Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune"

Transkript

1 Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August

2 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder... 3 Hvad er ordblindhed?... 4 Hvem kan undersøge for ordblindhed i Ikast-Brande kommune?... 4 Hvilke tiltag iværksættes, når eleven er ordblind?... 5 Hvordan finder vi de børn, der er i risiko for ordblindhed?... 6 Hvordan finder vi de elever, der skal testes for ordblindhed?... 8 Identifikation af ordblindhed hos to-sprogede Konference med læsevejlederen på hver årgang Relevant lovgivning, vejledninger m.m Inkluderende læseundervisning Litteraturliste Bilag 1: Inspiration til skolens lokale handleplan ved ordblindhed i forhold til it-værktøjer Bilag 2: Inspiration til elevens handleplan ved skriftsproglige vanskeligheder Bilag 3: Eksempel på en lokal læseevaluering og testplan

3 Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Indledning Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune er udarbejdet med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og ensartet praksis, når en elev skal undersøges for ordblindhed. Vejledningen skal også være med til at sikre sammenhængen mellem de indsatser, der foregår i dagtilbuddet og skolen således, at børn, der er i risiko for ordblindhed samt ordblinde børn og unge, får en tidlig og målrettet indsats i forhold til at støtte deres skriftsproglige udvikling. Vejledningen vil løbende blive revideret i takt med, at forskning bidrager med ny viden omkring ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Hvad er læsning? Begrebet læsning har vide rammer og bruges i daglig tale om mange forskellige aktiviteter. Læsning er en meningssøgende sprogligt baseret aktivitet, der involverer to grundlæggende færdigheder afkodning og forståelse, som er illustreret i nedenstående: Figur 1: Læsereb (Elbro 2014) Modellen er enkel måde at få overblik over de komponenter, der indgår i den meningssøgende proces ved læsning. Der er altså mange processer i gang samtidig under læsningen og derfor mange steder, der kan opstå vanskeligheder. Læsevanskeligheder Der kan være flere årsager til, at en elev er i læsevanskeligheder. Symptomerne på vanskelighederne kan fremstå på forskellige måder, der ofte påvirker hinanden. Overordnet kan der peges på følgende 3 kategorier inden for læsevanskeligheder (Elbro 2009): 3

4 - Ordblindhed/ dysleksi - Sammensatte sproglige læsevanskeligheder - Vanskeligheder med sprogforståelsen i læsning Denne procedurebeskrivelse har til formål at støtte den tidlige indsats for børn i risiko for ordblindhed, undersøgelsen af ordblindhed samt de efterfølgende tiltag. Hvad er ordblindhed? Hvis læsevanskelighederne er afgrænset til et specifikt område i afkodningen i forhold til skriftens lydprincip, kalder man det ordblindhed eller dysleksi. Der findes både en international og en dansk definition på ordblindhed/ dysleksi, og i Ikast-Brande kommune arbejder vi ud fra begge definitioner: Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Vanskelighederne skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte men ikke altid finder man andre i familien med læsevanskeligheder, f.eks. en forælder, en bror eller en bedsteforælder som har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive. (Socialstyrelsen 2016). Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som er af neurobiologisk oprindelse. Den er kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og/eller flydende ordgenkendelse og ved stave- og afkodningsvanskeligheder. Disse vanskeligheder stammer fra et deficit i den fonologiske komponent i sproget. Vanskelighederne er ofte uventede i forhold til andre kognitive færdigheder og tilstedeværelsen af effektiv undervisning. Sekundære konsekvenser kan være problemer med læseforståelse og nedsat læseerfaring som kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden. (IDA, Den internationale dysleksiorganisation, 2003) Den danske læseforsker Carsten Elbro afgrænser ordblindhed på følgende måde: Man taler om ordblindhed i tilfælde, hvor der ikke er indlysende årsager til vanskelighederne, som f.eks. stærk syns- eller hørenedsættelse, svære sprogvanskeligheder, åbenlyse tegn på hjerneskade eller omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ingen naturgiven grænse mellem lette læsevanskeligheder og de svære læse- og stavevanskeligheder, der kaldes ordblindhed. Men det bør selvfølgelig ikke udelukke, at man taler om ordblindhed i de svære tilfælde. Hvem kan undersøge for ordblindhed i Ikast-Brande kommune? Når man undersøger for ordblindhed, er det nødvendigt at kunne lave en helhedsvurdering af eleven. Det betyder, at det er vigtigt at have en solid faglig viden om læsning, læsetestning og læsevanskeligheder for at afgøre, om der kan være andre årsager, som forklarer elevens læsevanskeligheder. 4

5 I Ikast-Brande kommune kan en læsevejleder eller anden fagperson med tilsvarende kompetencer undersøge for ordblindhed. Læsekonsulenten fra PPR kan inddrages i forhold til identifikation af ordblinde, tolkning af testresultater samt rådgivning og vejledning. Hvilke tiltag iværksættes, når eleven er ordblind? Forskningsbaseret viden om ordblindhed viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind med kvalificeret undervisning, så kan mange elever i ordblindevanskeligheder lære at læse funktionelt. Det er derfor ikke umuligt for elever med ordblindhed at lære at læse og stave, men det er sværere for dem end for andre mennesker (Høien og Lundberg 2015). Det forventes, at skolerne har udarbejdet en handleplan, hvor det tydeligt fremgår: - hvem der tester for ordblindhed på skolen - hvilken indsats, der iværksættes når en elev er ordblind - hvem der har ansvaret for at iværksætte indsatsen Det er altså skolens ansvar at støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling, så konsekvenserne af ordblindheden mindskes. Elever med ordblindhed har brug for både undervisning i skriftens lydprincipper og kompenserende foranstaltninger. Indsatsen vil derfor oftest være målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov samt læse- og skriveteknologi. Inspiration til indsatser, der fremmer elevens læse- og staveudvikling kan hentes i Undervisningsministeriets inspirationsmateriale: 7.pdf Ved ældre elever med svær ordblindhed bør man overveje om den megen tid og energi, der bruges på arbejdet med at tilegne sig læsning og stavning, går ud over andre kvalificerende aktiviteter. Det er derfor vigtigt i samarbejde med den ordblinde elev og forældrene at finde en balance som den ordblinde elev kan leve med, og som giver ham/hende de mest optimale muligheder for kunne deltage aktivt i skolens læringsmiljø. Alle elever i Ikast-Brande kommune har fra 1. klasse deres egen computer samt adgang til kvalificerende læse- og skriveteknologi. Det har stor betydning, at der afsættes den nødvendige tid til, at den ordblinde elev får et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidlers funktionalitet, så eleven kan anvende læse- og skriveteknologien i den daglige undervisning med udbytte. Yderligere inspiration til skolens handleplan for ordblindhed i forhold til læse- og skriveteknologi fremgår af bilag 1. 5

6 For at kunne iværksætte målrettede indsatser er det vigtigt at få indsigt i den enkelte elevs kompetencer og udfordringer. Det anbefales, at der i samarbejde med elev og forældre udarbejdes en individuel tidsbegrænset handleplan, som kan evalueres. Her kan der f.eks. søges inspiration i skabelonen bilag 2 Handleplan for elever i skriftssprogsvanskeligheder (ROAL 2015) samt i bogen Handleplan for undervisning af ordblinde (Erbo 2015). Hvordan finder vi de børn, der er i risiko for ordblindhed? Da ordblindhed defineres som vanskeligheder med at lære at læse og skrive, må der først have fundet en undervisning sted, før man kan tale om ordblindhed. I Danmark forventes det generelt, at elever kan læse selvstændigt i slutningen af 2. klasse. Det giver først mening at tale om ordblindhed - efter der har været arbejdet målrettet med elevens vanskeligheder. Der er en række tidlige risikotegn, som har vist sig at have sammenhæng med senere læsefærdigheder, og det er derfor vigtigt, at man ikke venter med en målrettet indsats til 3. klasse. Fra læseforskning ved vi, at der bør sættes ind med en tidlig målrettet indsats for de børn, der er i risiko for ordblindhed, da dette har vist sig at have en særlig god effekt. I Ikast-Brande kommune vil vi derfor bestræbe os på at kende de børn, der er i risiko for ordblindhed inden skolestart eller hurtigt derefter, således at vi kan være ekstra opmærksomme og sætte stimulerende læring i gang. Der er derfor fokus på det enkelte barns sproglige udvikling og følgende procedure følges: DAGINSTITUTION Trin Hvad Hvem 1 Sprogvurdering af alle 3-årige børn i kommunen. Pædagog i daginstitution i samarbejde med forældre. Placeres barnet i kategorien særlig indsats afholdes K-møde med inddragelse af talekonsulenten. 2 Sprogstimulerende indsats iværksættes for de børn, hvor sprogvurderingen viser, at barnet har behov for det. 3 Når børnene er 4 og 5 år, kan de sprogvurderes igen med henblik på at følge deres sprogudvikling og behovet for en målrettet sprogstimulerende indsats. Pædagog i daginstitutionen i samarbejde med forældrene og evt. talekonsulenten. Pædagog i daginstitutionen i samarbejde med forældrene og evt. talekonsulenten. 6

7 SKOLE Klasse Hvad Hvem 0. Sprogvurdering af alle elever i begyndelsen af 0. klasse med henblik på at iværksætte en sprogstimulerende indsats for de elever, der viser behov. Børnehaveklasseleder evt. med læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder. Samarbejde med forældrene. Placeres barnet i kategorien særlig indsats inddrages talekonsulenten. Ultimo 0. kl. kan Ordblinderisikotesten inddrages i den lokale skole test- og evalueringsplan 1. Lokalt aftalte læseevalueringsredskaber/ gruppeprøver gennemføres. Læsevejlederen i samarbejde med børnehaveklasseleder. Dansklærer evt. i samarbejde med læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder. Medio 1. klasse og ultimo 1. klasse kan Ordblinderisikotesten inddrages i den lokale skole test- og evalueringsplan. Læsevejleder eller anden fagperson med indsigt i læsning og læsevanskeligheder For de elever, der på baggrund af ovenstående evaluering/ test viser vanskeligheder, iværksættes f.eks. gennem holddeling tidlig læsestøtte i afgrænsede perioder med tydelige mål. Det har betydning at, underviseren har viden om læsning og læseudvikling. 2. Obligatorisk national test i læsning for alle elever i 2. klasse. Læsekonsulenten kan inviteres af læsevejlederen til forårets læsekonference på årgangen. Screening for ordblindhed af alle elever ultimo 2. klasse med Nonord-stavning (delprøve fra DVO). Elever, der scorer max 12, afdækkes individuelt med DVO-testen evt. suppleret med andet materiale Læsevejlederen eller anden læsning og læsevanskeligheder 7

8 2./3. For elever i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv målrettet indsats over uger med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens lydprincip i læsning og skrivning. Det anbefales, at udarbejde en tidsbegrænset elevhandleplan, der kan evalueres. 3. Effekten af de aftalte indsatser vurderes. Hvis eleven stadig har vanskeligheder iværksættes en ny målrettet, tidsbegrænset indsats. Dansklærer/ teamet i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. Dansklærer/ teamet i samarbejde med læsevejleder eller anden fagperson med særlig indsigt i læsning og læsevanskeligheder. Hvordan finder vi de elever, der skal testes for ordblindhed? Men selv med en tidlig og målrettet indsats, vil der stadig være enkelte elever, der har en langsom og upræcis læsning, fordi de har vanskeligheder med at omsætte bogstaver og bogstavfølger til sproglyde på grund af ordblindhed. I Ikast-Brande kommune vil vi bestræbe os på at identificere disse elever så tidligt som muligt, inden de forlader grundskolen. De elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed, testes derfor med Ordblindetesten (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling m.fl. 2015). Dette kan tidligst ske fra foråret 3. klasse. Det er læsevejlederen eller anden fagperson med tilsvarende kompetencer, der kan tage den elektroniske test og godkende gyldigheden af resultatet. Ordblindetesten skal anvendes som beskrevet i vejledningen og må kun godkendes, hvis testningen er forløbet som beskrevet. Det betyder, at Ordblindetesten aldrig er det første, man tager i anvendelse, før man har: - Kendskab til de særlig tilrettelagte forløb, der har været iværksat for at afhjælpe vanskelighederne og med hvilken effekt. Det kan f.eks. være oplysninger fra elevplanen eller de individuelle handleplaner, der har været lavet igennem skoleforløbet. - Kendskab til elevens kompetencer inden for det skriftsproglige område, f.eks. elevens evne til at samtale om tekster. - Kendskab til elevens læse- og staveudvikling gennem de test, der har været anvendt, både klassetest og individuelle test (se eksempel på evaluerings- og testplan bilag 3). Testene skal kunne vise, hvor eleven befinder sig i sin nuværende læse- og staveudvikling og ikke bare vise, hvad eleven ikke kan. 8

9 - Kendskab til relevante oplysninger fra forældrene som f.eks. den sproglige udvikling fra førskolealderen og ordblindhed i familien. Det er altså først, når der er gjort et solidt forarbejde, og ved en begrundet mistanke om ordblindhed, at Ordblindetesten tages i anvendelse. Af bilag 3 fremgår også individuelle tests, der kan bidrage til undersøgelse af læsevanskeligheder. Nogle elever kan være gode til at kompensere for deres læsevanskeligheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ordblindhed i hele skoleforløbet. For at sikre at elever med ordblindevanskeligheder også identificeres senere i skoleforløbet anvendes følgende procedure fra foråret 3. klasse: SKOLE Klasse Hvad Hvem Foråret 3. Tidligst fra foråret 3. klasse: Ordblindetesten for de elever, som har vist tidlige risikotegn og har modtaget særlig tilrettelagt forløb i 3. klasse. 4. Obligatorisk nationaltest i læsning for alle elever i 4. klasse. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Elever, der placerer sig i kategorien mangelfuld præstation eller i ikke tiltrækkelig præstation afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordlæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. 5. ST5 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 5. klasse. Elever, der viser vanskeligheder ved nonordsstavning afdækkes individuelt bl.a. med nonordslæsning passende til aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. 6. Obligatorisk nationaltest i læsning for alle elever i 6. klasse. Læsevejlederen eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. 9

10 Elever, der placerer sig i kategorien mangelfuld præstation eller i ikke tilstrækkelig præstation skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordlæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. 7. ST7 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 7. klasse. Elever, der viser vanskeligheder (C3 eller derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende til aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. 8. Obligatorisk nationaltest i læsning for alle elever i 8. klasse. Elever der placerer sig i kategorien mangelfuld præstation eller ikke tilstrækkelig præstation skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordlæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. 9. ST 9 eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 9. klasse. Elever, der viser vanskeligheder (C3 eller derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende til aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes Ordblindetesten. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder 10

11 10. (IUC) Overleveringsprocedure udarbejdet af IUC inden skolestart Staveprøve fra Grammatip for alle elever ved skolestart. Elever, der viser vanskeligheder (C3 eller derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale kan bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende til aldersgruppen. Ved tegn på ordblindhed anvendes Ordblindetesten. Overleveringsprocedure udarbejdet af IUC til modtagende uddannelsesinstitutioner. Støttekoordinator/ afgivende skole Læsekonference på årgangen med læsevejlederen. Læsevejleder eller anden læsning og læsevanskeligheder Støttekoordinator og læsevejleder Hvis der er mistanke om andre vanskeligheder med skriftsproget, og eleven ikke er ordblind, bør en nærmere undersøgelse som minimum afdække elevens tekstforståelse, læsehastighed af sammenhængende tekst og ordkendskab med tests, der retter sig mod alderstrinnet. Identifikation af ordblindhed hos to-sprogede Det er naturligvis meget vigtigt at være opmærksom på tosprogede elevers eventuelle læsevanskeligheder og få identificeret, om elevens udfordringer skyldes begrænset sprogforståelse eller om der er andet og mere på spil f.eks. ordblindhed. Den dynamiske afkodningstest i Ordblinderisikotesten for 0. kl. er udviklet således, at den er uafhængig af elevens sproglige baggrund. Viser eleven vanskeligheder i denne test, kan det antages, at eleven også vil have vanskeligheder med at læse sig basale afkodningsfærdigheder i forbindelse med skolens almindelige læseundervisning og have forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder på længere sigt. Hvis der er mistanke om ordblindhed hos en tosproget elev, anvendes Ordblindetesten, da denne er udviklet til at kunne rumme elever med dansk som modersmål såvel som elever med dansk som andetsprog. Hos tosprogede elever er det imidlertid ekstra vigtigt at være opmærksom på ordforrådsdelen, eftersom denne viser, om eleven har det nødvendige ordforråd til sin disposition. Kan eleven ikke gennemføre ordforrådsdelen, er testen ikke valid. I sådanne tilfælde anbefales det, at Elbros nonordslister anvendes. Elevens modersmål kan være en vigtig indikator i forhold til at få identificeret eventuelle sproglige vanskeligheder. Børn med ordblindevanskeligheder på ét sprog viser ofte de samme vanskeligheder på et nyt. Dog kan vanskelighederne skyldes andet end ordblindhed f.eks. sprogenes ortografi. Ikke desto 11

12 mindre kan elevens modersmål være et vigtigt pejlemærke. Derfor bør man altid undersøge, om eleven kan læse og skrive på sit modersmål og snakke med elev og forældre om eventuelle vanskeligheder knyttet hertil, da disse oplysninger kan være betydningsfulde i forhold til at kunne danne sig et samlet billede af elevens eventuelle vanskeligheder. Hvis en to-sproget elev viser tegn på ordblindhed, skal eleven modtage en undervisning, der både tager højde for vanskelighederne med ordforråd, og som sigter mod at forbedre afkodnings- og stavevanskeligheder. Konference med læsevejlederen på hver årgang I gennem hele skoleforløbet afholdes der hvert forår en læsekonference med de enkelte årganges relevante lærere og skolens læsevejleder. Et obligatorisk dagsordenpunkt på denne årlige konference skal tage afsæt i skolens test- og evalueringsplan for læsning og/eller den nationale test i læsning, og der laves en helhedsvurdering af elever, der scorer under middel/ mangelfuld præstation i forhold til mistanke om ordblindhed. På læsekonferencen på 2. årgang kan læsevejlederen på den enkelte skole invitere læsekonsulenten med. Læsevejlederen justerer årligt skolens test- og evalueringsplan for læsning og indsender denne til læsekonsulenten. Se inspiration bilag 3. Relevant lovgivning, vejledninger m.m. Det er skolens ansvar at tilbyde eleven den nødvendige hjælp og støtte med udgangspunkt i de beskrevne vanskeligheder. Forældre har et retskrav på en ordblindetest af deres barn én gang i skoleforløbet fra marts måned på 4. klassetrin. Et relevant undervisningstilbud for elever i skriftsproglige vanskeligheder kan omfatte undervisningsdifferentiering og holddannelse. Der kan også anvendes tolærerordninger, som kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. Hvis elevens behov for støtte ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal eleven tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte (Folkeskoleloven 3a og 5, stk. 5) I Vejledningen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kapitel 14 er der en nærmere beskrivelse af elever, der har brug for støtte uden at have behov for specialpædagogisk bistand, og bl.a. ordblinde elever beskrives i dette kapitel. Det er skolelederen evt. i samarbejde med skolens læsevejleder, klassens lærere, der skal beslutte, hvordan støtten til elever i skriftsproglige vanskeligheder herunder ordblindhed skal tilrettelægges: 12

13 I Vejledning om de nationale test til lærere, der underviser børn med særlige behov, kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test: Mange ordblinde elever har behov for en særlig tilrettelæggelse af 9. og 10. klasseprøverne f.eks. mulighed for at anvende læse- og skriveteknologi. I Vejledning af prøver på særlige vilkår og fritagelse præciserer og forklarer regler og rammer for aflæggelse af prøver på særlige vilkår. I vejledningen tydeliggøres de muligheder, som skolelederen og undervisere har for at tilrettelægge folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver på særlige vilkår: I juni 2016 udgav Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inspirationsmaterialet Ordblindhed i Grundskolen. Materialet indeholder blandt andet anbefalinger til undervisningsindhold, der har vist sig at have effekt på ordblinde elevers læse- og skrivefærdigheder: pdf Inkluderende læseundervisning Det anbefales at arbejde ud fra et fagligt inklusions ideal. Inkluderende læseundervisning giver elever i læsevanskeligheder muligheder for at deltage i skolens læringsfællesskaber, og derfor må undervisningen løbende tilrettelægges, så alle elever oplever sig som anerkendte og aktive deltagere i undervisningen. Anbefalinger til strategier i en inkluderende læseundervisning: Alle lærere har viden om og ansvar for elevernes læseudvikling Alle lærere har indsigt i læse- og skriveteknologi Alle lærere har ansvar for, at fagene tekster og opgaver er digitaliserede og tilgængelige for elever, der anvender læse- og skriveteknologi Der laves løbende intern læseevaluering i almenundervisningen med opfølgning i klassen Skolens læsevejleder deltager i lærersamarbejdet på tværs af klasser/klassetrin i samarbejde med skolen ressourcecenter Lærere med kompetence til at støtte elever i læsevanskeligheder støtter elever i klassen, på hold eller i den supplerende undervisning. Disse lærere skal have viden om læsning og læsevanskeligheder Tag udgangspunkt i elevernes færdighedsniveau 13

14 Faglærere har et særligt ansvar for at give eleverne det nødvendige faglige ordkendskab og for at lære dem fagets skriftsproglige genre at kende Faglærere har et særligt ansvar for at aktiverere elevernes baggrundsviden og udpege, hvilke dele af teksten, der er særligt væsentlige 14

15 Litteraturliste Aalborg Kommune Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg kommunale Skolevæsen Borstrøm og Arnbak VAKS, Gyldendal 2008 Dalgaard m. fl. Testbatteriet, Specialpædagogisk forlag 2008 Elbro, Carsten Læsning og læseundervisning, Hans Reitzels forlag, 2014 Elbro, Carsten Læsevanskeligheder, Gyldendal 2007 Erbo, Karin Handleplan for undervisning af ordblinde, Specialpædagogisk forlag 2015 Frost, Jørgen Selvforstærkende strategier hos begynderlæseren, Psykologisk forlag 2002 Frost og Nielsen IL-Basis, Dansk psykologisk forlag 2003 Gamby, G. Il-Ungdom, Dansk psykologisk forlag 2007 Gamby m. fl. Individuel Læseundersøgelse, Dansk psykologisk forlag 1991 Gade, Margit Hedensted kommune Holstebro kommmune Dansk med it vis mig hvordan, Akademisk forlag Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune, 2015 Vejledning om skolens støtte til elever i læse- /skrivevanskeligheder Hagtvet m. fl. Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet, Dansk psykologisk forlag 2016 Høien og Lundberg Dysleksi fra teori til praksis, Specialpædagogisk forlag, 2012 Jensen og Jørgsen ST-prøver, Dansk psykologisk forlag 2006 Lund og Otzen Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning, Specialpædagogisk forlag 2013 Lyster, Solveig-Alma Elever med læse- og skrivevanskeligheder, Akademisk forlag, 2012 Madsbjerg og Friis Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv Møller og Juul Skriftsproglig udvikling, Dansk psykologisk forlag 2012 Ministeriet for Børn, Undervisning, Ligestilling m. fl. Vejledning til Ordblindetesten, 2015 Ordblinderisikotesten 2017? Sprogvurdering 3-6 Pøhler og Pøhler Coaching i skriftsprog til elever i skriftsprogsvanskeligheder, Dafolo 2009 DVO Gade, Margit Skabeloner: 15

16 Bilag 1: Inspiration til skolens lokale handleplan ved ordblindhed i forhold til it-værktøjer På den enkelte skole anbefales det at lave en plan over, hvilke personer, der er ansvarlige over for de forskellige punkter (f.eks. læsevejleder, medievejleder, teamet, klasselærer, faglærer, itvejleder, skoleleder) - Ved, hvor man skaffer en digital udgave af skolens klassesæt/ grundbøger - Har kontakten til de digitale biblioteker - Styrer et bibliotek over ordbøger til CD-ord - Laver det første grundkursus i cdord uden for klassen - Eleven ikke føler sig alene i verden med sit grej (mentorordning, it-cafe, ordblindepatrulje) - Laver minikursus for forældrene (mulighed for webinar hos MV-nordic) - Giver lærerne vejledning/ undervisning i cd-ord - Giver lærerne vejledning/ undervisning i at scanne - Giver lærerne vejledning i pdf-x-change viewer - Fører en liste over de lever, der må låne fra de digitale biblioteker - Har ansvaret for at computeren bruges i timerne - Har ansvaret for at vise eleven arbejdsmåder, som passer til det enkelte fag - Har ansvaret for at levere teksterne digitalt - Har ansvaret for, at der bliver lavet relevante fagordbøger - Er den person, eleven kontakter, hvis der er tekniske problemer med computeren ift programmer - Er teamets tovholder. Sørger for at kompenserende undervisning jævnligt bliver drøftet på teammøder - Har ansvaret for, at eleven har en passende cdord profil - Laver opskrifter til cd-ord: sådan laves en fagordbog, sådan skanner du etc. (se mvnordic) - Opmærksom på prøvevilkår for elever med særlige behov - Udfærdiger bilag til uu overgange til IUC/ ungdomsuddannelserne -? -? -? 16

17 Bilag 2: Inspiration til elevens handleplan ved skriftsproglige vanskeligheder Opmærksomhedspunkter til samtalen/ samarbejdet mellem elev, skole og forældre, når eleven er i skriftsproglige vanskeligheder med inspiration fra Roal handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder. ROALs fulde version af handleplanen, hvor der også indgår en elev/ forældreevaluering (del 1 og 2) findes på: keligheder.pdf 1. Elevstatus Omgivelsernes opbakning Hvordan bakker forældre og skole op omkring eleven? Er der balance mellem forældres og skoles krav? Hvordan er elevens behov for hjælp og struktur? Accept af og forståelse for egne vanskeligheder: I hvilken grad erkender eleven sine vanskeligheder? Motivation: Indstilling til læring? Selvstændighed: Beder eleven om hjælp ved behov? 2. Skriftsproglige færdigheder - status Hvilket niveau mestrer eleven selvstændigt, hvad er nærmeste udviklingszone, og hvad er frustrationsniveau? Læsefærdigheder: Stavefærdigheder: Skrivefærdigheder: 3. It-kompetencer - status Devices: Hvilke teknologier anvender eleven? Anvendelse af læse- og skriveteknologi: I hvilken udstrækning anvendes teknologien? Deltagelse i undervisningen: Beskriv elevens deltagelse i undervisningen med og uden hjælpemidler. Kompensering: I hvilken grad kompenserer værktøjerne reelt? Udfordringer: Er der udfordringer i forhold til at eleven kan anvende hjælpemidlerne optimalt? Er der behov for yderligere hjælpemidler? 17

18 4. Læringsmiljøet - status Elevens mulighed for tilegnelse af viden: Hvilke udfordringer har eleven i forhold til at kunne tilegne sig viden på lige fod med jævnaldrene? Styrke- og svage sider, medvind- og modvindsfaktorer? Tilmeldt Nota Aktiv anvendelse af Nota? Etc Teknologien: Hvad virker/virker ikke? Teamets kompetencer inden for læse- og skriveteknologi: Er der kompetencer til at støtte eleven tilstrækkeligt? Særlige hensyn: Har eleven særlig brug for støtte til strukturering af opgaver eller støtte i anvendelse af læse- og skriveteknologien? 5. Målsætning: 1. Afhjælpning af de skriftsproglige vanskeligheder Læringsmål kan fastsættes med udgangspunkt i: - en individuel læseundersøgelse - den løbende evaluering - pkt. 2 fra statusdel (læse-, stave-, skrivefærdigheder) Vejen til målet fastsættes Tegn på læring ekspliciteres 2. Kvalificering af/ kompensering for de skriftsproglige vanskeligheder. Der tages udgangspunkt i statusdel pkt. 1,3 og 4. Omgivelsernes opbakning Erkendelse af egne vanskeligheder Deltagelse i undervisningen Læringsmiljøet Anvendelse af læse- og skriveteknologi Udvikling af it-kompetencer 6. Aftaler: Hvad skal iværksættes/ hvem gør hvad? Elev Forældre Lærere Læsevejleder/ kontaktperson/ mentor Ledelse 18

19 Bilag 3: Eksempel på en lokal læseevaluering og testplan Klassetrin Gruppeprøver/ klasseevaluering (dansklærer) Individuel læsevurdering (læsevejleder) 0. Sprogvurderingen (obligatorisk) Individuel sprogscreening Klassekonference (sprogvurd.) 1. Ordlæseprøve 1 2. Sætningslæseprøve 1 Læsekonference NT ST-2 (staveprøve) National test: Læsning DVO-gruppeprøve (ordblindescreening) 3. Ordlæseprøve 2 ST-3 4. Sætningslæseprøve 2 Læsekonference NT ST-4 National test: Læsning 5. Tekstlæseprøve 6 ST-5 6. Tekstlæseprøve 8 Læsekonference NT ST-6 National test: Læsning 7. TL-2 (tekstlæseprøve) ST-7 8. TL-3 Læsekonference NT ST-8 National test: Læsning 9. TL-4 ST-9 Individuelle test der kan bidrage til at undersøge læsevanskeligheder (læsevejleder): klasse klasse klasse klasse Individuel sprogvurdering (0. kl. ) Evt. bogstavvurdering DVO individuelle test DVO/ Elbros ordlister Nationale ordblindetest Elbros ordlister Testbatteriet Ordblinderisikotest (UVM) Læsemåleren (hastighed) Læsemåleren Nationale ordblindetest Sprog- og læsetest (Elbro) Testbatteriet Testbatteriet IL-ungdom IL-Basis Nationale ordblindetest IL - mellem ST-prøver (områder der er Individuel læseevaluering på begyndertrinnet (fra 4. kl) usikkert indlært) DVO individuel (2. kl.) Læsemåleren IL-Basis/ IL-mellem (læses med rigtighedsprocent omkring 90) ST-2 ST-4 der viser områder der er usikkert indlært Evt. Staveraketten, hvis STprøve ikke er tilstrækkelig til at vise arbejdsområder, der er inden for potentiale (når prøven er for svær) ST-prøve (hvor flere områder er usikkert indlært) Evt. suppleret med delprøver fra Staveraketten Diavok: find det der lyder som et ord (KU) Fonologisk ordforrådsprøve (KU) Semantisk ordforrådsprøve (KU) Evt. auditiv lydanalyse fra ST- 5 19

20 20

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Kommunal testplan for dansk

Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Center for Skoletilbud Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 13. august 2015 Skolekonsulent Louise Elmquist Kommunal testplan for dansk Lejre Kommune Formål

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag

Formålet med Testplan for læsning og stavning i Vesthimmerlands Kommune er på datainformeret grundlag Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering én eller to gange årligt... 3 screening for ordblindhed i 3. og 7. klasse... 3 Rollefordeling... 3 Sprogvurdering i 0. klasse opsamling på kommuneniveau

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED

Annette Hylander, Læsekonsulent DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED DA DEN NATIONALE ORDBLINDETEST RAMTE DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED Brønderslev Kommune Fakta: Ca. 30.000 indbyggere Ca. 4300 elever 11 folkeskoler 3 Friskoler 1 Heldagsskole 4 skoledistrikter pr. 1. aug. 2016

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest Find stavemåden Eleven skal skabe forbindelse fra lyd til bogstav (som i stavning) Find det,

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2

Indhold 0. årgang:... 2 Efterår:... 2 Forår:... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg: årgang:... 2 Handleplan for skriftsproglig udvikling Utterslev Skole NB: LST = Læse/skriveteknologi, fx AppWriter, diktafonfunktion o.l. Indhold 0. årgang:... 2... 2... 2 Overleveringsmøde 0.årg/1.årg:... 2 1. årgang:...

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Obligatorisk evaluering og tidspunkt

Obligatorisk evaluering og tidspunkt Obligatorisk evaluering og tidspunkt Alder/Klas se-trin 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6 5 år / inden skolestart Når barnet er 3 år Sprogvurdering Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole

ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole ORDBLINDHED Et fokusområde på Randers Realskole Vi arbejder målrettet med at afdække og hjælpe elever, der er ordblinde. 1 VI ER DEDIKEREDE OG MÅLRETTEDE - også med hensyn til læsevejledning og hjælp til

Læs mere

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan...

Hvad er ordblindhed..side 2. Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2. Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3. Kommunal testplan... Indholdsfortegnelse: Hvad er ordblindhed..side 2 Ordblindestrategi for Halsnæs.side 2 Indsats for ordblinde elever fra 0.-9.klasse.side 3 Kommunal testplan....side 3 Indsats for elever i læsevanskeligheder

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Kære elev, forældre og skole! At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange:

Hornum skole. Dette arbejder vi med i alle årgange: 2015 Hornum skole Dette arbejder vi med i alle årgange: Læsebånd Læsekontrakter Flydende læsning Faglig læsning: o Læsestrategier o Notatteknik Motivering for læsning Evaluering Gældende pr. 1. august

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Ordblinderisikotesten

Ordblinderisikotesten Ordblinderisikotesten - Kommunal strategi for tidlig indsats i Roskilde Kommune Roskilde Kommunes 2020 perspektiver Læringsgrundlag Handleplan for læsning Implementering Program Baggrund for Ordblinderisikotesten

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018

Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik april 2018 Peder Lykke Skolens læsepolitik er en information og en guide til forældre, lærere, og andre med interesse for læsning og læseundervisning. De forskellige krav

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen i Aarhus Oplæg Strandby skole Indskolingen Program o Rammer for o Hvordan kan et forløb se ud? o Hvordan opdager man læseskrivevanskeligheder tidligt i indskolingen? o Hvad stiller man op med elever i

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed.

MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING. Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. MÅL Vi har som mål, at få alle elever til at klare sig så godt som muligt i skolen. HANDLEPLAN FOR LÆSNING Mangfoldighed, fællesskab og faglighed. Indholdsfortegnelse Indskoling. 2 0. klasse 2 1. klasse

Læs mere

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK

HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK HERSTEDLUND SKOLES SPROG OG LÆSEPOLITIK Visioner for læsning Det er overordnede mål for Herstedlund Skoles sprog og læsepolitik er, at give alle elever optimale muligheder for at udvikle sprog og læsekompetencer,

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder

Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Læsevejledere i grundskolen netværkværksmøder Videndelingsoplæg - 20 minutter Niveaudelt læsetræningsforløb afsæt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3 & 2 Hogrefe. Tankerne bag etablering og gennemførelse

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk En landsdækkende socialøkonomisk kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion. Mikael Højbjerg Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Thomas Mose

Læs mere

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen

-Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen -Årshjul for læsevejledning på Morten Børup Skolen 2018-19 Læsevejledning 0. 3. klasse AKTIVITET INDHOLD LÆSEVEJLEDERENS ROLLE AUGUST Information om årshjulet og testning på 0. 8. 21.8.: 1. danskfagudvalgsmøde

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Formål og indhold Denne handleplan har til formål at beskrive handleplanen for læsning på Bohrskolen. Handleplanen består af: 1. Årshjul herunder klasselæsekonferencer og læsevejleder

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere