Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights"

Transkript

1 Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende brug af danske og internationale domænenavne tillægges, når domænenavnet indeholder tredjemands varemærke. Indledningsvist præsenteres den varemærkeretlige brugspligt efter VML 25, hvorefter domænenavne præsenteres i juridisk kontekst. Der redegøres for den retlige regulering af danske domænenavne efter IDL og regulering af internationale domænenavne efter UDRP. Der redegøres for, at den manglende brug af domænenavnet kan inddrages som et centralt moment i vurderingen af registrantens subjektive forhold, men ikke i sig kan medføre at domænenavnet tilpligtes overført til varemærkeindehaveren. Hovedvægten i specialet er lagt på, en systematisering og analyse af dansk praksis og international praksis fra WIPO. På baggrund heraf konkluderes der, at varemærkets karakteristik, i form af varemærkets velkendthed og særpræg tillægges afgørende betydning i vurderingen af registrantens subjektive forhold. Herudover tillægges registrantens interesser i domænenavnet en afgørende betydning. Der konkluderes, at varemærkeindehavere er beskyttet bedre mod passive domænenavnsregistreringer efter dansk praksis, end efter WIPOs praksis. Dette begrundes med, at manglende brug af domænenavne alene tillægges bevismæssig betydning efter WIPOs praksis, hvorimod registrantens passivitet endvidere kan tillægges selvstændig betydning som led i en interesseafvejning efter dansk praksis. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Systematik Metode Den varemærkeretlige brugspligt Reel brug Definition af domænenavne Domænenavnets retlige status Domænenavnskonflikter under.dk-domænet ICANN Regulering af det danske domæneområde Lovens tilblivelse og formål Administration af.dk-domænet efter IDL Tvistløsning Materielle regler rettet mod registranten Anden lovgivning... 9 RETTID 2013/Specialeafhandling 11 1

2 Kendetegnsretlig lovgivning på internettet Krav om erhvervsmæssigt brug God domænenavnsskik jf. IDL 12, stk Forbud mod warehousing efter IDL 12, stk Brugspligt for domænenavne Reel brug af domænenavne Anvendes til at viderestille til anden hjemmeside og FTP-service Reklamer og sponsorerede links Manglende brug af domænenavne i praksis Registrering foretaget af konkurrent Velkendte varemærker Registrering om brug i ond tro Interesseafvejning Generiske og beskrivende domænenavne Registrering eller brug i ond tro Interessemæssigt misforhold Særprægede domænenavne Almene hensyn Indklagede reagerer ikke på klagenævnets henvendelse Registrering i god tro brug i ond tro Delkonklusion Internationale domænenavnskonflikter Systemets tilblivelse Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP Regelsættets struktur Materielle betingelser i UDRP Klagenævn Klagenævnets virke Praksis som retskilde Manglende brug efter UDRP Rettigheder og legitime interesser - Artikel 4a(ii) Påtænkt brug Registrering og brug i ond tro artikel 4a(iii) Eksemplifikationer i The Policy artikel 4b Definition af manglende brug efter UDRP og FTP-klient Viderestille til anden hjemmeside Parkering af hjemmesider Spekulation i domænenavne Udvikling af princip om manglende brug Telstra-afgørelsen RETTID 2013/Specialeafhandling 11 2

3 Panelistens fortolkning af The Policy artikel 4b Relevante omstændigheder Manglende brug som ond tro i sig selv Efterfølgende praksis Relevante omstændigheder Varemærkets velkendthed Varemærkets særpræg Indklagede ikke påvist aktuel eller påtænkt brug i god tro Skjult identitet Manglende svar fra indklagede Afgørende opsummerende betragtning Det tidsmæssige aspekt Delkonklusion Sammenfattende komparativ analyse Litteraturliste Forkortelser: IDL Lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Lov nr. 598 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr af 18. december 2012). MFL Markedsføringsloven (Lbk. nr. 58 af 20. januar 2012). VML Varemærkeloven (Lbk. nr. 109 af 24. januar 2012). 1. Indledning A havde i 25 år solgt tøj i hele verden under varemærket BURN. For at erobre nye kunder besluttede A sig for at starte salg og markedsføring på internettet via egen hjemmeside. A kunne dog ikke registrere det danske domænenavn burn.dk, da en privatperson allerede havde registreret domænenavnet, men aldrig taget det i brug. Registreringen af det internationale domænenavn i form af burn.com blev ligeledes afvist, da hans konkurrent fra Tyskland allerede havde erhvervet domænenavnet dog ligeledes uden at tage det i brug. Kan A kræve disse domænenavne overført til sig, eller må han acceptere, at domænenavnene blot går til spilde uden nogen form for brug eller gavn for samfundet? Kan A påberåbe sig sin væsentlige interesse i domænenavnene, idet de udgør værdifulde aktiver for ham, hvorimod de tilsyneladende ikke udgør nogen værdi for registranterne? Kan A påberåbe, at de passive domænenavnsregistreringer alene er foretaget for at snylte på As velrespekterede varemærke eller for at udelukke A fra markedet? Dette hypotetiske eksempel anslår den overordnede problemstilling for dette speciale. Internettet har udviklet sig til en almindelig og uundværlig del af de fleste danskeres hverdag. Hjemmesider har gjort det muligt at hente information fra hele verden og s har i vidt omfang erstattet traditionelle breve og faxmaskinen. Alene i Danmark er der i dag registreret over 1.2 mio. domænenavne. 1 1 jf. DK Hostmasters statistik på: https://www.dk-hostmaster.dk/presse/statistik/antal-registrerededomaener/ RETTID 2013/Specialeafhandling 11 3

4 Grundet internettets centrale betydning har domænenavne fået en stadig større økonomisk betydning for både offentlige myndigheder, private virksomheder, og forbrugere, og dermed for samfundet i almindelighed. Virksomhedens domænenavn er indgangsnøglen til virksomhedens globale adresse i den virtuelle verden og dermed et af de vigtigste forretningskendetegn for virksomheden. Det er et aktiv på linje med et fysisk varemærke, ladet med virksomhedens oparbejdede goodwill. Det er derfor af afgørende betydning for en virksomhed at have et let genkendeligt og retvisende domænenavn evt. i form af virksomhedens varemærke. Der er hverken for danske domænenavne eller for internationale åbne, generiske topdomæner indført et formelt krav om brugspligt i regelgrundlaget. Registrantens manglende brug af domænenavnet kan dog efter såvel dansk som efter WIPOs praksis inddrages som et relevant moment i vurderingen, af om domænenavnet skal overdrages til indehaveren af et identisk eller forveksleligt varemærke Problemformulering Hovedformålet med dette speciale er at belyse og analysere, hvilken virkning manglende brug af domænenavne tillægges efter hhv. dansk praksis for danske domænenavne og efter WIPOs praksis for internationale domænenavne, når domænenavnet indeholder tredjemands varemærke. Formålet er at foretage en komparativ analyse af, om passive domænenavnsregistreringer tillægges samme virkning i praksis, herunder hvilke omstændigheder der i praksis tillægges afgørende betydning i den samlende vurdering ved manglende brug. Særligt vil specialet indeholde en analyse af, hvornår der foreligger manglende brug af domænenavne, samt hvilken betydning varemærkets karakter og registrantens adfærd tillægges når domænenavnet ikke er taget i brug. Specialets analyser munder ud i en stillingtagen til, om der gennem praksis er etableret en vis form for brugspligt for domænenavne, eller om man som registrant kan lægge sin døde hånd på domænenavnet uagtet tredjemands væsentlige interesse i domænenavnet Afgrænsning Den internationale del er begrænset til en analyse af retstilstanden for åbne, generiske top level domæner omfattet af Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP). Hermed menes primært topdomænerne. com,.net og.org. Disse topdomæner betegnes som generiske, fordi de ikke er knyttet til et bestemt land. Da de i modsætning til andre topdomæner heller ikke for forbeholdt konkrete virksomhedstyper, 2 kaldes de åbne. Den internationale del er begrænset til topdomæner reguleret ved UDRP, idet dette er det mest kendte og anvendte regelsæt til regulering af internationale domænenavnskonflikter. Redegørelsen og analysen af den internationale del begrænses endvidere til WIPOs praksis. Redegørelsen og analysen af tilfælde, hvor domænenavne registreres i god tro men efterfølgende bruges i ond tro er afgrænset til en overordnet gennemgang, idet diskussionen er aldeles omfattende og således vil kunne danne grundlag for et selvstændigt specialeemne. Det samme er tilfældet for det traditionelle typeeksempel i form af warehousing, der for danske topdomæner er reguleret i IDL 12, stk. 2 og efter UDRP er direkte omfattet af The Policy artikel 4b(i). Gennemgangen heraf begrænses, idet denne type registreringer reguleres ved selvstændig lovhjemmel og praksis Systematik Specialet er delt op i to dele. I den første del redegøres der for manglende brug af danske domænenavne under.dk-domænet. I den anden del redegøres der for manglende brug af internationale generiske domænenavne, herunder.com,.org og.net. Retssystemerne og praksis vil i den anden del af specialet blive løbende sammenlignet. Gennemgangen af retssystemerne er dikteret af retstilstanden og er således tilrettelagt efter, hvilke momenter der fokuseres på i praksis, hvorfor gennemgangen således ikke er systema- 2 Herunder f.eks. topdomænerne;.gov,.int,.cat og.aero RETTID 2013/Specialeafhandling 11 4

5 tiseret på samme vis for den danske og den internationale del. Begge dele afsluttes med en delkonklusion, hvorefter afhandlingen afrundes med en perspektiverende sammenligning af systemerne Metode I afhandlingen benyttes den juridiske retsdogmatiske metode, idet gældende ret beskrives, systematiseres og analyseres. Herudover anvendes en komparativ metode, idet der løbende foretages en sammenligning af gældende ret for de åbne internationale domænenavne og danske domænenavne. Ved sammenligning af retssystemer benyttes typisk enten Länderberichtmetoden eller den analytiske metode. 3 Efter førstnævnte metode sidestilles nationale retssystemer, og der redegøres samlet for et retssystem ad gangen, hvorefter der følger en sammenligning af systemerne. Den analytiske metode sammenligner derimod begreber og retsområder, og der redegøres for hvert retssystems holdning til et enkelt emne ad gangen. I denne afhandling er Länderberichtmetoden anvendt. Idet retsområdet fortsat er relativt nyt, er den juridiske litteratur på området begrænset. Dette gælder i særdeleshed for den internationale del. Denne del er derfor i udpræget grad udtryk for en selvstændig analyse af WIPOs praksis, baseret på en omfattende gennemgang og systematisering af tidligere afgørelser. Idet det ikke har været muligt at henvise til juridisk litteratur som grundlag for mine antagelser, er der i stedet henvist til en lang række afgørelser. Langt fra alle disse er behandlet individuelt i afhandlingen. For at opnå størst mulig præcision, har jeg i afhandlingen anvendt den originale ordlyd af bestemmelserne i UDRP. Bestemmelsernes indhold er dog ligeledes forklaret på dansk. 2. Den varemærkeretlige brugspligt Diskussionen om en brugspligt for domænenavne forekommer nærliggende, idet der i beskyttelsessammenhænge er en tæt forbindelse mellem domænenavne og varemærkeretten. Efter VML 25 er der brugspligt for registrerede varemærker. En varemærkeregistrering kan således ophæves, såfremt der ikke er gjort reel brug af varemærket, her i landet, i en uafbrudt periode på 5 år for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, jf. VML 25. Brugspligten modvirker, at varemærkeregistrene overfyldes med varemærker, der ikke anvendes, og delvist imod, at mærker registreres med det formål at forhindre andre muligheden for at anvende dem Reel brug Kravet om reel brug defineres ikke generelt i lovteksten. Ifølge lovbemærkningerne forstås der ved reel brug: at der er gjort brug af mærket i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for området. 4 Reel brug indebærer således, at varemærket skal være anvendt for varer eller tjenesteydelser på markedet. En alvorligt ment reklamekampagne som efterfølgende følges op af reelt salg på markedet, opfylder dog også kravet. 5 Omvendt er symbolsk brug, der alene er sat i værk for at opretholde registreringen ikke betragtes som reel brug. Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at der blot indrykkes annoncer, eller trykkes reklamemateriale indeholdende varemærket, hvis dette alene sker for at afbryde fristen. 6 Omvendt indebærer kravet ikke, at brugen skal være kontinuerlig eller strækker sig over hele peroden ligesom der ikke stiles krav om, at brugen skal være af betydeligt omfang, hverken i henseende til geografisk område eller mængde. 7 Spørgsmålet om brugspligten er 3 Jf. Kort indføring i komparativ ret: s. 206f. 4 jf. Varemærkeret: Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket. Madridprotokollen: s Jf. eks. EF-domstolens afgørelse af 11. marts 2003, C-40/01, Ansul. EU-domstolens fortolkning af bestemmelsen er relevant, da varemærkedirektivets art. 10 danner grundlag for VML Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærket. Madridprotokollen: s. 267ff., Immaterialret: Ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret: s. 497f og Markedsret del 3: s. 294ff. 7 Jf. f.eks. U SH. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 5

6 opfyldt, skal afgøres på baggrund af en helhedsbedømmelse, hvor samtlige faktiske omstændigheder inddrages, da der ikke kan opstilles en fast bagatelgrænse. 8 Er varemærkeretten opstået uden registrering, som følge af ibrugtagning, skal varemærket anvendes vedvarende for ikke at miste sin beskyttelse. Varemærkeretten ophører således, hvis man stopper med at bruge mærket. Genoptages anvendelsen, opstår varemærkeretten igen, men dog med prioritet fra tidspunktet for genoptagelsen. 9 Har man ladet sit varemærke registrere ved OHIM som EF-varemærke, er der ligeledes brugspligt for varemærket i samme omfang som ved danske registreringer jf. varemærkeforordningens 10 artikel 15. Bestemmelsen er identisk med varemærkedirektivets 11 artikel 10, som danner grundlag for VML 25. Ordlyden af den danske bestemmelse om brugspligt er således stort set identisk med bestemmelsen i varemærkeforordningens artikel Definition af domænenavne For at kunne identificere computere tilkoblet internettet, tildeler man hver computer og internetside en såkaldt IP-adresse 12, der består af et mange cifret nummer. Da det er svært at huske en lang talkombination for mennesker, har man indført en navneoverbygning til talkombinationerne, hvor IP-adressen bliver bundet sammen med et unikt domænenavn. 13 Navneoverbygningen i form af domænenavne anvendes primært til navngivning af hjemmesider og adressering af s. Internetbrugeren skal således blot huske domænenavnet for, at få adgang til hjemmesiden eller adressen. 14 Et domænenavn kan derfor defineres som en unik, teknisk adresseangivelse på internettet, der bruges til at lokalisere en hjemmeside eller adresse. Et domænenavn vil ofte knytte associationer til indehaverens navn, varemærke eller den funktion hjemmesiden tilbyder. 15 Domænenavne er opbygget efter et navnehierarki. Det sidste led i domænenavnet er det såkaldte top level domæne, f.eks..dk i domænenavnet Difo.dk. Ved top level domæner angives der hvilket domæneområde computeren skal forbindes til. Der findes hovedsageligt to grupper af top level domæner, i form af country code topdomæner, som er geografisk opdelte domæner efter landekoder og generiske top level domæner, f.eks..com,.org mv.. Foran topdomænet vil der i domænenavnet være et eller flere underdomæner der kaldes second level domæne. Second level domænet bestemmes i vid udstrækning af registranten selv. I domænenavnet Difo.dk består second level domænet af Difo. Domænenavne erhverves i praksis ved henvendelse til registratorvirksomheder, som har fået tilladelse til at sælge ledige domænenavne. Registratorer er således virksomheder, der sælger domænenavne til registranter Domænenavnets retlige status Domænenavne er endnu ikke tillagt sin endelige retlige status. Det forekommer nærliggende at sammenligne domænenavne med telefonnumre, til hvilke der knytter sig en særlig goodwill. Af DK Hostmasters 16 generelle vilkår fremgår det, at der med registreringen alene opnås en brugsret til domænenavnet. 17 Retten til et registreret domænenavn, kan dog mere nærliggen- 8 Jf. EU- domstolens afgørelse af 8. Juli 2003, T203/02, Sunrider. 9 Markedsret Del 3: s EF-forordning nr. 40/94 af om EF-varemærker, med senere ændringer. 11 EF-direktiv nr. 104/89 af 21. December 1988, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, med senere ændringer. 12 Internet Protocol Address. 13 Denne navneoverbygning kaldes DNS (Domian Name System). 14 Domænenavne en juridisk håndbog: s. 16; Internetretten: s. 285; Regulering af Domæneområdet?:,s. 5; samt betænkning 1450/2004, s. 27f. 15 IT-retten: s Administrator for danske domænenavne. 17 Vilkår for tildeling, registrering og administration af.dk-domænenavne, version 6, af 1. januar 2013, RETTID 2013/Specialeafhandling 11 6

7 de 18 defineres som en rent obligatorisk ret som udspringer af det aftaleforhold, der eksisterer mellem registranten og registratorvirksomheden. 19 Der er således alene tale om en aftaleretlig beskyttelse, hvorved der opnås en teknisk eneret, da der ikke kan eksistere to identiske domænenavne. En registrering af et domænenavn giver ikke i sig selv en retlig beskyttelse i form af forretningskendetegn og indebærer ej heller i sig selv en immateriel ret sui generis. 20 Et domænenavn kan dog opnå beskyttelse som varemærke efter VML, når betingelserne hertil er opfyldt. Domænenavne kan overdrages og pantsættes som virksomhedspant jf. TL 47c, stk. 3, nr. 7, ligesom det i teorien antages at der kan ske pantsætning af domænenavne efter de almindelig kendte regler og retsgrundsætninger Domænenavnskonflikter under.dk-domænet 4.1. ICANN Den overordnede administration af domænenavnssystemet på verdensplan varetages af The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som blev skabt i Det er bl.a. ICANN der afgør, hvilke top level domæner der skal åbnes, herunder de nationale country code top level domæner. Administrationen af de nationale top level domæner er af ICANN uddelegeret til organisationer i de lande, som domænet vedrører Regulering af det danske domæneområde Det danske domæneområde reguleres i dag af IDL. Før loven trådte i kraft d. 1. juli 2005, eksisterede der ikke nogen særskilt regulering af danske domænenavne. Domæneområdet var underlagt et selvreguleringssystem som blev administreret af den selvejende organisation, Dansk Internet Forum (DIFO) og DK Hostmaster A/S, der ejes 100 % af DIFO. Administrationen og konfliktløsningen skete således i privatretligt regi med mulighed for domstolsprøvelse. Der var ikke nogen lovhjemlet kompetence for det offentlige til myndighedsudøvelse på området. 23 DIFO nedsatte som led i deres virke et uafhængigt Klagenævn for Domænenavne, der har truffet afgørelser på grundlag af almindelige danske retsregler og DK Hostmasters forretningsbetingelser, som skal accepteres af alle registranter ved registrering af domænenavne Lovens tilblivelse og formål I 2003 nedsatte videnskabsministeriet et domæneudvalg, som fik til opgave at undersøge, behovet for at indføre en lovgivning på domæneområdet, hvilket resultererede i betænkning nr. 1450/2004 om administration af domænenavne i Danmark. På baggrund af betænkningsudvalgets anbefalinger, fremsatte videnskabsministeren et lovforslag 24, der med enkelte ændringer blev vedtaget af Folketinget d. 16. juni Loven har b.la. til formål at fremme en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund ved at tilvejebringe tilgængelighed, gennemsigtighed, effektivitet og sikkerhed om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark jf. IDL 1, nr. 1. Loven er en bred rammelov, som indeholder rammer for administrationen af.dk-domænet, men som samtidig respekterer traditionen for selvregulering på området, hvilket b.la. sikres ved, at administrator fortsat kan fastsætte forretningsbetingelser og vilkår for registrering af Jf. betænkning 1450/2004: s. 120: At betegne retten til et domænenavn som en brugsret kan anfægtes, idet hverken DIFO eller DK Hostmaster i princippet har mulighed for at indrømme internetbrugere ret til at være tilkoblet internettet. 19 T-retten: s. 534 og betænkning 1450/2004: s IT-retten: s U.2003B.7: Domænenavnet som pantsætningsobjekt; IT-retten: s. 576 og Domænenavne en juridisk håndbog: s Internet ret, 1: s. 99f., IT-retten: s NIR , Ny dansk lov om internetdomæner: s FT (2. samling), tillæg A, L 165, s RETTID 2013/Specialeafhandling 11 7

8 domænenavne. 25 Herved er den fleksibilitet der har været kendetegnende for det tidligere selvreguleringssystem i vidt omfang bibeholdt, hvilket er fordelagtigt, henset til områdets konstante og hurtige udvikling Administration af.dk-domænet efter IDL Der skal ifølge IDL 4, stk. 1 udpeges en administrator for domæneområdet efter offentligt udbud, bemyndiget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Et sådant udbud blev gennemført i 2009 med DIFO som vinder, 26 hvorfor det danske topdomæne fortsat administreres af DIFO. 27 Den daglige administration varetages fortsat af DK Hostmaster A/S, der efter delegation 28 fra DIFO registrerer og delegerer second level domænenavne under.dkdomænet, samt varetager alle praktiske aspekter. IDL fastsætter nogle retlige rammer som vinderen af udbuddet skal overholde. Da disse regler dog i al væsentlighed er udarbejdet med inspiration i DIFOs tidligere virke, har DIFO og DK Hostmaster reelt blot fortsat den tidligere anvendte struktur og praksis Tvistløsning Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har med hjemmel i IDL 13, stk. 1 nedsat et uafhængigt klagenævn for domænenavne, der blot er en videreførelse af Klagenævnet for Domænenavne, nedsat af DIFO i forbindelse med deres virke inden lovens ikrafttræden. 30 Klagenævnet har dog nu hjemmel i lov, hvilket løser tidligere problemer om afgrænsning af klagenævnets kompetence. 31 Klagenævnet har kompetence til at suspendere, inddrage eller overføre et domænenavn, der er registreret eller anvendt i strid med IDL 12, forretningsbetingelser og vilkår fastsat i medfør af IDL 11, stk. 1, eller i strid med anden lovgivning i øvrigt jf. IDL 15, stk. 3, nr. 1. Klagenævnet har derimod ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning, vederlag eller godtgørelse. Klagenævnets afgørelser er bindende og kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed jf. IDL 16, stk. 1. Klagenævnets eksistens er dog ikke til hinder for, at tvisten indbringes for domstolene, ligesom klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden for en frist på 8 uger jf. IDL 16, stk Materielle regler rettet mod registranten Der er som udgangspunkt fri adgang til at registrere domænenavne under.dk-domænet. I forbindelse med registreringen, skal registranten acceptere DK Hostmasters generelle vilkår og skrive under på, at registreringen og/eller den aktive anvendelse af det ansøgte domænenavn ikke krænker tredjeparts varemærkerettigheder, navnerettigheder eller øvrige kendetegns-rettigheder, og at registranten ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod dansk ret. 32 DK Hostmaster tildeler domænenavne efter først-til-mølle princippet og foretager ingen forudgående prøvelse af om registreringen er berettiget. 33 IDL indeholder to materielle bestemmelser, direkte rettet mod registranten, der begrænser muligheden for at registrere og opretholde visse domænenavne. IDL 12, stk. 1 hjemler et 25 NIR , God Domænenavnsskik: s Se 27 Det følger af organisationens aktuelle vedtægter, at den har til formål at varetage administrationen af internetdomænet.dk på grundlag af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. 28 Delegationen er sket med hjemmel i IDL 9, stk Domænenavne en juridisk håndbog: s DIFO har som administrator af domæneområdet fastsat nærmere regler for klagenævnets virksomhed og sagsbehandling i medfør af IDL IT-Retten, s Jf. DK Hostmasters Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk, Version 06 af 1. januar Ibid 1. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 8

9 krav om god domænenavnsskik og 12, stk hjemler et forbud mod warehousing. Registreringen og brugen af domænenavnet reguleres endvidere af anden lovgivning Anden lovgivning Inden IDL trådte i kraft var registrering og brug af domænenavne primært reguleret af de almindelige kendetegnsretlige regler, hvorfor Klagenævnet for Domænenavne og domstolene primært fandt hjemmel i anden kendetegnsretlig lovgivning, som VML, MFL 1 og 18, Virksomhedslovgivningens regler om virksomhedsnavne, Navneloven og almindelige retsgrundsætninger, når anden hjemmel ikke forelagde. Det har ikke været tilsigtet med IDL at ændre eller indskrænke anvendelsen af den kendetegnsretlige lovgivning, hvorfor IDL principielt ikke har ændret ved anvendelsen af disse specielle regler på de overlappende områder. 35 IDL 12 har derfor ikke selvstændig betydning på områder, hvor anden lovgivning finder anvendelse jf. princippet om lex specialis. Retsteknisk er det derfor påkrævet indledningsvis at afklare, om et forhold er omfattet af eks. VML, før en anvendelse af IDL 12 kan finde sted Kendetegnsretlig lovgivning på internettet Det er fast antaget i såvel teorien som praksis, at reglerne der gælder i den fysiske verden også gælder på internettet. Lovgivningens almindelige regler om forretningskendetegn, finder derfor anvendelse i tvister, der involverer domænenavne eller brug af forretningskendetegn på internettet. 36 Hvis tredjemand registrerer et domænenavn, der er identisk eller forveksleligt med et eksisterende varemærke, foreligger der en varemærkekrænkelse efter VML 4, stk. 1, såfremt domænenavnet anvendes til at markedsføre eller sælge konkurrerende varer eller tjenesteydelser. Forvekslelighedsbedømmelsen er den samme som foretages i den fysiske verden. 37 Er varemærket velkendt, udvides beskyttelsen af varemærkeindehaveren yderligere, således at det ikke er påkrævet at domænenavnet anvendes til salg af samme varer eller tjenesteydelser. 38 IDL 12, stk. 1 tillægges i disse tilfælde ikke selvstændig betydning, da forholdet er direkte omfattet direkte VML 4 og evt. MFL Krav om erhvervsmæssigt brug MFL og VML finder imidlertid kun anvendelse, såfremt registranten har handlet erhvervsmæssigt jf. VML 4, stk. 1 og MFL 2, stk. 1. Modsætningsvis følger således, at rent private handlinger ikke medfører en krænkelse af rettighedshaverens enerettigheder efter hverken VML eller MFL. Det er derfor afgørende, at fastlægge, hvornår registrantens brug af domænet betragtes som erhvervsmæssigt efter MFL og VML. Fastlæggelsen af hvornår der foreligger erhvervsmæssigt brug har endvidere relevans ifm. definitionen af manglende brug gennemgået nedenfor. Hvad der nærmere må defineres som erhvervsmæssigt brug kan på trods af flere afgørelser herom endnu ikke betragtes som endeligt afklaret. 39 Flere af disse afgørelser omhandler tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen konkret brug af domænenavnet i traditionel forstand. 34 IDL 12, stk. 2 trådte først i kraft d. 1. juli 2010 for domænenavne, der var registreret ved lovens ikrafttræden jf. IDL 27, stk Betænkning 1450/2004: s. 291, bemærkningerne til 12, stk. 1 i FT (2. Samling), Tillæg A: s og Internetretten: s Skal domæneområdet lovreguleres?: s. 7, U.2000B.131, Immaterialretlige problemstillinger på internettet. 37 Lone Prehn sammenligner i U.2001B.52, registreringen af et domænenavn med opslag af et navn på en butiksfacade. Indholdet af butikken vil i et vist omfang afgøre, om brugen af navnet på butiksfacaden udgør en krænkelse af et beskyttet varemærke, der dækker samme eller lignende varer eller tjenesteydelser. 38 jf. VML 4, stk Domænenavne en juridisk håndbog: s. 98. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 9

10 Østre Landsret fastslog i afgørelsen om domænenavnet beologic.com 40, at registrantens blotte registrering og efterfølgende tilbud om salg af domænenavnet til rettighedshaveren, ikke var i strid med hverken VML eller MFL 18. Dette var efter rettens mening tilfældet, idet den erhvervsmæssige brug af kendetegnet skal dække over en konkret omsætning af eksisterende varer eller tjenesteydelser. Forholdet fandtes derimod i strid med MFL 1 om god markedsføringsskik, da salg af domænenavne til overpris må anses som erhvervsvirksomhed i sig selv. 41 Det er i dette tilfælde uden betydning om domænenavnet indeholder et velkendt varemærke eller ej. 42 Det samme blev af Sø-og Handelsretten antaget i afgørelsen vedrørende domænenavnet br.dk 43, som indeholdte sagsøgers velkendte varemærke. Retten fremhævede i sin afgørelse, at VML 4, stk. 2 om beskyttelse af velkendte varemærker ikke kunne finde anvendelse, idet domænet ikke blev anvendt og der således ikke forelå erhvervsmæssigt brug for salg af varer eller tjenesteydelser. Til gengæld udtalte retten, at enhver fremtidig anvendelse af varemærket som domænenavn ville være retsstridig, fordi varemærket er velkendt. Retten betragtede således domænenavnet som en eneret for sagsøger, hvorfor registranten blev tilpligtet at overdrage domænenavnet. 44 Denne form for anticiperet krænkelse efter VML 4, stk. 2, kritiseres af Jakob Plesner Mathiasen og Mikkel Gudsøe 45, idet brugen tillige skal være utilbørlig eller vil skade varemærkets særpræg eller renommé, når der ikke foreligger varelighed jf. VML 4, stk. 2. Det er således noget vidtgående, at udelukke, at en enhver fremtidig brug kan være legitim. Højesteret 46 lod dog også domænenavnet overdrage alene under henvisning til MFL 1, allerede fordi forholdet var omfattet heraf. Sø- og Handelsretten anlagde en mere fleksibel fortolkning af kravet i rettens utrykte tilkendegivelse vedrørende domænenavnet mobilglas.dk. 47 Retten antog, at den blotte registrering af domænenavnet udgjorde erhvervsmæssigt brug, idet varemærkeindehaveren derved var afskåret fra at udnytte sit varemærke til markedsføring af konkurrerende produkter på internettet. Retten lagde afgørende vægt på konkurrencerelationen mellem parterne, og betragtede derfor registreringen som en negativ markedsføring med et klart kommercielt sigte, hvorved registranten kunne fremme salget af sine egne produkter på bekostning af sagsøger. Da konkurrencerelationen ikke er påkrævet ved velkendte varemærker, må det antages, at argumentationen også vil kunne finde anvendelse uden en direkte konkurrencerelation, ved registrering af velkendte varemærker som domænenavne. Inden IDL trådte i kraft overkom Klagenævnet for Domænenavne spørgsmålet om erhvervsmæssigt brug let og elegant ved at anvende et dobbelt hjemmelsgrundlag, der kombinerer almindelige retsgrundsætninger og MFL 1. Ved generelt at anvende den samme brede formulering undgik de i utallige afgørelser overhovedet at tage stilling til spørgsmålet om erhvervsmæssigt brug: Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede har handlet retsstridigt over for klageren såvel efter almindelige retsgrundsætninger som forudsat at indklagede har handlet som erhvervsdrivende efter 1 i markedsføringsloven, 40 U Ø. 41 Dommen er b.la. fulgt af Klagenævnet for Domænenavne i sagen om burgerking.dk, j.nr.: 338 af 2003, hvor klagenævnet henviste til dommen og konkluderede, at brugen var omfattet af MFL Erhvervsmæssig brug af internetdomæner: s. 145ff. 43 U SH. 44 Varemærkets velkendthed blev ligeledes tillagt denne betydning i Sø-og Handelsrettens dom om domænenavnet rki-sletning.dk af 8. Januar 2008 i sag V NIR , God Domænenavnsskik: s. 152 note U H. 47 Sø- og Handelsrettens skriftlige tilkendegivelse af 1. november 2001 i sag nr. V Afgørelsen er gengivet i U.2001B.409, Varemærkeret online. RETTID 2013/Specialeafhandling 11 10

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts 2014 25, stk. 2): Kan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Regulering af domænenavns- området?

Regulering af domænenavns- området? 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DOMÆNENAVNSSYSTEMET... 5 2.1 ORGANISERING...5

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget.

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 66 Bilag 1 Offentligt 12. november 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om internetdomæner (Domæneloven) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere