Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450"

Transkript

1 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450

2 Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr Udgivet af: Videnskabsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på Videnskabsministeriets hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: ISBN:

3 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr

4 -- 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Intro duktion Indledning Kommissorium for domæneudvalget af 6. oktober Udvidelse af domæneudvalgets kommissorium Domæneudvalgets sammensætning Domæneudvalgets sekretariatet Domæneudvalgets arbejde Sammenfatning af hovedkonklusioner 20 Kapitel 2. Domænenavnsområdet i Danmark Indledning Hvad er et domænenavn IP-adresser Det nuværende selvreguleringsregime vedrørende.dk Tiden før stiftelsen af Dansk Internet Forum (DIFO) Stiftelse af DIFO DK Hostmaster A/S Telelovgivningens bestemmelser om domænenavne Øvrig lovgivning af relevans for domænenavnsområdet 41 3

6 -- Kapitel 3. Internationale retningslinjer Indledning Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Governmental Advisory Committee (GAC) Det internationale regimes betydning for Danmark 55 Kapitel 4. Administrationen af første ordens domæner i andre lande og implementering af.eu Indledning Domænenavnsadministration i andre lande Domænenavnsområdet i Norge Rapporten.no eller aldri Norsk regulering Domænenavnsområdet i Sverige Udredningen Toppdomän för Sverige Forslag til en lov vedrørende første ordens domænet.se Domænenavnsområdet i Finland Finsk lov om domænenavne Implementering af.eu 74 4

7 Kapitel 5. Domæneudvalgets vurderinger og anbefalinger vedrørende den fremtidige administration af domæner, der særligt tildeles Danmark Indledning Overordnede målsætninger for administrationen af.dk Det nuværende selvreguleringsregime Centrale hensyn Styrker ved det nuværende system Svagheder ved det nuværende system Domæneudvalgets anbefalinger Indførelse af anden ordens domænet.danmark.eu og eventuel administration af andre domæner, der særligt tildeles Danmark Videnskabsministeriets anmodning til domæneudvalget Domæneudvalgets anbefalinger Reguleringsmodeller Den nuværende situation Gennemgang af forskellige reguleringsmodeller Skema over fordele og ulemper ved fire reguleringsmodeller Domæneudvalgets anbefalinger Valg af lovmodel ved udfærdigelse af rammelov på domænenavnsområdet Modeller for en rammelov Konsekvenser af de to lovmodeller Ekspropriation Udbudsreglernes betydning ved valg af lovmodel Forudsætningen om bred sammensætning af de styrende organer Forudsætningen om non-profit Sammenhængen mellem selvregulering og tidsbegrænset udpegning Kriterier for valg mellem flere interesserede administratorer ved udpegning Administrators ophør 114 5

8 Fordele og ulemper ved de to lovmodeller Domæneudvalgets anbefalinger Hvad bør retten til et domænenavn indebære Den nuværende situation Hvilken rettighed opnås ved registrering af et domænenavn Hvoraf udledes rettigheden til et domænenavn Sondring mellem registreringer af domænenavne før og efter 1. juli Domæneudvalgets anbefalinger Bør retten til et domænenavn være tidsbegrænset Den nuværende situation Udenlandske modeller Tidsbegrænsning af domæneregistreringer Domæneudvalgets anbefalinger Bør der være pligt til at bruge et domænenavn aktivt Den nuværende situation Udenlandske modeller Pligt til at anvende domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Bør retten til et domænenavn kunne overdrages Den nuværende situation Udenlandske modeller Overdragelse af domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Hamstring (warehousing) Den nuværende situation Udenlandske modeller Hamstring af domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Hvem bør kunne registrere et domænenavn Den nuværende situation Udenlandske modeller Skal der være begrænsninger for hvem, der kan registrere domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger 153 6

9 5.8. Hvordan bør retten til et domænenavn kunne opnås i praksis Den nuværende situation Udenlandske modeller Hvor skal registreringer af domænenavne foregå Domæneudvalgets anbefalinger Hvornår bør retten til et domænenavn kunne fortabes Den nuværende situation Udenlandske modeller Bør domænenavne kunne fortabes og i givet fald hvornår Domæneudvalgets anbefalinger Hvorledes bør administrationen, herunder den tekniske drift, af domæner varetages Den nuværende situation Udenlandske modeller Hvilke kriterier bør opstilles for administrationen af domæner tildelt Danmark Domæneudvalgets anbefalinger DK Whois databasen og videregivelse af oplysninger fra DK Whois databasen Den nuværende situation Lovgivning vedrørende videregivelse af personhenførbare oplysninger Udenlandske modeller Eventuelt beskyttelseshensyn Domæneudvalgets anbefalinger Regel om god skik på domænenavnsområdet Den nuværende situation Udenlandske modeller Problemstilling Domæneudvalgets anbefalinger Klagesystemet på domænenavnsområdet Det nuværende system Udenlandske modeller 214 7

10 Centrale problemstillinger Modeller for klagesystemet Domæneudvalgets anbefalinger Tilsyn på domænenavnsområdet Den nuværende situation Udenlandske modeller Centrale problemstillinger Domæneudvalgets anbefalinger 234 < Kapitel 6. Lovmodel Indledning Lovforslag Bemærkninger til lovforslaget 249 Ordliste og forkortelser 319 Bilag Bilag 1. Domæneudvalgets midtvejsstatus af 26. februar Bilag 2. Brev fra Datatilsynet af 26. april Bilag 3. Notat fra Konkurrencestyrelsen af 27. august

11 Kapitel 1. Introduktion 1.1. Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling nedsatte den 6. oktober 2003 et udvalg, der fik til opgave at undersøge om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet i Danmark. Domæneudvalgets kommissorium er gengivet nedenfor i afsnit Kommissorium for domæneudvalget af 6. oktober 2003 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har besluttet at nedsætte et udvalg (domæneudvalg), der skal undersøge, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Indledning På internationalt plan varetages administrationen og tildel ingen af top-level-domænenavne, herunder tildeling af landedomæn e- navne, f.eks..dk, i regi af The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Administrationen af domænenavne under det danske top-leveldomæne.dk er siden 1999 varetaget af Dansk Internet Forum (DIFO) under et selvreguleringssystem, der er dannet efter opfordring fra det tidligere Forskningsministerium nu Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Ministeriet opfordrede branchen til at etablere en velfungerende og effektiv administration af det danske topdomæne.dk. Ministeriet foreslog, at man udformede et Memorandum of Understanding (MoU), der skulle afspejle en slags branche kodeks for administrationen af.dk. Ministeriet stillede krav om, at brugersiden inddragedes i et MoU, således at både forbruger siden og udbydersiden var repræsenteret. 9

12 -- Det nuværende selvreguleringssystem betyder, at området ikke er lovreguleret. Videnskabsministeren har således ingen formel kompetence til at gribe ind, såfremt administrationen af det danske top-level-domæne.dk ikke længere fungerer effektivt. DIFO og aktieselskabet DK Hostmaster har fælles bestyrelse og fælles formand. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer skal det sikres, at foreninger, organisationer m.v., der repræsenterer private forbrugere, erhvervsbrugere og leverandører, er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. DIFO ledes af en bestyrelse på indtil ni med lemmer. DIFO fastsætter i dag regler for registrering, admini stration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top-level-domænet.dk og har således i den forbindelse nedsat et klagenævn til konfliktløsning. DIFO har overladt den daglige administration af.dk til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S er 100% ejet af DIFO. DK Hostmaster står således for at registrere og tildele andenordens domænenavne under.dk domænet, herunder varetage den daglige drift af en database over registrerede domænenavne under.dk. Regler for registrering, administration og konflikt løsning vedrørende domænenavne under top-level-domænet.dk, administreres ligeledes af DK Hostmaster. En række forhold har ført til, at ministeriet finder det relevant at undersøge, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Udviklingen siden etableringen af selvreguleringssystemet Udviklingen siden etableringen af selvreguleringssystemet i 1999 er gået stærkt. Internettet og dermed brugen af domænenavne får stigende betydning for både private virksomheder, offentlige myndigheder og private forbrugere. Anvendelsen af internettet er en vigtig parameter for udviklingen af vidensamfundet. 10

13 Værdien af et domænenavn kan samtidig være stor for den enkelte virksomhed. Rettighederne til et navn eller et varemærke er sikret via navneloven og varemærkeloven. Varemærkeloven og markedsføringsloven regulerer rettighederne til brug af visse navne også i forhold til registrering af navne under domæne navnet.dk. Men der er ingen lovgivning, der sikrer rettighederne til at opnå registrering af domænenavne under.dk. Antallet af konflikter mellem parter, der mener at have rettigheder til det samme domænenavn, kan ikke forventes at blive mindre i fremtiden. Bl.a. forventes mulighederne for at benytte æ, ø og å i domænenavne snart indført. 1 I forbindelse med ændringen af lov om konkurrence- og forbruger forhold på telemarkedet, jf. lov nr. 450 af 10. juni 2003, er der indsat en hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om brugen af domænenavne, der sammenkædes med numre, nummerserier og adresser fra den samlede danske nummerplan. Formålet hermed er at sikre danske brugeres rettigheder i forbindelse med indførelse af eventuelle nye tjenester, der indebærer en sammenkædning af telefon numre og domænenavne (ENUM). Der verserer i øjeblikket retssager, der sætter spørgsmålstegn ved selvreguleringssystemet og DIFO s kompetence. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget forordning nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu. I den forbindelse er der udpeget en topdomæneadministrator, som får til opgave at organisere, administrere og forvalte topdomænet. Samlet set fører det til, at det derfor bør vurderes, om staten bør have en lovhjemlet kompetence til at gribe ind i forhold til administrationen af.dk. 1 DIFO har pr. 1. januar 2004 udvidet det danske navnerum med karaktererne æ, ø, å, ä, ö, ü og é. 11

14 -- Udvalgets opgaver Udvalget får til hovedopgave at vurdere, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Det skal i den sammenhæng vurderes, hvilke centrale hensyn, set ud fra de forskellige interessenters synsvinkel, der skal varetages med henblik på at sikre top-level-domænet.dk. Såfremt udvalget når frem til, at der bør indføres lovgivning på domænenavnsområdet, skal udvalget udarbejde et forslag til lov om domænenavne. Der skal i den forbindelse tages stilling til lovgivningens udformning, herunder om lovgivning skal gennem føres som rammelovgivning med bemyndigelsesbestemmelser. I forbindelse med udvalgets hovedopgave skal følgende belyses: 1. Der skal tages stilling til, hvem der kan erhverve ret til et domænenavn under.dk, hvorledes retten til et domænenavn erhverves, hvad rettens indhold skal være, hvorledes der skal forholdes til kolliderende rettigheder, og hvordan det afgøres, om der i øvrigt findes hindringer for retserhvervelsen. 2. Der skal tages stilling til, om retten til et domænenavn under.dk skal være tidsbegrænset, om retten skal kunne fornyes, om der skal være brugspligt forbundet med retten, samt om retten skal kunne overdrages. 3. Der skal tages stilling til, hvordan.dk skal administreres, og hvem der skal administrere domænet.dk. Der skal forholdes til DIFO og DK Hostmaster A/S. Der skal i den forbindelse forholdes til regler om udbud og ekspropriation. Der skal tages stilling til, om registreringen skal ske direkte ved den ansvarlige for.dk eller ved godkendte registratorer. Der skal tages stilling til afgifter ved retserhvervelse og eventuelle løbende afgifter. 12

15 4. Der skal tages stilling til anvendelsen af.dk, herunder muligheden for inddragelse af bestemte domænenavne, som anvendes i kriminel hensigt eller anden samfundsskadelig hensigt. Der skal også tages stilling til almenhedens interesse i registreringen af domænenavne under.dk, herunder muligheden for at udelukke retserhvervelse til bestemte typer af domæne navne og eventuel inddragelse af eksisterende navne under.dk. Der skal også tages stilling til eventuelle spørgsmål om erstatning eller godtgørelse. 5. Der skal forholdes til grænsefladerne til varemærkeretten, navneloven og markedsføringsloven, herunder vurderes, om der eventuelt bør indføres en god skik på domænenavnsområdet i stil med markedsføringslovens Der skal tages stilling til, hvorledes eksisterende domænenavne under.dk kan godkendes under et nyt system, herunder skal der tages stilling til et eventuelt overgangssystem. 7. Der skal tages stilling til oprettelse af et klageorgan for de afgørelser, der træffes om domænenavne. 8. Udvalget skal overveje samspillet mellem registrering af domænenavne under.dk og registrering af domænenavne under andre top-level-domænenavne. 9. Der skal tages stilling til, om staten i givet fald skal føre tilsyn med en eventuel administrator af.dk, herunder om administrator opfylder de i lovgivningen fastsatte regler. I forbindelse med administrationen af topleveldomænenavnet.eu har Kommissionen via beskrevne kontrolforanstaltninger mulig hed for at føre tilsyn med administratoren af.eu. Udvalget har mulighed for selv at inddrage og undersøge yderligere forhold, som udvalget undervejs i arbejdet måtte finde relevant. Udvalget kan som inspiration indhente oplys ninger om overvejelserne om indførelse af lovgivning i de øvrige nordiske 13

16 -- lande samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 733/2002 af 22. april Udvalgets arbejde skal være færdigt med afgivelse af betænkning den 30. juni Udvalget skal i uge 9 (2004) afgive en midtvejsstatus. Der skal i den forbindelse være taget stilling til, om udvalget mener, der bør udarbejdes lovgivning på domænenavnsområdet. Udvalgets sammensætning Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand). 1 medlem med offentlig retlig sagkundskab. 1 medlem med kendetegns retlig sagkundskab. 1 medlem udpeget efter indstilling af DIFO. 2 medlemmer udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. 2 medlemmer udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. 1 medlem udpeget efter indstilling af IT-Brancheforeningen. 1 medlem udpeget efter indstilling af HTS Interesseorganisationen. 2 repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1 repræsentant fra Justitsministeriet. 1 repræsentant fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 14

17 1 repræsentant fra IT- og Telestyrelsen. Sekretariatsbetjening: Udvalget sekretariatsbetjenes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og IT- og Telestyrelsen i fællesskab Udvidelse af domæneudvalgets kommissorium Efterfølgende er domæneudvalget af Videnskabsministeriet den 28. november 2003 blevet bedt om at analysere fordele og ulemper ved eventuel indførelse af anden ordens domænet.danmark. eu. Begrundelsen herfor var, at forordning 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af første ordens domænet.eu på det tidspunkt var under gennemførelse. Videnskabsministeriet anførte følgende til udvalget: Baggrunden er følgende: Forordningen 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af top level domænet.eu er under gennemførelse. En ekspertgruppe nedsat af Kommissionen, der har til opgave at udarbejde et udkast til de public policy regler, der skal gælde for administrationen af top level domænet.eu, har under sit arbejde identificeret, at der er behov for nationalt at tages stilling til, hvorledes der kan etableres en 2. level struktur under domænenavnet.eu. Etablering af en 2. level struktur under domænenavnet.eu ligger implicit i forordningen, idet medlemsstaterne gives mulighed for at klassificere og reservere navne, der udelukkende må registreres under et 2. level domæne og dermed ikke direkte under.eu. Det fremgår ikke af forordningen, hvilket 2. level domæne, der skal benyttes til registrering af disse reserverede navne. 15

18 -- Kommissionen har foreslået at denne problemstilling bl.a. kan løses ved at give medlemsstaterne valgfrihed i beslutningen om at oprette et 2. level domæne, hvor landenavnet benyttes (.danmark.eu,.sverige.eu osv.). Administrationen af sådanne nationale 2. level domæner vil efter forslaget påhvile den enkelte medlemsstat. Det betyder konkret, at der skal træffes en beslutning om hvorvidt Danmark ønsker at etablere 2. level domænet.danmark.eu. Det bemærkes i forlængelse heraf, at Danmark har en repræsentant i den ekspertgruppe, som arbejder med emnet. Repræsentanten har foreløbig (indtil der er taget endelig stilling fra dansk side) fået instruks om at støtte forslaget om at oprette en 2. level struktur på fællesskabsniveau, dels at forhåndsreservere 2. level domænenavne, der er knyttet til det danske landenavn (Danmark, Denmark). Af kommissoriet for domæneudvalget fremgår, at udvalget kan inddrage og undersøge andre relevante problemstillinger i relation til emnet. Udvalget bedes i forlængelse af ovennævnte hovedspørgsmål vurdere: Hvorvidt der er behov og interesse for.danmark.eu domænet. Hvem skal eventuelt administrere domænet og under hvilke betingelser. Hvem der eventuelt kan registrere under et.danmark.eu domæne. Prissætning af sådanne registreringer. Hvor registreringer skal foretages. Ministeriet ønsker en vurdering af ovennævnte belyst i løbet af foråret

19 Spørgsmålet behandles i betænkningens afsnit Domæneudvalgets sammensætning Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand). Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Københavns Universitet. Udpeget efter indstilling af DIFO. Chefkonsulent Susanne Andersen. ITEK/Dansk Industri. Udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. Advokat Janne Glæsel. Bech-Bruun Dragsted. Udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. Advokat Martin von Haller Grønbæk. Advokatfirmaet von Haller. Udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. Professor Claus Haagen Jensen. Aalborg Universitet. Medlem med offentligretlig sagkundskab. Immaterialretschef Anne Rejnhold Jørgensen. Patent- og Varemærkestyrelsen. Repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vicedirektør Jane Eis Larsen. IT-Brancheforeningen. Udpeget efter indstilling af IT-Brancheforeningen. Kontorchef Susanne Mahler. IT- og Telestyrelsen. Repræsentant fra IT- og Telestyrelsen. Økonomisk politisk medarbejder Grit Munk. Forbrugerrådet. (Grit Munk har ikke deltaget i udvalgets arbejde). Udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. Fuldmægtig Sara Gøtske. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Afløst af Rasmus Rifsdal Økonomi- og Erhvervsministeriet pr. den 23. februar Repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Advokat Heino Rising. HTS Interesseorganisationen. Udpeget efter indstilling af HTS Interesseorganisationen. Professor, dr.jur. Jens Schovsbo. Københavns Universitet. Medlem med kendetegnsretlig sagkundskab. 17

20 -- Kontorchef Sune Rahn. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Repræsentant fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage. Justitsministeriet. Repræsentant fra Justitsministeriet Domæneudvalgets sekretariatet Fra Videnskabsministeriet: Fuldmægtig Katrine Neregaard og fuldmægtig Gitte Lüders Hansen. Fra IT- og Telestyrelsen: Souschef Susanne Viuf og fuldmægtig Kathrine Lærke Hansen Domæneudvalgets arbejde Domæneudvalget har i alt afholdt 10 møder i tidsrummet fra den 31. oktober 2003 til den 25. august Ifølge kommissoriet skulle domæneudvalget afgive en midtvejsstatus i uge 9 i 2004, hvor udvalget skulle tage stilling til, hvorvidt der skulle være lovgivning på området. Udvalget afgav den 26. februar 2004 sin midtvejsstatus til videnskabs ministeren. Denne midtvejsstatus indeholdt en anbefaling om at udarbejde en bred rammelov på domænenavnsområdet i Danmark. Midtvejsstatus er vedlagt som bilag 1 til betænk ningen. 18

21 København den 25. august Domæneudvalget godkender indholdet i betænkningen. Højsteretsdommer Jon Stokholm (formand). Professor Mads Bryde Andersen. Chefkonsulent Susanne Andersen. Advokat Janne Glæsel. Advokat Martin von Haller Grønbæk. Professor Claus Haagen Jensen. Immaterialretschef Anne Rejnhold Jørgensen. Vicedirektør Jane Eis Larsen. Kontorchef Susanne Mahler. Fuldmægtig Rasmus Rifsdal. Advokat Heino Rising. Professor Jens Schovsbo. Kontorchef Sune Rahn. Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage. 19

22 Sammenfatning af hovedkonklusioner Baggrund Domæneudvalget har i denne betænkning behandlet en række emner i relation til en fremtidig administration af domæner, der særligt tildeles Danmark, herunder.dk, i lyset af den stigende betydning, internettet har fået. I dag varetages administrationen af.dk af Dansk Internet Forum (DIFO) gennem dets selskab DK Hostmaster A/S. DIFO ove r- tog den 1. juli 1999 administrationen på baggrund af et såkaldt Internet i Danmark Memorandum of Understanding (IDMoU, i betænkningen MoU), som repræsentanterne bag DIFO og Forskningsministeriet (nu Videnskabsministeriet) har underskrevet. MoU et indeholder de overordnede retningslinjer for varetagelse af administrationen af.dk, herunder princippet om bred repræsentation, gennemsigtighed og omkostningsbaseret drift (non-profit). Betænkningen indeholder en faktuel gennemgang i kapitlerne 2-4 om den nuværende administration af.dk og det internationale regime på domænenavnsområdet, herunder ICANN og GAC, samt administrationen i andre lande og implementering af.eu. Kapitel 5 indeholder analyse-delen af betænkningen, hvor udvalget med afsæt i den nuværende administration af.dk har vurderet administrationens styrker og svagheder, og på denne baggrund givet en række anbefalinger for den fremtidige administration, som er indarbejdet i det forslag til lov, som fremgår af afsnit 6.2. Domæneudvalgets anbefaling af lov Domæneudvalgets hovedkonklusion er, at der er behov for en rammelov om domænenavnsadministrationen for at sikre en dynamisk, tilgængelig, gennemsigtig, effektiv og sikker administration af høj kvalitet, både nu og fremover. Loven skal indeholde de overordnede principper for administrationen. En af udvalgets præmisser for analysen af en fremtidig administration 20

23 har været at bevare styrkerne ved det nuværende selvreguleringsregime. Domæneudvalget anbefaler, at administrator af.dk og øvrige domæner, der særligt tildeles Danmark, skal vælges på baggrund af et udbud. Herved kan selvregulering understøttes, idet admini strator fortsat kan fastsætte forretningsbetingelser for registran ter og vilkår for registratorer. Udbudsmodellen sikrer, at der skabes konkurrence om varetagelsen af administrationen af.dk og øvrige domæner, der særligt tildeles Danmark. Samtidig indebærer modellen, at evalueringskriterier og minimumskrav kan ændres ved hvert udbud, hvis det findes hensigtsmæssigt. Domæneudvalget anbefaler, at der via den foreslåede lov sikres samme retsstilling for registreringer af domænenavne før og efter DIFO s stiftelse den 1. juli Domæneudvalgets øvrige anbefalinger Domæneudvalget anbefaler, at de overordnede principper, som skal gælde for administrationen af.dk, også skal gælde for øvrige domæner, som særligt tildeles Danmark..danmark.eu Domæneudvalget anbefaler, at anden ordens domænet.danmark.eu bør reserveres på samtlige fællesskabssprog. For så vidt angår spørgsmålet om, hvem der eventuelt skal administrere de pågældende domæner under.eu, finder domæneudvalget, at dette bør ske efter samme regelsæt, som bliver fastsat for administrationen af.dk og andre domæner, der særligt tildeles Danmark. Udvalget finder, at der bør gennem føres en nærmere høring, for at få vurderet, om der er efter spørgsel efter at anvende.danmark.eu som domæne. 21

24 -- Hvad bør retten til et domænenavn indebære Domæneudvalget finder, at registranter ved registrering af domænenavne alene opnår en ret til at modtage en tjeneste ydelse i form af henvisning til den relevante IP-adresse på de af en given administrator fastsatte vilkår i aftalen med registranten. Bør retten til et domænenavn være tidsbegrænset Domæneudvalget anbefaler, at domænenavne fortsat skal være tidsubegrænsede, dog således at disse fornys hvert år ved betaling. Bør der være pligt til at bruge et domænenavn aktivt Domæneudvalget finder, at der p.t. ikke er behov for at indføre et krav om brugspligt af domænenavne. Domæneudvalget anbefaler derimod, at administrator af et eller flere domæner får bemyndigelse til via sine forretningsbetingelser at fastsætte vilkår om brugspligt for domænenavne. En sådan hjemmel vil give en fremtidssikring i forhold til, at det på et senere tidspunkt kan blive relevant, at en given administrator kan fastsætte vilkår om brugspligt for domænenavne. Bør retten til et domænenavn kunne overdrages Domæneudvalget anbefaler, at registranter også fremover skal kunne overdrage deres domænenavne. Hamstring (warehousing) Domæneudvalget anbefaler, at der indføres en bestemmelse med et generelt forbud mod hamstring af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning for øje. Et sådant generelt forbud bør, efter domæneudvalgets opfattelse, også gælde for registreringer af domænenavne foretaget før ændrin gen af DIFO s registratoraftale, men først efter en overgangs periode på 5 år fra en eventuel vedtagelse af en lov på området. 22

25 Hvem bør kunne registrere et domænenavn Domæneudvalget anbefaler, at alle fortsat skal have lige ret til at registrere domænenavne, uden at der som betingelse herfor skal gennemføres en forudgående kontrol mv. Hvordan bør retten til et domænenavn kunne opnås i praksis Domæneudvalget anbefaler, at administrator af et eller flere domænenavne fortsat skal kunne overlade dele af regi strer ingsprocessen, herunder formidling af ansøgninger og ændringer på vegne af ansøgere og registranter, til registratorer. Hvornår bør retten til et domænenavn kunne fortabes Regler om inddragelse bør være eksplicit afspejlet i administrators regelsæt for at sikre størst mulig gennem sigtighed for alle parter om muligheden for inddragelse, som kan være ret indgribende. Domæneudvalget anbefaler, at en given administrator får mulig hed for at inddrage domænenavne som følge af manglende overholdelse af aftalevilkår, ved offentlige myndighedsafgørelser, og i almenhedens interesse, hvor der foreligger ganske væsentlige grunde for at inddrage domæne navne, som er taget i brug af en registrant. Endelig finder domæneudvalget, at aftaleforhold skal kunne bringes til ophør ved inddragelse i de tilfælde, hvor domænenavnet anvendes i strid med god domænenavnsskik, samt i tilfælde, hvor der er tale om hamstring alene med henblik på efterfølgende videresalg eller udlejning med fortjeneste for øje. Hertil kommer, at et aftaleforhold naturligvis kan bringes til ophør ved inddragelse, såfremt anden lovgivning overtrædes, eller at tredjeparts rettigheder krænkes. Hertil kommer, at udvalget finder, at administrator som nu vil kunne udbetale en godtgørelse for inddragelse af domænenavne i særlige tilfælde. 23

26 -- Hvorledes bør administrationen og den tekniske drift af domænenavne varetages Domæneudvalget anbefaler, at administrator bør udfærdige en vedtægt for sin virksomhed, at administrator skal råde over tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at kunne administrere domænenavne, og at administrator skal sikre, at forretningsbetingelser og lignende, som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne, er offentligt tilgængeligt på administrators hjemmeside. Endvidere anbefaler domæneudvalget, at en given administrator skal afholde offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretningsbetingelser og lignende, som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne, ligesom at en given administrator skal offentliggøre en liste over godkendte registratorer. Samtidig anbefaler udvalget, at en given administrator årligt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed. Disse anbefalinger skal sikre en høj grad af gennemsigtighed og indflydelse for internet-samfundet i bred forstand. Denne gennem sigtighed og indflydelse er efter udvalgets vurdering en afgørende forudsætning for, at en høj grad af selvregulering kan opretholdes, blandt andet via forretningsbetingelserne. Domæneudvalget anbefaler, at administrator ved ophør skal overdrage navnedatabaser og navneserverdatabasen via deponering samt eksisterende aftaleforhold til en ny admini strator. Herudover skal administrators virksomhed ved ophør likvideres og et eventuelt overskydende beløb skal overgå til en pulje, der skal udbetales til formål, der kan komme det danske internetsamfund til gode. Vedrørende kriterier for den tekniske drift af.dk og andre domæner tildelt Danmark anbefaler udvalget som udgangspunkt, at det i lovgivningen fastlægges, at administrator skal sikre stabil, sikker og uafbrudt forbindelse mellem internettet og de af rod- 24

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Forslag. Lov om internetdomæner

Forslag. Lov om internetdomæner 2013/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin. Fremsat den 13. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik

Læs mere

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk

Høringsnotat vedrørende IT- og Telestyrelsens udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Notat Høringsnotat vedrørende s udkast til udbudsmateriale om udbud af administrationen af internetdomænet.dk Indledning I henhold til domænelovens 4, stk. 1, har ministeren for videnskab, teknologi og

Læs mere

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.

JONAS BRUUN ADVOKATFIRMA NOTAT. Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet. ADVOKATFIRMA ERIK KJÆR- HANSEN ADVOKAT BREDGADE 38 1260 KØBENHAVN K 8. maj 2008 NOTAT om Konditionsmæssigheden af DIFO s tilbud af 1. april 2008 vedrørende administrationen af internetdomænet.dk Indledning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Vedtægter af november 2014 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI)

Vedtægter af november 2014 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) Vedtægter af november 2014 for Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) Indhold 1. Navn, hjemsted og formål 2. Medlemskab og kontingent 3. Code of Conduct 4. Bestyrelse 5. Generalforsamling 6.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet

Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet.dk 1. Indledning Med den nye domænelov er der

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget.

2.1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er positiv tilslutning til lovforslaget. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 66 Bilag 1 Offentligt 12. november 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om internetdomæner (Domæneloven) 1. Indledning Formålet med lovforslaget er

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1.

Sikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster. DK Hostmaster. Godkendt Version / ID 11.1. Sikkerhedspolitik Informationssikkerhedspolitik for DIFO og DK Hostmaster Gruppe Sikkerhedspolitik Godkendt af Jakob Bring Truelsen Godkendt 05.07.2016 Ansvarlig Erwin Lansing Version / ID 11.1.0 / 00002

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Vedtægter af oktober 2008 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse DIFI

Vedtægter af oktober 2008 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse DIFI Vedtægter af oktober 2008 for Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse DIFI Indhold 1. Navn, hjemsted og formål 2. Medlemskab og kontingent 3. Code of Conduct 4. Bestyrelse 5. Generalforsamling 6. Kursusledere

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere