Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2012 CPR-administrationen"

Transkript

1 Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

2 1. Beretning Præsentation af CPR-administrationen Formål og mission Vision og strategi Hovedopgaver Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Økonomi og ressourcer Redegørelse for reservation Forventninger til Målrapportering Resultatkrav Resultatkrav uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Bevillingsregnskabet ( ) Påtegning Noter [2]

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af CPR-administrationen CPR-administrationen med cvr.nr er organisatorisk placeret som et kontor i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. CPR-administrationens opgaver vedrører drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, levering og salg af data til offentlige myndigheder og til den private sektor samt opgaver vedrørende CPR-lovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne. Kontoret er bl.a. klageinstans vedrørende kommunernes bopælsregistreringer af borgerne. Årsrapporten aflægges for hovedkonto CPR-administrationen (Statsvirksomhed). 1.2 Formål og mission CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lbg. nr. 5 af 9. januar 2013, og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPRadministrationen indgås årligt en resultatkontrakt. Resultatkontrakten afspejler CPRadministrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år. CPR-administrationens mission er formuleret som følgende: CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR. 1.3 Vision og strategi CPR-administrationen vil med rettidig omhu fortsat sikre, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, således at CPR s almindelige personoplysninger bliver en naturlig og uundværlig del af hverdagen og nyttiggøres hos borgere, virksomheder og den offentlige sektor. På den baggrund består CPR-administrationens overordnede strategier/hovedformål i: At borgere, virksomheder og offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, At personnummersystemet til hver en tid skal have tilstrækkelig kapacitet, At CPR-systemet teknologisk og ydelsesmæssigt skal være tilpasset omverdenens krav, At CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold, At CPR s produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov, samt At der sikres en god og hurtig sagsbehandling. 1.4 Hovedopgaver Som anført i finanslovens oversigt over specifikationer af udgifter på opgaver varetager CPRadministrationen følgende hovedopgaver: Salg af data til CPR s kunder, drift og vedligeholdelse samt udvikling af CPR-systemet og dets produkter, juridisk sagsbehandling, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. 1.5 Årets faglige resultater. Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter var driftsmæssigt et år præget af stabilitet. [3]

4 De konkrete resultatkrav for CPR-administrationen afspejler kontorets hovedopgave og strategiområder, og resultatkravene tager udgangspunkt i en forandringsteori, som afspejler, hvilken virkning eller forandring, der ønskes skabt for CPR-administrationens målgruppe. Målopfyldelsesgraden af resultatkravene for 2012 anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2012 er blevet opfyldt. Specielt er det glædeligt, at et nyt kundesystem er taget i brug. Det afløser et over 20 år gammelt system og medfører således et betydeligt løft i betjeningen og administrationen af CPR s kunder. På udviklingssiden kan det ligeledes konstateres, at arbejdet med modernisering af CPR-systemet og migrering til den mere tidssvarende og billigere Linux platform skrider godt frem. Projektet er inddelt med en række milepæle, hvoraf en stor del planmæssigt blev nået i Det fremgår af resultatopgørelsen, at det har vist sig svært at indfri de krav til sagsbehandlingstider, der er opstillet. Det skyldes til en vis grad, at en række meget gamle sager blev afsluttet i Et arbejde med henblik på at flytte faktureringen af CPR s kunder fra CSC til Statens Administration blev påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i Formålet er dels en udskillelse af en række mere perifere opgaver fra CPR-kontrakten med tanke på det kommende udbud af CPR-opgaven og dels en mere stringent håndtering af indtægter fra salg af data i CPR s regnskab. En væsentlig opgave for CPR-administrationen var deltagelse i en række tværministerielle udvalg og arbejdsgrupper. Arbejdet hermed er på forskellig vis et udtryk for de mange overvejelser og tiltag, der gøres med henblik på at sikre en enkel og smidig borgerbetjening. Arbejdet har både inddraget kontorets juridiske sektion og kontorets udviklingsafdeling. Som opfølgning på det tværministerielle arbejde vedrørende international rekruttering og etablering af digitale indgange til myndighedsdanmark for udenlandske arbejdstagere og studerende har juridisk sektion i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet et forslag til lov om ændring af CPR-loven og sundhedsloven, der blev vedtaget af Folketinget den 11. december Derved blev der skabt hjemmel til delegation af opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort i forbindelse med arbejdet i International Citizen Service-centrene. Sektionen har endvidere været repræsenteret i det påbegyndte tværministerielle arbejde vedrørende udmøntningen af regeringsgrundlagets afsnit om juridisk kønsskifte. Arbejdet berører CPR-lovens bestemmelser om tildeling af nyt personnummer til personer, der har gennemgået et kønsskifte. Sektionen har endvidere i samarbejde med Justitsministeriet på forskellig vis været involveret i arbejdet vedrørende beskyttelse af ofre for identitetsmisbrug, herunder overvejelserne om mulighederne for at tildele nyt personnummer til ofre for identitetsmisbrug. Ligeledes i samarbejde med Justitsministeriet har sektionen været involveret i overvejelser vedrørende mulighederne for at etablere en udvidet adressebeskyttelse for visse personer bl.a. som opfølgning på regeringens nationale indsats mod æresrelaterede konflikter. Endvidere var sektionen involveret i arbejdet med at udmønte regeringens digitaliseringsstrategi, herunder i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening og øget anvendelse af data i forbindelse med personregistrering m.v. CPR-kontoret deltager desuden i et omfattende arbejde koordineret af Finansministeriet om bedre adgang til offentlige grunddata. En milepæl for arbejdet nåede man i efteråret 2012, da en samlet rapport over igangsatte initiativer blev præsenteret for offentligheden med pressemeddelelser fra flere ministre og en EU-kommissær. På CPR-området har primært adresseområdet og de grupper af personer, der i dag ikke er registreret i CPR, været i fokus. På adresseområdet er arbejdet mundet ud i et tættere samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), herunder en ændret arbejdsdeling, hvor en række registreringer flyttes til MBBL. Derudover er der blevet arbejdet på at sikre en entydig identifikation af samtlige adresser. I relation til sikring af en fælles, offentlig og entydig registrering af alle relevante personer har arbejdet primært bestået i en afdækning af mulige persongrupper og mulighederne for at sikre en registrering [4]

5 af disse. Der er udarbejdet en indledende rapport og oplæg til kommissorium, og det egentlige analysearbejde forventes gennemført i Endelig står Finansministeriet i spidsen for etablering af en teknisk løsning til fælles distribution af offentlige grunddata, en såkaldt datafordeler. CPR-kontoret indgår i arbejdet, men er ikke udvalgt til at være blandt de første, der skal omlægge datadistributionen til den offentlige datafordeler. CPRkontoret følger dog løbende med i processen. CPR-administrationen har i 2012 koordineret ministeriets arbejde i forbindelse med Finansministeriets analyse af udgifter til it-driftskontrakter i staten. Der er tale om en analyse af det samlede område med henblik på at skabe overblik og dermed give mulighed for omkostningseffektivisering. Arbejdet fortsætter i Årets økonomiske resultat Tabel 1: CPR's økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,9 - Heraf indtægtsført bevilling , ,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter , ,8-83,443,9 Ordinære driftsomkostninger , ,5 - Heraf personaleomkostninger (løn mv.) 8.350, , ,8 - Heraf af- og nedskrivninger , , ,5 - Heraf øvrige omkostninger , , ,7 Resultat af ordinær drift , ,7-165,5 Resultat før finansielle poster , ,7-130,9 Årets resultat , , ,6 Balance Anlægsaktiver , , ,1 Omsætningsaktiver , , ,7 Egenkapital , , ,7 Langfristet gæld , , ,0 Kortfristet gæld , , ,7 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen (FF4+FF6) , , ,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 93,9 % 74,2 % 66,6 % Negativ udsvingsrate 496,7 % 528,3 % 680,14 % Overskudsgrad 8,2 % 4 % -4,8 % Bevillingsandel 4,9 % -13,2 % 0,0 Personaleoplysninger Antal årsværk 20,0 15,8 17,26 Årsværkspris 417,5 545,7 533,5 Lønomkostningsandel 9,0 % 11,3 % 11,0 % Lønsumsloft 0,0 0,0 0,0* Lønforbrug 0,0 0,0 0,0* [5]

6 1.7 Økonomi og ressourcer Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration Salg af data ,9 Drift og vedligehold Udvikling Juridisk sagsbehandling I alt , ,5 100 % 1.8 Redegørelse for reservation CPR har ingen reserveret bevilling i 2012 og Forventninger til vil i relation til videreudviklingen af CPR-administrationen være præget af de mange udviklingsprojekter, der blev sat i gang i 2011 med udgangspunkt i den udarbejdede udviklingsstrategi. Det gælder specielt migreringen til Linux-platformen, der forventes afsluttet ultimo Derudover vil arbejdet i udviklingsenheden være fokuseret på indførelse af tre nye hjælpesystemer: Et sagsstyringssystem (Jira), et dokumentationssystem (sharepoint) og et felthjælpsystem. Arbejdet med flytningen af faktureringen af CPR s kunder fra CSC til Statens Administration fortsættes i 2013 og forventes afsluttet medio året. Der skal i efteråret 2013 gennemføres kommunalvalg. Juridisk sektion vil fortsat være involveret i arbejdet vedrørende udmøntning af regeringsgrundlagets afsnit om reglerne for juridisk kønsskifte Tilsvarende vil sektionen fortsat være involveret i arbejdet vedrørende den videre udmøntning af overvejelserne om tildeling af nyt personnummer til ofre for identitetstyveri i helt særlige tilfælde samt udvidet adressebeskyttelse til særlige persongrupper som opfølgning på bl.a. regeringens strategi mod æresrelaterede konflikter. Sektionen er fortsat involveret i arbejdet vedrørende udmøntningen af regeringens digitaliseringsstrategi, herunder i form af fremsættelse af lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmeldelse af udrejse og anmodning om navne- og adressebeskyttelse og udpegning af områder, der er egnede til obligatorisk digital selvbetjening i en senere fase. Arbejdet med offentlig grundregistrering fortsætter med uformindsket tempo i Det forventes bl.a., at CPR-administrationen i 2013 vil blive involveret i den analyse af personregistreringsområdet, der er sat i gang af Finansministeriet. I relation til den offentlige datafordeler forventes det, at der primært vil være tale om at følge det igangsatte udbud hos Finansministeriet, herunder valget af leverandør, samt at deltage i det afklaringsarbejde, der vil skulle ske, når der er valgt leverandør. På de interne linjer vil der er kontorets ansigt udadtil, blive moderniseret i [6]

7 2. Målrapportering 2.1 Resultatkrav Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Indsatsområde/ hovedformål Vedligehold og udvikling af CPRsystemet Resultatkrav i 2012 Målopfyldelse Resultat % Vægt 4. Ibrugtagning af nyt kundesystem inden udgangen af 2012 Det nye kundesystem blev taget i brug juli Indberetning af data om forældremyndighed fra Familiestyrelsen etableret inden udgangen af 1. kvartal 2012 I mail af 2. maj 2012 skriver Familiestyrelsen, at de ikke ønsker en sådan adgang alligevel. Målet udgår derfor. Kvaliteten af data i CPR 6. Antal afsluttede sager om dobbeltnummerering Der blev i 2012 samlet set afsluttet 393 sager. Dermed er målet ikke opfyldt Nedlæggelse af boligdata og etablering af webservice til BBR inden udgangen af 1. kvartal 2012 Den nye webservice blev taget i brug 24/ Sagsbehandlingstider i sager om ændring af CPR-nummer 8. Udsendelse af kvitteringsbrev Ud af de 30 sager vedrørende skift af personnummer, der blev afsluttet i 2012, blev der i 28 tilfælde afsendt kvitteringsbrev inden for 2 uger. Dette svarer til 93 % Sagsbehandlingstider for ansøgninger om skift af CPR-nummer Ud af de 30 sager vedrørende skift af personnummer, der blev afsluttet i 2012, blev sagsbehandlingen i 28 tilfælde afsluttet inden for 6 måneder. Dette svarer til 93 % Sagsbehandlingstid i klagesager 10. Sagsbehandlingstider for bopælssager Af de 226 sager om bopælsregistrering, der blev afsluttet i 2012, blev 175 afsluttet inden for fristen på 6 måneder, svarende til 77 %. Dermed opfyldes resultatkravets mål om 85 % inden for 6 måneder ikke. Der var i 2012 flere sager end tidligere at behandle, hvilket kan forklare den manglende målopfyldelse Sagsbehandlingstider for registerindsigt Alle henvendelser besvares inden for den angivne frist [7]

8 2.2 Resultatkrav uddybende analyser og vurderinger Overordnet set vurderes målopfyldelsen som værende tilfredsstillende. 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2012, jf CPRadministrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling ,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt ,0 0,0 0 Salg af varer og tjenesteydelser , , Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt , , ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 3, ,5 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 3, ,5 0,0 Personaleomkostninger Lønninger 7.580, , Andre personaleomkostninger 70,4 75,0 0 Pension 1.150, , Lønrefusion -239,9-233,5 0 Personaleomkostninger i alt 8.560, , ,0 Af- og nedskrivninger , , ,0 Andre ordinære driftsomkostninger , , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt , , Resultat af ordinær drift ,7-165,5 100,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 Andre driftsomkostninger 100,0 34,6 100,0 Resultat før finansielle poster ,7-130,9 0,0 [8]

9 Finansielle poster Finansielle indtægter -349,0-82,4 0,0 Finansielle omkostninger 4.405, ,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster , ,6 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat , ,6 0,0 Årets resultat viser samlede indtægter på 83,4 mio. kr., hvoraf 83,4 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser videre, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 83,3 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger. Årets samlede resultat viser et underskud på 4,0 mio. kr., som dermed nedbringer det samlede overførte overskud fra 37,5 mio. kr. til 33,5 mio. kr. At egenkapitalen på trods af underskuddet forøges til samlet 38,5 mio. kr. skyldes primært en tilbageførsel på 10 mio. kr. vedr. et mellemværende ved ressortændringen med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det fremgår af resultatkontrakten for 2013, at CPR-administrationen skal arbejde på at nedbringe den opsparede egenkapital. Dette vil ske dels gennem justeringer af priserne for CPR-data og dels gennem igangsættelse og fortsættelse af nødvendige moderniseringstiltag relateret til CPR. Tabel 7: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud , ,6 0,0 Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2012 til [9]

10 Regnskab 3.3. Balance Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 8: Balancen, 1000 kr. Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Reguleret egenkapital (startkapital) 4.930, ,0 Opskrivninger 0,0 0,0 2 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt , ,6 0, , , ,4 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Udbytte til staten 0,0 0, , ,0 Materielle anlægsaktiver Overført overskud , ,7 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0, , , ,0 0,0 0, , , , ,1 Egenkapital i alt , ,7 Hensatte forpligtelser 281,4 356,4 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld , ,0 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Donationer 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og , ,6 tjenesteydelser , ,0 Værdipapirer Anden kortfristet gæld 101, ,8 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 1.522, ,0 FF5 Uforrentet konto , ,5 Reserveret bevilling 0,0 0,0 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 0,0 12,3 fremmed regning , ,2 Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 9,0 487,0 Likvide beholdninger i alt , ,7 Kortfristet gæld i alt Omsætningsaktiver i alt , ,7 Gæld i alt Aktiver i alt , ,8 Passiver i alt , ,8 Af balancen fremgår det, at aktiverne primært består af færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under opførelse. [10]

11 Regnskab 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året , , ,0 Startkapital primo 4.930, , ,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 0,0 Startkapital ultimo 4.930,0 4930,0 4930,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 0,0 Overført overskud primo , , ,4 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 +Overført fra årets resultat 7.552, , ,6 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 0,0 Overført overskud ultimo , , ,7 Egenkapital ultimo R-året , , ,7 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2012 Sum af saldo på FF4 pr. 31. december ,0 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 66,6 CPR s træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 91,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 66,6 % i udnyttelsesgrad. [11]

12 Regnskab 3.6 Bevillingsregnskabet ( ) Tabel 13: Bevillingsregnskab for kr., løbende priser Regnskab 2011 Budget 2012 Regnskab 2012 Difference Budget 2013 Nettoudgiftsbevilling ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter , , , , ,0 Indtægter i alt , , , , ,0 Udgifter , , ,5 64, ,0 Årets resultat ,0 0, , ,6 0,0 [12]

13 Regnskab 4.0 Påtegning København, den april, 2013 København, den april, 2013 Sophus Garfiel, departementschef Carsten Grage, kontorchef [13]

14 Noter 5.0 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte Erhvervede Udviklingsprojekte I alt udviklingsprojekt er koncessioner mv. r under opførelse Kostpris (primo) , , ,2 Tilgang , , , ,7 Afgang , , ,3 Kostpris pr (inkl , , , ,5 opskrivninger) Akk. Afskrivninger , , ,5 Akk. Nedskrivning Akk. af og nedskrivninger pr , , , Regnskabsmæssig værdi pr , , , , Årets afskrivninger , , ,5 Årets nedskrivninger Årets af og nedskrivninger , , ,5 (Mio kr.) Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr 1. januar ,1 Tilgang ,4 Nedskrivninger 0 Afgang ,2 Kostpris pr ,4 [14]

15 I alt Inventar og IT-udstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Noter Note 2: Materielle anlægsaktiver 1000 kr. Primobeholdning 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 Akk. Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 Akk. Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 0,0 0, , ,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 0,0 483,1 483,1 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-193,8-193,8 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-193,8-193,8 Afskrivningsperiode/år antal år antal år antal år antal år 5 I gangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 0,0 Kostpris pr ,0 CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning. [15]

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

DD-55 (DA) Årsrapport 2011. Dansk Dekommissionering, Roskilde

DD-55 (DA) Årsrapport 2011. Dansk Dekommissionering, Roskilde DD-55 (DA) Årsrapport 2011 Dansk Dekommissionering, Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af Dansk Dekommissionering 3 1.2. Årets faglige resultat 3 1.3. Årets økonomiske resultat

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere