VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S"

Transkript

1 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

2 1. Selskabets navn Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i selskaber, der driver virksomhed med køb af landbrugsejendomme i Rumænien samt dermed beslægtet virksomhed. 4. Selskabets aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør kr ,00 fordelt i aktier á kr ,00 eller multipla heraf Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. 5. Aktieovergang Ved overgang af aktier i selskabet har de øvrige aktionærer ret til at købe de pågældende aktier Ved overgang af aktier forstås enhver overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en aktie, herunder overdragelse til eje, gave, død og skifte, likvidation, fusion, spaltning samt enhver form for retsforfølgning Den aktionær, der ønsker at overdrage sine aktier i selskabet, eller for hvem der er indtruffet en aktieovergang, skal meddele dette til selskabets bestyrelse, der straks videresender meddelelsen til selskabets øvrige aktionærer. Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand om køb af aktierne, skal aktionærens meddelelse vedlægges kopi af det underskrevne tilbud, hvoraf samtlige vilkår for den påtænkte overdragelse skal fremgå. 2

3 5.4. Senest 30 dage efter meddelelsen fra bestyrelsen omtalt i pkt er kommet frem, skal de øvrige aktionærer give meddelelse til bestyrelsen, såfremt køberetten ønskes udnyttet. Ønsker flere af de øvrige aktionærer at udnytte køberetten, sker dette forholdsmæssigt i forhold til de pågældendes eksisterende aktiebesiddelse Såfremt de øvrige aktionærer ønsker at udnytte køberetten, sker det til den kurs, der følger af bestemmelsen i pkt. 6 på tidspunktet, hvor meddelelsen fra bestyrelsen omtalt i pkt er kommet frem. Såfremt der foreligger tilbud fra tredjemand, skal køberetten gøres gældende til den af tredjemand tilbudte kurs Såfremt de øvrige aktionærer ikke ønsker at udnytte køberetten, kan aktionæren overdrage aktierne til tredjemand under forudsætning af, at overdragelsen gennemføres inden 3 måneder efter, at aktionærens meddelelse til bestyrelsen er kommet frem, og at overdragelsen ikke gennemføres på gunstigere vilkår, end de der fremgik af tilbudet. 6. Værdiansættelse Aktionærerne vedtager hvert år på selskabets ordinære generalforsamling, hvilken værdi aktierne i selskabet skal have ved overgang af aktier i selskabet i perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og indtil næste ordinære generalforsamling Som grundlag for den i pkt omtalte beslutning udarbejder selskabets revisor hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for selskabet et forslag til værdiansættelsen Værdien af aktierne i selskabet fastsættes på grundlag af selskabets regnskabsmæssige egenkapital i henhold til den årsrapport, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelse af værdien af aktierne i selskabet, med følgende regulering: a. Værdien af selskabets ejerandel i datterselskaber fastsættes efter disses reelle indre værdi. Såfremt revisor eller aktionærer, der ejer mindst 20 % af aktiekapitalen i selskabet, måtte ønske det, indhentes til brug for værdiansættelsen en vurdering af datterselskabernes aktiver fra en autoriseret vurderingsmand. b. Eventualskat og latente skattebyrder, herunder også af en eventuel regulering af datterselskabernes aktiver til handelspris, medtages med det fulde beløb, uanset om betaling af skat som følge af skattemæssige dispositioner kan udskydes, og der tages hensyn til et eventuelt skattemæssigt underskud, som kan fremføres. 3

4 7. Medsalgspligt Såfremt aktionærer, der ejer mindst 60% af aktiekapitalen i selskabet, er enige om at sælge deres aktier i selskabet, og der foreligger et bindende tilbud fra tredjemand herom, har de øvrige aktionærer ret til at erhverve de udbydende aktionærers aktier i selskabet på samme vilkår som tilbudt af tredjemand. Denne ret kan alene gøres gældende, såfremt samtlige udbydende aktionærers aktier i selskabet erhverves Såfremt de øvrige aktionærer ikke ønsker at erhverve de udbydende aktionærers aktier i selskabet, er de øvrige aktionærer forpligtet til at sælge deres aktier i selskabet på samme vilkår som de udbydende aktionærer. 8. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb Generalforsamlingen indkaldes med højest 4 uger og mindst 8 dages varsel med almindeligt brev til de noterede aktionærer samt revisor Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved elektronisk post til hver navnenoteret aktionær. Er oplysningerne i aktiebogen utilstrækkelige eller mangelfulde har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabet virksomhed. 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 9. Stemmeret På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr ,00 én stemme De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt flertal for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves kvalificeret flertal. 4

5 9.3. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt uden at aktierne er noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren overfor selskabet har anmeldt og dokumenteret sin retmæssige erhvervelse. 10. Meddelelser Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen med selskabets aktionærer Selskabet giver alle meddelelser til selskabets aktionærer via elektronisk post, herunder indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, meddelelser om aktieovergang, årsrapport og generalforsamlingsprotokollater Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne. 11. Bestyrelse og direktion Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer. 12. Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. 5

6 13. Revision Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor Revisor vælges for et år ad gangen. 14. Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli 30. juni. ---oo0oo--- Således vedtaget den 6. februar 2008 som dirigent Hans Jeppesen 6

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere