonomi s. 12 Bilag4: Organisation

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Forretningsorden for DSMFs bestyrelse Version 1 / 15-03-2016 / KS 1. Poster og opgaver Bestyrelsen udgøres af 1 formand samt 4-6 andre medlemmer 1. Ved førstkommende lejlighed vælger bestyrelsen ét af

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen.

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 7. april 2016 Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. Deltagere:

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00 Indhold Dagsorden... 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8... 3 Referater fra mødet i Forretningsudvalget... 4 Orientering: LANDSPOLITISK UDVALG... 8 Orientering:

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere