IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker"

Transkript

1 Indledning IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL 5 jf. 1, LEV 6 Domænenavne parallel problemstilling til varemærker. Produktbeskyttelse Fremtoning: designlov, OPHL, MFL 1 (plagiatbeskyttelse) Egenskab (produktet som sådan): Patentlov, brugsmodel, erhvervshemmeligheder (MFL 19) Ikke skarp adskillelse, mulighed for kumulativ beskyttelse. Fokus på kendetegnsbeskyttelse: navnerettigheder, domænenavne, varemærkeretten og goodwill. Kendetegnbeskyttelsen karakteriseres som symboler, de bruges til at identificere eller repræsentere et firma eller et produkt. Modsat produktbeskyttelsen, hvor det er det skabende åndsarbejdes resultat, dvs. at produktet har en værdi i sig selv (både varemærker og designs kan i visse situationer passe ind i begge kategorier). Relationen til virksomhedsoverdragelser Afhængig af målvirksomhens type, vil en væsentlig gruppe af aktiver være immaterielle rettigheder. De immaterielle aktiver kan bestå af en lang række forskellige typer aktiver, herunder: Goodwill, virksomhedens navn, patenter, brugsmodeller, varemærker, designs, ophavsrettigheder, licensforhandler- eller agentrettigheder. Due diligence-undersøgelse omfatter immaterielle rettigheder, en gennemgang af registrerede immaterielle rettigheder (varemærker, patenter osv), gennemgang af licenskontrakter, vurdering af evt. igangværende eller potentielle tvister samt vurdering af målvirksomhedens sikkerhedsprocedurer mhp. beskyttelse af know-how. alt afhængig af målvirksomhedens type Købers rådgivere vigtigt at sætte sig ind i de enkelte materielle rettigheder behandles, f.eks. om rettigheden er korrekt registeret, om den kan overdrages, hvor lang tid rettigheden/beskyttelsen er gældende samt værdien af dette aktiv osv. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 1

2 Reguleret i særlige love jf. hertil LEV, AL, APL (firmanavne), MFL (navne- og forretningskendetegn), patentloven, lov om brugsmodeller, VML, designloven, OPL samt lov om handelsagenter og handelsrejsende. Fællestræk og forskelligheder mellem immaterialrettighederne Eneretten er en forbudsret. Der er tale om forbudsbeføjelser. Rettigheden giver ikke ret til at få noget opfyldt, men til at forbyde noget. Man er som den eneste berettiget til at udnytte (eller lade udnytte) den beskyttede frembringelse. Baggrunden er at sikre belønning for egen indsats samt at motivere til initiativ og virkelyst. Begrænsninger i forbudsbeføjelsen/udnyttelsesretten HR: Al immaterialret er tidsbegrænset U: Varemærkeretten Den gode ide skal iklædes fysisk gestalt for at være juridisk interessant. Værdi i sig selv sybolværdi Principiel sondring mellem nyskabende intellektuel indsats og kendetegn med symbolværdi. Værksbeskyttelse konkurrencebeskyttelse Stiftelse og beskyttelse Stiftes ved faktisk brug, frembringelse eller registrering. Registrering = stiftelsesakt => skaber en rettighed, modsat beskytter en rettighed. Beskyttelse Prioritetsbeskyttelse registrering Efterligningsbeskyttelse Kumulativ beskyttelse - fænomen beskyttet af flere rettighedstyper, feks. ophavs- og designret. Konsumption og parallelimport Det regionale konsumptionsprincip er en indskrænkning: Er en beskyttet rettighed én gang bragt i omsætning, kan erhververen frit disponere herover. Men kun over det enkelte eksemplar retten til selve det immaterialretlige fænomen er stadig hos rettighedshaveren. Gælder i hele EU og i de tilsluttede EFTA-lande (EØS). Konsumption indtræder ikke hvis der alene er givet samtykke til salg uden for disse områder. (EØS) Princippet skal ses i sammenhæng med EF-traktatens art. 28 om varernes fri bevægelighed. Overdragelse 1. Immaterialretligheder kan overdrages ligesom andre formuerettigheder. Overdragelsen kan være fuldstændig i form af egentligt salg men det kan også være partielt hvorved brugsretten overdrages ved licens. U: Ophavsmandens ideelle droit moral-rettigheder, jf. OHL 3, stk De kan være genstand for kreditorforfølgning. U: En forfatters ret til at bestemme, om hans værk skal udgives. 3. De kan falde i arv. 4. De kan ikke ekstingveres i modsætning til rettigheder over fysiske formuegoder. 5. De kan pantsættes og sikringsakten er tinglysning. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 2

3 Goodwill Patent- og Varemærkestyrelsens register Definition: Her kan overdragelser, licenser og pantsætninger m.v. noteres, men det har ingen materiel betydning og fungerer altså ikke som en sikringsakt. Det har ordensmæssig og processuel betydning. Der findes ikke nogen entydig def. af goodwill. Goodwill kan beskrives som værdien af virksomhedens kundekreds, forretningsforbindelser, m.v. og udgør ofte den ekstra betaling, som en køber vil betale for en virksomhed ud over værdien af de fysiske aktiver (bogførte værdier). Værdiansættelse: Ofte ud fra evnen til at generere fremtidig indtjening cash flow. Formuerettighed Goodwill er en formuerettighed og kan overdrages og retsforfølges (kan dog ikke isoleret set overdrages og man kan ikke separat sætte goodwill på tvangsauktion). Pantsætning: Goodwill er et aktiv, som kan overdrages både til sikkerhed og eje. Pantsætte efter reglerne om underpant i løsøre. U H Udllæg i bagerens goodwill Fastslog at der kan foretages udlæg i goodwill, og at udlægget kan tinglyses, men kan ikke sættes direkte på tvangsauktion, da goodwill ikke kan adskilles fra virksomheden. Udlæg i goodwill kan altså ikke realiseres, men kan hindre et salg af virksomheden. Skattemæssig behandling (kan overspringes?) Goodwill er i skatteretlig forstand knyttet til afståelsen af kundekreds, forretningsforbindelser o.lign i igangværende virksomhed, => den er ikke knyttet til personer i det sælgende selskab. Betingelser for at anse goodwill for skattemæssigt overdraget og anerkende fradrag for anskaffelsessummen: Kan ikke overdrages selvstændigt, men kun i forbindelse med en overdragelse af virksomheden (følger altså virksomheden). Sælger skal have realiseret et tab af goodwill. Der skal altså være en (reel) afståelse. Afskrivning på goodwill: Ikke mulighed for at aktivere egenoparbejdet goodwill og afskrive herpå. Kun tilkøbt goodwill kan aktiveres og afskrives. Afståelse af goodwill beskattes efter AFL 40, stk. 6 Indkomstskat: personlig indkomst Beregningsgrundlag: Salgspris (kontantværdi) fratrukket skattemæssig nedskrevet værdi (kontantværdi) = avance/tab, jf. AL 40, stk. 6, som er skattepligtig indkomst. Ikke-interesseforbundne parter Ved overdragelse mellem ikke-interesseforbundne parter ligges handelsværdien som altovervejende udgangspunkt til grund. Er værdien ikke fastsat vil skattemyndighederne gøre det => parterne aftaler det altid. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 3

4 Interesseforbundne parter (Cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000) Goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. I visse brancher eksisterer der en kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem uafhængige parter. Sådanne kutymer kan ligeledes danne grundlag for værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med interessefællesskab. I situationer, hvor der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på den nedenfor beskrevne beregningsmodel. NB: Ved interesseforbundne parter ligges handelsværdien stadig til grund, men skattemyndigheder har en udvidet adgang til korrektion. Man skal således kunne tilvejebringe en dokumentation for at den fastsatte overdragelsessum er realistisk. Cirkulæret er kun vejledende og der kan foreligge konkrete omstændigheder der gør at man må afvige fra cirkulæret. Man skal foretage en værdiansættelse som en uafhængig part vil betale. Afgørende er således en vurdering af, om beregningsmodellen giver et realistisk billede. Beregning af goodwill efter cirkulæret Trin 1 1. Udgangspunktet tages i selskabets regnskabsmæssige resultat før skat i de seneste 3 år. 2. Har man ikke et regnskabsmæssigt resultat (f.eks. fordi man ikke er forpligtet til at aflægge årsregnskab) tages udgangspunktet i den skattepligtige indkomst i de seneste 3 år. Trin 2. Reguleringer: (Da hverken 1 eller 2 kan ligges til grund uden.) Trin 3 Ad 1. minus ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle. Korrektion for finansieringsmæssig belastning. Renteudgifter tillægges og store renteindtægter fratrækkes. Korrektion for ekstraordinære poster i medfør af ÅL (dvs. salg af større anlægsaktiver). Tillægges afskrivninger på tilkøbt goodwill. Ad 2 se cirkulæret. Vægtet gennemsnit af de 3 år (de sidste år tæller mere, idet det er mere retvisende): Trin 4 År 1 tæller 1. År 2 tæller 2. År 3 tæller 3. Handelstidspunktet er år 4. Det vægtede overskud fremkommer ved at tage summen og dele med 6 (år 1 *1 + år 2 *2 + år 3 *2) / 6. Har der været en stabil udviklingstendens i de sidste 3 år (enten pos eller neg) skal der også korrigeres herfor (korrektion for udviklingstendens). (Resultat år 3 resultat år 1) / 2 = udviklingstendensen. Korrigere for driftsherreløn (er der trukket det rigtige beløb til løn kun ved personlige virksomheder. I selskaber er alle jo ansatte): Mellemresultat (vægtede overskud + udviklingstendensen) * 50 %, dog min el max 1 mio. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 4

5 Trin 5 Fratrækker forrentning af samtlige aktiver i seneste balance minus tilkøbt goodwill eller driftsfremmede aktiver (som obligationer og pantebreve). (%-satsen fastsættes årligt af skattemyndighederne). Trin 6 Kapitaliseringsfaktor. Ganger det fremkomne beløb med kapitaliseringsfaktoren. Da goodwill kan have varierende levetid må kapitaliseringsfaktoren ansættes i forhold hertil (vurderer virksomhedstype og kompleksitet). Er den forventede levetid for goodwillen 9 år er kapitaliseringsfaktoren 3. Opgørelsesmetoder for goodwill: Værdien af ikke registreret innovationsarbejde (fremtidig indtjening) EBITA (earnings before income, taxes, depreations (afskrivninger) og EBIT (earnings before investments and taxes). Evnen til at generere indtjening cash flow. Oftest handles på indtjeningen multipler i prissætningen. Industriel køber synergi (lader derved målvirksomheden indgå som en del i hans egen virksomhed) Institutionel køber ÅRL 33: cash flow. Om indregning af goodwill og IPR. Aktiv indregning på balancen. Man må ikke medtage egenoparbejdet goodwill i regnskabet, dvs. kun tilkøbt goodwill må medtages. Virksomhedsnavneret Lovgrundlag Regler om firmanavne findes bl.a. i Navnet er ofte et varemærke VML 14, nr registreringshindring: man kan ikke få optaget et navn andre allerede har dog foretager E&S ingen prøvelse. Tæt forbindelse mellem varemærkeretten og virksomhedsnavneretten Mange virksomhedsnavne anvendes ofte som varemærker og dermed beskyttes som sådanne, når de opfylder almindelige krav til særpræg mv. MFL 5 jf. 2 forretningskendetegn beskyttet mod forvekslelighed i omsætningen Produktet: der gælder en væsentlighedsbedømmelse ad modum VML. Firmanavn: HR: beskyttelsen heraf er altomfattende tendens: kommerciel vurdering (kommercielt forskellige områder) Modif: helt forskellige markeder kommercielt udelukket. Geografi: udgangspunkt: Firmanavneret er en landsdækkende ret, men beskyttelsen kan være begrænset til virksomhedsudøvelsen (arten af virksomheden). Beskyttelsen efter MFL ikke landsdækkende. SL 2 og 3 samt 347 om filialer. - LEV (lov om erhvervsdrivende virksomheder) kap. 2 De særlige virksomheds- og selskabsretlige navneregler, som findes i diverse selskabslove, har IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 5

6 imidlertid også et andet sigte end de rent kendetegnsmæssige. Formål At sikre omverdenen oplysninger om virksomhedsformen og dermed hæftelsesforholdet i relation til virksomhedens forpligtelser, => principielt krav om navnets sandhed, med pligt til, at lade navnet indeholde hæftelsesformen, samt pligt til ikke at benytte vildledende eller forvekslelige navne. Identificerende funktion flyder sammen med kendetegnets differentierende funktion Navnet skal være identificerende, beskrivende, må ikke være misledende, ikke forveksleligt med tredjemand. Krav til virksomhedsnavnet Adskillelsesevne: Skal have et vist særpræg eller adskillelsesevne virksomhedsnavnet skal være identificerende og differentierende Kravet er lempeligere end i varemærkeretten, Virksomhedsnavnet vil oftere helt naturligt og hensigtsmæssigt bestå af ord, som beskriver branchen og/eller beliggenheden. Sammensætningen af almindelige ord, kan også give særpræg, f.eks. Nykredit. Brugspligt? formaliseret brugspligt for registrerede virksomhedsnavne I modsætning til varemærkeretten. Dog må formentlig skulle sandsynliggøres en vis fortsat interesse i at hævde retten til navnet, hvis dette i en længere årrække har været ude af brug. Selskabs-, Fonds- og Virksomhedsnavnet Registrering i E&S: LEV: A/S er, ApS er og erhvervsdrivende fonde skal registreres hos E&S. => i princippet en landsdækkende beskyttelse af navnet. Registrerede navne skal adskille sig tydeligt fra andre allerede registrerede navne. Alle erhvervsdrivende virksomheder, har en nogenlunde tilsvarende materiel navnebeskyttelse efter erhvervsvirksomhedsloven, men kun erhvervsvirksomheder med begrænset ansvar bliver registreret i E&S. Omfatter først og fremmest vil sige enkeltmandsfirmaer, I/S er, K/S er og andelsselskaber. Fortrinsstilling via E&S: Virksomheder, som registreres i E&S opnår en fortrinsstilling til navnet via registreringen, om end registreringen ikke afgør retten til navnet, idet en navnestrid altid i sidste ende henhører under domstolene, medens enkeltmandsvirksomheder mv. må sørge for sig selv. Foreningsnavne- og kendetegn (Kan nok overspringes) (Foreningsregister Foreninger og sammenslutninger, som ikke kan optages i andre offentlige registre, har tidligere kunnet optages i et særligt foreningsregister, hvorved der opnåedes eneret til benyttelse af foreningens eller sammenslutningens navn og kendetegn. Dette register er nu ophævet, men uanset ophævelsen gælder det stadig til 2010.) CVR-registeret: IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 6

7 Er alene administrativt og giver ingen beskyttelse. Ellers kan man søge MFL 5 eller LEV, hvis man er erhvervsdrivende. Den tidligere Foreningslov gav en egentlig eneret uden konkurrenceelement. Beskyttelsen var snæver, jf. U H ( Handicap-dommen ). Dansk Handicap Forbund vs. Dansk Handicaps Idrætsforbund, hvor den ældre rettighedshaver dog ikke havde registreret sit navn, da den yngre forening søgte om registrering. Her gav man en meget snæver beskyttelse, da navnene var dannet af beskrivende ord - idræt var nok til at adskille (lille særpræg gav snæver beskyttelse). Blok anfører i kommentaren, at der ikke er så stort et behov, da foreningerne ikke har afsætningsinteresser at iagttage, men det gælder vel ikke alle foreninger. Brancheforeninger: Er der tale om foreninger til varetagelse af faglige eller erhvervsmæssige interesser typisk brancheforeninger må det afgørende for, om andre ved brug af forvekslelige navne eller kendetegn krænker eneretten være, om den pågældende kendetegnsbeskyttelse kan give anledning til forveksling med virksomheder, som er tilsluttet foreninger. Herved bliver der i realiteten tale om en konkurrence- eller brancherelateret eneret. Eks: Som eksempel på, at der indgår en konkurrencevurdering i bedømmelsen, kan nævnes U V, hvor en forening af blomsterhandlere havde registreret betegnelsen Sig det med blomster, hvilket ikke fandtes til hinder for en bagermesters brug af betegnelsen Sig det med kager. Beskyttelsen Forvekslelighed Konkurrencemomentet Beskyttelsen: Virksomhedsnavneretten søger at værne mod forveksling. Afgørende for den forvekslingsrisiko, er om der på grund af vare-, branche- eller kundesammenfald foreligger en konkurrencemulighed mellem virksomhederne, eller der er andre særlige grunde til at frygte en virksomhedssammenblanding i kundernes bevidsthed. Eventuel særlig indarbejdelse af navnet, kundekredsens sammensætning mv. (sammenlignet med Kodakdoktrinen) Smh. med varemærkeretten: Det forekommer umiddelbart vanskeligt at acceptere, at selskabs- og virksomhedsnavneretten skal kunne give mulighed for at udhule varemærkerettens krav til vareartslighed og brugspligt ved blot at registrere eneret til virksomhedens navn i E&S, i stedet for at søge varemærkeregistrering i Patent- og Varemærkestyrelsen. Udviklingen er derfor gået i retning af så vidt muligt at ligestille varemærker og virksomhedsnavne. Dog forudsætter en krænkelse af virksomhedsnavnet ikke ubetinget, at der foreligger branchesammenfald. Varemærkebeskyttelse gives kun for ens varer, mens selskabsrettens navneregler gælder for alle varer. De to slags regler påvirker hinanden, så forbud nok nedlægges hvis der er risiko for forvekslelighed. Virksomhedsnavnesager kan behandles efter de nævnte specialregler i selskabs- og erhvervsvirksomhedslovgivningen, men procederes og afgøres som oftest tillige eller udelukkende efter MFL 5. Varemærkeret Lov: VML LB nr. 90 Definition: Særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed, jf. 1, 2. pkt.. Et varemærke er et særligt kendetegn for varer eller tjenesteydelser, der virker som bindeled mellem en erhvervsdrivende virksomhed og dens kundekreds der er tale om et differentieringsmiddel overfor substituerbare varer. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 7

8 MFL 5, er bredere end 1, 2. pkt. Varemærket har fire funktioner: 1. Markedsstyrende, særligt via reklame 2. Oprindelsesfunktion, ved at angive hvor varen kommer fra 3. Individualiseringsfunktion, og 4. Garantifunktion (ikke retligt) Ingen selvstændig værdi: Varemærket har som udgangspunkt ingen selvstændig værdi, dog såkaldt trade mark merchandise, hvorved forstås, at varemærket kan bruges på artsfremmede produkter, fordi kundernes præferencer knytter sig til mærket som sådant, dvs. løsrevet fra en bestemt vare, hvorved mærket i sig selv får en reklameværdi. Eksempler herpå kan være Walt Disney eller Porsche. Rettighedshaveren Alle fysiske og juridiske personer kan etablere varemærkeret, jf. 1, 1. pkt. Den der lader varemærket registrere, er indehaver af varemærkeretten. Formuerettighed: Retten til et varemærke er en formuerettighed, som kan overgå til andre efter de almindelige regler om overdragelse, arv og kreditorforfølgning. Agenthus: Ansatte: Ved varemærker er der ingen arbejdstager/arbejdsgiver konflikt. De udviklede varemærker tilkommer nemlig target uden særlig aftale herom. Til gengæld kan der være et agenthus problem, som går på hvem der har ret til varemærket når kontrakten ophører. Her er den deklaratoriske hovedregel, at det er stamhuset dvs. virksomheden som har varemærkeretten, og ikke agenten. I praksis tilkommer de udviklede varemærker targetvirksomheden uden særlig aftale herom (men en klar aftale herom anbefales). Rettens genstand Beskyttelsesobjektet: VML 2: Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk Primære krav Varemærket skal have særpræg, og det skal være egnet til at adskille disse fra andre virksomheders for at være varemærker, jf. VML 2, stk. 1 + art. 4. VML 13, stk. 1: Særpræg betingelse for, at mærket kan registreres VML 3, stk. 2: Ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering. Et udenlandsk varemærke, som er vitterligt kendt i DK, kan være til hinder for, at man kan få varemærket herhjemme pga. faren for forveksling. Alm. tal og ord samt beskrivende mærker er som udgangspunkt udelukket fra beskyttelse, men kan opnå særpræg gennem indarbejdning. Varemærketyper: Ordmærker Det at man staver noget forkert gør ikke at det kan beskyttes. Ikke bare tage et almindeligt anvendt ord. F.eks.: Som udgangspunkt kunne Kinder ikke beskyttes. Alle ved at Kinder er chokolade (der er IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 8

9 sket indarbejdelse af varemærket) det er blevet særpræget så må andre ikke kalde deres chokolade det. Der gives ikke eneret til almindelig ord og sprog Heller ikke mærker der blot angiver varens art, mængde, geografiske oprindelse mv., dvs. rent deskriptive ord, kan der gives eneret til, jf. VML 13, stk. 2. Figurmærker F.eks. Nike's eller Adidas striber. Slagord (slogans) F.eks. Luk op for noget godt... luk op for Haribo. Bogstaver og tal problemer med særpræg De kan være beskyttet i form af den måde man skriver dem på. Farver kan i sjældne tilfælde anses for at have særpræg. Der kører p.t. en sag mellem T-mobile og Telia om brugen af farven Magenta. Vareudstyr hvor varen eller emballagen i sig selv udgør varens kendetegn Overlap med designretten. Stiftelsen Territorialprincippet: Varemærkeretten tager på grundlag af Pariserkonventionen udgangspunkt i territorialprincippet. Dvs. at ansøgning i Danmark kun gælder i Danmark. Kan ske på 4 måder: 1. Registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. VML 3, stk. 1, nr. 1 Ansøgning efter VML 12. Krav om gengivelse af varemærket samt de varer eller tjenesteydelser, som det skal registreres for. Her prøver man om mærket har tilstrækkeligt særpræg. Man ser om der er absolutte ( afslag) eller relative ( søgningsrapport) registreringshindringer. Produktet bliver placeret i en varekategori ved registreringen (der er vist ca. 30). Når varen er registreret offentliggøres dette, jf. VML 22. Beskyttelsen gælder fra indleveringsdagen, jf. VML Uregisteret varemærke, jf. VML 3, stk. 1, nr. 2 og stk. 3 (samme stiftelsesbetingelser her) a) Simpel ibrugtgning (nr. 2) Man tager det i brug og derved opnå beskyttelse b) Indarbejdelse (stk. 3) En særlig form for ibrugtagning 3. OHIM EF s varemærkebeskyttelse. Vil man have et EF-varemærke skal kravet om særpræg mv. være opfyldt i samtlige medlemslande. Gælder som udgangspunkt også i de nye EU-lande, men hvis disse har ældre varemærker, må disse som HR respekteres. Totalitetsprincip Hvis der er registreringshindring i ét land, så er der registreringshindring i hele EU, medmindre der er tale om et lokalt varemærke. En national ansøgning består ved siden af EU-varemærket. 4. International protokolregistrering: Madrid-protokollen Giver beskyttelse i op til 80 lande. EF har ratificeret protokollen. International protokolregistrering i lande udenfor EU også. Hovedreglen i VML er først i tid - bedst i ret IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 9

10 Tidsprioriteten er afgørende for varemærker, idet rettigheder stiftet først har forrang frem for senere rettigheder, jf. VML 7. For rettigheder stiftet ved brug er ibrugtagningstidspunktet afgørende henholdsvis tidspunktet for mærkets indarbejdelse. For rettigheder stiftet ved registrering er ansøgnings- eller prioritetsdatoen afgørende. Registreringshindringer Ordre public mv.: Strider mod offentlige hensyn, er vildledende eller krænker andres rettigheder, EU-varemærke: herunder ældre varemærkerettigheder, men også f.eks. person- og virksomhedsnavnerettigheder eller ophavsrettigheder, jf. VML Et forveksleligt EF-varemærke er registreringshindrende for yngre varemærkeansøgninger på linie med et ældre dansk varemærke, uanset at varemærket ikke bliver brugt i Danmark. Udenlandske varemærker, som ikke er registreret eller brugt i Danmark, er til hinder for etablering af kolliderende danske varemærkerettigheder, når de er vitterligt kendt her i landet, jf. VML 15, stk. 2, nr. 4. Kun vitterligt kendt, hvis det har en meget høj bekendthedsgrad, selv i lande hvor det ikke bruges. Andre mærker, som anvendes i udlandet uden at være registreret i Danmark, og som ikke kan leve op til kravet om at være vitterlig kendt, er registreringshindrende, hvis den hjemlige ansøger på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke, og det ansøgte varemærke kun adskiller sig uvæsentligt fra dette, jf. VML 15, stk. 3 og 4. VML 15: Enerettens indhold Normalt er ældre varemærkerettigheder kun registreringshindrende for yngre mærker inden for samme eller lignende vareart, jf. VML 15, stk. 1, men området kan evt. udvides efter Kodakdoktrin-synspunkter. Prioritetsbeskyttet eneret til at benytte et varemærke erhvervsmæssigt, jf. VML 1, smh. 4, stk art. 9. Ret til at forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med, eller som ligner, varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, som dem, der er omfattet af varemærkeretten, hvis der er risiko for forveksling jf. 4. Anden brug end kendetegnsbrug er lovligt, f.eks. gengivelse af varemærket i lærebøger, jf. VML 11. Hindrer at ordet kan indgå i andres (vareartsbeslægtede) firma- eller forretningsnavne. Brug af eget navn og adresse: kan aldrig forbydes, jf. VML 5, nr. 1. Forvekslingsrisiko Der skal være risiko for forveksling for at man kan forbyde andre at anvende et varemærke. Ethvert nyt mærke må adskille sig så meget fra de allerede eksisterende mærker, at disse mærkers konkurrenceværdi ikke formindskes, og således at der ikke snyltes på den goodwill, der er oparbejdet for det ældre mærke. Bedømmelsen af forvekslingsrisikoen bygger på en bred og kompleks sammenligningsteknik, hvor den umiddelbare mærkelighed sammen med vareartsligheden er vigtig. Andre momenter er varens beskaffenhed, mærkets indarbejdelse og praktiske anvendelse, køberkredsens sagkundskab mv. Den konkrete brug af mærkerne i markedsføringen er meget vigtig. HR: Krav om vareartslighed for at der foreligger krænkelse, jf. 4, stk. 1 IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 10

11 Lignende mærke skal vedrøre varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art Hvis man sælger cykler og har et varemærke, og der så er der en anden, som vil sælge skraldespande under et mærke stort set er magen til, så fordi der er tale om vidt forskellige produkter, så må han godt dette som udgangspunkt. Et løbehjul og en cykel er derimod for tæt på hinanden til, at man kan bruge det samme mærke. Det visuelle: Ved vurderingen af mærkeligheden har det visuelle indtryk traditionelt været tillagt klar overvægt, dvs. stavemåden, den konkrete udformning og farverne. Også udtalen indgår i bedømmelsen af ordmærker. Kundernes erindring: Når varemærkers forvekslelighed skal vurderes, må man videre huske på, at aftagerkredsen ikke altid har nogen umiddelbar, samtidig sammenligningsmulighed, men at mærkerne i deres praktiske anvendelse ofte vil blive set med en vis tidsmæssig adskillelse. Kunden har da kun et i nogen grad udvisket erindringsbillede at holde sig til, hvilket øger risikoen for forveksling. Baggrundsmomenter: Udover mærke- og vareartsligheden lægges der vægt på samtlige baggrundsmomenter såsom varens art, mærkets indarbejdelse, mærkets anvendelse, markedsføringen, køberkredsens sammensætning mv. U1: Kodak-doktrinen. Varemærker, som er velkendte, hvorfor andres brug er utilbørlig udnyttelse af goodwill, jf. 4, stk. 2. Hvis man vil kalde sine cykler for Coca Cola, så vil der som udgangspunkt ikke være nogen forvekslingsrisiko. Men problemet er, at man på cyklen lukrerer på et varemærke, som indikerer kvalitet mv. Dette går ikke. De særligt velkendte varemærker har til trods for den manglende vareartslighed en beskyttelse overfor sådanne tilfælde. Der er altså tale om mærker, der har oparbejdet en sådan kendthed og goodwill, at der ses bort fra kravet om vareartslighed. Velkendte mærker For at man kan tale om velkendte mærker i denne forstand, skal mærket være kendt af stort set alle inden for den normale omsætningskreds og formentlig også nogen udenfor. Der kræves ikke at mærket er internationalt kendt. U2: Rottegift-reglen. Andres brug af mærket vil skade varemærkets renommé, jf. 4, stk. 2. Igen er konsumptionsprincippet af betydning for omfanget af beskyttelsen, jf. VML 6 + art. 13. MFL 5: Alle kendetegn er beskyttet af MFL 5, og når det kan gengives grafisk er det endvidere beskyttet af VML. Generelt er det svært at se forskel mellem MFL 5 og VML 4, dog er vareartslighedskravet i VML 4, ikke gældende i MFL 5. Den konkrete markedsføring vil få betydning for aftagerkredsens opfattelse. Enerettens begrænsning VML 5, nr. 2 Andre må i overensstemmelse med god markedsføringsskik gøre erhvervsmæssig brug af angivelser der vedrører varens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse mv. (skal ses i sammenhæng med, at der jf. VML 13, stk. 2, normalt slet ikke kan erhverves varemærkeret til sådanne angivelser). Tilbehør/reservedele: VML 5, nr. 3 Andre kan gøre brug af et varemærke, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 11

12 vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. Herved tillades producenter og distributører af uoriginale reservedele, at reklamere med, at deres produkter kan anvendes i forbindelse med mærkevareproducenternes hovedprodukter. Konsumption VML 6 Begrebet svarer nogenlunde til det tilsvarende begreb i ophavsretten. Videresalg mv: Når bestemte eksemplarer af en vare er bragt i omsætning, kan de i overensstemmelse med det almindelige princip om konsumption frit sælges videre med mærket på, herunder parallel- og reimporteres i det omfang, som betinges af reglerne for international konsumption, jf. VML 6, stk. 1. Skal være bragt i omsætning under samtykke fra rettighedshaveren. Parallelimporten er lovlig Regional konsumption: Der er en klar tilkendegivelse fra EF-domstolen om, at der gælder regional konsumption (EØSkonsumption), dvs. at varen skal være bragt på markedet indenfor EØS-området for at der må ske parallelimport, jf. Silhuet-sagen. Varer markedsført udenfor EØS-området må ikke parallelimporteres uden samtykke. Et sådant samtykke foreligger ikke, blot fordi mærkeindehaveren har samtykket i, at andre varer uanset om de måtte være identiske med eller ligne de omhandlede varer markedsføres inden for EØS, jf. Sebago-dommen, dvs. samtykke til parallelimport alene gælder det pågældende vareparti. Stiltiende samtykke: Varighed og ophør Et udtrykkeligt samtykke til markedsføring udenfor EØS-området, kan rumme et stiltiende samtykke til markedsføring af de pågældende varer også indenfor EØS-området, hvis det er utvetydigt. Et sådant stiltiende samtykke kan ikke anses for givet, blot fordi at mærkeindehaveren har undladt positivt at tilkendegive, at han modsætter sig et sådant videresalg. HR: Registreres for 10 år ad gangen fra regitreringsdagen, jf. VML 26. HR: Varighed er ikke knyttet til nogen bestemt tidsgrænse. Består så længe brugen opretholdes (brugspligt gælder også EF-varemærket). U1: Manglende brug. Hvis man ikke gør brug af sit varemærke inden 5 år efter registrering, så ophører det registrerede varemærke, jf. VML 25. U2: Degenerationsproblem. Varemærket er blevet en almindelig anvendt betegnelse for arten af den vare eller tjenesteydelse, som det er mærke for. (særpræget går tabt) Eksempelvis SONY som opfandt walkman'en. SONY gjorde her en kæmpe indsats for at fastholde den som en SONY walkman, uden held. U3: Tidligere ophør ved dom eller administrativt. U4: Uregistrerede varemærker ophører automatisk ved opgivelse af brugen. Ordmærker HR: HR: En forkert stavemåde af et ord eller anvendelse af tal i stedet for bogstaver i et ord giver ikke ordet særpræg, såfremt ordet stadig må opfattes på samme måde som det rigtige ord. Nye ord på dansk, som endnu ikke er i ordbøger, kan mangle særpræg. Nye ord på andre sprog vil som udgangspunkt have fornødent særpræg. Vurderingen af særpræget Dette skal ske i forhold til de konkrete varer eller tjenesteydelser, som ordet søges registreret for. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 12

13 Et ord mangler særpræg, når det direkte beskriver varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen. Leder ordet blot tanken hen på noget vedrørende varen eller tjenesteydelsen eller giver associationer hertil har ordet tilstrækkeligt særpræg. Figurmærker Dette er et varemærke, der består af eller indeholder figurer og afbildninger, jf. VML 2, stk. 1, nr. 3. Krav om særpræg Figurmærker (rene figurer, bogstavmærker i figurlig udformning, figur komb. med ord mv.) skal have særpræg. Har de dette kan det registreres efter VML 13, stk. 1, jf. 2, stk. 1, nr. 3. Rene figurer Der stilles ikke store krav til særpræget ved rene figurmærker. Men jo mere enkel en figur er, des mindre beskyttelse er der overfor andre mærker. Bogstavmærker i figurlig udformning Det er mærkerne i deres helhed, der registreres. Der er ikke opnået eneret til selve bogstavet. Figur kombineret med ord HR: Figurligt udformede ord Særpræg i sin helhed. Man opnår ikke eneret til den del af mærket, der ikke har særpræg, men kun til mærket i dets helhed, jf. VML 16, stk. 1. (Andre kan altså som HR benytte samme ord på anden måde). Varemærker, der udelukkende består af ord skrevet med specielle typer, kan have særpræg. Eneret til mærket i dets helhed ikke ordet. Igen kan andre benytte ordet, hvis der ikke er risiko for forveksling. Vareudstyrsmærker En registrering heraf giver indehaveren eneret til udformningen af varen selv, en del af en vare eller en emballage. (ex. en parfumeflaske). Om et vareudstyrsmærke har særpræg afhænger af, om det er en almindelig form indenfor den givne vareart. Vareudstyrsmærker med figurer eller ord HR: Vareudstyrsmærker med farver Indgår sådanne, vil mærket have særpræg i sin helhed. Normalt et krav at der er anvendt flere farver, at de anvendes i mærket på en for varen usædvanlig måde, at farverne ikke er almindeligt anvendt indenfor branchen, og at farverne ikke opfattes som ren udsmykning. Tegn hvortil der ikke kan opnås varemærkeret Ikke beskyttelse hvis udformningen: følger varens egen karakter er nødvendig for at opnå et teknisk resultat giver varen en væsentlig værdi (f.eks. udsmykning på varen eller emballagen). Disse undtagelser er med til at afgrænse varemærkeretten overfor bl.a. design og patentretten, hvor der er strengere betingelser. Overdragelse Ved overdragelse af erhvervsvirksomhed Ejendomsretten til virksomhedens varemærker overgår til køber, medmindre andet er eller må anses for at være aftalt ( 38, stk. 2). Både registrerede og uregistrerede varemærker. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 13

14 Overgang kan registreres, men er ikke sikringsakt Licensrettigheder: (er relevant fordi at hvis man er registreret får man underretning når diverse gebyrer skal betales). Licensrettigheder overgår ikke direkte til køber. En varemærkelicens kan ikke videreoverdrages, medmindre andet er aftalt mellem licensgiver og licenstager lovgrundlag herfor kunne evt. være PTL 43 analogt U H Zodiac-dommen Konkret tillagt ret til videreoverdragelse, da licensen blev anset for reelt at være et salg af et varemærke Konkursbos overdragelse af licensrettighederne til navn og varemærke berettiget. Tillader konkret ret til videreoverdragelse. Er udtryk for undtagelsen, der bekræfter hovedreglen. En meget konkret afgørelse, hvor HR sidestiller aftalen med et køb af et varemærke: 1) der var tale om en evergreenlicens (evigt varende), 2) den var fuldt betalt, 3) der var ingen bestemmelse om change of control. En aftale om overdragelse af et selskab fandtes, hvormed fulgte selskabets navn samt tidsubegrænset og uopsigeligt ret til at benytte varemærket Zodiac (som også indgik i selskabsnavnet), at hjemle ret til at videreoverdrage rettighederne til navnet og varemærket som led i et samlet salg af selskabets virksomhed, selv om muligheden herfor ikke var udtrykkeligt angivet i aftalegrundlaget. Ved licenser skal man ofte overveje problemer med konkurrenceloven, hvis licenserne opdeler markedet. Sanktioner Fogedforbud: Den primære sanktion er fogedforbud. Erstatning: Domænenavne Desuden kan der gives erstatning, hvilket kræver dokumentation af tab. Kan tab ikke dokumenteres kan der fastsættes et rimeligt vederlag. Der er mulighed for at få erstatning for markedsforstyrrelser. Ved varemærker vil det være relevant, f.eks. ved annoncer og markedsføring til at genoprette markedsstatus - specielt for varemærkeretten. Definition: Et domænenavn er et synonym for en bestemt IP-adresse. En brugsret ikke en ejendomsret Ejendomsretten tilkommer den danske stat. Styres af DIFO/dk-hostmaster en privat forening, der har fået tillagt kompetencen af staten. Virksomheds ansigt ud mod verden Derfor er det jo nærliggende at bruge sit kendetegnsbeskyttede varemærke på virksomhedens domæne typisk logo eller navn. Efterhånden lige så stor betydning for virksomhederne, som de øvrige IPR-rettigheder. Lovgrundlag Internetdomæneloven - Lov nr. 598 IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 14

15 Regitrering hos dk-hostmaster. Årlig fornyelse. Man registrerer enten et domænenavn for 1, 2, 3 eller 5 år. Datterselskab af DIFO. Foretager den praktiske administration og registrering. UP: Først i tid, bedst i ret. Modif: Andre kan have en mere berettiget interesse i domænenavnet. Nylig orango.dk og klonk.dk sager, hvor DIFO forening (Dansk Internet Forum Forening) - privat forening - vedtægterne regulerer forholdet. Den retlige håndtering af domænenavne sker først og fremmest i privat regi, hvilket gælder både registrering af domænenavne og efterfølgende behandling af eventuelle klagesager om, hvorvidt domæneregistreringe er sket i strid med gældende regler. DIFO administrerer internetdomæner - er udpeget af staten. Har fået tilladelsen til at administrere domænerne. Er en privat forening. Klagenævnet har dog kun kompetence til at afgøre om en sket registrering er i strid med en eksisterende registrering, og har altså ikke kompetence til at afgøre spørgsmål om der rent faktisk foreligger en enerettighed eller ej. Det hører under domstolene. Type squatting Navn der ligner et kendt navn med det formål at snylte herpå. Kan slettes hvis visse betingelser er opfyldt. Overdragelse af domænenavne: Intet problem ved aktieoverdragelse, da selskabet stadig er det samme. Ved aktivitetsoverdragelse skal registreringen overføres sker ved at underrette DK-hostmasters om overdragelsen. Har man i en aktivitetsoverdragelse ikke skrevet om overdragelsen angår domænenavnet også, så antages det at det følger med, jf. analog anvendelse af VML 38, stk.2. Hvis flere parter har en berettiget interesse i et domænenavn Bedst i tid-bedst i ret. Vurdering af, om der foreligger berettiget interesse: Den måde, man ser på det, er ligesom at se på varemærker - er der tale om forvekselighed, opererer man inden for samme branche mv. Forhold man typisk vil se på ved due diligence Er der nogen der har et domæne/en hjemmeside, der minder meget om denne og derfor skaber konkurrence, eller andre med lignende navne, der har et ikke så godt indhold ift. hvad man gerne vil udtrykke overfor omverdenen? Har sælger faktisk retten til hjemmesiden og kan man overdrage den og få lov at bruge den når man har fået den overdraget? Er de årlige gebyrer betalt? IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 15

16 Ekstra: Skattemæssige konsekvenser af overdragelse af goodwill Sælger Afståelse af goodwill beskattes efter AFL 40, stk. 6. Skattepligtig avance/tab opgøres som afståelsessum (anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger). Reglerne kan også finde anvendelse ved afståelse af øvrige immaterielle aktiver, dvs. know-how, patent, brugsmodeller, ophavrettighder og varemærker. Løbende ydelse: LL 12 B: Der er tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber ud over aftaleåret. Adgang for S til at få rentefri henstand med avanceskattebetalingen indtil betaling af de løbende ydelser. I det omfang vederlag for goodwill eller immaterielle rettigheder erlægges med en løbende ydelse Begæring skal indgives i aftaleåret senest samtidig med indgivelse af selvangivelse jf. AL 40, stk. 7. Specialregel i LL 27 undt til det alm. princip om kapitalisering af løbende ydelser. Køber K kan afskrive efter AFL 40 med indtil 1/7 årligt. Dette gælder for goodwill erhvervet 1/ eller senere. Afskrivningerne er ubunde. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum. Såfremt goodwill skal berigtiges med en løbende ydelse (LL 12 B), Fradragsret for løbende ydelser i det omfang, disse overstiger den kapitaliserede værdi af goodwill på overdragelsestidspunktet. Der oprettes således en konto for kapitaliseret goodwill, der først kan fradrages, når og hvis denne konto går i nul. Dette gælder for overdragelser efter 1/7 1999, jf. LL 12 B. K har stadig adgang til at afskrive på den beregnede goodwill, man kan altså alene fradrage de løbende ydelser, når disse udgør mere end den kapitaliserede goodwill. Er beskyttelsestiden iht de respektive love om immaterielle rettigheder mindre eller resterer et beskyttelsestidsrum på mindre end 7 år, kan der afskrives over den resterende periode. Varemærker kan afskrives med op til 1/7 pr. år, brugsmodeller med op til 1/3 pr. år osv. En patentrettighed, der er erhvervet med 4 års resterende beskyttelsesperiode, vil kunne afskrives med 25 % om året. Afskrivningerne er ubundne. Afskrivningsgrundlaget er den kontantomregnede anskaffelsessum. Efter AL 41 kan udgifter til patentrettigheder og know-how rettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv dog alternativt fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori udgifterne er afholdt. IPR goodwill, navnerettigheder, domænenavne og varemærker 16

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder

IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder IPR Patenter, ophavsret, brugsmodeller og designrettigheder Indledning Oversigt over immaterialretten Virksomhedsoverdragelse Produkt: VML, MFL 5 jf. 1 Kendetegnsbeskyttelse Virksomhed: selskabslove, MFL

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 13 Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse 15

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling

Forretningskendetegn. Forretningskendetegnets funktion. De kendetegnsretlige regler. Hvad er et forretningskendetegn? Bindeled Undgå forveksling Forretningskendetegn Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Forretningskendetegnets funktion Hvad er et forretningskendetegn?

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret

Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret Dispositioner til løsning af opgaver inden for faget immaterialret Dispositionerne er udarbejdet som et generelt udgangspunkt for opgaveløsning, og skal ikke tages for mere end dette. Dispositionerne kan

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Markedsret Del 3 »competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!«stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION

FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION FØRSTEBRUGER-PRINCIPPET OVERORDNET INTRODUKTION Det bærende hensyn bag det gældende førstebruger-princip er, at det strider mod god skik at bemægtige sig en andens brugte mærke ved at komme denne i forkøbet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1 Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen 2013-2014 OPGAVE 1 Overordnet set handler opgaven både om varemærkeret og patentret. Patentret: For så vidt angår patentretten bør den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 12. oktober 2017 Aarhus Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. april 2015 20. april 2015. Nr. 483. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 11. juni 2010. Nr. 655. Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række love om ændring af varemærkeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 10. oktober 2017 København Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave):

Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave): Varemærkeloven Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192 af 01/03/2016 (uofficiel udgave): Varemærkeloven Varemærkeloven gengivet på baggrund af lovbekendtgørelse LBK nr. 192

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg, 2008. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. marts Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) 1. marts Nr. 192.

Lovtidende A Udgivet den 4. marts Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) 1. marts Nr. 192. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. marts 2016 1. marts 2016. Nr. 192. Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) Herved bekendtgøres varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012, med de ændringer,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere