Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk Notatet består af følgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende"

Transkript

1 PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede resultater fra PISA Etnisk 2012 i de tre faglige domæner Social og etnisk baggrund og elevernes matematikfærdigheder Skolernes elevsammensætning og elevernes læsefærdigheder, hjemmebaggrund og skoleforhold Fem hovedresultater: I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund i gennemsnit 61 point højere i matematiktesten end andengenerationselever og 80 point højere end førstegenerationselever. PISA 2012-rapporten viser, at drenge klarer sig noget bedre end piger i matematik. Denne tendens gør sig gældende uanset etnisk baggrund. Forskellen mellem kønnene er størst blandt andengenerationsindvandrere med en forskel på knap 21 point, og mindst blandt elever uden indvandrerbaggrund med en forskel på knap 14 point. Blandt førstegenerationsindvandrere er kønsforskellen også cirka 14 point. Korrigeres der for social baggrund, 1 opnår andengenerationsindvandrere en lavere matematikscore end førstegenerationsindvandrere i Danmark, Sverige og Finland. Uden korrektion er det modsatte gældende. Der er stor forskel på elever med og uden indvandrerbaggrund, hvad angår andelen af elever, der klarer sig dårligt (under niveau 2), og andelen, der klarer sig godt (over niveau 4). Andelen af indvandrerelever, der klarer sig godt, er faldet fra 2003 til 2012, og andelen af indvandrerelever, der klarer sig dårligt, er steget. Godt 48 pct. af førstegenerationsindvandrerne har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer. Det tilsvarende tal for andengenerationsindvandrere er cirka 38 pct. For unge uden indvandrerbaggrund gælder det godt 13 pct. Blandt første- og andengenerationsindvandrere er andelen af elever over niveau 4 på henholdsvis knap 2 pct. og knap 3 pct. 1 Forældrenes højeste uddannelsesniveau, forældrenes stillingskategori, familiens velstandsniveau, familiens kulturelle besiddelser, uddannelsesmæssige ressourcer i hjemmet og antallet af bøger i hjemmet. 1

2 Overordnede resultater fra PISA Etnisk 2012 På tværs af PISAs faglige domæner, matematik, læsning og naturfag, ses i PISA 2012 markante forskelle i kompetencerne hos de årige i forhold til deres baggrund. Eleverne opdeles i rapporten i fire grupper: 1) Elever uden indvandrerbaggrund, 2) elever med indvandrerbaggrund, der taler dansk i hjemmet, 3) andengenerationsindvandrere og 4) førstegenerationsindvandrere. 2 Tabel 1 Fordelingen af gennemsnitlige danske resultater for PISA 2012, PISA 2009 og PISA 2003 Matematik Læsning Naturfag Problemløsning PISA 2012 Alle samlet Uden indv.baggr Taler dansk i hjemmet generation generation PISA 2009 Alle samlet Uden indv.baggr Taler dansk i hjemmet generation generation PISA 2003 Alle samlet Uden indv.baggr Taler dansk i hjemmet generation generation Anmærkning: Når der for naturfag ikke er foretaget sammenligninger med 2003, skyldes det, at naturfag først blev hoveddomæne i 2006, og at sammenligninger med tidligere år skal tages med store forbehold. Problemløsning kan ikke sammenlignes mellem 2012 og 2003, idet testen i 2003 var på papir, mens den i 2012 foregik elektronisk. Kilde: PISA Etnisk 2012 Fald i matematikkompetencerne for alle etniske grupper Siden PISA 2003 er der sket et fald i elevernes matematikkompetencer. Det gælder såvel for etnisk danske elever som for første- og andengenerationsindvandrere. I 2003 var den gennemsnitlige score for alle elever på 514 point, hvor den i 2012 er på 500 point. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er der sket et fald i matematikscoren for alle elever, herunder også alle tre grupper af indvandrerelever, fra 2003 til Det er dog kun forskellen for elever uden ind- 2 PISA skelner således mellem tre typer af indvandrerelever: 1) Elever med indvandrerbaggrund, hvor tales dansk i hjemmet, 2) andengenerationsindvandrere, dvs. elever, som er født i (test-)landet, men hvor begge forældre er født i et andet land, og 3) førstegenerationsindvandrere, dvs. elever, som er født udenlands, og hvor begge forældre er født i udlandet. Der er overlap mellem hhv. gruppe 1 og gruppe 2 og 3, idet der i gruppe 1 både kan indgå første- og andengenerationsindvandrere. 2

3 vandrerbaggrund, der er signifikant. Til gengæld er forskellene mellem unge uden indvandrerbaggrund og med indvandrerbaggrund statistisk sikker i såvel 2003, 2009 og De matematiske kompetencer i PISA kan endvidere opdeles i en række underdomæner, og eleverne testes på disse underområder. I testningen af de enkelte underdomæner af matematik ses det samme billede for alle indvandrergrupperne som for den samlede matematikscore. Matematikkompetencer blandt drenge og piger PISA 2012-rapporten viste, at drenge klarer sig noget bedre end piger i matematik. Denne tendens gør sig gældende uanset etnisk baggrund. Inden for alle grupper klarer drengene sig signifikant bedre end pigerne. Forskellen mellem kønnene er størst blandt andengenerationsindvandrere med forskel på knap 21 point og mindst blandt elever uden indvandrerbaggrund med en forskel på knap 14 point. Blandt førstegenerationsindvandrere er kønsforskellen også cirka 14 point. Dette ses ikke i nogen af de andre nordiske lande for de tre elevgrupper. Læse- og naturfagskompetencer fra 2003 til 2012 Som det fremgår af tabel 1, har elevernes kompetencer i læsning ikke ændret sig nævneværdigt siden Førstegenerationsindvandrere er gået en smule tilbage fra 2003 til 2009 og frem igen fra 2009 til Andengenerationsindvandrere opnår i 2012 det samme resultat som i 2003, mens de i 2009 lå en smule lavere. Forskellene er dog små og ikke statistisk sikre. I naturfag er billedet omtrent det samme. Både første- og andengenerationsindvandrere er gået en smule frem fra 2009 til 2012, mens de indvandrerelever, der taler dansk i hjemmet, er gået lidt tilbage. Ændringerne er dog så små, at de ikke er statistisk sikre. 3 Højt og lavt præsterende elever Der er stor forskel på elever med og uden indvandrerbaggrund, hvad angår andelen af elever, der klarer sig dårligt (under niveau 2), og andelen, der klarer sig godt (over niveau 4). Andelen af elever, der klarer sig godt, er faldet fra 2003 til 2012, og andelen af indvandrerelever, der klarer sig dårligt, er steget. Ændringerne er størst mellem 2003 og Billedet er det samme for etnisk danske elever. Tabel 2 Procentdel på de laveste og højeste niveauer af matematikfærdigheder opdelt på hhv. elever af dansk oprindelse, sprog talt i hjemmet samt første- og andengenerationsindvandrere i PISA 2012, 2009 og Under niveau 2 Over niveau Alle samlet 16,9 pct. 10,0 pct. Uden indvandrerbaggrund 13,4 pct. 10,9 pct. Indvandrere, der taler dansk i hjemmet 38,7 pct. 3,0 pct. 1. generation 48,6 pct. 1,8 pct. 2. generation 38,5 pct. 2,7 pct. 3 Når der for naturfag ikke er foretaget sammenligninger med 2003, skyldes det, at naturfag først blev hoveddomæne i 2006, og at sammenligninger med tidligere år skal tages med store forbehold. 3

4 2009 Alle samlet 17 pct. 12 pct. Uden indvandrerbaggrund 14,3 pct. 12,6 pct. Indvandrere, der taler dansk i hjemmet 31,5 pct. 1,6 pct. 1. generation 48,0 pct. 2,0 pct. 2. generation 37,2 pct. 2,1 pct Alle samlet 16 pct. 16 pct. Uden indvandrerbaggrund 13,7 pct. 17,0 pct. Indvandrere, der taler dansk i hjemmet 29,6 pct. 4,1 pct. 1. generation 36,0 pct. 3,8 pct. 2. generation 33,9 pct. 4,2 pct. Kilde: Egne beregninger Knap halvdelen (48,6 pct.) af førstegenerationsindvandrerne har i 2012 utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer. For unge uden indvandrerbaggrund gælder det 13,4 pct. Det tilsvarende tal for andengenerationsindvandrere er 38,5 pct. De elever, der hovedsagelig taler dansk derhjemme, har i samme omfang utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, idet 38,7 pct. af disse elever klarer sig dårligt. Andelen af elever på de højeste niveauer, dvs. over niveau 4, er blandt unge uden indvandrerbaggrund 10,9 pct. i Blandt første- og andengenerationsindvandrer er den henholdsvis 1,8 pct. og 2,7 pct. Som det fremgår af tabel 2, var andelen af indvandrerelever uden funktionelle kompetencer i 2003 lavere, mens andelen af elever med indvandrerbaggrund på de højeste niveauer, dvs. over niveau 4, var større i Af tabellen fremgår det, at andelen af elever uden indvandrerbaggrund under niveau 2 er relativt uændret fra 2003 til 2009, og at andelen af elever, der scorer over niveau 4, er faldet fra knap hver sjette til ca. hver niende fra 2003 til For alle grupper indvandrerelever er der sket et fald i andelen af elever, der scorer over niveau 4, fra 2003, men ingen stor ændring fra 2009 til Kompetencer i matematik og indvandrerelevers oprindelsesland Der er betydelige forskelle i elevernes gennemsnitlige scorer alt efter oprindelsesland. Den gruppe elever, der scorer højest i matematik, er elever fra lande i det tidligere Jugoslavien med 458 point. Herefter kommer elever med andet oprindelsesland. I denne kategori findes indvandrere fra fx Sverige og Norge samt andre vestlige lande, men også fra ikke-vestlige lande. Elever fra Afghanistan scorer tredjehøjest i matematik. I den anden ende ligger elever fra Somalia med den laveste matematikscore på 403 point. Herover ligger elever fra hhv. Libanon og Tyrkiet med hhv. 421 og 422 point. 4

5 Social og etnisk baggrund og elevernes matematikfærdigheder De unges kompetencer hænger i høj grad sammen med både social og etnisk baggrund. Der er betydelig variation i forskellene i matematikscoren for elever med og uden indvandrerbaggrund i de nordiske lande, men forskellene bliver mindre markante, når der korrigeres for sociale baggrundsforhold. Uden korrektion scorer elever uden indvandrerbaggrund i Danmark i gennemsnit 61 point højere i matematiktesten end andengenerationselever og 80 point højere end førstegenerationselever. Der er i gennemsnit 19 point mellem første- og andengenerationselever. Blandt de nordiske lande findes de største forskelle mellem elever uden indvandrerbaggrund og elever med indvandrerbaggrund i Finland, mens de mindste forskelle ses i Norge. Korrigeres der for social baggrund, 4 opnår andengenerationsindvandrere en lavere matematikscore end førstegenerationsindvandrere i Danmark, Sverige og Finland. 5 I Danmark, Sverige, Norge og Finland ser den socioøkonomiske baggrund ud til at have en større betydning for elever uden indvandrerbaggrund sammenholdt med elever med indvandrerbaggrund. Det er imidlertid kun i Danmark og Sverige, at forskellene er statistisk sikre. Her klarer indvandrerelever sig i begge lande 23 point bedre i matematiktesten ved en forbedring i den socioøkonomiske baggrund, mens elever uden indvandrerbaggrund klarer sig hhv. 37 og 34 point bedre. Det vil sige, at elever uden indvandrerbaggrund har større udbytte af en favorabel socioøkonomisk baggrund. Skolernes elevsammensætning og elevernes læsefærdigheder Som det er fremgået her og er påvist i tidligere PISA-runder, spiller elevernes forældrebaggrund en stor rolle for elevernes præstationer inden for de tre domæner. I analysen tages derfor også højde for forskelle i elevernes socioøkonomiske og kulturelle baggrund, når der ses på, hvor meget af fx forskellene mellem elevernes matematikkompetencer der kan tilskrives skolens etniske elevsammensætning, og hvor meget der kan tilskrives det forhold, at elever på forskellige skoletyper har forskellig socioøkonomisk baggrund. Når der således korrigeres ikke blot for elevernes, men også skolernes socioøkonomiske niveau, forsvinder stort set alle forskelle skolerne imellem i alle de nordiske lande. Det er således forskelle i socioøkonomiske og kulturelle ressourcer hos den enkelte elev og familie og skolens forældrekreds samlet set, der er baggrunden for forskellene i matematikkompetencerne, og ikke de relativt mange elever med indvandrerbaggrund i sig selv. 4 Forældrenes højeste uddannelsesniveau, forældrenes stillingskategori, familiens velstandsniveau, familiens kulturelle besiddelser, uddannelsesmæssige ressourcer i hjemmet og antallet af bøger i hjemmet. 5 Den lavere score for førstegenerationsindvandrere sammenlignet med andengenerationsindvandrere skyldes således, at førstegenerationsindvandrere generelt har en svagere social baggrund end andengenerationsindvandrere. Der er dog grund til være opmærksom på, at andre forhold kan spille en rolle. Fx er der ikke taget højde for forskelle i oprindelsesland mellem første- og andengenerationsindvandrere. 5

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere