Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere."

Transkript

1 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold til Servicelovens kapitel 3 (forebyggelse) og Servicelovens kapitel 11 (myndighed) som overfor danske børn. Over for asylansøgere har vi ingen forpligtelse. Børne- og Ungerådgivningen har i 2015 modtaget 32 underretninger på flygtningebørn og 2 på asylansøgere. Dette er en markant stigning i forhold til 2014, hvor tallet var på 3 flygtningebørn. I den forbindelse er der vurderet individuelt på hver enkelt sag, om der skulle igangsættes en børnefaglig undersøgelse. Hovedproblemstillingerne i langt de fleste sager har været kulturforskelle, herunder opdragelse med korporlig afstraffelse. Flere af børnene har også været traumatiserede. Herudover forståelsesproblemer fra forældrenes side i forhold til sundhedsvæsenet, børnene møder blandt andet ikke op til tandlægebesøg og forældrene ringer 112 efter ambulancer, når der er brug for en læge, hvilket gør at OUH bl.a. har underrettet. Børne- og Ungerådgivningen har en skærpet koordinering med de andre fagsekretariater, blandt andet Integration, hvor der er en koordinerende familierådgiver, jobcenter, sprogskole, handicap og psykiatri o.a. Herudover Langeland Kommunes flygtningecenter. Der er refusion på udgifterne. Retsgrundlaget for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandreres forhold i Danmark er både omfattende og komplekst og omfatter bl.a. Forsørgelse og beskæftigelse, herunder bl.a. integrationsloven, aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven. Hjælp i særlige tilfælde, herunder integrationsloven og aktivloven. Særlig støtte til børn, unge og voksne, herunder integrationsloven og serviceloven. Uledsagede mindreårige flygtninge, herunder integrationsloven, forældreansvarsloven og serviceloven Med baggrund i det store antal af nye flygtningen der kom til Faaborg-Midtfyn Kommune, havde BUR et indledende møde om samarbejde på området med Integrationskoordinator Lise Simonsen og arbejdsmarkedsafdelingen den 13. august Herunder lovgivning hvor BUR kan have en opgave: Integrationsplan Kommunen skal fremsætte tilbud om en integrationsplan til flygtninge og familiesammenførte udlændinge snarest muligt og inden 3 måneder efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret jf. INL 15a stk. 1 pkt. 1. Den pågældende udlænding 1

2 har ikke pligt til at tage imod tilbuddet om en integrationsplan, men kan vælge tilbuddet herom til inden for den 3-årige introduktionsperiode. Integrationsplanen, som består af en udredningsdel og en indsatsdel, skal dels fastholde et fokus på den beskæftigelsesrettede indsats, dels sikre en bredere integrationsindsats på tværs af de kommunale forvaltningsenheder jf. INL 15a stk. 1 pkt. 2 og stk. 2. Integrationsplanen skal dermed understøtte en sammenhængende indsats, hvor den beskæftigelsesrettede indsats, som er fastsat i integrationskontrakten, skal koordineres med indsatser inden for andre forvaltningsområder, herunder f.eks. særlig støtte til børn, unge og deres familier efter SEL. For at sikre denne bredere integrationsindsats skal kommunerne i hver enkelt sag tage stilling til, hvilken enhed i kommunen der skal være ansvarlig for at koordinere og følge op på integrationsplanen for den pågældende udlænding og dennes familie jf. INL 15a stk. 3 jf. 15b-c. Udveksling af oplysninger om de pågældende udlændinges rent private forhold mellem forvaltninger, myndigheder og private i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på integrationsplanen skal ske på grundlag af reglerne i Persondatalovens 7-8. Helbredsmæssig vurdering Kommunerne har pligt til at tilbyde flygtninge samt udlændinge, som er familiesammenførte med flygtninge, en helbredsmæssig vurdering med henblik på en tidlig afdækning af psykiske og fysiske helbredsproblemer samt evt. behov for videre helbredsmæssig udredning eller behandling jf. INL 15d stk. 1. Den helbredsmæssige vurdering er et stående tilbud, som udlændinge kan vælge til i den 3-årige introduktionsperiode. Tilbuddet om en helbredsmæssig vurdering kan også omfatte de pågældende udlændinges familiemedlemmer. Dette fremgår ikke direkte af INL 15d, men af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at denne vurdering skal bidrage til, at der kan iværksættes en målrettet socialfaglig indsats for den enkelte og dennes eventuelle familiemedlemmer, hvis der viser sig at være behov herfor. Forsørgelse Målgruppen i Lov om Aktiv beskæftigelse: 2 stk 9 omfatter bl.a. personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, Samtidig er det værd at bemærke at Integrationsydelsen med ændring af Lov nr pr , nedsættes. Dette kan få en betydning for børnenes muligheder for integration, da mange af dem vil kunne betragtes som fattige. Tilbud til personer under 18 år I perioden fra den 1. januar 2014 til 1. januar 2017 kan jobcentret efter en konkret vurdering give personer mellem 15 og 18 år, som er omfattet af LAB 2 nr. 9, tilbud efter LAB kap. 10 og 11 samt tillægsydelser efter LAB kap efter de regler, som gælder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere jf. LAB 75b stk Jobcentret kan give de pågældende unge en aktivitetsdusør, som svarer til max. den skoleydelse, som unge modtager på en produktionsskole, hvilket i 2015 udgør kr. 680 pr. uge jf. LAB 75b stk. 3. 2

3 SÆRLIG STØTTE TIL BØRN, UNGE OG VOKSNE Serviceloven I henhold til SEL 2 har enhver, der opholder sig lovligt i DK, ret til hjælp efter loven. Denne bestemmelse omfatter også uledsagede mindreårige flygtninge, der har fået opholdstilladelse i DK. Dette indebærer, at uledsagede mindreårige flygtninge har adgang til støtte efter samme bestemmelser som andre børn og unge i DK Forebyggelse: Konsulentbistand m.v. I forbindelse med Barnets Reform i 2011 blev rådgivningsbestemmelsen i SEL 11 udvidet, således at denne bl.a. kom til at omfatte konsulentbistand til børn, unge og deres familier jf. SEL 11 stk. 3 nr. 1. Hensigten med denne ændring var at skabe en større fleksibilitet i forhold til kommunernes støtte til børn og unge, som har behov herfor. Konsulentbistand efter SEL 11 stk. 3 nr. 1 forudsætter et behov, der rækker ud over den rådgivning, som i øvrigt ydes efter SEL 11, men samtidig ikke er så omfattende, at behovet fordrer en egentlig foranstaltning efter SEL 52. Konsulentbistand efter bestemmelsen kan dermed målrettes konkrete afgrænsede problemer vedrørende f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet, og konsulentbistanden kan være længerevarende. Med bestemmelsen i SEL 11 stk. 3 nr. 1 er der skabt en snitflade mellem konsulentbistand efter SEL 11 stk. 3 og foranstaltninger efter SEL 52. Hvorvidt lovens 11 eller 52 skal anvendes afhænger af en konkret vurdering af sagens kompleksitet og indsatsbehovet. Konsulentbistand efter SEL 11 forudsætter i modsætning til foranstaltninger efter SEL 52 ikke, at der er gennemført en børnefaglig undersøgelse efter SEL 50, eller at der udarbejdes en handleplan efter SEL 140. Tilsvarende bliver der ikke truffet en formel afgørelse om tildeling af konsulentbistand efter SEL 11 stk. 3 nr. 1, hvorfor der ikke er adgang til at klage over støtten. Med virkning fra den 1. oktober 2014 blev bestemmelsen i SEL 11 ændret, således at der blev sat yderligere fokus på bestemmelsens formål om tidlig indsats og forebyggelse. Ændringen har til hensigt at mindske afstanden mellem kommunens generelle indsatser og de indsatser, som tilbydes til børn og unge med et særligt behov for støtte. Samtidig skal ændringen understrege vigtigheden af at gribe tidligt ind, så man undgår, at barnets, den unges eller familiens problemer vokser sig så store, at de både bliver vanskelige og dyre at løse. Konkret manifesterer ændringerne i SEL 11 stk. 3 sig i, at kommunen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter 11 stk. 3, kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen kan i denne forbindelse tilbyde følgende forebyggende indsatser efter bestemmelsen: 1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser. 2) Netværks- eller samtalegrupper. 3) Rådgivning om familieplanlægning. 4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barn eller en ungs eller familiens vanskeligheder. 3

4 I henhold til bestemmelsens stk. 4 kan kommunen yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når kommunen vurderer, at støtten kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Kommunen kan yde økonomisk støtte til: Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter bestemmelsens stk. 3 nr. 1. Udgifter i forbindelse med prævention Den økonomiske støtte er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det jf. SEL 11 stk. 5. Herudover kan kommunen, som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte jf. SEL 11 stk. 6. Refusion: I henhold til SEL 181 stk. 1 refunderer staten kommunens udgifter til udlændinge, som er omfattet af bestemmelsen, fuldt ud i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen jf. bestemmelsens stk. 2. Dette gælder bl.a. udgifterne til støtte efter SEL 11 stk. 3. Myndighed: I henhold til SEL kap. 11 om særlig støtte til børn og unge har kommunen på baggrund af en børnefaglig undersøgelse i medfør af SEL 50 mulighed for at iværksætte en række foranstaltninger efter lovens 52 stk. 3, herunder: 1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 4) Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud. 5) Aflastningsordning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution. 6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. 7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted. 8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Kommunen har herudover mulighed for at yde økonomisk støtte til en forældremyndighedsindehaver i forbindelse med bl.a. foranstaltninger i henhold til SEL 52 stk. 3, såfremt det er af væsentlig betydning for den unge, og for-ældremyndighedsindehaveren ikke selv har økonomiske midler til at afholde udgiften jf. lovens 52a. Herudover skal kommunen i henhold til SEL 54 tilbyde indehaveren af forældremyndigheden en støtteperson under barnets anbringelse uden for hjemmet. Som udgangspunkt kræver iværksættelse af foranstaltninger efter SEL 52 stk. 3 samtykke fra forældremyndighedsindehaveren jf. bestemmelsens stk. 1. En række foranstaltninger kan dog 4

5 iværksættes uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, såfremt det er af væsentlig betydning for den unges særlige behov for støtte, og formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Eksempler herpå er pålæg om ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende, behandling af den unges problemer og udpegning af en fast kontaktperson for den unge jf. SEL 56. Refusion: I henhold til SEL 181 stk. 1 refunderer staten kommunens udgifter til udlændinge, som er omfattet af bestemmelsen, fuldt ud i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen jf. bestemmelsens stk. 2. Dette gælder bl.a. udgifterne til foranstaltninger efter SEL 52 stk. 3 nr. 1-6, 8-9, 54, økonomiske udgifter efter 52a samt udgifter til efterværn efter 76 stk. 2 og stk. 3 nr. 2. Efter SEL 181 stk. 3 nr. 1 afholder staten fuldt ud udgifterne til personer, som indenfor 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen, bliver anbragt i døgnophold, og indtil pågældende har klaret sig selv i en sammenhængende periode på 2 år jf. SEL 181 stk. 3 nr. 1. Efterværn Kommunen har mulighed for at etablere efterværn, d.v.s tilbud til unge i aldersgruppen år i henhold til SEL kap. 12, hvis formålet hermed er af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Iværksættelse af efterværn fordrer herudover, at der er udsigt til en positiv udvikling for den unge i efterværnsperioden, og at efterværn dermed kan bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse, herunder understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, herunder f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig. Der kan derimod ikke stilles krav om, at den unge bliver fuldt ud selvhjulpen på baggrund af efterværnet, hvorfor en ung godt kan have brug for hjælp efter voksenbestemmelserne i SEL efter afslutningen af efterværnet. Målgruppen for efterværn er unge, som indtil det fyldte 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke, umiddelbart inden den unge fylder 18 år. Efterværnsmulighederne efter SEL 76 er følgende: 1. En fast kontaktperson kan opretholdes efter det fyldte 18. år jf. 76 stk For unge der er eller var anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18 år kan: a) Et døgnophold på et anbringelsessted opretholdes jf. 76 stk. 3 nr. 1. b) En fast kontaktperson etableres for den unge jf. 76 stk. 3 nr. 2. c) Der etableres en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted jf. 76 stk. 3 nr. 3. 5

6 d) Der tildeles andre former for støtte, der kan bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge jf. 76 stk. 3 nr. 4, herunder f.eks. psykologtimer (fleksibelt efterværn). 3. Unge, der er eller var tvangsanbragt uden for hjemmet umiddelbart før det fyldte 18 år, skal tilbydes en kontaktperson frem til det 23. år, medmindre den unge tilbydes opretholdelse af døgnopholdet jf. 76 stk Unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssteder umiddelbart før det fyldte 18 år, skal tilbydes en kontaktperson frem til det 19 år, medmindre den unge tilbydes opretholdelse af døgnopholdet jf. 76 stk. 6. Såfremt en ung har afvist støtte og efterfølgende fortryder dette, og behovet fortsat er til stede, eller den unges situation har ændret sig med behov for støtte til følge, eller støtte er ophørt og behov herfor igen er opstået, kan kommunen tildele eller genetablere støtte efter SEL 76 stk. 1-2 jf. bestemmelsens stk. 4. Efterværnstilbud skal ophøre, når tilbuddet ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år jf. SEL 76 stk. 7. Når en kommune iværksætter efterværn til unge fra 18 til 22 år i medfør af SEL 76, skal der udarbejdes en handleplan for indsatsen i henhold til SEL 140. Udover at angive konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen, herunder beskæftigelse og uddannelse, fra den unges fyldte 16. år, er kommunen forpligtiget til senest 6 måneder forud for en anbragt ung fylder 18 år at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har brug for efterværn og hvilke foranstaltninger der i givet fald skal iværksættes jf. SEL 68 stk. 12. Praksis: Ankestyrelsens principafgørelse P omhandler efterværn for en ung, hvor styrelsen vurderede, at den unge ikke var omfattet af SEL 76, idet den pågældende, ikke havde udsigt til en tilstrækkelig positiv udvikling inden for de områder, som skulle forberede personen til en selvstændig tilværelse selvom personen havde udviklet sig personlighedsmæssigt positivt. ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE FLYGTNINGE Retsgrundlaget for de uledsagede mindreårige flygtninge, efter den mindreårige har opnået opholdstilladelse i Danmark. De uledsagede mindreårige flygtninge er som udgangspunkt omfattet af de samme regler som andre børn og unge i DK, hvilket indebærer, at de kan få tilbud efter flere forskellige love, herunder f.eks. INL, SEL m.v Integrationsloven 6

7 Som udgangspunkt er uledsagede mindreårige flygtninge ikke omfattet af INL 16 stk. 1, idet de ikke er fyldt 18 år, hvorfor de ikke skal tilbydes et integrationsprogram. I henhold til samme bestemmelses stk. 7 har kommunen dog mulighed for at tilbyde en uledsaget mindreårig flygtning et integrationsprogram. Såfremt den mindreårige tager imod tilbuddet om et integrationsprogram, vil pågældende bliver omfattet af reglerne i INL, herunder kravet om udarbejdelse af en integrationskontrakt. Kommunen skal i givet fald fremsætte tilbuddet, inden den mindreårige fylder 18 år, og det 3-årige introduktionsprogram regnes fra kommunens beslutning om at tilbyde programmet. Såfremt der bliver fastsat et introduktionsprogram for en uledsaget mindreårig flygtning, er dette omfattet af de almindelige regler i INL Såfremt kommunen ikke tilbyder en mindreårig uledsaget flygtning et integrationsprogram efter INL, inden den mindreårige fylder 18 år, får den pågældende ikke ret til at modtage tilbud herom efter det fyldte 18 år. Disse uledsagede mindreårige flygtninge, som efterfølgende er blevet myndige, vil derimod kunne modtage tilbud efter anden lovgivning Forældreansvarsloven Når en uledsaget mindreårig flygtning søger asyl i DK, skal den pågældende have udpeget en repræsentant. Hvis den mindreårige får meddelt opholdstilladelse i DK, skal der på dette tidspunkt udpeges en midlertidig forældre-myndighedsindehaver for den pågældende. Den udpegede repræsentant fortsætter som repræsentant, indtil den midlertidige forældremyndighedsindehaver er udpeget. Efter forældreansvarslovens 28 træffer statsforvaltningen afgørelse om, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme. Udpegningen af en midlertidig forældremyndighedsindehaver gælder, indtil den mindreårige fylder 18 år, medmindre den mindreåriges forældremyndighedsindehaver kommer til DK eller på anden måde bliver i stand til at udøve forældremyndigheden. Statsforvaltningen, hvor den mindreårige bor, udpeger den midlertidige forældremyndighedsindehaver efter indstilling fra Røde Kors eller socialforvaltningen i den mindreåriges opholdskommune. Afgørelsen skal træffes ud fra, hvad der er bedst for den mindreårige, og dennes perspektiv skal belyses. Det vil så vidt muligt være den mindreåriges repræsentant, der bliver udpeget som midlertidig forældremyndighedsindehaver, for at skabe kontinuitet for den mindreårige. Den midlertidige forældremyndighedsindehaver er også værge for den mindreårige. Den midlertidige forældremyndighedsindehaver skal drage omsorg for den mindreårige og kan træffe afgørelse om den mindreåriges personlige forhold ud fra dennes interesser og behov. Dette indebærer, at den midlertidige forældremyndighedsindehaver skal inddrages i væsentlige beslutninger om den mindreåriges forhold, herunder f.eks. skolevalg, bolig, opdragelse og fritidstilbud. Den midlertidige forældremyndighedsindehaver repræsenterer også den mindreårige i forhold til myndigheder og kan i denne forbindelse bl.a. indsende ansøgninger, anmode om aktindsigt og klage over afgørelser. Den midlertidige forældremyndighedsindehaver skal tage hensyn til den mindreåriges synspunkter i alle forhold alt efter den mindreåriges alder og modenhed. Den midlertidige forældremyndigheds-indehaver har ikke forsørgelsespligt over for den mindreårige. 7

8 Refusion: I henhold til INL 45 stk. 6 yder staten den integrationsansvarlige kommune et månedligt tilskud til en uledsaget mindreårig flygtning, indtil denne fylder 18 år, eller pågældendes forældre får lovligt ophold i Danmark. Dette tilskud forudsætter, at kommunen ikke modtager grundtilskud efter INL 45 stk. 3 eller refusion for integrationsprogrammet efter bestemmelsens stk. 4. Såfremt en kommune yder støtte til en uledsaget mindreårig flygtning efter SEL, refunderer staten udgifterne fuldt ud, indtil den mindreårige er blevet 18 år, eller den mindreåriges forældre får lovligt ophold i Danmark jf. SEL 181 stk. 3 nr. 2 Anne-Marie Storgaard 8

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-274 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v.

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v. Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk Til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. mail til fkh@uim.dk og uim@uim.dk 9. marts

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Sondring mellem forebyggende indsatser og særlige foranstaltninger over for børn og unge (servicelovens 11 og 52) 11.

Sondring mellem forebyggende indsatser og særlige foranstaltninger over for børn og unge (servicelovens 11 og 52) 11. 2016-58 Sondring mellem forebyggende indsatser og særlige foranstaltninger over for børn og unge (servicelovens 11 og 52) 11. november 2016 Efter at have modtaget to anonyme henvendelser om forhold i Børne-

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Side 1 af 30 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende kommune

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2008 Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2008 Servicelovens regler om børn og unge 10. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2008 10. udgave, 1. oplag, 2007 Frydenlund og

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Denne pixi udgave af de to første efteruddannelsesdage bruges EFTERUDDANNELSESTEMAERNE : Nyankomne og Tværfaglige samarbejdsmetoder

Denne pixi udgave af de to første efteruddannelsesdage bruges EFTERUDDANNELSESTEMAERNE : Nyankomne og Tværfaglige samarbejdsmetoder FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION I EN KORT VERSION PIXI EN Denne pixi udgave af de to første efteruddannelsesdage bruges af de deltagere, der har gennemført efteruddannelsen Bedre Integration med det formål

Læs mere

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO.

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO. Bilag til samarbejdsaftale om Ungekoordinationsudvalg (U-KO) Procedurebeskrivelse Aftalens opbygning Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og ansvarsfordeling i forhold til de unge, som når de fylder

Læs mere