Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights"

Transkript

1 Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende brug af danske og internationale domænenavne tillægges, når domænenavnet indeholder tredjemands varemærke. Indledningsvist præsenteres den varemærkeretlige brugspligt efter VML 25, hvorefter domænenavne præsenteres i juridisk kontekst. Der redegøres for den retlige regulering af danske domænenavne efter IDL og regulering af internationale domænenavne efter UDRP. Der redegøres for, at den manglende brug af domænenavnet kan inddrages som et centralt moment i vurderingen af registrantens subjektive forhold, men ikke i sig kan medføre at domænenavnet tilpligtes overført til varemærkeindehaveren. Hovedvægten i specialet er lagt på, en systematisering og analyse af dansk praksis og international praksis fra WIPO. På baggrund heraf konkluderes der, at varemærkets karakteristik, i form af varemærkets velkendthed og særpræg tillægges afgørende betydning i vurderingen af registrantens subjektive forhold. Herudover tillægges registrantens interesser i domænenavnet en afgørende betydning. Der konkluderes, at varemærkeindehavere er beskyttet bedre mod passive domænenavnsregistreringer efter dansk praksis, end efter WIPOs praksis. Dette begrundes med, at manglende brug af domænenavne alene tillægges bevismæssig betydning efter WIPOs praksis, hvorimod registrantens passivitet endvidere kan tillægges selvstændig betydning som led i en interesseafvejning efter dansk praksis. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Systematik Metode Den varemærkeretlige brugspligt Reel brug Definition af domænenavne Domænenavnets retlige status Domænenavnskonflikter under.dk-domænet ICANN Regulering af det danske domæneområde Lovens tilblivelse og formål Administration af.dk-domænet efter IDL Tvistløsning Materielle regler rettet mod registranten Anden lovgivning... 9 RETTID 2013/Specialeafhandling 11 1

2 Kendetegnsretlig lovgivning på internettet Krav om erhvervsmæssigt brug God domænenavnsskik jf. IDL 12, stk Forbud mod warehousing efter IDL 12, stk Brugspligt for domænenavne Reel brug af domænenavne Anvendes til at viderestille til anden hjemmeside og FTP-service Reklamer og sponsorerede links Manglende brug af domænenavne i praksis Registrering foretaget af konkurrent Velkendte varemærker Registrering om brug i ond tro Interesseafvejning Generiske og beskrivende domænenavne Registrering eller brug i ond tro Interessemæssigt misforhold Særprægede domænenavne Almene hensyn Indklagede reagerer ikke på klagenævnets henvendelse Registrering i god tro brug i ond tro Delkonklusion Internationale domænenavnskonflikter Systemets tilblivelse Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP Regelsættets struktur Materielle betingelser i UDRP Klagenævn Klagenævnets virke Praksis som retskilde Manglende brug efter UDRP Rettigheder og legitime interesser - Artikel 4a(ii) Påtænkt brug Registrering og brug i ond tro artikel 4a(iii) Eksemplifikationer i The Policy artikel 4b Definition af manglende brug efter UDRP og FTP-klient Viderestille til anden hjemmeside Parkering af hjemmesider Spekulation i domænenavne Udvikling af princip om manglende brug Telstra-afgørelsen RETTID 2013/Specialeafhandling 11 2

3 Panelistens fortolkning af The Policy artikel 4b Relevante omstændigheder Manglende brug som ond tro i sig selv Efterfølgende praksis Relevante omstændigheder Varemærkets velkendthed Varemærkets særpræg Indklagede ikke påvist aktuel eller påtænkt brug i god tro Skjult identitet Manglende svar fra indklagede Afgørende opsummerende betragtning Det tidsmæssige aspekt Delkonklusion Sammenfattende komparativ analyse Litteraturliste Forkortelser: IDL Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Lov nr. 598 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr af 18. december 2012). MFL Markedsføringsloven (Lbk. nr. 58 af 20. januar 2012). VML Varemærkeloven (Lbk. nr. 109 af 24. januar 2012). 1. Indledning A havde i 25 år solgt tøj i hele verden under varemærket BURN. For at erobre nye kunder besluttede A sig for at starte salg og markedsføring på internettet via egen hjemmeside. A kunne dog ikke registrere det danske domænenavn burn.dk, da en privatperson allerede havde registreret domænenavnet, men aldrig taget det i brug. Registreringen af det internationale domænenavn i form af burn.com blev ligeledes afvist, da hans konkurrent fra Tyskland allerede havde erhvervet domænenavnet dog ligeledes uden at tage det i brug. Kan A kræve disse domænenavne overført til sig, eller må han acceptere, at domænenavnene blot går til spilde uden nogen form for brug eller gavn for samfundet? Kan A påberåbe sig sin væsentlige interesse i domænenavnene, idet de udgør værdifulde aktiver for ham, hvorimod de tilsyneladende ikke udgør nogen værdi for registranterne? Kan A påberåbe, at de passive domænenavnsregistreringer alene er foretaget for at snylte på As velrespekterede varemærke eller for at udelukke A fra markedet? Dette hypotetiske eksempel anslår den overordnede problemstilling for dette speciale. Internettet har udviklet sig til en almindelig og uundværlig del af de fleste danskeres hverdag. Hjemmesider har gjort det muligt at hente information fra hele verden og s har i vidt omfang erstattet traditionelle breve og faxmaskinen. Alene i Danmark er der i dag registreret over 1.2 mio. domænenavne. 1 1 jf. DK Hostmasters statistik på: https://www.dk-hostmaster.dk/presse/statistik/antal-registrerededomaener/ RETTID 2013/Specialeafhandling 11 3

4 Grundet internettets centrale betydning har domænenavne fået en stadig større økonomisk betydning for både offentlige myndigheder, private virksomheder, og forbrugere, og dermed for samfundet i almindelighed. Virksomhedens domænenavn er indgangsnøglen til virksomhedens globale adresse i den virtuelle verden og dermed et af de vigtigste forretningskendetegn for virksomheden. Det er et aktiv på linje med et fysisk varemærke, ladet med virksomhedens oparbejdede goodwill. Det er derfor af afgørende betydning for en virksomhed at have et let genkendeligt og retvisende domænenavn evt. i form af virksomhedens varemærke. Der er hverken for danske domænenavne eller for internationale åbne, generiske topdomæner indført et formelt krav om brugspligt i regelgrundlaget. Registrantens manglende brug af domænenavnet kan dog efter såvel dansk som efter WIPOs praksis inddrages som et relevant moment i vurderingen, af om domænenavnet skal overdrages til indehaveren af et identisk eller forveksleligt varemærke Problemformulering Hovedformålet med dette speciale er at belyse og analysere, hvilken virkning manglende brug af domænenavne tillægges efter hhv. dansk praksis for danske domænenavne og efter WIPOs praksis for internationale domænenavne, når domænenavnet indeholder tredjemands varemærke. Formålet er at foretage en komparativ analyse af, om passive domænenavnsregistreringer tillægges samme virkning i praksis, herunder hvilke omstændigheder der i praksis tillægges afgørende betydning i den samlende vurdering ved manglende brug. Særligt vil specialet indeholde en analyse af, hvornår der foreligger manglende brug af domænenavne, samt hvilken betydning varemærkets karakter og registrantens adfærd tillægges når domænenavnet ikke er taget i brug. Specialets analyser munder ud i en stillingtagen til, om der gennem praksis er etableret en vis form for brugspligt for domænenavne, eller om man som registrant kan lægge sin døde hånd på domænenavnet uagtet tredjemands væsentlige interesse i domænenavnet Afgrænsning Den internationale del er begrænset til en analyse af retstilstanden for åbne, generiske top level domæner omfattet af Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Hermed menes primært topdomænerne. com,.net og.org. Disse topdomæner betegnes som generiske, fordi de ikke er knyttet til et bestemt land. Da de i modsætning til andre topdomæner heller ikke for forbeholdt konkrete virksomhedstyper, 2 kaldes de åbne. Den internationale del er begrænset til topdomæner reguleret ved UDRP, idet dette er det mest kendte og anvendte regelsæt til regulering af internationale domænenavnskonflikter. Redegørelsen og analysen af den internationale del begrænses endvidere til WIPOs praksis. Redegørelsen og analysen af tilfælde, hvor domænenavne registreres i god tro men efterfølgende bruges i ond tro er afgrænset til en overordnet gennemgang, idet diskussionen er aldeles omfattende og således vil kunne danne grundlag for et selvstændigt specialeemne. Det samme er tilfældet for det traditionelle typeeksempel i form af warehousing, der for danske topdomæner er reguleret i IDL 12, stk. 2 og efter UDRP er direkte omfattet af The Policy artikel 4b(i). Gennemgangen heraf begrænses, idet denne type registreringer reguleres ved selvstændig lovhjemmel og praksis Systematik Specialet er delt op i to dele. I den første del redegøres der for manglende brug af danske domænenavne under.dk-domænet. I den anden del redegøres der for manglende brug af internationale generiske domænenavne, herunder.com,.org og.net. Retssystemerne og praksis vil i den anden del af specialet blive løbende sammenlignet. Gennemgangen af retssystemerne er dikteret af retstilstanden og er således tilrettelagt efter, hvilke momenter der fokuseres på i praksis, hvorfor gennemgangen således ikke er systema- 2 Herunder f.eks. topdomænerne;.gov,.int,.cat og.aero RETTID 2013/Specialeafhandling 11 4

5 tiseret på samme vis for den danske og den internationale del. Begge dele afsluttes med en delkonklusion, hvorefter afhandlingen afrundes med en perspektiverende sammenligning af systemerne Metode I afhandlingen benyttes den juridiske retsdogmatiske metode, idet gældende ret beskrives, systematiseres og analyseres. Herudover anvendes en komparativ metode, idet der løbende foretages en sammenligning af gældende ret for de åbne internationale domænenavne og danske domænenavne. Ved sammenligning af retssystemer benyttes typisk enten Länderberichtmetoden eller den analytiske metode. 3 Efter førstnævnte metode sidestilles nationale retssystemer, og der redegøres samlet for et retssystem ad gangen, hvorefter der følger en sammenligning af systemerne. Den analytiske metode sammenligner derimod begreber og retsområder, og der redegøres for hvert retssystems holdning til et enkelt emne ad gangen. I denne afhandling er Länderberichtmetoden anvendt. Idet retsområdet fortsat er relativt nyt, er den juridiske litteratur på området begrænset. Dette gælder i særdeleshed for den internationale del. Denne del er derfor i udpræget grad udtryk for en selvstændig analyse af WIPOs praksis, baseret på en omfattende gennemgang og systematisering af tidligere afgørelser. Idet det ikke har været muligt at henvise til juridisk litteratur som grundlag for mine antagelser, er der i stedet henvist til en lang række afgørelser. Langt fra alle disse er behandlet individuelt i afhandlingen. For at opnå størst mulig præcision, har jeg i afhandlingen anvendt den originale ordlyd af bestemmelserne i UDRP. Bestemmelsernes indhold er dog ligeledes forklaret på dansk. 2. Den varemærkeretlige brugspligt Diskussionen om en brugspligt for domænenavne forekommer nærliggende, idet der i beskyttelsessammenhænge er en tæt forbindelse mellem domænenavne og varemærkeretten. Efter VML 25 er der brugspligt for registrerede varemærker. En varemærkeregistrering kan således ophæves, såfremt der ikke er gjort reel brug af varemærket, her i landet, i en uafbrudt periode på 5 år for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, jf. VML 25. Brugspligten modvirker, at varemærkeregistrene overfyldes med varemærker, der ikke anvendes, og delvist imod, at mærker registreres med det formål at forhindre andre muligheden for at anvende dem Reel brug Kravet om reel brug defineres ikke generelt i lovteksten. Ifølge lovbemærkningerne forstås der ved reel brug: at der er gjort brug af mærket i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for området. 4 Reel brug indebærer således, at varemærket skal være anvendt for varer eller tjenesteydelser på markedet. En alvorligt ment reklamekampagne som efterfølgende følges op af reelt salg på markedet, opfylder dog også kravet. 5 Omvendt er symbolsk brug, der alene er sat i værk for at opretholde registreringen ikke betragtes som reel brug. Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at der blot indrykkes annoncer, eller trykkes reklamemateriale indeholdende varemærket, hvis dette alene sker for at afbryde fristen. 6 Omvendt indebærer kravet ikke, at brugen skal være kontinuerlig eller strækker sig over hele peroden ligesom der ikke stiles krav om, at brugen skal være af betydeligt omfang, hverken i henseende til geografisk område eller mængde. 7 Spørgsmålet om brugspligten er 3 Jf. Kort indføring i komparativ ret: s. 206f. 4 jf. Varemærkeret: Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket. Madridprotokollen: s Jf. eks. EF-domstolens afgørelse af 11. marts 2003, C-40/01, Ansul. EU-domstolens fortolkning af bestemmelsen er relevant, da varemærkedirektivets art. 10 danner grundlag for VML Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket. Madridprotokollen: s. 267ff., Immaterialret: Ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret: s. 497f og Markedsret del 3: s. 294ff. 7 Jf. f.eks. U SH. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 5

6 opfyldt, skal afgøres på baggrund af en helhedsbedømmelse, hvor samtlige faktiske omstændigheder inddrages, da der ikke kan opstilles en fast bagatelgrænse. 8 Er varemærkeretten opstået uden registrering, som følge af ibrugtagning, skal varemærket anvendes vedvarende for ikke at miste sin beskyttelse. Varemærkeretten ophører således, hvis man stopper med at bruge mærket. Genoptages anvendelsen, opstår varemærkeretten igen, men dog med prioritet fra tidspunktet for genoptagelsen. 9 Har man ladet sit varemærke registrere ved OHIM som EF-varemærke, er der ligeledes brugspligt for varemærket i samme omfang som ved danske registreringer jf. varemærkeforordningens 10 artikel 15. Bestemmelsen er identisk med varemærkedirektivets 11 artikel 10, som danner grundlag for VML 25. Ordlyden af den danske bestemmelse om brugspligt er således stort set identisk med bestemmelsen i varemærkeforordningens artikel Definition af domænenavne For at kunne identificere computere tilkoblet internettet, tildeler man hver computer og internetside en såkaldt IP-adresse 12, der består af et mange cifret nummer. Da det er svært at huske en lang talkombination for mennesker, har man indført en navneoverbygning til talkombinationerne, hvor IP-adressen bliver bundet sammen med et unikt domænenavn. 13 Navneoverbygningen i form af domænenavne anvendes primært til navngivning af hjemmesider og adressering af s. Internetbrugeren skal således blot huske domænenavnet for, at få adgang til hjemmesiden eller adressen. 14 Et domænenavn kan derfor defineres som en unik, teknisk adresseangivelse på internettet, der bruges til at lokalisere en hjemmeside eller adresse. Et domænenavn vil ofte knytte associationer til indehaverens navn, varemærke eller den funktion hjemmesiden tilbyder. 15 Domænenavne er opbygget efter et navnehierarki. Det sidste led i domænenavnet er det såkaldte top level domæne, f.eks..dk i domænenavnet Difo.dk. Ved top level domæner angives der hvilket domæneområde computeren skal forbindes til. Der findes hovedsageligt to grupper af top level domæner, i form af country code topdomæner, som er geografisk opdelte domæner efter landekoder og generiske top level domæner, f.eks..com,.org mv.. Foran topdomænet vil der i domænenavnet være et eller flere underdomæner der kaldes second level domæne. Second level domænet bestemmes i vid udstrækning af registranten selv. I domænenavnet Difo.dk består second level domænet af Difo. Domænenavne erhverves i praksis ved henvendelse til registratorvirksomheder, som har fået tilladelse til at sælge ledige domænenavne. Registratorer er således virksomheder, der sælger domænenavne til registranter Domænenavnets retlige status Domænenavne er endnu ikke tillagt sin endelige retlige status. Det forekommer nærliggende at sammenligne domænenavne med telefonnumre, til hvilke der knytter sig en særlig goodwill. Af DK Hostmasters 16 generelle vilkår fremgår det, at der med registreringen alene opnås en brugsret til domænenavnet. 17 Retten til et registreret domænenavn, kan dog mere nærliggen- 8 Jf. EU- domstolens afgørelse af 8. Juli 2003, T203/02, Sunrider. 9 Markedsret Del 3: s EF-forordning nr. 40/94 af om EF-varemærker, med senere ændringer. 11 EF-direktiv nr. 104/89 af 21. December 1988, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, med senere ændringer. 12 Internet Protocol Address. 13 Denne navneoverbygning kaldes DNS (Domian Name System). 14 Domænenavne en juridisk håndbog: s. 16; Internetretten: s. 285; Regulering af Domæneområdet?:,s. 5; samt betænkning 1450/2004, s. 27f. 15 IT-retten: s Administrator for danske domænenavne. 17 Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne, version 6, af 1. januar 2013, RETTID 2013/Specialeafhandling 11 6

7 de 18 defineres som en rent obligatorisk ret som udspringer af det aftaleforhold, der eksisterer mellem registranten og registratorvirksomheden. 19 Der er således alene tale om en aftaleretlig beskyttelse, hvorved der opnås en teknisk eneret, da der ikke kan eksistere to identiske domænenavne. En registrering af et domænenavn giver ikke i sig selv en retlig beskyttelse i form af forretningskendetegn og indebærer ej heller i sig selv en immateriel ret sui generis. 20 Et domænenavn kan dog opnå beskyttelse som varemærke efter VML, når betingelserne hertil er opfyldt. Domænenavne kan overdrages og pantsættes som virksomhedspant jf. TL 47c, stk. 3, nr. 7, ligesom det i teorien antages at der kan ske pantsætning af domænenavne efter de almindelig kendte regler og retsgrundsætninger Domænenavnskonflikter under.dk-domænet 4.1. ICANN Den overordnede administration af domænenavnssystemet på verdensplan varetages af The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som blev skabt i Det er bl.a. ICANN der afgør, hvilke top level domæner der skal åbnes, herunder de nationale country code top level domæner. Administrationen af de nationale top level domæner er af ICANN uddelegeret til organisationer i de lande, som domænet vedrører Regulering af det danske domæneområde Det danske domæneområde reguleres i dag af IDL. Før loven trådte i kraft d. 1. juli 2005, eksisterede der ikke nogen særskilt regulering af danske domænenavne. Domæneområdet var underlagt et selvreguleringssystem som blev administreret af den selvejende organisation, Dansk Internet Forum (DIFO) og DK Hostmaster A/S, der ejes 100 % af DIFO. Administrationen og konfliktløsningen skete således i privatretligt regi med mulighed for domstolsprøvelse. Der var ikke nogen lovhjemlet kompetence for det offentlige til myndighedsudøvelse på området. 23 DIFO nedsatte som led i deres virke et uafhængigt Klagenævn for Domænenavne, der har truffet afgørelser på grundlag af almindelige danske retsregler og DK Hostmasters forretningsbetingelser, som skal accepteres af alle registranter ved registrering af domænenavne Lovens tilblivelse og formål I 2003 nedsatte videnskabsministeriet et domæneudvalg, som fik til opgave at undersøge, behovet for at indføre en lovgivning på domæneområdet, hvilket resultererede i betænkning nr. 1450/2004 om administration af domænenavne i Danmark. På baggrund af betænkningsudvalgets anbefalinger, fremsatte videnskabsministeren et lovforslag 24, der med enkelte ændringer blev vedtaget af Folketinget d. 16. juni Loven har b.la. til formål at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark jf. IDL 1, nr. 1. Loven er en bred rammelov, som indeholder rammer for administrationen af.dk-domænet, men som samtidig respekterer traditionen for selvregulering på området, hvilket b.la. sikres ved, at administrator fortsat kan fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for registrering af Jf. betænkning 1450/2004: s. 120: At betegne retten til et domænenavn som en brugsret kan anfægtes, idet hverken DIFO eller DK Hostmaster i princippet har mulighed for at indrømme internetbrugere ret til at være tilkoblet internettet. 19 T-retten: s. 534 og betænkning 1450/2004: s IT-retten: s U.2003B.7: Domænenavnet som pantsætningsobjekt; IT-retten: s. 576 og Domænenavne en juridisk håndbog: s Internet ret, 1: s. 99f., IT-retten: s NIR , Ny dansk lov om internetdomæner: s FT (2. samling), tillæg A, L 165, s RETTID 2013/Specialeafhandling 11 7

8 domænenavne. 25 Herved er den fleksibilitet der har været kendetegnende for det tidligere selvreguleringssystem i vidt omfang bibeholdt, hvilket er fordelagtigt, henset til områdets konstante og hurtige udvikling Administration af.dk-domænet efter IDL Der skal ifølge IDL 4, stk. 1 udpeges en administrator for domæneområdet efter offentligt udbud, bemyndiget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Et sådant udbud blev gennemført i 2009 med DIFO som vinder, 26 hvorfor det danske topdomæne fortsat administreres af DIFO. 27 Den daglige administration varetages fortsat af DK Hostmaster A/S, der efter delegation 28 fra DIFO registrerer og delegerer second level domænenavne under.dkdomænet, samt varetager alle praktiske aspekter. IDL fastsætter nogle retlige rammer som vinderen af udbuddet skal overholde. Da disse regler dog i al væsentlighed er udarbejdet med inspiration i DIFOs tidligere virke, har DIFO og DK Hostmaster reelt blot fortsat den tidligere anvendte struktur og praksis Tvistløsning Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har med hjemmel i IDL 13, stk. 1 nedsat et uafhængigt klagenævn for domænenavne, der blot er en videreførelse af Klagenævnet for Domænenavne, nedsat af DIFO i forbindelse med deres virke inden lovens ikrafttræden. 30 Klagenævnet har dog nu hjemmel i lov, hvilket løser tidligere problemer om afgrænsning af klagenævnets kompetence. 31 Klagenævnet har kompetence til at suspendere, inddrage eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med IDL 12, forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af IDL 11, stk. 1, eller i strid med anden lovgivning i øvrigt jf. IDL 15, stk. 3, nr. 1. Klagenævnet har derimod ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse. Klagenævnets afgørelser er bindende og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed jf. IDL 16, stk. 1. Klagenævnets eksistens er dog ikke til hinder for, at tvisten indbringes for domstolene, ligesom klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden for en frist på 8 uger jf. IDL 16, stk Materielle regler rettet mod registranten Der er som udgangspunkt fri adgang til at registrere domænenavne under.dk-domænet. I forbindelse med registreringen, skal registranten acceptere DK Hostmasters generelle vilkår og skrive under på, at registreringen og/eller den aktive anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjeparts varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegns-rettigheder, og at registranten ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod dansk ret. 32 DK Hostmaster tildeler domænenavne efter først-til-mølle princippet og foretager ingen forudgående prøvelse af om registreringen er berettiget. 33 IDL indeholder to materielle bestemmelser, direkte rettet mod registranten, der begrænser muligheden for at registrere og opretholde visse domænenavne. IDL 12, stk. 1 hjemler et 25 NIR , God Domænenavnsskik: s Se 27 Det følger af organisationens aktuelle vedtægter, at den har til formål at varetage administrationen af internetdomænet.dk på grundlag af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. 28 Delegationen er sket med hjemmel i IDL 9, stk Domænenavne en juridisk håndbog: s DIFO har som administrator af domæneområdet fastsat nærmere regler for klagenævnets virksomhed og sagsbehandling i medfør af IDL IT-Retten, s Jf. DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk, Version 06 af 1. januar Ibid 1. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 8

9 krav om god domænenavnsskik og 12, stk hjemler et forbud mod warehousing. Registreringen og brugen af domænenavnet reguleres endvidere af anden lovgivning Anden lovgivning Inden IDL trådte i kraft var registrering og brug af domænenavne primært reguleret af de almindelige kendetegnsretlige regler, hvorfor Klagenævnet for Domænenavne og domstolene primært fandt hjemmel i anden kendetegnsretlig lovgivning, som VML, MFL 1 og 18, Virksomhedslovgivningens regler om virksomhedsnavne, Navneloven og almindelige retsgrundsætninger, når anden hjemmel ikke forelagde. Det har ikke været tilsigtet med IDL at ændre eller indskrænke anvendelsen af den kendetegnsretlige lovgivning, hvorfor IDL principielt ikke har ændret ved anvendelsen af disse specielle regler på de overlappende områder. 35 IDL 12 har derfor ikke selvstændig betydning på områder, hvor anden lovgivning finder anvendelse jf. princippet om lex specialis. Retsteknisk er det derfor påkrævet indledningsvis at afklare, om et forhold er omfattet af eks. VML, før en anvendelse af IDL 12 kan finde sted Kendetegnsretlig lovgivning på internettet Det er fast antaget i såvel teorien som praksis, at reglerne der gælder i den fysiske verden også gælder på internettet. Lovgivningens almindelige regler om forretningskendetegn, finder derfor anvendelse i tvister, der involverer domænenavne eller brug af forretningskendetegn på internettet. 36 Hvis tredjemand registrerer et domænenavn, der er identisk eller forveksleligt med et eksisterende varemærke, foreligger der en varemærkekrænkelse efter VML 4, stk. 1, såfremt domænenavnet anvendes til at markedsføre eller sælge konkurrerende varer eller tjenesteydelser. Forvekslelighedsbedømmelsen er den samme som foretages i den fysiske verden. 37 Er varemærket velkendt, udvides beskyttelsen af varemærkeindehaveren yderligere, således at det ikke er påkrævet at domænenavnet anvendes til salg af samme varer eller tjenesteydelser. 38 IDL 12, stk. 1 tillægges i disse tilfælde ikke selvstændig betydning, da forholdet er direkte omfattet direkte VML 4 og evt. MFL Krav om erhvervsmæssigt brug MFL og VML finder imidlertid kun anvendelse, såfremt registranten har handlet erhvervsmæssigt jf. VML 4, stk. 1 og MFL 2, stk. 1. Modsætningsvis følger således, at rent private handlinger ikke medfører en krænkelse af rettighedshaverens enerettigheder efter hverken VML eller MFL. Det er derfor afgørende, at fastlægge, hvornår registrantens brug af domænet betragtes som erhvervsmæssigt efter MFL og VML. Fastlæggelsen af hvornår der foreligger erhvervsmæssigt brug har endvidere relevans ifm. definitionen af manglende brug gennemgået nedenfor. Hvad der nærmere må defineres som erhvervsmæssigt brug kan på trods af flere afgørelser herom endnu ikke betragtes som endeligt afklaret. 39 Flere af disse afgørelser omhandler tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen konkret brug af domænenavnet i traditionel forstand. 34 IDL 12, stk. 2 trådte først i kraft d. 1. juli 2010 for domænenavne, der var registreret ved lovens ikrafttræden jf. IDL 27, stk Betænkning 1450/2004: s. 291, bemærkningerne til 12, stk. 1 i FT (2. Samling), Tillæg A: s og Internetretten: s Skal domæneområdet lovreguleres?: s. 7, U.2000B.131, Immaterialretlige problemstillinger på internettet. 37 Lone Prehn sammenligner i U.2001B.52, registreringen af et domænenavn med opslag af et navn på en butiksfacade. Indholdet af butikken vil i et vist omfang afgøre, om brugen af navnet på butiksfacaden udgør en krænkelse af et beskyttet varemærke, der dækker samme eller lignende varer eller tjenesteydelser. 38 jf. VML 4, stk Domænenavne en juridisk håndbog: s. 98. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 9

10 Østre Landsret fastslog i afgørelsen om domænenavnet beologic.com 40, at registrantens blotte registrering og efterfølgende tilbud om salg af domænenavnet til rettighedshaveren, ikke var i strid med hverken VML eller MFL 18. Dette var efter rettens mening tilfældet, idet den erhvervsmæssige brug af kendetegnet skal dække over en konkret omsætning af eksisterende varer eller tjenesteydelser. Forholdet fandtes derimod i strid med MFL 1 om god markedsføringsskik, da salg af domænenavne til overpris må anses som erhvervsvirksomhed i sig selv. 41 Det er i dette tilfælde uden betydning om domænenavnet indeholder et velkendt varemærke eller ej. 42 Det samme blev af Sø-og Handelsretten antaget i afgørelsen vedrørende domænenavnet br.dk 43, som indeholdte sagsøgers velkendte varemærke. Retten fremhævede i sin afgørelse, at VML 4, stk. 2 om beskyttelse af velkendte varemærker ikke kunne finde anvendelse, idet domænet ikke blev anvendt og der således ikke forelå erhvervsmæssigt brug for salg af varer eller tjenesteydelser. Til gengæld udtalte retten, at enhver fremtidig anvendelse af varemærket som domænenavn ville være retsstridig, fordi varemærket er velkendt. Retten betragtede således domænenavnet som en eneret for sagsøger, hvorfor registranten blev tilpligtet at overdrage domænenavnet. 44 Denne form for anticiperet krænkelse efter VML 4, stk. 2, kritiseres af Jakob Plesner Mathiasen og Mikkel Gudsøe 45, idet brugen tillige skal være utilbørlig eller vil skade varemærkets særpræg eller renommé, når der ikke foreligger varelighed jf. VML 4, stk. 2. Det er således noget vidtgående, at udelukke, at en enhver fremtidig brug kan være legitim. Højesteret 46 lod dog også domænenavnet overdrage alene under henvisning til MFL 1, allerede fordi forholdet var omfattet heraf. Sø- og Handelsretten anlagde en mere fleksibel fortolkning af kravet i rettens utrykte tilkendegivelse vedrørende domænenavnet mobilglas.dk. 47 Retten antog, at den blotte registrering af domænenavnet udgjorde erhvervsmæssigt brug, idet varemærkeindehaveren derved var afskåret fra at udnytte sit varemærke til markedsføring af konkurrerende produkter på internettet. Retten lagde afgørende vægt på konkurrencerelationen mellem parterne, og betragtede derfor registreringen som en negativ markedsføring med et klart kommercielt sigte, hvorved registranten kunne fremme salget af sine egne produkter på bekostning af sagsøger. Da konkurrencerelationen ikke er påkrævet ved velkendte varemærker, må det antages, at argumentationen også vil kunne finde anvendelse uden en direkte konkurrencerelation, ved registrering af velkendte varemærker som domænenavne. Inden IDL trådte i kraft overkom Klagenævnet for Domænenavne spørgsmålet om erhvervsmæssigt brug let og elegant ved at anvende et dobbelt hjemmelsgrundlag, der kombinerer almindelige retsgrundsætninger og MFL 1. Ved generelt at anvende den samme brede formulering undgik de i utallige afgørelser overhovedet at tage stilling til spørgsmålet om erhvervsmæssigt brug: Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel efter almindelige retsgrundsætninger som forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende efter 1 i markedsføringsloven, 40 U Ø. 41 Dommen er b.la. fulgt af Klagenævnet for Domænenavne i sagen om burgerking.dk, j.nr.: 338 af 2003, hvor klagenævnet henviste til dommen og konkluderede, at brugen var omfattet af MFL Erhvervsmæssig brug af internetdomæner: s. 145ff. 43 U SH. 44 Varemærkets velkendthed blev ligeledes tillagt denne betydning i Sø-og Handelsrettens dom om domænenavnet rki-sletning.dk af 8. Januar 2008 i sag V NIR , God Domænenavnsskik: s. 152 note U H. 47 Sø- og Handelsrettens skriftlige tilkendegivelse af 1. november 2001 i sag nr. V Afgørelsen er gengivet i U.2001B.409, Varemærkeret online. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 10

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Regulering af domænenavns- området?

Regulering af domænenavns- området? 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DOMÆNENAVNSSYSTEMET... 5 2.1 ORGANISERING...5

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx

Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx Kendetegnsretlig analyse af søgeordsbaseret reklame med primært fokus på Google AdWords.docx af MILLE RUDBECK-THOMSEN Nærværende specialeafhandling omhandler den kendetegnsretlige regulering af søgeordsbaseret

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Typosquatting af dk domæner

Typosquatting af dk domæner Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere