Den Eksterne Mentorordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Eksterne Mentorordning"

Transkript

1 Den Eksterne Mentorordning Mentorordningen Slutevaluering iha.dk Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue Århus C Tlf Indledning Resultatet af slutevalueringen af den Eksterne Mentorordning er generelt positivt, og styregruppen kan konstatere, at ordningen fortsat er medvirkende til at skabe bevidsthed og afklaring blandt de studerende om et kommende arbejdsliv som ingeniør, hvilket er med til at øge motivationen og i sidste instans fastholde mentees i studiet. Summary Svarprocenten blandt mentorer var 100, mens 74,1 blandt mentees havde udfyldt den elektroniske slutevaluering helt eller delvist. Det er styregruppens klare mål at aflægge en fyldestgørende rapport over og dokumentere tilfredshedsen af forløbet, både i forbindelse med Midtvejsevalueringen og Slutevalueringen. Styregruppen har således også i forbindelse med Slutevalueringen valgt at fremlægge hele den kvantitative evaluering, hvorimod kun enkelte kommentarer i den kvalitative evaluering vil blive gengivet ubeskåret, og de øvrige sammenfattet som udtryk for det generelle indhold. Evaluering: Mentees Med udgangspunkt i de opstillede succeskriterier for mentorordningen kan det konkluderes, at 91 er blevet mere bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniører 89 mener, at mentorordningen vil gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til arbejdsliv 70 mener, at mentorordningen har hjulpet dem med at træffe fagrelaterede valg.(jfr. pp.8-9) Desuden mener 53 af mentees (32: i høj og 21: nogenlunde), at mentorordningen har været med til at fastholde dem i studiet. Der har således set over en 3- årig periode været en stigning blandt de mentees, der angiver, at ordningen i høj har været med til at fastholde dem i studiet. Mentorordningen som medvirkende årsag til fastholdelse i studiet: Maj 2011/LVM I høj I høj Overhoet

2 Projektlederne ser denne tendens som signifikant og et vægtig argument for den Eksterne Mentorordning. Evaluering: Mentorer Det vigtigste succeskriterium for mentorer er defineret som glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål. 100 blandt mentorerne har et ja til ovennævnte, idet 6 mentorer har et: i høj, 11 i høj og 2 nogenlunde. 67 blandt respondenterne er desuden, at de i høj, i høj eller nogenlunde har opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for deres indsats som mentor. Hvad angår fællesspørgsmålene, er der blandt mentorer og mentees enighed om, at samarbejdet i gruppen har været eller, således 74 blandt mentorerne, 86 blandt mentees. I vurderingen af mødeaktiviteten efter Midtvejsevalueringen er der større variation mellem grupperne, idet 42 af mentorerne er tilfredse eller tilfredse med mødeaktiviteten i grupperne, mens fordelingen blandt mentees er hhv. 12 og 49, altså vurderes mødeaktiviteten blandt mentees noget mere positivt end blandt mentorerne (jfr. p. 6/9). Mentorordningen Identifikationen af mentees og de efterfølgende visitationssamtaler i forbindelse med den Eksterne Mentorordning var tilendebragt medio maj 10 og resultatet var, at 64 mentees ønskede at deltage i ordningen. Undervejs i forløbet har 6 studerende enten på grund af studieskift eller af andre årsager ønsket at fravælge ordningen. I visitationssamtalerne blev de studerende gjort opmærksomme på de krav, der ville blive stillet til dem som mentees, og som fremgår af Håndbog for mentorer og mentees. Desuden fik mentees ene i samtalerne lejlighed til at fremsætte ønsker til en mentorprofil. Ønskerne dannede herefter baggrund for gruppeinddelingen af mentees samt for den målrettede identifikationen af 19 mentorer. Det fremgik af Midtvejsevalueringen, at der generelt var tilfredshed med visitationssamtalerne og den efterfølgende matchning. På trods af det positive billede, er der dog stadig problemer med 100 at kunne imødekomme de studerendes ønsker til en mentorprofil, og/eller at sammensætte storgruppernes mentorer, så disse tilsammen imødekommer en del af ønskerne blandt storgruppens mentees til en mentorprofil. Der arbejdes målrettet med identifikationen af mentorer i månederne efter visitationssamtalerne, men mange faktorer er afgørende for, om firmaer eller enkeltpersoner kan/ønsker at påtage sig rollen som mentor. Projektlederne står i nogle tilfælde i et dilemma, når de skal identificere mentorer, fx om man skal vælge at etablere en relation, selv om det kun i mindre omfang er muligt at opfylde ønskerne til en mentorprofil og således til etablering af den ideelle mentor-/menteerelation; dette dilemma kan selvfølgelig også få indflydelse på mentors oplevelse af relationen. Vi har valgt at etablere relationen, da erfaringen viser, at mange relationer kommer til at fungere rigtig godt på trods af den manglende opfyldelse af ønskerne til en specifik mentorprofil. Dette billede gør sig også gældende i denne ordning. Belært af ovenfornævnte, har vi under de 2

3 afsluttede visitationssamtaler i forbindelse med ordningen pointeret dette dilemma over for de studerende samt fortalt dem om vore beslutninger ud fra generelle erfaringer, således at forventninger er urealistisk høje til mentorprofilen. Det har været en stor hjælp, at der gennem bl.a. IHAs Partnerskabsaftaler er skabt kontakt til flere firmaer ved kontaktperson. Mange mentorer rekrutteres dog stadig individuelt gennem kontakter eller gennem tidligere og nuværende mentorer. I forbindelse med identifikation af mentorer til ordningen har der også vist sig et andet billede, idet der blandt de 19 mentorer er 5, der tidligere har været mentorer. Det er rigtig dejligt og tillige formålstjenligt at have nogle erfarne mentorer, da de med deres erfaringer fra tidligere relationer bl.a. kan give disse videre til nye mentorer og således skabe kontinuitet, men også fornyelse. Mentorerne i den Eksterne Mentorordning kommer fra følgende firmaer og institutioner: COWI A/S, Hoffmann A/S, Region Midtjylland Medico-teknisk Afd. Skejby, Orbicon, A/S, Grundfos A/S, Terma A/S, Alectia A/S, Niras A/S, Kuben Management A/S, Krüger A/S, Raunstrup A/S, Vestas A/S, Grontmij A/S. Efter et separat møde med mentorerne medio august 2010, hvor projektlederne gjorde rede for mentorrollen, og hvor storgruppernes mentorer fik lejlighed til at møde hinanden og tale sammen, kunne vi gennemføre Opstartsmødet primo september 10. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at mentorerne får lejlighed til at møde hinanden forud for Opstartsmødet, og projektlederne vil fremover gøre en ekstra indsats for at samle alle mentorer til et møde før dette. Fra styregruppens side var der ved Opstartsmødet, d. 14. september, lagt op til, at storgrupperne skulle fastlægge retningslinjerne for deres relation, ønsker og forventninger samt en møderække. I styregruppen har vi konstateret, at det er vigtigt at alle, mentorer og mentees, deltager i Opstartsmødet. Arbejdsmæssige forhold kan imidlertid bevirke, at dette kan være umuligt at efterleve, og styregruppen havde derfor også taget initiativ til, at grupper mødtes særskilt, eller at der blev skabt kontakt forud for Opstartsmødet mellem mentor og medmentor, således at den tilstedeværende mentor kan facilitere opstarten på relationen i storgruppen ved mødet. Erfaringen viser dog bekræftet gennem kommentarer fra mentees -, at det er vigtigt, at parterne kan være til stede ved dette første møde. Forventningerne til Opstartsmødet er store blandt mentees, der glæder sig til dette første møde med deres mentorer. Nogle grupper har under hele forløbet arbejdet sammen i storgruppen, mens andre har valgt, at samarbejdet først og fremmest sker i de små grupper, dog som regel med møder undervejs i storgruppen, hvilket er vigtigt og hensigtsmæssigt, da mentees ene derigennem får kendskab til flere virksomhedskulturer og organisationer og mulighed for indsigt i forskellige arbejdsfelter. I løbet af er der blevet afholdt møder i grupperne. Af de løbende informationer, som nogle grupper i overensstemmelse med styregruppens opfordring og ønsker har lagt ud på CampusNet og/eller sendt via mails, har projektlederne kunnet følge arbejdet i relationerne. Vi siger tak til de grupper, der har lagt informationer ud på ordningens hjemmeside eller sendt mails. Det er altid spændende, inspirerende og lærerigt for styregruppen at se, hvordan samarbejdet i grupperne udvikler sig. 3

4 Ultimo november indkaldte styregruppen til et netværksmøde blandt mentorerne. Ikke ret mange mentorer havde valgt at deltage. Under mødet blev der fra de tilstedeværende mentorer fortalt om de erfaringer, som mentorerne havde gjort hidtil samt udvekslet erfaringer, og deltagerne gave udtryk for, at de havde syntes, det havde været et godt møde. Der har imidlertid været fremsat ønske fra mentorernes side til afholdelse af flere separate møder. I januar 2011 blev deltagerne bedt at bee Midtvejsevalueringen elektronisk. Resultatet blev fremlagt på Midtvejsevalueringsmødet d. 10. februar I undersøgelsen deltog 18 mentorer og 54 mentees. Blandt resultaterne af Midtvejsevalueringen skal følgende fremhæves: at 100 blandt mentorerne var tilfredse med matchningen, mens kun 77 af mentees fandt matchningen, heraf 19: udmærket, og 25, mens 34 fandt den. Som nævnt ovenfor indikerer de 22, der var mere eller mindre negative i deres om matchningen set i forhold til deres forventninger, at det som nævnt ovenfor, er vigtigt i visitationssamtalerne at nedtone forventningerne til den ideelle matchning. Af flere kommentarer fremgik dog også, at det er rigtigst at etablere en relation, idet udbyttet til trods havde været. at 94 af mentorerne og 94 blandt mentees vurderede mødeaktiviteten til at være (28/32), (50/43) eller udmærket (17/19), og at tilfredsheden med udbyttet af forløbet indtil Midtvejsevalueringen blandt mentees og mentorer lå på hhv. 83 og 88. På Midtvejsevalueringsmødet blev der knyttet kommentarer til forskellige punkter, ligesom skriftlige kommentarer blev uddybet, og der var en frugtbar dialog mellem deltagerne og styregruppen. I forbindelse med opsamlingen kom der flere forslag til, hvorledes det resterende forløb kunne tilrettelægges med det størst mulige udbytte. Der var blandt forslagene bl.a. følgende: flere sociale arrangementer, virksomhedsbesøg, møder med dagsorden og referat (føltes måske mere forpligtende), større proaktivitet hos de studerende. Sammenligner man ovenstående med kommentarer i slutevalueringen, kan det konstateres, at mødeaktiviteten rent faktisk har været faldende, idet kun 80 blandt mentees vurderer mødeaktiviteten efter Midtvejsevalueringen som værende. Samme billede tegner sig blandt mentorerne, nemlig en tilfredsheds på 79. Af kommentarerne til dette spørgsmål fremgår også, at flere mentorer har konstateret en mindre proaktivitet blandt de studerende (jfr. p. 7). Dette har bl.a. fået os til over for kommende mentees at præcisere, at de er forpligtet til at være proaktive. I februar/marts deltog mentorer og mentees i en personlighedstest. JTI-Testen var - som de foregående år - et resultat af samarbejdet mellem IDA og IHA og blev gennemført af chefkonsulent Kim Knudsen. Personlighedstesten bliver af deltagerne vurderet som 100 // blandt mentorer, mens 61 blandt mentees fandt testen og mødet, 29 og 3. I styregruppen håber vi, at vi kan gentage denne personlighedstest i Mentorordningen på grund af den store tilfredshed med testen, og fordi en del af de studerende giver udtryk for, at de aktivt har brugt resultatet i flere forskellige sammenhæng (jfr. p 10f). 4

5 SLUTEVALUERINGEN Nedenfor følger den kvantitative del af slutevalueringen ubeskåret samt en sammenskrivning af kommentarerne. Kvantitative slutevaluering: mentorer i tal og procenter (19/100) Emne: Samarbejdet i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? Emne: Din mentorrolle I høj I høj Har du følt glæde og tilfredstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål? Emne: Eget udbytte Er du blevet stimuleret med nye ideer gennem menteen? Har du opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for at deltage aktivt som mentor? Har du udvidet dit eget netværk gennem ordningen? Har du haft udbytte af mentornetværket? I høj I høj Emne: JTI-test Hvordan vur erer du udbyttet af JTI-testen?

6 Emne: Samarbejdet i gruppen Hvordan vur erer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? Emne: Din mentorrolle I høj I høj I min re Har du følt glæde og tilfredstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt og evt. nå sine professionelle mål? Emne: Eget udbytte Er du blevet stimuleret med nye ideer gennem menteen? Har du opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for at delta e aktivt som mentor? Har du udvidet dit eget netværk gennem ordningen? Har du haft udbytte af mentornetværket I høj I høj gr d Emne: JTI-test Hvordan vurderer du udbyttet af JTI-testen? Kvalitative evaluering: Mentorer Sammenskrivning af kommentarer til de enkelte punkter. Ad.: Samarbejde og mødeaktivitet i gruppen efter Midtvejsevalueringen Den samlede vurdering af samarbejde og mødeaktivitet er positiv, hhv 95 og 79. Til punktet var der i alt knyttet 7 kommentarer, hvoraf de fleste gik på et fint samarbejde i gruppen med god mødeaktivitet. Dog gav nogle mentorer udtryk for, at det havde været svært at finde 6

7 tidspunkter efter Midtvejsevalueringen på grund af travlhed eller af andre årsager enten hos mentorer eller mentees, dog især mentees. Dette giver anledning til endnu en gang at indskærpe det formålstjenlige i - også ved Midtvejsevaluering - at træffe faste aftaler om tidspunkter for mødeaktiviteter. En enkelt kommentar var følgende: Menteegruppen noget uklar om deres behov. Denne kommentar har givet anledning til, at der ved fællesmødet blandt studerende i slutningen af august i forbindelse med ordningen vil blive lagt vægt på, at de studerende forud for Opstartsmødet gør sig overvejelser over og nedfælder de mål, de har for deres deltagelse i den Eksterne Mentorordning, således at de bliver bevidste om deres behov og proaktivt søger at få opfyldt disse. Vi har ofte talt om proaktiviteten blandt studerende, og tror i højere, at det er et udtryk for, at de studerende til tider kan have svært ved at sætte ord på deres behov. Hvis mentorerne i disse tilfælde forsøger at facilitere relationen ved at øse af egne erfaringer, måske opfordre menteegruppen til fx at holde separate indlæg om nogle af deres mål o.lign, hvilket var et forslag fra en af mentorerne ved Midtvejsevalueringen, kan dette måske føre til en forståelse for mangfoldigheden af områder, som en mentor kan bistå som sparringspartner på. Ad.: Mentorrollen Som anført i indledningen har 100 (32 i høj, 58 i høj og 11 nogenlunde) følt glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe en mentee med at udvikle sig personligt. (jfr. ovenfor). Det har været spændende at få et indblik i tankerne på en gruppe IHA-studerende, og det giver anledning til en række generelle overvejelser omkring min egen karriere og uddannelse generelt. En kommentar, der rammer essensen i Mentorrollen. Ad.: Eget udbytte af ordningen Som det fremgår af den kvantitative evaluering er 67 blevet nogenlunde stimuleret med nye ideer gennem mentees. Dette resultat lever op til de forventninger, styregruppen kan have på dette område af interaktivitet. Desuden har 67 af mentorerne opnået anerkendelse fra kolleger og/eller virksomhedsledelsen for deres rolle som mentorer. Vi oplever i styregruppen i stadigt stigende det positive i, at de østjyske virksomheder og institutioner er opmærksomme på medarbejdernes indsats som mentorer ved IHA. Endvidere har 42 nogenlunde fået udvidet deres eget netværk gennem ordningen, mens 22 i høj, 28 nogenlunde, har haft udbytte af mentornetværket. 7

8 Kvantitative slutevaluering: mentees i tal og procenter (43/58 mulige, ende til en procent på 74,1) Emne: Samarbejde i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen? Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen været efter midtvejsevalueringen? Emne: Eget udbytte 1 Er du blevet mere bevidst om dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør? Har mentorordningen hjulpet dig til at træffe fagrelaterede valg? Har du gennem mentorordningen kunnet skabe og opbygge et formelt og/eller uformelt professionelt netværk? I høj I høj Emne: Eget udbytte 2 Er du blevet mere bevidst om dine mål? Har mentorordningen bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job? Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? I høj I høj Emne: JTI-test Hvordan vurderer du udbyttet af JTI-testen? Emne: Samarbejde i gruppen Hvordan vurderer du samarbejdet i gruppen?

9 Hvordan har mødeaktiviteten i gruppen efter midtvejsevalueringen været? Emne: Eget udbytte 1 Er du blevet mere bevidst om dit fremtidige arbejdsliv som ingeniør? Har mentorordningen hjulpet dig til at træffe fagrelaterede valg? Har du gennem mentorordningen kunnet skabe og opbygge et formelt og/eller uformelt professionelt netværk? I høj I høj Emne: Eget udbytte 2 Er du blevet mere bevidst om dine mål? Har mentorordningen bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job? Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? Emne: JTI-test Hvordan vurderer du udbyttet af JTI-testen? I høj I høj Kvalitative evaluering: Mentees Sammenskrivning af kommentarerne til de enkelte punkter Ad.: Samarbejde og mødeaktivitet i gruppen efter Midtvejsevalueringen Det billede, der gjorde sig gældende blandt mentorerne, viser sig også blandt mentees, idet der er stor tilfredshed med samarbejdet i gruppen med (91). Derimod viser evalueringen af mødeaktiviteten større spredning og en mindre tilfredsheds, (80), jfr. også skema ovenfor. Til punktet om samarbejde og mødeaktivitet var der 14 kommentarer, hvoraf enkelte er gengivet nedenfor som udtryk for indholdet generelt. 6 kommentarer gik ud på, at det havde været vanskeligt at planlægge møder pga. travlhed. Resultatet har været en faldende aktivitet efter Midtvejsevalueringen. 9

10 Der har desværre rigtig været tid til at mødes, som vi plejer, her efter Midtvejsevalueringen. Af 4 kommentarer fremgik, at der havde været større eller sammen aktivitetsniveau som før Midtvejsevalueringen: Vi har været rigtig gode til at mødes i gruppen. Alle har været engagerede i at mødes. 2 kommentarer gik på, at det havde været en stor succes med virksomhedsbesøg: Gruppen har været på virksomhedsbesøg hos Grontmij/Carl-Bro, hvilket har været en stor succes. Ad.: Eget udbytte mht. større bevidsthed om det fremtidige arbejdsliv som ingeniør, mht. at træffe fagrelaterede valg og at opbygge et formelt/uformelt professionelt netværk Ad.: Eget udbytte mht. større bevidsthed om egne mål og evnen til at håndtere overgangen fra studium til job Graden af tilfredshed i ene på spørgsmålene, om de studerende er blevet bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniør, og om mentorordningen har bidraget til lettere at kunne håndtere overgangen fra studium til job, udgør centrale succeskriterier for den Eksterne Mentorordning. Det kan konkluderes, at også i ordningen er ene positive og centrale succeskriterier opfyldt, idet 91 er blevet mere bevidste om deres fremtidige arbejdsliv som ingeniør, og 89 føler, at mentorordningen har bidraget til at gøre det lettere at håndtere overgangen fra studium til job. Til punkterne om eget udbytte 1 og 2 var der knyttet 6 kommentarer vedrørende det fremtidige arbejdsliv, overgangen fra studium til job, fagrelaterede valg, bevidsthed om egne mål og netværk. Nedenstående er dækkende for meningsspektret: Jeg synes, der er kommet andre vinkler på i forhold til, hvilke erfaringer jeg gjorde mig i praktikperioden, og det er heldigvis også, hvad jeg håbede på. Jeg håbede, at mentorerne kunne være med til at give et indblik i andre arbejdspladser, og hvordan man selv kan være med til at forme sit arbejdsliv.. Jeg har lært en masse om, hvordan arbejde, ansøgninger og arbejdsskift fungerer inden for ingeniørvirksomheder. Det sætter jeg stor pris på. Jeg har fået større indsigt i de forskellige arbejdsområder efter uddannelsen.. Gennem mentorordningen har jeg nok kunnet skabe mig et uformelt men professionelt netværk.vore relationer er nok mere et professionelt netværk end et ven -netværk. Jeg håber, at de ting, som er blevet fortalt og diskuteret i gruppen, kan være med til at tage nogle specif valg. Jeg er overbevist om, at jeg også ville have holdt fast i mit studie, hvis jeg jeg havde været med i den eksterne mentorordning. Men det har gjort mange ting klarere. Ad.: JTI-testen Som det fremgår, har JTI-testen været en stor succes. Netop gennem testen er mange blevet bevidste om egen adfærd, men også om andres adfærd. Desuden har testen kunnet anvendes i 10

11 ansøgninger og interviews i forbindelse med praktikpladser. Nogle grupper har i den fortrolige ramme drøftet testen og resultaterne. Nedenfor følger nogle kommentarer, der sammenfatter det generelle indhold: Det var spændende at få testet sin profil og blive gjort opmærksom på, hvordan man evt. kan forbedre visse sider af sig selv. JTI kan bruges til spas, men kan bruge den i forbindelse med fx praktikansøgning Utroligt godt arrangement. Han var super til at formidle stoffet Jeg har helt klart kunnet bruge den til at finde minde stærke sider, så jeg har kunnet fremhæve dem i bl.a. praktikansøgning Desuden gik en del kommentarer på, at man var ked af, at man havde kunnet deltage i testen. Ad.: Har mentorordningen været medvirkende årsag til at fastholde dig i studiet? Beelsen af dette spørgsmål er altid af stor interesse for IHA, da fastholdelse er et vigtig resultat af bestræbelserne på at skabe et bedre studiemiljø, hvor den Eksterne Mentorordning indgår som en strategipind. Evalueringen giver udtryk for, at den Eksterne Mentorordning blandt 53 af mentees (32 i høj og 21 nogenlunde) har været medvirkende til at fastholde dem i studiet. Dette resultat er efter styregruppens mening signifikant og understreger den tendens, som gør sig gældende på 2. år i træk. (jfr. p.1). Det kan således fastslås, at den Eksterne Mentorordning sammen med de øvrige tiltag til at forbedre studiemiljøet og dermed højne motivationen er medvirkende til at fastholde de studerende i studiet. Konklusion Forløbet, Midtvejs- og Slutevalueringen har bekræftet styregruppen i det hensigtsmæssige i fortsat at målrette tilbuddet om at deltage i den Eksterne Mentorordning til studerende på 3. og 4. semester. Hvis studerende ønsker at deltage i mentorordningen på andre semestre, anbefales det, at en evt. praktikperioden først falder i anden halvdel af relationen. Det er vigtigt for IHA, at den Eksterne Mentorordningen - ud over at være et lærings- og dannelseselement til uddannelsen og interaktion med det omgivende erhvervsliv - er med til at forbedre studiemiljøet og dermed til fastholdelse af de studerende. Med det generelt positive billede af mentorordningen, der er blevet tegnet i både Midtvejs- og Slutevalueringen og den positive evaluering af succeskriterierne for ordningen, herunder fastholdelse, lever den Eksterne Mentorordning op til succeskriterierne. Århus, d. 27. maj, 2011 Lene Vinten Madsen Henvendelse om den Eksterne Mentorordning ved IHA: Birgitte C. Viborg Lene Vinten Madsen Studievejleder Lektor, cand. mag. Tlf. dir.: Tlf. Dir.:

12 12

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning Den Eksterne Mentorordning Slutevaluering af den Eksterne Mentorordning 2011-12 Århus, 23. april 2012 Indledning Som det fremgår af nedenstående og oversigten over den kvantitative del af slutevalueringen,

Læs mere

Den Eksterne Mentorordning

Den Eksterne Mentorordning AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Den Eksterne Mentorordning Håndbog for mentorer og mentees I Homers "Odysseen" betror Odysseus opdragelsen og vejledningen af sit eneste barn til sin nære ven Mentor,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

ERHVERVS- MENTORORDNINGEN

ERHVERVS- MENTORORDNINGEN AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 1 ERHVERVS- MENTORORDNINGEN 2019-2020 2 3 ERHVERVSMENTORORDNINGEN INGENIØRHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Formål Formålet med netværket er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor ledere kan få sparring på egen praksis, få ny viden og inspiration,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017

Visitationen, Afklaring og Forebyggelse. Borgernes oplevelse 2017 Visitationen, Afklaring og Forebyggelse Borgernes oplevelse 2017 Indholdsfortegnelse BAGGRUND/FORMÅL/METODE..3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 4 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 17 OPSAMLING 19 Kolofon: Bent Sørensen, Kvalitets-

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE Før du søger Gør dig det klart, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet Der er masser af gode grunde til at indgå i et mentorforløb. Men inden du søger om at få en mentor,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6

Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Evaluering af Netværk for offentlige Innovationschefer Side 1 af 6 Metode 13 medlemmer af Netværk for Innovationschefer har anonymt og frivilligt besvaret spørgeskemaet i november 2016. Da spørgeskemaet

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nykredits interne mentorordning

Nykredits interne mentorordning Nykredits interne mentorordning Et tilbud om at blive klogere på sig selv og på ledelse Nykredits mentorordning / Personalestyrelsen 20. maj 2010 1 HR Området i Nykredit Planlægning & sekretariat HR Service

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Studienævnet for Energi Institut for Energiteknik Dokumentdato: 17. september 2019 Dokumentansvarlig: Studiesekretariatet Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Girls Day in Science. Evalueringsrapport

Girls Day in Science. Evalueringsrapport Girls Day in Science Evalueringsrapport 2017 Baggrund Girls Day in Science 2017 blev afholdt den 30. august på 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derudover blev

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evaluering af Big Bang til Naturfag. Februar 2018

Evaluering af Big Bang til Naturfag. Februar 2018 Evaluering af Big Bang til Naturfag Februar 2018 Evalueringen er gennemført af: Nana Quistgaard og Nina Waaddegaard Naturfagenes evaluerings og udviklingscenter Februar 2018 Indholdsfortegnelse Evaluering

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Status på UTA-projektet. Temaprojekterne og evaluering

Status på UTA-projektet. Temaprojekterne og evaluering Status på UTA-projektet Temaprojekterne og evaluering Temaprojekt 1 Projektklassen Ansøgning til Skolestyrelsen dec. 2009 Afslag april 2010 Børn & Unge arbejder nu på alternativ plan for omsætning af projektet

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Mentor ordning elev til elev

Mentor ordning elev til elev Mentor ordning elev til elev Hvad er en mentor og en mentee? Mentor er en elev på 2. og 3. år Mentor betyder sparringspartner. En elev, som gerne vil vejlede, dele sin viden og give gode råd til en medelev/mentee.

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

NYE FORMER FOR SAMSPIL MELLEM - PÅ ERHVERVSAKADEMI- OG UDDANNELSESOMRÅDET OG AFTAGERFELTET PROFESSIONSBACHELOROMRÅDET

NYE FORMER FOR SAMSPIL MELLEM - PÅ ERHVERVSAKADEMI- OG UDDANNELSESOMRÅDET OG AFTAGERFELTET PROFESSIONSBACHELOROMRÅDET NYE FORMER FOR SAMSPIL MELLEM UDDANNELSESOMRÅDET OG AFTAGERFELTET - PÅ ERHVERVSAKADEMI- OG PROFESSIONSBACHELOROMRÅDET Birgit Elvang Marie Stentoft Herping 2010 Teori og Metodecentret INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013

Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 28. MAJ 2014 Vedr.: Evalueringsrapport for 2013 Evalueringsprocedure Evalueringspolitik

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2016 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Hvorfor er mitassist.dk blevet en succes? Ineva Viden til udvikling ineva.dk

Hvorfor er mitassist.dk blevet en succes? Ineva Viden til udvikling ineva.dk Hvorfor er mitassist.dk blevet en succes? Hvad har Inevas opgave været i forhold til mitassist.dk? Løbende evaluering og opsamling på resultater Afrapportering på opstillede mål, indikatorer og succeskriterier

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV tysk efterår 2014

Semester- og projektevaluering SIV tysk efterår 2014 Semester- og projektevaluering SIV tysk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester til

Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester til Evaluering af klinikophold med fokus på infektioner for medicinstuderende og MedIS på 5. semester 15.09.17 til 21.09.17 Antal tilbagemeldinger: 150 ud af 165 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (KBH), forår

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser 79 Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Mette Burmølle, Biologisk Institut, begge Københavns Universitet Kommentar

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere