Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450"

Transkript

1 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450

2 Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr Udgivet af: Videnskabsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på Videnskabsministeriets hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: ISBN:

3 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr

4 -- 2

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Intro duktion Indledning Kommissorium for domæneudvalget af 6. oktober Udvidelse af domæneudvalgets kommissorium Domæneudvalgets sammensætning Domæneudvalgets sekretariatet Domæneudvalgets arbejde Sammenfatning af hovedkonklusioner 20 Kapitel 2. Domænenavnsområdet i Danmark Indledning Hvad er et domænenavn IP-adresser Det nuværende selvreguleringsregime vedrørende.dk Tiden før stiftelsen af Dansk Internet Forum (DIFO) Stiftelse af DIFO DK Hostmaster A/S Telelovgivningens bestemmelser om domænenavne Øvrig lovgivning af relevans for domænenavnsområdet 41 3

6 -- Kapitel 3. Internationale retningslinjer Indledning Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Governmental Advisory Committee (GAC) Det internationale regimes betydning for Danmark 55 Kapitel 4. Administrationen af første ordens domæner i andre lande og implementering af.eu Indledning Domænenavnsadministration i andre lande Domænenavnsområdet i Norge Rapporten.no eller aldri Norsk regulering Domænenavnsområdet i Sverige Udredningen Toppdomän för Sverige Forslag til en lov vedrørende første ordens domænet.se Domænenavnsområdet i Finland Finsk lov om domænenavne Implementering af.eu 74 4

7 Kapitel 5. Domæneudvalgets vurderinger og anbefalinger vedrørende den fremtidige administration af domæner, der særligt tildeles Danmark Indledning Overordnede målsætninger for administrationen af.dk Det nuværende selvreguleringsregime Centrale hensyn Styrker ved det nuværende system Svagheder ved det nuværende system Domæneudvalgets anbefalinger Indførelse af anden ordens domænet.danmark.eu og eventuel administration af andre domæner, der særligt tildeles Danmark Videnskabsministeriets anmodning til domæneudvalget Domæneudvalgets anbefalinger Reguleringsmodeller Den nuværende situation Gennemgang af forskellige reguleringsmodeller Skema over fordele og ulemper ved fire reguleringsmodeller Domæneudvalgets anbefalinger Valg af lovmodel ved udfærdigelse af rammelov på domænenavnsområdet Modeller for en rammelov Konsekvenser af de to lovmodeller Ekspropriation Udbudsreglernes betydning ved valg af lovmodel Forudsætningen om bred sammensætning af de styrende organer Forudsætningen om non-profit Sammenhængen mellem selvregulering og tidsbegrænset udpegning Kriterier for valg mellem flere interesserede administratorer ved udpegning Administrators ophør 114 5

8 Fordele og ulemper ved de to lovmodeller Domæneudvalgets anbefalinger Hvad bør retten til et domænenavn indebære Den nuværende situation Hvilken rettighed opnås ved registrering af et domænenavn Hvoraf udledes rettigheden til et domænenavn Sondring mellem registreringer af domænenavne før og efter 1. juli Domæneudvalgets anbefalinger Bør retten til et domænenavn være tidsbegrænset Den nuværende situation Udenlandske modeller Tidsbegrænsning af domæneregistreringer Domæneudvalgets anbefalinger Bør der være pligt til at bruge et domænenavn aktivt Den nuværende situation Udenlandske modeller Pligt til at anvende domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Bør retten til et domænenavn kunne overdrages Den nuværende situation Udenlandske modeller Overdragelse af domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Hamstring (warehousing) Den nuværende situation Udenlandske modeller Hamstring af domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger Hvem bør kunne registrere et domænenavn Den nuværende situation Udenlandske modeller Skal der være begrænsninger for hvem, der kan registrere domænenavne Domæneudvalgets anbefalinger 153 6

9 5.8. Hvordan bør retten til et domænenavn kunne opnås i praksis Den nuværende situation Udenlandske modeller Hvor skal registreringer af domænenavne foregå Domæneudvalgets anbefalinger Hvornår bør retten til et domænenavn kunne fortabes Den nuværende situation Udenlandske modeller Bør domænenavne kunne fortabes og i givet fald hvornår Domæneudvalgets anbefalinger Hvorledes bør administrationen, herunder den tekniske drift, af domæner varetages Den nuværende situation Udenlandske modeller Hvilke kriterier bør opstilles for administrationen af domæner tildelt Danmark Domæneudvalgets anbefalinger DK Whois databasen og videregivelse af oplysninger fra DK Whois databasen Den nuværende situation Lovgivning vedrørende videregivelse af personhenførbare oplysninger Udenlandske modeller Eventuelt beskyttelseshensyn Domæneudvalgets anbefalinger Regel om god skik på domænenavnsområdet Den nuværende situation Udenlandske modeller Problemstilling Domæneudvalgets anbefalinger Klagesystemet på domænenavnsområdet Det nuværende system Udenlandske modeller 214 7

10 Centrale problemstillinger Modeller for klagesystemet Domæneudvalgets anbefalinger Tilsyn på domænenavnsområdet Den nuværende situation Udenlandske modeller Centrale problemstillinger Domæneudvalgets anbefalinger 234 < Kapitel 6. Lovmodel Indledning Lovforslag Bemærkninger til lovforslaget 249 Ordliste og forkortelser 319 Bilag Bilag 1. Domæneudvalgets midtvejsstatus af 26. februar Bilag 2. Brev fra Datatilsynet af 26. april Bilag 3. Notat fra Konkurrencestyrelsen af 27. august

11 Kapitel 1. Introduktion 1.1. Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling nedsatte den 6. oktober 2003 et udvalg, der fik til opgave at undersøge om, og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet i Danmark. Domæneudvalgets kommissorium er gengivet nedenfor i afsnit Kommissorium for domæneudvalget af 6. oktober 2003 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har besluttet at nedsætte et udvalg (domæneudvalg), der skal undersøge, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Indledning På internationalt plan varetages administrationen og tildel ingen af top-level-domænenavne, herunder tildeling af landedomæn e- navne, f.eks..dk, i regi af The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Administrationen af domænenavne under det danske top-leveldomæne.dk er siden 1999 varetaget af Dansk Internet Forum (DIFO) under et selvreguleringssystem, der er dannet efter opfordring fra det tidligere Forskningsministerium nu Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Ministeriet opfordrede branchen til at etablere en velfungerende og effektiv administration af det danske topdomæne.dk. Ministeriet foreslog, at man udformede et Memorandum of Understanding (MoU), der skulle afspejle en slags branche kodeks for administrationen af.dk. Ministeriet stillede krav om, at brugersiden inddragedes i et MoU, således at både forbruger siden og udbydersiden var repræsenteret. 9

12 -- Det nuværende selvreguleringssystem betyder, at området ikke er lovreguleret. Videnskabsministeren har således ingen formel kompetence til at gribe ind, såfremt administrationen af det danske top-level-domæne.dk ikke længere fungerer effektivt. DIFO og aktieselskabet DK Hostmaster har fælles bestyrelse og fælles formand. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer skal det sikres, at foreninger, organisationer m.v., der repræsenterer private forbrugere, erhvervsbrugere og leverandører, er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. DIFO ledes af en bestyrelse på indtil ni med lemmer. DIFO fastsætter i dag regler for registrering, admini stration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top-level-domænet.dk og har således i den forbindelse nedsat et klagenævn til konfliktløsning. DIFO har overladt den daglige administration af.dk til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S er 100% ejet af DIFO. DK Hostmaster står således for at registrere og tildele andenordens domænenavne under.dk domænet, herunder varetage den daglige drift af en database over registrerede domænenavne under.dk. Regler for registrering, administration og konflikt løsning vedrørende domænenavne under top-level-domænet.dk, administreres ligeledes af DK Hostmaster. En række forhold har ført til, at ministeriet finder det relevant at undersøge, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Udviklingen siden etableringen af selvreguleringssystemet Udviklingen siden etableringen af selvreguleringssystemet i 1999 er gået stærkt. Internettet og dermed brugen af domænenavne får stigende betydning for både private virksomheder, offentlige myndigheder og private forbrugere. Anvendelsen af internettet er en vigtig parameter for udviklingen af vidensamfundet. 10

13 Værdien af et domænenavn kan samtidig være stor for den enkelte virksomhed. Rettighederne til et navn eller et varemærke er sikret via navneloven og varemærkeloven. Varemærkeloven og markedsføringsloven regulerer rettighederne til brug af visse navne også i forhold til registrering af navne under domæne navnet.dk. Men der er ingen lovgivning, der sikrer rettighederne til at opnå registrering af domænenavne under.dk. Antallet af konflikter mellem parter, der mener at have rettigheder til det samme domænenavn, kan ikke forventes at blive mindre i fremtiden. Bl.a. forventes mulighederne for at benytte æ, ø og å i domænenavne snart indført. 1 I forbindelse med ændringen af lov om konkurrence- og forbruger forhold på telemarkedet, jf. lov nr. 450 af 10. juni 2003, er der indsat en hjemmel til, at IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om brugen af domænenavne, der sammenkædes med numre, nummerserier og adresser fra den samlede danske nummerplan. Formålet hermed er at sikre danske brugeres rettigheder i forbindelse med indførelse af eventuelle nye tjenester, der indebærer en sammenkædning af telefon numre og domænenavne (ENUM). Der verserer i øjeblikket retssager, der sætter spørgsmålstegn ved selvreguleringssystemet og DIFO s kompetence. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget forordning nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu. I den forbindelse er der udpeget en topdomæneadministrator, som får til opgave at organisere, administrere og forvalte topdomænet. Samlet set fører det til, at det derfor bør vurderes, om staten bør have en lovhjemlet kompetence til at gribe ind i forhold til administrationen af.dk. 1 DIFO har pr. 1. januar 2004 udvidet det danske navnerum med karaktererne æ, ø, å, ä, ö, ü og é. 11

14 -- Udvalgets opgaver Udvalget får til hovedopgave at vurdere, om og i givet fald i hvilket omfang, der skal indføres lovgivning på domænenavnsområdet. Det skal i den sammenhæng vurderes, hvilke centrale hensyn, set ud fra de forskellige interessenters synsvinkel, der skal varetages med henblik på at sikre top-level-domænet.dk. Såfremt udvalget når frem til, at der bør indføres lovgivning på domænenavnsområdet, skal udvalget udarbejde et forslag til lov om domænenavne. Der skal i den forbindelse tages stilling til lovgivningens udformning, herunder om lovgivning skal gennem føres som rammelovgivning med bemyndigelsesbestemmelser. I forbindelse med udvalgets hovedopgave skal følgende belyses: 1. Der skal tages stilling til, hvem der kan erhverve ret til et domænenavn under.dk, hvorledes retten til et domænenavn erhverves, hvad rettens indhold skal være, hvorledes der skal forholdes til kolliderende rettigheder, og hvordan det afgøres, om der i øvrigt findes hindringer for retserhvervelsen. 2. Der skal tages stilling til, om retten til et domænenavn under.dk skal være tidsbegrænset, om retten skal kunne fornyes, om der skal være brugspligt forbundet med retten, samt om retten skal kunne overdrages. 3. Der skal tages stilling til, hvordan.dk skal administreres, og hvem der skal administrere domænet.dk. Der skal forholdes til DIFO og DK Hostmaster A/S. Der skal i den forbindelse forholdes til regler om udbud og ekspropriation. Der skal tages stilling til, om registreringen skal ske direkte ved den ansvarlige for.dk eller ved godkendte registratorer. Der skal tages stilling til afgifter ved retserhvervelse og eventuelle løbende afgifter. 12

15 4. Der skal tages stilling til anvendelsen af.dk, herunder muligheden for inddragelse af bestemte domænenavne, som anvendes i kriminel hensigt eller anden samfundsskadelig hensigt. Der skal også tages stilling til almenhedens interesse i registreringen af domænenavne under.dk, herunder muligheden for at udelukke retserhvervelse til bestemte typer af domæne navne og eventuel inddragelse af eksisterende navne under.dk. Der skal også tages stilling til eventuelle spørgsmål om erstatning eller godtgørelse. 5. Der skal forholdes til grænsefladerne til varemærkeretten, navneloven og markedsføringsloven, herunder vurderes, om der eventuelt bør indføres en god skik på domænenavnsområdet i stil med markedsføringslovens Der skal tages stilling til, hvorledes eksisterende domænenavne under.dk kan godkendes under et nyt system, herunder skal der tages stilling til et eventuelt overgangssystem. 7. Der skal tages stilling til oprettelse af et klageorgan for de afgørelser, der træffes om domænenavne. 8. Udvalget skal overveje samspillet mellem registrering af domænenavne under.dk og registrering af domænenavne under andre top-level-domænenavne. 9. Der skal tages stilling til, om staten i givet fald skal føre tilsyn med en eventuel administrator af.dk, herunder om administrator opfylder de i lovgivningen fastsatte regler. I forbindelse med administrationen af topleveldomænenavnet.eu har Kommissionen via beskrevne kontrolforanstaltninger mulig hed for at føre tilsyn med administratoren af.eu. Udvalget har mulighed for selv at inddrage og undersøge yderligere forhold, som udvalget undervejs i arbejdet måtte finde relevant. Udvalget kan som inspiration indhente oplys ninger om overvejelserne om indførelse af lovgivning i de øvrige nordiske 13

16 -- lande samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 733/2002 af 22. april Udvalgets arbejde skal være færdigt med afgivelse af betænkning den 30. juni Udvalget skal i uge 9 (2004) afgive en midtvejsstatus. Der skal i den forbindelse være taget stilling til, om udvalget mener, der bør udarbejdes lovgivning på domænenavnsområdet. Udvalgets sammensætning Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand). 1 medlem med offentlig retlig sagkundskab. 1 medlem med kendetegns retlig sagkundskab. 1 medlem udpeget efter indstilling af DIFO. 2 medlemmer udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. 2 medlemmer udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. 1 medlem udpeget efter indstilling af IT-Brancheforeningen. 1 medlem udpeget efter indstilling af HTS Interesseorganisationen. 2 repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1 repræsentant fra Justitsministeriet. 1 repræsentant fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 14

17 1 repræsentant fra IT- og Telestyrelsen. Sekretariatsbetjening: Udvalget sekretariatsbetjenes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og IT- og Telestyrelsen i fællesskab Udvidelse af domæneudvalgets kommissorium Efterfølgende er domæneudvalget af Videnskabsministeriet den 28. november 2003 blevet bedt om at analysere fordele og ulemper ved eventuel indførelse af anden ordens domænet.danmark. eu. Begrundelsen herfor var, at forordning 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af første ordens domænet.eu på det tidspunkt var under gennemførelse. Videnskabsministeriet anførte følgende til udvalget: Baggrunden er følgende: Forordningen 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af top level domænet.eu er under gennemførelse. En ekspertgruppe nedsat af Kommissionen, der har til opgave at udarbejde et udkast til de public policy regler, der skal gælde for administrationen af top level domænet.eu, har under sit arbejde identificeret, at der er behov for nationalt at tages stilling til, hvorledes der kan etableres en 2. level struktur under domænenavnet.eu. Etablering af en 2. level struktur under domænenavnet.eu ligger implicit i forordningen, idet medlemsstaterne gives mulighed for at klassificere og reservere navne, der udelukkende må registreres under et 2. level domæne og dermed ikke direkte under.eu. Det fremgår ikke af forordningen, hvilket 2. level domæne, der skal benyttes til registrering af disse reserverede navne. 15

18 -- Kommissionen har foreslået at denne problemstilling bl.a. kan løses ved at give medlemsstaterne valgfrihed i beslutningen om at oprette et 2. level domæne, hvor landenavnet benyttes (.danmark.eu,.sverige.eu osv.). Administrationen af sådanne nationale 2. level domæner vil efter forslaget påhvile den enkelte medlemsstat. Det betyder konkret, at der skal træffes en beslutning om hvorvidt Danmark ønsker at etablere 2. level domænet.danmark.eu. Det bemærkes i forlængelse heraf, at Danmark har en repræsentant i den ekspertgruppe, som arbejder med emnet. Repræsentanten har foreløbig (indtil der er taget endelig stilling fra dansk side) fået instruks om at støtte forslaget om at oprette en 2. level struktur på fællesskabsniveau, dels at forhåndsreservere 2. level domænenavne, der er knyttet til det danske landenavn (Danmark, Denmark). Af kommissoriet for domæneudvalget fremgår, at udvalget kan inddrage og undersøge andre relevante problemstillinger i relation til emnet. Udvalget bedes i forlængelse af ovennævnte hovedspørgsmål vurdere: Hvorvidt der er behov og interesse for.danmark.eu domænet. Hvem skal eventuelt administrere domænet og under hvilke betingelser. Hvem der eventuelt kan registrere under et.danmark.eu domæne. Prissætning af sådanne registreringer. Hvor registreringer skal foretages. Ministeriet ønsker en vurdering af ovennævnte belyst i løbet af foråret

19 Spørgsmålet behandles i betænkningens afsnit Domæneudvalgets sammensætning Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand). Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Københavns Universitet. Udpeget efter indstilling af DIFO. Chefkonsulent Susanne Andersen. ITEK/Dansk Industri. Udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. Advokat Janne Glæsel. Bech-Bruun Dragsted. Udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. Advokat Martin von Haller Grønbæk. Advokatfirmaet von Haller. Udpeget efter indstilling af Dansk Industri, Dansk Handel og Service samt Foreningen Dansk Internet Handel i fællesskab. Professor Claus Haagen Jensen. Aalborg Universitet. Medlem med offentligretlig sagkundskab. Immaterialretschef Anne Rejnhold Jørgensen. Patent- og Varemærkestyrelsen. Repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Vicedirektør Jane Eis Larsen. IT-Brancheforeningen. Udpeget efter indstilling af IT-Brancheforeningen. Kontorchef Susanne Mahler. IT- og Telestyrelsen. Repræsentant fra IT- og Telestyrelsen. Økonomisk politisk medarbejder Grit Munk. Forbrugerrådet. (Grit Munk har ikke deltaget i udvalgets arbejde). Udpeget efter indstilling af Dansk IT, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet i fællesskab. Fuldmægtig Sara Gøtske. Økonomi- og Erhvervsministeriet. Afløst af Rasmus Rifsdal Økonomi- og Erhvervsministeriet pr. den 23. februar Repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Advokat Heino Rising. HTS Interesseorganisationen. Udpeget efter indstilling af HTS Interesseorganisationen. Professor, dr.jur. Jens Schovsbo. Københavns Universitet. Medlem med kendetegnsretlig sagkundskab. 17

20 -- Kontorchef Sune Rahn. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Repræsentant fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage. Justitsministeriet. Repræsentant fra Justitsministeriet Domæneudvalgets sekretariatet Fra Videnskabsministeriet: Fuldmægtig Katrine Neregaard og fuldmægtig Gitte Lüders Hansen. Fra IT- og Telestyrelsen: Souschef Susanne Viuf og fuldmægtig Kathrine Lærke Hansen Domæneudvalgets arbejde Domæneudvalget har i alt afholdt 10 møder i tidsrummet fra den 31. oktober 2003 til den 25. august Ifølge kommissoriet skulle domæneudvalget afgive en midtvejsstatus i uge 9 i 2004, hvor udvalget skulle tage stilling til, hvorvidt der skulle være lovgivning på området. Udvalget afgav den 26. februar 2004 sin midtvejsstatus til videnskabs ministeren. Denne midtvejsstatus indeholdt en anbefaling om at udarbejde en bred rammelov på domænenavnsområdet i Danmark. Midtvejsstatus er vedlagt som bilag 1 til betænk ningen. 18

21 København den 25. august Domæneudvalget godkender indholdet i betænkningen. Højsteretsdommer Jon Stokholm (formand). Professor Mads Bryde Andersen. Chefkonsulent Susanne Andersen. Advokat Janne Glæsel. Advokat Martin von Haller Grønbæk. Professor Claus Haagen Jensen. Immaterialretschef Anne Rejnhold Jørgensen. Vicedirektør Jane Eis Larsen. Kontorchef Susanne Mahler. Fuldmægtig Rasmus Rifsdal. Advokat Heino Rising. Professor Jens Schovsbo. Kontorchef Sune Rahn. Fuldmægtig Jacob Nygaard Waage. 19

22 Sammenfatning af hovedkonklusioner Baggrund Domæneudvalget har i denne betænkning behandlet en række emner i relation til en fremtidig administration af domæner, der særligt tildeles Danmark, herunder.dk, i lyset af den stigende betydning, internettet har fået. I dag varetages administrationen af.dk af Dansk Internet Forum (DIFO) gennem dets selskab DK Hostmaster A/S. DIFO ove r- tog den 1. juli 1999 administrationen på baggrund af et såkaldt Internet i Danmark Memorandum of Understanding (IDMoU, i betænkningen MoU), som repræsentanterne bag DIFO og Forskningsministeriet (nu Videnskabsministeriet) har underskrevet. MoU et indeholder de overordnede retningslinjer for varetagelse af administrationen af.dk, herunder princippet om bred repræsentation, gennemsigtighed og omkostningsbaseret drift (non-profit). Betænkningen indeholder en faktuel gennemgang i kapitlerne 2-4 om den nuværende administration af.dk og det internationale regime på domænenavnsområdet, herunder ICANN og GAC, samt administrationen i andre lande og implementering af.eu. Kapitel 5 indeholder analyse-delen af betænkningen, hvor udvalget med afsæt i den nuværende administration af.dk har vurderet administrationens styrker og svagheder, og på denne baggrund givet en række anbefalinger for den fremtidige administration, som er indarbejdet i det forslag til lov, som fremgår af afsnit 6.2. Domæneudvalgets anbefaling af lov Domæneudvalgets hovedkonklusion er, at der er behov for en rammelov om domænenavnsadministrationen for at sikre en dynamisk, tilgængelig, gennemsigtig, effektiv og sikker administration af høj kvalitet, både nu og fremover. Loven skal indeholde de overordnede principper for administrationen. En af udvalgets præmisser for analysen af en fremtidig administration 20

23 har været at bevare styrkerne ved det nuværende selvreguleringsregime. Domæneudvalget anbefaler, at administrator af.dk og øvrige domæner, der særligt tildeles Danmark, skal vælges på baggrund af et udbud. Herved kan selvregulering understøttes, idet admini strator fortsat kan fastsætte forretningsbetingelser for registran ter og vilkår for registratorer. Udbudsmodellen sikrer, at der skabes konkurrence om varetagelsen af administrationen af.dk og øvrige domæner, der særligt tildeles Danmark. Samtidig indebærer modellen, at evalueringskriterier og minimumskrav kan ændres ved hvert udbud, hvis det findes hensigtsmæssigt. Domæneudvalget anbefaler, at der via den foreslåede lov sikres samme retsstilling for registreringer af domænenavne før og efter DIFO s stiftelse den 1. juli Domæneudvalgets øvrige anbefalinger Domæneudvalget anbefaler, at de overordnede principper, som skal gælde for administrationen af.dk, også skal gælde for øvrige domæner, som særligt tildeles Danmark..danmark.eu Domæneudvalget anbefaler, at anden ordens domænet.danmark.eu bør reserveres på samtlige fællesskabssprog. For så vidt angår spørgsmålet om, hvem der eventuelt skal administrere de pågældende domæner under.eu, finder domæneudvalget, at dette bør ske efter samme regelsæt, som bliver fastsat for administrationen af.dk og andre domæner, der særligt tildeles Danmark. Udvalget finder, at der bør gennem føres en nærmere høring, for at få vurderet, om der er efter spørgsel efter at anvende.danmark.eu som domæne. 21

24 -- Hvad bør retten til et domænenavn indebære Domæneudvalget finder, at registranter ved registrering af domænenavne alene opnår en ret til at modtage en tjeneste ydelse i form af henvisning til den relevante IP-adresse på de af en given administrator fastsatte vilkår i aftalen med registranten. Bør retten til et domænenavn være tidsbegrænset Domæneudvalget anbefaler, at domænenavne fortsat skal være tidsubegrænsede, dog således at disse fornys hvert år ved betaling. Bør der være pligt til at bruge et domænenavn aktivt Domæneudvalget finder, at der p.t. ikke er behov for at indføre et krav om brugspligt af domænenavne. Domæneudvalget anbefaler derimod, at administrator af et eller flere domæner får bemyndigelse til via sine forretningsbetingelser at fastsætte vilkår om brugspligt for domænenavne. En sådan hjemmel vil give en fremtidssikring i forhold til, at det på et senere tidspunkt kan blive relevant, at en given administrator kan fastsætte vilkår om brugspligt for domænenavne. Bør retten til et domænenavn kunne overdrages Domæneudvalget anbefaler, at registranter også fremover skal kunne overdrage deres domænenavne. Hamstring (warehousing) Domæneudvalget anbefaler, at der indføres en bestemmelse med et generelt forbud mod hamstring af domænenavne alene med henblik på videresalg eller udlejning for øje. Et sådant generelt forbud bør, efter domæneudvalgets opfattelse, også gælde for registreringer af domænenavne foretaget før ændrin gen af DIFO s registratoraftale, men først efter en overgangs periode på 5 år fra en eventuel vedtagelse af en lov på området. 22

25 Hvem bør kunne registrere et domænenavn Domæneudvalget anbefaler, at alle fortsat skal have lige ret til at registrere domænenavne, uden at der som betingelse herfor skal gennemføres en forudgående kontrol mv. Hvordan bør retten til et domænenavn kunne opnås i praksis Domæneudvalget anbefaler, at administrator af et eller flere domænenavne fortsat skal kunne overlade dele af regi strer ingsprocessen, herunder formidling af ansøgninger og ændringer på vegne af ansøgere og registranter, til registratorer. Hvornår bør retten til et domænenavn kunne fortabes Regler om inddragelse bør være eksplicit afspejlet i administrators regelsæt for at sikre størst mulig gennem sigtighed for alle parter om muligheden for inddragelse, som kan være ret indgribende. Domæneudvalget anbefaler, at en given administrator får mulig hed for at inddrage domænenavne som følge af manglende overholdelse af aftalevilkår, ved offentlige myndighedsafgørelser, og i almenhedens interesse, hvor der foreligger ganske væsentlige grunde for at inddrage domæne navne, som er taget i brug af en registrant. Endelig finder domæneudvalget, at aftaleforhold skal kunne bringes til ophør ved inddragelse i de tilfælde, hvor domænenavnet anvendes i strid med god domænenavnsskik, samt i tilfælde, hvor der er tale om hamstring alene med henblik på efterfølgende videresalg eller udlejning med fortjeneste for øje. Hertil kommer, at et aftaleforhold naturligvis kan bringes til ophør ved inddragelse, såfremt anden lovgivning overtrædes, eller at tredjeparts rettigheder krænkes. Hertil kommer, at udvalget finder, at administrator som nu vil kunne udbetale en godtgørelse for inddragelse af domænenavne i særlige tilfælde. 23

26 -- Hvorledes bør administrationen og den tekniske drift af domænenavne varetages Domæneudvalget anbefaler, at administrator bør udfærdige en vedtægt for sin virksomhed, at administrator skal råde over tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at kunne administrere domænenavne, og at administrator skal sikre, at forretningsbetingelser og lignende, som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne, er offentligt tilgængeligt på administrators hjemmeside. Endvidere anbefaler domæneudvalget, at en given administrator skal afholde offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretningsbetingelser og lignende, som har betydning for registrering og anvendelse af domænenavne, ligesom at en given administrator skal offentliggøre en liste over godkendte registratorer. Samtidig anbefaler udvalget, at en given administrator årligt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed. Disse anbefalinger skal sikre en høj grad af gennemsigtighed og indflydelse for internet-samfundet i bred forstand. Denne gennem sigtighed og indflydelse er efter udvalgets vurdering en afgørende forudsætning for, at en høj grad af selvregulering kan opretholdes, blandt andet via forretningsbetingelserne. Domæneudvalget anbefaler, at administrator ved ophør skal overdrage navnedatabaser og navneserverdatabasen via deponering samt eksisterende aftaleforhold til en ny admini strator. Herudover skal administrators virksomhed ved ophør likvideres og et eventuelt overskydende beløb skal overgå til en pulje, der skal udbetales til formål, der kan komme det danske internetsamfund til gode. Vedrørende kriterier for den tekniske drift af.dk og andre domæner tildelt Danmark anbefaler udvalget som udgangspunkt, at det i lovgivningen fastlægges, at administrator skal sikre stabil, sikker og uafbrudt forbindelse mellem internettet og de af rod- 24

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen, Dennis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Kapitel 2 Det tekniske grundlag for domænenavne... 7 2.1 IP-numre... 9 2.2 Domænenavnssystemets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere