Domæneområdet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domæneområdet i Danmark"

Transkript

1 Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet

2 2

3 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A 9220 Aalborg Ø Tlf.: Titel Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet. Projektperiode 1. februar maj 2008 Tema Domænenavnskrænkelser udfra national og international praksis Vejleder Charlotte Bagger Tranberg Appendiks antal 4 Side antal 81 Forfatter Randi Munk-Jakobsen 3

4 Synopsis / Abstract Synopsis Denne afhandling omhandler det danske domænesystem og varemærkeindehavers rettigheder på Internettet. På Internettet er varemærkeindehaver ligestillet med andre registranter, også de som registrerer domænenavne i ond tro. Internettet udvikler sig hastigt, og behovet for forebyggelse tiltager. Denne afhandling undersøger varemærkeindehavers muligheder både forebyggende og i konfliktløsningssammenhænge ved klagenævnene. Afhandlingen opbygges ud fra en evaluering af den nuværende retsstilling i Danmark, med fokus på den toneangivende lovgivning på domæneområdet. Herudover undersøges de mest fremtrædende aktører på området, og deres indbyrdes relation. Afhandlingen indeholder en undersøgelse af både det danske og WIPOs definition af begrebet ond tro i forbindelse med registrering af domænenavne. Begrebet ond tro undersøges ud fra både klagenævns samt domstolspraksis. Analysen indeholder sager fra Klagenævn for Domænenavne og WIPOs klagenævn. Analysen af behovet for mere lovregulering, er baseret på anbefalinger fra en række danske instanser og WIPO. Afhandlingen afdækker behovet for yderligere lovregulering på det danske domæneområde, og undersøger effekten af brugspligt. Afhandlingen vil munde ud i en konklusion af varemærkeindehavers nuværende rettigheder på Internettet. Abstract This project regards the Danish domain system and trademark holders rights on the Internet. On the Internet, trademark holders are equal to other registrants, even those who register domains in bad faith. The Internet is rapidly growing, and the need for more preventive measures has arisen. This project examines trademark holders possibilities, both preventive and with the Danish and international complaints board. The background is build up by an evaluation of the present legislation in Denmark, with special focus on the leading legislation on the domain system. In addition to this the most important participants will be examined, and their mutual relations. There will be an exploration of both the Danish and WIPOs (World Intellectual Property Organization) definition of the term bad faith in regard to registration of domains. The term bad faith will be explored in both the complaints board and the national court. The analysis will be based on cases from WIPO and the Danish compliant board. The analysis regarding further legislation on the Danish domain name system will be based on recommendations from several Danish authorities and WIPO. Furthermore the project attempts to unveil the need for more legal regulation in the Danish domain system, and the effect of compulsory use of domain names. The project will end with a conclusion on Danish trademark holders present rights on the Internet. 4

5 Forord Forord Specialet er udarbejdet under et selvvalgt problemområde, og har ifølge studieordningen følgende formål At give den studerende lejlighed til at demonstrere evne til selvstændigt at analysere og vurdere erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske problemstillinger og fremkomme med relevante løsningsforslag i forhold til disse Rapporten henvender sig primært til vejleder og censor, men forhåbentlig kan den også virke som inspiration for andre med interesse for domæneområdet. En særlig tak skal lyde til advokat Johnny Petersen og Advokatfirmaet Delacour, som har bidraget med sparring og daglig støtte gennem hele specialeperioden. Læsevejledning Specialet er opbygget som illustreret i metodeafsnittet, se figur 7.2. Kildehenvisningen er i specialet henvist på følgende måde [forfatterens navn, udgivelsesår]. Placeringen af kildehenvisning er efter den sætning, eller det afsnit de står i forlængelse af. Såfremt den samme forfatter har bidraget med mere end en kilde, nummereres disse fortløbende. Figurer nummereres løbende efter hvilket kapitel de optræder i. Citater er markeret med.., og vil optræde på relevante områder. Fodnoter anvendes til uddybende forklaringer, og henvisninger. Disse vil være nummereret fortløbende gennem hele specialet. Appendiks er anbragt sidst i rapporten, og benævnes med bogstaver. 5

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Initierende problemstilling 9 2. Varemærkeloven (VML) Markedsføringsloven (MFL) Struktureringen af projektet Foranalysen/teorifelt Problemformulering Teorifelt Analyse Rapportstruktur Domænenavnsloven (DOML) Aktørbeskrivelse af domæneadministrationen Det danske domænesystem (.dk) Under internationale Top-level domæner (TLDer) Opsummering af aktørmodel Problemformulering Problemanalyse Problemformulering Afgrænsning Metode Projektmodel Ond tro defineret af klagenævnene Domsvurdering Opsamling på domstolenes vurdering af ond tro Klagenævnsprocedure Den danske klagenævnsprocedure Den internationale klagenævnsprocedure Vurdering af klage Vurdering af ond tro Udgangspunkt for ond tro Internationale sager ved WIPO Opsummering af de internationale klagenævnssager Nationale sager ved Klagenævn for Domænenavne 61

7 Indholdsfortegnelse 10.5 Opsummering nationale sager Sammenfatning af både danske og udenlandske sager Anbefalinger på domæneområdet Indledning Anbefalinger fra Patent og Varemærkestyrelsen Anbefalinger fra Betænkningen bag administration af domænenavne i Danmark Analyse af danske anbefalinger WIPOs anbefalinger Analyse af WIPOS anbefalinger 73 Appendiks Appendiks A Typer af krænkelser Appendiks B Ordforklaring Appendiks C Definition af sunrise periode Appendiks D Registrering af domænenavne i Danmark og internationalt 11.7 Domæneområdet i Danmark Konklusion Kildeliste 80 7

8 Teorifelt 1 1. Indledning Internettet er en væsentlig faktor, for private og især virksomheder. I løbet af de sidste 10 år, er der kommet endnu større fokus på Internettet for erhvervslivet, som via hjemmesider forsøger at udbrede kendskabet til netop deres produkt og virksomhed. Også globalt har Internettet stor betydning for virksomheder, både de internationalt kendte og andre. For alle virksomheder gælder det at, at markedet er blevet væsentligt større, i kraft af Internettet. Virksomhedernes markedsføring er blevet lettere, at få ud til alle på grund af udbredelse af Internettet. Eftersom kunderne bruger mere og mere tid foran skærmene, er det væsentligt for virksomheder at slå netop deres navn eller varemærke fast, så kunderne efter bare et enkelt klik med musen kan huske det. Der er registreret næsten domæner, alene i Danmark [DK Hostmaster 1, 2008]. Dette understreger blot udviklingen på Internettet for både erhvervsdrivende og private. Der kommer nye virksomheder og nye produkter hele tiden, og deres varemærker skal promoveres, som det vigtige aktiv det udgør. Virksomhedens varemærke er virksomhedens ansigt udadtil både i den fysiske verden, og på Internettet. Det er det navn eller logo,som kunderne husker i butikken, eller når de bliver konfronteret med det andetsteds, for eksempel i reklamer. Det sker jævnligt, at producenter vælger et varemærke som enten ligner, eller lyder forvekslende ens med et allerede eksisterende varemærke. I den fysiske verden er dette kun et problem, hvis varemærkerne dækker over samme produkt eller tjenesteydelser. Er disse derimod registreret i forskellige klasser, er det intet problem for dem at eksistere side om side. Tømrer Jensen og advokat Jensen har det samme efternavn, men repræsenterer og tilbyder forskellige tjenesteydelser. De kan derfor sameksistere uden nogle problemer, og uden at kunderne kommer i tvivl. Men på Internettet forholder det sig anderledes. Der kan nemlig kun være en Jensen pr. top level domæne 1. Kun en jensen.dk. Om det bliver tømrer Jensen eller advokat Jensen, som får domænet, er et spørgsmål om timing. For på Internettet gælder det ikke umiddelbart om, at have retten til navnet i den fysiske verden, her gælder det om at komme først, eller rettere at registrere domænet først. Alle kan i princippet registrere de domænenavne de lyster, så længe disse er ledige. Det ses ofte, at registranter registrerer op til 200 domænenavne af gangen, uden at have nogle konkrete planer med domænerne. Det ses, at registranter ofte går efter domæner som ligger tæt op af kendte varemærker, for på den måde at snylte på det kendte varemærkes renomme. Denne udvikling er varemærkeindehavere naturligvis ikke interesseret i. For erhvervslivet er domænenavnet i særdeleshed væsentligt. Det er et aktiv på linje med et fysisk varemærke, og som sådan ladet med virksomhedens optjente goodwill. De har derfor den største interesse i, at beskytte deres domænenavne mod krænkelser. En problemstilling der melder sig 1 Se Appendiks B 8

9 Indledning i denne sammenhæng, er hvordan beskyttelsen af varemærkeindehavere er lige nu på Internettet? Er de overladt til et privatreguleret system, og er det tilstrækkeligt for dem? Har de reelt en mulighed for, at beskytte sig mod domænenavns snyltere? Og hvordan ser situationen ud for de danske virksomheder, som vælger et internationalt domæne? 1.1 Initierende problemstilling For at sikre fokus på projektets problemstillinger, opstilles der en initierende problemstilling, der skal være med til at styre foranalysen, som fører videre til den endelige problemformulering, og dermed behandle den del af problemområdet der er mest relevant for projektets fokus. Indledningen beskriver en række problemstillinger på domæneområdet, som det ser ud nu. Med udgangspunkt i disse problemstillinger, vurderes det at den initierende problemstilling kan konkretiseres i følgende spørgsmål. Hvordan er indehavere af fysiske varemærkers retstilling på Internettet? For at undersøge dette spørgsmål nærmere, tager foranalysen udgangspunkt i gældende ret i Danmark. Denne beskrivelse skal også give et billede af gældende ret i en samfundsmæssig kontekst. Foranalysens formål er, at danne rammen om problemstillingerne på domæneområdet. Varemærkeloven, markedsføringsloven vil blive gennemgået med særlig henblik på at skabe en parallel til domæneområdet. Herefter vil domænenavnslovens vigtigste bestemmelser bliver undersøgt, således at det mest retvisende billede af situationen for varemærkeindehavere bliver skitseret. Foranalysen ser ligeledes nærmere på aktørmodellen for domæneområdet både i Danmark og internationalt. Hvis domæneområdet skal undersøges i dybden, er det væsentligt at præsentere systemet som en helhed, særligt da domæneområdet har en global rækkevidde. 9

10 Teorifelt 1 2. Varemærkeloven (VML) Dette kapitel har til hensigt at redegøre for varemærkelovens rolle i forhold til domænenavne. Og undersøge hvilken indflydelse varemærkeloven har på praksis på domæneområdet. Det er væsentligt at få afdækket således, at det senere står klart, hvilke forhold som gør sig gældende på Internettet i forhold til kendetegnsretten. I gennemgangen afdækkes en række begreber, som er særegne for varemærkeområdet, og som optræder i krænkelsessager der involverer domænenavne Baggrund Både internationalt og globalt set spiller varemærker en dominerende rolle. Varemærker er virksomhedens bindeled til kunderne. Den direkte afspejling af deres popularitet og udbredelse kan ses ved, hvor mange der kan huske netop deres varemærke. Der ligger nogle betragtelige økonomiske interesser bag varemærkerne, så virksomhederne sørger for, at overvåge egne rettigheder nøje. Mere end varemærker er registreret alene i Danmark. Den samlede værdi af alle disse udgør store milliardbeløb, og understreger blot den betydelige økonomiske og kommercielle interesse, som disse har i ryggen [P og V, 2007]. Varemærkeretten er en lovbestemt eneret, som har hjemmel i både nationale og internationale regelsæt [Wallberg, 2008] Varemærkeretten er en af de ældste immaterielle rettigheder, og den første egentlige varemærkelov kan dateres tilbage til Internationalt findes der forskellige tiltag på varemærkeområdet, og der er særligt fra europæisk hånd forsøgt at lave en gennemgribende harmonisering på området 2 [Wallberg, 2008] Varemærkets funktion Forretningskendetegn har flere funktioner, og fungerer som bindeled mellem virksomheden og kundekredsen. Det er derfor særlig vigtigt, at have et godt varemærke i form af et tegn eller slogan 3, som kan adskille et bestemt produkt fra et andet som en individualiseringsfunktion [Møgelvang-Hansen m.fl.,2007] Denne individualisering er væsentlig for at kunne realisere varemærkets klassiske funktion. Denne funktion er at kunne fastlægge det produkt, som varemærket er påført i en særlig kontekst herefter kaldet oprindelsesfunktionen. Førnævnte har til formål, at angive om produktet har sin oprindelse samme sted som lignende varer med samme varemærke. Fastlæggelse er væsentlig i forbindelse med kundekredsen, så der ikke sker forveksling af producenter. Målet er at markedsføre et produkt med et bestemt varemærke, så kundekredsen kan stole på, at dette varemærke garanterer for en bestemt kvalitet [Møgelvang-Hansen m.fl., 2007] På den måde indeholder varemærket en garantifunktion. Hvis ikke denne garanti holder, og markedets forventninger til kvaliteten ikke bliver imødekommet, er der over- 2 Se Afgrænsning af den internationale ret 3 Der findes flere typer, se den lovgivningsmæssige afgrænsning 10

11 Varemærkeloven vejende sandsynlighed for et fald i varemærkets værdi og goodwill. Dette er varemærkeindehaver naturligvis ikke interesseret i Formål Formålet med varemærkeretten er at yde en særlig beskyttelse, til virksomheder og personer med registrerede varemærker. Varemærkeindehaveren opnår en særlig eneret til det specifikke varemærke, med ret til at benytte det erhvervsmæssigt Registrering i Danmark og internationalt Registreringen af et varemærke kan ske på en række forskellige måder, alt afhængigt af hvilket marked virksomheden sigter efter. Er sigtet på det danske marked, kan varemærket registreres hos Patent og Varemærkestyrelsen. Dermed er varemærket beskyttet i Danmark. Ønskes et varemærke, som også skal være beskyttet i EU eller globalt, kan det registreres hos EU's varemærkeordning, eller hos World Intellectual Property Organization (WIPO 4 ). Det gælder ved registrering i EU, at denne giver beskyttelse i alle de lande, som er tiltrådt Madrid protokollen 5. For at få et varemærke registreret skal det dog overholde en række formelle krav heriblandt særprægskravet efter VML Særprægskravet Fordelene ved registrering er for det første, at der eksisterer en klar nedskreven rettighed, som viser tilhørsforholdet til det på- gældende varemærke. Det vil i situationer med krænkelse eller lignende være lettere at bevise, at varemærket er genstand for beskyttelse. Der kan opnås beskyttelse ved indarbejdelse af varemærket. Hermed kan særprægskravet opfyldes ved ibrugtagen, men beskyttelsen af varemærket kommer først langt senere. I modsætning til registreringen, som giver en øjeblikkelig beskyttelse. Yderligere er det lettere at notere en rettighedsovergang for eksempel ved virksomhedsoverdragelse, hvis der forelægger et skriftligt bevis på rettigheden [Kogtvedgaard, 2004] Særprægskravet udspringer af varemærkelovens 1 og 2 her med henvisning til særlige kendetegn. At varemærket har det fornødne særpræg, er således et altoverskyggende krav for registrering [Kogtvedgaard, 2004] Alle arter tegn, ordmærker, figurmærker og lign som kan gengives grafisk, kan benyttes til varemærker 6. Ofte skabes varemærker som slogans, personnavne, firmanavne eller lignende. Særprægskravet adskiller sig væsentligt fra ophavsrettens originalitetskrav, og patentrettens nyhedsværdi ved ikke at kræve egen skabende indsats, eller have en form for nyhedsværdi. Ved varemærker er det ofte reklamefirmaer og lignende, der står for selve udformningen af varemærket. Det er således ikke virksomhedsejerne, der selv skaber mærket. Der kan vælges symboler,som er skabt for længe siden og helt nye. Som udgangspunkt gælder de samme kriterier for vurderingen af særprægskravet ligegyldigt varemærkets art [Kogtvedgaard, 2004] 4 Se afsnit WIPO 5 Den internationale registrering bygger på Pariserkonventionen, se Afgrænsning af den internationale ret 6 Der findes også andre typer, se den lovgivningsmæssige afgrænsning 11

12 Teorifelt 1 For at særprægskravet i varemærkeretten er opfyldt, kræver det,at varemærket har en vis distinktivitet. Med dette menes en form for særegenhed som adskiller varemærket fra alle de andre varemærker. Varemærkelovens 13, stk. 2 angiver en ikke- udtømmende liste over de tegn og angivelser, der ikke opfylder kravet om det fornødne særpræg [Wallberg, 2008] Varemærket må som et eksempel ikke være deskriptivt. Der er dog forskellige situationer, hvor varemærker ikke møder særprægskravet. I sådan en situation kan listen i loven ikke følges slavisk, da det ofte beror på et konkret skøn i den pågældende sag Brugspligt Brugspligt for varemærker fremgår af VML 25, hvor en varemærkeret kan ophæves ifølge VML 28, hvis ikke et varemærke er taget i brug indenfor fem år. [Wallberg, 2004] Formålet med brugspligten er, at varemærkeregisteret skal være opdateret, så kun de registreringer der faktisk benyttes, optræder i registeret. Derved skabes der plads, og andre varemærkeindehavere får mulighed for at registrere egnede varemærker. Det er en forudsætning for, at registreringen kan ophæves at der indgives en anmodning om ophævelse fra tredjemand 7. Der er ikke tale om, at mærket af sig selv bortfalder efter fem års periodens udløb. Ved anmeldelse er det Patent- og Varemærkestyrelsen som kontrollere, om varemærket reelt er taget i brug Erhvervsmæssig /Privat En ret til et varemærke indebærer, at andre ikke erhvervsmæssigt må bruge eller få registreret et lignende kendetegn for samme eller ligeartet varer og tjenesteydelser [P og V håndbog, 2008] Det er dog tilladt for private at benytte sig af kendte varemærker i et vist omfang. For eksempel ved at bruge et kendt logo eller figur på fødselsdagsinvitationer eller på anden vis. Det er lovligt for private at ytre sig, som de lyster, om virksomheder på mere eller mindre lødigt vis [Kogtvedgaard, 2004] I VML 4, stk. 3 er oplistet fire situationer, som betegnes som erhvervsmæssig brug, denne liste er ikke udtømmende. Erhvervsmæssig brug indebærer det, at sætte varemærker på varer, eller emballage at udbyde dem til salg, markedsføre eller oplagre dem med dette formål, eller at bruge mærket til at tilbyde varer og tjenesteydelser under. Vurdering af erhvervsmæssig brug har givet anledning til problemer med hensyn til brugen af varemærker på Internettet. I sagen om Beologic 8 er Østre landsret af den opfattelse, at der ikke foreligger erhvervsmæssig brug af varemærket, da registranten er privat person, og ikke har varer eller tjenesteydelser til salg på domænet. Domstolen kan derfor ikke benytte varemærkelovens 4,stk.3 i denne sag 9. Dette til trods for at registranten har tilbudt Beologic at købe domænet. Før udbredelsen af Internettet, var det ikke noget problem at skelne mellem erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssig brug. Nu 8 U2001/697Ø 7 Tredjemand kan være alle, også konkurrenter. 9 Beologic sagen er gennemgået i afsnit Domsvurdering 12

13 Varemærkeloven er det imidlertid blevet sværere. På Internettet findes private, der benytter varemærker på deres private hjemmeside. Når varemærker optræder på den måde, kan det forstyrre visse søgemaskiner. Særligt da der kan ligger en mere skjult bagved liggende erhvervsmæssig interesse på den private hjemmeside. Dette kan være i form af en bibeskæftigelse som i sagen om Rolex Velkendte og vitterligt kendte varemærker VML 4, stk 2 bruges særligt ved velkendte varemærker i Danmark, men finder også anvendelse i sager vedrørende domænenavne. Hvis et varemærke er velkendt, nyder det større beskyttelse end almindelige varemærker. Det er ikke nødvendigt for et varemærke at være kendt internationalt for, at have status af velkendt i Danmark. For at et mærke er velkendt, og nyder beskyttelse i Danmark, kræves der dokumentation for et bredt kendskab til varemærket indenfor en ret vid kundekreds. Det er dog ikke muligt at fastsætte nogle konkrete rammer, det beror på skøn af selve varemærkets type og førnævnte dokumentation i form af en måling af kundekredsens kendskab. Et varemærke kan være velkendt i Danmark uden, at virksomhedens varer eller tjenesteydelser med pågældende varemærke sælges i Danmark. Selve kundekredsen nyder ikke selvstændig beskyttelse, da det vil være alt for restriktivt i forhold til konkurrencen på markedet. 10 Se mere i afsnit om Velkendte og vitterligt kendte varemærker Som aktør på markedet, skal der udvises den fornødne respekt for andre varemærker, og det er nødvendigt at optræde på loyal vis, for at kunne sameksistere på markedet. Indehavere af varemærker vil så vidt muligt forsøge at undgå snyltning på deres varemærke. Som nævnt i indledningen til dette kapitel påhæftes et varemærke en vis garantifunktion overfor kunderne. Ved snyltning vil garantien ikke holde, og det kunne føre til en udvanding af varemærket. For varemærkeindehaver kunne det betyde et fald i goodwill og værdi, hvis alle lavede identiske varemærker af svingende kvalitet. [Wallberg, 2008] I sagen om Rolex finder domstolen at Rolex kan forbyde en privatperson at benytte Rolex navnet til registrering af domæne, samt på butiksfacade. Privatpersonen sælger brugte Rolexure som bibeskæftigelse. Domænet indeholder aktuelle priser og historie om Rolex, men det fremgår ikke, om der er en direkte relation til Rolex virksomheden. Domstolen finder at der er tale om illoyal brug af varemærket Rolex, og Rolex i kraft af sin status som velkendt varemærke nyder en ekstra beskyttelse efter VML 4, stk.1, nr1. Vitterligt kendte varemærker er efter VML 15 stk. 2, nr. 4 beskyttet i Danmark, selv hvis mærket hverken er registreret, eller brugt i Danmark. Vitterligt kendte mærker nyder beskyttelse ud over landegrænserne [Wallberg, 2008] Hvis et vitterligt kendt varemærke skal være beskyttet efter VML 15 stk., nr.4, skal det først etableres om varemærket er vitterligt kendt, og dernæst bør en vurdering udarbejdes efter principperne om forvekslelighed. Det kræver en høj grad af bekendthed for, at statuere at et varemærke er vitterligt kendt. Det kræves at et varemærke er noto- 13

14 Teorifelt 1 risk kendt på verdensplan, før vitterlig kan etableres. [Wallberg, 2004] Både ved vurdering af velkendte og vitterligt kendte varemærker, er bekendthedsgraden væsentlig. Bekendthedsgraden skal være at finde hos en væsentlig del af befolkningen 11, før at et varemærke kan komme i kategorien velkendt. Alle sagens omstændigheder skal tages i betragtning ved en sådan vurdering, markedsandelen, intensiteten, geografisk udbredelse, og varighed af brugen af varemærket Forvekslelighed Bestemmelsen om forvekslelighed findes i VML 4 stk.1, som forbyder brugen af forvekslelige varemærker. Forvekslelighed sker oftest på forbruger niveau. Det er for eksempel i den situation, hvor forbrugeren tager fejl af to varemærker og antager, at det ene er det andet. En anden situation er den, hvor forbrugeren godt kan kende forskel på mærkerne, men alligevel kommer i tvivl over visse ligheder, og derfor vælger det andet. Eller hvis kunden tror at begge varer kommer fra samme virksomhed eller tjenesteudbyder. Forvekslelighed skal altid vurderes på baggrund af en helheds bedømmelse [Wallberg, 2008] Med ovenstående in mente undersøges herunder de to betingelser, som begge skal være opfyldt for, at det kan bestemmes om, varemærker er forvekslelige. 11 Dette beror på et konkret skøn, da det ikke er muligt at opstille rammer for udmålingen. Første punkt viser at der skal være lighed mellem mærkerne, hermed menes at de skal ligne eller ligefrem være identiske, før forveksling kan statueres (mærkelighed). Andet punkt omhandler vareligheden, som betyder at mærkerne for, at være forvekslelige skal dække over varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art (varelighed) Mærkelighed For at vurdere om mærkelighed og varelighed er opfyldt, skal der ses nærmere på flere delelementer herunder. Der er tre vigtige principper som skal tages til efterretning ved vurdering af mærkelighed. Disse er helhedsindtrykket, det udviskede erindringsbillede, og hensynet til varens art og køberkreds. Udover de tre ovenstående lægges der som nævnt også vægt på det synsmæssige og lydmæssige indtryk, samt det begrebsmæssige indtryk, herunder hvilke tanker mærket sætter i gang hos kunden. Særligt det synsmæssige indtryk er vigtigt, da varemærker i højere grad ses end høres [Wallberg, 2008] Det er dog væsentligt, at vurderingen finder sted ud fra et konkret skøn, da der som nævnt lægges vægt på en helhedsbedømmelse. Vurdering må således foretages ud fra bestemmelserne i loven og praksis. Begrebet helhedsindtrykket er defineret ved mærkernes indbyrdes forskelle, men hvor de alligevel er så ens, at kunderne kan forveksle dem. Begrebet det udviskede erindringsbillede er, når kunderne er i stand til at skelne mellem de to varemærker, når disse står lige ved siden af hinanden, men ikke når de bliver præsenteret for dem enkeltvis. De vil have en ide om udseendet på varemærket, 14

15 Varemærkeloven og vælge det mærke som kommer nærmest deres erindringsbillede [Kogtvedgaard, 2004] Princippet om varens art og køberkredsens beskaffenhed, lægger vægt på, om varemærket henvender sig til en særlig kundekreds. Hvis det er tilfældet, vil kravene til vurdering af mærkelighed skærpes. Omvendt vil det forholde sig, hvis det er varer som kræver lang tids overvejelse og undersøgelse inden køb. Her forventes det, at kunden vil have tid til at sætte sig grundigt ind i de forskellige varemærker. Køberkredsen er væsentlig for vurdering af mærkelighed, da der naturligt er forskel på en aftager af specialprodukter og hurtige konsumvarer som almindelige dagligvare. Hvis vurderingen så viser, at to ens varemærker henvender sig til forskellige køberkredse, vil risikoen for forveksling være langt mindre [Wallberg, 2008] De mere praktiske sammenligningsgrundlag er først og fremmest det synsmæssige indtryk. Dette er væsentligt, da varemærker primært ses frem for høres. Det lydmæssige indtryk er dermed ikke så væsentligt som det synsmæssige men stadig vigtig at have med i beregningen. Det lydlige indtryk har større betydning i brancher, hvor varemærker hovedsageligt høres som i tv og radio branchen. Det begrebsmæssige indtryk, er blandet andet defineret ved hvilke tanker varemærket leder kunderne hen på. Dette princip skal ses i sammenhæng med de andre principper, da der ofte vil være forvekslelighed, hvis både syns, lyd,og begrebsmæssige lighed forefindes [Wallberg, 2008] Varelighed Mærkeligheden og vareligheden hænger tæt sammen. Når forvekslelighed vurderes skal der være lighed mellem mærkerne, men som hovedregel skal mærkerne også dække over samme typer varer eller tjenesteydelser. For at statuere varelighed skal en vurdering foretages af varerne og tjenesteydelserne for, at se om disse er sammenfaldende eller blot ligartede. Er der tale om et velkendt varemærke med udvidet beskyttelse, er en mindre grad af varelighed tilstrækkelig for at kunne statuere forvekslelighed [Wallberg, 2008] Ved vurdering af sammenfald ses der på varernes, eller tjenesteydelsens kategori som helhed. Hvis disse kategorier rammer tilpas tæt ved indehaverens varemærke, kan der være tale om forvekslelighed [P og V håndbog, 2008] Et eksempel på forvekslelige varemærker er sagen om borsen.dk og boersen.dk. Børsen er et registreret og kendt varemærke i Danmark, som har registreret borsen.dk og boersen.dk. Indklagede Digital Marketing support registrerer borsen.com og boersen.com, først benytter de domænerne til at linke til andre af deres sider, senere benytter de dem til navnebørs, et sted hvor domænenavne kan købes og sælges [Wallberg, 2005] Højesteret mener at der er klar forvekslelighed mellem domænerne og varemærket Børsen, samt et sammenfald af tjenesteydelser, ud fra VML 4. Denne sag illustrere brugen af VML på domæneområdet, samt vurderingskriterierne ved forvekslelighed Varemærkeloven på domæneområdet En erhvervsdrivende kan, som udgangspunkt anvende egne varemærker på Internettet [P og V håndbog, 2008] Et varemærke 15

16 Teorifelt 1 på Internettet er dog underkastet samme regler, som i den fysiske verden. Dette betyder at en varemærkeret er stiftet, når varemærket alene er taget i brug på Internettet. Det ses dog af retspraksis, at hvis et udenlandsk selskab har et.dk domæne, med sit varemærke som anden grads domæne, så er virksomheden ikke sikret en dansk varemærkerettighed. Der kræves en form for brug i Danmark, før retten kan stiftes [Wallberg, 2008] Der kan stiftes en varemærkeret i Danmark, hvis et dansk virksomhed, intensivt benytter eget varemærke på nettet. Retten stiftes også, selvom varemærket ikke opfylder særprægskravet. Brugspligten for varemærker opfyldes ved at varemærket tages i brug på Internettet. Desuden kan et varemærke opnå velkendthed ved brug på Internettet. Der foreligger dog ikke administrativ praksis for velkendthed og ibrugtagen på nettet [P og V håndbog, 2008] Varemærkeretten er normalt territorialt afgrænset 12. Der kan være en tømrer Jensen i København og Odense og sågar en i New York, uden at dette ville skabe problemer. Denne geografiske opdeling findes ikke på Internettet, da alle hjemmesider er tilgængelige i hele verden. [P og V håndbog, 2008] Så når en dansk virksomhed registrerer et udenlandsk eller generisk TLD, skal der udvises påpasselighed for ikke at krænke ældre varemærkerettigheder i det pågældende land. Et varemærke anses kun for at være ibrug på det udenlandske marked, hvis denne brug har en kommerciel effekt på markedet. Kommerciel indebærer blandt an- det, at virksomheden betjener kunder på det pågældende marked via det registrerede domæne, tilbyder service og garanti via domænet, samt at de på domænet har angivet priser i det pågældende lands valuta 13. Brug af andres varemærker på Internettet kan ske på flere måder, som tidligere nævnt er privat brug i orden, hvis det er uden bagved liggende økonomiske motiver. Samt at det sker på en loyal måde eller med samtykke. Domænenavne kan i modsætning til varemærker være beskrivende eller generiske. Domænenavne er ikke som varemærker inddelt i vareklasser. Udgangspunktet i dansk ret er, at et domænenavn kan registreres som varemærke, men særprægskravet skal som beskrevet ovenfor være opfyldt Opsummering Ved domænenavnskrænkelser kan der findes afgørende hjemmel i VML. Især VML 4 er af stor betydning, som det fremgår af tidligere omtalt praksis i sagerne om Beologic, Børsen og Rolex. Bestemmelserne i 4 om forvekslelighed og velkendte varemærker, bruges ofte i Internet sammenhæng. 12 Se afsnit om den samfundsmæssige afgrænsning. 13 Dette er en ikke-udtømmende liste. 16

17 Varemærkeloven 17

18 Teorifelt 1 3. Markedsføringsloven (MFL) Dette kapitel gennemgår MFLs udvikling og rækkevidde på Internettet. Særligt beskrives MFL 1 og 18, som er af central betydning for domæneområdet Baggrund Som juridisk disciplin ligger MFL sig op af immaterialretten. Den bruges ofte som supplement eller alternativ til den immaterielle beskyttelse [Møgelvang-Hansen m.fl, 2007] I modsætning til VML, er MFL ikke harmoniseret i EU. Det er meget få reguleringer, som har haft direkte indflydelse på MFL. Dog har praksis fra EU haft indflydelse på dansk retspraksis indenfor markedsføringsområdet [Bøggild og Borcher, 2006]. MFL er ikke udviklet til brug på Internettet, men 1 og 18 har udviklet sig til vigtige bestemmelser, som kombineret med VML, har og har haft stor betydning for udviklingen på domæneområdet i og med, at domænenavnskrænkelser ofte indeholder kendetegnsretlige aspekter generalklausulen MFL 1 betegnes også som generalklausulen. Den påbyder erhvervsdrivende at agere i forhold til god markedsføringsskik, når de udbyder varer og tjenesteydelser på markedet. Formålet med generalklausulen er at sikre en dynamisk, men stadig censurerende retsdannelse omkring vilkårene for udøvelse af erhvervsvirksomhed [Bøggild og Borcher, 2006] MFL 1 har været igennem en løbende normdannelse, og en videreudvikling i takt med udviklingen i samfundet. Et andet formål med generalklausulen er at virke som en opsamlingsbestemmelse for andre paragraffer i MFL. Hermed menes at hvis en bestemmelse ikke i sig selv, er tilstrækkelig til at dække situationen, kan generalklausulen gå ind og supplere. Så udover de direkte forbud i MFL, virker 1 ved handlinger, der er i strid med god markedsføringsskik [Bøggild og Bocher, 2006] Påberåbelsen af MFL 1 bruges ofte i sager for erhvervslivet, som en ekstra sikring ved domsbehandling, hvis den påberåbte specialbestemmelse ikke finder anvendelse [Møgelvang-Hansen m.fl., 2007] MFLs beskyttelseshensyn Der er tre beskyttelseshensyn indskrevet i MFLs 1, disse er hensyntagen til: forbrugere erhvervsdrivende almene samfundsinteresser Disse tre hensyn gennemgås i det følgende. Når domstolene skal vurdere sager hvor MFL 1 er påberåbt, skal de først afveje disse hensyn. I forhold til de erhvervsdrivende, så tager den erhvervsmæssige regulering udgangspunkt i de normer, som branchen selv har opstillet [Bøggild og Bocher, 2006]. Branchekutymer er af stor vigtighed, da der tilstræbes et så fleksibelt system som muligt. Domstolene har dog en selvstændig kompetence til, at vurdere om den pågældende handling er i strid med samfundsvurderingen på det pågældende tidspunkt. 18

19 Markedsføringsloven Det samfundsmæssige hensyn er særligt essentielt, da dette hensyn afbalancerer de to andre. Således at både erhvervsinteresser og forbrugerhensyn altid tilpasses den gældende samfundsnorm. Forbrugerhensynet er vigtig, da alene den effektive og legale konkurrence erhvervsdrivende imellem ikke er tilstrækkelig til også at sikre forbrugernes hensyn [Møgelvang-Hansen m.fl., 2007]. MFL 1 findes der ingen vejledning i, hvordan de tre hensyn vægtes eller tolkes. For en vægtning af de tre skal vurderingen ske ud fra et konkret skøn, de som udgangspunkt skal vægtes lige. Herudover er det vigtigt at holde in mente, at alle tre hensyn kan være relevante i vurderingen, selvom anliggendet udelukkende skulle angå erhvervsparter [Bøggild og Borcher, 2006 ]. Virksomhedens etablerede markedsposition er ikke hellig, og den frie konkurrence er meget vigtig i denne sammenhæng. Det er vigtig at holde for øje, at selvom hårde konkurrence angreb er tilladt, så skal det stadig ske indenfor rammerne af loyalitetspligten. Ulovlige midler kunne være elementer som markeds- og goodwill snyltning, utilbørlig markedsfortrængning, tilegnelse af forretningskendetegn med videre [Bøggild og Borcher, 2006] I retspraksis er grænsen mellem det kritisable og det retsstridige varierende. For at MFL 1 kan benyttes på domæneområdet, skal der være tale om en handling, der har karakter af erhvervsmæssig brug. Hermed menes en erhvervsmæssig anvendelse af domænet. Erhvervsmæssig brug i forhold til MFL er ikke det samme som erhvervsmæssig brug i VML. Præciseringen af erhvervsmæssig brug i MFL, ses bedst ud fra retspraksis. I sagen om Beologic registrerer registranten beologic.dk og tilbyder at sælge det til Beologic virksomheden. Domænet er tomt den forstand, at der hverken foregår handel eller er links til andre sider. Højesteret fastslår dog,at der i denne sag er tale om erhvervsmæssig brug efter MFL 1 da, registranten tilbyder salg til Beologic om forretningskendetegn MFL har tidligere været anvendt meget på domæneområdet, kombineret med MFL 1 og VMLs bestemmelser. Efter indførelsen af DOML, er behovet for MFL 18 dog nærmest elimineret, i forbindelse med domænenavne, herunder særlig sager omhandlende cybersquattere og warehousing har dog haft en særlig vigtig rolle, og vil blive gennemgået herunder, af hensyn til retspraksis før Ifølge MFL 18 er alle tegn, som differentierer en virksomhed eller virksomhedens varer eller forretningskendetegn og indenfor 18s rækkevidde. [Møgelvang-Hansen m.fl., 2007] 18 er en specialbestemmelse for de forretningskendetegn som ikke er omfattet af speciallovgivningen. 18 er, i stil med 1 en form for opsamlingsbestemmelse som tager hånd om de situationer, der ikke falder ind under specialparagrafferne i VML og MFL [Kragelund, 2003]. Dermed er det kun en mindre gruppe af forretningskendetegn, som MFL 18 finder anvendelse på, dog afhængigt af situationen. MFL 18s rækkevidde kan sammenstilles med 1, som gælder i erhvervsmæssig sammenhæng. 18 indeholder et forbud mod at 14 Beologic UfR Ø 15 Tidligere 5 16 Se Appendiks A 19

20 Teorifelt 1 benytte forretningskendetegn og lignende, uden berettigelse. Et konkret eksempel fra retspraksis er sagen om Rolex, hvor registranten tilbyder salg af brugte Rolex ure under domænet rolex.dk. Registranten har ikke fået samtykke til at anvende navnet. Da registranten er privatperson, finder VML ikke anvendelse i denne sag på trods af Rolex varemærkets velkendte status. I sagen finder domstolen at registrantens handlinger er både misvisende for kunder, og i strid med god markedsføringsskik, jævnfør 1 og 18. fornødne elasticitet som var påkrævet for at kunne opfange de nye situationer der opstod på Internettet Nu er det muligt at ramme navnepirateri og warehousing med domænenavnslovens bestemmelse om god domænenavnsskik. Det begrænser behovet for MFLs 1 om god markedsføringsskik, da de to bestemmelser dækker over de samme områder. Domænenavnskrænkelser er fortsat udtryk for illoyal adfærd, som i den rette sammenhæng kan føre til overtrædelse af MFL 1 [Bøggild og Borcher, 2006] MFL på Internettet MFLs udbredelse på domæneområdet, er reduceret efter indførelsen af DOML i Generalklausulen indeholdte tidligere den 20

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje

Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje Immaterialret 6.9 Registrering og/eller opretholdelse af et domæne med videresalg for øje I denne artikel belyses anvendelsesområdet for internetdomænelovens 12, stk. 2 (fra marts 2014 25, stk. 2): Kan

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling Forretningskendetegn Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Forretningskendetegnets funktion Hvad er et forretningskendetegn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Regulering af domænenavns- området?

Regulering af domænenavns- området? 2. april 2003 Regulering af domænenavns- området? Forfattere: Fuldmægtig Kaare Struve Specialkonsulent Mikael Francke Ravn Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. DOMÆNENAVNSSYSTEMET... 5 2.1 ORGANISERING...5

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0133 Klager: Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: Jonas Jappe Hovmarksvej 34 2920 Charlottenlund Parternes påstande:

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere