Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 26. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

2 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig direktør, AUH, Vibeke Krøll Centerchef Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen Direktør Psykiri og Social, RM, Gert Pilgaard Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Konstitueret afdelingschef Nære Sundhedstilbud, RM, Jens Bejer Damgaard Direktør Børn og Unge, AAK, Nils Petersen Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen Driftschef, Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Anna Marie Mikkelsen deltager i stedet for Erik Kaastrup-Hansen Socialchef Sociale forhold og beskæftigelse, AAK, Lotte Henriksen Direktør Sundhed og Omsorg, AAK; Hosea Dutschke Sundheds- og omsorgschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Kirstine Markvorsen Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller Afbud Praktiserende læge Lise Høyer Praktiserende læge Anna Visby Lunde Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Erik Kaastrup-Hansen Ordstyrer: Vibeke Krøll

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Aarhusklyngen - sammen om akutområdet (13:00-13:30) 1 2 Temadrøftelse: Fælles mål i Aarhusklyngen, herunder lighed i sundhed og program for udviklingsdøgnet (13:30-14:20) 5 3 BorgerDesign Aarhus (14:20-14:40) 10 4 Gensidig orientering (14:40-14:55) 12 5 Evt. (14:55-15:00) 13

4 Aarhusklyngen - sammen om akutområdet (13:00-13:30) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum godkender, der i Aarhusklyngen arbejdes med fælles mål på akutområdet direktørforum på mødet tager en første drøftelse af ambitionsniveauet og den stregiske retning for det kommende arbejde bl.a. med udgangspunkt i de spørgsmål, der er stillet på side 4 i sagsfremstillingen direktørforum beder styregrupperne på voksenområdet og børn, unge og familier om udarbejde et mere konkret beslutningsoplæg om fælles mål på akutområdet; herunder indsamle da og viden på området direktørforum præsenteres for et mere konkret beslutningsoplæg på mødet i september 2016 Sagsfremstilling Formandskabet for styregruppen for voksenområdet v/anette Schouv Kjeldsen og Annemarie Zacho-Broe deltager under punktet. 1. Baggrund Sundhedsaftale omfter 7 mål; bl.a. behovet for akutte indlæggelser reduceres. Sigtelinjen er bl.a., der skal kunne måles: Færre akutte indlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser for de +64 årige Færre genindlæggelser af nyfødte I sundhedsaftalen præciseres hvilke indsser, der medvirker til nå målet om færre akutte indlæggelser: Sundhedsaftalen Kommunerne TOBS redskabet skal implementeres i kommunerne Der skal beskrives kapacitet i de kommunale akutfunktioner Opfølgende hjemmebesøg. Der skal i sundhedsaftaleperioden bl.a. aftales andre former for hjemmebesøg som ikke nødvendigvis sker i forlængelse af en udskrivelse Hospitalerne Hospitaler identificerer pienter, der forud for hospitalskontakten har funktionstab eller andre udfordringer

5 2 De praktiserende læger Hospitalerne skal udvikle de ambulante tilbud Hospitalerne skal bl.a. udvikle og udbygge akut ambulorium eller diagnostisk center Der skal arbejdes med udvikling af forskellige udgående funktioner fra hospitalerne Identificerer de borgere, der har funktionstab eller andre udfordringer, og tager kontakt til kommune Almen praksis indsser for afkorte indlæggelser, forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser (somisk sygdom) I praksisplanen skal bl.a. udarbejdes en underliggende aftale om almen praksis lægedækning af bl.a. kommunale akutpladser 2. Aarhusklyngen og direktørforums ønsker Der er i direktørforum også interesse for andre emner releret til samarbejdet om akutområdet ud over de, der direkte er nævnt i sundhedsaftalen. Der har eksempelvis været drøftelser om et evt. samarbejde om en fælles udredningsenhed, samarbejde om den præhospitale indss, samarbejde med vagtlægerne, udvikling af samarbejde om socialt udste og udvidet samarbejde mellem kommuner og akut-psykiriområdet m.m. Dette er sket sideløbende med, styregrupperne har arbejdet med omsætte og implementere i sundhedsaftalen Udviklingen går rivende stærkt, og det vil være gavnligt foregribe den ankomne fremtid i fællesskab ved få fastlagt en stregisk linje på området. Særligt på den værdibaserede og innovive linje, men også i forhold til de dele af sundhedsaftalen, som omfter akutområdet. 3. Aktuelle indssområder i samarbejdet om opgaveløsningen 3.1. Somik og psykiri tænkes ikke sammen Udvikling af samarbejdet på akutområdet sker på mange niveauer både på nionalt niveau, på regionalt niveau, på mellem-kommunalt niveau og på klyngeniveau. Oftest sker udviklingsarbejdet af akutområdet på somik området og på psykiriområdet ikke i en sammenhæng på trods af intentionerne i sundhedsaftalen om se de to områder integreret Behov for fælles forståelse af akut - begrebet I mange af de nedste arbejdsgrupper og styregrupper, der arbejder på akutområdet, arbejdes der med en forskellig definition og opftelse af begrebet akut. Akutte indlæggelser er ikke pr. definition noget negivt. Det er vigtigt få indsamlet da/viden, der giver os bedre mulighed for kunne handle målrettet på de rette udfordringer. F.eks. viser da fra audits i Fælles Akutafdeling, AUH, en stor andel ældre borgere indlægges akut, men de ikke var kendte borgere (modtog indsser) i Sundhed og Omsorg op til indlæggelsen.

6 3 Det, der er så mange ikke-kendte borgere, der indlægges akut, stiller nye krav til samarbejds- og organiseringsformer samt behov for på en ny måde tænke i borgerforløb mere end i sektorforløb Prøvehandlinger skal kunne understøtte arbejdet med fælles mål Ud over de mere formelle samarbejdsfora, afprøves der lokalt bl.a. i Aarhusklyngen også forskellige samarbejdsformer som prøvehandlinger. Det er ønskværdigt, vi får en systemik omkring prøvehandlinger, erfaringer fra ledelse på tværs m.m., da der udarbejdes mange innovive løsninger i disse fora Der arbejdes med delmængder og nye siloer opstår Konsekvensen af de mange samarbejdsfora er, der oftest kun arbejdes med en delmængde af den kompleksitet, der er på akutområdet eller i værste fald, mange arbejdsgrupper, styregrupper m.m. arbejder ved siden af hinanden måske om de samme problemstillinger. 4. Løsning: Fælles mål og fælles retning for arbejdet Styregrupperne neds under direktørforum er derfor enige om, akutområdet kalder på, vi i Aarhusklyngen får en fælles retning og beskrevet fælles mål på akutområdet. Der ønskes i direktørforum en drøftelse af det fælles afsæt, som skal kunne give et klarere fælles mand for det videre samarbejde. Spørgsmål: Udviklingen går på, borgeren har det bedst hjemme, men han/hun skal på hospitalet, når det er nødvendigt. Der ønskes en drøftelse i direktørforum af denne præmis. Er der enighed om den? Har vi den samme opftelse af hvornår det er nødvendigt komme på hospital? Den nyeste analyse af forbrugsvariionen af sundhedsydelser fra Defactum (tidligere CFK) viser, der er store regionale forskelle i indlæggelsesgraden (i mellem kommunerne i Region Midtjylland). Aarhus Kommune ligger gennemsnitligt, men der er ingen kausale sammenhænge, der kan forklare variionen. Har vi undersøgt om borgeren har det bedst hjemme? Hvor langt skal vi/vil vi strække os (og hvordan) for, borgeren kan blive hjemme? Er det interessante så se på selve indlæggelsen? Er det interessante ikke se på tiden op til den akutte indlæggelse og tiden efter udskrivelsen? Har direktørforum tilstrækkelig viden om hvilke målgrupper/situioner, der skal have særligt fokus i arbejdet på akutområdet? Har direktørforum en holdning til, om styregrupperne skal fokusere på udvikle nye samarbejdsmodeller eller koncentrere indssen om få implementeret de nuværende indsser i bund? 4.1. Akutområdet i tal På Aarhus Universitetshospital var der i akutte indlæggelser af pienter med bopæl i Aarhus Kommune.

7 4 Der er meget da og viden tilgængeligt på akutområdet. Da omfter både kvantitive da, som bl.a. kan hentes fra EPJ, EOJ og andre journalsystemer, men omfter også mere kvalitive da bl.a. fra audits, fokusgruppeinterviews og mindre triple aim undersøgelser Forslag til videre proces om fælles må og fælles afsæt Det foreslås, direktørforum på mødet d. 15. april tager den indledende drøftelse af den stregiske retning for akutområdet bl.a. ud fra de spørgsmål, der er oplistet. Efterfølgende foreslås det, direktørforum sender opgaven til styregruppen for voksenområdet og styregruppen for børn, unge og familier med henblik på udarbejde et mere konkret beslutningsoplæg om fælles mål på akutområdet. Processen omfter indsamling af relevante da og viden inden for akutområdet. Det foreslås, merialet præsenteres for direktørforum den 9. september 2016, og direktørforum på det møde aftaler den videre proces og stregiske retning på akutområdet. De to styregrupper inddrager styregruppen for digitalisering i det nødvendige omfang. Beslutning Anette Schouv Kjeldsen og Annamarie Zacho-Broe præsenterede baggrunden for og omstændighederne forbundet med styregruppernes indledende arbejde med fælles mål på akutområdet. Slides vedlagt referet. Det vurderes, der er stort potentiale i nå frem til blandt andet en fælles forståelse for, hvad "akut" dækker over, blive bedre til tænke psykiri og somik sammen samt få reduceret i antallet af samarbejdsfora i regionalt/kommunalt regi, der beskæftiger sig med akutområdet. I voksenstyregruppen er man blandt flere ting for tiden ved undersøge den gældende antagelse om, borgeren har det bedst hjemme, men han/hun skal på hospitalet, når det er nødvendigt. Eksempelvis søger Center for Akutforskning (AUH) pt. midler til et projekt, der skal undersøge om intravenøs (i/v) medicinadministrion ved sygeplejersker i eget hjem er et pientsikkert, effektivt, rentabelt (cost-effective) og brugervenligt alterniv til indlæggelse i akutafdelingen/hospitalet.

8 5 Det kan også være interessant blandt andet ved hjælp af da nærmere undersøge tiden op til indlæggelsen, selve indlæggelsen og tiden efter udskrivelse. Som eksempel på et konkret mål blev endvidere nævnt mål om, "de rigtige akutte pienter" indlægges akut, og man dermed antager en kvalitiv vinkel frem for en kvantitiv vinkel. Direktørforum kvitterede for et spændende indlæg, og nikkede til, styregrupperne med henblik på forelæggelse for direktørforum den 9. september 2016 kan arbejde videre med sporet, herunder: - daindsamling på området med eventuel inddragelse af DEFACTUM - skelnen mellem hvad der er en akut indlæggelse og hvad der er en forværring i sygdommen for både somik og psykiri - nærmere indkredsning af, hvad forebyggelse er, og hvordan der i regi af styregrupperne kan arbejdes med forebyggelse - nærmere definition af en forebyggelig genindlæggelse - undersøge Tryghedshotel Randers (fra sundhed.dk: Tryghedshotel Randers er et tilbud om et tidsbegrænset ophold til ældre borgere i Randers Kommune med det formål forhindre en uhensigtsmæssig indlæggelse på sygehuset. Tilbuddet kræver henvisning) Temadrøftelse: Fælles mål i Aarhusklyngen, herunder lighed i sundhed og program for udviklingsdøgnet (13:30-14:20) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum tilslutter sig, Aarhusklyngen i de kommende år arbejder med fælles mål indenfor tre spor: Spor 1: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af diabetes/overvægt Spor 2: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af KOL Spor 3: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af angst de tre styregrupper under direktørforum frem mod udviklingsdøgnet d maj arbejder videre med en konkretisering af de tre udvalgte spor i forhold til da, mål, forslag til indsser og monitorering direktørforum godkender, der på udviklingsdøgnet arbejdes mere konkret med fælles mål på ovenstående tre udvalgte emner jf. vedlagte forslag til program for udviklingsdøgnet direktørforum godkender program for udviklingsdøgnet maj Sagsfremstilling

9 6 Sine Louise Iversen præsenterer styregruppernes arbejde med fælles mål på de store sundhedsudfordringer. Eva Tersbøl og Joan Uhrenholt fra udviklingsdøgn-planlægningsgruppen deltager under punktet. TEMADRØFTELSE: Fælles mål på de store sundhedsudfordringer og program for udviklingsdøgnet Baggrund Sundhed og sygdom er ulige fordelt, hvilket er dokumenteret i adskillige nyere udgivelser fra blandt andet Sundhedsstyrelsen[i]. Store sundhedsudfordringer i form af blandt andet uhensigtsmæssig livsstil, dårlig trivsel og mental sundhed samt høj forekomst af sygdom ses oftere i nogle befolkningsgrupper end andre. Ulighed i sundhed rammer i højere grad borgere, der også på andre områder er sårbare og udste. Det gælder i høj grad særligt socialt udste borgere, men der er også store forskelle som følge af blandt andet forskelle i uddannelse, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere har gruppen af socialt udste også ofte færre sundhedskompetencer end den generelle befolkning i Danmark. Det har stor betydning for gruppens mulighed for profitere af den behandling og de indsser, der sættes i værk. Sundhedsaftalen har et overordnet fokus på ulighed i sundhed, samt en række konkrete forebyggelsesmål, der fokuserer på reducere ulighed i sundhed (differentieret indss, tidlig indss m.m.). Der er imidlertid behov for styrke den lokale udmøntning af sundhedsaftalens ulighedsfokus ved synliggøre en tydelig retning og prioritering af områder, som styregrupperne herefter kan udmønte i samspil med lokale sundhedspolitikker og konkrete indsser. De eksisterende indsser i almen praksis, på hospitalerne og i kommunerne har i høj grad fokus på øge lighed i sundhed gennem målrettede indsser. Der er imidlertid stadig potentiale for nå flere borgere på mere hensigtsmæssige måder. Det kan f.eks. ske ved sikre et styrket samspil/koordinering om eksisterende indsser og tilbud. Dette kan også ske gennem en udvidelse af aktiviteter eksempelvis også ved inddrage andre aktører som foreninger, frivillige og arbejdsmarkedets parter. [i] Ulighed i sundhed årsager og indsser (2011) link, sygdomsbyrden i Danmark (2015) link, tackling health inequalities locally: the scandinavian experience (2015) link Direktørforum vil arbejde med fælles mål i Aarhusklyngen Direktørforum har på møde den 19. november 2015 besluttet, emnet for det kommende udviklingsdøgn maj 2016 skal være arbejde med fælles mål. Direktørforum har bedt de tre styregrupper om allerede før udviklingsdøgnet, forberede sig på arbejdet med fælles mål. Direktørforum forventer, styregrupperne på udviklingsdøgnet kan præsentere oplæg til fælles mål på tværs af sektorerne med fokus på effekt. Styregruppernes fokus skal være rettet i mod, hvordan der tages ledelse på fremdriften i arbejdet med fælles mål, og hvordan effekten (herunder den økonomiske) effekt dokumenteres.

10 7 Stus på styregruppernes arbejde og forslag til arbejde med fælles mål indenfor tre spor Styregrupperne for: Samarbejdet om den voksne pient/borger Samarbejdet om børn, unge og familier Samarbejdet om digitalisering arbejder hver i sær og på tværs i forhold til fælles mål. De tre styregrupper foreslår i fællesskab, Aarhusklyngen i de næste par år arbejder med fælles mål indenfor tre spor: Spor 1: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af diabetes/overvægt Spor 2: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af KOL Spor 3: Forebyggelse, behandling og rehabilitering af angst De tre spor er valgt ud fra en vurdering af, hvor vi i Aarhusklyngen tilsammen har store udfordringer økonomisk, socialt og behandlingsmæssigt og der, hvor vi ved, der er stor social ulighed i sundhed. Det er samtidigt områder, hvorpå der er politisk bevågenhed. De tre spor er oplagte for samspil og synergi mellem de 3 styregrupper. De tre spor skal ses i et livsperspektiv. Ikke i et diagnose-perspektiv. Det er det levede liv, der er i fokus. Eksempel (forsimplet), spor vedr. diabetes/overvægt: tidlig sundhedsfremme og forebyggelsesindss over for gravide - og børn og unge (forebygge overvægt, forebygge ensomhed) m.m. forts forebyggelse i voksenalderen (for undgå sygdommen eller for undgå senfølger af sygdommen, hvis man er diagnosticeret) sikre rette behandlingstilbud (med mulighed for borger skal kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, med rette arbejdsdeling mellem sektorerne, med tilbud til borgere med særlige behov f.eks. borgere med psykisk sygdom) sikre rette rehabiliteringstilbud Alle aktører i direktørforum (og styregrupperne) kan se sig ind i arbejdet med sporene på nogle områder enkeltvis. På andre områder går vi sammen, udvikler nye eller koordinerer de eksisterende indsser, og optimerer dermed det samlede tilbud til borgeren. Der (sam-)arbejdes på flere niveauer, i den enkelte sektor, tværsektorielt, med civilsamfundet m.fl. ud fra et borgerperspektiv, et pientperspektiv, ud fra et familieperspektiv. Tilsammen har vi allerede mange indsser. Dem skal vi holde fast i. Men vi skal sikre os, de medvirker til, vi når de fælles mål, direktørforum fastsætter. Via sundhedsaftalen er Aarhusklyngen forpligtet på flere indsser, som tænkes ind under arbejdet med de tre spor. Det gælder bl.a. forløbsprogrammerne for diabetes og KOL, som er under revision og undervejs til implementering. Det gælder også igangsættelse af indsser, der kobler somik og psykiri; og dermed medvirker til bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom. Et af de overordnede mål i sundhedsaftalen er, flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med sygdom.

11 8 De tre styregrupper neds under Direktørforum anbefaler starte med fokusere på de fælles mål og bruge dette som afsæt for fastlægge fokusområder samt prioritere de nødvendige ressourcer. Fokusområderne omsættes til konkrete indsser i styregrupperne og sikrer således målopfyldelse. Udgangspunktet er, der skal arbejdes med fælles da, fælles monitorering, investeringer og udvikling/forskning. Triple aim metoden vil være en af de metoder, der kan tages i anvendelse. Styregrupperne foreslår, direktørforum tilslutter sig, det er ovenstående tre spor, som vi i Aarhusklyngen arbejder med fælles mål på i de kommende år. Styregrupperne foreslår også, de tre spor bliver emnet og omdrejningspunktet for arbejdet på udviklingsdøgnet i maj På udviklingsdøgnet er det vigtigt, vi arbejder med mål på alle niveauer: stregisk, operionelt og i indsserne. Derved vil det være muligt rykke på nogle af de massive sundhedsudfordringer i Aarhusklyngen. Vi skal tænke nyt og måske ligefrem designe vores samarbejde på nye måder til gavn for borgerne i stedet for have fokus på instrumentelle indsser og fragmenterede dele. Proces frem mod udviklingsdøgnet i maj 2016 Hvis direktørforum godkender udvælgelsen af ovenstående 3 spor, foreslås processen være, styregrupperne frem mod udviklingsdøgnet i maj indsamler da og konkret viden, vi til sammen besidder på disse tre områder. Det indsamlede meriale kommer også til indgå som input på udviklingsdøgnet og i den videre proces. Eksempel: Diabetes

12 9 Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sygdomsbyrden i Danmark, oktober 2015 Beslutning Fælles mål i Aarhusklyngen Sine Louise Iversen præsenterede styregruppernes foreløbige arbejde med fælles mål i Aarhusklyngen. Ambitionen er, i relion til en række af de tunge og komplekse sundhedsudfordringer hvor uligheden i sundhed træder særligt tydeligt frem, få skabt fælles fodslag med sundhedsaftalen som overordnet paraply. De tre foreslåede spor er udtryk for en første prioritering blandt disse tunge sundhedsudfordringer i regi af sundhedsaftalen. Sporenes titler vil blive tilpasset, så de ikke er udprægede diagnosespecifikke, men snarere favner hele forløbet og tidsperspektivet for diabetes/overvægt-sporet. Konkrete forslag til justering af spor-titler fra styregruppen for børn, unge og familien: "Overvægt for børn, unge og for kommende familier med henblik på forbygge senere diabetes". Tilsvarende foreslås i forhold til KOL-sporet: "Indss overfor rygning med henblik på forebyggelse af følger af rygning med henblik på reduktion af KOL i ældrealderen. Angst-sporet bør bredes ud, så det favner bredere, herunder blandt andet hvordan særligt børn og unge håndterer angstfølelsen. Forslag til titlen fra mødekredsen: Psykisk

13 10 sårbarhed / Psykiria minor (angst, depression, stress, sorg, krise mv.) / Robusthed / Mestringsevne. Det bemærkes, almen praksis oplever der i forbindelse med borgere skal have ydelser fra kommunen, stilles krav om konkrete diagnoser. Denne observion skal der tages højde for i forbindelse med det videre arbejde. Fra mødekredsen blev der foreslået yderligere to indsser: "Alle børn har ret til en godnhistorie", som handler om lighed i sundhed, tilbud om ordblindekurser til borgerne, voksnes evner til læse og bringe det videre til deres børn, tilstedeværelse af bøger i hjemmet osv. "Alkohol", som er forbundet med store omkostninger inden for alle sektorer Psykirien melder til sekretariet kontaktoplysninger på en person, der i forbindelse med udviklingsdøgnet kan indgå i arbejdet med skaffe da på området. Direktørforum tilsluttede sig de tre foreslåede spor. Drøftelsen af de enkelte spor vil blive genoptaget på udviklingsdøgnet i maj måned. Program for udviklingsdøgnet Program for udviklingsdøgnet blev drøftet. Joan Uhrenholt og Eva Tersbøll deltog under punktets behandling. Programmet tilpasses i overensstemmelse med bemærkninger fra direktørforum. Bilag udkast program for udviklingsdøgn maj BorgerDesign Aarhus (14:20-14:40) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum drøfter og godkender den uddybede projektbeskrivelse direktørforum bidrager til identifikion af problemstillinger Sagsfremstilling Karen Ingerslev og Trine Naldal deltager under punktet.

14 11 BorgerDesign Aarhus På seneste møde i direktørforum den 11. februar drøftedes oplæg til etablering af Fælles Udviklingsenhed for Aarhusklyngen; BorgerDesign Aarhus. Direktørforum udstak en række rettesnore, ligesom de gav input og kommentarer til oplægget. På mødet den 15. april vil Karen Ingerslev og Trine Naldal fremlægge stus på etablering af BorgerDesign Aarhus samt stus på identificering af problemerne i samarbejde med aktører i Aarhusklyngen, medarbejdere og borgere. Uddybet oplæg til projektbeskrivelse for BorgerDesign Aarhus BorgerDesign Aarhus har siden den 1. marts arbejdet på kvalificere projektbeskrivelsen, identificere problemer samt organiseringen af BorgerDesign Aarhus. Endvidere er der i den uddybede projektbeskrivelse lagt vægt på tydeliggøre, hvad Aarhusklyngens parter vil få ud af etablere enheden. Der lægges op til, direktørforum drøfter og godkender den uddybede projektbeskrivelse med særligt vægt på tidsplan, bemanding og organisering af samarbejdet. Direktørforum vil forud for mødet den 15. april 2016 modtage et bilag, som indeholder foreløbigt identificerede problemstillinger samt spørgsmål til, hvilke problemstillinger der er særligt relevante for de enkelte direktørområder, det tværgående perspektiv taget in mente. Direktørforum har den 11. februar 2016 igangs prejekt-fasen på fire måneder fra 1. marts til 1. juli Det er nødvendigt kunne afholde udgifterne i prejekt-fasen for blive klar til første gennemløb efter sommerferien 2016, på trods af den endelige godkendelse af projektet, herunder projekt-økonomien, først falder på møde i direktørforum 1. juli 2016 (se punkt 7 i vedhæftede projektbeskrivelse). Der lægges op til, afkorte projektperioden i sidste ende med de fire måneder, så projektet løber fra 1. marts 2016 til 28. februar Herved kan prejekt-perioden finansieres inden for den samlede ramme på pr. år i to år. AUH og MSO er villige til tage den økonomiske risiko i prejekt-perioden frem mod endelig beslutning til mødet i direktørforum d. 1. juli Hermed sikres tilstrækkelig projektmodning og fremdrift. Figur 1: Tidsplan for BorgerDesign Aarhus

15 12 Beslutning Karen Ingerslev og Trine Naldal gav en stus på det hidtidige arbejde med problemstillinger. Direktørforum havde forts en del spørgsmål til metode og udbytte. Karen og Trine fortsætter arbejdet med færdiggøre projektbeskrivelsen og identifikion af wicked problems med henblik på direktørforum den 1. juli kan træffe beslutning om, hvorvidt de vil igangsætte det egentlige projekt, herunder økonomi. Bilag BorgerDesign Aarhus projektbeskrivelse Liste over problemer BDAA Gensidig orientering (14:40-14:55) Koordinionsgruppen indstiller, direktørforum gensidigt orienterer hinanden om relevante emner, sager, møder etc. direktørforum tager en indledende drøftelse af henvendelsen vedrørende Sundhedsstyregruppens besøg hos Aarhusklyngen Sagsfremstilling Orientering fra Sundhedsstyregruppens døgnseminar Vibeke Krøll orienterer fra Sundhedsstyregruppens døgnseminar den februar. Orientering fra Jens Bejer Damgaard Sundhedsstyregruppen besøger Aarhusklyngen den 3. november. Nedenfor er et oplæg til rammen. Den primære hensigt er, Sundhedsstyregruppen får indsigt og viden om det arbejde, der foregår i klyngen og vi kan få en dialog om det. Det er intentionen bygge dialogen op om følgende spørgsmål. Der er afs ca. 50 minutter.

16 13 Hvad er Aarhusklyngens største succes lige nu? Hvilket eller hvilke projekt(er)/initiiv(er) vil I helst dele ud af? Når I lykkes godt hvad er det, der gør, I så lykkes? Hvad er jeres største udfordring? Hvor er samarbejdet svært? Hvad har klyngen af ønsker til Sundhedsstyregruppen? Beslutning Punktet blev udskudt Evt. (14:55-15:00) Sagsfremstilling Forslag v/vibeke Krøll Med den nuværende tilrettelæggelse af møder i direktørforum går værtsskab og ordstyrerrolle på skift mellem AUH og MSO alene. Det foreslås, direktørforum fremover så vidt muligt afholdes på skift hos direktørerne i direktørforum. Hensigten med forslaget er, såvel værtsskab som ordstyrerrolle kommer til gå på skift mellem alle parter i direktørforum. Beslutning Mødekredsen tilsluttede sig forslag om, værtsskab for møder i direktørforum, herunder ordstyrerrolle, fremover går på skift imellem parterne i direktørforum.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 1. marts 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 11. februar 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune, Rådhuset, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 25. november 2015 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale Psykiatriens Hus i Aarhus Samarbejdsaftale Opdateret 12-06-2018 Samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Aarhus Kommune

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SUNDHEDSSTYREGRUPPEN D. 3. MAJ 2019 V/ PROGRAMCHEF ANETTE SCHOUV KJELDSEN, AUH OG SUNDHEDS- OG OMSORGSCHEF KIRSTINE MARKVORSEN, AARHUS KOMMUNE

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn.

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn. Århus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44, 1 DK-8000 Århus C Tel. +45 8949 4444 www.auh.dk fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde.

Det er glædeligt, at børn og unges fysiske og mentale sundhed sættes i fokus. Haderslev Kommune vil gerne bidrage ind i det arbejde. NOTAT Haderslev Kommune Sundhedssamarbejde og Forebyggelse Nørregade 41, St tv 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 30683956 ann@haderslev.dk 30. januar 2019 Sagsbehandler: Ann Iversen Haderslev Kommunes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Danske Ældreråds Konference om Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Seminaroplæg ved sundheds-

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 1. maj 2018

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Kultur- og Sundhedsudvalget den 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Disposition Sundhedsaftalen 2015-2018 Om

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune

Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred. SUNDHED OG OMSORG Aarhus Kommune Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Socialdemokratiet vedr. ældres psykiske og fysisk helbred På baggrund af Sundhedsstyrelsens landsdækkende rapport Ældreprofilen 2019 har Socialdemokratiet

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel)

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel) Input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020, d. 14.3.2019 - Forebyggelse på Børneområdet (Læring og Trivsel) og det specialiserede voksenområde (Aktiv hele livet) Forebyggende initiativer - Børneområdet

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere