FRITIDSCENTER STRUER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITIDSCENTER STRUER"

Transkript

1 I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER

2

3 INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE 03 workshopsstormøderinternetundersøgelse PLACERING EKSISTERENDE FORHOLD 04 kortomfangeksisterende faciliteterfotospoten ale EKSEMPEL PÅ UDVIDELSE AF FRITIDSCENTER STRUER 09 nye ltagforslag INDGANG, FÆLLESTORV OG ADGANG 10 åbenvenliglystransparentbooking FLEKSIBLE FACILITETER TIL IDRÆT OG MOTION 12 udviklingrumkravbehov FLEKSIBILITET VIA FÆLLES FACILITETER 13 mul arealerinde/udefunk onerfaciliteter HOTSPOTS 14 fleksibilitetfællesskabro SUND CAFÉ 14 borgerundersøgelsemuligheder KLUBZONEN 15 foreningslivets kra centerfælleslokalermobil opbevaring SYNERGIMULIGHEDER 16 overnatningskoleins tu onerhverv UDERUM 18 helhedinde/udeak viteterparkeringfælleds systemer FORSLAG TIL ETAPER UDVIKLINGSFASER TIDSPLAN 20 mål for udvikling af Fri dscenter Struer ORGANISERING ØKONOMI 21 fusion lgængelighed FORORD De e idéoplæg er en opsamling af ønsker fra borgere, brugere, foreninger, klubber, poli kere og ins tu oner, samt et idékatalog l areal og funk onsbehov. Idéoplægget vil blive udsendt i offentlig høring hvore er indkomne ændringsforslag vil blive behandlet. Ideoplægget for Fri dscenter Struer vil, e er at have været i offentlig høring, kunne danne baggrund for det videre arbejde, herunder udarbejdelse af materiale l en arkitektkonkurrence. Here er kan arbejdet med konkret forberedelse af byggeriet igangsæ es. 01

4 demokra og lokalt engagement giver forankring og grokra skabe lhørsforhold V I S I O N B A G G R U N D Der er kommet nye udfordringer i idræts og foreningslivet, og for bedst at imødekomme disse, beslu ede Kultur og Fri dsudvalget i Struer Kommune ul mo 2008, at igangsæ e udarbejdelsen af en Fri ds og Idrætspoli k. Der har i en årerække været talt om en udvidelse af Struer Hallerne. Mange års arbejde ser nu ud l at bære frugt, og det er meningen, at den nye fri ds og idrætspoli k skal udgøre en del af grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af Fri dscenter Struer som et moderne center, der skal kunne fungere som en dynamo for inspira on l resten af Struer Kommune. Stor fokus på sundhed har givet behov for nye faciliteter l at dække det voksende behov. Sam dig dyrkes sundheden på mange forskellige måder hvilket gør, at et center må være endnu mere fleksibelt. Individualiseringen er blevet øget og mange ønsker derfor at have mulighed for at dyrke mo on når de har lyst og d. Andre har derimod fået et øget behov for at dyrke idræt i fællesskab og skabe socialt netværk. Sam dig skal der være plads l både eliten og bredden. Det giver et øget krav l rammerne for fysisk udfoldelse, ikke mindst fordi udøverne kræver moderne og dssvarende forhold. Netop når man samler flere ak viteter i de samme fysiske faciliteter, vil det øge synergimulighederne. Derfor vil det være muligt, at få endnu bedre udviklingsmuligheder både for foreninger, klubber, brugere og for uorganiseret ak vitet. Sam dig vil det være en fordel for finansiering og dri, og specielt vil det kunne skabe mere liv og give mulighed for flere forskellige fri ds lbud. Planlægningen sker derfor med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter for klubber og foreninger. Målet er at give bedre udviklingsbe ngelser for både eliteudøvere og især for breddeidræt. Ak vitet, oplevelser og sundhed på tværs af hinanden og i samme og bedre fysiske rammer. talenter starter i det små og bliver inspira on talentudvikling gennem bredden! nye metoder = nye frivillige alentudvikling via samarbejde ml. foreningsliv, erhverv, uddannelsesins tu oner og kommune flere gode historier åbenhed og indblik lbud l alle aldersgrupper fri dsliv for alle! integra on målre et ak vitet l grupper med særlige behov eller sociale udfordringer fællesskab gør stærk! ak viteter/samspil/interesser på tværs af alder skabe situa oner, hvor vi inspireres af andre samspil mellem foreningsliv og ak viteter udenfor foreninger samarbejdende foreningsliv på tværs af foreningerne bredden = fundamentet for talentudvikling udvikling af leder/udøverkompende synliggørelse og styrkelse af lbud værne om engagement og frivillighed, som er grundlaget for alt foreningsliv koordina on, fællesskab og inspira on foreninger imellem engagement og frivillighed! anerkendelse og respekt for ildsjæle og frivilligt arbejde styrke iden tetsfølelse i lokalsamfundet stolthed over fællesskabet åbenhed i byrum og natur løbende udvikling af faciliteter l organiserede og ikkeorganiserede udøvere fleksibilitet og oms lling moderne og dssvarende faciliteter! styrke og udbygge kra center for fri d og idræt appelere l leg og udfoldelse samlingssteder på tværs af alder, na onalitet, rum og ak viteter fri ds og idrætspoli k april 2009 I april 2009 blev den endelige Fri ds og idrætspoli ske vision vedtaget. Fri ds og idrætslivet skal skabe sammenhængskra, udvikling og iden tet i lokalsamfundet i Struer Kommune 02

5 BRUGER OG BORGER UNDERSØGELSE Generelt er der en s gende og stadig mere differen eret efterspørgsel e er idrætsfaciliteter, specielt idrætsfaciliteter af god kvalitet og som imødekommer kravene om fleksibilitet og åbenhed. Sam dig får idræt og mo on en stadig stærkere placering i det forebyggende arbejde i sundhedssektoren. Men hvordan forholder det sig i Struer? Er der i Struer den samme tendens som i resten af landet eller forholder det sig anderledes her? For at få belyst situa onen og ønskerne i Struer, er der a oldt brugermøder samt en borgerundersøgelse, som skal hjælpe l med at pege på frem dige muligheder for udvikling af idrætsfaciliteterne i Struer Kommune, herunder de frem dige planer med udvikling af Fri dscenter Struer. Ligeledes er der indledt dialog med foreninger og klubber i området. Specielt Struer Boldklub, Atle k Klubben Kilen og Struer Svømmeklub, hvis eksisterende faciliteter, er direkte berørt i de e idéoplæg. BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE: internetbaseret borgerundersøgelse workshop for foreninger og klubber workshop for kommunale brugere DRØMME BEHOV REALITETER inputs: ak viteter, funk oner, indretning, indhold inputs = grundlag for ideoplægget! HOVEDKONKLUSIONER FRA BORGERUNDERSØGELSEN: Stor passiv gruppe 23,6 % dyrker ikke idræt og mo on, dog overvejer 68,8 % af denne gruppe at begynde. Idræt i foreningsregi vs. på egen hånd Ved indendørsidræt dyrker lige mange idræt i en forening som på egen hånd. Ved udendørsidræt dyrker 71,3 % idræt på egen hånd. Stor lslutning l individuelle og fleksible træningsformer Undersøgelsens mest populære ak viteter er individuelle, og det er ak viteter, som kan dyrkes fleksibelt og ua ængigt. Nærhedsprincippet er væsentligt Geografisk placering er vig g. Madvanerne viser et paradoks Mange spiser usundt i forbindelse med idrætsudøvelse, men øsnsker sund mad når de besøger cafeterierne i idrætsfaciliteterne. Komme i form godt helbred fællesskab angivet som de vig gste grunde l valg af frem dige idræts og mo onsformer. Stort poten ale i nye lbud Udvikling af nye ak viteter. Sundhedsak viteter (kost, vejledning, væg ab) og forskellig idræt fra gang l gang (på hold, men med forskellige ak viteter) samt ak viteter for hele familien på samme d (men hver for sig). 21. marts 5. april borgere alder: 1670 år bopæl: Struer Kommune 03

6 EKSISTERENDE FORHOLD Placering i byen og omgivelserne: Komplekset med Struer Hallerne, Struer Svømmehal, klubhusbygninger og boldbanerne ligger bymæssigt centralt placeret med kort afstand l en stor del af stedets daglige brugere. Også samspillet med de omkringliggende ins tu oner bringer dagligt mange mennesker tæt på anlæggene. Der er en god infrastruktur l og fra området både for cyklister og bilister. POTENTIALE: Ved en delvis ombygning af de eksisterende rammer samt en udvidelse, vil det være muligt, at samle anlægget i en funk onel helhed. Hermed vil Fri dscenter Struer kunne fremstå som et moderne anlæg, der modsvarer de fak ske behov og ønsker. For at skabe et indbydende miljø med posi ve signalværdier og åbenhed, er det en mulighed, at skabe bedre rela oner mellem ude og inde. F.eks. kan udendørs opholds og ak vitetsarealer placeres i forbindelse med indendørs opholdsarealer eller i forbindelse med glasfacader med udgange, så der ikke kun er en visuel men også fysisk kontakt. Signalværdi facader inde/ude: Bygningskomplekset er dog, trods sin bynære placering, ikke så synlig i bybilledet, da det er omgivet af grønne anlæg. Desuden fremstår mange af bygningernes facader lukkede udad l og fremstår uden posi v signalværdi. Atle kklubbens og boldklubbens facader har dog et lidt andet udtryk og åbenhed, idet de har bedre kontakt mellem inde og ude. Eksisterende anlæg funk on: Rent bygningsmæssigt er komplekset velholdt og i god teknisk stand, dog trænger der l modernisering. Rent prak sk og funk onsmæssigt fremstår komplekset dog meget opdelt og danner overvejende rammer for den tradi onelle idræt, hvilket ikke giver synergimuligheder på det ak vitets eller dri smæssige område. Sam dig svarer de e heller ikke overens med de forventninger eller ønsker, som kommer l udtryk blandt brugere og borgere. Komplekset opfylder altså ikke det reelle behov. Området mellem Struer Hallerne og Struer Svømmehal udgør et stort poten ale, og er et oplagt sted l et frem digt omdrejningspunkt. Der er en afstand på ca. 25 m mellem de eksisterende bygninger, og de e areal udgør således et naturligt byggefelt med god kontakt l hele området. Arealet er dog ikke stort nok l hele udvidelsen og etablering af Fri dscenter Struer, men placeringen gør, at det vil egne sig godt l de centrale funk oner som fællestorv, café o.lign. hvorfra der vil være adgang l eksisterende og nye bygninger. atle kklub boldklub svømmehal idrætshal 06

7 parkering boldbaner hal boldklub sfo skole squashhal hal atle kklub offentlig omklædning svømmeklub svømmehal sfo stadion atle k boldbane rulleskøjtebane parkering cykelcross bane børnehave tennisklub EKSISTERENDE FORHOLD ins tu on 07

8 EKSISTERENDE FORHOLD Vester Ringgade Stadion Allé Park Allé 08

9 supplerende indkørsel? placering? eksisterende indgang ernes Vester Ringgade Tegningen viser principper for hvordan en ombygning af Struer Hallerne kan fungere og udformes. En bygning, der griber fat i de eksisterende haller og svømmehallen og binder dem sammen og som indeholder nye funk oner, samt mul sale der er placeret mod vest og kan skabe spændende rumligheder både inde og ude. Bygningsformerne i de e forslag er ikke udtryk for den endelige form, men for at eksemplificere placering. legeplads klatretårn terrasse terrasse torv FRITIDSCENTER STRUER fællestorv hotspots sund café mul sale/hal klubzone springvand Park Allé parkering/trafikale forhold: Der skal være en infrastruktur, som tager højde for brugen af Fri dscenter Struer. I den forbindelse vil det være muligt, at etablere en supplerende indkørsel. sund café/køkken/kan ne: Til daglig servering, fest samt catering. indgange: Den eksisterende hovedindgang kan eventuelt ernes, og der kan etableres indgang i forbindelse med et fællestorv, der kobler hallerne sammen. Der er nødvendigvis ikke én hovedindgang, men flere indgange, som skaber fleksibilitet i brug og bevægelsesmønstre. ins tu on/erhverv udv. pplads = eksempel på placering af nyt byggeri tekst = eksempel på nye ltag terrasser / indeude: Der kan etableres terrasser l ophold, spisning og ak vitet, fx. udendørs spinning o.lign. De kan f.eks. fremstå med samme gulvbelægning som inde, samt mulighed for et fleksibelt halvtag, som kan ernes e er behov.

10 FLEKSIBLE FACILITETER TIL IDRÆT OG MOTION Fri dscenter Struer skal være et moderne idrætscenter, som lever op l de behov og ønsker, som Struer Kommunes borgere i frem den vil have l at dyrke idræt og mo on. Siden etableringen af de eksisterende faciliteter, er der sket en stor udvikling i den måde, vi dyrker idræt og mo on på: kra ig s gning i antallet af voksne og ældre idrætsak ve e erspørgsel e er fleksibel adgang l faciliteterne e erspørgsel e er mulighed for at supplere eller ersta e de tradi onelle idrætsgrene med mere individuelle og mo onsprægede træningsformer (børns valg af idrætsak viteter er dog fortsat i overvejende grad præget af foreningsak viteter i de mere tradi onelle idrætsgrene) Det er vig gt, at udviklingen og planlægningen af Fri dscenter Struer tager højde for, at udligge arealer l sådanne lokaler. Det kan ske ved lbygning, eller ved at give mulighed for opdeling af de eksisterende faciliteter i mindre rum og arealer. Med fleksible faciliteter forstås, at centret hur gt kan transformeres i forhold l de ønsker og behov, de forskellige grupper har. Centralt for udviklingen bliver også, at centret åbnes op, så det bliver synligt for brugere og andre besøgende, hvad der foregår i centret. På den måde bliver Struer borgerne inspireret og oplyst om de muligheder centret byder på. Fri dscenter Struer skal være dynamo for den foreningsmæssige, idrætsmæssige og sundhedsmæssige udvikling i Struer Kommune. Det er her de nye idéer skal e erprøves for deres holdbarhed, inden de kan overføres l de mindre idrætsfaciliteter i kommunen. På den måde bliver Fri dscenter Struer ikke kun l gavn for Struer by, men for hele kommunen. UDVIKLINGEN GIVER FØLGENDE RUMKRAV: stadig behov for de store haller (håndbold, fodbold, etc.) mindre lokaler fra 100m2 l 500m2 specialindretning (springgrave, stortrampoliner og springbaner) nyt varmtvandsbassin vil give mulighed for at bruge vand som element l fitness, træning, leg, rekrea on og genoptræning 12

11 HOTSPOTS Hotspots for fællesskab er nogle forskellige funk oner placeret rundt omkring i Fri dscenter Struer, primært i forbindelse med fællestorvet. Eksempelvis kan det være et lek ehjørne for skolebørn, som har en halv me mellem skolen slu er l de skal dyrke idræt i fri dscentret. Eller hvis de e er endt idræt, venter en halv me på at en forælder skal blive færdig med en ak vitet. Et andet eksempel er, at en forælder i stedet for at køre hjem mens børnene er l en ak vitet, kan beny e arbejdsområdet, avishotspot eller koble sig på en trådløs internet forbindelse ind l børnene er færdige. Ligeledes kan børnene lege mens de vokse dyrker idræt eller en gruppe ældre kan hygge sig med en kop kaffe e er endt ak vitet. Ligeledes er der også behov for et sted de unge kan hænge ud og mødes i fællesskab under gode og indbydende rammer, som også vil kunne styrke deres forhold og lyst l et ak vt og sundt liv. Mulighederne er mange. SUND CAFÉ I forbindelse med borgerundersøgelsen i Struer Kommune, blev borgernes madvaner i forbindelse med halbesøg undersøgt, bl.a. for at afdække ønskerne l en ny café i det nye Fri dscenter Struer. Resultatet viste bl.a., at kaffe, the, sodavand og pommes frites er de mest solgte produkter. Fak sk havde 33,1 % af respondenterne købt pommes frites da de senest besøgte hallens cafeteria. Pommes Frites er dog ikke på top 10 listen over produkter borgerne ønsker at indtage i idrætsfaciliteternes cafeterier, det er derimod sandwich, bland selv salat og frugt, samt interesse for et varmt mål d i form af dagens ret. Langt de fleste opfa er den mad de indtager i cafeterier som mindre sund eller usund, men ønsker sam dig at udbuddet i forbindelse med halbesøg, skal være mere varieret og sundt. Der er grundlag for en sund café i Fri dscenter Struer, især fordi mange allerede spiser i forbindelse med halbesøg, og fordi flere ville spise der, hvis udvalget var sundere. HOTSPOTS EKSEMPLER legehotspot l børn s llerum delvist aflukket hjørne l unge trådløst internet lek ehjørne ældrehotspot avishotspot arbejdsområde hotspot for virtuel sport, fx. Nintendo WII

12 KLUBZONEN Klubzonen bliver foreningslivets kra center og placeres i forbindelse med fællestorvet. Det er en række klublokaler hvor bestyrelsen kan holde sine møder, kassereren kan lave regnskab, spillerne kan holde tak kmøde, hvor lederne kan tage en pause og hvor klubber og foreninger kan dele erfaringer med hinanden. Når klubberne/foreningerne har l huse sammen, kan de bruge hinanden l at søge sponsorer, rekru ere frivillige hjælpere, samarbejde om fordeling af hal d, dele udgi er l sportspsykologer, kurser, konsulenter osv. Alt sammen noget som vil kunne give nogle klubber/foreninger muligheder, de ellers ikke ville have råd l. Klubzonens lokaler vil blive brugt af forskellige klubber og l forskellige formål. Det vil være muligt at have fælles computer, projektor osv. og klubbernes egne ng kan opbevares i mobile skabe eller lign. som kan køres rundt i klubzonen. Klublokalerne kan bruges på mange måder og vil kunne bookes af alle ligesom resten af hallens faciliteter, så når lokalerne ikke bruges af klubber eller foreninger, kan de bruges l a enskole, bogklubber, yoga eller lign. for små hold eller enkeltpersoner. 15

13 beachvolley petanque jordvold ernes tribune kroketbane mul bane legeplads klatretårn torv ins tu on/erhverv mulighed for ca m² (3 etager) Tegningen viser principper for hvordan en ombygning af Struer Hallerne kan fungere og udformes. Nye bygninger l skole, erhverv eller anden form for instu on kan placeres syd for svømmehallen. Kan etablering af byggeri give mere liv i den sydlige del af området? Vil flere ak viteter omkring stadionet kunne binde de grønne arealer sammen og skabe sammenhæng og helhed, og dermed fremstå som ét idræts/fri dscenter? Bygningsformerne i de e forslag er ikke udtryk for den endelige form, men for at eksemplificere placering. forhindringsbane jordvold ernes Ny indkørsel/parkering: En eventuel ny indkørsel l betjening af tennisklub og overna ende gæster ved sportellet. Stadion volden: Skal jordvolden omkring stadionet ernes for at integrere området bedre? Vil stadionet på den måde blive en del af omgivelserne, hvis der kommer visuel kontakt l de omkringliggende omgivelser og ak viteter? = eksempel på placering af nyt byggeri tekst = eksempel på nye ltag Sportel/overnatningsfacilitet: Overnatningsmuligheder i moderne mindre hy er. Fælled: A oldelse af koncerter, voliplads, cirkusplads o.lign. samt parkeringspladser. 17

14 FORSLAG TIL ETAPER = aktuel = senere UDVIKLINGSFASERTIDSPLAN FASE 1 (frem l sommerferien 2009) Mål for fase 1: at der foreligger en borgerundersøgelse, der beskriver målgruppers forventninger l l brug af et kommende Fri dscenter Struer et idéoplæg, der beskriver vision, indhold og som rammesæ er det frem dige Fri dscenter Struer es mat for anlægs og dri søkonomien for Fri dscenter Struer at samarbejdet med foreninger, nuværende og kommende brugere er godt igang at første udkast l organisa onsmodel foreligger FASE 2 (fra sommerferien 2009 årsski et 2009/10) Mål for fase 2: at der foreligger en lokalplan at der foreligger en detaljeret og konkret beskrivelse af byggeriet, herunder et rumprogram for Fri dscenter Struer at organisa onen for det frem dige Fri dscenter Struer er a laret og beslu et at der er godkendt et konkret anlægs og dri sbudget for Fri dscenter Struer at der foreligger en model for finansiering af anlæg og dri af Fri dscenter Struer at udbudsform for byggeri er poli sk a laret at arbejdet med program og igangsætning af arkitektkonkurrence (prækvalifika on) er godt på vej FASE 3 (fra årsski et 2009/10) Mål for fase 3: at der gennemføres en arkitektkonkurrence at der på baggrund af vinderprojektet indgåes konkret kontrakt at byggeriet igangsæ es og gennemføres (primo 2011) at der arbejdes med faseopdeling af bygge og anlægsopgaver at byggeriet står klar l brug senest i 2013

15 ORGANISERING ØKONOMI ORGANISERING DRIFT ØKONOMI kontorarbejdspladser l foreninger foreninger og kommune arbejder sammen for at forbedre vilkår for klubber, foreninger og de uorganiserede kort sigt: udviklingsbestyrelse i 2010: der etableres en bestyrelse valgt af et repræsentantselskab leder af Fri dscenter Struer, som står for forretningsdri, udvikling og samspil med brugerne Struer Hallerne Struer Svømmehal fusion Fri dscenter Struer I budget 2009 blev der afsat 15 mio. kr. l anlæg i 2010 og 15 mio. kr. i 2011 l en ombygning af Struer Hallerne. Udover de 30 mio. kr. skal der afsæ es et beløb l bl.a. at sikre: ombygning af Struer Svømmehal lpasning af udenomsarealer l lgangsveje l Fri dscenter Struer inventar ude og inde ORGANISERING ANVENDELSE elektronisk bookingsystem og ITstø esystem l foreningerne ak vitetsmedarbejder: sikre op mal anvendelse af halfaciliteterne planlægning Endvidere skal det nærmere vurderes, hvorvidt 30 mio. kr. er et lstrækkeligt beløb l selve om og nybyggeriet i forbindelse med Fri dscenter Struer. De e a lares dels med baggrund i det vedtagne idéoplæg, dels via den konkrete byggeprogrammering. 21

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER januar 2010 INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Fremtidens politiskole

Fremtidens politiskole Fremtidens politiskole Retsudvalget 201-16 REU Alm.del Bilag 31 Offentligt Uddannelsescenter Vest To attraktive placeringer i Hadsten - Østjylland SIGNATUR arkitekter UDDANNELSESCENTER VEST SET FRA SKANDERBORGVEJ.

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Mestring og udfoldelse

Mestring og udfoldelse Mestring og udfoldelse Forord I Glostrup arbejder vi ud fra de to kerneopgaver: Mestring og udfoldelse. Mestring og udfoldelse er i koncentreret form det, vi skal bidrage l hos vores borgere. Vi bruger

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsek onen Udarbejdet af AAU s arbejdsmiljøsek on, november 2015 Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er den måde, vi omgås

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

IDRÆTTENS ORGANISERING

IDRÆTTENS ORGANISERING IDRÆTTENS ORGANISERING Integrationsministeriet Kulturministeriet (Eliteidrætsloven, TV-lovgivning) Miljøministeriet Skatteministeriet (Tips- og lottoloven) Undervisningsministeriet (Folkeoplysningsloven,

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Den idrætsaktive - 80 % af respondenterne dyrker idræt. - Det vigtigste for den idrætsaktive, når han/hun vælger idræt og motion, er i prioriteret rækkefølge:

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Gymnas kkens Hus Fredensborg Kommune

Gymnas kkens Hus Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Vedersø Idrætse erskole Version: 3.5 Dato: 12 03 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1: Side 2: Side 3: Side 4 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9 13: Side 14: Side 15: Side 16: Side 17: Nivå

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby

Præsentation borger- og ungeundersøgelsen. Ruds Vedby Præsentation borger- og ungeundersøgelsen Ruds Vedby Respondenterne og validitet 213 har svaret på borger undersøgelsen og 45 på unge undersøgelsen (7., 8. og 9. klasse). Tilfredsstillende resultat. Det

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - DRAGØR SKOLE - UDSKOLING 6.- 9. KLASSE I 7 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B Dragør Nord udskoling 6.-10. klasse

Læs mere

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold:

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) 11-09-2010 Byggeprogram Indhold: 1. Indledning 2. Byggesagens organisation 3. Forudsætninger 4. Krav til byggeriet 5. Ønsker til byggeriet 6.

Læs mere

Øget inklusion - et fælles ansvar

Øget inklusion - et fælles ansvar Øget inklusion - et fælles ansvar Glostrup Kommune 2013 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad mener vi med inklusion? 4 Hvorfor inklusion? 5 Mål for inklusion 6 Fokusområder for inklusion 7 Ledelse af inklusion

Læs mere

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse

Ungestrategi. - med fokus på uddannelse og beskæ igelse - med fokus på uddannelse og beskæ igelse Januar 2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Mål for ungeindsatsen 5 Målgruppe 6 Ungestrategiens temaer 7 Samarbejde om og med den unge 8 Øget indsats i skolen 10

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Submission #71 Roskilde Kommune

Submission #71 Roskilde Kommune Submission #71 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9029 Side 1 af 1 02-08-2016 Formandens navn Helle Eriksen Telefon 24453943/30459829 Email eriksen.faaborg@os.dk Forening Gadstrup

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark Bevægelse i alle planer Udviklingsplaner - masterplaner for idrætsfaciliteter. Hvordan kan det gribes an, og hvad skal man være opmærksom på? Skal man have en samlet plan/masterplan eller er det brugernes

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VESTBYEN. Baggrund og vision

VESTBYEN. Baggrund og vision VESTBYEN Baggrund og vision Vestbyen indgår i perlerækken af byområder, der ligger a rak vt ved Lim- orden. Den har sam dig en meget tæt forbindelse l Aalborg Midtby, større grønne rekrea ve arealer vest

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4

AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AKB KBH HÅNDBOGEN BEBOERDEMOKRATI 2 HVEM BESTEMMER HVAD? 3 REPRÆSENTANTSKABET 3 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 4 AFDELINGSMØDET 4 AFDELINGSBESTYRELSEN 4 BEBOERKLAGENÆVNET 5 EGEN TRÆKNINGSRET 6 HVEM ER KAB? 7

Læs mere

Borgerundersøgelse. Borgernes hus

Borgerundersøgelse. Borgernes hus Borgerundersøgelse Borgernes hus Respondenter Bopæl Veng Jeksen Mesing Nr. Vissing Søballe Hårby Andet Alder Børn og teenagere Unge voksne Ældre voksne Seniorer Køn Drenge/mænd Piger/kvinder N=180-183

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer

BEVÆGELSESSTRATEGI. - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer BEVÆGELSESSTRATEGI - for den fysiske planlægning i Hillerød Kommune, med formålet at indarbejde bevægelse i byens rammer Hillerød Kommune 2012 Midler digt projekt på Bryggernes Plads hvor en vejstribe

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Resume af rapporten l SdUs styrelse

Resume af rapporten l SdUs styrelse Resume af rapporten l SdUs styrelse Anni Korsbæk, Chris na Andersen, Line Berner og Rolf Küssner April 2014 1 Indledning I de e resume vil de væsentligste aspekter fra de respek ve scenarier i. SdUs ins

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Version 1.0 udarbejdet den 5. februar 2010 af Skødstrup Sportsforening Skødstrup Skole og Skødstrup Fællesråd Indholdsfortegnelse Forord... 3 Arbejdsgruppen

Læs mere

E R H V E R V S P O L I T I K

E R H V E R V S P O L I T I K E R H V E R V S P O L I T I K - HVOR VIL VI HEN OG HVAD SKAL VI LEVE AF? TÆ T PÅ M E N N E S K E R, T E K N O L O G I O G N AT U R ERHVERVSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE 2012 Maj 2012 PLANAFDELINGEN - 2016

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere