Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016"

Transkript

1 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter 13. til 29. juni

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Gennemgang af resultater - Service Kommunikation Faglighed i arbejdet Selvbetjening Omdømme

3 Om undersøgelsen Denne undersøgelse er foretaget af MEGAFON i samarbejde med Kystdirektoratet med henblik på at afdække tilfredsheden blandt Kystdirektoratets kunder. Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Kystdirektoratet fastsat til Kystdirektoratets kunder. Undersøgelsen er udført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende som en internetundersøgelse i perioden fra d. 13. juni 2016 til d. 29. juni Respondenterne er kontaktet på baggrund af kundelister udleveret af Kystdirektoratet. 331 respondenter er blevet forsøgt kontaktet, og 81 brugbare interview er gennemført. Dette er et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. En gennemførselsprocent på 26% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Det er første gang Kystdirektoratet foretager denne kundetilfredshedsundersøgelse, hvilket betyder, at det ikke er muligt at sammenligne undersøgelsens resultater med tidligere undersøgelser. Resultaterne vil dog afslutningsvist sammenlignes med resultaterne fra tilsvarende kundetilfredshedsundersøgelser for Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Ved kommentering af resultaterne vil forskelle i forhold til kundetype, region og alder undersøges. Forskelle er kommenteret ved et 95%-signifikansniveau. Dette betyder, at en observeret forskel kun er kommenteret, når forskellen ligger uden for det konfidensinterval i normalfordelingen, der med en sikkerhed på 95% indeholder forskellen. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. I kommenteringen kan der være +/- 1% til forskel i sammenlægningen af resultater i forhold til tal, der står i parentes, hvilket skyldes afrundinger. For yderligere metodebeskrivelse henvises til tabelrapporten. 3

4 Om undersøgelsen 2 af respondenterne tilhører kundetypen kommune. 21% er privatpersoner, 19% er fra andre offentlige myndigheder, 1 er fra interesseorganisationer/foreninger, 1 er rådgivere, mens er presse/journalister. 6% af respondenterne har angivet andet. Størstedelen af respondenterne befinder sig indenfor aldersgrupperne år () og (21%). 16% er år, mens er år. Kun 6% er 70 år eller derover, mens 1% er under 30 år. Kundetype Alder Kommune 2 Under 30 år 1% Privatperson 21% år Anden offentlig myndighed 19% år 16% Interesseorganisation/forening år Rådgiver år 21% Presse/journalist 70 år eller derover 6% Andet 6% Ønsker ikke at svare 19% 4

5 Om undersøgelsen Størstedelen af respondenterne (88%) har haft kontakt med Kystdirektoratet via . 74% har haft telefonisk kontakt, mens lidt over en tredjedel (35%) har besøgt hjemmesiden. 28% har haft kontakt ved fysiske møder, 15% via brev og 11% har ansøgt via selvbetjeningsløsninger. Få respondenter har haft kontakt med Kystdirektoratet via digital post (4%), SMS (1%) eller ved at have hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon (1%). Lidt over halvdelen af respondenterne (53%) vidste, at de skulle kontakte Kystdirektoratet via tidligere erfaring/samarbejde. 2 vidste dette via Kystdirektoratets hjemmeside, mens har fået en henvisning fra kommunen. vidste, at de skulle kontakte Kystdirektoratet via henvisning fra anden statslig myndighed, 5% via en generel søgning på nettet og 2% via annoncering. 1 har angivet anden årsag til, at de vidste, de skulle kontakte Kystdirektoratet. På hvilken måde har du været i kontakt med Kystdirektoratet inden for det seneste år? Hvordan vidste du, at det var Kystdirektoratet du skulle kontakte? Via (f.eks. med vedhæftet brev) 88% Via tidligere erfaring/samarbejde 53% Telefonisk Besøgt hjemmeside 35% 74% Via Kystdirektoratets hjemmeside 2 Ved fysiske møder (fx på borgermøder, informationsmøder, konferencer, åbent hus m.m.) 28% Via henvisning fra kommune Via brev (modtaget eller sendt) Ansøgt via selvbetjeningsløsninger 15% 11% Via henvisning fra anden statslig myndighed Via digital post (borger.dk eller E-boks) 4% Via en generel søgning på nettet 5% Via SMS Hentet eller indberettet elektronisk information via mobiltelefon Anden form for kontakt 1% 1% 2% Via annoncering Andet 2% 1 5

6 Hovedkonklusioner Opsummering af den overordnede tilfredshed Der er generelt stor tilfredshed med Kystdirektoratet på tværs af hovedområderne. 6 af de adspurgte er alt i alt meget tilfredse/tilfredse med Kystdirektoratet. På tværs af hovedområderne gælder det, at mindst halvdelen af respondenterne erklærer sig meget tilfredse/tilfredse med området. I forhold til Kystdirektoratets kundegrupper er der en generel tendens til, at respondenter fra kommuner og andre offentlige myndigheder er mest tilfredse med Kystdirektoratet. Omvendt kan det siges, at der blandt de private respondenter er en højere grad af utilfredshed. Utilfredsheden er særligt udtalt blandt de respondenter, hvor Kystdirektoratet har truffet afgørelser, der ikke har været i overensstemmelse med respondenternes ønsker. I forhold til regioner skiller Region Nordjylland sig ud ved at være mere tilfredse med Kystdirektoratet, på tværs af hovedområderne, end de øvrige regioner. Sammenlignes Kystdirektoratets resultater med tilsvarende resultater for NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen er Kystdirektoratets resultater ganske positive. På samtlige hovedområder, udover selvbetjening, er tilfredsheden med Kystdirektoratet højere end tilfredsheden med NaturErhvervstyrelsen, mens tilfredsheden på de fleste områder ikke er signifikant forskellig fra tilfredsheden med Fødevarestyrelsen. 6

7 Hovedkonklusioner Tilfredshed fordelt på kundetype 6 af de adspurgte er alt i alt meget tilfredse (3) eller tilfredse (3) med Kystdirektoratet. Privatpersoner er alt i alt mindre tilfredse med Kystdirektoratet end gennemsnittet, mens respondenter fra andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer/foreninger er mere tilfredse. Således er 18% af privatpersonerne meget tilfredse/tilfredse med Kystdirektoratet. 93% af respondenterne fra andre offentlige myndigheder og 86% af respondenterne fra interesseorganisationer/foreninger er meget tilfredse/tilfredse. Totalt gennemsnit % 15% Kommune 36% 36% 9% 5% Anden offentlig myndighed 4 53% Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 21% 64% Privatperson 6% 18% 24% 41% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

8 Hovedkonklusioner Opsummering af resultaterne inden for de fem hovedområder Service Kommunikation Faglighed i arbejdet Selvbetjening Omdømme 69% er meget tilfredse/tilfredse med servicen, mens 2 er utilfredse/meget utilfredse. Det er særligt kunder fra kommuner, der er tilfredse med servicen, mens privatpersoner er mest utilfredse. Respondenter fra Region Nordjylland er mere tilfredse end gennemsnittet. Respondenterne er mest tilfredse med svartiden på henvendelser, mens de er mindst tilfredse med svartiden på fx ansøgninger om dispensation/tilladelser. 72% er meget tilfredse/tilfredse med kommunikationen, mens 1 er utilfredse/meget utilfredse. Tilfredsheden er størst i forhold til telefonisk vejledning, mens den er lavest, hvad angår sociale medier. Dette afspejles også ved at flest kunder fremover ønsker kommunikation via og telefon, mens færrest ønsker kommunikation via sociale medier. Der er tilfredshed 74% meget tilfredse/tilfredse - med at kunne møde Kystdirektoratet fysisk på fx borgermøder. 75% er meget tilfredse/tilfredse med den faglige kvalitet af arbejdet, mens 1 er utilfredse/meget utilfredse. Kunder fra andre offentlige myndigheder er meget tilfredse med den faglige kvalitet, mens privatpersoner er mest utilfredse. Respondenter fra Region Nordjylland er mere tilfredse end gennemsnittet. Kystdirektoratets afgørelser anses som fagligt velbegrundede og forståelige af omkring to tredjedele af respondenterne. Dog mener kun 3, at Kystdirektoratet lytter til faglig kritik og forslag. Ses der bort fra respondenter, der ikke har gjort brug af selvbetjening, er 5 meget enige/enige i, at selvbetjeningsmulighed erne dækker deres behov. Ses der bort fra respondenter, der ikke har gjort brug af selvbetjening, finder omkring halvdelen det let at bruge selvbetjening. Ligeledes mener omkring halvdelen, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. 53% opfatter Kystdirektoratets omdømme som meget godt/godt, mens 2 opfatter det som dårligt/meget dårligt. Samtidig har 68% et meget godt/godt indtryk af Kystdirektoratet. Kunder fra andre offentlige myndigheder mener i høj grad, at omdømmet er godt, mens privatpersoner adskiller sig negativt. En stor andel respondenter mener, at Kystdirektoratet er engageret, fagligt dygtig og ansvarlig mens færrest mener, at Kystdirektoratet er moderne og kundeorienteret. 8

9 9 Service

10 Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du modtager fra Kystdirektoratet? 69% af de adspurgte er meget tilfredse (33%) eller tilfredse (36%) med den service, de modtager fra Kystdirektoratet. 1 er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 2 er utilfredse (5%) eller meget utilfredse (15%). Respondenter fra kommuner er mere tilfredse end gennemsnittet, mens privatpersoner er mindre tilfredse end gennemsnittet. Således er 86% af respondenterne fra kommuner meget tilfredse/tilfredse, mens 35% af privatpersonerne er meget tilfredse/tilfredse. Gennemsnittet er 69% meget tilfredse/tilfredse. En større andel af respondenterne fra Region Nordjylland (91%) er meget tilfredse/tilfredse med den service, de modtager fra Kystdirektoratet, sammenlignet med gennemsnittet (69%). Totalt gennemsnit 33% 36% 1 5% 15% 1% Kommune 2 59% 5% 5% 5% Anden offentlig myndighed 4 2 Rådgiver 5 Interesseorganisation /forening 43% 36% Privatperson 6% 29% 41% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

11 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets service? (Figur på efterfølgende side) Tilfredsheden med Kystdirektoratets service er højest, når det gælder svartid på henvendelser, som 69% er meget tilfredse/tilfredse med. Tilfredsheden er lavest, når det gælder svartid på fx ansøgninger om dispensation/tilladelser. Her er 44% meget tilfredse/tilfredse. 68% er meget tilfredse/tilfredse med muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen, mens 64% er meget tilfredse/tilfredse med muligheden for at få personlig vejledning. I forhold til muligheden for at få personlig vejledning og muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen skiller respondenter fra Region Nordjylland sig ud ved at være mere tilfredse end gennemsnittet. Også respondenter fra Region Syddanmark skiller sig ud på spørgsmålene omkring mulighed for at få kontakt med rette medarbejder og svartid på ansøgninger, hvor de er mere tilfredse end gennemsnittet. Omvendt er respondenter fra Region Hovedstaden mindre tilfredse end gennemsnittet i forhold til muligheden for personlig vejledning, mens respondenter fra Region Midtjylland er mindre tilfredse end gennemsnittet i forhold muligheden for at få kontakt med rette medarbejder over telefonen og svartid på ansøgninger om dispensation/tilladelser. Med hensyn til kundetyper er der kun én signifikant forskel ved spørgsmålet om muligheden for at få personlig vejledning. Her er andelen af meget tilfredse/tilfredse større blandt respondenter fra kommuner (82%) end gennemsnittet (64%). 11

12 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets service? Muligheden for at få personlig vejledning 28% 36% 9% 6% 9% Muligheden for at få kontakt med den rette medarbejder over telefonen 2 41% 6% 9% 1 Svartid på henvendelser 44% 9% 1 5% Svartid fx på ansøgninger om dispensation/tilladelser 16% 28% 9% 19% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 12

13 Hvordan kan Kystdirektoratet forbedre sin service? [Åbent spørgsmål] 50 respondenter har besvaret det åbne spørgsmål, og kommentarerne er både positive og negative. De fleste forslag til forbedringer er specifikke fx at der skal være link til publikationer på hjemmesidens forside men enkelte tendenser kan spores i kommentarerne. En del respondenter angiver, at det vil forbedre servicen, hvis Kystdirektoratet forkorter svartiderne og sagsbehandlingstiden. Desuden angiver flere, at Kystdirektoratet skal være bedre til at vende tilbage med svar efter en henvendelse. Derudover mener en del respondenter, at Kystdirektoratet bør tage mere hensyn til de specifikke forhold i den enkelte sag. Kystdirektoratet skal lytte mere til den enkelte og være lydhør overfor argumenterne. Flere angiver dog, at de er tilfredse med servicen og, at de ikke har forslag til forbedringer. 13

14 14 Kommunikation

15 Hvor tilfreds er du alt i alt med kommunikationen fra Kystdirektoratet? Overordnet set svarer 72%, at de er meget tilfredse () eller tilfredse (4) med kommunikationen fra Kystdirektoratet. 11% angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 1 er utilfredse () eller meget utilfredse (1). Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kundetype, region eller alder. Totalt gennemsnit 4 11% 1 Kommune 23% 45% 18% Anden offentlig myndighed 33% 53% Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 36% 5 Privatperson 6% 4 6% 18% 24% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 15

16 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets kommunikation? (Figur på efterfølgende side) Der er stor forskel på andelen af respondenter, der har svaret ikke relevant på tværs af kommunikationsområderne, hvilket kan skyldes, at nogle kommunikationsområder når ud til flere kunder end andre. Forskelle i andelen af ikke relevant besvarelser vil have indflydelse på andelen af meget tilfreds/tilfreds besvarelser. Derfor fjernes ikke relevant besvarelser, så tilfredsheden med kommunikationsområderne kan sammenlignes. Tilfredsheden med Kystdirektoratets kommunikation er størst, hvad angår telefonisk vejledning, hvor 72% er meget tilfredse/tilfredse med kommunikationen. Tilfredsheden er mindst, hvad angår sociale medier, hvor 8% angiver, at de er meget tilfredse/ tilfredse. 7 er meget tilfredse/tilfredse med hjemmesiden, 59% er meget tilfredse/tilfredse med breve, 56% er meget tilfredse/tilfredse med vejledninger, mens 32% er meget tilfredse/tilfredse med nyhedsbreve. En større andel af respondenterne fra andre offentlige myndigheder er meget tilfredse/tilfredse med Kystdirektoratets information via breve (82%) og telefonisk vejledning (91%) sammenlignet med gennemsnittet (hhv. 59% og 72%). Omvendt er andelen af respondenter, der er meget tilfredse/tilfredse med den telefoniske vejledning, mindre blandt privatpersoner (35%) end gennemsnittet (72%). 16

17 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets kommunikation? Hjemmesiden 46% 2 2% 1% 22% Nyhedsbreve 2% 28% 1% 54% Vejledninger 32% 4% 6% 21% Breve 33% 21% 4% 23% Telefonisk vejledning 21% 36% 11% 6% 5% 21% Sociale medier (Instagram, Linkedin, YouTube) 1% 26% 1% 71% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 17

18 Hvad synes du om den information, du får fra Kystdirektoratet? (Figur på efterfølgende side) I denne kommentering fratrækkes Ikke relevant besvarelserne, så tilfredsheden med forskellige aspekter af informationen fra Kystdirektoratet bedre kan sammenlignes. 64% af respondenterne mener i meget høj/høj grad, at informationen fra Kystdirektoratet er forståelig. 26% mener i nogen grad, informationen er forståelig, mens 1 i ringe grad/slet ikke mener dette. 56% af respondenterne mener i meget høj/høj grad, at informationen fra Kystdirektoratet giver konkret vejledning til, at de kan ansøge om dispensation/tilladelser. 32% mener i nogen grad, at informationen giver konkret vejledning, mens i ringe grad/slet ikke mener dette. Privatpersoner mener i mindre grad end gennemsnittet, at informationen fra Kystdirektoratet er forståelig og giver konkret vejledning til, at de kan ansøge om dispensation/tilladelser. Således angiver 29% af privatpersonerne, at informationen i meget høj grad/høj grad er forståelig, hvilket er signifikant mindre end gennemsnittet (64%). 21% af privatpersonerne angiver, at informationen i meget høj grad/høj grad giver konkret vejledning, mens gennemsnittet er 56%. Omvendt angiver en større andel af respondenter fra andre offentlige myndigheder (8), at informationen giver konkret vejledning sammenlignet med gennemsnittet (56%). En større andel af respondenter fra Region Nordjylland (8) mener, at informationen fra Kystdirektoratet giver konkret vejledning til, at de kan ansøge om dispensation/tilladelser sammenlignet med gennemsnittet (56%). 18

19 Hvad synes du om den information, du får fra Kystdirektoratet? Informationen er forståelig 48% 9% 1%3% Informationen giver konkret vejledning til, at jeg kan ansøge om dispensationer/tilladelser 32% 26% 5% 5% 18% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 19

20 Hvor tilfreds er du med at kunne møde Kystdirektoratet fx på borgermøder, informationsmøder, konferencer, åbent hus m.m.? 23 respondenter (kun respondenter, der har været i kontakt med Kystdirektoratet ved disse typer møder, har fået stillet dette spørgsmål) 74% af de adspurgte er meget tilfredse (35%) eller tilfredse (39%) med at kunne møde Kystdirektoratet på fx borgermøder, informationsmøder, konferencer, åbent hus m.m. er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 9% er utilfredse () eller meget utilfredse (9%) med disse muligheder. Grundet det lave antal respondenter er der ingen signifikante forskelle i forhold til kundetype, region eller alder ved dette spørgsmål. 35% 39% 9% 4% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

21 I hvilken grad ønsker du at kommunikere med Kystdirektoratet via disse kanaler i fremtiden? I denne kommentering fratrækkes Ikke relevant besvarelserne, så det bedre er muligt at sammenligne de forskellige kommunikationsområder. Der er stor forskel på, i hvilken grad respondenterne ønsker at kommunikere via de nævnte kanaler i fremtiden. Således svarer flest (94%), at de i meget høj/høj grad ønsker at kommunikere via . Herefter svarer 81%, at de i meget høj/høj grad ønsker at kommunikere via telefon. En overordnet tendens er, at de elektroniske kommunikationsveje, udover og digital post, generelt scorer lavest. Således er andelen, der svarer, at de i meget høj/høj grad ønsker kontakt via app (21%), webcam (21%), video (16%), online chat (11%) og sociale medier (2%), lavere end andelene, der ønsker kontakt ved faglig sparring (5) og fysiske møder (43%). 32% ønsker i meget høj/høj grad at kommunikere via brev. Respondenter fra kommuner ønsker i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via fysiske møder, faglig sparring og telefon. Respondenter fra andre offentlige myndigheder ønsker i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via . Privatpersoner ønsker i mindre grad end gennemsnittet at kommunikere via sociale medier og telefon. Respondenter fra Region Hovedstaden ønsker i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via fysiske møder, mens respondenter fra Region Nordjylland i højere grad end gennemsnittet ønsker at kommunikere via telefon og e- mail. Respondenter fra Region Sjælland ønsker også i højere grad end gennemsnittet at kommunikere via . Omvendt ønsker respondenter fra Region Syddanmark og Region Midtjylland i mindre grad end gennemsnittet at kommunikere via sociale medier. 21

22 I hvilken grad ønsker du at kommunikere med Kystdirektoratet via disse kanaler i fremtiden? Via fysiske møder 19% 22% 11% 28% Faglig sparring ved kontrolbesøg 23% 9% 5% 3 Via webcam 4% 11% 19% 4 Via online chat Via sociale medier Via videoer 2% 4% 15% 1% 4% 4% 6% 26% 35% 19% 2 46% 46% 4 Via apps 4% 1 22% 1 35% Via telefon 35% 41% 4% 1% Via digital post Via 3 46% 2 9% 15% 44% 19% 4% 2% 4% Via brev 1 16% 2 21% 19% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant 22

23 Hvordan kan Kystdirektoratet forbedre sin kommunikation? [Åbent spørgsmål] 17 respondenter har besvaret det åbne spørgsmål, og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. Flere respondenter vender her tilbage til, at sagsbehandlingstiden bør forkortes. Flere respondenter mener, at Kystbeskyttelsesloven er svær at forstå. Men der er også en vis forståelse for, at det ikke er Kystdirektoratet, der kan ændre denne. Nogle respondenter ønsker en mere saglig og imødekommende kommunikation, hvor Kystdirektoratet er lydhør overfor de borgere, kommuner osv., der henvender sig. Flere tilkendegiver samtidig, at de er tilfredse med kommunikationen. 23

24 24 Faglighed i arbejdet

25 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets faglighed i forhold til? I denne kommentering fratrækkes Ikke relevant besvarelserne, så det bedre er muligt at sammenligne tilfredsheden med Kystdirektoratets faglighed på de forskellige områder. Tilfredsheden med Kystdirektoratets faglighed er ganske ens på tværs af de tre områder. Således er 75% af respondenterne meget tilfredse/tilfredse med den faglige kvalitet af arbejdet. 74% er meget tilfredse/tilfredse med medarbejdernes evne til at vejlede, så man ved, hvordan man skal overholde love og regler, mens 71% er meget tilfredse/tilfredse med medarbejdernes evne til at sætte sig ind i respondenternes situation. Privatpersoner er generelt mindre tilfredse med Kystdirektoratets faglighed end gennemsnittet. Dette gælder både den faglige kvalitet af arbejdet, medarbejdernes evne til at sætte sig ind i borgerens situation og medarbejderens evne til at vejlede, så borgeren ved, hvordan personen skal overholde love og regler. Omvendt er respondenter fra andre offentlige myndigheder mere tilfredse end gennemsnittet med samtlige tre områder. Respondenter fra Region Nordjylland skiller sig ud ved at være mere tilfredse end gennemsnittet med medarbejdernes evne til at sætte sig ind i respondentens situation. 25

26 Hvor tilfreds er du med Kystdirektoratets faglighed i forhold til? Den faglige kvalitet af arbejdet 51% 4% Medarbejdernes evne til at sætte sig ind i din situation 44% 9% 5% 15% 2% Medarbejdernes evne til at vejlede, så du ved, hvordan du skal overholde love og regler 2 46% 9% 4% 11% 11% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant 26

27 Hvordan oplever du afgørelser fra Kystdirektoratet? 63% af respondenterne mener i meget høj grad (22%) eller i høj grad (41%), at Kystdirektoratets afgørelser er fagligt velbegrundede, mens 6 i meget høj grad (21%) eller i høj grad (46%) mener, at de er forståelige. Andelene som mener, at afgørelserne i ringe grad/slet ikke er fagligt velbegrundede og forståelige, er henholdsvis 1 og 15%. Privatpersoner oplever i mindre grad end gennemsnittet Kystdirektoratets afgørelser som fagligt velbegrundede og forståelige. Andelen af privatpersoner, der i meget høj/høj grad oplever afgørelserne som fagligt velbegrundede er 18%, hvilket er signifikant mindre end gennemsnittet (63%). Andelen af privatpersoner, der i meget høj/høj grad oplever afgørelserne som forståelige, er 41%, mens gennemsnittet er 6. Omvendt oplever en større andel af respondenter fra andre offentlige myndigheder (93%) end gennemsnittet (63%), at afgørelserne er fagligt velbegrundede. En større andel af respondenter fra Region Nordjylland (91%) oplever, at afgørelserne er fagligt velbegrundede sammenlignet med gennemsnittet (63%) Fagligt velbegrundede 22% 41% 9% 5% 11% Forståelige 21% 46% 9% 4% 11% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ikke relevant

28 Hvor enig er du i, at Kystdirektoratet lytter til faglig kritik og forslag? 3 af de adspurgte er meget enige (9%) eller enige (28%) i, at Kystdirektoratet lytter til faglig kritik og forslag. 23% er hverken enige eller uenige, mens 23% er enten uenige (2%) eller meget uenige (21%). 16% har svaret ikke relevant. En mindre andel af privatpersoner () end gennemsnittet (3) er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet lytter til faglig kritik og forslag. Omvendt er en mindre andel af respondenter fra kommuner (5%) meget uenige/uenige i, at Kystdirektoratet lytter til fagligt kritik og forslag sammenlignet med gennemsnittet (23%). Respondenter fra kommuner mener altså i højere grad end privatpersoner, at Kystdirektoratet lytter til faglig kritik og forslag.. Totalt gennemsnit 9% 28% 23% 2% 21% 16% Kommune 5% 41% 36% 5% Anden offentlig myndighed 33% 2 2 Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 36% 29% Privatperson 76% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 28

29 Hvordan kan Kystdirektoratet forbedre fagligheden i arbejdet? [Åbent spørgsmål] 15 respondenter har besvaret det åbne spørgsmål, og blandt svarene er der både positive og negative udsagn. Flere respondenter efterspørger en mere omfattende brug af eksperter indenfor det område, der træffes afgørelser om fx kystsikringsteknisk uddannet personale. Flere respondenter er således utilfredse med, at mange sager behandles udelukkende juridisk. Flere respondenter opfordrer til, at Kystdirektoratet i højere grad inddrager såvel borger og kommune i sagsbehandlingen. Der er desuden en vis kritik af Kystdirektoratets omfattende brug af sandfodring. 29

30 30 Selvbetjening

31 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? De nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker mit behov 35% af de adspurgte er meget enige () eller enige (2) i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov. 2 er hverken enige eller uenige, mens 6% er uenige (4%) eller meget uenige (2%). Hele 4 af respondenterne har svaret ikke relevant, da de ikke har ansøgt eller indberettet elektronisk. Fjernes respondenterne, der ikke har gjort brug af selvbetjening og derfor svarer ikke relevant, er 5 af de adspurgte meget enige/enige i, at de nuværende selvbetjeningsmuligheder dækker deres behov. 33% er hverken enige eller uenige, mens 1 er uenige/meget uenige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kundetype, region eller alder. Totalt gennemsnit 2 2 4% 2% 4 Kommune 5% 18% 23% 55% Anden offentlig myndighed % Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 21% 43% Privatperson 6% 41% 24% 18% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant

32 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? Det er let at bruge selvbetjening 2 af de adspurgte er meget enige (6%) eller enige (21%) i, at det er let at bruge selvbetjening. 23% er hverken enige eller uenige, mens 6% er uenige (5%) eller meget uenige (1%). Hele 43% af respondenterne har svaret ikke relevant, da de ikke har ansøgt eller indberettet elektronisk. Fjernes respondenterne, der ikke har gjort brug af selvbetjening og derfor svarer ikke relevant, er 48% af de adspurgte meget enige/enige i, at det er let at bruge selvbetjening. 41% er hverken enige eller uenige, mens 11% er uenige/meget uenige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kundetype, region eller alder. Totalt gennemsnit 6% 21% 23% 5% 1% 43% Kommune 23% 64% Anden offentlig myndighed 2 53% Rådgiver Interesseorganisation /forening 21% 43% Privatperson 6% 41% 29% 6% 18% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant

33 Hvor enig er du i følgende udsagn om selvbetjeningen på nettet? Hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende 28% af de adspurgte er meget enige () eller enige (21%) i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. 26% er hverken enige eller uenige, mens 2% er uenige (1%) eller meget uenige (1%). Hele 43% af respondenterne har svaret ikke relevant, da de ikke har ansøgt eller indberettet elektronisk. Fjernes respondenterne, der ikke har gjort brug af selvbetjening og derfor svarer ikke relevant, er 5 af de adspurgte meget enige/enige i, at hjælpen til selvbetjening er tilfredsstillende. 46% er hverken enige eller uenige, mens 4% er uenige/meget uenige. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til kundetype, region eller alder. Totalt gennemsnit 21% 26% 1% 43% Kommune 23% 64% Anden offentlig myndighed 2 53% Rådgiver Interesseorganisation /forening 21% 43% Privatperson 6% 35% 41% 18% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant

34 34 Omdømme

35 Hvad er din opfattelse af Kystdirektoratets omdømme? 53% mener, at Kystdirektoratets omdømme er meget godt (9%) eller godt (44%), mens 16% hverken mener omdømmet er godt eller dårligt. 2 mener, det er dårligt (11%) eller meget dårligt (16%). En mindre andel af privatpersoner () mener, at Kystdirektoratets omdømme er meget godt/godt sammenlignet med gennemsnittet (53%). Omvendt mener en større andel af respondenter fra andre offentlige myndigheder (8), at omdømmet er meget godt/godt sammenlignet med gennemsnittet (53%). Totalt gennemsnit 9% 44% 16% 11% 16% 4% Kommune 5 23% 9% 5% Anden offentlig myndighed Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 5 Privatperson 29% 41% 6% Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Ikke relevant 35

36 Hvordan opfatter du Kystdirektoratet som offentlig myndighed? (Figur på efterfølgende side) Der er stor forskel på, hvordan Kystdirektoratet opfattes på forskellige områder. Flest er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet er engageret (74%), fagligt dygtig (72%) og ansvarlig (69%), mens færrest er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet er moderne (49%) og kundeorienteret (44%). På tværs af områderne har privatpersoner en mere negativ opfattelse af Kystdirektoratet som offentlig myndighed end gennemsnittet. Dette gælder for alle områder ud over, om Kystdirektoratet præger udviklingen på sit område. Omvendt har respondenter fra andre offentlige myndigheder en mere positiv opfattelse af Kystdirektoratet end gennemsnittet i forhold til faglig dygtighed, ansvarlighed, engagement og modernitet. Respondenter fra kommuner er desuden i højere grad end gennemsnittet meget enige/enige i, at Kystdirektoratet er engageret. Respondenter fra Region Nordjylland er i højere grad end gennemsnittet meget enige/enige i, at Kystdirektoratet er fagligt dygtig og ansvarlig. Respondenter fra Region Sjælland er i højere grad end gennemsnittet meget enige/enige i, at Kystdirektoratet er engageret, mens respondenter fra Region Hovedstaden i højere grad end gennemsnittet er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet præger udviklingen på sit område. Respondenter fra Region Midtjylland er mere kritiske end gennemsnittet i forhold til Kystdirektoratets åbenhed og kundeorientering. 36

37 Hvordan opfatter du Kystdirektoratet som offentlig myndighed? Fagligt dygtig 22% 49% 1% 11% 3% Åben 15% 46% 16% 11% 9% 3% Ansvarlig 1 52% 1 2% Engageret 1 5 2% 9% Moderne % 6% 11% 1 Kundeorienteret 16% 28% 23% 6% 19% Præger udviklingen på sit område 3 28% 2% 9% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 37

38 Hvor enig er du i følgende udsagn om Kystdirektoratet? (Figur på efterfølgende side) Respondenterne er mest enige i udsagnet; Kystdirektoratet er en troværdig myndighed. Her erklærer 62% af respondenterne sig meget enige/enige, mens 59% er meget enige/enige i, Kystdirektoratet er en god faglig samarbejdspartner. 53% er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet arbejder for løsninger, der tager hensyn til både naturen og borgere, mens 52% er meget enige/enige i, at Kystdirektoratet lytter til saglige argumenter og forslag. På tværs af alle fire udsagn ses en tendens til, at privatpersoner er mere uenige end gennemsnittet. Eksempelvis er 18% af privatpersonerne meget enige/enige i, at Kystdirektoratet lytter til saglige argumenter og forslag, hvilket er mindre end gennemsnittet (52%). Omvendt er respondenter fra andre offentlige myndigheder mere enige end gennemsnittet i forhold til udsagnene; Kystdirektoratet lytter til saglige argumenter og forslag, Kystdirektoratet er en troværdig myndighed, og Kystdirektoratet er en god faglig samarbejdspartner. Også respondenter fra kommuner er mere enige end gennemsnittet i forhold til udsagnene; Kystdirektoratet er en god faglig samarbejdspartner og Kystdirektoratet arbejder for løsninger, der tager hensyn til både naturen og borgere. 38

39 Hvor enig er du i følgende udsagn om Kystdirektoratet? Kystdirektoratet lytter til saglige argumenter og forslag 38% 19% 1 Kystdirektoratet er en troværdig myndighed 15% 4 15% 5% 4% Kystdirektoratet er en god faglig samarbejdspartner 15% 44% 6% 15% 6% Kystdirektoratet arbejder for løsninger, der tager hensyn til både naturen og borgere 16% 3 19% 15% 6% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ikke relevant 39

40 Hvad er dit samlede indtryk af Kystdirektoratet? 68% af respondenterne angiver, at deres samlede indtryk af Kystdirektoratet er meget godt (2) eller godt (41%). har hverken et godt eller dårligt indtryk af Kystdirektoratet, mens 2 har et dårligt (5%) eller meget dårligt (15%) indtryk. Respondenter fra andre offentlige myndigheder har et bedre indtryk af Kystdirektoratet end gennemsnittet, mens privatpersoner har et dårligere indtryk end gennemsnittet. Således angiver 8 af respondenterne fra andre offentlige myndigheder, at deres indtryk er meget godt/godt, mens dette angives af 24% af privatpersonerne. En større andel af respondenterne fra Region Nordjylland (91%) har et meget godt/godt indtryk af Kystdirektoratet sammenlignet med gennemsnittet (68%). Totalt gennemsnit 2 41% 5% 15% Kommune 32% 45% 5% 5% Anden offentlig myndighed 4 4 Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 21% 64% Privatperson 24% 18% 18% 41% Meget godt Godt Hverken/eller Dårligt Meget dårligt Ikke relevant

41 Hvor stammer dit indtryk af Kystdirektoratet fra? Flest respondenter (9) angiver, at deres indtryk af Kystdirektoratet kommer fra personlig erfaring. Herefter angiver 5, at deres indtryk stammer fra afgørelser af egen sagsbehandling. 26% svarer, at deres indtryk af Kystdirektoratet stammer fra fysiske møder, 22% at det stammer fra medierne, og 22% at det stammer fra kommuner. 16% angiver, at deres indtryk af Kystdirektoratet stammer fra Kystdirektoratets hjemmeside, mens angiver, at det stammer fra andre offentlige myndigheder. Under 1 svarer, at deres indtryk stammer fra fagblade (5%) eller sociale medier (1%). En større andel af respondenterne fra Region Sjælland (10) angiver, at deres indtryk af Kystdirektoratet stammer fra personlig erfaring sammenlignet med gennemsnittet (9) Personlig erfaring 9 Afgørelser af egen sagsbehandling Fysiske møder (fx på borgermøder, informationsmøder, konferencer, åbent hus, møde på kysten m.m.) Medierne (tv, aviser, radio, mv.) Kommuner Kystdirektoratets hjemmeside Andre offentlige myndigheder 26% 22% 22% 16% 5 41 Fagblade Sociale medier Andet 1% 5% 9%

42 Hvor tilfreds er du alt i alt med Kystdirektoratet? 6 af de adspurgte er alt i alt meget tilfredse (3) eller tilfredse (3) med Kystdirektoratet. 11% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 22% alt i alt er utilfredse () eller meget utilfredse (15%) med Kystdirektoratet. Privatpersoner er alt i alt mindre tilfredse med Kystdirektoratet end gennemsnittet, mens respondenter fra andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer/foreninger er mere tilfredse. Således er 18% af privatpersonerne meget tilfredse/tilfredse med Kystdirektoratet alt i alt, mens gennemsnittet er 6. 93% af respondenterne fra andre offentlige myndigheder og 86% af respondenterne fra interesseorganisationer/foreninger er meget tilfredse/tilfredse, hvilket er signifikant højere end gennemsnittet (6). En større andel af respondenterne fra Region Nordjylland (91%) er alt i alt meget tilfredse/tilfredse med Kystdirektoratet sammenlignet med gennemsnittet (6) Totalt gennemsnit % 15% Kommune 36% 36% 9% 5% Anden offentlig myndighed 4 53% Rådgiver 38% Interesseorganisation /forening 21% 64% Privatperson 6% 18% 24% 41% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ikke relevant

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2015

NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2015 NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse Om undersøgelsen: Gennemført i samarbejde med Megafon juni-juli Stort set samme undersøgelse som Næsten 900 kunder fordelt på alle styrelsens målgrupper

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2017 Rapport RAMBØLL 19-12-2017 Indhold 3 Indledning Kort om undersøgelsen samt indledning 4 Overordnede konklusioner Udvikling siden 2013 og 2015, på tværs

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2018

Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2018 Landbrugsstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse 2018 Rapport RAMBØLL 30-10-2018 Indhold 3 Indledning Kort om undersøgelsen samt indledning 4 Overordnede konklusioner Udvikling siden 2015 og 2017, på tværs

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fiskeridirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 17 4.1. Hovedparten af respondenterne er erhvervsfiskere...

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter

Viborg Kommune. Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling. Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar respondenter Viborg Kommune Undersøgelse vedrørende byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 19. til 24. januar 2012 159 respondenter 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter

Gladsaxe Kommune. Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november respondenter Miljøsamarbejdet Telefonundersøgelse foretaget 26. oktober 5. november 2009 33 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 26. oktober

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB S E P T E M B E R 2018 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB K UNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. R E S U M É S. 4 3. B Y- OG M E T R O B U S S E R S. 1 4 4. R E G I O N A L B U S S E R S. 2 6 5.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen

KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen KONDOM POSTTEST Internetundersøgelse oktober 2016 PROJEKTKONSULENTER Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen 1 05. HAR DU NOGENSINDE HAFT SAMLEJE? Der er ingen signifikante forskelle mellem målgruppen og

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Gladsaxe Kommune 2015

Gladsaxe Kommune 2015 Gladsaxe Kommune 2015 Brugerundersøgelse af borgerservice Gladsaxe Kommunes Borgerservice den 10. juni 2015 Disposition 1. Formål med undersøgelsen 2. Om undersøgelsen 3. Anbefalinger og konklusion 4.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Fødevarestyrelsen KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er virksomheder... 18

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Måling: De unge tror mest på velfærden

Måling: De unge tror mest på velfærden 1 Måling: De unge tror mest på velfærden En ny måling foretaget af Megafon for Cevea afdækker danskernes forhold til en række velfærdsinstitutioner og overførselsindkomster. Målingen viser en noget lunken

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018:

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Solrød Kommune Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Du og kun dine svar I spørgeskemaet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE Plantedirektoratet KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 11 4. Metode... 18 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 18 4.2.

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Undersøgelsens formål At afdække brugernes overordnende tilfredshed med den fysiske og digitale borgerservice i Skanderborg Kommune

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018

pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halvår 2018 pwc.dk/tillidsbarometer Tillidsbarometeret 1. halv 18 Indholdsfortegnelse Introduktion til Tillidsbarometeret...3 s tillid til hinanden...4 Tillid til offentlige myndigheders databehandling...5 Tillid

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 21. november 2017. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med Håndværker- og industriforeningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018

Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018 Samlede resultater af KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i bygge- og miljøsager for Næstved Kommune 2018 Forsidefoto: Thijs van der Weide Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af dialogmøder med lægerne på AUH, Risskov Børne- og ungdomspsykiatrien

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse i forlængelse af dialogmøder med lægerne på AUH, Risskov Børne- og ungdomspsykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Rapport for Børne- og ungdomspsykiatrien Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere