ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS"

Transkript

1 ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse blndt kvinder opereret i 2000 i Dnmrk

2

3 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd April 2005

4 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis Vejledningen er udrbejdet f MrselisborgCentret dnsk center for rehbilitering, forskning og udvikling - f ICF-konsulent og ledende ergoterpeut Lene Lnge, Mrselisborg- Centret, Århus Emneord: Klssifiktion; Funktionsevne; Funktionsevnenedsættelse; Helbredstilstnd Sprog: Dnsk Version: 1,0 Versionsdto: 21. pril 2005 Formt: pdf Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Udgivet f: Sundhedsstyrelsen, pril 2005 Trykt på miljøcertificeret ppir 4 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

5 Indhold 1 Forord 7 2 Bggrund Hvd er ICF? Hvorfor er der behov for ICF? Hvd er en klssifiktion? Sundhedsvæsenets klssifiktionssystem (SKS) Formål med vejledningen Værdigrundlg og etiske overvejelser Målgruppe 11 3 Anbeflinger Anbeflinger Definitioner 12 4 Anvendelse f ICF som referencermme ICF som stndrdiseret sprog til kommuniktion mellem fg og sektorer ICF som klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention ICF som redskb ved behndling, træning og rehbilitering ICF som referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning ICF klssifiktionens opbygning Definition f elementerne i klssifiktionen 19 5 Retningslinier for kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Udvælgelse f domæner og ktegorier Anvendelse f grdienter Generelle koderegler Anvendelse f ICF til kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Kodning efter Minimum-udgve Kodning efter Medium-udgve Kodning i Mksimum-udgve Kodning f omgivelsesfktorer Anvendelse f grdienter 45 6 Perspektivering 46 7 Littertur 47 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 5

6 7.1 Relevnte Internetdresser 48 8 Bilgsfortegnelse 49 6 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

7 1 Forord Interntionl Clssifiction of Function (ICF) er den seneste f WHOs klssifiktioner. Den udkom på dnsk i slutningen f 2003 som Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd. I fortsættelse herf er denne vejledning udrbejdet f MrselisborgCentret for Sundhedsstyrelsen. Denne dnske vejledning i brug f ICF skl sikre en ensrtet brug f klssifiktionen på tværs f fg og sektorer i reltion til personer med funktionsnedsættelse. ICF hr været nvendt i forbindelse med udvikling f Kommunernes Lndsforenings Fælles sprog II. Efterhånden som digitliseringen f det socile område bliver gennemført vil der blive brug for et større smrbejde om begrebsdnnelse, terminologi og klssifiktioner. Dette vil medvirke til en optimering f rehbiliteringsforløb og ptientbehndling på tværs f sektorgrænserne. Sundhedsstyrelsens rbejde med ntionle IT-stndrder til elektroniske ptientjournler (EPJ) inddrger også klssifiktionsspekter. De nuværende SKSklssifiktioner vil blive suppleret med en ny dnsk klinisk terminologi, der bygger på det engelsksprogede SNOMED CT. Det er endnu ikke fstlgt hvordn ICF indrbejdes i denne terminologi, men principperne ICF, hvor mn kn grdbøje en given helbredstilstnd, vil blive nvendt som en del f den nye terminologi. Inden længe vil et IT-system, til håndtering f ICF-koder, være tilgængeligt. IT-systemet indeholder en berbejdet version f ICF-koderne, som et forslg til hvordn de vil kunne bruges i ptientdministrtive systemer (PAS) og ndre kliniske informtionssystemer. Der henvises til Sundhedsstyrelsens internetdresse for yderligere oplysninger. Sundhedsstyrelsen, Københvn, pril 2005 Arne Kvernelnd ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 7

8 8 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

9 2 Bggrund D ICF - Interntionl klssifiktion f funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstnd - udkom på dnsk i slutningen f 2003, vr erfringerne med den prktiske nvendelse meget få. Den vejledning, der er indeholdt i klssifiktionen, bygger helt overvejende på teoretiske overvejelser, som hr ligget til grund for klssifiktionens tilblivelse. Der er derfor et betydeligt behov for, t der gives en prktisk vejledning til brugeren f ICF i dnsk prktisk og klinisk smmenhæng. Denne vejledning er et første skridt i retning f t imødekomme dette behov. Den bygger dels på de fortstte interntionle diskussioner og erfringer, dels på dnske projekterfringer. 2.1 Hvd er ICF? ICF er et interntionlt ccepteret værktøj. ICF kn benyttes tværfgligt og tværsektorielt. ICF rummer et nyt prdigme, der nskuer funktionsevne i et bredt og dynmisk perspektiv. Det forventes t få betydning for, hvordn indstser overfor personer med nedst funktionsevne kommer til t udvikle sig i fremtiden. ICF flytter fokus fr sygdom og helbredelse til også t omftte det, der hr betydning for deltgelse i et lmindeligt hverdgsliv, i fællesskb med ndre og i smfundet. Formålet med ICF er t tilbyde et fælles, stndrdiseret sprog og en tilsvrende begrebsrmme til beskrivelse f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse i reltion til helbredstilstnde. ICF holder sig inden for rmmerne f et bredt sundhedsbegreb og medtger ikke forhold, der ikke er helbredsrelterede som for eksempel tilstnde, der lene er forårsget f socio-økonomiske fktorer. ICF integrerer det medicinske, nturvidenskbelige, og det psyko-socile, humnistiske menneskesyn. 2.2 Hvorfor er der behov for ICF? Dignosticering f sygdom kn hverken forudsige længde f hospitlsindlæggelse, behov for pleje, behndling, træning, rehbilitering eller hvilket funktionsniveu eller helbredstilstnd personen vil opnå på længere sigt. ICF giver mulighed for t identificere og beskrive konsekvenser f funktionsevnenedsættelse. ICF kn herved bidrge til en bedre nvendelse f ressourcer. ICF muliggør interntionl smmenligning f funktionsevne relteret til helbredspåvirkning. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 9

10 2.3 Hvd er en klssifiktion? Klssifiktion er inddeling efter bestemte kriterier. En klssifiktion fgrænser og forenkler virkeligheden - og medvirker derved til t skbe overblik og systemtik. Klssifiktionen indfnger lene oplysninger, som llerede er kendte, og kn således ikke nvendes som et undersøgelsesredskb. En klssifiktion består f et stndrdiseret sprog, der bevirker, t ord og begreber dækker det smme for lle, der nvender klssifiktionen. Begrebsdefinitionen præciserer, hvd ord og begreber betyder. 2.4 Sundhedsvæsenets klssifiktionssystem (SKS) Med indførelsen f ICF er der behov for t kunne nvende koderne i gængse ITsystemer i sundhedsvæsenet. ICF er derfor blevet berbejdet så det psser ind i SKS struktur. Grdienterne optræder som tillægskoder, d mnge ptientdministrtive systemer ikke kn håndtere koder med punktum og lignende. Disse SKS-tilpssede koder vil snrest være tilgængelige i et nyudviklet IT-system, som kn tilgås på Internettet vi Formål med vejledningen I smrbejdet med - og om - personer med helbredsrelterede funktionsnedsættelser er der behov for kommuniktion, koordintion og kontinuitet. ICF giver mulighed for t implementere en fælles terminologi om funktionsevne på tværs f fg og sektorer. ICF systemtiserer og strukturerer informtion om funktionsevne på en meningsfuld og smmenhængende måde. ICF giver mulighed for en kortfttet og præcis beskrivelse og/eller registrering f en persons funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, og dermed identifiktion og beskrivelse f de konsekvenser en helbredspåvirkning unset dignosen kn få for en persons funktionsevne. Dette kn derefter indgå som en væsentlig del f beslutningsgrundlget ved iværksættelsen f sundhedsmæssige, socile, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssige tilbud. Vejledningen er udrbejdet med henblik på t fremme nvendelsen f ICF. For t eksemplificere nvendelsen f ICF indeholder vejledningen nbeflinger vedr. kodning f funktionsevne inden for de to sygdomsområder: hoftenær femur frktur og popleksi. Se bilg for en række konkrete eksempler på nvendelse. 2.6 Værdigrundlg og etiske overvejelser Anvendelse f klssifiktioner til registrering f egenskber hos enkeltpersoner eller grupper indebærer ltid en risiko for misbrug eller misforståelse. ICF indeholder derfor en kort beskrivelse f de hovedprincipper, der må lægges til grund for nvendelse. ICF bør ltid nvendes med respekt for den enkelte persons værdighed og selvbestemmelse. ICF bør ldrig nvendes til t beskrive eller på nden måde identificere personer lene ved en eller flere funktionsevnenedsættelser. I klinisk smmenhæng bør ICF ltid nvendes med den berørte persons viden, smrbejde og indforståelse med beskrivelse og/eller klssificering f funktionsevne. Hvis begrænsninger i per- 10 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

11 sonens kognitive kpcitet udelukker dette, bør personens nærmeste pårørende eller værge inddrges. Smtykke, tvshedspligt, opbevring f dt, videregivelse f oplysninger og ktindsigt skl ske i overensstemmelse med gældende love for de respektive områder. I forskellige sektorer nvendes forskellige begreber om den person, der er genstnd for intervention. I vejledningen nvendes begrebet person om den, der hr en funktionsevnenedsættelse. Person dækker de termer, der nvendes i forskellige sektorer f.eks. ptient, klient, borger eller elev. 2.7 Målgruppe Vejledningen henvender sig til ktører inden for sundheds-, socil-, undervisningsog rbejdsmrkedsområdet m.fl., som kn drge nytte f nvendelsen f ICF og hr behov for en lettilgængelig introduktion. Vejledningen skl smmen med definitioner, beskrivelser og principper, som en del f klssifiktionen, gøre rbejdet med ICF lettere tilgængeligt for nye brugere. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 11

12 3 Anbeflinger 3.1 Anbeflinger Det nbefles, t smrbejdsprtnere på tværs f fg og sektorer nvender ICF som fælles referencermme. Det nbefles, t de, som nvender ICF, erhverver sig de nødvendige kompetencer, f.eks. ved t fholde eller deltge i kurser og uddnnelse i nvendelsen f ICF. Det nbefles, t mn implementerer et værdigrundlg, som respekterer den enkelte persons ønsker for et meningsfuldt liv. Det nbefles, t personer, hvis helbredstilstnd beskrives ved hjælp f ICF, er bekendt med nvendelsen f ICF. Det gælder også evt. pårørende. Det nbefles t udvælge veldefinerede tidspunkter for registrering f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF. Som minimum bør dette ske ved: visittion eller strt f et forløb som led i udrbejdelsen f en hndlepln ved skift mellem sektorer ved fslutning f et forløb med henblik på t dokumentere resultt f intervention og funktionsevne ved fslutning f forløb. Det nbefles t dskille komponenterne ktiviteter og deltgelse. ICFs definitioner f de enkelte ktegorier i ktiviteter og deltgelse er enslydende, men der bør, i hvert enkelt tilfælde, skelnes mellem om ktegorien nvendes til vurdering f en ktivitet (udførelse f en opgve eller hndling) eller deltgelse (involvering i dgliglivet). 3.2 Definitioner ICF klssificerer ikke personer, men beskriver en persons funktionsevne i smmenhæng med den kontekst personen lever i. Definition f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse: Funktionsevne er en overordnet term for kroppens funktioner, kroppens ntomi, ktiviteter og deltgelse. Termen ngiver spekter f smspillet mellem en person (med en given helbredstilstnd) og personens kontekstuelle fktorer (omgivelsesfktorer og personlige fktorer). Funktionsevnenedsættelse er en overordnet term for en persons funktionsevnenedsættelse på kropsniveu, ktivitetsbegrænsning og deltgelsesbegrænsning. Termen ngiver de negtive spekter f smspillet mellem en person (med en given helbredstilstnd) og personens kontekstuelle fktorer (omgivelsesfktorer og personlige fktorer). 12 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

13 ICF består f to dele, som er fgrænsede spekter f den smlede helbredstilstnd. Første del indeholder komponenterne: 1. Kroppens funktioner og ntomi 2. Aktivitet og deltgelse Funktionsevne Anden del indeholder komponenterne: 1. Omgivelsesfktorer, dvs. ydre påvirkninger f funktionsevne 2. Personlige fktorer, dvs. indre påvirkninger f funktionsevne Kontekstuelle fktorer Begrebsrmmen kn ses som en dynmisk model for smspillet mellem komponenterne i ICF: Helbredstilstnd Krop Aktivitet Deltgelse Omgivelser Person Digrmmet viser, t en persons funktionsevne, inden for en komponent, er bestemt f et komplekst og dynmisk smspil mellem kroppens funktioner og ntomi, ktiviteter og deltgelse, omgivelsesfktorer og personlige fktorer. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 13

14 3.2.1 Definition f komponenter i begrebsrmmen Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer inklusiv mentle funktioner. Krop refererer til hele den menneskelige orgnisme og omftter således også hjernen. Derfor hører mentle (og psykologiske) funktioner til kropsfunktionerne. Kroppens ntomi er kroppens forskellige dele som orgner, lemmer og enkeltdele f disse. Funktionsevnenedsættelse er problemer eller bnormiteter i kroppens fysiologiske funktioner (inklusiv mentle funktioner) eller ntomi som f.eks. en væsentlig fvigelse eller mngel. Aktivitet er en persons udførelse f en opgve eller en hndling. Termen repræsenterer funktionsevne på individniveu. Aktivitetsbegrænsninger er vnskeligheder, som en person kn hve med udførelse f ktiviteter. En ktivitetsbegrænsning kn omftte grder fr en let til en lvorlig fvigelse fr den måde eller i den udstrækning, mn kn forvente, t personer uden den pågældende sundhedstilstnd udfører den pågældende ktivitet både i kvlittiv og i kvntittiv henseende. Deltgelse er en persons involvering i dgliglivet. Termen repræsenterer funktionsevne på smfundsniveu. Deltgelsesbegrænsninger er vnskeligheder, som en person kn opleve ved involvering i dgliglivet. Mn fgør, om der foreligger en deltgelsesbegrænsning ved t smmenligne en persons involvering med det, der forventes f en person i et smfund med smme kultur og uden nedst funktionsevne. Omgivelsesfktorer er de fysiske, socile og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. Omgivelsesfktorerne kn hve begrænsende eller fremmende indflydelse på en persons kropsfunktioner og ntomi, på muligheden for t udføre ktiviteter eller for deltgelse. Personlige fktorer er knyttet til personen som f.eks. lder, køn, socil sttus, mestringsevne og livserfring. 14 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

15 4 Anvendelse f ICF som referencermme Dette kpitel beskriver nvendelse f ICF som fælles referencermme på tværs f fggrupper og sektorer. ICF kn nvendes til mnge forskellige formål - f.eks.: stndrdiseret sprog/kommuniktion mellem fg og sektorer klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention redskb i forbindelse med behndling, træning og rehbilitering referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning. Når mn påbegynder nvendelse f ICF som referencermme, er det vigtigt, t mn sætter sig ind i definitionerne f de enkelte komponenter. 4.1 ICF som stndrdiseret sprog til kommuniktion mellem fg og sektorer ICF er en gyldig forståelsesrmme på tværs f fg og sektorer, fordi ICF definerer den nvendte terminologi. Dermed skbes der klrhed om de begreber, som normlt tillægges forskellige betydninger fhængigt f uddnnelsesmæssig bggrund og den kontekst, hvori begreberne nvendes. Kortlægning f en persons funktionsevne på bggrund f ICF terminologien synliggør behovet for koordinering mellem fg og sektorer. Således bliver det f.eks. tydeligt, t rehbilitering ikke udelukkende er det, der sker i en træningssl i smspil med en terpeut, og t isoleret træning f en funktionsevnenedsættelse ikke nødvendigvis gør personen i stnd til t genoptge sine tidligere ktiviteter og deltgelsesreltioner. Der bør derfor nlægges en bredere forståelse f rehbilitering, jf. definitionen f rehbilitering i Hvidbog om rehbiliteringsbegrebet 1 : Rehbilitering er en målrettet og tidsbestemt smrbejdsproces mellem en borger, pårørende og fgfolk. Formålet er, t borgeren, som hr eller er i risiko for t få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller socile funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehbilitering bseres på borgerens hele livssitution og beslutninger består f en koordineret, smmenhængende og vidensbseret indsts. Definitionen er i overensstemmelse med de grundlæggende værdier i ICF om inddrgelse f den enkelte person og helhedsorientering. 1 Rehbiliteringsforum Dnmrk og MrselisborgCentret, 2004 ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 15

16 4.2 ICF som klinisk værktøj til bedømmelse f behov og vlg f intervention Anvendelse f ICF som fælles referencermme muliggør et prdigmeskifte fr stndrdtilbud til fokus på den enkelte persons funktionsevnenedsættelser og derf følgende behov for intervention. Implementering f ICF som referencermme muliggør helhedsvurdering f hver enkelt persons smlede funktionsevne og smspillet mellem de enkelte komponenter. Der er således fokus både på personens ressourcer og begrænsninger og hvd, der er fremmende eller begrænsende i omgivelserne. Det betyder, t fokus i perioder må flyttes fr personens funktionsevnenedsættelse til personens omgivelser f.eks. de fysiske omgivelser eller de pårørende - for herigennem t opnå øget funktionsevne eller livskvlitet for personen. ICF bidrger til t cceptere forskellige tidsperspektiver for forskellige personer, idet det bliver synligt, om den enkelte person hr et behov her og nu, eller om personen først på et senere tidspunkt hr behov for intervention. ICF tydeliggør endvidere, t de, som hr de sværeste funktionsevnenedsættelser på kropsniveu, ikke ltid er dem, som bliver mest begrænsede på ktivitets- og deltgelsesniveuet. Grden f funktionsevnenedsættelse hr udgngspunkt i betydningen i forhold til t udføre relevnte ktiviteter og deltge i betydningsfulde livssitutioner. ICF er i sig selv værdineutrl og siger ikke noget om den enkelte persons betydningsverden. Smrbejdet bør styrkes og udvikles, så personen oplever ligeværdighed og bliver hørt og forstået, jf. nbeflinger i Hvidbog om rehbiliteringsbegrebet. Betydningen f en funktionsevnenedsættelse er vidt forskellig fr person til person, fhængigt f deres roller, vner og opfttelser f livskvlitet. Derfor bør intervention tilpsses personen. Der er behov for en ligeværdig dilog mellem den professionelle og den enkelte person om beslutninger vedr. intervention i forhold til personens helbredstilstnd. Den professionelle må derfor kunne evne nogle gnge t være ekspert og ndre gnge t være i dilog med personen og t kunne vejlede og støtte hm i hns ønsker og behov. ICF muliggør en bedre ressourceudnyttelse end stndrdløsninger, idet det bliver muligt t målrette intervention. Den enkelte person kn herved tilbydes præcis de ydelser, hn hr behov for - hverken mere eller mindre. 16 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

17 4.3 ICF som redskb ved behndling, træning og rehbilitering ICF giver mulighed for t systemtisere oplysninger, skbe overblik og fstholde fokus og bidrger derved til t gøre det komplekse enkelt. ICF kn derfor nvendes til f.eks. visittion f personer til specifikke tilbud, supervision f professionelle, sttusbeskrivelser, evlueringer i forbindelse med et konkret forløb, målsætning m.fl. 4.4 ICF som referencermme i forbindelse med dokumenttion og forskning ICF giver mulighed for t dokumentere og synliggøre effekten f specifikke interventioner, for eksempel ved hjælp f sttusbeskrivelser eller csebeskrivelser. ICF kn nvendes til forskning både inden for et sundhedsvidenskbeligt, humnistisk, smfundsvidenskbeligt og socilpsykologisk prdigme. Nedenstående eksempler på skem til nvendelse f ICF som referencermme fremgår f figurerne i de næste fsnit Eksempel på skem til registrering f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF NAVN: CPR.NUMMER: UDFYLDT DATO: AF: ICD 10 KODE TEKST DIAGNOSE (-R) RESSOURCER KROPPENS FUNKTIONER OG ANATOMI FUNKTIONSEVNENED- TJEKLISTE SÆTTELSER Mentle funktioner. Snser og smerte. Stemme og tle. Krdiovskulære, hæmtologiske, immunologiske og respirtoriske funktioner. fordøjelse, stofskifte og hormonelle funktioner. Kønsorgner, urinveje og forplntning. Bevægepprtet. Huden og tilhørende strukturers funktioner. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 17

18 RESSOURCER AKTIVTETER FUNKTIONSEVNENED- SÆTTELSER TJEKLISTE Læring og nvendelse f viden Almindelige opgver og krv Kommuniktion Bevægelse og færden Omsorg for sig selv Husførelse Vigtige livsområder RESSOURCER DELTAGELSE FUNKTIONSEVNENEDSÆT- TELSER TJEKLISTE Læring og nvendelse f viden Almindelige opgver og krv Kommuniktion Bevægelse og færden Interpersonelt smspil og kontkt Vigtige livsområder Smfundsliv, socilt liv og medborgerskb OMGIVELSESFAKTORER FREMMENDE BEGRÆNSENDE TJEKLISTE Produkter og teknologi Nturlige omgivelser og menneskeskbte ændringer i omgivelserne Støtte og kontkt Holdninger Tjenester, systemer og politikker PERSONLIGE FAKTORER FREMMENDE BEGRÆNSENDE TJEKLISTE Alder Køn Socil sttus Mestringsevne Livserfring KONKLUSION HANDLEPLAN 18 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

19 4.5 ICF klssifiktionens opbygning ICF er opbygget i et hierrkisk system efter følgende stndrdprincipper for klssifiktioner: 1. Komponenterne kroppens funktioner, kroppens ntomi, ktiviteter og deltgelse smt omgivelsesfktorer er klssificeret ufhængigt f hinnden. Et begreb, som er medtget i en komponent, er ikke medtget i ndre. 2. Inden for hver komponent er ktegorierne ordnet efter et stmme-grenbld princip, således t ktegorier på lvere niveuer rver egenskber fr ktegorier på det overliggende niveu, de tilhører. 3. Ktegorierne er gensidigt udelukkende, dvs. t der ikke er to ktegorier på smme niveu med præcis smme egenskber. Opbygningen f ICF Klssifiktion ICF Dele 1. del funktionsevne 2. del kontekstuelle fktorer Komponenter Kroppens funktioner og ntomi Aktiviteter og deltgelse Omgivelsesfktorer Personlige fktorer Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Domæner Ktegorier Grdienter Ændringeri kroppens funktioner Ændringer i ntomien Kpcitet Udførelse Fremmende/begrænsende fktorer 4.6 Definition f elementerne i klssifiktionen Klssifiktion er den øverste term i hierrkiet, den overordnede struktur og begrebsverden. Klssifiktionens dele er de to hovedfsnit i klssifiktionen: Første del omftter funktionsevne. Anden del omftter kontekstuelle fktorer. Komponenter er hovedfsnit i delene. Komponenter illustreres i kodningsøjemed ved et bogstv, herunder vist i prentes. ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 19

20 Komponenterne i første del er: Kroppens funktioner (b) og ntomi (s). Aktiviteter () og deltgelse (p). Komponenterne i nden del er: Omgivelsesfktorer (e). Personlige fktorer (ikke klssificeret i ICF). De enkelte komponenter er inddelt i domæner, som er inddelt i ktegorier, som er underopdelt i niveuer (detljeringsgrder) Domæner Domæner er de forskellige kpitler inden for hver komponent. Det er prktiske og meningsgivende sæt f smhørende fysiologiske funktioner, ntomiske strukturer, hndlinger, opgver og livsområder. Domæner udgør første niveu (første ciffer) i en kode. Eksempel: Kpitel 2 i komponenten kroppens funktioner: b2 (Snser og smerte) Ktegorier Ktegorier er forskellige områder inden for et domæne. F.eks. er syn, hørelse og smerte ktegorier inden for domænet Snser og smerte. Ktegorier underopdeles i niveuer, som ngiver detljeringsgrden inden for ktegorien. Andet niveu består f to cifre. Tredje og fjerde f hvert ét ciffer. Eksempler: ndet niveu: b280 (opfttelse f smerter). tredje niveu: b2801 (smerter i en kropsdel) fjerde niveu: b28015 (smerter i underekstremitet) Grdienter Grdienter er numeriske koder, som nærmere specificerer grden eller omfnget f en funktionsevnenedsættelse, en ktivitets- eller deltgelsesbegrænsning - eller det omfng, i hvilket en omgivelsesfktor fremmer eller begrænser funktionsevne. Grdienterne er grupperet i fire grupperinger i første del og en gruppering i nden del. I første del er grupperingerne: Ændringer i kroppens funktioner Ændringer i kroppens ntomi Udførelse Kpcitet I nden del er grupperingerne: Begrænsende eller fremmende indflydelse fr omgivelserne 20 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

21 5 Retningslinier for kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Med ICF kn en persons funktionsevne kodes ved t udvælge en række domæner eller ktegorier fr klssifiktionens forskellige komponenter og tilføje grdienter. 5.1 Udvælgelse f domæner og ktegorier Der eksisterer et dilemm mellem t vælge tilstrækkeligt ntl domæner og ktegorier til t sikre helheden - og på den nden side så få, t overblikket ikke mistes. I den kliniske prksis vil udvlgte domæner og ktegorier ikke udgøre en fyldestgørende/udtømmende beskrivelse f de forhold, mn som professionel nødvendigvis må involvere. Her tænkes bl.. på udredning f årsgssmmenhænge i forbindelse med helbredstilstndens opståen og på sekundær profylkse. Klssifiktion f en persons funktionsevne ved hjælp f ICF kn derfor ldrig stå lene i klinisk smmenhæng, men skl suppleres med ndre relevnte dt. Figuren herunder illustrerer opbygningen og mulighederne for detljeringsgrder i ICF kodning. Klssifiktionens dele 1. del 2. del Komponenter Kroppens funktioner Kroppens ntomi Bogstv kode b s Domæne kpitel første niveu Eks: b1 mentle funktioner Eks: s1 nervesystemet Aktiviteter Eks: 1 læring og nvendelse f viden Deltgelse p Eks: p1 læring og nvendelse f viden e Eks: p1750 Løse enkle problemer Omgivelsesfktorer Eks: e1 Produkter og teknologi Endnu ikke klssificeret i ICF Ktegori ndet niveu Eks: b114 Orienteringsevne Eks: s110 Hjernen Eks: 175 Problemløsning Eks: p175 Problemløsning Eks: e110 Produkter /stoffer til indtgelse Ktegori tredje niveu Eks: b1142 Orientering til sig selv og ndre Eks: s1100 Kortikllpper Eks: 1750 Løse enkle problemer Eks: e1101 Lægemidler Personlige fktorer Generelt vil det detljerede niveu på henholdsvis tredje og fjerde niveu være beregnet til højt speciliserede funktioner, f.eks. forskning. Ktegori fjerde niveu Eks: b11420 Orientering til sig selv Eks: s11000 Frontllp Findes ikke Findes ikke Findes ikke ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 21

22 5.2 Anvendelse f grdienter ICFs domæner og ktegorier kræver nvendelse f en eller flere grdienter til ngivelse f omfng eller sværhedsgrd f en funktionsevnenedsættelse. Grdienter ngives som et, to eller flere cifre efter et punktum. Der bør ltid nvendes mindst én grdient. Uden grdient hr koden ingen informtionsværdi Generelle koderegler Kod specifikke informtioner Funktionsevnenedsættelse på grund f helbredsrelterede tilstnde bør registreres så specifikt som muligt ved nvendelsen f det mest dækkende sæt f domæner eller ktegorier 3. D en persons funktionsevne kn påvirkes både på kropsniveu og på person- og smfundsniveu, skl mn, når mn bruger klssifiktionen, ltid tge lle klssifiktionens komponenter (kroppens funktioner og ntomi, ktiviteter, deltgelse og omgivelsesfktorer) med i betrgtning. Kod relevnt informtion Den informtion, der kodes, skl ltid hve smmenhæng med personens helbredstilstnd, og forudsætter derfor tilstedeværelse f en helbredspåvirkning. I udvælgelse f domæner og ktegorier tges udgngspunkt i formålet med t klssificere. Kod kun objektive fund Når mn nvender grdienter, skl mn ikke indlægge fortolkninger f smmenhængen mellem en nedst funktionsevne eller påvirket ntomisk kropsdel og en ktivitetsbegrænsning eller en begrænsning i forhold til deltgelse. Mn skl derfor sikre sig et grundlg for vurdering f kroppens funktioner og ntomi for sig og for udførelse og kpcitet for sig 4. I næste fsnit illustreres hvordn mn kn kode funktionsevne og funktionsevnenedsættelse hos en person med enten hoftenær femur frktur eller popleksi på forskellige detljeringsniveuer. 2 Kodning ved nvendelse f grdienter nbefles vh. to metoder. Fremgår f fsnit 5.2 Anvendelse f grdienter 3 Kn søges vh. SKS-browseren på eller ICF - Interntionl Klssifiktion f Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstnd, Munksgrd, Objektiv grduering f funktionsnedsættelse forudsætter, t der nvendes stndrdiserede undersøgelsesmetoder, hvor resulttet direkte kn oversættes til ICF grdienter. Sådnne er endnu ikke udviklet. Vejledningens nbeflinger for kodning med grdienter fremgår f fsnittete Anvendelse f grdienter 22 ICF den dnske vejledning og eksempler fr prksis

23 5.4 Anvendelse f ICF til kodning f funktionsevne og funktionsevnenedsættelse I de følgende fsnit redegøres for muligheden for t nvende ICF som klssifiktion ved hjælp f kodning på tre måder: 1. Minimum-udgve nbefles ved behov for et overordnet overblik over funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. 2. Medium-udgve nbefles hvis mn ønsker en mere detljeret kodning. 3. Mksimum-udgve nbefles til rutinerede brugere f ICF i forbindelse med højt speciliserede funktioner, f.eks. forskning. For t illustrere mulighederne for nvendelse i prksis gives eksempler på nvendelse f ICF som klssifiktion i forhold til to sygdomsområder; hoftenær femur frktur og popleksi. Mn behøver kun t læse det fsnit, der svrer til den detljeringsgrd, der ønskes i forhold til kodning. Kriterier for udvælgelse f domæner og ktegorier i denne vejledning: skl være gyldige i lle stdier f et rehbiliteringsforløb, - fr kut sygdom til det levede liv skl være relevnte på tværs f fg og sektorer skl være i overensstemmelse med evidensen bg indiktorer i det Ntionle Indiktor Projekt for hhv. hoftenær femur frktur og popleksi bør repræsentere den enkelte persons betydningsverden. Dette kn nturligvis være vnskeligt, når vejledningen nbefler et sæt domæner og ktegorier i forhold til de udvlgte sygdomsområder. Imidlertid er det vigtigt t den, som klssificerer, inddrger personens betydningsverden i forhold til de udvlgte domæner og ktegorier. Hvis det er relevnt, er det muligt t supplere med domæner og ktegorier, som den enkelte person vurderer som betydningsfulde i forhold til sit liv der er kun vlgt domæner og ktegorier, som er specifikke for de enkelte sygdomsområder. Dette kn med rette kritiseres, fordi mnge ndre ktegorier kunne belyse årsgssmmenhænge, muligheder for forebyggelse f gentgelse etc. Der henvises til mulighed for detljeret nvendelse f ICFs koder i kodning 3: Mksimum-udgve. Formålet med vejledningen er t gøre nvendelse f ICF tilgængelig. I den ånd er der udvlgt et yderst begrænset ntl domæner og ktegorier. Brugere f klssifik- ICF - den dnske vejledning og eksempler fr prksis 23

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren ICF funktionsevneudredning 3Kløveren CPR: ICF Udfyldt af : Navn: Dato: Adresse: Afsluttet: By: Behandlende læge: Telefon: Andre sundhedspersoner: ICD 10: Sundhedsoplysninger: Kroppens funktioner Kapitel

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS ICF omfattende sammenholdt med GP og Koder, der er markeret med * findes kun i GP, og er således ikke nævnt i ICF Core set erne ICF kode Beskrivelse af Kode God praksis Kroppens funktioner b117 b126 b130

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering?

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Slagelse Kommune Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Om os Den 16. største kommune i Danmark 77.500 indbyggere Ca. 7.260 medarbejdere

Læs mere

For så kan de to additionsformler samles i én formel, der kan ses som et specialtilfælde af den komplekse eksponentialfunktions funktionalligning,

For så kan de to additionsformler samles i én formel, der kan ses som et specialtilfælde af den komplekse eksponentialfunktions funktionalligning, 15.1. Komplekse integrler 293 læse, og hvordn gør mn det i prksis? Men den virkelige motivtion bg begrebet bliver udst til fsnit 18.5, hvor vi viser t foldning f sndsynlighedsmål lder sig udtrykke meget

Læs mere

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer.

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. AKTIVITETER OG DELTAGELSE Kap. 1. Læring og anvendelse af viden Formålsbestemte sanseoplevelser

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d.

En forståelsesramme for forskning, monitorering og evaluering. Programleder, seniorforsker Thomas Maribo, ph.d. Evaluering af rehabilitering metoder og erfaringer Gå hjem møde Dansk Evalueringsselskab 20. April 2016 Jesper Buchholdt Gjørup Thomas Maribo Merete Tonnesen Hanne Søndergaard www.defactum.dk Følg os på

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER

KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER I dette kpitel skl eleverne rbejde med cirklen og dens egenskber og med centrum, rdius, dimeter, omkreds og rel. Derudover skl eleverne gennem ktivitet rbejde undersøgende med

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere