ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS"

Transkript

1 ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse blndt kvinder opereret i 2000 i Dnmrk

2

3 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd April 2005

4 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis Vejledningen er udrbejdet f MrselisborgCentret dnsk center for rehbilitering, forskning og udvikling - f ICF-konsulent og ledende ergoterpeut Lene Lnge, Mrselisborg- Centret, Århus Emneord: Klssifiktion; Funktionsevne; Funktionsevnenedsættelse; Helbredstilstnd Sprog: Dnsk Version: 1,0 Versionsdto: 21. pril 2005 Formt: pdf Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Udgivet f: Sundhedsstyrelsen, pril 2005 Trykt på miljøcertificeret ppir 4 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

5 Indhold 1 Forord 7 2 Bggrund Hvd er ICF? Hvorfor er der behov for ICF? Hvd er en klssifiktion? Sundhedsvæsenets klssifiktionssystem (SKS) Formål med vejledningen Værdigrundlg og etiske overvejelser Målgruppe 11 3 Anbeflinger Anbeflinger Definitioner 12 4 Anvendelse f ICF som referencermme ICF som stndrdiseret sprog til kommuniktion mellem fg og sektorer ICF som klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention ICF som redskb ved behndling, træning og rehbilitering ICF som referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning ICF klssifiktionens opbygning Definition f elementerne i klssifiktionen 19 5 Retningslinier for kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Udvælgelse f domæner og ktegorier Anvendelse f grdienter Generelle koderegler Anvendelse f ICF til kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Kodning efter Minimum-udgve Kodning efter Medium-udgve Kodning i Mksimum-udgve Kodning f omgivelsesfktorer Anvendelse f grdienter 45 6 Perspektivering 46 7 Littertur 47 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 5

6 7.1 Relevnte Internetdresser 48 8 Bilgsfortegnelse 49 6 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

7 1 Forord Interntionl Clssifiction of Function (ICF) er den seneste f WHOs klssifiktioner. Den udkom på dnsk i slutningen f 2003 som Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd. I fortsættelse herf er denne vejledning udrbejdet f MrselisborgCentret for Sundhedsstyrelsen. Denne dnske vejledning i brug f ICF skl sikre en ensrtet brug f klssifiktionen på tværs f fg og sektorer i reltion til personer med funktionsnedsættelse. ICF hr været nvendt i forbindelse med udvikling f Kommunernes Lndsforenings Fælles sprog II. Efterhånden som digitliseringen f det socile område bliver gennemført vil der blive brug for et større smrbejde om begrebsdnnelse, terminologi og klssifiktioner. Dette vil medvirke til en optimering f rehbiliteringsforløb og ptientbehndling på tværs f sektorgrænserne. Sundhedsstyrelsens rbejde med ntionle IT-stndrder til elektroniske ptientjournler (EPJ) inddrger også klssifiktionsspekter. De nuværende SKSklssifiktioner vil blive suppleret med en ny dnsk klinisk terminologi, der bygger på det engelsksprogede SNOMED CT. Det er endnu ikke fstlgt hvordn ICF indrbejdes i denne terminologi, men principperne ICF, hvor mn kn grdbøje en given helbredstilstnd, vil blive nvendt som en del f den nye terminologi. Inden længe vil et IT-system, til håndtering f ICF-koder, være tilgængeligt. IT-systemet indeholder en berbejdet version f ICF-koderne, som et forslg til hvordn de vil kunne bruges i ptientdministrtive systemer (PAS) og ndre kliniske informtionssystemer. Der henvises til Sundhedsstyrelsens internetdresse for yderligere oplysninger. Sundhedsstyrelsen, Københvn, pril 2005 Arne Kvernelnd ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 7

8 8 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

9 2 Bggrund D ICF - Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd - udkom på dnsk i slutningen f 2003, vr erfringerne med den prktiske nvendelse meget få. Den vejledning, der er indeholdt i klssifiktionen, bygger helt overvejende på teoretiske overvejelser, som hr ligget til grund for klssifiktionens tilblivelse. Der er derfor et betydeligt behov for, t der gives en prktisk vejledning til brugeren f ICF i dnsk prktisk og klinisk smmenhæng. Denne vejledning er et første skridt i retning f t imødekomme dette behov. Den bygger dels på de fortstte interntionle diskussioner og erfringer, dels på dnske projekterfringer. 2.1 Hvd er ICF? ICF er et interntionlt ccepteret værktøj. ICF kn benyttes tværfgligt og tværsektorielt. ICF rummer et nyt prdigme, der nskuer funktionsevne i et bredt og dynmisk perspektiv. Det forventes t få betydning for, hvordn indstser overfor personer med nedst funktionsevne kommer til t udvikle sig i fremtiden. ICF flytter fokus fr sygdom og helbredelse til også t omftte det, der hr betydning for deltgelse i et lmindeligt hverdgsliv, i fællesskb med ndre og i smfundet. Formålet med ICF er t tilbyde et fælles, stndrdiseret sprog og en tilsvrende begrebsrmme til beskrivelse f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i reltion til helbredstilstnde. ICF holder sig inden for rmmerne f et bredt sundhedsbegreb og medtger ikke forhold, der ikke er helbredsrelterede som for eksempel tilstnde, der lene er forårsget f socio-økonomiske fktorer. ICF integrerer det medicinske, nturvidenskbelige, og det psyko-socile, humnistiske menneskesyn. 2.2 Hvorfor er der behov for ICF? Dignosticering f sygdom kn hverken forudsige længde f hospitlsindlæggelse, behov for pleje, behndling, træning, rehbilitering eller hvilket funktionsniveu eller helbredstilstnd personen vil opnå på længere sigt. ICF giver mulighed for t identificere og beskrive konsekvenser f funktionsevnenedsættelse. ICF kn herved bidrge til en bedre nvendelse f ressourcer. ICF muliggør interntionl smmenligning f funktionsevne relteret til helbredspåvirkning. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 9

10 2.3 Hvd er en klssifiktion? Klssifiktion er inddeling efter bestemte kriterier. En klssifiktion fgrænser og forenkler virkeligheden - og medvirker derved til t skbe overblik og systemtik. Klssifiktionen indfnger lene oplysninger, som llerede er kendte, og kn således ikke nvendes som et undersøgelsesredskb. En klssifiktion består f et stndrdiseret sprog, der bevirker, t ord og begreber dækker det smme for lle, der nvender klssifiktionen. Begrebsdefinitionen præciserer, hvd ord og begreber betyder. 2.4 Sundhedsvæsenets klssifiktionssystem (SKS) Med indførelsen f ICF er der behov for t kunne nvende koderne i gængse ITsystemer i sundhedsvæsenet. ICF er derfor blevet berbejdet så det psser ind i SKS struktur. Grdienterne optræder som tillægskoder, d mnge ptientdministrtive systemer ikke kn håndtere koder med punktum og lignende. Disse SKS-tilpssede koder vil snrest være tilgængelige i et nyudviklet IT-system, som kn tilgås på Internettet vi 2.5 Formål med vejledningen I smrbejdet med - og om - personer med helbredsrelterede funktionsnedsættelser er der behov for kommuniktion, koordintion og kontinuitet. ICF giver mulighed for t implementere en fælles terminologi om funktionsevne på tværs f fg og sektorer. ICF systemtiserer og strukturerer informtion om funktionsevne på en meningsfuld og smmenhængende måde. ICF giver mulighed for en kortfttet og præcis beskrivelse og/eller registrering f en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, og dermed identifiktion og beskrivelse f de konsekvenser en helbredspåvirkning unset dignosen kn få for en persons funktionsevne. Dette kn derefter indgå som en væsentlig del f beslutningsgrundlget ved iværksættelsen f sundhedsmæssige, socile, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssige tilbud. Vejledningen er udrbejdet med henblik på t fremme nvendelsen f ICF. For t eksemplificere nvendelsen f ICF indeholder vejledningen nbeflinger vedr. kodning f funktionsevne inden for de to sygdomsområder: hoftenær femur frktur og popleksi. Se bilg for en række konkrete eksempler på nvendelse. 2.6 Værdigrundlg og etiske overvejelser Anvendelse f klssifiktioner til registrering f egenskber hos enkeltpersoner eller grupper indebærer ltid en risiko for misbrug eller misforståelse. ICF indeholder derfor en kort beskrivelse f de hovedprincipper, der må lægges til grund for nvendelse. ICF bør ltid nvendes med respekt for den enkelte persons værdighed og selvbestemmelse. ICF bør ldrig nvendes til t beskrive eller på nden måde identificere personer lene ved en eller flere funktionsevnenedsættelser. I klinisk smmenhæng bør ICF ltid nvendes med den berørte persons viden, smrbejde og indforståelse med beskrivelse og/eller klssificering f funktionsevne. Hvis begrænsninger i per- 10 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

11 sonens kognitive kpcitet udelukker dette, bør personens nærmeste pårørende eller værge inddrges. Smtykke, tvshedspligt, opbevring f dt, videregivelse f oplysninger og ktindsigt skl ske i overensstemmelse med gældende love for de respektive områder. I forskellige sektorer nvendes forskellige begreber om den person, der er genstnd for intervention. I vejledningen nvendes begrebet person om den, der hr en funktionsevnenedsættelse. Person dækker de termer, der nvendes i forskellige sektorer f.eks. ptient, klient, borger eller elev. 2.7 Målgruppe Vejledningen henvender sig til ktører inden for sundheds-, socil-, undervisningsog rbejdsmrkedsområdet m.fl., som kn drge nytte f nvendelsen f ICF og hr behov for en lettilgængelig introduktion. Vejledningen skl smmen med definitioner, beskrivelser og principper, som en del f klssifiktionen, gøre rbejdet med ICF lettere tilgængeligt for nye brugere. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 11

12 3 Anbeflinger 3.1 Anbeflinger Det nbefles, t smrbejdsprtnere på tværs f fg og sektorer nvender ICF som fælles referencermme. Det nbefles, t de, som nvender ICF, erhverver sig de nødvendige kompetencer, f.eks. ved t fholde eller deltge i kurser og uddnnelse i nvendelsen f ICF. Det nbefles, t mn implementerer et værdigrundlg, som respekterer den enkelte persons ønsker for et meningsfuldt liv. Det nbefles, t personer, hvis helbredstilstnd beskrives ved hjælp f ICF, er bekendt med nvendelsen f ICF. Det gælder også evt. pårørende. Det nbefles t udvælge veldefinerede tidspunkter for registrering f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF. Som minimum bør dette ske ved: visittion eller strt f et forløb som led i udrbejdelsen f en hndlepln ved skift mellem sektorer ved fslutning f et forløb med henblik på t dokumentere resultt f intervention og funktionsevne ved fslutning f forløb. Det nbefles t dskille komponenterne ktiviteter og deltgelse. ICFs definitioner f de enkelte ktegorier i ktiviteter og deltgelse er enslydende, men der bør, i hvert enkelt tilfælde, skelnes mellem om ktegorien nvendes til vurdering f en ktivitet (udførelse f en opgve eller hndling) eller deltgelse (involvering i dgliglivet). 3.2 Definitioner ICF klssificerer ikke personer, men beskriver en persons funktionsevne i smmenhæng med den kontekst personen lever i. Definition f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse: Funktionsevne er en overordnet term for kroppens funktioner, kroppens ntomi, ktiviteter og deltgelse. Termen ngiver spekter f smspillet mellem en person (med en given helbredstilstnd) og personens kontekstuelle fktorer (omgivelsesfktorer og personlige fktorer). Funktionsevnenedsættelse er en overordnet term for en persons funktionsevnenedsættelse på kropsniveu, ktivitetsbegrænsning og deltgelsesbegrænsning. Termen ngiver de negtive spekter f smspillet mellem en person (med en given helbredstilstnd) og personens kontekstuelle fktorer (omgivelsesfktorer og personlige fktorer). 12 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

13 ICF består f to dele, som er fgrænsede spekter f den smlede helbredstilstnd. Første del indeholder komponenterne: 1. Kroppens funktioner og ntomi 2. Aktivitet og deltgelse Funktionsevne Anden del indeholder komponenterne: 1. Omgivelsesfktorer, dvs. ydre påvirkninger f funktionsevne 2. Personlige fktorer, dvs. indre påvirkninger f funktionsevne Kontekstuelle fktorer Begrebsrmmen kn ses som en dynmisk model for smspillet mellem komponenterne i ICF: Helbredstilstnd Krop Aktivitet Deltgelse Omgivelser Person Digrmmet viser, t en persons funktionsevne, inden for en komponent, er bestemt f et komplekst og dynmisk smspil mellem kroppens funktioner og ntomi, ktiviteter og deltgelse, omgivelsesfktorer og personlige fktorer. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 13

14 3.2.1 Definition f komponenter i begrebsrmmen Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer inklusiv mentle funktioner. Krop refererer til hele den menneskelige orgnisme og omftter således også hjernen. Derfor hører mentle (og psykologiske) funktioner til kropsfunktionerne. Kroppens ntomi er kroppens forskellige dele som orgner, lemmer og enkeltdele f disse. Funktionsevnenedsættelse er problemer eller bnormiteter i kroppens fysiologiske funktioner (inklusiv mentle funktioner) eller ntomi som f.eks. en væsentlig fvigelse eller mngel. Aktivitet er en persons udførelse f en opgve eller en hndling. Termen repræsenterer funktionsevne på individniveu. Aktivitetsbegrænsninger er vnskeligheder, som en person kn hve med udførelse f ktiviteter. En ktivitetsbegrænsning kn omftte grder fr en let til en lvorlig fvigelse fr den måde eller i den udstrækning, mn kn forvente, t personer uden den pågældende sundhedstilstnd udfører den pågældende ktivitet både i kvlittiv og i kvntittiv henseende. Deltgelse er en persons involvering i dgliglivet. Termen repræsenterer funktionsevne på smfundsniveu. Deltgelsesbegrænsninger er vnskeligheder, som en person kn opleve ved involvering i dgliglivet. Mn fgør, om der foreligger en deltgelsesbegrænsning ved t smmenligne en persons involvering med det, der forventes f en person i et smfund med smme kultur og uden nedst funktionsevne. Omgivelsesfktorer er de fysiske, socile og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. Omgivelsesfktorerne kn hve begrænsende eller fremmende indflydelse på en persons kropsfunktioner og ntomi, på muligheden for t udføre ktiviteter eller for deltgelse. Personlige fktorer er knyttet til personen som f.eks. lder, køn, socil sttus, mestringsevne og livserfring. 14 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

15 4 Anvendelse f ICF som referencermme Dette kpitel beskriver nvendelse f ICF som fælles referencermme på tværs f fggrupper og sektorer. ICF kn nvendes til mnge forskellige formål - f.eks.: stndrdiseret sprog/kommuniktion mellem fg og sektorer klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention redskb i forbindelse med behndling, træning og rehbilitering referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning. Når mn påbegynder nvendelse f ICF som referencermme, er det vigtigt, t mn sætter sig ind i definitionerne f de enkelte komponenter. 4.1 ICF som stndrdiseret sprog til kommuniktion mellem fg og sektorer ICF er en gyldig forståelsesrmme på tværs f fg og sektorer, fordi ICF definerer den nvendte terminologi. Dermed skbes der klrhed om de begreber, som normlt tillægges forskellige betydninger fhængigt f uddnnelsesmæssig bggrund og den kontekst, hvori begreberne nvendes. Kortlægning f en persons funktionsevne på bggrund f ICF terminologien synliggør behovet for koordinering mellem fg og sektorer. Således bliver det f.eks. tydeligt, t rehbilitering ikke udelukkende er det, der sker i en træningssl i smspil med en terpeut, og t isoleret træning f en funktionsevnenedsættelse ikke nødvendigvis gør personen i stnd til t genoptge sine tidligere ktiviteter og deltgelsesreltioner. Der bør derfor nlægges en bredere forståelse f rehbilitering, jf. definitionen f rehbilitering i Hvidbog om rehbiliteringsbegrebet 1 : Rehbilitering er en målrettet og tidsbestemt smrbejdsproces mellem en borger, pårørende og fgfolk. Formålet er, t borgeren, som hr eller er i risiko for t få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller socile funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehbilitering bseres på borgerens hele livssitution og beslutninger består f en koordineret, smmenhængende og vidensbseret indsts. Definitionen er i overensstemmelse med de grundlæggende værdier i ICF om inddrgelse f den enkelte person og helhedsorientering. 1 Rehbiliteringsforum Dnmrk og MrselisborgCentret, 2004 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 15

16 4.2 ICF som klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention Anvendelse f ICF som fælles referencermme muliggør et prdigmeskifte fr stndrdtilbud til fokus på den enkelte persons funktionsevnenedsættelser og derf følgende behov for intervention. Implementering f ICF som referencermme muliggør helhedsvurdering f hver enkelt persons smlede funktionsevne og smspillet mellem de enkelte komponenter. Der er således fokus både på personens ressourcer og begrænsninger og hvd, der er fremmende eller begrænsende i omgivelserne. Det betyder, t fokus i perioder må flyttes fr personens funktionsevnenedsættelse til personens omgivelser f.eks. de fysiske omgivelser eller de pårørende - for herigennem t opnå øget funktionsevne eller livskvlitet for personen. ICF bidrger til t cceptere forskellige tidsperspektiver for forskellige personer, idet det bliver synligt, om den enkelte person hr et behov her og nu, eller om personen først på et senere tidspunkt hr behov for intervention. ICF tydeliggør endvidere, t de, som hr de sværeste funktionsevnenedsættelser på kropsniveu, ikke ltid er dem, som bliver mest begrænsede på ktivitets- og deltgelsesniveuet. Grden f funktionsevnenedsættelse hr udgngspunkt i betydningen i forhold til t udføre relevnte ktiviteter og deltge i betydningsfulde livssitutioner. ICF er i sig selv værdineutrl og siger ikke noget om den enkelte persons betydningsverden. Smrbejdet bør styrkes og udvikles, så personen oplever ligeværdighed og bliver hørt og forstået, jf. nbeflinger i Hvidbog om rehbiliteringsbegrebet. Betydningen f en funktionsevnenedsættelse er vidt forskellig fr person til person, fhængigt f deres roller, vner og opfttelser f livskvlitet. Derfor bør intervention tilpsses personen. Der er behov for en ligeværdig dilog mellem den professionelle og den enkelte person om beslutninger vedr. intervention i forhold til personens helbredstilstnd. Den professionelle må derfor kunne evne nogle gnge t være ekspert og ndre gnge t være i dilog med personen og t kunne vejlede og støtte hm i hns ønsker og behov. ICF muliggør en bedre ressourceudnyttelse end stndrdløsninger, idet det bliver muligt t målrette intervention. Den enkelte person kn herved tilbydes præcis de ydelser, hn hr behov for - hverken mere eller mindre. 16 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

17 4.3 ICF som redskb ved behndling, træning og rehbilitering ICF giver mulighed for t systemtisere oplysninger, skbe overblik og fstholde fokus og bidrger derved til t gøre det komplekse enkelt. ICF kn derfor nvendes til f.eks. visittion f personer til specifikke tilbud, supervision f professionelle, sttusbeskrivelser, evlueringer i forbindelse med et konkret forløb, målsætning m.fl. 4.4 ICF som referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning ICF giver mulighed for t dokumentere og synliggøre effekten f specifikke interventioner, for eksempel ved hjælp f sttusbeskrivelser eller csebeskrivelser. ICF kn nvendes til forskning både inden for et sundhedsvidenskbeligt, humnistisk, smfundsvidenskbeligt og socilpsykologisk prdigme. Nedenstående eksempler på skem til nvendelse f ICF som referencermme fremgår f figurerne i de næste fsnit Eksempel på skem til registrering f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF NAVN: CPR.NUMMER: UDFYLDT DATO: AF: ICD 10 KODE TEKST DIAGNOSE (-R) RESSOURCER KROPPENS FUNKTIONER OG ANATOMI FUNKTIONSEVNENED- TJEKLISTE SÆTTELSER Mentle funktioner. Snser og smerte. Stemme og tle. Krdiovskulære, hæmtologiske, immunologiske og respirtoriske funktioner. fordøjelse, stofskifte og hormonelle funktioner. Kønsorgner, urinveje og forplntning. Bevægepprtet. Huden og tilhørende strukturers funktioner. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 17

18 RESSOURCER AKTIVTETER FUNKTIONSEVNENED- SÆTTELSER TJEKLISTE Læring og nvendelse f viden Almindelige opgver og krv Kommuniktion Bevægelse og færden Omsorg for sig selv Husførelse Vigtige livsområder RESSOURCER DELTAGELSE FUNKTIONSEVNENEDSÆT- TELSER TJEKLISTE Læring og nvendelse f viden Almindelige opgver og krv Kommuniktion Bevægelse og færden Interpersonelt smspil og kontkt Vigtige livsområder Smfundsliv, socilt liv og medborgerskb OMGIVELSESFAKTORER FREMMENDE BEGRÆNSENDE TJEKLISTE Produkter og teknologi Nturlige omgivelser og menneskeskbte ændringer i omgivelserne Støtte og kontkt Holdninger Tjenester, systemer og politikker PERSONLIGE FAKTORER FREMMENDE BEGRÆNSENDE TJEKLISTE Alder Køn Socil sttus Mestringsevne Livserfring KONKLUSION HANDLEPLAN 18 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

19 4.5 ICF klssifiktionens opbygning ICF er opbygget i et hierrkisk system efter følgende stndrdprincipper for klssifiktioner: 1. Komponenterne kroppens funktioner, kroppens ntomi, ktiviteter og deltgelse smt omgivelsesfktorer er klssificeret ufhængigt f hinnden. Et begreb, som er medtget i en komponent, er ikke medtget i ndre. 2. Inden for hver komponent er ktegorierne ordnet efter et stmme-grenbld princip, således t ktegorier på lvere niveuer rver egenskber fr ktegorier på det overliggende niveu, de tilhører. 3. Ktegorierne er gensidigt udelukkende, dvs. t der ikke er to ktegorier på smme niveu med præcis smme egenskber. Opbygningen f ICF Klssifiktion ICF Dele 1. del funktionsevne 2. del kontekstuelle fktorer Komponenter Kroppens funktioner og ntomi Aktiviteter og deltgelse Omgivelsesfktorer Personlige fktorer Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Grdienter Ændringeri kroppens funktioner Ændringer i ntomien Kpcitet Udførelse Fremmende/begrænsende fktorer 4.6 Definition f elementerne i klssifiktionen Klssifiktion er den øverste term i hierrkiet, den overordnede struktur og begrebsverden. Klssifiktionens dele er de to hovedfsnit i klssifiktionen: Første del omftter funktionsevne. Anden del omftter kontekstuelle fktorer. Komponenter er hovedfsnit i delene. Komponenter illustreres i kodningsøjemed ved et bogstv, herunder vist i prentes. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 19

20 Komponenterne i første del er: Kroppens funktioner (b) og ntomi (s). Aktiviteter () og deltgelse (p). Komponenterne i nden del er: Omgivelsesfktorer (e). Personlige fktorer (ikke klssificeret i ICF). De enkelte komponenter er inddelt i domæner, som er inddelt i ktegorier, som er underopdelt i niveuer (detljeringsgrder) Domæner Domæner er de forskellige kpitler inden for hver komponent. Det er prktiske og meningsgivende sæt f smhørende fysiologiske funktioner, ntomiske strukturer, hndlinger, opgver og livsområder. Domæner udgør første niveu (første ciffer) i en kode. Eksempel: Kpitel 2 i komponenten kroppens funktioner: b2 (Snser og smerte) Ktegorier Ktegorier er forskellige områder inden for et domæne. F.eks. er syn, hørelse og smerte ktegorier inden for domænet Snser og smerte. Ktegorier underopdeles i niveuer, som ngiver detljeringsgrden inden for ktegorien. Andet niveu består f to cifre. Tredje og fjerde f hvert ét ciffer. Eksempler: ndet niveu: b280 (opfttelse f smerter). tredje niveu: b2801 (smerter i en kropsdel) fjerde niveu: b28015 (smerter i underekstremitet) Grdienter Grdienter er numeriske koder, som nærmere specificerer grden eller omfnget f en funktionsevnenedsættelse, en ktivitets- eller deltgelsesbegrænsning - eller det omfng, i hvilket en omgivelsesfktor fremmer eller begrænser funktionsevne. Grdienterne er grupperet i fire grupperinger i første del og en gruppering i nden del. I første del er grupperingerne: Ændringer i kroppens funktioner Ændringer i kroppens ntomi Udførelse Kpcitet I nden del er grupperingerne: Begrænsende eller fremmende indflydelse fr omgivelserne 20 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

21 5 Retningslinier for kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Med ICF kn en persons funktionsevne kodes ved t udvælge en række domæner eller ktegorier fr klssifiktionens forskellige komponenter og tilføje grdienter. 5.1 Udvælgelse f domæner og ktegorier Der eksisterer et dilemm mellem t vælge tilstrækkeligt ntl domæner og ktegorier til t sikre helheden - og på den nden side så få, t overblikket ikke mistes. I den kliniske prksis vil udvlgte domæner og ktegorier ikke udgøre en fyldestgørende/udtømmende beskrivelse f de forhold, mn som professionel nødvendigvis må involvere. Her tænkes bl.. på udredning f årsgssmmenhænge i forbindelse med helbredstilstndens opståen og på sekundær profylkse. Klssifiktion f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF kn derfor ldrig stå lene i klinisk smmenhæng, men skl suppleres med ndre relevnte dt. Figuren herunder illustrerer opbygningen og mulighederne for detljeringsgrder i ICF kodning. Klssifiktionens dele 1. del 2. del Komponenter Kroppens funktioner Kroppens ntomi Bogstv kode b s Domæne kpitel første niveu Eks: b1 mentle funktioner Eks: s1 nervesystemet Aktiviteter Eks: 1 læring og nvendelse f viden Deltgelse p Eks: p1 læring og nvendelse f viden e Eks: p1750 Løse enkle problemer Omgivelsesfktorer Eks: e1 Produkter og teknologi Endnu ikke klssificeret i ICF Ktegori ndet niveu Eks: b114 Orienteringsevne Eks: s110 Hjernen Eks: 175 Problemløsning Eks: p175 Problemløsning Eks: e110 Produkter /stoffer til indtgelse Ktegori tredje niveu Eks: b1142 Orientering til sig selv og ndre Eks: s1100 Kortikllpper Eks: 1750 Løse enkle problemer Eks: e1101 Lægemidler Personlige fktorer Generelt vil det detljerede niveu på henholdsvis tredje og fjerde niveu være beregnet til højt speciliserede funktioner, f.eks. forskning. Ktegori fjerde niveu Eks: b11420 Orientering til sig selv Eks: s11000 Frontllp Findes ikke Findes ikke Findes ikke ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 21

22 5.2 Anvendelse f grdienter ICFs domæner og ktegorier kræver nvendelse f en eller flere grdienter til ngivelse f omfng eller sværhedsgrd f en funktionsevnenedsættelse. Grdienter ngives som et, to eller flere cifre efter et punktum. Der bør ltid nvendes mindst én grdient. Uden grdient hr koden ingen informtionsværdi Generelle koderegler Kod specifikke informtioner Funktionsevnenedsættelse på grund f helbredsrelterede tilstnde bør registreres så specifikt som muligt ved nvendelsen f det mest dækkende sæt f domæner eller ktegorier 3. D en persons funktionsevne kn påvirkes både på kropsniveu og på person- og smfundsniveu, skl mn, når mn bruger klssifiktionen, ltid tge lle klssifiktionens komponenter (kroppens funktioner og ntomi, ktiviteter, deltgelse og omgivelsesfktorer) med i betrgtning. Kod relevnt informtion Den informtion, der kodes, skl ltid hve smmenhæng med personens helbredstilstnd, og forudsætter derfor tilstedeværelse f en helbredspåvirkning. I udvælgelse f domæner og ktegorier tges udgngspunkt i formålet med t klssificere. Kod kun objektive fund Når mn nvender grdienter, skl mn ikke indlægge fortolkninger f smmenhængen mellem en nedst funktionsevne eller påvirket ntomisk kropsdel og en ktivitetsbegrænsning eller en begrænsning i forhold til deltgelse. Mn skl derfor sikre sig et grundlg for vurdering f kroppens funktioner og ntomi for sig og for udførelse og kpcitet for sig 4. I næste fsnit illustreres hvordn mn kn kode funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos en person med enten hoftenær femur frktur eller popleksi på forskellige detljeringsniveuer. 2 Kodning ved nvendelse f grdienter nbefles vh. to metoder. Fremgår f fsnit 5.2 Anvendelse f grdienter 3 Kn søges vh. SKS-browseren på eller ICF - Interntionl Klssifiktion f Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstnd, Munksgrd, Objektiv grduering f funktionsnedsættelse forudsætter, t der nvendes stndrdiserede undersøgelsesmetoder, hvor resulttet direkte kn oversættes til ICF grdienter. Sådnne er endnu ikke udviklet. Vejledningens nbeflinger for kodning med grdienter fremgår f fsnittete Anvendelse f grdienter 22 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

23 5.4 Anvendelse f ICF til kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse I de følgende fsnit redegøres for muligheden for t nvende ICF som klssifiktion ved hjælp f kodning på tre måder: 1. Minimum-udgve nbefles ved behov for et overordnet overblik over funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. 2. Medium-udgve nbefles hvis mn ønsker en mere detljeret kodning. 3. Mksimum-udgve nbefles til rutinerede brugere f ICF i forbindelse med højt speciliserede funktioner, f.eks. forskning. For t illustrere mulighederne for nvendelse i prksis gives eksempler på nvendelse f ICF som klssifiktion i forhold til to sygdomsområder; hoftenær femur frktur og popleksi. Mn behøver kun t læse det fsnit, der svrer til den detljeringsgrd, der ønskes i forhold til kodning. Kriterier for udvælgelse f domæner og ktegorier i denne vejledning: skl være gyldige i lle stdier f et rehbiliteringsforløb, - fr kut sygdom til det levede liv skl være relevnte på tværs f fg og sektorer skl være i overensstemmelse med evidensen bg indiktorer i det Ntionle Indiktor Projekt for hhv. hoftenær femur frktur og popleksi bør repræsentere den enkelte persons betydningsverden. Dette kn nturligvis være vnskeligt, når vejledningen nbefler et sæt domæner og ktegorier i forhold til de udvlgte sygdomsområder. Imidlertid er det vigtigt t den, som klssificerer, inddrger personens betydningsverden i forhold til de udvlgte domæner og ktegorier. Hvis det er relevnt, er det muligt t supplere med domæner og ktegorier, som den enkelte person vurderer som betydningsfulde i forhold til sit liv der er kun vlgt domæner og ktegorier, som er specifikke for de enkelte sygdomsområder. Dette kn med rette kritiseres, fordi mnge ndre ktegorier kunne belyse årsgssmmenhænge, muligheder for forebyggelse f gentgelse etc. Der henvises til mulighed for detljeret nvendelse f ICFs koder i kodning 3: Mksimum-udgve. Formålet med vejledningen er t gøre nvendelse f ICF tilgængelig. I den ånd er der udvlgt et yderst begrænset ntl domæner og ktegorier. Brugere f klssifik- ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 23

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Rehabilitering ved demens?

Rehabilitering ved demens? Rehabilitering ved demens? Netværksmøde 17.09.2013 Netværket Hverdagsrehabilitering i plejeboligen Oplægsholder : Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Overskrifter: 1. Hvad vil det sige at rehabilitere?

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer

UFS Katalog 2010/2011. Gulvkanalsystemer FS Ktlog 2010/2011 Gulvknlsystemer Velkoen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70 20 25 23 Telefx til spørgsmål: +45 70 20 25 43 Telefx til ordrer: +45 70 20 25 43 E-mil: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker Ekstrktion f spektre og chromtogrmmer vh kemometriske teknikker Nogle kemometriske teknikker til seprtion f spektre og chromtogrmmer er undersøgt mhp utomtisering f dtehndlingen f NMR-chromtogrmmer Teknikkerne

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi

Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Patientoplysninger påsæt label Dansk Apopleksiregister Første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Dato for undersøgelse og vurdering:_ Vurderet af navn/titel: Afficerede

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE.

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. LIBER CENSUS DANIÆ. KONG VALDEMAR DEN ANDENS JORDEBOG, UDGIVET OG OPLYST AK O. NIELSEN, Rr. phil, Arkivr. japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. KUBEN RAVN. C). E. C. G

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment smrbede kick off ledelse der swinger Humn Entertinment Det Jydske UnderholdningsOrkester Kn bestilles med topsolister Musik gennem 100 år Dinér dnsemusik for lle genertioner Ledelse der swinger Et smrbede

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsinformatik i klinisk praksis

Sundhedsinformatik i klinisk praksis Sundhedsinformatik i klinisk praksis RedigeR et af Lone W IThen e rdmann Jura It-sikkerhed Bioinformatik Kliniske informationssystemer Telemedicin Kvalitetsudvikling Sundhedsinformatik informationskompetence

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 minus 18 grtis mgsin o Opskrifter på lækker og hurtig md Friske frosne grøntsger & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 En frisk verden på frost 2 Let middgsmden med frosne grøntsger Md med mnge

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

I forældrenes fodspor

I forældrenes fodspor D Indig Nummer 18 31. okober 26 I forældrene fodpor A f C h e f k o n u l e n D v i d J e n e n, d j @ d i. d k 3 Finlnd om koleekempel Finlnd udløer i dg de fglige poenile i lng flere koleelever, end

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere