FRITIDSCENTER STRUER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITIDSCENTER STRUER"

Transkript

1 I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER

2

3 INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE 03 workshopsstormøderinternetundersøgelse PLACERING EKSISTERENDE FORHOLD 04 kortomfangeksisterende faciliteterfotospoten ale EKSEMPEL PÅ UDVIDELSE AF FRITIDSCENTER STRUER 09 nye ltagforslag INDGANG, FÆLLESTORV OG ADGANG 10 åbenvenliglystransparentbooking FLEKSIBLE FACILITETER TIL IDRÆT OG MOTION 12 udviklingrumkravbehov FLEKSIBILITET VIA FÆLLES FACILITETER 13 mul arealerinde/udefunk onerfaciliteter HOTSPOTS 14 fleksibilitetfællesskabro SUND CAFÉ 14 borgerundersøgelsemuligheder KLUBZONEN 15 foreningslivets kra centerfælleslokalermobil opbevaring SYNERGIMULIGHEDER 16 overnatningskoleins tu onerhverv UDERUM 18 helhedinde/udeak viteterparkeringfælleds systemer FORSLAG TIL ETAPER UDVIKLINGSFASER TIDSPLAN 20 mål for udvikling af Fri dscenter Struer ORGANISERING ØKONOMI 21 fusion lgængelighed FORORD De e idéoplæg er en opsamling af ønsker fra borgere, brugere, foreninger, klubber, poli kere og ins tu oner, samt et idékatalog l areal og funk onsbehov. Idéoplægget vil blive udsendt i offentlig høring hvore er indkomne ændringsforslag vil blive behandlet. Ideoplægget for Fri dscenter Struer vil, e er at have været i offentlig høring, kunne danne baggrund for det videre arbejde, herunder udarbejdelse af materiale l en arkitektkonkurrence. Here er kan arbejdet med konkret forberedelse af byggeriet igangsæ es. 01

4 demokra og lokalt engagement giver forankring og grokra skabe lhørsforhold V I S I O N B A G G R U N D Der er kommet nye udfordringer i idræts og foreningslivet, og for bedst at imødekomme disse, beslu ede Kultur og Fri dsudvalget i Struer Kommune ul mo 2008, at igangsæ e udarbejdelsen af en Fri ds og Idrætspoli k. Der har i en årerække været talt om en udvidelse af Struer Hallerne. Mange års arbejde ser nu ud l at bære frugt, og det er meningen, at den nye fri ds og idrætspoli k skal udgøre en del af grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af Fri dscenter Struer som et moderne center, der skal kunne fungere som en dynamo for inspira on l resten af Struer Kommune. Stor fokus på sundhed har givet behov for nye faciliteter l at dække det voksende behov. Sam dig dyrkes sundheden på mange forskellige måder hvilket gør, at et center må være endnu mere fleksibelt. Individualiseringen er blevet øget og mange ønsker derfor at have mulighed for at dyrke mo on når de har lyst og d. Andre har derimod fået et øget behov for at dyrke idræt i fællesskab og skabe socialt netværk. Sam dig skal der være plads l både eliten og bredden. Det giver et øget krav l rammerne for fysisk udfoldelse, ikke mindst fordi udøverne kræver moderne og dssvarende forhold. Netop når man samler flere ak viteter i de samme fysiske faciliteter, vil det øge synergimulighederne. Derfor vil det være muligt, at få endnu bedre udviklingsmuligheder både for foreninger, klubber, brugere og for uorganiseret ak vitet. Sam dig vil det være en fordel for finansiering og dri, og specielt vil det kunne skabe mere liv og give mulighed for flere forskellige fri ds lbud. Planlægningen sker derfor med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter for klubber og foreninger. Målet er at give bedre udviklingsbe ngelser for både eliteudøvere og især for breddeidræt. Ak vitet, oplevelser og sundhed på tværs af hinanden og i samme og bedre fysiske rammer. talenter starter i det små og bliver inspira on talentudvikling gennem bredden! nye metoder = nye frivillige alentudvikling via samarbejde ml. foreningsliv, erhverv, uddannelsesins tu oner og kommune flere gode historier åbenhed og indblik lbud l alle aldersgrupper fri dsliv for alle! integra on målre et ak vitet l grupper med særlige behov eller sociale udfordringer fællesskab gør stærk! ak viteter/samspil/interesser på tværs af alder skabe situa oner, hvor vi inspireres af andre samspil mellem foreningsliv og ak viteter udenfor foreninger samarbejdende foreningsliv på tværs af foreningerne bredden = fundamentet for talentudvikling udvikling af leder/udøverkompende synliggørelse og styrkelse af lbud værne om engagement og frivillighed, som er grundlaget for alt foreningsliv koordina on, fællesskab og inspira on foreninger imellem engagement og frivillighed! anerkendelse og respekt for ildsjæle og frivilligt arbejde styrke iden tetsfølelse i lokalsamfundet stolthed over fællesskabet åbenhed i byrum og natur løbende udvikling af faciliteter l organiserede og ikkeorganiserede udøvere fleksibilitet og oms lling moderne og dssvarende faciliteter! styrke og udbygge kra center for fri d og idræt appelere l leg og udfoldelse samlingssteder på tværs af alder, na onalitet, rum og ak viteter fri ds og idrætspoli k april 2009 I april 2009 blev den endelige Fri ds og idrætspoli ske vision vedtaget. Fri ds og idrætslivet skal skabe sammenhængskra, udvikling og iden tet i lokalsamfundet i Struer Kommune 02

5 BRUGER OG BORGER UNDERSØGELSE Generelt er der en s gende og stadig mere differen eret efterspørgsel e er idrætsfaciliteter, specielt idrætsfaciliteter af god kvalitet og som imødekommer kravene om fleksibilitet og åbenhed. Sam dig får idræt og mo on en stadig stærkere placering i det forebyggende arbejde i sundhedssektoren. Men hvordan forholder det sig i Struer? Er der i Struer den samme tendens som i resten af landet eller forholder det sig anderledes her? For at få belyst situa onen og ønskerne i Struer, er der a oldt brugermøder samt en borgerundersøgelse, som skal hjælpe l med at pege på frem dige muligheder for udvikling af idrætsfaciliteterne i Struer Kommune, herunder de frem dige planer med udvikling af Fri dscenter Struer. Ligeledes er der indledt dialog med foreninger og klubber i området. Specielt Struer Boldklub, Atle k Klubben Kilen og Struer Svømmeklub, hvis eksisterende faciliteter, er direkte berørt i de e idéoplæg. BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE: internetbaseret borgerundersøgelse workshop for foreninger og klubber workshop for kommunale brugere DRØMME BEHOV REALITETER inputs: ak viteter, funk oner, indretning, indhold inputs = grundlag for ideoplægget! HOVEDKONKLUSIONER FRA BORGERUNDERSØGELSEN: Stor passiv gruppe 23,6 % dyrker ikke idræt og mo on, dog overvejer 68,8 % af denne gruppe at begynde. Idræt i foreningsregi vs. på egen hånd Ved indendørsidræt dyrker lige mange idræt i en forening som på egen hånd. Ved udendørsidræt dyrker 71,3 % idræt på egen hånd. Stor lslutning l individuelle og fleksible træningsformer Undersøgelsens mest populære ak viteter er individuelle, og det er ak viteter, som kan dyrkes fleksibelt og ua ængigt. Nærhedsprincippet er væsentligt Geografisk placering er vig g. Madvanerne viser et paradoks Mange spiser usundt i forbindelse med idrætsudøvelse, men øsnsker sund mad når de besøger cafeterierne i idrætsfaciliteterne. Komme i form godt helbred fællesskab angivet som de vig gste grunde l valg af frem dige idræts og mo onsformer. Stort poten ale i nye lbud Udvikling af nye ak viteter. Sundhedsak viteter (kost, vejledning, væg ab) og forskellig idræt fra gang l gang (på hold, men med forskellige ak viteter) samt ak viteter for hele familien på samme d (men hver for sig). 21. marts 5. april borgere alder: 1670 år bopæl: Struer Kommune 03

6 EKSISTERENDE FORHOLD Placering i byen og omgivelserne: Komplekset med Struer Hallerne, Struer Svømmehal, klubhusbygninger og boldbanerne ligger bymæssigt centralt placeret med kort afstand l en stor del af stedets daglige brugere. Også samspillet med de omkringliggende ins tu oner bringer dagligt mange mennesker tæt på anlæggene. Der er en god infrastruktur l og fra området både for cyklister og bilister. POTENTIALE: Ved en delvis ombygning af de eksisterende rammer samt en udvidelse, vil det være muligt, at samle anlægget i en funk onel helhed. Hermed vil Fri dscenter Struer kunne fremstå som et moderne anlæg, der modsvarer de fak ske behov og ønsker. For at skabe et indbydende miljø med posi ve signalværdier og åbenhed, er det en mulighed, at skabe bedre rela oner mellem ude og inde. F.eks. kan udendørs opholds og ak vitetsarealer placeres i forbindelse med indendørs opholdsarealer eller i forbindelse med glasfacader med udgange, så der ikke kun er en visuel men også fysisk kontakt. Signalværdi facader inde/ude: Bygningskomplekset er dog, trods sin bynære placering, ikke så synlig i bybilledet, da det er omgivet af grønne anlæg. Desuden fremstår mange af bygningernes facader lukkede udad l og fremstår uden posi v signalværdi. Atle kklubbens og boldklubbens facader har dog et lidt andet udtryk og åbenhed, idet de har bedre kontakt mellem inde og ude. Eksisterende anlæg funk on: Rent bygningsmæssigt er komplekset velholdt og i god teknisk stand, dog trænger der l modernisering. Rent prak sk og funk onsmæssigt fremstår komplekset dog meget opdelt og danner overvejende rammer for den tradi onelle idræt, hvilket ikke giver synergimuligheder på det ak vitets eller dri smæssige område. Sam dig svarer de e heller ikke overens med de forventninger eller ønsker, som kommer l udtryk blandt brugere og borgere. Komplekset opfylder altså ikke det reelle behov. Området mellem Struer Hallerne og Struer Svømmehal udgør et stort poten ale, og er et oplagt sted l et frem digt omdrejningspunkt. Der er en afstand på ca. 25 m mellem de eksisterende bygninger, og de e areal udgør således et naturligt byggefelt med god kontakt l hele området. Arealet er dog ikke stort nok l hele udvidelsen og etablering af Fri dscenter Struer, men placeringen gør, at det vil egne sig godt l de centrale funk oner som fællestorv, café o.lign. hvorfra der vil være adgang l eksisterende og nye bygninger. atle kklub boldklub svømmehal idrætshal 06

7 parkering boldbaner hal boldklub sfo skole squashhal hal atle kklub offentlig omklædning svømmeklub svømmehal sfo stadion atle k boldbane rulleskøjtebane parkering cykelcross bane børnehave tennisklub EKSISTERENDE FORHOLD ins tu on 07

8 EKSISTERENDE FORHOLD Vester Ringgade Stadion Allé Park Allé 08

9 supplerende indkørsel? placering? eksisterende indgang ernes Vester Ringgade Tegningen viser principper for hvordan en ombygning af Struer Hallerne kan fungere og udformes. En bygning, der griber fat i de eksisterende haller og svømmehallen og binder dem sammen og som indeholder nye funk oner, samt mul sale der er placeret mod vest og kan skabe spændende rumligheder både inde og ude. Bygningsformerne i de e forslag er ikke udtryk for den endelige form, men for at eksemplificere placering. legeplads klatretårn terrasse terrasse torv FRITIDSCENTER STRUER fællestorv hotspots sund café mul sale/hal klubzone springvand Park Allé parkering/trafikale forhold: Der skal være en infrastruktur, som tager højde for brugen af Fri dscenter Struer. I den forbindelse vil det være muligt, at etablere en supplerende indkørsel. sund café/køkken/kan ne: Til daglig servering, fest samt catering. indgange: Den eksisterende hovedindgang kan eventuelt ernes, og der kan etableres indgang i forbindelse med et fællestorv, der kobler hallerne sammen. Der er nødvendigvis ikke én hovedindgang, men flere indgange, som skaber fleksibilitet i brug og bevægelsesmønstre. ins tu on/erhverv udv. pplads = eksempel på placering af nyt byggeri tekst = eksempel på nye ltag terrasser / indeude: Der kan etableres terrasser l ophold, spisning og ak vitet, fx. udendørs spinning o.lign. De kan f.eks. fremstå med samme gulvbelægning som inde, samt mulighed for et fleksibelt halvtag, som kan ernes e er behov.

10 FLEKSIBLE FACILITETER TIL IDRÆT OG MOTION Fri dscenter Struer skal være et moderne idrætscenter, som lever op l de behov og ønsker, som Struer Kommunes borgere i frem den vil have l at dyrke idræt og mo on. Siden etableringen af de eksisterende faciliteter, er der sket en stor udvikling i den måde, vi dyrker idræt og mo on på: kra ig s gning i antallet af voksne og ældre idrætsak ve e erspørgsel e er fleksibel adgang l faciliteterne e erspørgsel e er mulighed for at supplere eller ersta e de tradi onelle idrætsgrene med mere individuelle og mo onsprægede træningsformer (børns valg af idrætsak viteter er dog fortsat i overvejende grad præget af foreningsak viteter i de mere tradi onelle idrætsgrene) Det er vig gt, at udviklingen og planlægningen af Fri dscenter Struer tager højde for, at udligge arealer l sådanne lokaler. Det kan ske ved lbygning, eller ved at give mulighed for opdeling af de eksisterende faciliteter i mindre rum og arealer. Med fleksible faciliteter forstås, at centret hur gt kan transformeres i forhold l de ønsker og behov, de forskellige grupper har. Centralt for udviklingen bliver også, at centret åbnes op, så det bliver synligt for brugere og andre besøgende, hvad der foregår i centret. På den måde bliver Struer borgerne inspireret og oplyst om de muligheder centret byder på. Fri dscenter Struer skal være dynamo for den foreningsmæssige, idrætsmæssige og sundhedsmæssige udvikling i Struer Kommune. Det er her de nye idéer skal e erprøves for deres holdbarhed, inden de kan overføres l de mindre idrætsfaciliteter i kommunen. På den måde bliver Fri dscenter Struer ikke kun l gavn for Struer by, men for hele kommunen. UDVIKLINGEN GIVER FØLGENDE RUMKRAV: stadig behov for de store haller (håndbold, fodbold, etc.) mindre lokaler fra 100m2 l 500m2 specialindretning (springgrave, stortrampoliner og springbaner) nyt varmtvandsbassin vil give mulighed for at bruge vand som element l fitness, træning, leg, rekrea on og genoptræning 12

11 HOTSPOTS Hotspots for fællesskab er nogle forskellige funk oner placeret rundt omkring i Fri dscenter Struer, primært i forbindelse med fællestorvet. Eksempelvis kan det være et lek ehjørne for skolebørn, som har en halv me mellem skolen slu er l de skal dyrke idræt i fri dscentret. Eller hvis de e er endt idræt, venter en halv me på at en forælder skal blive færdig med en ak vitet. Et andet eksempel er, at en forælder i stedet for at køre hjem mens børnene er l en ak vitet, kan beny e arbejdsområdet, avishotspot eller koble sig på en trådløs internet forbindelse ind l børnene er færdige. Ligeledes kan børnene lege mens de vokse dyrker idræt eller en gruppe ældre kan hygge sig med en kop kaffe e er endt ak vitet. Ligeledes er der også behov for et sted de unge kan hænge ud og mødes i fællesskab under gode og indbydende rammer, som også vil kunne styrke deres forhold og lyst l et ak vt og sundt liv. Mulighederne er mange. SUND CAFÉ I forbindelse med borgerundersøgelsen i Struer Kommune, blev borgernes madvaner i forbindelse med halbesøg undersøgt, bl.a. for at afdække ønskerne l en ny café i det nye Fri dscenter Struer. Resultatet viste bl.a., at kaffe, the, sodavand og pommes frites er de mest solgte produkter. Fak sk havde 33,1 % af respondenterne købt pommes frites da de senest besøgte hallens cafeteria. Pommes Frites er dog ikke på top 10 listen over produkter borgerne ønsker at indtage i idrætsfaciliteternes cafeterier, det er derimod sandwich, bland selv salat og frugt, samt interesse for et varmt mål d i form af dagens ret. Langt de fleste opfa er den mad de indtager i cafeterier som mindre sund eller usund, men ønsker sam dig at udbuddet i forbindelse med halbesøg, skal være mere varieret og sundt. Der er grundlag for en sund café i Fri dscenter Struer, især fordi mange allerede spiser i forbindelse med halbesøg, og fordi flere ville spise der, hvis udvalget var sundere. HOTSPOTS EKSEMPLER legehotspot l børn s llerum delvist aflukket hjørne l unge trådløst internet lek ehjørne ældrehotspot avishotspot arbejdsområde hotspot for virtuel sport, fx. Nintendo WII

12 KLUBZONEN Klubzonen bliver foreningslivets kra center og placeres i forbindelse med fællestorvet. Det er en række klublokaler hvor bestyrelsen kan holde sine møder, kassereren kan lave regnskab, spillerne kan holde tak kmøde, hvor lederne kan tage en pause og hvor klubber og foreninger kan dele erfaringer med hinanden. Når klubberne/foreningerne har l huse sammen, kan de bruge hinanden l at søge sponsorer, rekru ere frivillige hjælpere, samarbejde om fordeling af hal d, dele udgi er l sportspsykologer, kurser, konsulenter osv. Alt sammen noget som vil kunne give nogle klubber/foreninger muligheder, de ellers ikke ville have råd l. Klubzonens lokaler vil blive brugt af forskellige klubber og l forskellige formål. Det vil være muligt at have fælles computer, projektor osv. og klubbernes egne ng kan opbevares i mobile skabe eller lign. som kan køres rundt i klubzonen. Klublokalerne kan bruges på mange måder og vil kunne bookes af alle ligesom resten af hallens faciliteter, så når lokalerne ikke bruges af klubber eller foreninger, kan de bruges l a enskole, bogklubber, yoga eller lign. for små hold eller enkeltpersoner. 15

13 beachvolley petanque jordvold ernes tribune kroketbane mul bane legeplads klatretårn torv ins tu on/erhverv mulighed for ca m² (3 etager) Tegningen viser principper for hvordan en ombygning af Struer Hallerne kan fungere og udformes. Nye bygninger l skole, erhverv eller anden form for instu on kan placeres syd for svømmehallen. Kan etablering af byggeri give mere liv i den sydlige del af området? Vil flere ak viteter omkring stadionet kunne binde de grønne arealer sammen og skabe sammenhæng og helhed, og dermed fremstå som ét idræts/fri dscenter? Bygningsformerne i de e forslag er ikke udtryk for den endelige form, men for at eksemplificere placering. forhindringsbane jordvold ernes Ny indkørsel/parkering: En eventuel ny indkørsel l betjening af tennisklub og overna ende gæster ved sportellet. Stadion volden: Skal jordvolden omkring stadionet ernes for at integrere området bedre? Vil stadionet på den måde blive en del af omgivelserne, hvis der kommer visuel kontakt l de omkringliggende omgivelser og ak viteter? = eksempel på placering af nyt byggeri tekst = eksempel på nye ltag Sportel/overnatningsfacilitet: Overnatningsmuligheder i moderne mindre hy er. Fælled: A oldelse af koncerter, voliplads, cirkusplads o.lign. samt parkeringspladser. 17

14 FORSLAG TIL ETAPER = aktuel = senere UDVIKLINGSFASERTIDSPLAN FASE 1 (frem l sommerferien 2009) Mål for fase 1: at der foreligger en borgerundersøgelse, der beskriver målgruppers forventninger l l brug af et kommende Fri dscenter Struer et idéoplæg, der beskriver vision, indhold og som rammesæ er det frem dige Fri dscenter Struer es mat for anlægs og dri søkonomien for Fri dscenter Struer at samarbejdet med foreninger, nuværende og kommende brugere er godt igang at første udkast l organisa onsmodel foreligger FASE 2 (fra sommerferien 2009 årsski et 2009/10) Mål for fase 2: at der foreligger en lokalplan at der foreligger en detaljeret og konkret beskrivelse af byggeriet, herunder et rumprogram for Fri dscenter Struer at organisa onen for det frem dige Fri dscenter Struer er a laret og beslu et at der er godkendt et konkret anlægs og dri sbudget for Fri dscenter Struer at der foreligger en model for finansiering af anlæg og dri af Fri dscenter Struer at udbudsform for byggeri er poli sk a laret at arbejdet med program og igangsætning af arkitektkonkurrence (prækvalifika on) er godt på vej FASE 3 (fra årsski et 2009/10) Mål for fase 3: at der gennemføres en arkitektkonkurrence at der på baggrund af vinderprojektet indgåes konkret kontrakt at byggeriet igangsæ es og gennemføres (primo 2011) at der arbejdes med faseopdeling af bygge og anlægsopgaver at byggeriet står klar l brug senest i 2013

15 ORGANISERING ØKONOMI ORGANISERING DRIFT ØKONOMI kontorarbejdspladser l foreninger foreninger og kommune arbejder sammen for at forbedre vilkår for klubber, foreninger og de uorganiserede kort sigt: udviklingsbestyrelse i 2010: der etableres en bestyrelse valgt af et repræsentantselskab leder af Fri dscenter Struer, som står for forretningsdri, udvikling og samspil med brugerne Struer Hallerne Struer Svømmehal fusion Fri dscenter Struer I budget 2009 blev der afsat 15 mio. kr. l anlæg i 2010 og 15 mio. kr. i 2011 l en ombygning af Struer Hallerne. Udover de 30 mio. kr. skal der afsæ es et beløb l bl.a. at sikre: ombygning af Struer Svømmehal lpasning af udenomsarealer l lgangsveje l Fri dscenter Struer inventar ude og inde ORGANISERING ANVENDELSE elektronisk bookingsystem og ITstø esystem l foreningerne ak vitetsmedarbejder: sikre op mal anvendelse af halfaciliteterne planlægning Endvidere skal det nærmere vurderes, hvorvidt 30 mio. kr. er et lstrækkeligt beløb l selve om og nybyggeriet i forbindelse med Fri dscenter Struer. De e a lares dels med baggrund i det vedtagne idéoplæg, dels via den konkrete byggeprogrammering. 21

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual

digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual digital borrgerinddragelse - Best Practice Manual Borgerinddragelse har l formål at give borgere og private organisa oner muligheden for at kunne deltage i beslutninger, der påvirker dem, og digital borgerinddragelse

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE

PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE 21. SEPTEMBER 2012 E T U D V I K L I N G S P R O J E K T PLAN & MIL JØ STRUER KOMMUNE T Æ T P Å M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N A T U R INDHOLD GRUNDLAGET 03 FORMÅL IDÈ 05 LYD I ET ERHVERVS

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN Indledning Samling af idræts- og kulturfaciliteter i Egernsund I Egernsund er der taget skridt til en samling

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14

Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14 Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14 Mariahuset 15 Mål og indholdsbeskrivelse 17 19 Kære børn

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38 38 Cykelhuset et fælles Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en bygmødested for cyklister Udviklingsprojekt

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019

Grenaa - Den levende by. Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Grenaa - Den levende by Områdefornyelsesprogram for Grenaa midtby 2014-2019 Forord Grenaa har som Norddjurs Kommunes største by en vig g rolle i forhold l at fastholde og ltrække borgere og erhverv l kommunen.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Changepilot - Det bedste fra to verdener

Changepilot - Det bedste fra to verdener Skab nyt og nå dine mål. Rejsen begynder her. Changepilot - Det bedste fra to verdener Vi vinder, når du vinder Changepilot er sat i verden for, at du lykkes med at skabe nyt og nå de strategiske mål,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller,

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller, 114. Resultat af forhandling med fond Serviceområdet indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. i 2017 til køb af Hermes-Hallen på Steenwinkelsvej, idet der skal findes anlægsramme

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN. Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe SMIL Sundere Mad i Idrætslivet HANDLEPLAN Frontløber: Midtfyns Fritidscenter, Ringe HVOR ER VI NU? STATUS Dato: 25.2.2013 FRONTLØBER: Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5750 Ringe www.midtfyns- fritidscenter.dk

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

SVANNINGE HALLEN I FORANDRING SVANNINGE HALLEN I FORANDRING Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere