Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder og i risiko for ordblindhed side 5 Indsats for indskolingselever 0.-2.klasse side 5 Indsats for mellemtrinselever 3.-6.klasse.side 6 Indsats for udskolingselever 7.-9.klasse.side 7 Bilag Bilag 1 Forældrebrev til elever testet med ordblindetesten (grøn) side 9 Bilag 2 Forældrebrev til elever testet med ordblindetesten (gul) side 10 Bilag 3 Forældrebrev til elever testet med ordblindetesten (rød)..side 12 Bilag 4 Skabelon til handleplan for elever på mellemtrinnet.side 14 Bilag 5 Skabelon til handleplan for elever i udskolingen.side 16 1

2 Hvad er ordblindhed: Ordblindhed (dysleksi) er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincippet). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden. De overordnede kendetegn for ordblindhed er vanskeligheder med læsning, stavning for skriftlig formulering. Vanskelighederne betyder, at ordblinde som regel bruger længere tid på at læse og skrive end ikke-ordblinde. Det er forskelligt, hvor svært man har det med at læse og skrive. Ordblinde har specielt svært ved at læse og stave ord, de ikke kender eller som de ikke har læst eller stavet før. Som ordblind kan man også have problemer med læseforståelse, talesprog og ordforråd. Ordblindestrategi for Halsnæs Ordblindestrategien for Halsnæs retter sig mod skolernes afdækning af og indsatser til ordblinde elever fra klasse. Strategien beskriver en række indsatser, der har til hensigt at forstærke indsatsen for ordblinde elever i forhold til læse-og skriveundervisning og kompenserende it. Forskningsbaseret viden om dysleksi viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind i tide med kvalificeret undervisning, kan disse elever lære at læse funktionelt. Det er derfor muligt for elever med dysleksi at lære at læse og stave, men det er sværere for dem end for andre, i det elever i risiko for ordblindhed har brug for bedre betingelser og en grundigere undervisning med det skrevne sprog end andre elever. Nogle elever kan være gode til at kompensere for deres læsevanskeligheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ordblindhed i hele elevens skoleforløb. Elever med ordblindhed har brug for både undervisning i skriftens principper og kompenserende foranstaltninger (læse-skriveteknologi). 2

3 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse Elever i læsevanskeligheder herunder elever der har ordblindhed, har som alle andre ret til at deltage i faglige og sociale læringsfællesskaber. Læsefærdigheder er en afgørende forudsætning for at et barn kan deltage aktivt i skolelivet og tage den uddannelse han eller hun ønsker sig. Elever med dysleksi har brug for både undervisning i skriftens principper og kompenserende foranstaltninger. Indsatsen vil derfor oftest være læse-og skriveteknologi samt målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov. Støtten til ordblinde elever gives primært gruppevis ved direkte undervisning og i perioder uden for klassen og foregår inden for elevens nærmeste udviklingszone. Inddragelse af elevens egen forståelse af handicap og accepten af behov for støtte er ikke altid til stede. Erkendelse og åbenhed om vanskelighederne er vigtigt, da det øger chancen for en positiv udvikling for eleven. Samtale og en individuel handleplan kan være med til at forebygge en negativ spiral. Alle elever i Halsnæs testes efter følgende kommunale evalueringsplan Klassetrin Kommunal test og evalueringsplan for læsning og skriftsprog 0. kl. Sprogvurdering (DLB) i september og april 1. kl. Ordlæseprøve 1 marts/april 2. kl. Ordlæseprøve 2 marts/april og national test DVO marts/april 1.screening 3. kl. DVO 2.screening oktober Sætningslæseprøve 2 i marts/april og frivillig national test (for 2. kl.) Staveprøve ST 3 i marts/april 4. kl. Sætningslæseprøve 2 marts/april og national test 5. kl. Sætningslæseprøve 2 marts/april og frivillig national test (for 4. kl.) + national test i dansk som andetsprog Staveprøve ST 5 marts/april 6. kl. Tekstforståelse marts/april og national test Staveprøve ST6 7. kl. Frivillig national test (for 6. kl.) og national test i dansk som andetsprog, Staveprøve ST7 8. kl. National test, Staveprøve ST8 9. kl. Frivillig national test (for 8. kl.) og FSA klasseprøve 3

4 Formålet med evalueringsplanen på kommuneniveau er at: - give overblik over elevers udvikling af læse- og stavekompetencer - give et kvalificeret grundlag for at formulere indsatser, der skal fremme en positiv udvikling af elevers læse- og stavekompetencer - drøfte normer for, hvad der kan forventes Formålet med evalueringsplanen på skoleniveau er at: - at tydeliggøre de udfordringer skolen har på forskellige klassetrin - lokalisere indsatsområdet - kvalificere den fremadrettede indsats på forskellige klasser/trin Formålet med evalueringsplanen på klasseniveau er at: - følge klassens udvikling og løbende synliggøre alle elevers udbytte af undervisningen - få et overblik over klassens læse- og staveprofil - give bedre grundlag for differentiering/holddeling Formålet med evalueringsplanen på elevniveau er at: - at sikre at den enkelte elevs læse og skriveudvikling følges, så identificering af vanskeligheder hurtigst muligt synliggøres - at sikre at lærere kan vejlede, samarbejde og underrette forældrene om elevens skriftsproglige udvikling I forhold til evalueringsplanen afholdes der et årligt møde på den enkelte skole, hvor årgangenes resultater evalueres og hvor skolen lokaliserer det kommende års indsatsområder. Det er læsekonsulenten, der indkalder til dette møde, herudover deltager en medarbejder fra BUL, skolens læsevejleder, samt en repræsentant fra skoleledelsen. Læsevejlederen er tovholder på læsekonferencerne på de enkelte klassetrin, klassens lærerteam, evt. matematikvejleder samt en repræsentant for skoleledelsen deltager. Mødet er tredelt: - Evaluering af elevernes læsefærdighed/udvikling - Evaluering af lærerens undervisning - Mål for den kommende periodes læseundervisning Forud for konferencen har læsevejlederen analyseret prøveresultaterne, så det er muligt at have overblik over klassnes og den enkelte elevs læse-og skriveudvikling. Mødet holdes mindst en gang årligt. 4

5 Indsats for elever i læsevanskeligheder og i risiko for ordblindhed Nedenstående tiltag beskriver rammerne for den fælles kommunale indsats overfor elever i læsevanskeligheder. Rammerne skal sikre et ensartet serviceniveau på skolerne i Halsnæs. Indskoling 0.-2.klasse Tidlig identifikation af elever i risiko for ordblindhed i 0. og 1. klasse: Tidlig læseindsats er af afgørende betydning for elever i risiko for alvorlige læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. I alle klasser er der elever i læsevanskeligheder. Derfor er børnehaveklasselederens og lærerens observationer i undervisningen afgørende for en tidlig indsats. Når lærerne observerer tegn på læsevanskeligheder i den daglige undervisning, der giver anledning til bekymring, kontakter læreren skolens læsevejleder for en læsefaglig vejledning. Læsevanskeligheder forebygges ved en grundig og systematisk indføring i den sproglige omkodning af tale til skrift og direkte undervisning i forbindelser mellem bogstaver og lyde. Den forebyggende undervisning iværksættes af klassens lærere evt. bistået af skolens læsevejleder eller en anden lærer med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. Sprogvurderingen som tages på alle elever i starten og slutningen af børnehaveklassen og anvendes til at vurdere om alle elever er i tilfredsstillende skriftsproglig udvikling. INDSATS/TILTAG: På baggrund af sprogvurderingen i september 0.klasse er det muligt at identificere elever med sproglydsvanskeligheder og eleverne deltager i et intensivt lydkursus efter jul i 0.klasse, som varetages af en læsekyndig lærer i et omfang af 3 lektioner ugentligt i 10 uger. INDSATS/TILTAG: Elever der har vanskeligheder med at bruge lydprincippet i slutningen af 0.klasse og 1.klasse (elever i før-fasen eller erkendelsesfasen) og måske er i risiko for at udvikle ordblindhed testes med Ordblinderisikotesten, og for de elever, der viser sig at være i risiko for ordblindhed udarbejder skolen i samarbejde med elevens forældre en evaluerbar handleplan om iværksættelse af en foregribende indsats i et omfang af 3 lektioner i 10 uger. I april/maj i 2.klasse tages DVO-screeningen med nonordsdiktat (Dansk Videnscenter for Ordblinde`s screningsmateriale) og elever der placerer sig i risikogruppen for ordblindhed afdækkes individuelt med DVO-testens øvrige delprøver. 5

6 Mellemtrin klasse INDSATS/TILTAG I efteråret 3.klasse iværksættes en intensiv målrettet indsats med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning for elever, der er i risiko for at have ordblindhed. (VAKS-forløb. Valg Af Afkodningsstrategi) En intensiv indsats tager afsæt i elevens nærmeste skriftsproglige udviklingszone og indeholder mange varierede gentagelser. Læseforskere har videnskabeligt dokumenteret, at en indsats skal være både kontinuerlig, struktureret og vedvarende for at have en effekt, dvs. 3-5 lektioner ugentligt i et omfang af lektioner. Kursusforløbet strækker sig over 3.klasse og 4.klasse og 5.klasse. INDSATS/TILTAG I oktober 3.klasse gentestes eleverne med den individuelle DVO-test for at se elevens udvikling. For elever i risiko for ordblindhed tages en individuel læseprøve samt Gladsaxeprøven, eleven tilmeldes NOTA. Elever, der viser tegn på ordblindhed testes med Ordblindetesten i marts, april eller maj. Testen er udviklet af Center for Læseforskning og kan identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser. Testen kan både benyttes til elever med dansk som modersmål og dansk som andetsprog. Testen er individuel. Ordblindetesten er en hjælp til fagfolk og ikke en selvtest. Der kræves en testvejleder, udpeget af skolelederen, med uddannelse i læsevanskeligheder. Ordblindetesten skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelser. Testen scores i tre kategorier: - Ikke ordblind, grøn kategori - usikker fonologisk kodning, gul kategori - ordblind, rød kategori Testen kan tages fra marts 3.klasse Normerne i ordblindetesten er etableret på basis af en afprøvning blandt elever, der undervises i grundskolens almindelige fagundervisning eller på en ungdoms-eller videregående uddannelse. Deltageren sammenlignes med det klassetrin/uddannelsestrin, de er på. Ordblindetesten er ikke udviklet til og derfor heller ikke afprøvet i forhold til elever med behov for specialundervisning på specialskoler eller i specialklasser. Ordblindetesten er ikke afprøvet på elever med blandede vanskeligheder, hvor der er usikkerhed for, om læsevanskelighederne rent faktisk er det primære problemområde. INDSATS/TILTAG Ordblindetestning følges op af et forældrebrev, der forklarer testresultatet og de indsatser, som skolen vil iværksætte. Se bilag 1. 6

7 INDSATS/TILTAG For de elever der er ordblinde samt de elever med usikker fonologisk kodning indkalder skolen til et handleplansmøde. Se bilag 4. INDSATS/TILTAG 4-5 ordblindeelever på mellemtrinnet kommer på kursus på et kursus i brugen af APPwriter og bliver uddannet til at være APPwriter-agenter for andre elever på skolen. APPwriter-agenterne underviser sammen med en læsevejleder deres kammerater fra klasse i brugen af APPwriter 1.-2 lektioner pr klasse. Udskoling 7.-9.klasse INDSATS/TILTAG Elever der placeres sig i kategorien mangelfuld præstation eller i ikke tilstrækkelig præstation i National test eller i staveprøven placerer sig i kategorien C3 eller derunder afdækkes individuelt med en individuel læseprøve (IL-ungdom) samt nonords-stavning og nonords-læsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke anvendes Ordblindetesten. Elever der i ordblindetesten placerer sig i kategorien usikker fonologiske kodning eller ordblind indkaldes sammen med forældre og lærere et handleplansmøde bilag 5. INDSATS/TILTAG For at sikre at elevens brug af it-hjælpemidler anvendes og kvalificeres i den daglige undervisning, og for at støtte op om elevens faglige udvikling afsættes 2 lektioner ugentligt pr klasse i 7.klasse, 8. og 9.klasse. Lærerteamet skal tilbydes vejledning i it-kompenserende redskaber vedr. ordblinde elever i klassen af læsevejleder/it-vejleder, så elevens hjælpemidler bliver en integreret del af undervisningen. INDSATS/TILTAG I 8. og 9.klasse klasse tilbydes de ordblinde elever undervisning i brug af hjælpemidler med henblik på afgangsprøven. Læsevejlederen/it-vejlederen er ansvarlig. INDSATS/TILTAG 4-5 udskolingselever kommer på et kursus og uddannes i brugen af APPwriter og bliver uddannet til at være APPwriter-agenter for deres kammerater, idet eleverne på 7.årgang skifter fra Ipad til Surface. INDSATS/TILTAG Skolen arrangerer en ordblindecafe` for ordblinde elever og deres forældre. Med hands on vises, hvordan deres hjælpemidler, programmer og apps fungerer. Det giver forældrene indsigt i, hvilke hjælpemidler og programmer, deres barn bruger, så de kan følge med i skolehverdagen og lektier. 7

8 INDSATS/TILTAG HF&VUC Nordsjælland tilbyder, at forældre til ordblindebørn kan modtage gratis ordblindeundervisning og lære de sammen hjælperedskaber som deres børn, så de bedre kan hjælpe deres børn med lektier og samtidig selv blive opkvalificeret. Undervisningen kan foregå på skolerne eller hos HF&VUC i Frederiksværk efter aftale. 8

9 Bilag 1 Kære forældre til August 2018 Her er resultatet fra ordblindetesten der er taget d. / 2017 efter ønske fra: fælles aftale ml skole og hjem hjemmet Resultatet viser at ligger i det grønne felt, der indikerer, at der ikke er tale om en ordblindevanskelighed. Dermed ikke sagt at der ikke kan være udfordringer ift læsning og stavning, men testen viser, at disse udfordringer ikke bunder i ordblindhed eller usikker fonologisk kodning. Vi kan tilbyde at lave en læseprøve, der kan afdække på hvilket niveau eleven læser således lærer, forældre og elev ved, hvilken lix man skal læsetræne hjemme og i skolen. Det er umådelig vigtigt, at I som forældre sikrer, at der bliver læsetrænet mindst 20 minutter dagligt ALLE ugens dage. Har I behov for vejledning ift. hvordan I bedst støtter op om læsetræningen hjemme kan I rette henvendelse til klassens dansklærer. I får også kopi af ordblinderapporten udleveret. I skal være opmærksomme på, at ordblinderapporten er personfølsomme data, som I selv har ansvar for at opbevare. Har I efterfølende spørgsmål til resultatet, er I velkomne til at kontakte læsevejledningen på skolen. Bedste hilsner Læsevejleder på 9

10 Bilag 2 Kære forældre til Jeg fremsender hermed resultatet fra ordblindetesten der er taget d. / på baggrund af: fælles aftale ml skole og hjem ønske fra hjemmet Resultatet viser at ligger i det gule felt (Usikker fonologisk kodning). Udfordringen med læsningen/stavningen vil ofte vise sig i form af langsom og/eller upræcis afkodning af bogstaver til sproglyde. På bagsiden er der en beskrivelse af definitionen på ordblindhed. Ordblindetesten definerer Usikker fonologisk kodning ved at sige, at resultatet ligger i et grænseområde mellem ordblindhed og upåfaldende læsning. Der er tale om samme slags vanskeligheder som for ordblinde, blot ikke samme grad som for resultater i ordblindeområdet. 1 Det er umådelig vigtigt, at I som forældre sikrer, at der bliver læsetrænet mindst 20 minutter dagligt ALLE ugens dage. Har I behov for vejledning ift. hvordan I bedst støtter op om læsetræningen hjemme, kan I rette henvendelse til klassens dansklærer. Individuel faglig vurdering vedr. it: Eftersom undervisningen i overbygningen stiller høje krav til elevernes evne til hurtigt og præcist at kunne afkode skreven tekst, finder jeg at, det på baggrund af dette resultat vil være hensigtsmæssigt, at eleven får mulighed for at anvende: Kompenserende it-hjælpemidler. Hvis eleven har sin egen pc, hjælper vi med at få installeret de nødvendige kvalificerende programmer. o Oplæsningsprogrammet APPwriter, der kan læse tekster højt samt understøtte skrivning/stavning o Undervisning i hvordan man anvender programmet. At jeres barn kan blive meldt til NOTA som er et digitalt bibliotek, hvor mange af de tekster, der anvendes i undervisningen enten er indscannet i OCR behandlet format (dvs at de kan blive læst højt mha CDord), eller kan downloades som lydbog. 2 At jeres barn tilmeldes Materialebasen i SkoleKom, som også har et stort udvalg af tekster, som bruges i undervisningssammenhænge. At jeres barn får instruktion i, hvor og hvordan tekster downloades og gemmes på computeren. Såfremt eleven vælger at anvende kompenserende hjælpemidler i form af pc, er det vigtigt at understrege, at eleven selv har et ansvar for: At sørge for at PC er tændt ved timens start At sørge for at henvende sig til lærerne såfremt der er tekniske vanskeligheder. At sørge for at hente de dokumenter som lærerteamet har indscannet til eleven på den/de aftalte platform fx elevintra At overholde almindelig skik og brug ift. anvendelse af pc i undervisningen Vi anbefaler, at lærerteamet omkring jeres barn bliver orienteret om resultatet. I får også kopi af ordblinderapporten udleveret. I skal være opmærksomme på, at ordblinderapporten er personfølsomme data, som I selv har ansvar for at opbevare Dette kræver at I som forældre udfylder en ansøgningsblanket og returnere den til skolen. Herefter indsender jeg den med underskrift og stempel til NOTA og i løbet af 3 uger får eleven adgang via sit UniLogin. 10

11 Har I efterfølende spørgsmål til resultatet, er I velkomne til at kontakte læsevejledningen på skolen. Bedste hilsner Læsevejleder på Hvad er ordblindhed? Ordblindhed/dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. (Elbro 1992) Lydprincippet er bærende i dansk skriftsprog, og graden af ordblindhed afhænger bl.a. af i hvor høj grad man er blevet undervist i skriftens fonematiske princip og fonologisk opmærksomhed. Derfor vil graden af, hvor meget ens funktionsnedsættelse påvirker én ved læsning og stavning også afhænge af, hvor meget man er blevet undervist i skriftens lydprincip og af, hvor meget man i øvrigt kan kompensere for sine vanskeligheder med disse basale funktioner. Hvor kan jeg læse mere? På hjemmesiden kan du/i læse mere om ordblindhed og ordblindetesten. I er også meget velkomne til at henvende jer til skolens læsevejleder for mere information. Bilag 3 11

12 Kære forældre til Jeg fremsender hermed resultatet fra ordblindetesten der er taget d. / på baggrund af : fælles aftale ml skole og hjem ønske fra hjemmet Resultatet viser at ligger i det røde felt (Ordblind), der indikerer/dokumenterer, at der er tale om ordblindhed. Udfordringen med læsningen/stavningen vil ofte vise sig i form af langsom og/eller upræcis afkodning af bogstaver til sproglyde. På bagsiden er der en beskrivelse af definitionen på ordblindhed. På baggrund af dette resultat vil der blive udarbejdet en handleplan, hvor eleven får tilbud om: Kompenserende hjælpemiddel i form af en pc. Har eleven sin egen pc, hjælper vi med at få installeret de nødvendige kvalificerende programmer. o Oplæsningsprogrammet, der kan læse tekster højt samt understøtte skrivning/stavning o Undervisning i hvordan man anvender programmet. At jeres barn kan blive meldt til NOTA som er et digitalt bibliotek, hvor mange af de tekster, der anvendes i undervisningen enten er indscannet i OCR behandlet format (dvs at de kan blive læst højt mha Appwriter), eller kan downloades som lydbog. 3 At jeres barn tilmeldes Materialebasen i SkoleKom, som også har et stort udvalg af tekster, som bruges i undervisningssammenhænge. At jeres barn får instruktion i, hvor og hvordan tekster downloades og gemmes på computeren. Det er umådelig vigtigt, at I som forældre sikrer, at der bliver læsetrænet mindst 20 minutter dagligt ALLE ugens dage. Har I behov for vejledning ift. hvordan I bedst støtter op om læsetræningen hjemme, kan I rette henvendelse til klassens dansklærer. Såfremt eleven vælger at anvende kvalificerende hjælpemidler i form af pc, er det vigtigt at understrege, at eleven selv har et ansvar for: At sørge for at pc er tændt ved timens start At sørge for at henvende sig til lærerne såfremt der er tekniske vanskeligheder. At sørge for at hente de dokumenter som lærerteamet har indscannet til eleven på den/de aftalte platform fx elevintra. Vi anbefaler, at lærerteamet omkring jeres barn bliver orienteret om resultatet, så lærerteamet kan tage hensyn og scanne tekster ind til eleven. I får også kopi af ordblinderapporten udleveret. I skal være opmærksomme på, at ordblinderapporten er personfølsomme data, som I selv har ansvar for at opbevare. Har I efterfølende spørgsmål til resultatet, er I velkomne til at kontakte læsevejledningen på skolen. Bedste hilsner Læsevejleder på Læsevejleder på 3 Dette kræver at I som forældre udfylder en ansøgningsblanket og returnere den til skolen. Herefter indsender jeg den med underskrift og stempel til NOTA og i løbet af 3 uger får eleven adgang via sit UniLogin. 12

13 Hvad er ordblindhed? Ordblindhed/dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. (Elbro 1992) Lydprincippet er bærende i dansk skriftsprog, og graden af ordblindhed afhænger bl.a. af i hvor høj grad man er blevet undervist i skriftens fonematiske princip og fonologisk opmærksomhed. Derfor vil graden af, hvor meget ens funktionsnedsættelse påvirker én ved læsning og stavning også afhænge af, hvor meget man er blevet undervist i skriftens lydprincip og af, hvor meget man i øvrigt kan kompensere for sine vanskeligheder med disse basale funktioner. Hvor kan jeg læse mere? På hjemmesiden kan du/i læse mere om ordblindhed og ordblindetesten. I er også meget velkomne til at henvende jer til skolens læsevejleder for mere information. 13

14 Skabelon til handleplan for elever på mellemtrinnet, der er testet ordblind med den digitale ordblindetest. Bilag 4 Elevens navn Cpr.nr. Lærerteam Fase 1: Mål og indsats Status: Elevens resurser: Elevens faglige niveau: Testresultat: Begrundelse for indsats: Langsigtet mål for eleven Kortsigtet mål for eleven: Indsats: Skolen: Intensiv undervisning: Supplerende undervisning eller holddeling Lærerne i klassen Forældrene Dato: Deltagere fx: Forældre, dansklærer, læsevejleder, ledelse og evt. elev Udvælg indsatsområder / Inspiration til indsatsområder: IT- hjælpemidler Undervisning i brugen kompenserende IT-værktøjer Elevens lærere vejledes i undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder Tilmelding til NOTA og Skolekom Frederiksberg-konferencen (Materialebasen), adgang til digitale bøger. Sikre at der er vidensdeling mellem lærerne i teamet og ved lærerskift Læsestrategikursus (fx VAKS: Spion, vokalalarm, begynde ved vokal, kineserlyde, endelser) på små hold Skriftsprogsstimulering (skrive sig ind i læsningen) Undervisning i praktisk anvendelse af it-programmer It og digitale tekster anvendes Modellerende og systematisk undervisning (genrekendskab, ordklasser, endelser) Anvendelse af skriveskabeloner Individuel plan for lektier Læsetræning (flydende læsning, makkerlæsning o.lign) Læseforståelsesopgaver i niveauer Lærerne skal have kendskab til det, der er arbejdet med på kursus, så det kan bruges i den almene undervisning. Følger op på de aftaler, der bliver lavet med skolen/lærerne Bakker eleven op i opgaverne. Evt. understøtte fortsat læsetræning 14

15 Eleven Er villig til at bruge kompenserende hjælpemidler i undervisningen Skal tage ansvar for sin læring Forbereder sig til undervisningen Næste møde Fase 2 Evaluering og justering Status på elevens udvikling siden sidst Nye mål for eleven: Skolen: Dato: Deltagere: Forældre, dansklærer, team, evt. læsevejleder, ledelse og evt. elev Nye indsatsområder: Læsefaglig vurdering Læsestrategikursus (fx Spion, vokalalarm, begynde ved vokal, kineserlyde, endelser) på små hold Skriftsprogsstimulering (skrive sig ind i læsningen) Andet Lærerne i klassen: Hjemmet Eleven Næste møde Fase 3 Evaluering Status på elevens udvikling siden sidst Er der behov for nye mål for eleven? Evt. næste møde Modellerende og systematisk undervisning Morfemkursus Flydende læsning Læseforståelsesopgaver i niveauer Lærerne skal have kendskab til det, der er arbejdet med på kursus, så det kan bruges i den almene undervisning. Følger op på de aftaler, der bliver lavet med skolen/lærerne Bakker eleven op i opgaverne. Bruger kvalificerende hjælpemidler i undervisningen Tager ansvar for sin læring Forbereder sig til undervisningen Dato Dato: Deltagere: Forældre, dansklærer, team, evt. læsevejleder og ledelse Skriv hvilke tiltag der evt. skal laves: Dato 15

16 Skabelon til handleplan for elever i udskolingen, der er testet ordblind med den digitale ordblindetest. Bilag 5 Elevens navn Cpr.nr. Lærerteam Fase 1: Mål og indsats Status: Elevens resurser: Elevens faglige niveau: Testresultat: Begrundelse for indsats: Langsigtet mål for eleven Kortsigtet mål for eleven: Indsats: Skolen Dato: Deltagere fx: Elev, forældre, kl. team, læsevejleder, ledelse Udvælg indsatsområder / Inspiration til indsatsområder: IT-hjælpemidler Kursus i brug af kompenserende IT værktøjer i 7.klasse og 8. klasse Eksamens-IT kursus 9.klasse Elevens lærere vejledes i undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder Tilmelding til NOTA og Skolekom Frederiksberg-konferencen (Materialebasen), adgang til digitale bøger. Sikre at der er vidensdeling mellem lærerne i teamet og ved lærerskift Lærerne i klassen Forældrene Eleven Næste møde Dato: Modellerende og systematisk undervisning (genrekendskab, ordklasser, endelser) Anvendelse af skriveskabeloner Individuel plan for lektier Læsetræning (flydende læsning, makkerlæsning o.lign) Lærerne skal inddrages i det, der er arbejdet med på kursus, så det bliver en del af det daglige arbejde. Følger op på de aftaler, der bliver lavet med skolen/lærerne Bakker eleven op i opgaverne. Er villig til at bruge IT-hjælpemidler Skal tage ansvar for sin læring Læse minimum 20 min. dagligt Forberede sig til undervisningen 16

17 Fase 2 Evaluering og justering Status på elevens udvikling siden sidst: Nye mål for eleven: Skolen Lærerne i klassen Hjemmet Eleven Næste møde Fase 3 Evaluering Status på elevens udvikling siden sidst Er der behov for nye mål for eleven: Evt. næste møde Dato: Deltagere fx: elev, forældre, kl. team, evt. læsevejleder, ledelse Udvælg indsatsområder / Inspiration til indsatsområder: IT-hjælpemidler Kursus i brug af kompenserende IT værktøjer i 7.klasse og 8. klasse Eksamens-IT kursus i 8. og 9.klasse Elevens lærere vejledes i undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder Tilmelding til NOTA og Skolekom Frederiksberg-konferencen (Materialebasen), adgang til digitale bøger. Elevens lærere vejledes i undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder. Modellerende og systematisk undervisning (genrekendskab, ordklasser, endelser) Anvendelse af skriveskabeloner Individuel plan for lektier Læsetræning (flydende læsning, makkerlæsning o.lign) Lærerne skal inddrages i det, der er arbejdet med på kursus, så det bliver en del af det daglige arbejde. Følger op på de aftaler, der bliver lavet med skolen/lærerne Bakker eleven op i opgaverne. Er villig til at bruge IT-hjælpemidler Skal tage ansvar for sin læring Læse minimum 20 min. dagligt Forberede sig til undervisningen Dato Dato: Deltagere fx: elev, forældre, kl. team, evt. læsevejleder, ledelse Skriv hvilke tiltag der evt. skal laves: Dato 17

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest Find stavemåden Eleven skal skabe forbindelse fra lyd til bogstav (som i stavning) Find det,

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2

Indledning 2. Definition på ordblindhed 2 Indledning 2 Definition på ordblindhed 2 Fælles kommunale retningslinjer 3 Nonordstest i 2. klasse 3 Indsats i 3. klasse 3 Indsats i 4. klasse 3 Indsats i 5.-6. klasse 4 Indsats i 6. klasse 4 Indsats i

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato:

Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato: Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato: FASE 1 MÅL OG INDSATS Elevens ressourcer Motivation og indstilling til læring Deltagelse i det

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August 2018 1 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder...

Læs mere

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Kære elev, forældre og skole! At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED Brønderslev Kommune Fakta: Ca. 30.000 indbyggere Ca. 4300 elever 11 folkeskoler 3 Friskoler 1 Heldagsskole 4 skoledistrikter pr. 1. aug. 2016

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn

Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn Ordblindhed Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn 1 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og læsevejledere i Fredensborg Kommune Udgivet af: Center

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6.

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. klasse Program Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Ordblindhed/dysleksi Hvilke udfordringer stiller en

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU?

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? Udarbejdet af Netværket for forældre til ordblinde børn på Skødstrup skole Vi er en gruppe forældre, som har været i samme situation, som den I er i nu. Vi savnede

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere